O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bai tap tin dung nh + loi giai

  • Entre para ver os comentários

Bai tap tin dung nh + loi giai

  1. 1. Bài tập tín dụng (có lời giải) -------------------------- Bài 1: Trước quý I/2010 công ty Cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến ABBank hồ sơ vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa xuất khẩu. Sau khi thẩm định, ABBank đã nhất trí về các số liệu như sau: + Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dư án gồm : - Chi phí XDCB: 2.500 trđ - Tiền mua thiết bị: 3.120 trđ - Chi phí XDCB khác: 462 trđ + Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án bằng 34 % giá trị dự toán của dự án + Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi đầu tư là 2.890 trđ. Biết rằng sau khi đầu tư thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với trước khi đầu tư + Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng năm là 15% + Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án 689,02 trđ + Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho ngân hàng + Nguồn khác dùng để trả nợ hàng năm : 108,775 trđ + Dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 1/7/2010 Yêu cầu: Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay Biết rằng: tài sản bảo đảm có giá trị là 5.000 trđ và tỷ lệ bảo đảm theo quy định của NH là 70% Bài giải : 1. Xác định mức cho vay1.1 Xác định mức cho vay theo dự án Bước 1: xác định vốn đầu tư vào tài sản cố định 2.500 trđ + 3.120 trđ + 462 trđ = 6.082 trđ Bước 2: xác định nguồn vốn tự có tham gia dự án 6.082 trđ x 34 % = 1.964,24 trđ Bước 3: xác định nguồn vốn khác tham gia dự án 689,02 trđ Bước 4: xác định mức cho vay theo dự án 6.082 trđ – 1.964,24 trđ – 689,02 trđ = 3.428,74 trđ1.2 Xác định mức cho vay theo tài sản bảo đảm http://khongphaixoan.blogspot.com
  2. 2. Bước 1: xác định nguyên giá tài sản bảo đảm : 5.000 trd Bước 2: xác định tỷ lệ tài sản bảo đảm : 70% Bước 3: xác định mức cho vay theo tài sản bảo đảm 5.000 trđ x 70 % = 3.500 trđ1.3 Quyết định mức cho vay : Mức cho vay theo dự án là 3.428,74 trđ Mức cho vay theo TSBĐ là 3.500 trđ Quyết định mức cho vay là 3.428,74 trđ 2. Xác định thời hạn cho vay Thời hạn cho vay = thời gian ân hạn + thời gian thu nợ Thời gian ân hạn : 6 tháng (dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 1/7/2010) Thời gian thu nợ = số tiền cho vay / nguồn thu nợ bình quân hàng năm Trong đó - Số tiền cho vay là 3.428,74 trđ - Nguồn thu nợ bình quân hàng năm là : + Mức khấu hao dành để trả nợ NH là 6.082 x 15 % x (3.428,74 /6.082) = 514,31 trđ + Lợi nhuận sau thuế dành để trả nợ NH: Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho ngân hàng 2.890 x 125 % - 2.890 = 722,5 trđ + Nguồn khác dành để trả nợ cho NH là 108,775 trđ Do đó Thời gian thu nợ = số tiền cho vay / nguồn thu nợ bình quân hàng năm = 3.428,74 / (514,31 +722,5 +108,775) = 3.428,74/1.345,585 = 2.5 năm (tức 30 tháng) Kết luận: thời gian cho vay = 6 tháng + 30 tháng = 36 tháng (từ 1/1/2010 đến 1/7/2013) Bài 2: Có tài liệu dự tính về một dự án đầu tư như sau 1. Tổng vốn đầu tư cố định của dự án: 10.710 trđ 2. Nguồn vốn đầu tư : vốn chủ sở hữu là 1.710 trđ. Vay ngân hàng 9.000 trđ, nợ vay trả đều trong 5 năm, kỳ trả nợ là 1 năm, lãi tính theo dư nợ và trả cùng với nợ gốc với lãi suất là 12 % / năm http://khongphaixoan.blogspot.com
  3. 3. 3. Thời gian khấu hao tài sản cố định là 6 năm, áp dụng phương pháp khấuhao đều4. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay vốn cố định thu được hàng năm trong 5năm đầu của dự án lần lượt là: 1.120 trđ; 1.224 trđ; 1.368 trđ; 1.472 trđ; 1.576trđ5. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25 %6. Nguồn trả nợ hàng năm: Toàn bộ khấu hao tài sản cố định và 50% lợinhuận sau thuếYêu cầu : Hãy xác định xem dự án có khả năng trả nợ theo kế hoạch không ?Bài giải :1. Nợ gốc trả nợ hàng năm là: 9.000 trđ / 5 năm =1.800 trđ2. Trả lãi vay hàng năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 51/DNợ 9.000 7.200 5.400 3.600 1.800đnăm2/Trả nợtrong kỳ- Gốc 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800- Lãi vay 1.080 864 648 432 216(12 %)3/Dư nợ Cn 7.200 5.400 3.600 1.800 03. Mức khấu hao hàng năm = 10.710 / 6 năm =1.785 trđ4. Lợi nhuận sau thuế hàng năm của dự án Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 51/LNTT & 1.120 1.224 1.368 1.472 1.576LV2/lãi vay 1.080 864 648 432 2163/LNTT 40 360 720 1040 1.3604/Thuế 10 90 180 260 340TNDN (25%)5/LNST 30 270 540 780 1.0206/LNST 15 135 270 390 510dành để trảnợ NH http://khongphaixoan.blogspot.com
  4. 4. 5. Xác định xem dự án có khả năng trả nợ theo kế hoạch không Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 51/Kế hoạch 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800trả nợ2/Nguồn trả 1.800 1.920 2.055 2.175 2.295nợ hàngnăm-Khấu hao 1.785 trđ 1.785 trđ 1.785 trđ 1.785 trđ 1.785 trđ-LNST ( 15 135 270 390 51050%)3/So sánh 0 120 255 375 495nguồn trảnợ thực tếvới kếhoạch TNNhận xét: Với cách trả nợ hàng năm (Toàn bộ khấu hao tài sản cố định và 50% lợinhuận sau thuế) thì doanh nghiệp đã đảm bảo kế hoạch trả nợ NHBài 3:Một dự án đầu tư có số liệu sau:1. Vốn đầu tư là 2000 trđ. Trong đó: Vốn cố định là 1800 trđ2. Nguồn vốn vay ngân hàng là 800 trđ, lãi suất 10%/năm, gốc được trả đềutrong thời gian 4 năm, kỳ hạn trả nợ 1 năm, lãi vay được trả cùng với thờiđiểm trả nợ gốc3. Khi dự án đi vào hoạt động, tạo doanh thu ngay từ năm đầu tiên của dự án,giả sử doanh thu qua các năm là 900 trđ, chi phí qua các năm (chưa tính khấuhao và lãi vay) là 300 trđYêu cầu: Xác định NPV của dự ánBiết rằng :- Thời gian của dự án là 5 năm- Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều, Giá trị thanh lý tài sảncố định cuối kỳ dự án là không đáng kể- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25 %Bài giải :1/ Mức khấu hao hàng năm = 1.800 trđ/ 5 năm = 360 trđ/năm http://khongphaixoan.blogspot.com
  5. 5. 2/ Gốc trả đều hàng năm là : 800 trđ/ 4 năm = 200 trđ3/ Lãi vay trả hàng năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 41/Dnợ đnăm 800 600 400 2002/Trả nợ trongnăm-Nợ gốc 200 200 200 200-Lãi vay(10%) 80 60 40 203/Dnợ cnăm 600 400 200 04/ Kết quả kinh doanh qua các năm Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 51/Doanh 900 900 900 900 900thu2/Chi phí 740 720 700 680 660-Chi phí ( 300 300 300 300 300chưa có KH& LV )Khấu hao 360 360 360 360 360Lãi vay 80 60 40 20 03/LNTT 160 180 200 220 2404/Thuế 40 45 50 55 60TNDN5/LNST 120 135 150 165 1805/ Xác định NPVNPV = ( 360 +120 )/ ( 1+0,1)^1 + ( 360 +135 )/(1+0,1)^2 +( 360 +150)/(1+0,1)^3+ ( 360 + 165 )/(1+0,1)^4 + (360 + 180 + 200 )/(1+0,1 )^5 – 2000 = 41,65Nhận xét: với r=10% thì dự án có NPV >0 chứng tỏ dự án có lãiBài 4:Ngày 2/3/2009 công ty gốm sứ Đông Dương gửi đến ABBank A kế hoạch vayvốn lưu động quý II/2009 .Sau khi xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh quýII của Công ty, NH thống nhất với Công ty các số liệu như sau: - Vòng quay vốn lưu động là 3,2 vòng - Tài sản lưu động bình quân là 6.600 trđCuối tháng 3/2009 , NH và Cty đã ký kết HĐTD vốn lưu động quý II/2009,trong đó nêu rõ : - Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày http://khongphaixoan.blogspot.com
  6. 6. - Doanh số trả nợ kế hoạch quý II đúng bằng 80% doanh thu quý II/2009 Từ ngày 1/4/2009 đến cuối ngày 24/4/2009 trên tài khoản cho vay theo hạn mức của doanh nghiệp có: - Doanh số Phát sinh nợ: 18,500 trđ - Doanh số Phát sinh có: 17,200 trđ Trong 5 ngày cuối quý II doanh nghiệp có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế như sau :- Ngày 26/6 vay để trả tiền mua men và bột màu: 2.850 trđ và vay thanh toán tiền điện SXKD là 185 trđ- Ngày27/6 vay chi thưởng cho nhân viên là 400 trđ và vay thanh toán tiền quảng cáo là 67 trđ- Ngày 28/4 thu tiền bán hàng là 2.870 trđ và vay thanh toán tiền mua ô tô là 500 trđ- Ngày 29/6 vay để trả gốc Vietinbank là 1.200 trđ- Ngày 30/12 thu tiền gia công cho công ty X là 500 trđ và vay để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 450 trđ Yêu cầu: 1. Xác định hạn mức tín dụng quý II/2009 2. Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng (có giải thích ) Biết rằng: - Dư nợ TK cho vay theo HMTD cuối ngày 31/6/2009 là 1.000 trđ - Công ty hoạt động bình thường, có tín nhiệm với NH - Khả năng nguồn vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lý của Cty Bài giải: 1/ Xác định doanh thu quý II/2009 là Vòng quay VLĐ = Doanh thu thuần / TSLĐ bình quân Suy ra: Doanh thu thuần là = Vòng quay VLĐ x TSLĐ bình quân = 3,2 vòng x 6.600 trđ = 21.120 trđ 2/ Doanh số thu nợ là 21.120 trđ x 80 % = 16.896 trđ 3/ Vòng quay vốn tín dụng là Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày, mà quý II/2009 có 90 ngày nên vòng quay vốn Td là 90 ngày /30 ngày/1 vòng = 3 vòng 4/ Xác định HMTD Vòng quay VTD = ds thu nợ / dư nợ bq Suy ra dư nợ bq (tức HMTD ) là = DS thu nợ / Vòng quay VTD = 16.896 trđ / 3 vòng = 5.632 trđ 2/ Giải quyết nghiệp vụ kinh tế phát sinh http://khongphaixoan.blogspot.com
  7. 7. Hạn mức tín dung là 5.632 trđDự nợ 31/3/2009 là 1.000 trđNgày Nội dung nghiệp Dự nợ Cho Thu nợ Dư nợ Ghi chú vụ phát sinh đầu kỳ vay cuối kỳ1/4 1.000¼ đến Ds ps nợ 18.500 18.500 2.30025/6 DS ps có 17.200 17.20026/6 Vay mua NVL 2.300 2850 5.335 Cv vì đúng và 185 đối tượng27/6 Vay quảng cáo 5.335 67 5.402 Cv 67 trd – 67 ko cho vay Vay chi thưởng chi thưởng 400 40028/6 Nộp tiền bán 5.402 2.870 2.532 Ko cho vay hàng 2.870 mua oto vì Vay mua oto ko đúng đối 500 tượng29/6 Vay trả nợ 2.532 2,532 Ko cv – đảo vietinbank 1.200 nợ30/6 Nộp tiền hàng 2.532 500 2.032 Ko cv nộp 500 thuế TNDN Vay nộp TNDN 450Bài 5:Công ty TNHH sản xuất kinh doanh gỗ xuất khẩu Minh Ngọc có nhu cầu vaytừng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Nga.Tổng giá trị hợp đồng đã quy đổi là 8.040 trđ ( giả thiết hợp đồng bảo đảmnguồn thanh toán chắc chắn ) Thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồnglà 17/11/2010. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1.875 trđ . Số tiền còn lạisẽ được thanh toán sau khi giao hàng là 2 tháng.Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau- Chi mua nguyên vật liệu là 3.885 trđ- Chi trả công lao động là 975 trđ- Khấu hao TSCĐ là 2.040 trđ- Các chi phí khác là 128 trđCông ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/8/2010 điều kiệnthanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay.Khoản vay được bảo đảm bằngtài sản thế chấp với giá thị trường 5.700 trđ với đầy đủ hồ sơ hợp lệ http://khongphaixoan.blogspot.com
  8. 8. Yêu cầu :1/ Hãy cho biết Ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty không? Vìsao?2/ Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay ?Biết rằng :- Lãi suất cho vay hiện hành 0,9% / tháng- Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án kinh doanh là 843 trđ- Ngân hàng quy định mức cho vay tối đa bằng 75 % giá trị tài sản thế chấpBài giải :1/ NH có nên giải quyết cho vay vì- Chức năng kinh doanh của Cty là phù hợp- Phương án vay vốn hiệu quả + Doanh thu = 8.040 trđ + Chi phí = 3.885 trd +975 Trđ +2.040 trđ +128 trd = 7.028 trđ + Lợi nhuận trước thuế là 8.040 trđ – 7.028 trđ = 1.012 trđ- Tỷ suất sinh lời của dự án trong năm là(1.012 trđ/ 7.028 trđ ) x 100 = 14,39Suy ra tỷ suất sinh lời hàng tháng là 14.39 /12 tháng = 1.19 lớn hơn lãi suấtcho vay là 0,9 %/tháng2/ Mức cho vay và thời hạn cho vay2.1 Mức cho vay theo phương án là:Bước 1 : xác định tổng chi phí của phương án là 7.028 trđBước 2 : Xác định nhu cầu VLĐ cần thiết của PA7.028 trđ – 2.040 trđ =4.988 trđBước 3 : xác định mức cho vay theo phương án4.988 trđ – 843 trđ – 1.875 trđ = 2.270 trđMức cho vay theo TSBĐ là 5.700 trđ x 75 % = 4.275 trđQuyết định mức cho vay là-Mức cho vay theo phương án 2.270 trđ2.2 Thời gian cho vay : 4 tháng ( từ 15/9 /2010 đến 17/1/2011 )- Ngày vay : 15/9/2010 ( Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày15/8/2010 điều kiện thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay)-Ngày thu nợ 17/1/2011 ( Thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là17/11/2010. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1.875 trđ . Số tiền còn lại sẽđược thanh toán sau khi giao hàng là 2 tháng. )Bài 6:Phương án tài chính của một công ty có các dữ liệu sau ( đơn vị trđ )- Các khoản phải thu là 8.200 trđ- Hàng tồn kho là 10.500 trđ http://khongphaixoan.blogspot.com
  9. 9. - Các khoản phải trả người bán 7.800 trđ- Tiền 1200 trđ- Các khoản nợ ngắn hạn khác 3.100 trđ- Tài sản lưu động khác là 800 trđ- Vốn lưu động ròng là 1.000 trđChính sách tín dụng của ngân hàng quy định: vốn lưu động ròng phải thamgia ít nhất 25% trên mức chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phingân hàngYêu cầu :1/Lập phương án tài chính vay vốn cho doanh nghiệp2/Giải thích thành phần của các khoản : Vốn lưu động ròng và nợ phi ngânhàng3/ Xác định hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp ( có giải thích )Bài giải1/Lập phương án tài chínhTài sản có Nguồn vốnI/Tài sản lưu động : 23.800 I/Nợ phải trả1/ Tiền 1200 1/ Nợ phải trả người bán 7.8002/Các khoản nợ ngắn hạn khác 3.100 2/ vay NH = x3/Nợ phải thu =8.2004/hàng tồn kho = 10.5005/ TSLĐ khác 800II/ Tài sản cố định II/ Vốn tự cóTổng TSC Tổng NV2/ Xác định vốn lưu động ròng là vốn tự có của DN tham gia hình thành nên TSLĐngắn hạn – Còn nợ phải trả phi ngân hàng là nợ phải trả ko phải vay Nh nghĩa làngười bánXác định VLĐ ròng là ( chênh lệch TSLSS ngắn hạn và nợ phi ngân hàng )x tỷ lệ25%Điều đó có nghĩa là ( 23.800 trđ- 7.800 trđ ) x 25 % = 4.000 trđ3/ Xác định nợ phải trả ngắn hạn làVLĐ ròng = TSLĐ ngắn hạn – Nợ phải trả ngán hạnSuy ra nợ phải trả ngắn hạn = TSLĐ ngắn hạn – VLĐ ròng= 23.800 trđ – 4000 trđ = 19.800 trđ4/ xác định hạn mức tín dụngNợ phải trả ngắn hạn = Nợ vay NH ngắn hạn + Nợ phi ngân hàngSuy ra Nợ vay NH ngắn hạn = NPT ngắn hạn – nợ phi NH= 19.800 trđ – 7.800 trđ = 12.000 trđ http://khongphaixoan.blogspot.com

×