O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sigala Wine to Croatia - A Marketing Plan

940 visualizações

Publicada em


Antoniou Ioannis
Soueref Nikolaos
Sotiriou Sofia

© All rights reserved.

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sigala Wine to Croatia - A Marketing Plan

 1. 1. Ραρουςίαςθ: Κτιμα Σιγάλα (βίντεο 1)
 2. 2. Ιςτορικό Επιχείρθςθσ Ιδρφθηκε το 1991, με τθν επωνυμία ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΡΟΙΙΑΕ.Ρ.Ε. Το 1998 καταςκεφαςε μια νζα μονάδα παραγωγήσ,εμφιάλωςθσ και παλαίωςθσ οίνων. ΢υνεχείσ επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ και επεκτάςεων.Δυνατότητα επεξεργαςίασ και εμφιάλωςησ 300.000 φιαλϊνετθςίωσ. Από τον Νοζμβριο του 2005 θ εμπορία και διανομή όλωντων προϊόντων του Κτιματοσ ΣΙΓΑΛΑ ςτθν ελληνική αγορά(εκτόσ τθσ Σαντορίνθσ) και τθσ αγοράσ του εξωτερικοφγίνεται από τθ Β.Σ. ΚΑ΢ΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΡ. Τα κραςιά εξάγονται ςτθ Γερμανία, Γαλλία, Βζλγιο,Αυςτρία, Ολλανδία, Αγγλία, Κφπρο, Ελβετία, Ρολωνία,Ιαπωνία, Χονγκ-Κονγκ, Σουθδία, Ενωμζνα Αραβικά Εμιράτα(Ντουμπάϊ), ΢ωςία, ΘΡΑ και Καναδά.
 3. 3. Όραμα:«Να κακιερωκεί το κραςί τθσ Σαντορίνθσ ωσ ζνα απότα πιο ποιοτικά και ιδιαίτερα κραςιά διεκνϊσ».
 4. 4. Αποςτολή:«Θ προςφορά ποιοτικϊν κραςιϊν με ςεβαςμό ςτονκαταναλωτι, μζςω τθσ ςυνεχοφσ επιςτθμονικισ ζρευνασκαι τθσ δθμιουργικισ ςχζςθσ με τθν κθραϊκι γθ».
 5. 5. Ρροϊόντα • Σιγάλασ Νιάμπελο Ερυκρό• Σιγάλασ Σαντορίνθ ΟΡΑΡ • Σιγάλασ Visanto• Σιγάλασ Βαρζλι Σαντορίνθ ΟΡΑΡ • Σιγάλασ Mezzo Απθλιϊτθσ• ΢ιγάλασ Αςφρτικο Αθήρι ΢αντορίνη ΟΠΑΠ • Σιγάλασ Μαυροτράγανο
 6. 6. Αςφρτικο ΑθήριΣαντορίνθ ΟΡΑΡ
 7. 7. Αςφρτικο ΑκιριΓρήγορη Επιςκόπηςη:«Πμορφο νθςιϊτικο λευκό κραςί από ζναν από τουσπιο καταξιωμζνουσ Ζλλθνεσ παραγωγοφσ, το ΡάρθΣιγάλα. Πμορφα αρϊματα, ζντονθ οξφτθτα καιφρεςκάδα με διάρκεια είναι τα χαρακτθριςτικά ενόσκραςιοφ που κάκε χρόνο ανελλιπϊσ "ςαρϊνει" ταμετάλλια ςτουσ μεγάλουσ οινικοφσ διαγωνιςμοφστθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ».Περιγραφή Προϊόντοσ:«Μοντζρνο λευκό κραςί που χαρίηει τθν ομορφιάτου αμπελϊνα τθσ Σαντορίνθσ ςε κάκε γουλιά. Θεςοδεία του 2005 είχε επιλεγεί από το Αμερικάνικοπεριοδικό οίνου Wine Spectator ανάμεςα ςτα 100κορυφαία κραςιά του κόςμου, με βακμολογία90/100. Ρροτείνεται ανεπιφφλακτα». www.houseofwine.gr
 8. 8. Χαρακτθριςτικά Σφποσ: Οίνοσ Λευκόσ ξθρόσ Κατηγορία: Ονομαςία Ρροζλευςθσ «Σαντορίνθ» Ανωτζρασ Ροιότθτασ Ποικιλιακή ςφνθεςη: Aςφρτικο 75%, Ακιρι 25% Οινοποίηςη: Ηφμωςθ ςε ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ υπό ελεγχόμενθ κερμοκραςία. Παραγωγή: 60.000 φιάλεσ. Σεχνολογικά ΢τοιχεία: 13% vol, οξφτθτα: 6,3-7 gr/lt. Οργανοληπτικά ςτοιχεία: Χρϊμα αχυρόξανκο, λαμπερό, με αρϊματα ϊριμων εςπεριδοειδϊν.Με δροςερι οξφτθτα και ευχάριςτθ επίγευςθ. Δυνατότητα παλαίωςησ: Τουλάχιςτον 3 χρόνια.
 9. 9. Χαρακτθριςτικά (2) ΢υνοδεφει: Ριάτα τθσ παραδοςιακισ ελλθνικισ κουηίνασ ςτουσ 10-11° C. Σοποθεςία αμπελϊνα: Σαντορίνθ, Οία, Θμεροβίγλι (ςτο βόρειο μζροσ του νθςιοφ). Ζδαφοσ: Αποτελείται από κραφςματα μαφρθσ λάβασ, θφαιςτειακό τόφφο και κίςςθρθ(ελαφρόπετρα). Από πλευράσ μθχανικισ ςφςταςθσ χαρακτθρίηεται “αμμϊδεσ”. Είναι φτωχό ςεοργανικι ουςία και άηωτο, με ελάχιςτο άργιλο και μικρι ςχεδόν μθδαμινι περιεκτικότθτα ςεCaCo3. Ηλικία κλημάτων: Άνω των 50 ετϊν Απόδοςη ςε εκατόλιτρα ανά εκτάριο: 18–30hl ανά εκτάριο Ημερομηνία του τρφγου: Αρχζσ με μζςα Αυγοφςτου ΢υςκευαςία: Κιβϊτια 12 φιαλϊν (0,75lt), Κιβϊτια 24 φιαλϊν (0,375lt)
 10. 10. ΔιακρίςεισΜετάλλια Βαθμολογίεσ ςε περιοδικά2009 31.10.2007Αςθμζνιο Μετάλλιο ςτον Διεκνι Διαγωνιςμό Wine Spectator“International WineChallenge”, Φεβρουάριοσ 2009 για το Sigalas Assyrtico - Athiri Santorini VQPRD 2005 90ΣΙΓΑΛΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΣΥ΢ΤΙΚΟ ΑΘΘ΢Ι ΣΑΝΤΟ΢ΙΝΘ ΟΡΑΡ (100 BEST WINES OF THE WORLD)Εςοδείασ 2008 Jan-Feb 20072008 Stephan Tanzer’s International Wine CellarsΑςθμζνιο Μετάλλιο ςτο Διεκνι Διαγωνιςμό “Monde Sigalas Assyrtico-Athiri Santorini VQPRD 2005 87Selection” Απρίλιοσ 2008, Βρυξζλλεσ για το ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΣΥ΢ΤΙΚΟΑΘΘ΢Ι ΣΑΝΤΟ΢ΙΝΘ ΟΡΑΡ Εςοδείασ 20072007Χρυςό Μετάλλιο ςτον 7ο Διεκνι Διαγωνιςμό ΟίνουΘεςςαλονίκθσ, Μάρτιοσ 2007 για το ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΣΥ΢ΤΙΚΟ-ΑΘΘ΢Ι ΣΑΝΤΟ΢ΙΝΘ ΟΡΑΡ Εςοδείασ 20052006Χρυςό Μετάλλιο ςτον 6ο Διεκνι Διαγωνιςμό ΟίνουΘεςςαλονίκθσ, Μάρτιοσ 2006 για το ΑΣΥ΢ΤΙΚΟ – ΑΘΘ΢ΙΣΙΓΑΛΑΣ 2005
 11. 11. Αγορά Στόχοσ: Κροατία
 12. 12. Κροατία• Χϊρα τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ μεπρωτεφουςα και μεγαλφτερθ πόλθ τοΗάγκρεμπ.• Συνορεφει με τθ Σλοβενία, τθνΟυγγαρία, τθ Σερβία, τθ Βοςνία -Ερηεγοβίνθ και με το Μαυροβοφνιο.• Εκτιμϊμενοσ πλθκυςμόσ για το 2009:4.489.409 κάτοικοι.• Κλίμα μεςογειακό, με εκτενζσ ηεςτόκαι ξθρό Καλοκαίρι και ςφντομο, υγρόκαι ιπιο χειμϊνα, κατάλλθλο γιαπαραγωγι κραςιοφ.
 13. 13. Γαςτρονομικά χαρακτθριςτικά Περιοχές Επιρροές Δημοφιλή Φαγητά Θαλαςςινά, λαχανικά, Παραλιακζσ Περιοχζσ Μεςογειακι Κουηίνα μακαρόνια, ςυνταγζσ με ςκόρδο και ελαιόλαδο Αυςτριακι & Ουγγρικι Κρζασ και ψάρι ςτθνΒορειοανατολικζσ Περιοχζσ Κουηίνα κατςαρόλα, πικάντικα πιάτα Ψθτό κρζασ, μπουρζκι, Επαρχία Βαλκανικι Κουηίνα ντολμάδεσ
 14. 14. ΑΝΑΛΤ΢Η ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢
 15. 15. PoliticalTechnological PEST Economical Social
 16. 16. Political• Ανεξαρτθτοποιικθκε από τθ Γιουγκοςλαβία ςτισ 8 Οκτωβρίου 1991.• Είναι μζλοσ των Θνωμζνων Εκνϊν, του ΝΑΤΟ, του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και τθσ Συνκικθσ Ελεφκερου Εμπορίου(CEFTA-Central European Free Trade Agreement).• Ρολίτευμα: Δθμοκρατία• Ρρόεδροσ : Κβι Γιοςίποβιτσ (Σοςιαλδθμοκρατικό Κόμμα τθσ Κροατίασ) με 44.6% κετικζσ γνϊμεσ υπζρ του ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Promocija plus.• Αναμζνεται είςοδοσ τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τον Ιοφλιο του 2013.• Σφμφωνα με αποτελζςματα τθσ Ipsos Puls το 53% του πλθκυςμοφ είναι υπζρ τθσ ζνταξθσ τθσ χϊρασ με δθμοψιφιςμα εκ των οποίων το 57% δθλϊνει ότι κα ςτθρίξει τθν ζνταξθ ενϊ το 37% κα ψθφίςει κατά.
 17. 17. Economical• Νόμιςμα: Κοφνα (kn) (HRK)• Πνομαςτικό Α.Ε.Ρ. (2008)• Ολικό: $ 63,948 δισ• Κατά κεφαλι: $ 14.414• GDP (Gross Domestic Product) Nominal (2010)• Ολικό: $60,589 δισ• Κατά κεφαλι: $ 13.720• Οικονομικι άνοδοσ το 2002 λόγω τουριςμοφ(18οσ προοριςμόσ παγκοςμίωσ),ξζνων τραπεηϊν, κεφαλαιακϊν επενδφςεων ειδικά καταςκευισ οδικοφ δικτφου και μεςαίων ιδιωτικϊν επιχειριςεων.• 2009• Τομζασ Υπθρεςιϊν: 73,6% του GDP• Βιομθχανικόσ Τομζασ: 20,5% του GDP• Γεωργία: 5,9% του GDP• Ροςοςτό ανεργίασ το 2008: 13,7%• Ρλθκωριςμόσ το 2005: 3,3%• Εξαγωγζσ προϊόντων το 2008: $26,4 δισ ςυμπεριλαμβανομζνων των εξαγωγϊν υπθρεςιϊν.• Καλι ζωσ τϊρα διαχείριςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά αντιμετωπίηει προκλιςεισ λόγω του εξωτερικοφ τθσ χρζουσ.
 18. 18. Social• Επίςθμθ γλϊςςα: Κροατικά• Εκνικζσ ομάδεσ (2001)• 86,6% Κροάτεσ• 4,5% Σζρβοι• 5,9% Άλλοι• Κφριεσ Θρθςκείεσ :• Κακολικοί: 88%• Χριςτιανοί Ορκόδοξοι: 4,4%• Χριςτιανοί άλλοι: 0,4%• Μουςουλμάνοι: 1,3%• Άλλοι: 6,1%• Ρροτίμθςθ κατανάλωςθσ τοπικϊν προϊόντων αν ζχουν τθν ίδια τιμι και ποιότθτα με τα ειςαγόμενα.• Κατανάλωςθ ζντονα διαφθμιςμζνων με καλι ςχζςθ χριματοσ-ποιότθτασ προϊόντων.• Το μεγαλφτερο ειςόδθμα για κατανάλωςθ ζχουν τα άτομα θλικίασ 20-55.• Ζντονο ενδιαφζρον για το περιβάλλον αι τθ διαχείρθςθ αποβλιτων.• Ρολιτιςμικζσ επιροζσ από Αυςτρία,Γερμανία,Ιταλία.
 19. 19. Technological• Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ μζςω ίδρυςθσ του προγράμματοσ Καινοτομικι Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και του Υπουργείου Επιςτιμθσ, Εκπαίδευςθσ και Sport (MSES)• Κδρυςθ τθσ Croatian IT Society το 1975 με ςκοπό τθν οργάνωςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςε τομείσ όπωσ βιοχθμεία, βιοτεχνολογία, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.α.
 20. 20. Ρλθροφορίεσ Αγοράσ• Οι πρϊτοι που ειςήγαγαν την καλλιζργεια ςταφυλιϊν για παραγωγι κραςιοφ ςτθν Κροατία ιταν Ζλληνεσ άποικοι κατά τον 5ο αιϊνα π.Χ.• Μετά τθν ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ Κροατίασ θ αγορά κραςιοφ άνοιξε και άρχιςαν να ειςάγονται ξζνα κραςιά ςτη χϊρα.• Θ αγορά κραςιοφ αναπτφςςεται αναλογικά με την άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου και θ μεγαλφτερη κατανάλωςη ποιοτικοφ κραςιοφ γίνεται ςτθν πρωτεφουςα όπου το ειςόδθμα είναι υψθλότερο και υπάρχει τάςθ για πειραματιςμό και εξερεφνθςθ νζων κραςιϊν.• Θ Κροατία ζχει πλθκϊρα αμπελϊνων και παράγει μζχρι και 700 τφπουσ κραςιοφ, μερικά εκ των οποίων είναι άριςτθσ ποιότθτασ.• Υπάρχουν 300 επίςθμεσ περιοχζσ προζλευςθσ που διαιροφνται ςε παράκτιεσ και εςωτερικοφ.• Σο 67% τησ παραγωγήσ κραςιοφ είναι λευκό (Grasevina, Riesling, Sauvignon, Traminer, Muscat, Silvaner, Furmint) και παράγεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ενϊ το 32% είναι κόκκινο (Frankovka, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Burgundac) και παράγεται ςτισ ακτζσ.• Το καλφτερο κόκκινο κραςί παράγεται από το ςταφφλι Plavac Mali ενϊ το λευκό κυρίωσ από Malvazija και Posip.
 21. 21. Κριτιρια & Τυποποίθςθ• Το 1996 δθμιουργικθκε το Croatian Institute of Viticulture and Technology το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν επίβλεψη τθσ καλλιζργειασ και τθσ παραγωγήσ κραςιοφ ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.• Τυποποιοφνται αυςτθρϊσ ςφμφωνα με τον τόπο προζλευςισ τουσ. Ειδικά ςτα κραςιά εξαιρετικήσ ποιότητασ (ςυγκεκριμζνα χρόνια και ειδικζσ ςυνκικεσ ωρίμανςθσ, ςυγκομιδισ και επεξεργαςίασ), θ ςφραγίδα γεωγραφικήσ προζλευςησ πρζπει να περιζχει τον τφπο του ςταφυλιοφ, τθν τοποκεςία του αμπελϊνα και τθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ. Στα κραςιά που δθμιουργοφνται από ποικιλίεσ, πρζπει το όνομα να προζρχεται από το είδοσ που περιζχεται κατά 85%.
 22. 22. Εγχϊριοσ Ανταγωνιςμόσ• Agrokor Vina• Badel 1862• Dalmacijavino• Istravino• Kutjevo
 23. 23. Ανταγωνιςμόσ από άλλουσ ειςαγωγείσ
 24. 24. Ανάλυςθ ΑγοράσΡλθκυςμόσ: 4.46 εκατ. (2007)Γεωγραφικι Κατανομι (2007):• Zagreb (Ρρωτεφουςα): 779.200• Split: 463700• Osijek: 330500• Rijeka: 305500Θλικιακι Κατανομι (2007):• [0-14] : 16,2%• [15-64] : 67%• [65+] : 16,8%
 25. 25. Ανάλυςθ Αγοράσ (2)Ετιςια κατά κεφαλι δαπάνθ γιακατανάλωςθ:• 4.013 € (2005)• 4.568 € (2007)• Αυξθτικι τάςθ• Το μεγαλφτερο ειςόδθμα για κατανάλωςθ διακζτουν τα άτομα θλικίασ 20-55• Αναπτυςςόμενθ και ςφγχρονθ υποδομι
 26. 26. (βίντεο 2)
 27. 27. SWOTStrengths Weaknesses•Το brand «Σαντορίνθ» «πουλάει» • Μικρι ανά ςτρζμμα παραγωγι (υπόλοιπθ Ελλάδα: ζνα•Συνεργαςία τοπικϊν παραγωγϊν αμπζλι 300 ςτρεμμάτων μπορεί να ςτθρίξει μια παραγωγι•Άλματα ςτθν ποιότθτα 250.000 ακόμθ και 300.000 φιαλϊν, ςτθ Σαντορίνθ απαιτοφνται τα διπλάςια. Είναι πολφ μεγάλο το κόςτοσ. )•Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. • Μειωμζνθ ζωσ ελάχιςτθ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ•Ιδιαιτζρεσ ποικιλίεσ. • Θ «παραδοςιακι» καλλιζργεια είναι πολφ δφςκολθ και•Σφνδεςθ με τθν ελλθνικι ιςτορία. ςυνεπάγεται μειωμζνθ παραγωγι και υψθλό κόςτοσ • Ραρόλο που πρόκειται για τον πιο ιςτορικό αμπελϊνα του κόςμου, δεν ζχουν γίνει παρά ελάχιςτεσ ζρευνεσ αναφορικά με τθν ποιότθτά του, τθν βελτίωςι του, ακόμθ και για τθν βιωςιμότθτά τουOpportunities Threats• Τάςθ για κραςιά από διαφορετικζσ χϊρεσ. • Διεκνισ τάςθ για κατανάλωςθ φκθνϊν (και αρκετζσ φορζσ• Τάςθ για διαφορετικζσ και ιδιαιτζρεσ ποικιλίεσ. μθ επϊνυμων) κραςιϊν.• Ρτϊςθ των πωλιςεων του Γαλλικοφ κραςιοφ. • Χϊρεσ όπωσ Αυςτρία, Ρορτογαλία, Ουγγαρία ζχουν κάνει δυναμικι είςοδο ςτθ διεκνι αγορά.• Αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ για τθ μεςογειακι διατροφι καιπροϊόντα. • Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα• Θ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ μπορεί να βελτιϊςεικεαματικά τθν ποιότθτα των προϊόντων
 28. 28. ΤμθματοποίθςθΚριτήρια ΣμηματοποίηςησΓεωγραφικά Ρεριοχι Μζγεκοσ Ρεριφζρειασ Ρόλθ Ρυκνότθτα ΡλθκυςμοφΔθμογραφικά Θλικία Ειςόδθμα Μόρφωςθ Θρθςκεία Κοινωνικι ΤάξθΣυμπεριφορικά Ρεριςτάςεισ Χριςθσ Ρροϊόντοσ Στάςθ Καταναλωτι για το προϊόνΨυχογραφικά Τρόποσ Ηωισ
 29. 29. Γεωγραφικά κριτιρια: Κατανομι Ρλθκυςμοφ
 30. 30. Δθμογραφικά ΚριτιριαΘλικία• 0-35 ετϊν• 35-70 ετϊν• 70+ ετϊνΜόρφωςθ• Βαςικι Εκπαίδευςθ• Μζςθ Εκπαίδευςθ• Ανϊτατθ ΕκπαίδευςθΕτιςιο Ειςόδθμα• 0-4500 €• 4500-9000 €• 9000+ €
 31. 31. Συμπεριφορικά ΚριτιριαΣθμείο Αγοράσ ι κατανάλωςθσ• Super Market• Κάβεσ/Εξειδικευμζνοι Λιανζμποροι• Εςτιατόρια
 32. 32. Στόχευςθ (Επιλογι τμιματοσ)Στρατθγικι ςτόχευςθσ• Εςτιαςμζνη και niche • Καταναλωτζσ με ςχετικά υψθλό ειςόδθμα και μορφωτικό επίπεδο, πικανότατα με υψθλι ανάμειξθ ςτθν αγοραςτικι απόφαςθ αναφορικά με το κραςί (ςυνεπϊσ μποροφν να εκτιμιςουν τθν ποιότθτα του προϊόντοσ), προτιμοφν να καταναλϊνουν καλό κραςί ςε ςχετικά ακριβά εςτιατόρια. 4 πρϊτεσ πόλεισ 35-70 ετϊν Ανϊτατθ εκπαίδευςθ 9000+ ετιςιο ειςόδθμα Αγορά από εςτιατόρια και κάβεσ
 33. 33. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα προϊόντοσΡοιότθτα και ιδιαιτερότθτα προϊόντοσ:• Αμπελϊνασ «τριϊν χιλιάδων χρόνων». • Καλλιεργείται χωρίσ διακοπι από το 1200 π. Χ.• Από τουσ ελάχιςτουσ αμπελϊνεσ παγκοςμίωσ που δεν καταςτράφθκαν από τθν επιδθμία τθσ φυλοξιρασ, με κλίματα θλικίασ πάνω από πενιντα χρόνια.• Αςφρτικο: Ροικιλία άριςτα εγκλιματιςμζνθ ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ του νθςιοφ.• Αςφρτικο Ακιρι: Μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ.
 34. 34. ΤοποκζτθςθΆξονεσ:• Διαφοροποίθςθ προϊόντοσ που προκφπτει από το μοναδικό ζδαφοσ τθσ Σαντορίνθσ και τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ καλλιζργειασ.• Υψθλι ποιότθτα λόγω των παραπάνω και τθσ μοναδικότθτασ τθσ ποικιλίασ• Εμπειρία που προςφζρει θ κατανάλωςθ του προϊόντοσ (εμπειρικι τοποκζτθςθ)• «Ζνα κραςί ςπάνιο, εξωτικό, ποιοτικό αλλά και προςιτό ςτθν τιμι, που προςφζρει μοναδικι γευςτικι απόλαυςθ, απευκυνόμενο ςε απαιτθτικοφσ αναφορικά με το κραςί καταναλωτζσ»
 35. 35. Στρατθγικι Μάρκετινγκ (4P)Product Place• Δφο ςυςκευαςίεσ • Εςτιατόρια και Εςτιατόρια Ξενοδοχείων• Μεγάλθ: 0,75 lt • Κάβεσ / Εξειδικευμζνοι Λιανζμποροι• Ατομικι: 0,375 lt• Ετικζτα μεταφραςμζνθPromotion Price 0,75 lt 0,375 lt• Επικοινωνία μζςω τοπικοφ εξειδικευμζνου Λιανικι 12 € 6€τφπου (ζντυπου και θλεκτρονικοφ) (Ελλάδα) Εςτιατόρια 18-25 € 9-12 €• Συμμετοχι ςε εκκζςεισ γευςιγνωςίασ και (Ελλάδα)εκνικϊν προϊόντων. Λιανικι 20 € 10 € (Κροατία)• Συνεργαςία με κάποια ςυγκεκριμζναεςτιατόρια οφτωσ ϊςτε το προϊόν να βρίςκεται Εςτιατόρια 30-35 € 15-17 €ςτουσ καταλόγουσ ωσ προτεινόμενο. (Κροατία)
 36. 36. Ευχαριςτοφμε για τθνπροςοχι ςασ! 

×