O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Cellular Adaptation انطباق حجروی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Cellular Adaptation انطباق حجروی

 1. 1. ‫انطباق‬‫حجروی‬ ‫حمل‬1394 DR. NAQIBULLAH HAMDARD MD, MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL HEALTH HEIDELBERG UNIVERSITY, GERMANY
 2. 2. ‫سترس؟؟؟‬ ‫افزایش‬/‫کار‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬ .I‫اندام‬ ‫زیبایی‬ ‫درضمن‬ ‫اسکلیتی‬ ‫عضالت‬ .II‫فشارخون‬ ‫فرط‬ ‫درضمن‬ ‫قلبی‬ ‫عضله‬ .III‫نهایات‬ ‫تحرک‬ ‫عدم‬ ‫ضمن‬ ‫اسکلیتی‬ ‫عضالت‬ ‫امراض‬ ‫تنبهات‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ .I‫حمل‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫استروجن‬ ‫توسط‬ ‫رحم‬ ‫تنبه‬ .II‫شیردهی‬ ‫درزمان‬ ‫پروالکتین‬ ‫و‬ ‫استروجن‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫ثدیه‬ ‫تنبه‬ .III‫درعضالت‬ ‫اعصاب‬ ‫ضایعه‬ ‫شده‬ ‫منطبق‬ ‫حجره‬ +Stress ‫نورمال‬ ‫حجره‬ - Stress
 3. 3. ‫استرس‬ ‫درمقابل‬ ‫حجروی‬ ‫انطباق‬ .1Atrophy(‫حجرات‬ ‫شدن‬ ‫کوچک‬) .2Hyperplasia(‫حجرات‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬) .3Hypertrophy(‫حجرات‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬) .4Metaplasia(‫دیگر‬ ‫حجرات‬ ‫توسط‬ ‫حجرات‬ ‫شدن‬ ‫جاگزین‬)
 4. 4. ‫انطب‬ ‫حجره‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫حجرات‬ ‫از‬ ‫تصویر‬‫اقی‬
 5. 5. Atrophy ‫فزیولوژیک‬ .I‫مانند‬ ‫طفل‬ ‫انکشاف‬ ‫درجریان‬:notochord; thyroglossal duct Pathologic(‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫موضعی‬) .1diffuse .2* Loss of endocrine stimulation .3* Denervation .4* Aging .5* ischemia .6Nutrition
 6. 6. ‫ایجاد‬ ‫میکانیزم‬Atrophy ‫حجره‬ ‫ساختمانی‬ ‫اجزای‬ ‫در‬ ‫کاهش‬ .I،‫مایتوکاندریا‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬Myofillament،‫ریتوکولم‬ ‫اندوپالزمیک‬ ‫و‬ .II‫ازطریق‬Proteolysis(lysosomal proteases) ‫های‬ ‫واکیول‬ ‫درتعداد‬ ‫افزایش‬autophagic ‫افزایش‬residual bodies‫نصواری‬ ‫اتروفی‬ ‫یا‬
 7. 7. ‫نورمال‬ ‫اتروفی‬ ‫حالت‬ ‫دماغ‬ ‫اتروفی‬
 8. 8. ‫اسکلیتی‬ ‫عضالت‬ ‫فایبرهای‬ ‫اتروفی‬:‫و‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫حجرات‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫درنتیجه‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫ضربه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فایبرهادرمرکز‬ ‫اندازه‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫ازدست‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫تعصیب‬ ‫فایبرها‬ ‫ضربه‬.‫تلوین‬ ‫یک‬ ‫این‬ trichrome‫است‬
 9. 9. ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫منتشر‬ ‫اتروفی‬ Poliomyelitiss)
 10. 10. ‫در‬ ‫اتروفی‬Osteoporosis
 11. 11. Hypertrophy ‫هایپرتروفی‬(‫حجرات‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬) ‫ترکیب‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ‫نمیباشد‬ ‫گی‬ ‫پندیده‬ ‫باعث‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫این‬ ‫میباشد‬ ‫حجره‬ ‫ساختمانی‬ ‫اجزای‬ ‫باشد‬ ‫مترافق‬ ‫هایپرپالزیا‬ ‫با‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعضا‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬ ‫به‬ ‫منتج‬.
 12. 12. ‫قلب‬ ‫هایپرتروفی‬
 13. 13. Hyperplasia ‫فزیولوژیک‬ .I‫هورمونی‬(‫حمل‬ ‫درزمان‬ ‫رحم‬ ‫و‬ ‫ثدیه‬) .II‫معاوضوی‬(‫از‬ ‫بعد‬ ‫درجگر‬Hepatectomy‫قسمی‬) ‫مرضی‬ .I‫مور‬ ‫نسج‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یاتنبه‬ ‫هورمون‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫افراز‬‫د‬‫توسط‬ ‫نظر‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫افزایش‬ ‫سبب‬ ‫از‬ ‫اندومتر‬ ‫هایپرپالزیا‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫رشد‬ ‫فکتور‬ ‫استروجن‬ .IIBenign prostate hyperplasia .III‫ها‬ ‫زخم‬ ‫درالتیام‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫نسج‬
 14. 14. ‫میکانیزم‬Hyperplasia Proliferation‫حجرات‬ .I‫هورمون‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫ازسبب‬transcription‫تولید‬ ‫ازباعث‬ -‫تولید‬ ‫افزایش‬GF -‫های‬ ‫آخذه‬ ‫افزایش‬GF -‫حجروی‬ ‫های‬ ‫زیگنال‬ ‫افزایش‬ ‫میشود‬ ‫اعضا‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬ ‫به‬ ‫منتج‬ ‫که‬.
 15. 15. ‫رحم‬ ‫اندومتر‬ ‫هایپرپالزیا‬
 16. 16. ‫هایپرپالزی‬Thyroid
 17. 17. ‫سوال‬:‫حمل‬ ‫درزمان‬ ‫رحم‬ ‫برای‬ ‫زیرین‬ ‫اصطالح‬ ‫کدام‬ ‫میکند؟‬ ‫صدق‬ . hyperplasia .Ahypertrophy .Baplasia .Cdysplasia .Dmetaplasia
 18. 18. ‫میتاپالزیا‬ ‫یافته‬ ‫تکامل‬ ‫کمتر‬ ‫حجره‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫حجره‬ ‫یک‬ ‫موقتی‬ ‫شدن‬ ‫جاگزین‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫شدن‬ ‫جاگزین‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫برجسته‬ ‫مثال‬ ‫میباشد‬columner ciliated epithelia cell‫توسط‬ ‫هوایی‬ ‫طروق‬stratified squamous epithelial cell‫میباشد‬.
 19. 19. ‫میتاپالزیا‬ ‫ایجاد‬ ‫میکانیزم‬ ‫دوباه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫باعث‬ ‫از‬ ‫تنفسی‬ ‫درطروق‬ ‫میتاپالزیا‬stem cell‫که‬ ‫حجرات‬ ‫دراغلب‬epithelial‫ناشده‬ ‫تفریق‬ ‫حجرات‬ ‫یا‬ ‫و‬mesenchyme‫رخ‬ ‫میدهد‬. ‫حجرات‬‫یک‬ ‫درمسیر‬ ‫جاگزین‬pathway‫ایجاد‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫درنتیجه‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫توسط‬ ‫شده‬cytokine‫رشد‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آیند‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫طورمثال‬‫برگردد‬ ‫نورمال‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫تنفسی‬ ‫حجرات‬ ‫میتاپالزیا‬ ‫گردد‬ ‫برطرف‬ ‫سگرت‬ ‫دود‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫استرس‬ ‫دروصورتیکه‬. ‫درصورت‬‫بودن‬ ‫مواجه‬‫سرطانی‬ ‫تغیرات‬ ‫سگرت‬ ‫دود‬ ‫با‬ ‫دوامدار‬‫درحجرات‬ ‫ممکن‬ ‫میرسد‬ ‫بوقوع‬.
 20. 20. ‫میتاپالزیا‬ ‫موقعیت‬1epithelia‫نورمال‬ ‫دوم‬epithelia‫انتقالی‬ ‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫را‬
 21. 21. DYSPLASIA-Left .1‫اطالق‬ ‫نسج‬ ‫دریک‬ ‫پخته‬ ‫حجرات‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ،‫شکل‬ ‫تغیر‬ ‫به‬‫میگردد‬ .2‫هایپرپالزیا‬ ‫درضمن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انطباقی‬ ‫پروسه‬ ‫از‬ ‫جز‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫دیسپالزیا‬ ‫میگردد‬ ‫یاد‬ ‫غیروصفی‬ ‫هایپرپالزیا‬ ‫بنام‬ ‫و‬ ‫میرسد‬ ‫مالحظه‬ ‫به‬. .3‫تغیرات‬dysplasia‫درحجرات‬ ‫اغلب‬epithelial‫تنفسی‬ ‫طروق‬ ‫و‬ ‫رحم‬ ‫عنق‬ .4‫همزمان‬‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫سرطانی‬ ‫یا‬ ‫نیوپالزیک‬ ‫تغیرات‬ ‫با‬ .5‫سرطانی‬ ‫حجرات‬ ‫درمجاورت‬ ‫اکثرآ‬ ‫دیسپالزی‬ ‫تغیرات‬ ‫به‬ ‫معروض‬ ‫حجرات‬ ‫باشند‬ ‫قرارمیداشته‬.
 22. 22. ...DYSPLASIA-Left .1‫سرطان‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫نیست‬ ‫سرطانی‬ ‫تغیر‬ ‫یک‬ ‫دسیپالزی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫نیانجامد‬.‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫شدید‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫خفیف‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫دیسپالزیا‬ ‫است‬. .2‫مطالعات‬‫درحجرات‬ ‫دیسپالزی‬ ‫یا‬ ‫غیروصفی‬ ‫هایپرپالزیا‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫است‬ ‫ثدیه‬ ‫سرطان‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫پستان‬. .3‫اگر‬‫حالت‬ ‫به‬ ‫برگشت‬ ‫قابلیت‬ ‫دیسپالزیگ‬ ‫تغیر‬ ‫گردد‬ ‫برطرف‬ ‫تحریک‬ ‫منبع‬ ‫میباشد‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫نورمال‬.
 23. 23. ‫رحم‬ ‫عنق‬ ‫دیسپالزیا‬
 24. 24. ‫دسیپالزیا‬ ‫و‬ ‫میتاپالزیا‬ ‫از‬ ‫تصویری‬
 25. 25. https://www.youtube.com/watch?v=uijGHsdel8Y
 26. 26. ‫حجروی‬ ‫صدمه‬

×