Doc business-planning-for-success

N
Đại sứ quán Hoa Kỳ * TRUNG TÂM HOA KỲ
http://vietnam.usembassy.gov/americancenter.html
http://www.facebook.com/usembassyhanoi

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
Lập kế hoạch kinh doanh để thành công
Dù bạn mới chỉ khởi nghiệp hay đã sẵn
sàng để mở rộng doanh nghiệp của mình
thì kế hoạch kinh doanh chính là bản kế
hoạch chi tiết cho sự thành công của bạn.
Với khung thời gian từ 3 đến 5 năm trong
tương lai, kế hoạch kinh doanh nêu rõ
mục tiêu kinh doanh và vạch ra đường đi
của bạn để đạt được những mục tiêu đó.
Kế hoạch kinh doanh là vô cùng cần thiết Lập kế hoạch kinh doanh giúp bạn củng cố mục đích kinh doanh và
phát triển các thước đo thành công. (© iStockphoto/Thinkstock )
nhằm thu hút đầu tư cho các doanh
nghiệp mới khởi sự. Đây cũng là một công
sứ mệnh, cơ cấu tổ chức và chiến lược tiếp thị. Nó
cụ quan trọng để quản lý và mở rộng một doanh
cũng cần đề cập đến các vấn đề hành chính như
nghiệp đã thành lập và đang hoạt động.
địa điểm kinh doanh, cơ cấu pháp lý và nhân sự,
Bởi vì mỗi doanh nghiệp là một đơn vị nên mỗi kế
hoạch kinh doanh cũng khác nhau. Tuy nhiên, kế
hoạch kinh doanh nào cũng cần phải có các yếu tố
sau:

Tóm tắt

Phần này mô tả ngắn gọn về kế hoạch kinh doanh
của bạn. Nó đề cập đến nhiệm vụ, lịch sử, tổ chức
và cơ cấu kinh doanh của bạn. Phần tóm tắt này
cần đưa ra tổng quan về các sản phẩm hoặc dịch
vụ của bạn, chiến lược để tiếp thị sản phẩm hoặc
dịch vụ của bạn, và một bản tóm tắt về doanh thu,
lợi nhuận và dòng tiền dự tính.
Nếu bạn sử dụng kế hoạch kinh doanh để thu hút
đầu tư thì phần tóm tắt cũng nên nói rõ bạn cần
bao nhiêu vốn và bạn định sử dụng số vốn đó như
thế nào.
Bởi vì phần tóm tắt này gói gọn toàn bộ kế hoạch
kinh doanh của bạn nên mặc dù nó là phần đầu
tiên trong kế hoạch kinh doanh của bạn, nhưng
bạn lại nên viết nó cuối cùng.

Mô tả về doanh nghiệp

Phần này giải thích những gì doanh nghiệp của
bạn làm. Nó bao gồm lịch sử kinh doanh của bạn,

và diễn giải cách bạn sẽ xử lý các vấn đề về kế
toán, bảo hiểm, pháp lý và an ninh.

Phân tích thị trường

Phần này mô tả ngành của bạn, thị trường cho các
sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và những đối thủ
cạnh tranh mà doanh nghiệp của bạn phải đối
mặt. Cho dù bạn thuê một công ty nghiên cứu thị
trường hoặc dùng Internet thì bản phân tích thị
trường của bạn cần phải dựa trên các dữ liệu thực
tế và cho thấy doanh nghiệp của bạn sẽ thành
công như thế nào. Phân tích thị trường mô tả qui
mô hiện tại của ngành của bạn, sự phát triển và
các xu hướng từ trước đến nay; xác định chính xác
thị trường mục tiêu của bạn, các đặc điểm và nhu
cầu đặc trưng của thị trường đó, và xác định các
đối thủ cạnh tranh, cũng như điểm mạnh và điểm
yếu của chúng.

Tổ chức và quản lý

Phần này nêu lên cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và
thông tin chung về những nhân sự chủ chốt trong
doanh nghiệp. Phần này mô tả các bộ phận trong
doanh nghiệp của bạn, trách nhiệm tương ứng của
những bộ phận đó và cách những bộ phận này
tương tác với nhau. Bạn có thể vẽ sơ đồ tổ chức
trong phần này để truyền đạt thông tin này một
cách trực quan. Bạn cũng nên đề cập tới kinh
nghiệm và trách nhiệm của những nhân sự điều
hành cấp cao trong doanh nghiệp của bạn. Hãy chỉ
ra xem mỗi người trong số họ sẽ giúp doanh
nghiệp của bạn đạt được mục tiêu như thế nào.

Sản phẩm hoặc dịch vụ

Trong phần này, bạn nên làm nổi bật (những) sản
phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn
cung cấp và điều gì làm cho chúngchiếm ưu thế
hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Hãy cho thấy
sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ đáp ứng nhu
cầu của thị trường mục tiêu và giúp doanh nghiệp
của bạn duy trì một lợi thế cạnh tranh như thế
nào. Bạn cũng nên đưa vào phần này các bản lịch
trình, chi phí và các nhân sự cần thiết để cung cấp
sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, cùng với bất kỳ
rủi ro tiềm ẩn nào và bạn sẽ làm thế nào bạn để
giảm thiểu những rủi ro này.

Chiến lược tiếp thị và bán hàng

Phần này nêu lên chi tiết cách bạn tiếp thị và bán
sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Chiến lược tiếp
thị bao gồm phương thức xác định và thu hút
khách hàng như thế nào; phát triển kinh doanh ra
sao; các cách phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ,
và bạn sẽ làm thế nào để giao tiếp với thị trường
mục tiêu của mình. Chiến lược bán hàng chỉ ra
cách thức bạn sẽ bán sản phẩm của mình.

Yêu cầu cấp vốn (Tuỳ chọn)

Nếu bạn sử dụng kế hoạch kinh doanh để thu hút
các nhà đầu tư thì phần này cần nêu rõ số vốn mà
doanh nghiệp của bạn yêu cầu và doanh nghiệp
của bạn sẽ sử dụng số vốn đó như thế nào.

Dự báo tài chính

Phần này dự báo tình hình tài chính trong tương
lai của doanh nghiệp của bạn. Cần đưa vào ba báo
cáo: báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh) dự báo doanh nghiệp của bạn sẽ lãi
hoặc lỗ bao nhiêu; báo cáo dòng tiền minh họa
doanh nghiệp của bạn sẽ cần bao nhiêu tiền và
những khoản tiền đó sẽ đến từ đâu; và bảng cân
đối kế toán phản ánh doanh nghiệp của bạn sẽ có
bao nhiêu so với nó sẽ nợ bao nhiêu. Một kế hoạch
kinh doanh tốt đưa ra dự báo hàng tháng cho năm

đầu tiên, dự báo
hàng quý cho năm
thứ hai, và dự báo
hàng năm cho các
năm còn lại trong
kế hoạch. Để đảm
bảo tính tương
đương, bạn nên
hoàn thành phần
này sau các phần
về tổ chức và tiếp
Dùng đồ thị và biểu đồ để minh
thị. Các doanh
họa nội dung kế hoạch kinh doanh.
nghiệp đã thành
(© iStockphoto/Thinkstock)
lập cũng cần cung
cấp các dữ liệu tài chính trong quá khứ. Các báo
cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và bảng cân đối
của năm năm trước là đủ để đáp ứng yêu cầu này.

Phụ lục

Phần này bao gồm các tài liệu phụ trợ như sơ yếu
lý lịch của các nhà lãnh đạo của công ty, thiết kế
sản phẩm, phân tích thị trường hoàn chỉnh, văn
bản pháp lý và thư giới thiệu. Phần phụ lục nên
được cung cấp khi cần thiết - đặc biệt là nếu nó có
chứa thông tin nhạy cảm.
Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của
mình thì hãy thường xuyên rà soát lại nó để theo
dõi tiến độ của doanh nghiệp và đưa ra những
điều chỉnh cần thiết.
Lưu giữ hồ sơ của tất cả các kế hoạch kinh doanh
mà bạn phát ra. Điều này cho phép bạn cập nhật
tất cả các bản sao kế hoạch kinh doanh của bạn và đảm bảo rằng thông tin của bạn ở trong tay
đúng đối tượng. Nếu bạn dự định đưa kế hoạch
kinh doanh cho các nhà đầu tư tư nhân, hãy thêm
vào một điều khoản về nghiêm cấm phát tán
thông tin riêng lẻ. Điều khoản này nghiêm cấm các
nhà đầu tư phân phối thông tin của bạn, và điều
khoản này cần được đặt ở ngay phần đầu của kế
hoạch kinh doanh của bạn.
Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) của Hoa
Kỳ tài trợ cho một trang web cung cấp các ý tưởng
cho kế hoạch kinh doanh và các thông tin hữu ích
khác tại business.usa.gov.

Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2013
http://vietnam.usembassy.gov/translated_docs.html

Recomendados

Cách viết kế hoạch kinh doanh por
Cách viết kế hoạch kinh doanhCách viết kế hoạch kinh doanh
Cách viết kế hoạch kinh doanhHuân Nguyễn
3.2K visualizações5 slides
Nội dung của bản kế hoạch kinh doanh por
Nội dung của bản kế hoạch kinh doanhNội dung của bản kế hoạch kinh doanh
Nội dung của bản kế hoạch kinh doanhsky11100
10.5K visualizações1 slide
Cach viet ke hoach marketing www.khotrithuc.com por
Cach viet ke hoach marketing www.khotrithuc.comCach viet ke hoach marketing www.khotrithuc.com
Cach viet ke hoach marketing www.khotrithuc.comSnoozeloop AF
649 visualizações14 slides
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dành cho chủ DN por
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dành cho chủ DNKỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dành cho chủ DN
Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dành cho chủ DNBanhbeobanhbeo
18.5K visualizações25 slides
Mau de an kinh doanh por
Mau de an kinh doanhMau de an kinh doanh
Mau de an kinh doanhManh Nguyen
1.2K visualizações17 slides
Cam nang kinh_doanh por
Cam nang kinh_doanhCam nang kinh_doanh
Cam nang kinh_doanhlvquynhdhbk
246 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Conf planification budgetisation en marketing v2 bản final por
Conf planification budgetisation en marketing v2  bản finalConf planification budgetisation en marketing v2  bản final
Conf planification budgetisation en marketing v2 bản finalsukiennong.vn
375 visualizações11 slides
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1) por
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)Cris Miler
212 visualizações10 slides
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiep por
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiepForm trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiep
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiepNgọc Anh
5.7K visualizações5 slides
Ke hoach kd (keieijuku) por
Ke hoach kd (keieijuku)Ke hoach kd (keieijuku)
Ke hoach kd (keieijuku)Hung Pham Thai
588 visualizações19 slides
Bản mô tả công việc nc & pttt por
Bản mô tả công việc  nc & ptttBản mô tả công việc  nc & pttt
Bản mô tả công việc nc & ptttNguyễn Loan
29.8K visualizações3 slides
Camnang Khoinghiep por
Camnang KhoinghiepCamnang Khoinghiep
Camnang KhoinghiepHoàng Ngọc Phượng
307 visualizações16 slides

Mais procurados(16)

Conf planification budgetisation en marketing v2 bản final por sukiennong.vn
Conf planification budgetisation en marketing v2  bản finalConf planification budgetisation en marketing v2  bản final
Conf planification budgetisation en marketing v2 bản final
sukiennong.vn375 visualizações
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1) por Cris Miler
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)
Cach viet ke hoach kinh doanh www.mauvanban.net (1)
Cris Miler212 visualizações
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiep por Ngọc Anh
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiepForm trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiep
Form trinh bay keu goi quy dau tu khoi nghiep
Ngọc Anh5.7K visualizações
Ke hoach kd (keieijuku) por Hung Pham Thai
Ke hoach kd (keieijuku)Ke hoach kd (keieijuku)
Ke hoach kd (keieijuku)
Hung Pham Thai588 visualizações
Bản mô tả công việc nc & pttt por Nguyễn Loan
Bản mô tả công việc  nc & ptttBản mô tả công việc  nc & pttt
Bản mô tả công việc nc & pttt
Nguyễn Loan29.8K visualizações
Cco chien luoc-kinh_doanh-cco8 (2) por Hung Pham Thai
Cco chien luoc-kinh_doanh-cco8 (2)Cco chien luoc-kinh_doanh-cco8 (2)
Cco chien luoc-kinh_doanh-cco8 (2)
Hung Pham Thai825 visualizações
Dynamic business-plan-template-viet-nam por ireneblue1989
Dynamic business-plan-template-viet-namDynamic business-plan-template-viet-nam
Dynamic business-plan-template-viet-nam
ireneblue1989678 visualizações
Cam nang khoi su kinh doanh por Quoc Nguyen
Cam nang khoi su kinh doanhCam nang khoi su kinh doanh
Cam nang khoi su kinh doanh
Quoc Nguyen109 visualizações
Luận văn: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn Hò... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Luận văn: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn Hò...Luận văn: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn Hò...
Luận văn: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn Hò...
Cẩm nang tăng lợi nhuận (1) por Nguyễn Đức Thành
Cẩm nang tăng lợi nhuận (1)Cẩm nang tăng lợi nhuận (1)
Cẩm nang tăng lợi nhuận (1)
Nguyễn Đức Thành1.1K visualizações
Giáo trình quản trị chiến lược por Share Tai Lieu
Giáo trình quản trị chiến lượcGiáo trình quản trị chiến lược
Giáo trình quản trị chiến lược
Share Tai Lieu53.2K visualizações
Quan tri por dicky7790
Quan triQuan tri
Quan tri
dicky77901.4K visualizações
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh khv por Nguyễn Thanh
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh khvHướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh khv
Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh khv
Nguyễn Thanh312 visualizações

Destaque

బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్! por
బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!
బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!telugustop.com
121 visualizações1 slide
17 por
1717
17xx9v2
110 visualizações2 slides
Step by step pets for life arrington1 por
Step by step pets for life arrington1Step by step pets for life arrington1
Step by step pets for life arrington12013_21
230 visualizações1 slide
Doc1informatica mahly por
Doc1informatica mahlyDoc1informatica mahly
Doc1informatica mahlymahly_smith
104 visualizações1 slide
The animal care attendant's role cline2 por
The animal care attendant's role cline2The animal care attendant's role cline2
The animal care attendant's role cline22013_21
229 visualizações1 slide
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format) por
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format) การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format)
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format) พัน พัน
224 visualizações1 slide

Destaque(11)

బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్! por telugustop.com
బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!
బుల్లోడికి బ్రేక్..పైసాకు లక్!
telugustop.com121 visualizações
17 por xx9v2
1717
17
xx9v2110 visualizações
Step by step pets for life arrington1 por 2013_21
Step by step pets for life arrington1Step by step pets for life arrington1
Step by step pets for life arrington1
2013_21230 visualizações
Doc1informatica mahly por mahly_smith
Doc1informatica mahlyDoc1informatica mahly
Doc1informatica mahly
mahly_smith104 visualizações
The animal care attendant's role cline2 por 2013_21
The animal care attendant's role cline2The animal care attendant's role cline2
The animal care attendant's role cline2
2013_21229 visualizações
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format) por พัน พัน
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format) การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format)
การจัดรูปแบบตัวเลขด้วยการกำหนดเอง (Custom format)
พัน พัน224 visualizações
Apresentação3 por Tiago Vilalba
Apresentação3Apresentação3
Apresentação3
Tiago Vilalba150 visualizações
Slide sharetest por MariaSoldi
Slide sharetestSlide sharetest
Slide sharetest
MariaSoldi114 visualizações
Peradian por Saufee Amz
PeradianPeradian
Peradian
Saufee Amz53 visualizações

Similar a Doc business-planning-for-success

Ban ke-hoach-kinh-doanh por
Ban ke-hoach-kinh-doanhBan ke-hoach-kinh-doanh
Ban ke-hoach-kinh-doanhDang Huyen
106 visualizações48 slides
Bản kế hoạch kinh doanh mẫu por
Bản kế hoạch kinh doanh mẫuBản kế hoạch kinh doanh mẫu
Bản kế hoạch kinh doanh mẫuKim Thuan
5.9K visualizações5 slides
Kế hoạch kinh doanh.pptx por
Kế hoạch kinh doanh.pptxKế hoạch kinh doanh.pptx
Kế hoạch kinh doanh.pptxTruongVanTy1
8 visualizações33 slides
BanKeHoachKinhDoanh.pdf por
BanKeHoachKinhDoanh.pdfBanKeHoachKinhDoanh.pdf
BanKeHoachKinhDoanh.pdfOviGreenFarm
48 visualizações4 slides
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết por
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiếtBản kế hoạch kinh doanh chi tiết
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiếtKim Thuan
5.4K visualizações4 slides
Dynamic business-plan-template-viet-nam por
Dynamic business-plan-template-viet-namDynamic business-plan-template-viet-nam
Dynamic business-plan-template-viet-namNguyen The Anh
385 visualizações19 slides

Similar a Doc business-planning-for-success(20)

Ban ke-hoach-kinh-doanh por Dang Huyen
Ban ke-hoach-kinh-doanhBan ke-hoach-kinh-doanh
Ban ke-hoach-kinh-doanh
Dang Huyen106 visualizações
Bản kế hoạch kinh doanh mẫu por Kim Thuan
Bản kế hoạch kinh doanh mẫuBản kế hoạch kinh doanh mẫu
Bản kế hoạch kinh doanh mẫu
Kim Thuan5.9K visualizações
Kế hoạch kinh doanh.pptx por TruongVanTy1
Kế hoạch kinh doanh.pptxKế hoạch kinh doanh.pptx
Kế hoạch kinh doanh.pptx
TruongVanTy18 visualizações
BanKeHoachKinhDoanh.pdf por OviGreenFarm
BanKeHoachKinhDoanh.pdfBanKeHoachKinhDoanh.pdf
BanKeHoachKinhDoanh.pdf
OviGreenFarm48 visualizações
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết por Kim Thuan
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiếtBản kế hoạch kinh doanh chi tiết
Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết
Kim Thuan5.4K visualizações
Dynamic business-plan-template-viet-nam por Nguyen The Anh
Dynamic business-plan-template-viet-namDynamic business-plan-template-viet-nam
Dynamic business-plan-template-viet-nam
Nguyen The Anh385 visualizações
Dynamic business-plan-template-viet-nam por Kỵ Sĩ Bóng Đêm
Dynamic business-plan-template-viet-namDynamic business-plan-template-viet-nam
Dynamic business-plan-template-viet-nam
Kỵ Sĩ Bóng Đêm418 visualizações
Mau du bao tai chinh doanh nghiep por muathuhoadao
Mau du bao tai chinh doanh nghiepMau du bao tai chinh doanh nghiep
Mau du bao tai chinh doanh nghiep
muathuhoadao257 visualizações
Dynamic business-plan-template-viet-nam por mutig
Dynamic business-plan-template-viet-namDynamic business-plan-template-viet-nam
Dynamic business-plan-template-viet-nam
mutig294 visualizações
Maudubaotaichinh por Bí Siêu Nhân
MaudubaotaichinhMaudubaotaichinh
Maudubaotaichinh
Bí Siêu Nhân223 visualizações
Hoạch định kế hoạch kinh doanh hiệu quả por Thiều Nem
Hoạch định kế hoạch kinh doanh hiệu quảHoạch định kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Hoạch định kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Thiều Nem9.4K visualizações
Cam nang khoi su kinh doanh por Quoc Nguyen
Cam nang khoi su kinh doanhCam nang khoi su kinh doanh
Cam nang khoi su kinh doanh
Quoc Nguyen47 visualizações
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh nhà hàng por Kim Thuan
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh nhà hàngMẫu sườn kế hoạch kinh doanh nhà hàng
Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh nhà hàng
Kim Thuan1.3K visualizações
75 bí mật của khởi sự kinh doanh ( dành cho nvkd ) por Hoàng Vương
75 bí mật của khởi sự kinh doanh ( dành cho nvkd )75 bí mật của khởi sự kinh doanh ( dành cho nvkd )
75 bí mật của khởi sự kinh doanh ( dành cho nvkd )
Hoàng Vương806 visualizações
Vietnamese Ndt por lelahargrove
Vietnamese NdtVietnamese Ndt
Vietnamese Ndt
lelahargrove353 visualizações
tf03417222_win32.potx por vinhv63
tf03417222_win32.potxtf03417222_win32.potx
tf03417222_win32.potx
vinhv634 visualizações
Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 tại Công ty cổ phần in Bến Tre por anh hieu
Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 tại Công ty cổ phần in Bến TreLập kế hoạch kinh doanh năm 2006 tại Công ty cổ phần in Bến Tre
Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 tại Công ty cổ phần in Bến Tre
anh hieu95 visualizações
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học TOPICA por Dương Hà
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học TOPICAHướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học TOPICA
Hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp viện đại học TOPICA
Dương Hà1.5K visualizações

Doc business-planning-for-success

  • 1. Đại sứ quán Hoa Kỳ * TRUNG TÂM HOA KỲ http://vietnam.usembassy.gov/americancenter.html http://www.facebook.com/usembassyhanoi KHỞI NGHIỆP KINH DOANH Lập kế hoạch kinh doanh để thành công Dù bạn mới chỉ khởi nghiệp hay đã sẵn sàng để mở rộng doanh nghiệp của mình thì kế hoạch kinh doanh chính là bản kế hoạch chi tiết cho sự thành công của bạn. Với khung thời gian từ 3 đến 5 năm trong tương lai, kế hoạch kinh doanh nêu rõ mục tiêu kinh doanh và vạch ra đường đi của bạn để đạt được những mục tiêu đó. Kế hoạch kinh doanh là vô cùng cần thiết Lập kế hoạch kinh doanh giúp bạn củng cố mục đích kinh doanh và phát triển các thước đo thành công. (© iStockphoto/Thinkstock ) nhằm thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp mới khởi sự. Đây cũng là một công sứ mệnh, cơ cấu tổ chức và chiến lược tiếp thị. Nó cụ quan trọng để quản lý và mở rộng một doanh cũng cần đề cập đến các vấn đề hành chính như nghiệp đã thành lập và đang hoạt động. địa điểm kinh doanh, cơ cấu pháp lý và nhân sự, Bởi vì mỗi doanh nghiệp là một đơn vị nên mỗi kế hoạch kinh doanh cũng khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh nào cũng cần phải có các yếu tố sau: Tóm tắt Phần này mô tả ngắn gọn về kế hoạch kinh doanh của bạn. Nó đề cập đến nhiệm vụ, lịch sử, tổ chức và cơ cấu kinh doanh của bạn. Phần tóm tắt này cần đưa ra tổng quan về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, chiến lược để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, và một bản tóm tắt về doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền dự tính. Nếu bạn sử dụng kế hoạch kinh doanh để thu hút đầu tư thì phần tóm tắt cũng nên nói rõ bạn cần bao nhiêu vốn và bạn định sử dụng số vốn đó như thế nào. Bởi vì phần tóm tắt này gói gọn toàn bộ kế hoạch kinh doanh của bạn nên mặc dù nó là phần đầu tiên trong kế hoạch kinh doanh của bạn, nhưng bạn lại nên viết nó cuối cùng. Mô tả về doanh nghiệp Phần này giải thích những gì doanh nghiệp của bạn làm. Nó bao gồm lịch sử kinh doanh của bạn, và diễn giải cách bạn sẽ xử lý các vấn đề về kế toán, bảo hiểm, pháp lý và an ninh. Phân tích thị trường Phần này mô tả ngành của bạn, thị trường cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và những đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp của bạn phải đối mặt. Cho dù bạn thuê một công ty nghiên cứu thị trường hoặc dùng Internet thì bản phân tích thị trường của bạn cần phải dựa trên các dữ liệu thực tế và cho thấy doanh nghiệp của bạn sẽ thành công như thế nào. Phân tích thị trường mô tả qui mô hiện tại của ngành của bạn, sự phát triển và các xu hướng từ trước đến nay; xác định chính xác thị trường mục tiêu của bạn, các đặc điểm và nhu cầu đặc trưng của thị trường đó, và xác định các đối thủ cạnh tranh, cũng như điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Tổ chức và quản lý Phần này nêu lên cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và thông tin chung về những nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp. Phần này mô tả các bộ phận trong doanh nghiệp của bạn, trách nhiệm tương ứng của những bộ phận đó và cách những bộ phận này tương tác với nhau. Bạn có thể vẽ sơ đồ tổ chức
  • 2. trong phần này để truyền đạt thông tin này một cách trực quan. Bạn cũng nên đề cập tới kinh nghiệm và trách nhiệm của những nhân sự điều hành cấp cao trong doanh nghiệp của bạn. Hãy chỉ ra xem mỗi người trong số họ sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu như thế nào. Sản phẩm hoặc dịch vụ Trong phần này, bạn nên làm nổi bật (những) sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cung cấp và điều gì làm cho chúngchiếm ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Hãy cho thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và giúp doanh nghiệp của bạn duy trì một lợi thế cạnh tranh như thế nào. Bạn cũng nên đưa vào phần này các bản lịch trình, chi phí và các nhân sự cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, cùng với bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào và bạn sẽ làm thế nào bạn để giảm thiểu những rủi ro này. Chiến lược tiếp thị và bán hàng Phần này nêu lên chi tiết cách bạn tiếp thị và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Chiến lược tiếp thị bao gồm phương thức xác định và thu hút khách hàng như thế nào; phát triển kinh doanh ra sao; các cách phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ, và bạn sẽ làm thế nào để giao tiếp với thị trường mục tiêu của mình. Chiến lược bán hàng chỉ ra cách thức bạn sẽ bán sản phẩm của mình. Yêu cầu cấp vốn (Tuỳ chọn) Nếu bạn sử dụng kế hoạch kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư thì phần này cần nêu rõ số vốn mà doanh nghiệp của bạn yêu cầu và doanh nghiệp của bạn sẽ sử dụng số vốn đó như thế nào. Dự báo tài chính Phần này dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp của bạn. Cần đưa vào ba báo cáo: báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) dự báo doanh nghiệp của bạn sẽ lãi hoặc lỗ bao nhiêu; báo cáo dòng tiền minh họa doanh nghiệp của bạn sẽ cần bao nhiêu tiền và những khoản tiền đó sẽ đến từ đâu; và bảng cân đối kế toán phản ánh doanh nghiệp của bạn sẽ có bao nhiêu so với nó sẽ nợ bao nhiêu. Một kế hoạch kinh doanh tốt đưa ra dự báo hàng tháng cho năm đầu tiên, dự báo hàng quý cho năm thứ hai, và dự báo hàng năm cho các năm còn lại trong kế hoạch. Để đảm bảo tính tương đương, bạn nên hoàn thành phần này sau các phần về tổ chức và tiếp Dùng đồ thị và biểu đồ để minh thị. Các doanh họa nội dung kế hoạch kinh doanh. nghiệp đã thành (© iStockphoto/Thinkstock) lập cũng cần cung cấp các dữ liệu tài chính trong quá khứ. Các báo cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và bảng cân đối của năm năm trước là đủ để đáp ứng yêu cầu này. Phụ lục Phần này bao gồm các tài liệu phụ trợ như sơ yếu lý lịch của các nhà lãnh đạo của công ty, thiết kế sản phẩm, phân tích thị trường hoàn chỉnh, văn bản pháp lý và thư giới thiệu. Phần phụ lục nên được cung cấp khi cần thiết - đặc biệt là nếu nó có chứa thông tin nhạy cảm. Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của mình thì hãy thường xuyên rà soát lại nó để theo dõi tiến độ của doanh nghiệp và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Lưu giữ hồ sơ của tất cả các kế hoạch kinh doanh mà bạn phát ra. Điều này cho phép bạn cập nhật tất cả các bản sao kế hoạch kinh doanh của bạn và đảm bảo rằng thông tin của bạn ở trong tay đúng đối tượng. Nếu bạn dự định đưa kế hoạch kinh doanh cho các nhà đầu tư tư nhân, hãy thêm vào một điều khoản về nghiêm cấm phát tán thông tin riêng lẻ. Điều khoản này nghiêm cấm các nhà đầu tư phân phối thông tin của bạn, và điều khoản này cần được đặt ở ngay phần đầu của kế hoạch kinh doanh của bạn. Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA) của Hoa Kỳ tài trợ cho một trang web cung cấp các ý tưởng cho kế hoạch kinh doanh và các thông tin hữu ích khác tại business.usa.gov. Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2013 http://vietnam.usembassy.gov/translated_docs.html