O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Difuzija,osmoza i osmotski tlak

23.685 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Difuzija,osmoza i osmotski tlak

 1. 1. DIFUZIJA Pojava nesmetanog gibanja čestica dviju (ili više) tvari različitih sastava (koncentracija)
 2. 2. Primjer: Slika 1. Molekule otopljene tvari u otopini zbog svoje kinetičke energije stalno se nasumično gibaju. Rezultat tog gibanja je ravnomjerno raspoređivanje molekula otopljene tvari unutar otopine.
 3. 3. Slika 2. Kocka šedera sastoji se od mnoštva pojedinih molekula šedera te se one i unutar čvrste kocke gibaju.
 4. 4. Slika 3. Slika 4. Kada se kocka šedera ubaci u vodu,ona se počinje otapati. Pojedine molekule šedera gibaju se nasumično i stalno iz područje gdje ih ima više u područje gdje ih je manje
 5. 5. Slika 5. Ova vrsta gibanja kada se molekule kredu iz područje više u područje niže koncentracije naziva se DIFUZIJA.
 6. 6. Slika 6. Difuzija se nastavlja dok se sve molekule šedera ne rasporede ravnomjerno unutar čaše.
 7. 7. Zaključujemo da: 1. Cijeli volumen tekudine iste je boje 2. Ukupan volumen tekudine ostao je isti 3. Promjene su se u tekudini dogodile spontano,uz djelovanje svih čestica
 8. 8. Kada će se dogoditi difuzija? kada se tvari stave u zajednički prostor,a da ih sami namjerno ne izmiješamo za čestice koje se gibaju kažemo da DIFUNDIRAJU Kada završava difuzija? kada se izjednači sastav (koncentracija) tvari u otopini
 9. 9. U sva tri agregatna stanja moguda je difuzija: -najbrža je u plinovima -sporija u tekudinama -najsporija u krutim tvarima  povedava se s porastom temperature (raste kinetička energija čestica) i s povedanjem dodirne površine tvari
 10. 10. Događa se i u: STANICI (difuzija kisika u stanicu)
 11. 11. KIŠNOJ GLISTI O2 diffuses in Krvne žile apsorbiraju kisik i prenose ga cijelim tijelom CO2 diffuses out
 12. 12. RIBI škrga Kisik oslobođen u vodi difuzijom prelazi u krvne žile škrga
 13. 13. OSMOZA Pojava izjednačavanja koncentraciju dviju otopina kroz polupropusnu membranu koja propušta samo molekule otapala
 14. 14. Prijelaz molekula otapala je mogud u oba smjera,ali je brži iz otopine niže koncentracije jer je manje pora na membrani zauzeto česticama otopljene tvari.
 15. 15. Biološko značenje osmoze 1. Kapilarne membrane odjeljuju krv od izvanstanične tekudine 2. Stanične membrane odjeljuju stanični sadržaj od izvanstanične tekudine 3. Stvaranje mokrade u bubregu
 16. 16. Isprobaj!  stavi sirovo jaje u vodu i vidjeti deš kako se jaje polako otapa zbiva se osmoza tj. hranjive tvari prelaze iz bjelanjka u vodu
 17. 17. Pojavu osmoze možemo protumačiti na više načina: 1.)-čestice otapala sitnije su od čestica otopljene tvari -polupropusna membrana ima sitne pore da kroz nju mogu prodi samo čestice otapala -kada se kroz membranu odjele dvije otopine različitih koncentracija,tada de čestice otapala iz rjeđe otopine krenuti kroz membranu u drugu otopinu i na taj način je razrijediti -proces traje do izjednačavanja koncentracije obiju otopina -iz otopine vede koncentracije čestice otopljene tvari kredu prema membrani,nastojedi kroza nju prodi u rjeđu otopinu,ali to ne mogu zbog svoje veličine
 18. 18. 2.) -otopina ima niži tlak pare od otapala -gušda otopina ima niži tlak pare od razrijeđene otopine -kada dvije otopine različitih koncentracija odijelimo polupropusnom membranom,pojavit de de se težnja da se razlika u tlaku pare smanji pa de čestice otapala iz rjeđe otopine prelaziti u gušdu
 19. 19. 3.) –čestice otopljene tvari iz gušde otopine nastoje prodi kroz membranu u rjeđu otopinu al me mogu prodrijeti -sudaraju se s membranom i uzrokuju tlak na njoj -
 20. 20. -tlak što ga uzrokuju čestice otopljene tvari u sudarima s membranom nazivamo OSMOTSKI TLAK,jer ga je prouzročila osmoza
 21. 21. -čestice otopljene tvari u objema otopinama kredu do membrane -u gušdoj otopini ima ih više pa de na toj strani membrane osmotski tlak biti viši,a u rjeđoj otopini niži -na polupropusnoj membrani javlja se razlika osmotskih tlakova -dok se osmotski tlakovi ne izjednače,čestice otpala prelaze iz rjeđe otopine u gušdu
 22. 22. Van’t Hoff Zaključio da je osmotski tlak (π) u nekoj razrijeđenoj otopini jednak tlaku koji bi postigle otopljene čestice kada bi se nalazile u plinovitom stanju,pri nekoj temperaturi u istom volumenu
 23. 23. Opća plinska jednadžba: Osmotski tlak: π= c R T -razmjeran temperaturi i množinskoj koncentraciji otopljene tvari -omoguduje nam izračunavanje molarne mase nepoznate otopljene tvari koncentracija otopljene tvari

×