O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Строителство Градът

1.706 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

Строителство Градът

  1. 1. Брой 1 (684), 10 - 16 януари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР 2011 пристигна с много очаквания Приемането ни в Шен- ген беше отложено от март за края на 2011 г. Бизнесът все така очаква регулациите да намалеят. Гадаем какво ли ще се слу- чи на общинските избори в средата на годината. Цяла година ще се на- дяваме през 2012 г. да бъде завършена магис- трала „Тракия“ - за да пъ- туваме по-бързо до море- то. Тогава ще се включат нови метроотсечки - за да намалеят задръстванията в столицата. Предполагаме как ли ще заработи специалното дружество за проект ме- ниджмънт на магистра- ли, където високоплатени и качествени мениджъри ще работят по европей- ски, сроковете по догово- рите ще се спазват и няма да има анекси за удвоява- не на цената. Наблюдаваме с любо- питство обещаното за сре- дата на годината завърш- ване поне на част от епич- ния проект за жп линия- та Пловдив - Свиленград. Подготвяме програмира- нето за следващия евро- пейски програмен пери- од - за да можем да вземем повече пари до 2020. Следим кога ще стар- тира мярката за саниране на жилища по „Регионал- но развитие“, за да пос- тегнем поне малко от бли- зо 90% частен жилищен стр. 4 стр. 14 фонд. Doing Business 2011: Припомняме си руския Столични приоритети 2011: език и чакаме източни ку- По-лесно ли се прави биз- Завод за отпадъци, метро, детски пувачи за ваканционни- те имоти по морето - след нес в България? градини, паркове като вече няма западни. 1 стр. 10 стр. 17 Нетърпеливи сме да бъдат реализирани така Преди 2011 и след това 01 > Развита веломрежа става част от широко обсъжданите и много съблазнителни ин- Приоритетни пътни и железопътни проекти през тази година интегрирания транспорт на Пловдив тегрирани градски проек- ти - за да заживеем в чис- 9 771310 983000 Една от целите е да се намали дължината и ти, благоустроени и зеле- продължителността на моторизираните пътувания ни градове. И последно, а може би стр. 20 първо по важност - чака- Градски модел ме да се измъкнем, след като в САЩ и Европа се Четринайсет етажа офиси до „Малката София” отупват от кризата.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 януари 2011 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНИ Стартираха две нови процедури по оперативна Балчик превръща едновековна мелница в културен център програма „Конкурентоспособност” Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви две нови процедури по оперативна програма „Конкурентоспосо- бност” – за технологичена модернизация на малки и средни пред- приятия и за подкрепа за внедряване в производството на инова- тивни продукти, процеси и услуги. Процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия е с общ бюджет от 97 791 500 лева (50 млн. евро). Проектни предложения по нея ще се приемат до 1 април. Внедряването в производството на инова- тивни продукти, процеси и услуги ще бъде подкрепено с 48 895 750 лева (25 млн. евро). Проектни предложения по тази процеду- ра ще се приемат в пет сесии, като крайният срок на първата е 7 март, а на последната - 14 ноември 2011 г. България е усвоила 10% от средствата от еврофондовете България е усвоила 10% от средствата по седемте оперативни програми. Това съобщи правителствената информационна служ- ба, като се позова на данни към 3 януари 2011 г. В интервю за БНР министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев припомни, че за една година България е отчела голям ръст в усвояването на европарите. Само преди една Историческата забележителност ще привлича туристи с експозиция за пътя на зърното, съобщи ар- година плащанията бяха около 1 процент, т.е. ние имаме десет- хитект Владимир Попов, председател на клуб „Приятели на Балчик“. Пететажната сграда е построе- ократен ръст, заяви министърът. В цифрово изражение този про- на през 1909 г. и е сред най-модерните индустриални обекти в Европа по това време. Мелницата е цент възлиза на около 1.5 млрд. евро и с тези пари са изградени една от първите сгради със стоманено-бетонни конструкции в България. В мелницата, която разпо- стотици километри общински пътища, десетки километри кана- лага с близо 2500 кв.м площ, ще има експозиционна зала за артефакти от седем цивилизации, оста- лизация, пречиствателни станции, над половин милион българи са вили следи в Балчик. От някогашния индустриален обект са оцелели фрагменти от машини и тран- получили професионално обучение, финансирано с европейски смисии, което е провокирало архитектите да подредят и своеобразен музей на зърното. Общината пари, рехабилитирани са десетки общински, културни, образова- ще кандидатства с проект по оперативна програма „Регионално развитие“ за превръщането на мел- телни и социални сгради, заяви министър Дончев. ницата в туристическа атракция, съобщи кметът на Балчик Николай Ангелов. ИНФРАСТРУКТУРА Обявиха търг за Подобряват инфраструктурата около Асеновата крепост Подстанция „Царацово” е над кота „нула” консултант на лот 2 от В края на 2010 г. кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев подпи- магистрала „Марица“ са договор с Министерството на регионалното развитие и благоустрой- ството по проекта “Асеноваград - свещената порта на Родопите”. Финан- Обявиха търг за допълнител- сирането бе осигурено по безвъзмездната схема „Подкрепа развитието ното проектиране и строител- на туристически атракции“ на ОП „Регионално развитие“. Общият бю- ството на лот 2 Димитровград джет за реализацията му е 3 231 995 лева. Проектът предвижда рекон- - Харманли от км 36+ 400 до км струкция на пътя до крепостта, разширяване на вече съществуващия пар- 70+620 на автомагистрала „Ма- кинг и изграждане на информационен център. Подстъпите към църквата рица“. Спечелилият търга ще и самата крепост ще останат в автентичен вид, като на по-опасните места трябва да подготви комплексен ще се монтират парапети, но така че да не променят сега съществуваща- доклад - оценка на съответстви- та инфраструктура. ето на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на до- Усвоени са над 25% от средствата за рехабилитацията на пълнителното проектиране, ще пътя Главиница – Зафирово упражнява строителен надзор, ЕVN Bulgaria инвестира над 6.6 млн. лева в изграждането на ще отчита хода на изпълнение Напредва рехабилитацията на път III-235 Главиница - Зафирово в област новата стационарна електрическа подстанция „Царацово” на строителния договор, ще Силистра, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“. 14-километровият в северната индустриална зона край Пловдив. Близо три подготви окончателен доклад участък попада в лот 3 от обектите от първи етап на пътната тема на опе- месеца след първата копка са отлети всички фундаменти, за въвеждане на строежа в екс- ративна програма „Регионално развитие“. Част от дейностите по пътно- и са изпълнени съоръженията на ниво над кота ''нула'', как- плоатация, както и техническия то платно и в обхвата на пътя вече са извършени. Изравнителният пласт то и заземителните инсталации. Положени са и оптичните му паспорт. Прогнозната стой- неплътен асфалтобетон е положен по цялото трасе с изключение на две- връзки, чрез които ще се извършва управлението на под- ност на строителството е 2 млн. те населени места, които пресича пътя. Първият етап от работите по бан- станцията. Главен изпълнител на строежа е „Сименс Бъл- лева. Срокът за изпълнението кетите е завършен за целия участък. Фирмата изпълнител „Пътища и мо- гария” в консорциум с „Филкаб” АД и „Бибов и Ко” ООД. на обекта е 27 месеца. стове“ ЕООД започна и полагане на износващия пласт асфалтобетон. Строителният надзор е възложен на „Стрикт” ООД. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Действителни собственици на настоящото печатно издание са Иво Георгиев Прокопиев и Филип Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Михайлов Харманджиев чрез „Икономедиа“ АД и Венета Колева Кръстева чрез „Иконве“ ЕАД Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева, e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 10 - 16 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИ Козлодуй ще довършва пречиствателната си станция с UniCredit: Моловете в София се справят добре с кризата, но инвеститорите в имоти европейски средства пак отбягват България Изграждането на пречиствателната станция за отпадни води в Козлодуй е замразено. До момента момента са изпълнени 60% от работите, които включват основно грубия строеж. Остава да бъде доставено оборудването, да бъде монтирано, да бъде извър- шено въвеждането му в експлоатация и вертикалната планировка, които съставляват около 40% от работите по такъв тип обект, ка- къвто е една пречиствателна станция. Поради недостиг на финан- сиране на собствени средства община Козлодуй е замразила до- говора с изпълнителия на обекта „Енемона“ АД, съобщиха от об- щината в отговор на въпрос на вестник „Строителство Градът“. На 22 декември в Министерството на околната среда и водите об- щината е подала апликационна форма по програмата за изграж- дане на пречиствателни станции в населени места с над 10 000 жители. Срокът за разглеждане е до 3 месеца, а след евентуал- но одобрение и спечелване на проекта по оперативна програма „Околна среда“ ще бъде обявена нова обществена поръчка за из- пълнител, съобщиха от общинската администрация. На 15 дка край Балчик ще се строи претоварна станция за битови отпадъци В местността Момчил край Балчик ще бъде изградена претовар- на станция за битови отпадъци, която ще обслужва три краймор- ски общини в Добричка област, съобщиха от сдружението „Упра- вление на отпадъците - регион Добрич“. Станцията е част от ре- гионалната система за управление на отпадъците. Претоварната станция ще сепарира и ще съхранява временно върху площ от 15 Инвеститорите в недвижими имоти все още не се завръщат в България или Румъния, а бавното въз- декара битовите отпадъци от Балчик, Каварна и Шабла. Капаци- становяване на икономиките на двете страни не е единствената причина за това. Другите мотиви са тетът на обекта ще бъде до 70 тона отпадъци на денонощие. Ще съмненията им относно качеството на сградния фонд и ниската прозрачност на двата пазара. Това бъде изграден контролно-пропускателен пункт за автомобилите се казва в анализ на италианската банкова група UniCredit, посветен на състоянието на секторите на с автоматична везна, хале с инсталация за сепариране, зона със бизнес имотите – офиси, търговски и индустриални площи. И двете страни се характеризират с не- складове. Ще бъде обособена площадка за т.нар. зелено компо- балансирано развитие на отделните сегменти според доклада. При офисите търсенето е надхвър- стиране, като се очаква да постъпват около 2800 тона градински лило предлагането и е потопило наемите – с около една трета в София и около 10% в Букурещ, при и дървесни отпадъци за година. От Министерството на околната това за най-качествените административни площи. Според проучването фирмите трябва да платят среда и водите смятат, че няма вероятност претоварната станция 13 евро на кв.м за клас А сграда в българската и 19.5 евро в румънската столица. Освен това около да повлияе на числеността на видовете птици в защитената зона 20% от 1.1 млн. кв.м налични площи в София са стоели незаети към края на първото полугодие на „Балчик“. миналата година. Офис пазарът удари дъното, започва възстановяване Разширяват синята зона в Бургас Нагласите на офис наемателите към собствения им бизнес са се преобърнали спрямо началото на На 10 януари поетапно започва допълнителното включване на 2010 г., показва проучване на Colliers International. За пазар, в който цените потънаха с повече от улици и паркинги в синята зона в Бургас. Разширението обхваща една трета, това е поредната добра новина след серия от сделки във втората половина на година- улиците „Скобелев“, „Силистра“, „Отец Паисий“, „Възраждане“, та. Повече от половината – 53%, от компаниите, попитани от консултантите по имоти Colliers, са оп- „Шипка“, „Гео Милев“, „Иларион Макариополски“, „Димитър Бра- ределили като положителна общата перспектива пред бизнеса им. Шест месеца по-рано те са били калов“, „Сердика“, както и участъци от “Георги Кирков“, „Митропо- едва 21 на сто. Тези с отрицателни очаквания са намалели от 56% през май до 11% ноември 2001 г. лит Симеон“, „Успенска“, „Лермонтов“, Славянска“, „Рилска“, „Хан Едва 5% ще съкращават хора в първото полугодие, другите са казали, че ще запазят или увеличат Аспарух“, „Пиротска“, „Цар Симеон I“, „Съединение“, „Петко Кара- броя на служителите си. Данни за реалните сделки потвърждават тенденцията, че ситуацията се ста- велов“, „Стефан Караджа“, „Георги Кирков“, „Антим I“, „Трайко Ки- билизира за собствениците на офис сгради. танчев“. В синята зона се включват и паркингите пред ТД „Зора“, пред МБАЛ - Бургас, и пред и зад Проектантска организаниция. БРАНШ Областното представителство на Камарата на строителите в Плевен с нов офис С водосвет за здраве и успехи на плевенските строители в навече- рието на коледните и новогодишните празници областното пред- ставителство в Плевен на Камарата на строителите в България от- кри официално новия си офис. Той се намира на ул. „Мусала” №5, в новоизградения бизнес център „Глория палас” и се простира на площ от почти 120 кв.м. ТРЕНД България е сред страните с най-голям спад в търговията на дребно България е сред страните с най-силен спад на обема на търговия- та на дребно през ноември, отчетено на годишна основа, съобщи Евростат. Търговията на дребно в България през ноември 2010 г. се е свила с 5.2 на сто, като по-силен е спадът само в Румъния (8.9 на сто). www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 януари 2011 г. ТЕМА Doing Business 2011 в разгара на кризата: По-лесно ли се прави бизнес в България? Страната запазва 51-вото си място сред 183 държави в световната годишна класация К олко лесно е да се прави бизнес в България Европейския съюз са в ите на бизнес в 183 иконо- по-големи начални разхо- еднакви изисквания, сро- най-добре знаят родните предприемачи. За но- рамките на топ 50, там мики по целия свят по 9 ди и повече формалности кове за всеки етап и об- вата година до момента бяха поднесени най- са прибалтийските репу- специални индекса - стар- имат по-голям сив сек- лекчена бърза процедура блики, Исландия, Сау- тиране на бизнес, издаване тор. В Португалия напри- за обекти с предимство. За различни прогнози. Фискално страната е много по- дитска Арабия и Австра- на разрешителни за стро- мер създаването на регис- 2005 - 2008 броят на раз- добре от съседните, бюджетът за 2011 г. е адеква- лия, Япония е на 18-а по- еж, данъчна среда, външ- трация на бизнес „на едно решителните за търгов- тен, а растежът се завръща, смятат представители- зиция, Азия е представена на търговия, защита на гише“ през 2006 г. намаля- ски обекти нараства със те на МВФ. Въпреки бавните темпове на възстано- още от Тайланд и Южна инвеститорите и др. Раз- ва времето от 54 на 5 дни 17%. вяване глобалният строителен сектор гледа с опти- Корея, Африка - от ЮАР, лични класации показват и съответно новите ре- Стандартният слу- мизъм към бъдещето, показват резултатите от про- южноамериканските дър- кои реформи къде и как гистрации се увеличават с чай разглежда изгражда- жави са Перу, Чили и Ко- са проработили и подчер- 60% през 2007 и 2008 г. нето на склад на два ета- учване на KPMG за строителната индустрия за 2010 лумбия, както и бившите тават най-успешните в да- Стартирането на дру- жа със строителен срок 30 г. в 25 държави. НСИ не отчита особена промяна на съветски републики като дения сектор държави. жество с ограничена от- дни, а компанията е сред- бизнес настроенията. Камарата на строителите оч- Грузия, Армения и Кир- За пет години 85% от говорност е най-лесно в но предприятие с 60 души аква тежка година, защото проектиране през 2010 гизстан - всички те са по- световните икономики Нова Зеландия - необхо- персонал в столицата. г. почти нямаше освен пътищата. Българската сто- добри места за бизнес от са въвели облекчения за дима е една процедура, Сред държавите в из- България. бизнеса чрез 1511 различ- един ден, не се изисква следването най-малко са панска камара съобщи, че 63% от фирмите са опти- За осма година подред ни подобрения. В Doing първоначален капитал и процедурите в Дания - 6, мисти за 2011 г. Поради разнообразието от източни- регионите на Източна Ев- Business 2011 за първи път не се изисква начален ре- най-кратки са сроковете в ци за предприемачите и инвеститорите е интересен ропа и Централна Азия са е включен и индикатор, гистриран капитал. В Да- Сингапур - 25 дни, а най- още един външен поглед като авторитетното тради- най-активни в подобрява- показващ до каква степен ния разходите са нулеви. евтино е в Катар - 0.8% от ционно изследване на Световната банка. не на бизнес регулациите. общо са се подобрили ре- В България процедури- дохода на глава от населе- Преди стимул беше перс- гулациите от 2005 г. на- те са четири, нужни са 18 нието. пективата за присъеди- сам. Според него Грузия е дни, а разходите са 1.6% В България процеду- няване към Европейския най-реформираната стра- от дохода на глава от на- рите са общо 24, отнемат В Doing Business 2011 преди време заговори за съюз, а сега - разразилата на за този период. селението. През 2007 г. са 139 дни и са на стойност България запазва 51-вото връщане към старото по- се финансова криза. Докладът се подгот- били необходими 32 дни 442.3% от средния доход. си място от общо 183 из- ложение, и в стартирането През миналата годи- вя от групата на Светов- и 9 процедури, минимал- следвани държави. Маке- на бизнес - задължител- на Унгария е постигнала на банка, включваща пет ният капитал е бил 56.3%, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕХВЪР- дония е по-добро място за ният минимален капитал най-голям напредък меж- свързани институции: а разходите са били около ЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ бизнес и е първа сред из- за дружествата с ограни- ду новите държави - член- Международната банка за 8% от националния доход Гарантирането на пра- точноевропейските стра- чена отговорност е станал ки на Европейския съюз, възстановяване и разви- на човек. вото на собственост е фун- ни с 38-а позиция, следва- от 5000 на 2 лева, но ефек- до 46-о място благодаре- тие (IBRD), Международ- даментално, както и него- на от Словакия - 41, Сло- тивността на тази мярка ние на реформи в четири ната асоциация за разви- ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИ- вото прехвърляне, а ако вения - 42, Унгария - 46. за бизнеса остана неясна. от всички изследвани об- тие (IDA), Международна- ТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ то е прекалено скъпо или Особено лесно у нас се Тази година анализът ласти. Литва е между пър- та финансова корпорация В много икономики, сложно, някои операции получава кредит - страна- е наречен пожелателно вите 25 с подобрения по (IFC), Агенцията за мно- особено в развиващите се могат да преминат в си- та е на водеща шеста по- „Прелом за предприема- пет показателя. гостранно гарантиране на държави, борбата с про- вия сектор. За последните зиция. По данъчен режим чите“ и е осмата годиш- Най-засегнатите от инвестициите (MIGA) и цедурите за разрешаване шест години 105-а държа- класирането е 85-а, про- на публикация на Меж- кризата икономики в Из- Международния център на строителство е толкова ви са въвели 146-а проме- дължаваме да изоставаме дународната финансова точна Европа през послед- за уреждане на инвести- трудна, че предприемачи- ни, които улесняват прех- при издаването на разре- корпорация и Световна- ната година са се стреми- ционни спорове (ICSID). те често се отказват, пла- върлянето на имотни пра- шителни за строеж - едва та банка. Според изслед- ли чрез регулаторна ре- щат подкупи или просто ва, времето за тази опера- 119 място. ването най-добра е среда- форма да подпомогнат строят незаконно, което ция е намаляло с 38%, а Според рейтинга Бъл- та за бизнес в Сингапур. възстановяването на мал- ИНДИКАТОРИТЕ поставя под съмнение ка- стойността - с 10%. Бе- гария е постигнала напре- Сред първите пет са още ките и средните предпри- СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС чеството на строежите, и ларус например е издала дък в две области: при да- Хонконг, Нова Зеландия, ятия и създаването на ра- Много икономики като цяло преминават в един милион електронни нъците - чрез намалява- Великобритания и САЩ, ботни места. предприемат реформи за сивата икономика. сертификата за собстве- не дела на работодателите следвани от Дания, Кана- Изследването измер- улесняване на стартира- През 2005 г. Канада ност през 2009 г. във вноските за социал- да, Норвегия, Ирландия, ва пречките за бизнес от нето на бизнес в рамките преразглежда своята сис- Тестът е за прехвър- но осигуряване, по повод Австралия. гледна точка на икономи- на по-голяма програма за тема за строителни раз- ляне на имот - около 600 на което правителството Водещите държави от ческата среда и регулаци- реформи. Икономиките с решителни, като въвежда кв.м парцел и 1000 кв.м Според Doing Business в България разрешително
  5. 5. Строителство Градът, 10 - 16 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА О собено лесно в България се получава кре- дит - страната е на водеща шеста позиция. По да- нъчен режим кла- сирането е 85-а, продължаваме да изоставаме при издаването на разрешителни за строеж - едва 119 място. складова сграда. те да видят финансовата и 4.9% от възрастното на- веститорите от 1 до 10. въвежда нова електронна чество документи, мит- В България, която е на история на кредитоиска- селение. За България той е 6, най- система за плащане на со-нически регулации и не- 62-ро място, операция- теля и оценката на риска, Добри примери за добра е Нова Зеландия с циални осигуровки през ефективна инфраструк- та отнема 8 дни, отнема както и защитата на инте- действието на частните 9.7, с по-малка оценка са тура често затрудняват 2006 г. и през 2008 г. тези осем стъпки и процедури ресите и на двете страни в информационни бюра са страните от региона като приходи от малки и сред- много бизнеса. Те могат и струва 3% от стойност- случай на фалит. Аржентина, Австралия, Словакия - 4.7, Чехия - ни предприятия нара- да бъдат изключително та на имота. Кредитополучателят - Канада, Ирландия, Нор- 5.0, Унгария - 4.3. стват с 42%. улеснени от нововъведе- В класацията на първо местно дружество с огра- вегия, Швеция, Велико- Разглежданите и оце- Според класацията, в ния като електронен об- място е Саудитска Ара- ничена отговорност, кан- британия, САЩ. нявани въпроси са раз- мен на документи, про- която България е на 85 по- бия, където операцията дидатства за заем в раз- В България кредитни- криването на информа- зиция и изпреварва сред- верки на рискови обекти е безплатна, пред Бълга- мер 10 пъти дохода на гла- ят регистър обхваща 37% ция за сделки на компа- ноевропейските държа- или услуги на едно гише. рия са Словакия, Унгария ва от населението. Най- от населението. нията пред миноритарни ви, процентът на данъци- Докладът изследва не- и Чехия, Полша остава на лесно е получаването в акционери, отговорност- обходимите документи, те е 29% от печалбата, ко- 86-а позиция. Най-малко Малайзия, България е на ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТО- та на членовете на съвета ето е намаление от 36.7% време и разходи за бан- време отнема прехвърля- челна 6-а позиция, след РИТЕ на директорите, степен- през 2008 г., а плащане- ки, митници, транспорт нето на имот в Нова Зе- нея са държави от реги- Защитата на инвести- та на възможните санк- то им отнема 616 часа. Заи обработка на изнасяни- ландия - 2 дни. она - Полша и Словакия торите означава по-голя- ции, достъп до докумен- сравнение - Чехия - 48%, те и внасяни стоки. Бъл- В България са необхо- - 15-а, Унгария - 32-ра, ма възможност компани- ти и т.н. Унгария - 53.3%, Полша - гария е на 108-а пози- дими 8 процедури, 15 дни Чехия - 46-а. В Нова Зе- ите да набират капитал, 42.3%. ция, след повечето източ- и 3% от стойността на ландия частното бюро по да въвеждат иновации ДАНЪЦИ Класацията измерва ни държави и преди Мол- имота. кредитите покрива 100% и да се развиват, което е Обществените съоръ- цялата данъчна тежест и дова на първо място по от възрастното населе- особено важно в моменти жения, инфраструктура такси - ДДС, имотни да- комплексни показатели ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕДИТ ние, в Португалия дър- на криза. и услуги, които улесня- нъци, данък печалба, раз-е Сингапур. Най-кратко Индикаторите изслед- жавната система за кре- Примерният казус раз- ват икономиката, се фи- лични общински такси е времето за реализира- ват правата на кредито- дитен регистър съдържа глежда спор за правил- нансират точно с данъци. като такса смет и др. не на износ в Дания - пет получателите и кредити- данни за 67%, но в Унга- ността на дадено реше- Изследването показва, че дни, най-малко са необ- ращите институции по рия и Полша няма публи- ние между акционери- икономики, където пла- МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГО- ходимите документи във отношение на получава- чен регистър за кредити- те в публично търгувана щането им е трудно и ус- ВИЯ Франция - 2 броя, най-ев- нето на кредит и защита- те на населението, а в Че- компания и нейния борд ложнено, често „посивя- В глобалния свят тър- тин е вносът в Сингапур - та на информацията, въз- хия и Словакия той по- на директорите, измерен ват“ и обратно. говията има ключова 439 долара на контейнер. можността на кредитори- крива съответно едва 2.2 с индекс за защита на ин- Например Колумбия роля, а огромното коли- На стр. 8 за строеж се издава с 24 процедури за общо 139 дни Източник: Doing Business
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 януари 2011 г. ТЕМА Инвестициите през 2011: Строителство, което отгова- Довършване на ря на принципи- те на устойчи- вото развитие – висока енер- гийна ефектив- започнатото ност при добър комфорт за оби- тателите, наби- ра скорост. След приключването на практика на К огато през октомври строителната камара обяви класирането на първата сграда своите членове по приходи, призовата десетка показа новата по- в бизнес парка „София еърпорт сока в инвестициите: с едно изключение челните места се окупи- център” в Со- раха от дружества, работещи по проекти в сферата на индустрия- фия тази година та, големите държавни поръчки, инфраструктурата и енергетиката. предстои пуска- Класацията, която ще бъде обявена през 2012 по резултатите от настоящата нето в експлоа- тация и на ком- година, вероятно ще задълбочи тези позиции. Частните инвестиционни про- плекса „Софар- екти в бизнеса с недвижими имоти направиха пауза през 2009 и 2010 г., за- ма бизнес та- ради която през тази ще виждаме затихването на последната вълна от бума уърс” (вдясно) и на 2007-2008 г. „Литекс тауър” на бул. „Драган Цанков”. Първи- Инвестиции тават по-скоро изключе- на етапи и при затруд- ят голям офис Стопяването на преки- ния. Петнадесетте серти- ненията в привличането проект в цен- те чуждестранни инвес- фицирани от Българска- на финансиране – и като търа на града – „Сити тауър” на тиции, съчетано с нама- та агенция за инвести- кредити, и като предвари- площад „Маке- лението на промишлено- ции компании през по- телни продажби, трудно дония”, също ще то производство от 2008- следната година добавят могат да стартират нови има зелен ети- 2009 г., доведе до затишие само два обекта в индус- обекти. Отделни играчи кет (вляво) в индустриалните про- трията – предприятие за продължават с нови ета- екти. Оскъдицата на сво- медицинска електроника пи на комплексите си. бодни капитали в глоба- за 16.5 милиона лева бли- Все пак разположени- лен мащаб и наличието на зо до София и завод за те на големи терени квар- неизползвани капатицети горещо поцинковане на тали ще бъдат на дневен у предприятията накара „Юпитер 05” за 21.5 ми- ред за региона на София. мениджърите да прибе- лиона лева в индустри- Комплекси като „Рези- рат плановете си по чек- алната зона на Куклен. деншъл парк София” до междетата в очакване на Всички останали са в об- „Бизнес парк София” или по-хубаво време. ластта на възобновяемите „Делта хил” в пернишко- В резултат на това и източници на енергия. то село Кладница ще за- през тази година значи- Преките чужди инвес- висят преди всичко от телните индустриални ин- тиции в България са пад- ва скорост ще продължат възстановяването на тър- тиции. Предприемачите, Bulbank за пазара на биз- вестиции ще останат кон- нали до 845 милиона евро замразените обекти оба- сенето за продължаване- които са се подсигурили нес имоти в известна сте- центрирани в традици- в първите десет месеца че ще зависи и от факто- то на строителството, до- със земя като „Феърплей пен стопля по-дългосроч- онни за България секто- на миналата година (по- ри като това какъв е капи- като предприемачите мо- пропъртис” край Созо- ните перспективи пред ри. Част от проектите ще следния период за кой- талът и съответно моти- гат да си позволят да ги пол или голф курортите офис сектора. Според се сведат до изграждането то има данни), едва око- вацията на всеки отделен разбиват и на по-малки по Северното Черномо- него България има една на нови мощности с цел ло една трета от обема им предприемач да продъл- етапи. „Уинслоу гардънс”, рие, ще могат да продъл- от най-ниските стойно- модернизация на същест- през 2009 г. (над 2.5 мили- жи проекта, както и как- замразеният заради фи- жат с пускането на нови сти на административ- вуващи производства, на- арда евро). Числото се от- ви са възможностите му нансови проблеми про- етапи на пазара в зависи- ните площи на глава от пример в „Девня цимент” нася по-скоро до минало- да работи при днешни- ект на глобалния инвес- мост от напредването на населението – едва 0.78 и във фармацевтичния то, отколкото до това, ко- те цени с около една тре- тиционен фонд RREEF, продажбите им. Големи- кв.м на хиляда души сре- производител „Софарма” ето предстои през година- та по-ниски в действител- беше преструктуриран и те наличности от непро- щу 2.19 кв.м за Прага и или фабриката на „Био- та, но при отсъствието на ност, отколкото са били продължен през 2010 г. и дадени апартаменти и не- 5.99 кв.м за Виена. И все вет” в Разград. Все пак из- нови големи проекти про- очакванията му при стар- завършването на негова- завършено строителство пак при незаетост, която ливането на 100 милиона мяната му ще бъде труд- та на строителството. та първа фаза се очаква в зимните курорти, осо- надхвърли 20% от над 1.1 евро от „Литекс моторс” в на. Разрешенията за стро- през тази. Той е един от бено в района на Банско, млн. кв.м общи налично- автомобилния завод край еж, показател за бъдеща- примерите за наближа- на този етап вероятно ще сти, още в средата на 2010 Жилища ловешкото село Баховица та инвестиционна актив- ващото разрешаване на обезкуражава инвестито- г. ситуацията за предпри- ще отвори вратата за една 2010 г. беше последна- ност, потвърждават тази обекти, минали през за- рите. емачите не е достатъчно индустрия, за която Бъл- та за големите жилищ- тенденция. В София и труднения заради криза- Наличието на много обещаваща. гария до момента беше ни проекти, започнати по Пловдив разгънатата за- та, заедно със стабилизи- празни апартаменти вли- Тази година се очаква само доставчик на отдел- време на бума. Предприе- строена площ на сгра- рането на пазара и посте- яе негативно и на хотел- завършването на „Софар- ни компоненти. мачите в момента дейст- дите, чието изграждане пепнното възстановяване ския пазар, като оказва ма бизнес тауърс”. Ком- Тези проекти обаче ос- ват предпазливо, работят предстои, намалява с по на търсенето. Това с как- общ натиск върху цени- плексът заедно с „Литекс около 38% за първите де- те, независимо че тези от тауър” ще бъде един от Разрешения за строеж на жилищни сгради (януари-септември) вет месеца на 2010 г. спря- тях, които се отдават, не-емблематичните примери мо същия период на 2009. винаги са съпроводени за нарастващото значение 2500000 Понеже тези разрешения със стандартните услуги. на зеленото строителство Разгъната застроена площ в кв.м включват и подновява- Разрешенията за стро- за сектора. не на такива, които вече еж в основните строител- Според проучването на 2000000 са изтекли, и не обвърз- ни области, свързани с UniCredit сградите с висо- 2008 2009 2010 ват инвеститорите със за- курортите – Варна и Бур- ки показатели за енергий- дължението да строят, в гас, намаляват още по-ра- на ефективност успяват 1500000 действителност винаги дикално, отколкото в Со- да се позиционират във завършените обекти са фия и Пловдив. Разгъна- високия ценови сегмент и по-малко. тата застроена площ на наемите от 12 евро на кв.м 1000000 жилищните сгради с одо- месечно са постижими. Ваканционни комплекси брени проекти пада напо- Обемът на завършва- В още по-голяма сте- ловина в Бургаска и с 60% нето на офис сгради оба- 500000 пен, отколкото при град- във Варненска област след че ще спадне значител- ските жилища, внимани- вече значителните нама- но след доставянето на ето при ваканционните ления, съответно 43% и проектите по бул. „Цари- 0 обекти ще бъде съсредо- 55% спрямо 2008. градско шосе” тази годи- София Варна Пловдив Бургас Други точено повече върху про- на и при липсата на нови дажбите, отколкото вър- Офис площи значителни инвестиции По области ху старта на нови инвес- Изследване на UniCredit в строеж. Следващото

×