O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

اهمیت سئو در کسب و کارها

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a اهمیت سئو در کسب و کارها (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

اهمیت سئو در کسب و کارها

  1. 1. ‫است؟‬‫مهم‬‫من‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫در‬‫سئو‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫تنظیم‬:‫نیلوفرذوقی‬ 1
  2. 2. o‫سئو‬‫چیست‬ ‫سئو‬‫به‬‫معنی‬‫بهینه‬‫سازی‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫است‬‫و‬‫در‬‫و‬‫اقع‬ ‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫پارامترهای‬‫مؤثر‬‫جهت‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫شم‬‫ا‬ ‫به‬‫منظور‬‫ایجاد‬‫جایگاه‬‫بهتر‬‫در‬‫نتایج‬‫ارگانیک‬‫موتورها‬‫ی‬ ‫جستجو‬‫است‬.‫پس‬‫از‬‫سرچ‬‫کلمه‬‫کلیدی‬‫مورد‬،‫نظر‬‫گوگل‬‫بر‬ ‫اساس‬‫الگوریتم‬‫های‬‫پیچیده‬‫ای‬(‫که‬‫فاکتور‬‫های‬‫رتبه‬‫ب‬‫ندی‬ ‫نامیده‬‫می‬‫شود‬)‫ترتیب‬‫قرارگیری‬‫وب‬‫سایت‬‫ها‬‫را‬‫مشخص‬ ‫می‬‫نماید‬. ‫در‬‫بازار‬‫رقابتی‬،‫امروز‬‫بازار‬‫سئو‬‫از‬‫همیشه‬‫مهم‬‫تر‬‫شده‬‫اس‬‫ت‬. ‫بیش‬‫از‬65%‫کاربران‬‫تمایل‬‫به‬‫کلیک‬‫بر‬‫روی‬5‫نتیجه‬‫اول‬‫در‬ ‫موتورهای‬‫جستجو‬‫را‬‫دارند‬. ‫یک‬‫سایت‬‫که‬‫با‬‫قواعد‬‫درستی‬‫سئو‬‫شده‬،‫است‬‫عالوه‬‫بر‬‫به‬ ‫دست‬‫آوردن‬‫رتبه‬‫باالتر‬‫در‬‫نتایج‬،‫جستجو‬‫تجربه‬‫کارب‬‫ری‬ ‫خوب‬‫و‬‫قابلیت‬‫استفاده‬‫بهتری‬‫برای‬‫کاربر‬‫نیز‬‫خواهد‬‫د‬‫اشت‬. ‫؟‬ 2
  3. 3. ‫؟‬‫من‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫پلیمر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫من‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫مخاطبین‬‫بندی‬‫دسته‬: ‫مدیران‬‫فروش‬‫و‬‫بازاریابی‬‫شرکت‬‫ها‬ ‫مدیران‬‫تولید‬‫و‬R&D‫شرکت‬‫ها‬ ‫اساتید‬‫رشته‬‫پلیمر‬‫و‬‫رنگ‬ ‫دانشجویان‬‫رشته‬‫پلیمر‬‫و‬‫رنگ‬ ‫دانشجویان‬‫دیجیتال‬‫مارکتینگ‬ 3
  4. 4. •‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مدیران‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫این‬‫دسته‬‫ابتدا‬‫برای‬‫رفع‬‫نیازها‬‫و‬‫افزایش‬‫فروش‬‫شرک‬‫ت‬‫با‬ ‫مشاورین‬‫این‬‫حوزه‬‫مشورت‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫یا‬‫با‬‫جستجو‬‫در‬‫گوگ‬‫ل‬ ‫به‬‫هدف‬‫خود‬‫می‬‫رسند‬. ‫دیگر‬‫کانال‬‫هایی‬‫که‬ً‫ال‬‫معمو‬‫در‬‫ساعات‬‫غیرکاری‬‫در‬‫آن‬‫فعالی‬‫ت‬ ‫دارند‬:،‫لینکدین‬‫تلگرام‬‫و‬‫اینستاگرام‬ •‫و‬ ‫تولید‬ ‫مدیران‬R&D‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫دسته‬‫نیز‬‫برای‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫در‬‫زمینه‬‫پلیمر‬‫و‬‫رف‬‫ع‬ ‫مشکالت‬‫در‬‫گوگل‬‫به‬‫جستجو‬‫می‬‫پردازند‬‫و‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫ط‬‫ور‬ ‫غیر‬‫مستقیم‬‫بر‬‫سایر‬‫مدیران‬‫شرکت‬‫نیز‬‫تاثیر‬‫بگذارند‬. ‫دارند؟‬‫تری‬‫فعال‬‫حضور‬‫هایی‬‫کانال‬‫چه‬‫در‬‫ما‬‫مخاطبان‬ 4
  5. 5. •‫رنگ‬ ‫و‬ ‫پلیمر‬ ‫رشته‬ ‫اساتید‬ ‫در‬‫این‬‫رشته‬ً‫ال‬‫معمو‬‫اساتید‬‫به‬‫عنوان‬‫مشاورین‬‫و‬‫افراد‬‫تاثی‬‫رگذار‬ ‫بر‬‫فعاالن‬‫صنعت‬‫عمل‬‫می‬‫کنند‬‫که‬‫بیشترین‬‫فعالیت‬‫ای‬‫ن‬‫افراد‬ ً‫ا‬‫عموم‬‫در‬‫گوگل‬‫و‬‫تلگرام‬‫می‬‫باشد‬. •‫دانشجویان‬‫رنگ‬ ‫و‬ ‫پلیمر‬ ‫رشته‬ ‫دانشجویان‬‫بیشتر‬‫در‬‫کانال‬‫های‬،‫اینستاگرام‬‫توییتر‬‫و‬‫ت‬‫لگرام‬ ‫فعالیت‬‫خواهند‬‫داشت‬.‫البته‬‫برای‬‫تحقیقات‬‫پلیمری‬‫به‬‫س‬‫رچ‬‫در‬ ‫گوگل‬‫می‬‫پردازند‬.‫این‬‫افراد‬‫در‬‫دوران‬‫دانشجویی‬‫یا‬‫پس‬‫از‬‫آن‬ ‫وارد‬‫صنعت‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫می‬‫توانند‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫تاثیرگذار‬‫ب‬‫اشند‬. •‫دانشجویان‬‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫این‬‫دسته‬‫دانشجویان‬‫نیز‬‫بیشتر‬‫در‬‫کانال‬‫های‬‫اینستاگر‬‫ام‬‫و‬ ‫توییت‬‫ر‬‫فعالیت‬‫خواهند‬‫داشت‬.‫البته‬‫برای‬‫یادگیری‬‫به‬‫س‬‫رچ‬‫در‬ ‫گوگل‬‫می‬‫پردازند‬. 5
  6. 6. ‫همانطور‬‫که‬‫گفته‬‫شد‬‫بخش‬‫اصلی‬‫مخاطبان‬‫ما‬‫یعنی‬ ‫مدیران‬‫شرکت‬‫ها‬‫و‬‫اساتید‬‫برای‬‫رفع‬‫نیازهای‬‫خود‬‫در‬ ‫گوگل‬‫سرچ‬‫می‬‫کنند‬.‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫بکارگیری‬‫سایت‬‫نسبت‬ ‫به‬‫شبکه‬‫های‬‫مجازی‬‫اعتماد‬‫آنها‬‫بیشتر‬‫جلب‬‫می‬‫نمای‬‫د‬‫و‬ ‫همچنین‬‫ماندگاری‬‫باالتری‬‫دارد‬‫از‬‫این‬‫رو‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رس‬‫د‬ ‫بهترین‬‫راه‬‫جهت‬‫جذب‬‫مخاطب‬‫بهینه‬‫سازی‬‫سایت‬‫بر‬ ‫اساس‬‫پارامترهای‬‫مؤثر‬‫سئو‬‫می‬‫باشد‬‫تا‬‫بتوان‬‫ترافی‬‫ک‬ ‫ورودی‬‫باالتری‬‫از‬‫این‬‫راه‬‫ایجاد‬‫نمود‬. ‫داشت؟‬‫خواهد‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬‫من‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ایایی‬‫ز‬‫م‬‫چه‬‫سئو‬ •‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫مطمئنا‬ِ‫ی‬‫مشتر‬‫یک‬‫محصول‬‫پیش‬‫از‬،‫خرید‬‫چندین‬‫بار‬‫و‬‫با‬ ‫کلمات‬‫مختلف‬‫در‬‫موتور‬‫جستجو‬‫محصول‬‫مورد‬‫نظر‬‫را‬‫سرچ‬‫می‬ ‫کند‬.‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫سایت‬‫ما‬‫هربار‬‫در‬‫نتایج‬‫جستجوها‬‫در‬‫جای‬‫گاه‬ ‫باالیی‬‫قرار‬،‫گیرد‬‫مشتری‬‫اعتماد‬‫بیشتری‬‫به‬‫ما‬‫خواهد‬‫کرد‬‫و‬‫برند‬ ‫ما‬‫شناخته‬‫تر‬‫خواهد‬‫شد‬.‫به‬‫عبارتی‬‫رتبه‬‫باالتر‬‫در‬‫نتایج‬‫ج‬،‫ستجو‬ ‫از‬‫نگاه‬‫مشتری‬‫اعتبار‬‫بیشتر‬‫برند‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬.‫ک‬‫اربران‬ ‫بصورت‬‫ناخودآگاه‬‫به‬‫نتایج‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫اعتماد‬‫دارند‬. 6
  7. 7. •‫مخاطب‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫امکان‬ ‫آنالیز‬‫رفتار‬‫مخاطب‬‫از‬‫طریق‬‫گوگل‬‫آنالیتیکس‬‫امکان‬‫پذیر‬‫است‬.‫این‬‫اطالعات‬‫ارزشمند‬‫ع‬‫بارتست‬ ‫از‬:‫نحوه‬،‫جستجو‬،‫زبان‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬،‫استفاده‬‫محل‬‫زندگی‬‫و‬‫ساعات‬‫فعالیت‬‫آنها‬.‫بررسی‬‫رفتار‬ ‫مخاطب‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫بر‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫ما‬‫در‬‫مورد‬‫استراتژی‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کارمان‬‫تاثیرگذار‬‫باشد‬. •‫ترافیک‬ ‫افزایش‬‫سایت‬ ‫درست‬‫است‬‫که‬‫ترافیک‬‫بیشتر‬ً‫ا‬‫لزوم‬‫فروش‬‫ما‬‫را‬‫بیشتر‬‫نمی‬‫کند‬‫اما‬‫هرچه‬‫بیشتر‬‫درد‬‫ید‬‫مشتری‬ ‫قرار‬‫بگیری‬‫م‬‫احتمال‬‫خرید‬‫از‬‫ما‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬.‫بیایید‬‫این‬‫موضوع‬‫را‬‫با‬‫مثالی‬‫ب‬‫ررسی‬‫کنیم‬. ‫اگر‬‫ویترین‬‫مغازه‬‫ما‬‫در‬‫یک‬‫خیابان‬‫خلوت‬‫و‬‫دور‬‫از‬‫دسترس‬‫عموم‬‫قرار‬‫داشته‬‫باشد‬‫امکان‬‫فر‬‫وش‬ ‫بیشتری‬‫داریم‬‫یا‬‫در‬‫یک‬‫میدان‬‫پر‬‫رفت‬‫و‬‫آمد؟‬ً‫ا‬‫مسلم‬‫در‬‫حالت‬‫دوم‬‫امکان‬‫فروش‬‫ما‬‫باالتر‬‫م‬‫ی‬‫رود‬. ‫از‬‫آنجاییکه‬‫داشتن‬‫سایتی‬‫با‬‫رتبه‬‫باال‬‫در‬‫گوگل‬‫مناسب‬‫تر‬‫از‬‫اجاره‬‫یک‬‫مغازه‬‫هست‬‫بن‬‫ابراین‬‫می‬ ‫توانیم‬‫شانس‬‫فروش‬‫محصوالت‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫افزایش‬‫دهیم‬. 7
  8. 8. •‫بیشتر‬ ‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬ ‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫سایر‬‫روش‬‫های‬‫بازاریابی‬‫سنتی‬‫و‬‫آنالین‬‫از‬‫جمله‬‫تبلیغات‬PPC،‫بازاریابی‬ ‫رسانه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫یا‬‫ایمیل‬‫مارکتینگ‬،‫سئو‬‫میزان‬‫بازگشت‬‫سرمایه‬(ROI)‫ما‬‫را‬‫افزایش‬ ‫می‬‫دهد‬.‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫درست‬‫وسط‬‫تماشای‬‫برنامه‬‫مورد‬‫عالقه‬‫مخاطبم‬‫ان‬، ‫از‬‫طریق‬‫تبلیغ‬‫تلویزیونی‬‫مزاحم‬‫او‬‫شویم‬‫بهتر‬‫است‬‫در‬‫نتایج‬‫موتورهای‬‫جستجو‬‫و‬‫هنگامی‬ ‫که‬‫فرد‬ً‫ا‬‫شخص‬‫احساس‬‫نیاز‬‫به‬‫محصولمان‬‫نموده‬‫جلوی‬‫چشم‬‫او‬‫ظاهر‬‫شویم‬. •‫بهی‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫بکارگیری‬ ‫افزایش‬‫نه‬ ‫محلی‬ ‫جستجوی‬ ‫سازی‬ ‫اخیرا‬‫میزان‬‫سرچ‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫از‬‫طریق‬‫تلفن‬ ‫های‬‫همراه‬‫بیش‬‫از‬‫دستگاه‬‫های‬‫دسکتاپ‬‫است‬.‫ب‬‫ا‬ ‫این‬‫افزایش‬‫چشمگیر‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫تلفن‬‫همر‬‫اه‬، ‫تکنیک‬‫های‬‫جدید‬‫و‬‫مؤثر‬‫سئو‬‫مانند‬‫بهینه‬‫س‬‫ازی‬ ‫جستجوی‬‫محلی‬‫برای‬‫شرکت‬‫ها‬‫قابل‬‫بکارگی‬‫ری‬ ‫است‬. •‫بهینه‬ ‫تجربه‬‫کاربر‬ ‫امکان‬‫تجربه‬‫کاربری‬‫بهتر‬‫و‬‫با‬‫سرعت‬‫بیش‬‫تر‬‫یکی‬ ‫از‬‫دیگر‬‫علل‬‫بکارگیری‬‫سئو‬‫است‬.‫موتور‬‫جس‬‫تجو‬ ‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫کاربر‬‫به‬‫دنبال‬‫آن‬‫هست‬‫در‬‫اختیار‬‫او‬ ‫قرار‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫وقتی‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫انجام‬‫دهد‬،‫هر‬ ‫دو‬‫طرف‬‫رضایت‬‫خواهند‬‫داشت‬. 8
  9. 9. ‫عالوه‬‫بر‬‫یادگیری‬‫مفاهیم‬‫و‬‫نظریه‬‫های‬‫مختلف‬‫تنها‬،‫راه‬‫استفاده‬‫از‬‫تکنیک‬‫های‬‫مخ‬‫تلف‬ SEO‫بر‬‫روی‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫و‬‫نظارت‬‫بر‬‫رتبه‬‫بندی‬‫سایتمان‬‫است‬.‫اگر‬‫رتبه‬‫و‬‫تراف‬‫یک‬ ‫ارگانیک‬‫ما‬‫در‬‫حال‬‫افزایش‬‫است‬،‫بدین‬‫معنی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫جهت‬‫صحیحی‬‫قرار‬‫گرفت‬‫ه‬‫ایم‬ ‫و‬‫اگر‬‫اینگونه‬‫نباشد‬،‫باید‬‫در‬‫مورد‬‫استراتژی‬‫خود‬‫تجدید‬‫نظر‬‫کنیم‬. ‫قرار‬‫گرفتن‬‫در‬‫صفحه‬‫اول‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫یک‬‫شبه‬‫اتفاق‬‫نمی‬‫افتد‬.‫استرات‬‫ژی‬‫سئو‬‫ما‬ ‫باید‬‫یک‬‫روند‬‫مداوم‬‫داشته‬‫باشد‬.‫یک‬‫قانون‬‫خوب‬‫برای‬‫بهبود‬‫استراتژی‬‫سئو‬،‫تحقیق‬ ‫در‬‫مورد‬‫تاکتیک‬‫های‬‫مورد‬‫استفاده‬‫رقبا‬‫است‬.‫می‬‫بایست‬‫کلمات‬‫کلیدی‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬‫گوگل‬ ‫کنیم‬‫و‬‫ببینید‬‫چه‬‫شرکتی‬‫در‬5‫جستجوی‬‫برتر‬‫قرار‬‫دارد‬‫و‬‫سپس‬‫وب‬‫سایت‬‫آنها‬‫را‬ ‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫کنیم‬‫تا‬‫ببینیم‬‫چگونه‬‫و‬‫چرا‬‫در‬‫رتبه‬‫های‬‫برتر‬‫قرار‬‫می‬‫گی‬‫رند‬. ‫نهایت‬‫در‬‫و‬... 9
  10. 10. ‫استفاده‬‫مورد‬‫منابع‬ 10

×