B0 KROA HOC VÀ com NGHE CONG no11 x¡ no¡ cnú Nem VIET NAM
0:"? Doc hip - T1; do - Hçnh phúc
so; 56), ! / Qn »BKHCN

Hà N...
8. TCVN 9030 : 2011 Be tong nhç - Gçch be kong bQt, khí kbbug clnmg
áp - pháp lhü

Díêu 2. Quyst dgnh này cú meu hp: t...
TCVN TIÊU cHuÃN Quõc GIA

TCVN 6477:2011

Xuãt bán lãn 2

GACH BÊ TÔNG

concrete brick

HÀ No¡ ~ 2011
TCVN 6477:2011

Lô¡ nó¡ dãu
TCVN 6477:2011 thay thê TCVN 6477:1999.

TCVN 547722011 do Vién Vá! Iíéu xây duhg - BÔ Xây dg...
TCVN 6477 : 2010

TIÊU cHUÃN Quõc GIA TcvN6477:2o11

 

Xuãt bán Iãn 2

Gach bê tông

Concrete brick

1 Phçm vi áp dgng

...
TCVN 6477:2011
3.1.2.2 Gach trang tr¡ (TT): có thêm Iôp nhãn bóng hoàc nhám süi vôi màu sác trang tn' khác
nhau. 

3.1.3 ...
TCVN 6477 : 2010
3.2.3 Dó dày cüa các thành viên gach ô v¡ trí nhõ nhâ't không nhô han 20 mm. 

3.3 Ky' hiêu quy uóc

Ky'...
TCVN 6477:2011
5 Phudng pháp th? !
5.1 Lã'y mãu

Mãu thü' duac lâ'y theo timg lô. Lô là sã Iuang gach cüng Ioai, cüng kí...
TCVN 6477 : 2010
Sau kh¡ trát. mãu duac dãt trong phóng thi nghiém không ít han 72 h rôi dem thCr. Khi nén. mãu
duac t...
TCVN 6477:2011
Kê't quá duac tính nhu sau: tính giá tri trung binh các kêt quá thü. Loai bõ giá tri có sai lêch Ión han
...
TCVN 6477 : 2010
p, 1a khõi Iuang thê tích cüa cát, xác dinh theo TCVN 7572-6 : 2006, tính bãng g/ cm”. 

Kêt quá dó r...
TCVN 6477:2011
5.3.3.4 Cách tiên hành

Vót mãu ra và do phân diàn tích tiêp xúc vó¡ mat (hãm nuóc. 

Cãp chãt thiêt bi vào...
TCVN 6477 Z 2010
PHU LUC A
(Tham khâo)
Nó¡ suy hê sô' hinh dçng
A1 Nguyên tâc

- Phái giü' nguyên mót kích thuóc chuãn cúa...
TCVN 6477:2011
Ta tính duqc hà sô' cüa mãu có chiêu róng 150 mm, chiêu cao 190 mm là 1.22.

Õ chiêu róng 200 mm: chiêu c...
TCVN TIÊU CHUÀN QUÓC GIA

TCVN 7959:2011

xuát bàn Iàn 2

BÊ TÔNG NHE -GAcH BÊ TÔNG KHÍ CHU'NG ÁP (AAC)

Lightweíght concr...
Lóvi nó¡ aàu

TCVN 79592011 thay thê cho TCVN 795912008.

TCVN 795922011 dO Vién Vãt Iiéu Xây dung - BÔ Xây dung biên 5031...
TCVN 79592011

Bê tông nhe - Gach bê tông khí chu= ng áp (AAC)

Lightweíght concrete - Autoclaved aerated concrete bricks ...
mm 

Chiêu dài : t 3 _I

Chiêu rông i 2 i

: ._. __I
. Chiêu cao 4_- 2 

TCVN 7959:20l1

 

CHÚ DAN: 
1. Chiêu dài; 4. ...
TCVN 79593011

Bàng 2 - Khuyêt tât ngogi quan

Log¡ knuyét tât Mú= c
1 Dô thãng canh, dó phãng mãt, mm, không Ión han ...
TCVN 7959:20l1

VÍ DU: Gach AAC câp cuàng dó nén B4, khôi Iuqng thê tích khô 600 kgima, dài 600 mm, róng 200 mm
và cao ...
TCVN 79592011

Sáy mãu thCr à nhiét dó (105 : t 5) °C dên khôi luong không dê¡ (khi chênh lêch giüa hai Iân cãn liên tiêp
...
TCVN 7959:2011

- giá tri khôi Iuang thê tích don lê ttrng viên mãu và giá tri trung binh; 
- các gh¡ nhãn khác trong quá ...
TCVN 795922011

a) Cuàng dó nén (R) cüa mãu Iâp phUOng canh 100 mm (9.43), duoc tính bâng MPa, theo công thüc
sau: 

Rza...
TCVN 79592011

9.4.6 Báo cáo thúv nghiêm

Báo cáo tha* nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: 

- dãc diêm nhãn dang cüa g...
TCVN 795922011

Tháo mãu thCr ra khôi tú¡ ni Iông và xác dinh khôi lucyng ó' trang thái âm (m2). Nêu dô ám cüa mãu nhô
ha...
TCVN 7959z20ll

Se là dó thay a6¡ chiêu dài úmg vó¡ dó ãm 6 %. tính bàng milimét trên mét; 
E35 là dó thay dài chiêu dài ...
TCVN 79591011

- tính nãng khác cúa sán phãm (theo yêu càu)

- viên dãn tiêu chuãn này. 

10.2 Bão quán, vãn chuyên

Gach...
TCVN 7959:20l1
Phu lgc A
(tham khão)
meu só kích thuóc gach AAC thông dung
Báng A.1 - Kích thuóvc thông dgng dói vó-i gach...
TCVN TIÊU CHUÂN QUÓC GIA

TCVN 90282011

xuãt bán ¡àn 1

VÚ'A CHO BÊ TÕNG NHE

Mortar for Iightweight concrete

HÀ NO¡ - 2...
Liv¡ nó¡ aâu

TCVN 9028:2011 do Vién Vát liêu xây dung - Bõ Xây du-ng biên soan, Bó Xây
dung dê nghi, Tõng cuc Tiêu chuã...
TIÊU CHUÀN Quoc GIA TCVN9028:2011

Vüa cho bê tông nhç

Mortar for Iightweíght concrete

1 Pham vi áp dgng

Tiéu chuãn này...
TCVN 902812011
TCVN 4033: 1995, Xi mãng poóc lãng puzolan - Yêu câu ki thuât

TCVN 431622007, Xi mãng poóc lãng x¡ ló cao
...
TCVN 902822011

5.1 Xi mãng có chât Iuqng phú hop vó¡ mó¡ trong các tiêu chuãn: TCVN 268212009, TCVN
403321995, TCVN 4315...
TCVN 9028:2011
7. Phudng pháp thIÍI'
7.1 Lâ'y mãu và chuãn bi mãu the: 

Theo TCVN 3121-222003. Khi chuân bi mãu thú= tir...
TCVN 9028:2011
- Bay thép; 

- Dao xây; 
- Thúng ! uu mãu. có thê duy tr¡ nhiét (Iô trong khoáng (27 i 2) “C và dó ãm tua...
TCVN 9028:2011

Báo cáo thí¡ nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: 
- dia aiêm, tha¡ gian. nguài Iãy và chuãn bi mãu th...
TCVN 902822011
a) Chuãn bi và bão duõng các viên mãu: 

Chuãn bi 3 viên mãu hinh Iãng tn; kích thuóc 160 mm x 40 mmx 40 m...
TCVN 9028:2011

Nêu nhín thãy hién tuong 21m UÓÍ xuãt hién trên bê mal n; do cüa các viên mãu th¡ dirng thí! 
nghiêm. Bê...
TCVN 90282011

- các gh¡ chú trong quá trinh thü' (nêu có). 

8. Ghi nhãn, bao gói, vân chuyên và bão quán
3.1 Gh¡ nhãn
...
TCVN 902B:2011
8.2.2 Khôi Iuovng tinh quy dinh cho m5¡ bao vüa khô tron sãn là (50 x 1) kg. 

CHÚ THÍCH: ca thê sú dung c...
'rcvN TIÊU CHUÀN QUÓC GIA

TCVN 9029:2011

Xuát bán ¡àn 1

BÊ TÔNG NHE - GACH BÊ TÔNG BOT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
- YÊU cÀu K...
TCVN TIÊU CHUÃN QUÓC GIA

Lã¡ nó¡ aàu

TCVN 9029:2011 chuyên aê¡ tú' TCXDVN 3162004 theo quy dinh ta¡
khoãn 1 Dieu 69 cúa ...
TCVN 9029:2011

Bê tông nhe - Gach bê tông bot, khí không chumg áp
- Yêu câu kí/ thuát

Lightwe/ 'ght concrete - Non-aut...
TCVN 9029:2011

Các chât hoat tính bê mãt, có khã nãng tao ra các bot ôn dinh duói tác công cúa Iuc phân tán bãng kh¡
nén...
TCVN 9029:2011

5.2 Gach bé tông bot, khí không Chung áp có kích thuóc co bán theo quy dinh ta¡ Báng 1.

Báng 1 - Mót só ...
TCVN 9029:2011

Báng 4 - Khó¡ Iuqng thê tich khô và cuàng ao nén

  

í Khó¡ Iuqng thê tich khô, Cuóvng a6 nén, ,
3 ' ...
TCVN 9029:2011

VÍ Du 1: Gach bê tông bot thuóc nhóm khôi Iwong thê tich khô D800, cáp cwàng dó nén B3,5, có K9
hiéu quy L...
'rcvN TIÊU CHUÀN Quoc GlA

TCVN 9030:2011

xuát bán Iàn 1

BÊ TÔNG NHE - GACH BÊ TÔNG BQT, KHÍ KHÕNG CHUNG ÁP

- PHUONG P...
Lô/ i nó¡ aàu

TCVN 903022011 chuyên dá¡ tú' TCXDVN 31722004 theo quy dinh la¡
khoàn 1 Biêu 69 cúa Luât Tiêu chuãn và Quy ...
TIÊUCHUÀNQUÓCGIA TCVN9030:2011

 

Bê tông nhe - Gach bê tông bot, khí không chwng áp
- Phuong pháp thú›

L/ 'ghtwe/ 'ght...
TCVN 9030:20l l

4. Phwong pháp thú
4.1 Kiêm tra khuyêt tàt ngoçi quan

Sô vét súí vô, vêt ran nút, vêt Iô¡ lõm dwoc dém...
TCVN 903022011

Khi cân thú' nhanh, có thê dúng xi mãng dóng rãn nhanh hoãc thach cao khan dê trát màt mãu. Sau dó
mãu d...
TCVN 9030:2011

4.10 Xác dinh hê sá dãn nhiêt

4.10.1 Nguyên tác

Xác dgnh dóng nhiét ôn dinh tmyên qua môt don vi chiêu d...
TCVN 903022011

Bê mãt viên mãu phá¡ duorc làm phãng và sach. 
4.10.4 Cách tiên hành
Xác tfinh kích thwóc mãu thü' theo 4....
TCVN 9030z20ll

q là màt dó dóng dién truyên qua môt don v; dién tích, tính bãng wai trên mél vuông (W/ m'); 

õ là chiê...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Công bố 8 tiêu chuẩn quốc gia ( liên quan đến gạch nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp)

700 visualizações

Publicada em

Công bố 8 tiêu chuẩn quốc gia ( liên quan đến gạch nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp)

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Công bố 8 tiêu chuẩn quốc gia ( liên quan đến gạch nhẹ, gạch bê tông khí chưng áp)

 1. 1. B0 KROA HOC VÀ com NGHE CONG no11 x¡ no¡ cnú Nem VIET NAM 0:"? Doc hip - T1; do - Hçnh phúc so; 56), ! / Qn »BKHCN Hà N91', ngày . à, dláng zH nãm 20H QUYÉT 01m¡ Vê viéc cóng b¡ Tiêu chain quõc gia ao TRUÓNG no 1mm ROC VÁ com; NGHE Ciin cú 1.1.541 Tíeu chain vã Quy chain k? mag: ngày 29/6/2006; Cãn el¡ Ngk¡ dich 56 127000711413421¡ ngày 01/8/2007 cú». 0mm phñ qny djnh ch¡ tie: thi hành mo: sõdiéu cña Luaz 'Heu chain vã Quy chain ty thnat; Can cú Nghâ din! ! a6 ZWZWSND-CP ngày 1413/2008 cúa Clhính phà quy dinh chão nang, nhiçm vu. quyén han vã ca cia t6 chúc cúa Bç Khoa hqc vã Cons nshç: 'meo dê nghi cha Tõng cçc trufmg Tdng cg: : nen chnín Do luüng Chi( 1UW8› QUYÉT : uma: Diêu 1. Con; bd 08 Tica chuln quóc gia sau day: l. 'ICVN 6016 : 2011 X1 mlng - Phunng pluíp th! ! - Xúc dinh cwàng dç. ISO 679 : 2009 ^ 2. TCVN 6477 : 2011 Gçcb be tông 3. TCVN 7959 : 101¡ Bemng nhç - Gach be song km chmg 6p (AAC) 4. 'DCVN 8374 : 2011 X1 mãng - Phucmg phãp xác dial¡ dq co kho cún Vlh¡ 5. 'ICVN 8877:2011 Xi mñng - ¡huong pháp tha¡ - Xác dinh do nó Autoclave 6. 'FCVN 9MB : 2911 Vüa Cho be (Ong nhç 7. TCVN 9029 : zon Be long nhç - Gçch be long um, khI um; chtmg : ip - Yeu cãu xy (hum ' À
 2. 2. 8. TCVN 9030 : 2011 Be tong nhç - Gçch be kong bQt, khí kbbug clnmg áp - pháp lhü Díêu 2. Quyst dgnh này cú meu hp: thi hành 1:6 m: ngày kw), N _W mao TRUÓNG m n: u - vu Pc; 0*' ' ~~ - Lam: VT, 'FDC ' : nx '
 3. 3. TCVN TIÊU cHuÃN Quõc GIA TCVN 6477:2011 Xuãt bán lãn 2 GACH BÊ TÔNG concrete brick HÀ No¡ ~ 2011
 4. 4. TCVN 6477:2011 Lô¡ nó¡ dãu TCVN 6477:2011 thay thê TCVN 6477:1999. TCVN 547722011 do Vién Vá! Iíéu xây duhg - BÔ Xây dgmg biên soan, Bó Xãy dung dê nghi, Tõng Cgc Tiéu chuãn Bo Iuàng Chãt luqng thãm dinh, Bó Khoa hçc và Công nghê công bõ.
 5. 5. TCVN 6477 : 2010 TIÊU cHUÃN Quõc GIA TcvN6477:2o11 Xuãt bán Iãn 2 Gach bê tông Concrete brick 1 Phçm vi áp dgng Tiêu chuán này áp dgng cho gach bê tông duqc sân xuãt tu hõn hÇp bê tông cúng düng cho các công trinh xây dung. 2 Tài liêu viçn dãn Các tài liéu vién dãn sau dây là cân thiêt dê' áp dung tiêu chuã°n này. Dõi vô¡ các tài Iiéu vién dãn gh¡ nãm công bô' th¡ áp dung bân duqc nêu. Dô¡ vó¡ các tài Iiéu vién dãn không gh¡ nãm công bô' th¡ áp dung phiên bân mó¡ nhãt, bao gôm cá các süa dõi. bõ sung (néu có). TCVN 2682 : 2009 Xi mãng poóc làng - Yéu câu kíthuát. TCVN 6260 : 2009 Xi mãng poóc Iáng hõn hgp - Yéu câu kT thuát. TCVN 6355 - 4 : 2009 Gach xây - Phuong pháp thü - Phân 4: Xác djnh dó hút nuác. TCVN 7572 - 6 : 2006 Cãt Iiéu cho bê tông vá vüa - Xác cíjnh khõi Iuqng thã tích xãp và dó hông. 3 Phân loçi, kích thuóc và kV hiífeu quy uõc 3.1 Phân log¡ 3.1.1 Theo kích thuóc 3.1.1.1 Gach tiêu chuân (TC): có kích thuóc co bân theo Bâng 1. 3.1.1.2 Gach di hinh (DH): có kích thuóc khác kích thuóc cd bãn, düng dê hoàn chính mót khõí xây (gach nfra, gach xây góc v. v.). 3.1.2 Theo muc dich sã' dgn 3.1.2.1 Gach thuõng (T): bê rnãt có màu são tu nhiên cúa bê tông.
 6. 6. TCVN 6477:2011 3.1.2.2 Gach trang tr¡ (TT): có thêm Iôp nhãn bóng hoàc nhám süi vôi màu sác trang tn' khác nhau. 3.1.3 Theo cuõng dê nén Theo cuàng dó nén phân ra các Ioai: M3,5; M5,0; M7,5; M10,0; M15,0; M20,0. 3.2 Hinh dáng cd bân Gach tiêu chuãn có mót sô' hinh dáng cd bân nhu hinh 1. NA t . -._ _ WA , .m_, __¡. _¡_. ,.. ¡__. . Hính 1 - Mçt sô' hinh dáng cd bán cúa gçch tiêu chuán 3.3 Kích thuóc 3.3.1 Kích thuóc cd bân và sai Iéch kích thuôc duçlc quy di_nh à Báng 1. Bàng 1 - Sai lêch kích thuóc Don vi tính bãng milimét Log¡ kích thuóc Múc Sa¡ iêch kích thuác, khõn Chiêu rông, không nhõ hon 10o i2 Chiêu dài, không lôn hdn 40o i2 Chiêu cao, không Ión hcn 20o X i3 3.2.2 Khuyên khích sân xuãt các Ioai gach có kích thuóc thông dung nhu' Bãng 2. Báng 2 - Môt sô' kích thuóc thông dçng Don vi tính bãng milimét | chiêu dài chiêu rõng chiêu cao I 40o 22o 20o I 40o 20o 20o I 40o 150 20o 400 10o 20o 39o 22o 20o 39o 19o 19o 39o 10o 19o 1 39o 15o 19o 115 190 24o 220 65 I CHÚ THÍCH: Theo yêu câu cüa khách hàng, có thê sán xuãt các Ioai gach có kích lhuóc khác quy dinh trên hoác cú các quy dinh khác.
 7. 7. TCVN 6477 : 2010 3.2.3 Dó dày cüa các thành viên gach ô v¡ trí nhõ nhâ't không nhô han 20 mm. 3.3 Ky' hiêu quy uóc Ky' hiàu quy uóc cho gach bê tông duas gh¡ theo thú' tg sau: Ioai-mác-chiêu róng-sõ hiàu tiêu chuãn. Ví du: gach tiêu chuãn. mác 10. chiêu róng 200 dugc ky' hiêu nhu sau: Gach bê tông TC-M10-200-TCVN 6477 : 2011 4 Yêu cãu ki( thuàt 4.1 Dc) rõng viên gach không Ian han 65 % và khõi Iuang viên không Ión han 20 kg. 4.2 Màu sâc cüa gach trang trí trong cüng mót Iô phãi dông dêu. 4.3 Khuyãt tài ngoai quan cho phép quy djnh ta¡ Bâng 3. Bâng 3 - Khuyãt tât ngogi quan cho phép Múc cho phép Gach trang trí Log¡ khuyêí tât Gach thuàng Dó cong vênh trén bê màt viên gach, mm, không Ión han Sô' vêt sút võ các góc canh sâu tú' 5 mm dên 10 mm, dài tu 10 mm dê'n 15 mm, không Iõn han S6 vê't nút có chiêu dài không quá 20 mm, không Ión han 4.4 Cuõng dó nén và dó hút nuóc duac quy dinh õ Bâng 4. Mác gçch Bãng 4 - Quy dinh cuõng dê nén và di: hút nuóc Dó hút nLróc, %, khõn Cuõng dê nén, MPa, không nhõ han lón han 3,5 M5,0 5,0 14 M7,5 7,5 M10,0 I 10,0 M15.0 15,0 12 M20,0 20,0 . íl 4.5 Dó thãm nuôc cúa gach xây tuàng không trát không ! an han 350 mIImÂh.
 8. 8. TCVN 6477:2011 5 Phudng pháp th? ! 5.1 Lã'y mãu Mãu thü' duac lâ'y theo timg lô. Lô là sã Iuang gach cüng Ioai, cüng kích thuóc và màu são duac sán xuãt vó¡ cüng ioa¡ hõn hap phõi I¡ê_u vá trong mót khoâng thai gian liên tuc. Cõ Iô thông thuõng không lón han 30 000 viên vói gach có kích thuóc tuang duang vó¡ thé' tích ión han 10 Llviên và 60 000 viên vai các truông hop khác cón Iai. Lãy 10 viên bãt xy Õ các vi trí khác nhau trong Iô sao cho các mãu da¡ dién cho toàn Iô dó. Nhímg viên bi hu hai do quá trinh ván chuyên không duqc Iãy dúng Iàm mãu thú. 5.2 Kiãm tra kích thuóc, màu são và khuyãt tài ngogi quan Kiêm tra kích thuóc ngoai quan trên toàn br) sô' mãu lâ'y ra theo 5.1. 5.2.1 Düng thuôc lá do các chiêu viên gach, chính xác na¡ 1 mm. Kêt quâ là giá tri trung binh công cúa 4 lãn do õ 4 canh thuôc vê chiêu dó. 5.2.2 Dô dông dêu màu são màt viên ggch duac xác dinh bãng cách dê mãu có màu chuãn ô giüa các viên mãu khác. Quan sá( bãng mãt thuõng à khoâng cách 1,5 m. 5.2.3 Dô cong vênh là khe hÕ Iôn nhãt tao thành kh¡ ép sát canh cúa thuóc lá Iên bê mãt màt viên gach cân kiêm tra. 5.2.4 S6 vãt nút duas dêm và quan sát bãng mãt thuõng. Düng thuóc lá do chiêu dài vê't nú't. chính xác dên 1 mm. 5.3 Xác dinh các ch¡ tiêu ca ly Các chi' tiêu ca i9 ducjc xác dinh kh¡ mãu dã dü 28 ngày ké' tú' ngày sân xuãt. 5.3.1 Xác dinh cuõng dê nén 5.3.1.1 Dung cu và thiêt bi - thuóc lá có vach chia dên 1 mm; tâ'm kính dê là phãng bê màt vüa trát mãu; - bay, chão trôn hõ xi mãng; - máy nén có thang luc thích hap dê kh¡ nén, tá¡ trong phá húy nãm trong khoâng tú' 20 "lo dén 80 % tá¡ trong lan nhãt cúa máy. Không duac nén mãu ngoài thang tuc trên. 5.3.1.2 Chuân b¡ mãu Mãu thú nén Ià 3 viên gach nguyên duqc Iãy theo 5.1. Düng Xi mãng theo TCVN 6260 . ' 2009 hoác TCVN 2682 I 2009 Và nLfóc dê trôn hÔ xi mãng có dó déo tiêu chuãn. Màt chiu nén cúa viên gach là màt chiu Iuc chính kh¡ xây. Trát hõ xi mãng Iên hai màt chiu nén. Düng tãm kính dê Ià phãng hô xi mãng sao cho không cbn vêt lõm và bçl khí. Chiêu dày Iôp hõ xi mãng không Ión han 3 mm. Hai màt trát phá¡ phãng và song song nhau.
 9. 9. TCVN 6477 : 2010 Sau kh¡ trát. mãu duac dãt trong phóng thi nghiém không ít han 72 h rôi dem thCr. Khi nén. mãu duac thú' Õ trang thái ãm tu nhiên. Khi cãn thü' nhanh, có thé' düng xi mãng nhôm Ioai AC40 hoác thach cao khan dê trát màt mãu. Sau dó mãu duac dãt trong phóng thí nghiém không it han 16 h rõi dem thú. GHI CHÚ: Có thÉ súdung mãu sau kh¡ xác dinh df: rõng theo 5.3.2 hoac dó hút nuóc theo 5.3.4 Iàm mãu thú nén, 5.3.1.3 Cách tiên hành Do các kích thuóc cúa mãu thü' chuãn bi theo 5.3.1.2 chính xác tô¡ 1 mm. Cách do nhu 5.2.1. Dãt mãu thü lên thót duói cúa máy nén. tâm mãu thü trüng vó¡ tâm that nén. Thuc hién gia tá¡ cho dê'n kh¡ mãu b¡ phá hüy dê' xác dinh giá tri Iuc nén ión nhât. Tõc dó tãng tãi phá¡ dêu và bãng (0.6 t 0,2) N/ mmzs. 5.3.1.4 Dánh giá kêt quá Cuõng dó nén (R) duçc tính bãng MPa theo công thúc: R-PWK _ S_ trong dó: P, ,,_, , là luc nén Ión nhãt kh¡ phá hüy mãu, tính bâng N; 5' là giá tri trung binh công toàn bó dién tích 2 mãt nén (kê cá phãn dién tích cúa Iõ rõng), tính bãng mmz; K hé sô' hinh dang duas cho à Bãng 5. Bâng 5 - Hà sã' hinh dçng K theo kích thuóc mãu Ban vi tính bãng milimét Chiêu rêng Chiêu cao 50 40 0,80 50 0,85 65 0.95 100 1 1,15 0,90 150 1 1,30 1,10 1 1,00 0,95 200 1 1,45 1,25 1 1.15 1,10 2 250 1 1,55 Í 1,45 1,35 1 1,25 1,15 CHÚ THÍCH: Chiêu cao mãu duac tính sau kh¡ dã làm phâng mai. D6¡ vói mãu có kích thuôc khác trong bàng sê duac iinh nó¡ suy (Xem PhIg igc A).
 10. 10. TCVN 6477:2011 Kê't quá duac tính nhu sau: tính giá tri trung binh các kêt quá thü. Loai bõ giá tri có sai lêch Ión han 15 % so vó¡ giá tri trung binh. Kêt quá cuõi cüng là giá tri trung binh công cüa các giá tri hap lê cbn Iai, chinh xác dén 0,1 MPa. Trubng hap giá tri ión nhãt và nhô nhãt lêch quá 15 % so vó¡ cuang dó nén cúa viên mãu trung binh th¡ bô cá hai kêt quá dó. Kãt quá cubng da nén cüa t6 mãu chính Ià cuõng db nén cüa mót viên mãu cbn iai. 5.3.2 Xác dinh a5 rãng 5.3.2.1 Nguyên tão Tính tông the' tích viên gach. Düng cát dó' vào các Iõ rõng dê' xác dinh tông thê tích phân rõng. Tú' dó xác dinh t9 Ié % thé' tích phân rõng so vó¡ tông thé' tích viên gach. 5.3.2.2 Dung eu và vât iiéu thü - Cân K9 thuât. chính xác tói 1 g; - Thuác do có da chia dãn 1 mm; - cát khõ. 5.3.2.3 Cách tiên hành Mãu thü' là 3 viên gach nguyén duac iãy theo 5.1. Do kích thuóc chiêu dài, rông, cao cüa mãu thü. Tri só' do mõi chiêu là giá tri trung binh công cüa 4 canh cüng chiêu dó. D6 cát vào các phãn rõng cúa mãu thü. D6¡ vó¡ các phân rõng Õ dâu mãu thü cãn áp sát các miéng kính vào dê' tao thành lõ rõng. Cát phá¡ ra¡ tu nhiên theo phuang thãng dúng. Miéng phêu db' cát cách miéng Iõ rõng 10 cm. Cân luang cát õ toàn ba các phân rõng cüa mãu thü. CHÚ THÍCH: Trong quá trinh thü không duac rung hoàc Iâc mãu thü làm cho cát ch_ãt Iai. 5.3.2.4 Dánh giá kêt quâ Dô rõng mãu thü (15), tính bãng %, theo công thúc: V f 7': lxbxh x 100 trong dó: I, b, h là chiêu dài, rbng, cao cüa mãu thCr, tính bãng cm; V, là thê tích phân Iõ rõng, tính bàng cm°, theo công thúc: trong dó: mc ià khõi Iuang cát trong các Iõ rõng. tính bãng gam;
 11. 11. TCVN 6477 : 2010 p, 1a khõi Iuang thê tích cüa cát, xác dinh theo TCVN 7572-6 : 2006, tính bãng g/ cm”. Kêt quá dó rõng ! à giá tri trung binh công cüa 3 mãu thü', chính xác tô¡ 0,1 %. 5.3.3 Xác dinh dê thãm nuóc 5.3.3.1 Nguyén tãc D6 nuóc vào mót mãt mãu thfr duac dàt trong nude. xác dinh thê tíoh nuóc thãm qua mãu trong mbt dan vi thai gian và dién tích mãu thft. 5.3.3.2 Thiêt bi Th¡ê't bi thü' da thãm nuóc (Hinh 2) duac ohê tao bãng tôn tráng kêm hoãc dông lá. Các m6¡ hàn và các bu Iông chõt phãi dü chão dê' nuac không rb ra ngoài. Õng do nuóc oó duõng kính tü (35 + 45) mm và có vach chia dc) chính xác ta¡ 2 mI. 5.3.3.3 Chuãn bi mãu Sô' Iuang mãu thCr là 3 viên gach nguyên và mãt thú cúa mãu là mãt ngoài cüa tuang kh¡ xây. Düng hô xi mãng trãi mót Ióp rông (15 : r 3) mm, dày (2 i 1) mm theo các canh mãu thü. Lãy miãng kính dê là phãng hô xi mãng. Sau kh¡ trát. mãu thfrduac dê trong phbng thí nghiêm không ít han 3 h. Ngâm mãu vào nuóc sach (24 i 2) h. Các viên phãi cách nhau và cách thành bê không ít han 50 mm. Màt nuóc cao han mãt mãu thü' không ít han 20 mm. 1 - Khay nuóc 4 - Bém cao su 2 - Mâu thü' 5 - Phêu nuóc 3 - Bu Iông hãm 6 - Õng do nuóc Hinh 2 - Sd 65 thiãt bi th? ! db thãím nuôo
 12. 12. TCVN 6477:2011 5.3.3.4 Cách tiên hành Vót mãu ra và do phân diàn tích tiêp xúc vó¡ mat (hãm nuóc. Cãp chãt thiêt bi vào mãu th? ! (Hinh 2) và kiêm tra su ró r¡ cüa nuóc õ các diêm tiêp xúc. Nãu cón ró rí. phá¡ xú' ly Iai. EJát mãu thü' vào nuóc sao cho bê mãt mãu th? ! cao hcn màt nuôc (10 : r 2) mm. D6 nuóc vào õng chia dó dên múc cao han màt mãu thü (250 n: 2) mm. Sau (120 i 5) min, do thê tích nuóc thãm qua mãu trong õng chia dó. 5.3.3.5 Dánh giá kêt quá Dô thãm nuôc (H) dugc tính bãng mIlmÂh. theo công thúc: V H = :í trong dó: V thé' tích nuóc thãm qua mãu, tính bãng ml; S diên tích màt mãu tiêp xúc vó¡ nuóc, tính bãng m2; T thài gian nuóc thãm qua, tính bãng h. Kêt quá dó thãm nuóc ! à giá tr¡ trung binh công cüa 3 mãu thú, chính xác tô¡ 1 mI/ mÊh. 5.3.4 Xác dinh dê hút nuóc theo TCVN 6355 - 4 : 2009 CHÚ THÍCH : có thê' scr dung các mãu sau kh¡ xác dinh dó ! hãm nuóc theo 5.3.3 dê xác dinh dó hút nuóc. s Ghi nhãn, bão quãn và vân chuyán 6.1 Ghi nhãn Gach trong Iô phá¡ có ky' hiéu cüa co sô sân xuãt. Sô' gach có ky' híéu không ít hcn 50 % sô' gach trong Iô. Khi xuãt xuông, phãi có giãy chúng nhãn su phü hçp cüa Iô gach dó dõi vô¡ nhüng yêu câu cúa tiêu chuâ°n này. 6.2 Bão quãn và ván chuyên Gach duçc xêp thành kiêu. ngay ngán theo tüng Iô. Gach duçc vàn chuyên bãng m9¡ phuang tién và duqc chén cãn thán dâm bão gach không bi sút vô. Không ném, dô' dõng kh¡ bõc dõ, vân chuyên.
 13. 13. TCVN 6477 Z 2010 PHU LUC A (Tham khâo) Nó¡ suy hê sô' hinh dçng A1 Nguyên tâc - Phái giü' nguyên mót kích thuóc chuãn cúa mót chiêu theo bâng hà só! , chiêu rông hoàc chiêu cao. - Lua chpn hai giá tri_ chuãn trong bâng cúa chiêu cãn nó¡ suy úng vó¡ giá tri chuãn cúa chiêu cón Ia¡ dã cõ dinh sao cho kích thuõc cãn nó¡ suy nãm giüa hai kích thuõc chuãn. - Nó¡ suy giá tr¡ hé só' (mg vó¡ kích thuóc chuãn cúa mót chiêu dã cõ dinh cho kích thuôc chiêu côn Ia¡ dLAIa vào giá tr¡ cüa ha¡ kích thuôc chuãn cüng chiêu. Co¡ quan hé giüa hé sõ hinh dang và kích thuôc cúa chiêu cón Ia¡ trong khoáng cân nôi suy Ià duàng thãng. - B6¡ vó¡ mãu có cá chiêu róng và chiêu cao có giá tri nãm giüa hai giá tr¡ chiêu rông. chiêu cao cho trong bãng. Cãn phá¡ tiên hành nó¡ suy hà sõ kích thuóc mót chiêu L': ng vô¡ hai giá tri chuãn cúa chiêu cón Ia¡ sao cho kích thuóc cúa chiêu côn Iai nãm giüa hai kích lhuóc chuãn cúa chiêu dó. Sau dó nôi suy giá tri cúa hé sô' kích thuóc dga vào hai giá tri nó¡ suy truóc và Iãy kích thuóc cüa chiêu nó¡ suy truóc làm chuãn. A2 Ví dg: Tính hé sõ hinh dang cho mãu có kích thuóc 390x190x190 mm. Mãu có chiêu róng 190 mm, chiêu cao 190 mm. Câ hai kích thuôc này dêu không có trong báng hà só' (Báng 5). Ta chc_›n ha¡ kích thuóc chuãn cúa mõi chiêu cãn nó¡ suy Ià 150 mm và 200 mm. Buóc 1: Cõ dinh môt chiêu. ô dãy là chiêu róng. Buóc 2: Tiên hành nó¡ suy hé sõ cüa mãu có chiêu cao 190 mm, chiêu róng ¡ãn Iuot là 150 mm và 200 mm. Õ chiêu róng 150 mm: chiêu cao 150 mm hà sô' 1,1; chiêu cao 200 mm hé sõ 1.25. Biêu 661 : Xác dinh hà sô' mãu có chiêu rêng 150 mm, chiêu cao 190 mm I 1,25 1.22 1,19 Ê g 1,16 1,13 1.1 150 160 170 180 190 200 Chiêu cao, mm
 14. 14. TCVN 6477:2011 Ta tính duqc hà sô' cüa mãu có chiêu róng 150 mm, chiêu cao 190 mm là 1.22. Õ chiêu róng 200 mm: chiêu cao 150 mm he só' 1,00; chiêu cao 200 mm he) sõ 1,15. Ta xác dinh duqc hà sõ cúa mãu có chiêu rông 200 mm, chiêu cao 190 mm là 1.12. Biêu dô 2 : Xác dinh hê sô' mãu có chiêu rông 200 mm, chiêu cao 190 mm 1,15 1.12 1.09 hà sô" 1 , O6 1,03 150 160 170 180 190 200 Chiêu cao, mm Buóc 3 : Nó¡ suy xác dinh hà sô' cúa mãu có chiêu cao 190 mm, chiêu rông 190mm. Biêu df¡ 3 : Xác dinh hà sô' mãu có chiêu cao 190 mm, chiêu rêng 190 mm 1,22 1,2 1 ,15 "O W : g I 1 .16 1 ,14 1 '12 _ n 150 160 170 180 190 200 Chiêu tông. mm Ta xác dinh duqc hé sõ cüa mãu có chiêu cao 190 mm, chiêu rông 190 mm là 1,14.
 15. 15. TCVN TIÊU CHUÀN QUÓC GIA TCVN 7959:2011 xuát bàn Iàn 2 BÊ TÔNG NHE -GAcH BÊ TÔNG KHÍ CHU'NG ÁP (AAC) Lightweíght concrete - Autoclaved aerated concrete bricks (AAC) HÀ NÓI - 2011
 16. 16. Lóvi nó¡ aàu TCVN 79592011 thay thê cho TCVN 795912008. TCVN 795922011 dO Vién Vãt Iiéu Xây dung - BÔ Xây dung biên 50311, Bô Xây dung dê nghi, Tông cuc Tiêu chuân Do lLràng Chât luqng thâm dinh, Bô Khoa hoc vá Công nghé công bô.
 17. 17. TCVN 79592011 Bê tông nhe - Gach bê tông khí chu= ng áp (AAC) Lightweíght concrete - Autoclaved aerated concrete bricks (AA C) 1 Pham vi áp dung Tiêu chuân này áp dung cho gach xây tú bê tông khí dáng rán trong diêu kién Chung áp (goi tát là gach AAC), düng cho các công trinh xây dgmg. 2 Tài liên viên dãn Các tài iiéu viên dãn sau ià cân thiêt kh¡ áp dung tiéu chuãn này. Dói vóri các tài Iiéu viên dãn gh¡ nãm công bô th¡ áp dung bán dwqc nêu. Dô¡ vó¡ các tài Iiéu viên dãn không gh¡ nãm công bô th¡ áp dung phiên bán mó¡ nhát, bao gôm các bán sCva dói, bô sung (nêu có). TCVN 311311993, Bê tông nàng - Phwng phép xác dinh ÕÔ hÚÍ nuúc; TCVN 774412007, Gach terrazzo. 3 Thuât ngü› và dinh nghía Trong tiêu chuân này Các thuát ngü= và dinh nghTa duçrc hiêu nhu sau: 3.1 Gach bé tông khí Chung áp (Autoclaved aerated Concrete bricks (AAC)) Sán phãm duqc sãn xuát tú hõn hop vãt ! iéu cát thach anh, vôi, thach cao nghiên min, xi mãng. .. nLràc và Chát tao khí. Cát thach anh có thê duoc thay thé bâng nguôn oxit silic khác, hoãc tro bay. .. Hõn hop vát Iiêu duçrc trôra dêu rôi du= cyc dõ vào khuôn thép. Chát tao khí vá vô¡ phán ú= ng sinh khí tao các lõ rõng làm cho hõn hop bê tông truoing nó truàc kh¡ bãt dàu dông kêt. Sau kh¡ dóng rán so bô bán thành phám duqc tháo khuôn, cát thành tcrng viên gach theo kích thuórc yêu càu và duorc dura vào thiét bi autoclave, ta¡ dó sàn phâm phát triên cwàng dó trong mó¡ trwàng ho¡ nLrÓc bão hóa có nhiêt dó và áp suát cao. 4 Phân log¡ 4.1 Theo cuàng dó nén, gach AAC duas phán thành các câp: 2; 3', 4; 6 vá 8. 4.2 Theo khôi Iuqng thê tich khõ, gach AAC dwcc phán thành các nhóm tú' 400 dén 1000. 5. Hinh dang và kích thwóvc co' bán 5.1 Hinh dang Gach AAC có dang khôi hinh hôp chü* nhât (xem Hinh 1). mà! dãu (6) có thê phãng hoãc Iô¡ và lõm dê ghép khóa kh¡ xây.
 18. 18. mm Chiêu dài : t 3 _I Chiêu rông i 2 i : ._. __I . Chiêu cao 4_- 2 TCVN 7959:20l1 CHÚ DAN: 1. Chiêu dài; 4. Màt ngang; 2. Chiêu rÔng; 5. Mát düng; 3. Chiêu cao; 6. Mãt aâu. Hinh 1 - Mô tá hinh dáng thông dung cúa gach AAC tron kêt câu khôi xây 5.2 Kích thLPÔC Gach AAC có kích thuóc giói han nhu sau: Chiêu dài, không Iórn han 1 500 mm; Chiêu róng, không ! óm han 600 mm; Chiêu cao, không Iórn han 1 000 mm. CHÚ THÍCH: - Khuyên Khích Sán xuât gach AAC có kích thuóc thông dung nhu- Phu Iuc A; - Có thê sãn xuát gach AAC oc hinh dang, kích thuórc khác theo thoã thuan giüa nhà sàn xuât và nguóri mua. s. Yêu càu kg: thuãt 6.1 Sai lêch kích thuàc cho phép cüa gach AAC duçvc quy dinh theo Bãng 1, Báng 1 - Sai lêch kích thuvóc Sai lêch cho phép, Kích thwóc í 6.2 Khuyêt tât ngoai quan cúa gach AAC dwcc quy dinh theo Báng 2.
 19. 19. TCVN 79593011 Bàng 2 - Khuyêt tât ngogi quan Log¡ knuyét tât Mú= c 1 Dô thãng canh, dó phãng mãt, mm, không Ión han I 2 Vét súrt canh. súrt góc có chiêu sâu tú 10mm dên 15 mm và chiêu 3 dài tú' 20mm dên 3o mm, vêt, không Ió*n hon 6.3 Cuàng dó nén vá khôi ! trang thê tich khô cüa gach AAC phá¡ phü hop quy dinh theo Báng 3. Báng 3 - Cuàng a5 nén vá khôi luqng thê tích khô 3 Cwàng a5 nén, Khói : vç-ng tnê tich khô, cáp i MPa, không nhõ non kglma cuong dg nen Gia tr! Gta tr; _ | . o h h a T b h _ ____ _ trung binh ¡ _ don lê a" ng 'a à "mg m ' 40o i tú 351 dên 45o ' B2 2|5 2,0 . .4 . _. . _ . .._. . . . . . . . . . . ... ... _.. ... .._. _.. . . ... . tú' 451 dén 55o 500 tir 451 dén 55o , B3 3,5 3' O . . . _.. . . _A_ . . . -n . . . . . .. . l 600 tir 551 den 650 ' , ¡ eoo tü= 551 dên 55o B4 5.o 5 4,0 70o 'E tú' 551 ãên 75o i ____m___»__. ______ _ ü 1 aco tir 751 den 850 j 70o tir 651 dên 75o B6 ' 7,5 5,0 soo v tir 751 dên 850 _ 90o z tu 551 dên 950 ã aoo tú 751 dén 35o ' B8 10,0 i 5,0 90o tir 551 dén 95o _ , _ 100o ' tú 951 dén 105o 6.4 Dó co khô cúa gach AAC không Ión ho'n 0.20 mm/ m. 7 K9 hiéu quy uvóvc Ky hiéu quy uóc dói vóvi gach AAC duoc thê hién theo thú tu thông tin nhu sau: - tên sãn phâm: (gach AAC); - câp cuàng dó nén; - nhóm khôi Iwo-ng thê tích khô; - thú› tu kích thuóvc theo chiêu dài, chiêu rông và chiêu cao; - viên dãn tiêu chuân này.
 20. 20. TCVN 7959:20l1 VÍ DU: Gach AAC câp cuàng dó nén B4, khôi Iuqng thê tích khô 600 kgima, dài 600 mm, róng 200 mm và cao 150 mm, có ky': hiêu qui uóc nhu sau: Gach AAC 4 - 600 - 500X200X150 TCVN 795922011 8 Lây mãu 8.1 Mãu gach AAC ducc láy ngãu nhiên tú» Iô sán phám. Lô là nhüng viên gach cúng Ioai, cúng mót cáp cwàng ao và khôi Iuqng thé tích khô tuorng úmg, duqc sán xuát trong cúng m5t khoáng thàri gian, nhung không lórn han 500 ma. 8.2 Sô Iuong gach ducc kiêm tra kích thwórc và khuyêt tât ngoai quan theo thoá thuán, Nêu không có quy dinh riêng, Iây ngãu nhiên 15 viên gach bât ky õ các vi trí khác nhau sao cho da¡ diên cho toàn bô Iô sán phãm dê kiêm tra kích thuóc và khuyét tât ngoai quan_ Láy ngãu nhiên 03 viên gach sau kh¡ kiêm tra kích thuórc và khuyêt tât ngoai quan dê thCr khôi Iu-orng thê tích khô, cuàng dó nén, dó co khõ. 8.3 Mãu thú mõ¡ chítiêu gôm 3 viên mãu cuco cát tir 01 viên gach nhu 8.2. 9 Phwovng pháp thú' 9.1 Xác dinh kích thLrÓc Truóc kh¡ kiêm tra kích thuóc, xem xét tüng viên gach AAC bâng mãt thuàng (có thê bãng kính nêu thuàng deo) à khoãng cách 60 cm, dwói ánh sáng ban ngày hay ánh sáng den có cwàng dô 300 Lux, gh¡ nhãn xét. Düng thuóc lá kim Ioai có vach chia dén 1 mm, do các kích thwóc dài, rông và cao cúa tüng viên gach AAC à' 3 vi trí khác nhau: dãu, giCra vá cuôi. Ghi kêt quá don Ié và tính kêt quá trung binh công cho tírng kích thwóc. chính xác tài 0,5 mm. 9.2 Xác dinh a5 thãng canh, a5 pnâng ma: Theo TCVN 774422007_ 9.3 Xác dinh khôi ILrqn the tich khõ 9.3.1 Nguyên tãc Xác dinh t9 sô gifra khôi Iwqng mãu khô và thê tích do duqc cüa chính mãu dó. 9.3.2 Thiêt bi, dung cu - Tú sáy, có bó phán diêu chinh và Õn dinh à nhiét dó (105 t 5) °C; - Thu-órc lá kim loai, Có vach chia dén 1 mm; - Cân ki thuát, có dó chinh xác tài 1 g. 9.3.3 Màu thív và chuãn b¡ mãu thú Mãu thú bao gôm 3 viên mãu duoc cát õ 3 vi trí khác nhau: Trên, giüa, dáy cúa cúng 01 viên gach theo 8.2 (nhu mô tã trên Hinh 2a). Các vi trí: Trên, giüa, dày là trang thái cüa ca' khôi AAC kh¡ cát. V; trí trén tà à dâu có müi tên, vá nguqc Iai: vi trí duói là dâu không có müi tên (nhu mô tá trên Hinh 2a).
 21. 21. TCVN 79592011 Sáy mãu thCr à nhiét dó (105 : t 5) °C dên khôi luong không dê¡ (khi chênh lêch giüa hai Iân cãn liên tiêp cách nhau 2 gió không Ión hon 0,2 % khôi lucyng cúa iân cân truóvc dó). Dê nguôi mãu thú' trong binh hút âm dên nhiét dó phóng. U3 = U3 L/3 n l I l L U2 U2 l - › 1- - › -| A_ -I a) Cát mãu Iâp phuang (thfr cuàng dó nén) b) Cát mãu lãng tru (thír dó co khô) CHÚ DAN 2: A Huang trwong nà cúa be tong kh¡ trong qua trinh sán xuát; L Chiêu dài viên gach AAC Hinh 2 - Mô tá gia công mãu thír 9.3.4 Cách tiên hành Düng thuóc lá do kích thuóc tüng viên mãu à 3 vi tri khác nhau: dâu, giüa và cuôi. Kích thuàc mõi chiêu là giá tri trung binh công cúa 3 làn do kích thuórc theo chiêu dó. Kích thuóc duas tính chính xác tóri 0,5 mm và thê tích (v) : mac tính chính xác dên 1 cm3. Cân khôi Iuong ! cmg viên mãu sau kh¡ sáy khô (m), chính xác tóri 1 g. 9.3.5 Biêu th¡ két quã Khô¡ Iuong thê tích khô cúa tüng viên mãu (n). tính bâng kglm°, là t9 só giüa khôi Iu= qng viên mãu sau kh¡ sây khô (m) vá thê tích tính dwcyc cúa viên mãu dó (V). Két quã cuôi cúng là giá tri trung binh công cúa 3 viên mãu. chính xác tài 1 kg/ m3. 9.3.6 Báo cáo thú nghiêm Báo cáo thú nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dàc diêm nhãn dang cüa gach AAC dum: thCr nghiêm; - khôi Iwqng và thê tích tính toàn cúa tírng viên mãu;
 22. 22. TCVN 7959:2011 - giá tri khôi Iuang thê tích don lê ttrng viên mãu và giá tri trung binh; - các gh¡ nhãn khác trong quá trinh thú nghiém; - viên dãn tiêu chuân này; - ngày, tháng, nãm và nguài liên hành thú nghiém. 9.4 Xác dinh cuàng dó nén 9.4.1 Nguyên tác Xác dinh tá¡ trong phá hüy mót dan vi dién tích chiu Iuc cüa viên mãu 9.4.2 Thiêt bi, dgng cg - Máy nén, máy nén phá¡ phú hop sao cho tá¡ trong phá huí/ mâu có giá tri trong khoáng tú 20 % dén 80 % gia' tri Iàn nhât cúa thang do. Sai sô cüa thang Iuc không vuot quá t 2,0 °/ ›; - Cân R9 thuát, chính xác tóri 1 g; - Tú sáy_ có bô phãn diêu chính vá có thê ôn dinh à nhiét dó (105 1 5) °C; - Dung cu làm phãng màt mãu. 9.4.3 Màu thír và chuán b¡ thú Mãu thú bao gôm 3 viên mãu dwoc cát à 3 v¡ tri khác nhau: Trén, giüa, dày cúa cüng 01 viên gach theo muc 8,2 (nhu- mô tá trên Hinh 2a). Bê màt chiu nén cúa (cmg viên mãu phá¡ dàm bão phãng. Có thê mà¡ hoác trát thêm môt lórp vü›a thach cao hay xi mãng (né-u càn). TrLrórc kh¡ tiên hành thú nén, mãu thú phá¡ à trang thái ãm tir 5 % dén 15 % kh¡ xác dinh theo TCVN 31131993. Néu mãu thú có ac âm Iàn hon 15% th¡ phá¡ sây ó nhiét dó (70 1 5) °c. 9.4.4 Cách tíén hành Bo kích thuàc tfrng viên mãu dá chuán bi theo 9.4.3 (mãu hinh Iâp phuang), chính xác tài 1 mm. Dát tcrng viên mãu Iên thót nén sao cho Iuc nén duoc truyên theo phuang vuông góc vóri phuang trwong nó kh¡ ché tao gach. Tuy theo câp cwàng dó nén du tính, chon tôc dó gia tá¡ nhu sau: 0,05 MPa trong môt giây dôi vó¡ câp cuàng dó B2 vá B3; 0,10 MPa trong môt giây dôi vó¡ câp cuàng dó B4; 0,15 MPa trong môt giây dói vóri câp cLràng dó B6; 0,2 MPa trong môt giây dói vó¡ cáp cwàng dó B8. Thông thLrCrng, tôc dó gia tài thich hop Ià sau khoàng mót phút th¡ viên mãu b¡ phá huy. Ghi Ia¡ tá¡ trong ta¡ diêm mãu bi phá huy (F). 9.4.5 Biêu th¡ két quã
 23. 23. TCVN 795922011 a) Cuàng dó nén (R) cüa mãu Iâp phUOng canh 100 mm (9.43), duoc tính bâng MPa, theo công thüc sau: Rzaxí A trong dó: F Ià tá¡ trong Ión nhát gh¡ duoc kh¡ mãu bi phá húy, tính bâng Niuton; A là dién tích bê mãt chiu nén cüa mãu, tính bãng milimét vuông; c: là hé só tính dói kêt quá thú cuôrng dó nén cúa các viên mãu bê tông có dó âm khác dó ãm chuán (1o %). Giá tri a duas quy dinh trong Báng 4. Báng 4. Hê só tính dõi (a) cuvóvng dó nén theo dó âm cúa viên mãu Giá tri dó ãm, % I 5 10 15 i = . i Hê só tính dói a I 0,90 I 1,00 i 1,05 | | | CHÚ THÍCH: Khi dó âm cúa mãu thú khác vo¡ các giá tri dó âm duorc gh¡ trong Báng 1_ th¡ có thé dúng phuang pháp nó¡ suy ¡ Í aê linh ne sô tính dói (a). b) Trong mót sô trwàng hqp dão biét, viên mãu thú có kích thuóc khác hinh Iâp phuang theo quy dinh cúa 9.4.3 th¡ giá tri cuàng dó nén duoc nhãn vóri hé sô diêu chính theo kích thwóc (B) theo Báng 5. Kêt quá cuàng dó nén cúa gach AAC là giá tri trung binh công cúa 3 viên mãu, chinh xác tài 0,01 MPa. Bàng 5 - Hé só aaêu chính theo kích thuvóc (p) Chiêu cao viên mâua, Chiêu rông viên mãu, mm 1 mm 5o ¡ 10o 15o L 20o 1 2 25o A 40 0,80 I 0,70 - - I - e É , 50 0,85 I 0,75 0,70 - I - 55 t 0,95 0,85 0,75 * 0,70 I 0,05 Í_ 100 1,15 1,00 0,90 I 0,75 › 0,75 i 150 1,30 1,20 1,10 É 0,90 0,95 ' 20o 1,45 1 1,35 1,25 l 1,10 1 1,10 i 1 l . * I ¡ ê 225o 1,55 1,45 1,35 ' 1,25 1,15 5 1 1 I a Chiêu cao mãu sau kh¡ gia công bê màt. I
 24. 24. TCVN 79592011 9.4.6 Báo cáo thúv nghiêm Báo cáo tha* nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dãc diêm nhãn dang cüa gach AAC duoc thü' nghiém; - các kích thuórc và nhãn xét vê mãu thÚ; - tài trong phá hu? , cwàng dó nén cüa türng viên mãu vá giá tri trung binh công cúa các viên mãu; - viên dãn tiêu chuán này; - ngày tháng nãm vá nguài tién hành 1h13* nghiêm. 9.5 Xác dinh dó co khô 9.5.1 Nguyên tão Dô co khô cúa gach AAC là su' thay dÕi kích lhuórc kh¡ giàm dó âm, duvc xác dinh bãng cách do su' thay dôi kích chiêu dài cúa thanh mãu thú à dó ãm 30% và 6% theo phuang pháp dô thi. 9.5.2 Dung cg, thiêt bi Tú sáy, có bó phán diêu chính và có thê õn dinh à nhiêt ao (105 1; 5) °C; Thu-óvc kçp, có khà nãng do dên 200 mm vó'i dó chính xác 0,1 mm; Cân ki thuát, có khã nãng cân dén 1000 g vóvi dó chính xác 0,1 g; Tú khí hâu, có khà nàng duy tr¡ vá ! uu thông dóng khí xung quanh mãu õ nhiét dó (27 t 2) °C, dó ãm (Lrong dôi 45 %; Dung cu do dê dài, có khà nãng do doc chiêu dài mãu và co' vach chia dên 0,002 mm; Bãu do, bâng thép không gí. 9.5.3 Mâu thú' và chuân bi thú' Mãu thú' bao gôm 3 viên mãu duqc cát à 3 vi trí khác nhau: Trên, giíra, dày cúa cüng 01 gach theo muc 8.2 (nhu mô tá trên Hinh 2b). viên mãu có kích thuóc 40x40x160 mm. Chiêu dài viên mãu theo phuang truovng nó kh¡ chê tao khôi bé tông khí chung áp_ sáy khô các viên mãu õ nhiét dó (105 x 5) “c dén khôi Iuqng không dói. Xác dinh khôi ¡u-ang viên mãu (me) Düng keo epoxy gán chàt dâu do vào hai dàu chiêu dài cúa viên mãu. Xác dinh khôi Iuong cúa viên mãu khô có hai dãu do và keo gán (m1) Mãu 1110 duqc làm âm truàc dên ao ãm Ian han 30 % bâng cách nhúng mãu thú vào nLrórc cho thám um so bô. Sau dó mãu thú' duqc bão quán trong tú¡ ni Iông kín õ' nhiêt dó (27 : t 2) °C íl nhât 24 h dê có dwqc dó âm công dêu. 9.5.4 Cách tién hành 10
 25. 25. TCVN 795922011 Tháo mãu thCr ra khôi tú¡ ni Iông và xác dinh khôi lucyng ó' trang thái âm (m2). Nêu dô ám cüa mãu nhô han 30% th¡ phá¡ làm ám 1a¡ mãu thCr nhu' muc 9.5.3, Làm sach dàu do và dua tüng viên mãu vào dung cu dê xác dinh chiêu dài ban dàu (| ,,). Càn thao tác nhanh dê han chê mát ãm cúa mãu kh¡ do. 051 mãu thfr vào tú kh¡ hãu có nhiêt aa (27 : t 2) °c và aa ám tô¡ thiêu cüa không kh¡ là 45 %. Sau mõ¡ khoáng thóri gian nhât dinh (khoáng 5 h) Iáy mãu ra dê xác dinh thay dài chiêu dài vá dó ám cúa mãu thú. Lân do cuôi cüng, mãu phá¡ có dó ám duói 4 %. Ít nhât có 5 Iãn xác dinh thay dôi chiêu dài và dó ám nhu vây. TCP các làn do chiêu dài viên mãu ban dàu (Io) và các Iàn do sau (i. ) vê dó thi quan hé dó co theo dó ãm nhu Hinh 3. 9.5.5 Tính kêt quá Tính dó âm cúa viên mãu à Iân do thCr i (l = 2; 3; 4; 5; 6.. .) duqc tính theo công thúc sau: w, = Em_ ><100 mo Trong dó, w, là dó âm cúa viên mãu, tinh bãng phán trám; m. , là khôi Iuqng viên mãu ó' trang thái khô, tính bãng gam; m, là khôi Iuong viên mãu khô có hai dâu do và keo gân, tính bâng gam; m¡ là khôi ILrorng viên mãu thü' à trang thái âm thú i (i = 2; 3; 4; 5; 6.. .) có cá 2 dàu do và keo gán, tính bãng gam. Tính thay dôi chiêu dài viên mãu õ m5¡ Iàn do thfr i theo công thüc sau: _l0_l¡ a'. X1000 l 0 Trong dó, , là thay dói chiêu dài viên mãu õ' Iân do thü i, tinh bãng milimét trên mét; 1,, là chiêu dài ban dàu cúa viên mãu ngay sau kh¡ Iáy ra khôi tú¡ ni Iông, tinh bâng milimét; blá chiêu dài cúa viên mãu ó' Iãn xác dinh dó âm thú i, tinh bãng milimét. Dung dô thi biêu diên mó¡ quan he giüa dó co (e. ) và dó ãm (w. ) có dang nhu Hinh 3. Tir aô thi xác dinh ao co khô à aa ám 30 % và e %. - Dô co khô (í) cúa viên mãu, tính bâng milimét trên mét, theo công thüc sau: a = 86 - s 3,, trong dó: ll
 26. 26. TCVN 7959z20ll Se là dó thay a6¡ chiêu dài úmg vó¡ dó ãm 6 %. tính bàng milimét trên mét; E35 là dó thay dài chiêu dài úng vó¡ dô ãm 30 %_ tính bâng milimét trên mét. Kêt quá là giá tri trung binh công cúa 3 viên mãu, làm trón tài 0,01 mm/ m, 4.200 »~ . Lugo . m co khôi! , mm/ m à 2 ê s -OAM 43.100 i O. 000 o s 1o 15 2o 25 3o 35 4o ns su ss so DD! ltn, 96 Hinh 3 - ob thi biéu uiên dó co khô 9.5.8 Báo cáo thfr nhiêm Báo cáo thü' nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dão diêm nhãn dang cúa gach AAC duorc thú nghiêm; - các gia' tri thay a6¡ ao dài à ao àm 3o % và e % cúa tfrng viên mãu - các giá tri co khó cúa tüng viên mãu và giá tri trung binh; - viên dãn tiêu chuãn này; - ngày tháng nãm và nguói tiên hành thfr nghiêm. 10 Ghi nhãn, bão quán và vàn chuyên 10.1 Ghi nhãn Gach AAC duo-c xép trên các palet, trên hai màt dói xúng cúa palet sãn phám duqc dán hoãc gh¡ bâng muc khó phai vê các thông tin cúa sán phâm, trong dó gh¡ rõ: - tên. tên viêt tát và dia chi co' só sân xuát; - ky hiêu qui wdc (theo 7); - tháng nãm sán xuát, xuât xuàng; - hwórng dãn sú' dung và bão quán; - nhóm khôi Iucyng thê tích khô; - cáp cuóng dó nén; 12
 27. 27. TCVN 79591011 - tính nãng khác cúa sán phãm (theo yêu càu) - viên dãn tiêu chuãn này. 10.2 Bão quán, vãn chuyên Gach AAC dwc bao gói tránh âm theo tírng paiet và bão quán theo tirng nhóm kích thuóc. Gach AAC duas vàn chuyên bãng moi phuang tién, dâm bão tránh Lróvt và các tác dáng gãy súd mé hoâc ánh huõng dên chát luqng. 13
 28. 28. TCVN 7959:20l1 Phu lgc A (tham khão) meu só kích thuóc gach AAC thông dung Báng A.1 - Kích thuóvc thông dgng dói vó-i gach AAC Kích thuóc tinh bâng milimét Chiêu dài chiàu rçmg chiêu cao | 75 i 10o 1 10o 125 Í 600 . 20o 15o 1 30o i 175 400 20o I i 25o I | 14
 29. 29. TCVN TIÊU CHUÂN QUÓC GIA TCVN 90282011 xuãt bán ¡àn 1 VÚ'A CHO BÊ TÕNG NHE Mortar for Iightweight concrete HÀ NO¡ - 2011
 30. 30. Liv¡ nó¡ aâu TCVN 9028:2011 do Vién Vát liêu xây dung - Bõ Xây du-ng biên soan, Bó Xây dung dê nghi, Tõng cuc Tiêu chuãn Do Iuàng Chât Iucyng thâm dinh, Bó Khoa hoc và Công nghê công bô.
 31. 31. TIÊU CHUÀN Quoc GIA TCVN9028:2011 Vüa cho bê tông nhç Mortar for Iightweíght concrete 1 Pham vi áp dgng Tiéu chuãn này àp dung cho vüa trên sãn trên co só chãt kêt dính vó cc düng làm vüa xây Ióp mõng và víra trát cho khõi xây sCr dgng bê tông nhe, bao gôm gach bê tông bot. khí không chLmg áp và gach bê tông khí chung áp. 2 Tài Iiêu viên dãn Các tài Iiéu viên dãn sau là cân thiêt kh¡ sú dung tiêu chuãn này. B6¡ vó¡ các tài Iiéu viên dãn gh¡ nãm công bô' th¡ áp dung bãn duçc nêu_ D6¡ vó¡ các tài liéu viên dãn không gh¡ nãm công bõ th¡ áp dung phiên bân mó¡ nhãt, bao gôm các bán süa a6¡ (nêu có). TCVN 2231 :1989. Vô¡ can xi cho xây dung TCVN 26822009. X¡ mãng poóc lãng - Yêu câu K7 thuât TCVN 3121-12003, vüa xây dq/ ng - Phuong pháp thü'. Phân 1: Xác dinh kích : hum na: côt Iéu Ión nhât TCVN 3121-22003, Vüa xây dgmg - Phurong pháp tnü. Phân 2.- Lây mãu và chuân bj mãu thúv TCVN 3121-312003, Vüa xây (ig/ ng - Phl/ Ong pháp thü. Phân 3: Xác dinh dó Iu'u dông cúa vüa tua¡ TCVN 3121-8:2003. Vüa xây dçmg - Phdong pháp thü. Phân 8.' Xác dinh khá nãng gíü dó ! uu dõng cúa vüa two¡ TCVN 3121-932003, Vüa xây dçmg - PhLrUng pháp thü. Phân 9: Xác cíính thài gian bãt dâu dông kêt cúa vüa tw¡ TCVN 3121412003_ Vüa xây dung - Phuong pháp tha? , Phân 11: Xác : :tinh cwàng dó uôn va' nén cúa vüa dá dáng rân TCVN 3121-12:2003. Vüa xây dçmg - PhLrang pháp thü. Phân 12: Xác dinh cwàng dó bám dính cüa vüa dã dáng rán trên nên TCVN 3121-1712003, Vüa xây dçmg - Phuong pháp thtÍf. Phân 12.' Xác dinh hàm ! trang íon alo hoà tan trong nuúc
 32. 32. TCVN 902812011 TCVN 4033: 1995, Xi mãng poóc lãng puzolan - Yêu câu ki thuât TCVN 431622007, Xi mãng poóc lãng x¡ ló cao TCVN 569122000, Xi mãng poóc lãng tráng TCVN 626022009, Xi mãng poóc fãng hõn hap - Yêu câu ki ! huât TCVN 68822001, Phu gia khoáng cho x¡ mãng TCVN 757022006, Cõt Iiéu cho bê tông vá vüa - Yêu câu ki thuât TCVN 4506, NLnâc cha bê tông và vüa w Yêu cãu ki thuát 3 Thuât ngü và dinh nghTa Tiéu chuãn này sü' dung các thuàt ngü và dinh nghTa sau: 3.1 Vira xây Ióp mõng (thin layer rnasonry mortar) Hõn hqp cüa môt hoàc nhiêu Ioai chãt ké't dính vô cd, cõt Iiéu, nuóc và có thé' có phu gia hóa hçc vàlhoãc phg gia khoáng, sü dung dê xây các viên xây bê tông nhe vó¡ mach vüa có chiêu dày khoáng 3 mm dén 5 mm. Cõt liéu dung cho vüa xây Iàp mõng phá¡ có kích thuóc Ión nhãt không Iôn hon giá tri quy dinh õ Báng 1. 3.2 Vira trát (rendering/ plastering mortar) Hõn hçp cüa mót hoàc nhiêu Ioai chãt kêt dính vô co, cõt Iiéu, nuóc và có thé' có phu gia hóa hçc và/ hoàc phu gia khoáng, sü dung dê' trát bên ngoài hoãc bên trong khõi xây sú- dung bê tông nhe. 4. Phân log¡ vira 4.1 Theo muc dich sü dung, vüa duçc phân làm 2 Ioai: - Vüa xây Ióp mông. - Vüa trát. 4.2 Theo cuàng dó nén, vira gõm các mác: M2,5; M5,0; M7,5; M10; M12,5; trong dó: - M là ki hiéu quy uóc cho mác vira. - Các tri só 2,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5 là giá tri mác vüa tính bâng cuàng dó nén trung binh cüa mãu thú sau 28 ngày dêm duõng hô ó diêu kién tiêu chuãn, MPa (Nimmz), xác dinh theo TCVN 3121-1122003. 5. Vât Iiçu
 33. 33. TCVN 902822011 5.1 Xi mãng có chât Iuqng phú hop vó¡ mó¡ trong các tiêu chuãn: TCVN 268212009, TCVN 403321995, TCVN 431512007, TCVN 56912000. TCVN 626012009. 5.2 Vô¡ can xi có chãt Iuqng phü hop vó¡ TCVN 22311989. 5.3 Côt Iiêu có chât Iuong phü hotp vó¡ TCVN 757012006. 5.4 Phu gia có các dàc trung cho phép cá¡ thién khá nãng giír nuóc và tính bám dính cúa vüa. 5.5 Phu gia khoáng có chât Iuvng phü hop vóri TCVN 688222001. 5.6 NLróc có chát Iuong phü hop vó¡ TCVN 4506. 6 Yêu câu ki thuât 6.1 Các ch¡ tiéu chãt Iuçng cúa hõn hop vira duqc quy dinh trong Báng 1. Báng 1 - Các cn¡ tiêu chãt Iuqng cüa hõn hç-p vira Múc quy dinh Tên ch¡ tiêu Ve¡ ¡ãy , _ Vüa trát lap mong 1. Kích thuóc hat cõt Iiéu Ión nhãt, mm, không Ión hdn 1,25 2. Dô | u'u dóng, mm 190 + 220 180 + 210 3. Khâ nãng gif! a5 Iuu dông, °/ o, không nhõ han | 4. Thõi gian bãt dãu dông kêt, min, không nhõ hon 5. Thõi gian diêu chính, min, không nhõ hon 6. Hàm Iuçing ion clo trong vüa, %, không Iôn hon 6.2 Các ch1tiêu chãt Iuqng cüa vüia dóng rán. 6.2.1 Cwàng do nén và cuàng dó bám dính cüa vü-a dtroc quy dinh trong Báng 2. Báng 2 - Ctrõng dê nén và cuõng dê bám dính cúa vira Tên chi tiêu M2.5 M5,0 2,5 | 5,0 Không quy dinh 6.2.2 Hé só hút nwóc do mao dãn cúa vira trát sir dung cho bê mãt ngoài cúa khó¡ xây, kglmz. phút°'s, không lón han 0,2. 1. Cuàng dó nén trung binh, MPa (N/ mmz), không nhõ han 2. Cuàng a5 bám dính, MPa (Nlmmz), không nhõ han
 34. 34. TCVN 9028:2011 7. Phudng pháp thIÍI' 7.1 Lâ'y mãu và chuãn bi mãu the: Theo TCVN 3121-222003. Khi chuân bi mãu thú= tir vüa khô trôn sãn, diêu chính Iuang nwóc trõn sao cho dó Iu= u công cúa hõn hop vira phú hap vóri quy dinh ta¡ Báng 1 cúa tiêu chuãn này. 7.2 Xác dinh kích thuóc hat 1:6'¡ Iiêu lón nhâ't Theo TCVN 3121-132003. 7.3 Xác dinh dó Itru (Iông Theo TCVN 3121-32003. 7.4 Xác dinh khá nãng giü' dó Iuu dêng Theo TCVN 3121-812003. 7.5 Xác dinh thõi gian bát dâu dông kêt Theo TCVN 3121-92003. 7.6 Xác dinh ctrãng dê nén Theo TCVN 3121-1 1:2003. 7.7 Xác dinh cuàng dô bám dính Theo TCVN 3121-1212003. Sã* dung tâm nên liên két là các viên xây bê tông nhe õ diêu kién khô trong không khí. 7.8 Xác dinh hàm Iuçng ion clo hóa tan trong nuóc Theo TCVN 3121-17Z2003. 7.9 Xác dinh thài gian diêu chính 7.9.1 Nguyên tãc Thõi gian diêu chính cüa vüa tua¡ là khoáng thÕi gian do bâng phút duorc tính tú kh¡ hoàn tát quá trinh trôn vira dên kh¡ 50 % díên tích bê má¡ tiãp xúc cüa khõi Iãp phuang dUÇc bao phÚ bâng IÓD vüa thú' theo quy dinh. Phuong pháp này không áp dung dõi vó¡ các truõng hqp sú dung viên xây có Iõ rõng. 7.9.2 Dung cg, thiê't bi - Các viên xây, là gach bê tông nhç dugc sf! dung làm nên cho vüa xây Ióp móng dang thfr; - Cân ki( thuât, có dó chính xác dén 0,1 %; - Tú sãy, có bô phân diêu chính và õn dinh nhiét dó (105 i 5) °C;
 35. 35. TCVN 9028:2011 - Bay thép; - Dao xây; - Thúng ! uu mãu. có thê duy tr¡ nhiét (Iô trong khoáng (27 i 2) “C và dó ãm tuang dõi (80 i 5) °/ o. 7.9.3 Cách tiê'n hành Tú các viên xây quy dinh cát ra các khôi láp phuang canh 50 mm (cân dâm bão dê bê rnãt duçsc sü' dung làm màt tiêp xúc là tir mal nãm cüa viên xày). Truóc kh¡ tién hành thí nghíém, sãy khô các viên xây và các khôi ¡àp phuang trong tü sãy õ nhiét dó (105 i 5) °c dén khôi luqng không aõi. Mãu auqc co¡ là có khõ¡ Iuçng không a6¡ nêu trong quá trinh sãy, chênh lêch giüa ha¡ Iân cân liên liêp cách nhau hai già không quá 0,2 % theo khôi luçng. Sau dó. dê cho viên xây và khôi lâp phuang ô'n dinh bãng cách lLru giü hai ngày trong không khí ô nhiét dó (27 i 2) °C và dó ãm tuong dõi (80 w: 5) %. Tiãn hành thi nghiém õ diêu kién nhiét dó (27 t 2) °C và dc) ãm tudng dõi (80 i 5) % theo quy trinh sau: a) Düng bay trát vüa Iôp mông Iên bê ma! tiêp xúc (mãt nãm) cúa Ióp nên cãu tao tir các viên xây, sau dó vél bõ ngay. b) Trát mót Iôp vüa có dc) dày ti¡ 3 mm dên 5 mm tü vüa xây Ióp mông Iên bê màt Ióp nên dã ducjc xü Iy' theo mõ tá trong muc a. c) Dá¡ khõi Iàp phuang vó¡ mat tiãp xúc là màt nãm cüa viên xây Iên Ióp vüa và giü khõi Iâp phuang trong 30 giây vó¡ môt tá¡ trçng 1.2 kg trong truóng hçp các viên xây có khõi Iugng thé' tích Iôn han hoãc bãng 1000 kg/ m3 hoãc rncjt tá¡ trçng 0,5 kg trong truõng hçp các viên xây có khõi Iuqng thê tích nhõ han 100o kglm”. d) Nhãc khôi iáp phuang ra theo phuang vuông góc vó¡ bê mat nãm và xác dinh phân tràm dién tích bê màt tiêp xúc cüa khõi lâp phuang duçc bao phü bãng vüa bám dính, làm trón tô¡ 10 %. e) Lãp la¡ thao tác c và d sau mõi phút (mõi thao tác sü dung mcjt khõí Iáp phuang mói) cho tô¡ kh¡ 50 % bê màt liép xúc cüa khõ¡ Iâp phuang auge bao phú bãng vüa bám dính rõi gh¡ la¡ mõi khoáng thõi gian, tính bãng phút. !cê ti: thõi diêm hoàn tãt quá trinh trón và phân trãm diên tích bê màt tudng (mg duqc phú bãng vüa bám dính. CHÚ THÍCH: Các Iân dat khôi ¡àp phuang mó¡ Iên Iúp vüa phá¡ cách v¡ trí dat mãu truóc dó it nhãt là 20 mm. 7.9.4 Tính toàn và biên thi kê't quã Tính giá tr¡ trung binh ti¡ các giá tri riêng rê cüa mõi mãu vüa thú'. làm trón tô¡ 1 phút. Giá tr¡ trung binh này là thôi gian diêu chính cüa vüa. 7.9.5 Báo cáo thi: nghiêm
 36. 36. TCVN 9028:2011 Báo cáo thí¡ nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dia aiêm, tha¡ gian. nguài Iãy và chuãn bi mãu thü; - Ioai vira; - phuang pháp lãy và chuãn bi mãu vüa; - giá tri dó Iuu : Iông kh¡ chuãn bi mãu vüa theo TCVN 3121-312003; - kêt quã thí! , Iãy chính xác dên 1 phút; - ngày thí¡ mãu: - só' hiéu cúa tiêu chuãn này; - các gh¡ chú trong quá trinh th? ! (nê'u có). 7.10 Xác dinh hê sô' hút nuóc do mao dãn 7.10.1 Nguyên tác He sô' hút nuôc do mao dãn duçc xác dinh bâng Iuçsng gia tãng khô'i Iuqng cüa mãu dã duqc sãy khô và mãu sau kh¡ nhúng vào nuóc ngáp tr¡ 5 mm dên 10 mm Õ diêu kién áp suãt không khí trong môt khoáng thài gian quy dinh. 7.10.2 Dgng cg, thiê¡ bi - Khay. có chiêu sâu ít nhãt là 2o mm và có dién tích dú róng aê aa¡ các viên mãu cân duqc nhúng nuôc. Khay phãi dugc Iáp dimg cg dê' duy tr¡ mgc nuóc không dõí; - Bõn miêhg dém cho mêt viên mãu vüa, dê dài viên mãu vó¡ dién tích tiêp xúc nhõ nhãt, cách iy vó¡ màt khay theo chiêu sâu nhúng nuóc dinh truóc; - Cân R9 thuàt, có dc) chính xác tá¡ 0,1 % khôi Iuçsng khô cüa viên mãu thí nghiém; - Tú sãy, có bó phán diêu chính và õn dinh nhiêt dó (60 1 5) °C; - Dõng hô' hãm giây, dc) chính xác dên 1 giây; - Thúng luu mãu, có thé' duy u¡ aiêu kién aa ãm tuang a6¡ a múc (95 i 5) °/ . và (65 i 5) %; - Khuôn kim log¡ và các dung cg phg trq khác, theo mô tá trong TCVN 3121-11:2003 (dê chuãn bi các viên mãu hinh Iãng tn; vó¡ kích thuóc 160 mm x 40 mm x 40 mm). 7.10.3 Vàt liêu - Nuóc, dã khí! khoáng hoac nuôc cát; - Vât liêu bçc phñ, vi du sáp paraphin hoãc nhgra tô°ng hçp có nhiét dc) nóng chãy trên 60 “C, 7.10.4 Cách tiê'n hành
 37. 37. TCVN 902822011 a) Chuãn bi và bão duõng các viên mãu: Chuãn bi 3 viên mãu hinh Iãng tn; kích thuóc 160 mm x 40 mmx 40 mm, viéc tao mãu và bão duõng mãu thü' duçc thuc hién theo mgc 5.1 cüa TCVN 3121412003. E)ê'n cuõí cüa gia¡ dean bão duõng mãu thCr, bao boc 4 mãt bên thuôc canh dài cúa các viên mãu bãng vàt Iiéu boc phú quy dinh sau dó bê mõi viên mãu thành ha¡ nfra. b) Sãy khô: Sãy các viên mãu dên khõi Iuqng không dê¡ trong tú sãy Õ nhiét dó (60 i 5) °C. Mãu duçic co¡ là dat khõi Iuçng không dõ°i nêu trong quá trinh sãy, chênh lêch giüa hai Iãn cân liên tiêp cách nhau 24 giõ không vuçt quá 0,2 °/ o tông khô'i luçing cüa mãu. c) Quy trinh thü' nghíém: Dât các nüa viên mãu vào trong khay vó¡ bê mãt vêt gãy cúa Iãng tru quay xuõng duói. Mãu duçc dõ bãng 4 miêng dém dê' không cham vào dáy cúa khay. Nhúng mãu vào nuóc dên dó sâu bãng 5 mm dên 10 mm trong suõt thõi gian thú nghiém (xem Hinh 1). Dê dâm bão các viên mãu vô¡ bê mát thô nhám kh¡ nhúng hoàn toàn trong nuóc không mác Ia¡ các bot khí õ phía duói, phá¡ nhúng các viên mãu theo mót mat nghiêng dán. Kích hoat thiêt bi dãm thõi gian. Duy trí mgc nuóc không dõi trong suõt thoi gian thü nghiém. Düng tâm niIon boc khay dymg mãu dê' tránh si! bõc ho¡ nuôc tü các viên mãu thf! dang ãm uót. CHÚ DÃN: 1 1. Viên mãu hinh Iãng m). )< 2. Mat ã dãu bi bé gãy cúa viên mãu. 3. Mat nuúc, A. Xãp x¡ 80 mm. B, Chiêu sâu nhúng nuôc 5 mm dên 10 mm'. ('10 mm nêu bê màt gãy có dó nhám lón) l B Hinh 1 - Các viên mãu vira trát
 38. 38. TCVN 9028:2011 Nêu nhín thãy hién tuong 21m UÓÍ xuãt hién trên bê mal n; do cüa các viên mãu th¡ dirng thí! nghiêm. Bê các viên mãu dê chão chán chúng hoàn toàn thãm uôt. Nêu chúng hoàn toàn thãm Lrôt th¡ cân cá hai nüa cúng nhau. Nêu chua thãm uót hoàn toàn th¡ thuc hién Ia¡ thü' nghiém trên môt viên mãu mói. CHÚ THÍCH: Nêu kh¡ viên mãu duoc bé ra. si! thãm Lrót không xây ra trên toàn bó dién tích th¡ có thê là do viéc boc phú các bê mai dài cúa viên mãu chua duoc dâm bão. Do dó, cân dao biét chú y dán diêu này kh¡ chuãn bi_ nhúng viên mãu thay thê. Sau kh¡ nhúng mãu duoc 10 phút, Iãy mãu ra khôi khay. nhanh chóng Iau khô nuóc trên bê màt bãng gié ãm, cân mãu xác dinh auge khõi Iuang (m, ) và ngay ! àp túc da¡ mãu vào khay. Lãp Ia¡ quy trinh tuong tt; sau 90 phút và cân xác dinh duçc khõi Iuqng (m2). 7.10.5 Tính toán và biÊu thi kê't quá Hé só' hút nuõc do mao dãn cúa vira duas dinh nghTa là do dõc cüa duàng tháng nõi các diêm da¡ dién cúa các phép do thgrc hién tai thôi diêm 10 phút và 90 phút. Tính toán hê só' này dua theo công thúc: C = 0.1(m2 - m1) trong dó: c là he só' hút nuóc mao dãn cúa mó¡ viên mãu don lê, tính bãng kg/ m2.phút°'5. m, là khõi Iucjng cüa viên mãu sau 10 phút ngâm nuóc, tính bâng g. m2 ! à khôi ¡uqng cúa viên mãu sau 90 phút ngâm nuóc_ tính bãng g. Tính toán các giá tri dan lê cúa hé sõ hút nuóc (C) làm tron sô dãn 0.05 kg/ m2.phút°'5. Kêt quá là giá tri trung binh công cúa các giá tri hé sõ hút nuóc mao dãn don lê, làm tron sô' tài 0,1 kg/ m2.phút°'5. 7.10.5 Báo cáo th! ? nghiém Báo cáo thü' nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dia diêm. thõi gian. nguõi lãy và chuãn bi mãu thCr; - ioai vüa; - phuang pháp Iãy và chuãn bi mâu vüa; - giá tri dó iuu dông kh¡ chuãn bi mãu vüa theo TCVN 3121-32003; - kêl quã thú. Iãy chính xác dén 0,1 kg/ m2.phút°-5; - ngày thi! mãu; - só' hiéu cüa tiêu chuãn này; 10
 39. 39. TCVN 90282011 - các gh¡ chú trong quá trinh thü' (nêu có). 8. Ghi nhãn, bao gói, vân chuyên và bão quán 3.1 Gh¡ nhãn 8.1.1 Vüa tuo¡ tron sân ta¡ tram tron kh¡ xuãt xuõng phá¡ có giãy xác nhãn chãl luong cúa nhà sán xuãl, bao gõm các thông tin: - tên cd sô sân xuãt; - loa¡ và mác vüa; - thê tích mê trên; - thành phân vita; - giá tri thuc cüa các chi tiêu theo Diêu 6; - ngày sãn xuãt. 8.1.2 Vüa khô trón sãn ta¡ nhà máy duqc dóng bao hoàc chúa trong các xitéc chuyên dung. Trên các xitéc, vô bao phá¡ có nhãn gh¡ rõ: - tên sân phãm: - cd sô sãn xuãt; - khô'i luçng bao/ xitéc; - Ioai và mác vüa; - só' Iô; - thõi han sú' dung; - huóng dãn sf¡ dung. Khi xuât xuông phá¡ có giây xác nhàn chãt Iuong cúa nhà sân xuãt. bao gôm các thông tin: - tên co sô sán xuãt; - log¡ và mác vira; - só' Iô; - giá tri thuc cüa các chi tiêu theo Diêu 6; - ngày sãn xuãt. 8.2 Bao gói 8.2.1 Bao vüa khô trôn sãn duqc làm bãng vát liéu cách ãm, dám bão bén không rách võr trong quá trinh vân chuyên và bão quán. 11
 40. 40. TCVN 902B:2011 8.2.2 Khôi Iuovng tinh quy dinh cho m5¡ bao vüa khô tron sãn là (50 x 1) kg. CHÚ THÍCH: ca thê sú dung cac Ioa¡ bao có khôi Iuqng khác vo¡ diêu 8.2.2 kh¡ co thóa thuàn giüa bén sãn xuát và tiéu thu. 8.3 Vân chuyên 8.3.1 Vira two¡ trôn sãn ta¡ tram tron dwoc vân chuyên dén công trwong bàng các phuang tién chuyên dung. 8.3.2 Vü›a khô trôn sãn ta¡ nhà máy duoc vàn chuyên dên no¡ scr dung bâng moi phuang liên dâm bão che chân, chông mua và ãm Lràt. 8.4 Báo quán 8.4.1 Kho chúa bao vü-a khô tron sãn phá¡ dàm bão khô, sach. nên cao, có tuàng bao và má¡ che châc chân. Các bao vira khô xêp cách twóng ít nhât 20 cm và riêng theo ltrng Iô. 8.4.2 Vü= a khô trôn sãn duqc bão hành chát Iuqng trong thài gian 60 ngày kê tú ngày sàn xuát. 12
 41. 41. 'rcvN TIÊU CHUÀN QUÓC GIA TCVN 9029:2011 Xuát bán ¡àn 1 BÊ TÔNG NHE - GACH BÊ TÔNG BOT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP - YÊU cÀu K? THUÀT Lightweight concrete - Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks - Specifications HÀ No¡ - 2011
 42. 42. TCVN TIÊU CHUÃN QUÓC GIA Lã¡ nó¡ aàu TCVN 9029:2011 chuyên aê¡ tú' TCXDVN 3162004 theo quy dinh ta¡ khoãn 1 Dieu 69 cúa Luât Tiêu chuân và Quy chuãn K9 thuàt vá diêm a khoán 1 Diêu 7 Nghi dinh só 127/2007IND-CP ngày 01/08/2007 cüa Chinh phü quy dinh chi tiêt th¡ hành mõt sô diêu cúa Luàt Tiêu chuân và Quy chuãn ki? thuât. TCVN 9029:2011 do Viên Vât Iiéu Xây dung - BÔ Xây dung biên soan, Bô Xây dung dê nghi, Tông cuc Tiêu chuân Do luàng Chât Iucyng thãm dinh, Bô Khoa hoc và Công nghê công bô.
 43. 43. TCVN 9029:2011 Bê tông nhe - Gach bê tông bot, khí không chumg áp - Yêu câu kí/ thuát Lightwe/ 'ght concrete - Non-autoctaved aerated, foam concrete b/ ícks - Speciñcatíons 1 Pham vi áp dung Tiéu chuãn này áp dung cho gach xây tú bê tông bot. khí dóng rãn trong diêu kien không chung áp. dúng cho các công trinh xây dung. Tiêu chuân này không áp dung cho các toa¡ be tông nhe khác. 2 Tài líêu viên dãn Các tài nau viên dãn sau là cân thiét kh¡ áp dung tiêu chuãn này. a6¡ vo¡ các tài Iiéu viên dãn gh¡ nãm công bô th¡ áp dung bán duoc nêu. Dói vo¡ các tài Iiéu viên dãn không gh¡ nãm công bô th¡ áp dung phiên bán mó¡ nhât. bao gôm các bán súa dói, bó sung (néu có). TCVN 90302011, Bê tông nhe - Gach bé tông bot, khí không Chung áp - Phuo/ ng pháp : nan 3 Thuât ngü› và dinh nghTa Trong tiêu chuân này các thuàt ngü› và dinh nghía dwoc hiêu nhu sau: 3.1 Bê tông nhe (Lightweight concrete) Bê tông co khôi Iuong thê tích khô nhõ hon 1900 kg/ m”, bao gôm bê tông côt Iiêu nhe, bê tông tô ong không chung áp. bê tông khí chung áp (AAC) 3.2 Bê tông tô ong (Cellular concrete) Bé tông chüra môt só Iuqng Ió/ n các IÕ rõng nhãn tao, phân bõ mó! cách dõng dêu trong khôi sán phâm và có khôi ILrong the tích khô dao dông trong khoáng tú' 300 kglm° dén 1900 kglm3. 3.2.1 Bê tông t6 ong không chung áp (Non-autoclaved cellular concrete) Bê tông tô ong bao gôm bé tông bot và bê tông kh¡ dóng rãn trong diêu kiên không chung áp, duo/ c chê tao tú' hê xi mãng poóc Iãng, nuóc, chát tao bot hoãc tao khí, có hoãc không có côt Iiéu min, phu gia khoáng hoat tính và phu gia hoá hoc. 3.2.2 Bê tông bot (Foam concrete) Bé tông tô ong mà Iõ rõng duoc hinh thành bâng phuang pháp tao bot. 3.2.3 Bê tông khí (Aerated concrete) Bê tông tô ong mà lõ rõng : Ju/ oc hinh thành bãng phuang pháp tao khí. 3.3 Gach bê tông bçt, kh¡ không chtrng áp (Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks) Sán phâm dang khôi dúng dê xây, có hinh dáng kích thwóc theo yêu càu vá duoc ché tao tú' bê tông tô ong không chung áp và có khôi lLPcyng thê tích khô dao dông trong khoáng tú' 500 kg/ ma dên 1200 kglm? 3.4 Chát tao bot (Foaming agent)
 44. 44. TCVN 9029:2011 Các chât hoat tính bê mãt, có khã nãng tao ra các bot ôn dinh duói tác công cúa Iuc phân tán bãng kh¡ nén (hoãc khuây trôn manh). 3.5 chát tao khí (Aerated agent) Chát kh¡ dua vào bê tông tô ong, có tác dung sinh khí và làm phông nó' hõn hop bê tông. 4 Phân loai 4.1 Theo phuang pháp sán xuât, Gach bê tông bot. khí không Chung áp duo/ c phân thành: Blóc be tông bot và btôc be tông khí không Chung áp. 4.2 Theo khôi Iuc/ ng thê tích khô, gach bê tông bot. khí không chung áp ducyc phân thành các nhóm sau: D500; D500; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200. 4.3 Theo cuàng do nén, gach bê tông bot, khí không chung áp duo/ c phân thành các cáp cuàng do nén sau: 81,0; 81,5; 82,0; 82,5; 83.5; 85,0; 87,5; 810.0. 5. Hinh dang và kích thuóvc co! bán 5.1 Gach bé tông bot, khí không chwng áp thông dung có dang hinh hóp chü= nhât (xem Hinh 1)_ CHÚ DÂN: 1. Chiêu dài; 4. Mat ngang; 2. Chiêu rong; 5. Ma¡ dúng; 3. Chiêu cao; e. Màt aàu. Hinh 1 - Mô tá hinh dáng thông dung cúa gach bê tông bot, kh¡ không chuvng áp trong kêt câu khôi xây
 45. 45. TCVN 9029:2011 5.2 Gach bé tông bot, khí không Chung áp có kích thuóc co bán theo quy dinh ta¡ Báng 1. Báng 1 - Mót só kích thuóc gach bê tông bot, khí không chLrng áp thông dung Kich thuac tính bàng mthmét Chiêu cao i chiêu dài chiêu rong CHÚ THICH: Có thê sán xuát gach bé tông bot khí không Chung áp có hinh dang, kich thuóc khác theo thoà thuan giüa nhà sán xuât và nguói mua. s. Yêu càu K9 th uât 6.1 Sai Iéch kích thwóc cho phép cúa gach bé tông bot, khí không Chung áp duo/ c quy dinh theo Báng 2. Báng 2 - Sai lêch kích thwóc i Kích thu/ órc I Sai lêch cho phép, mm i Chiêu dài x 4 I Chiêu rông : t: 3 | | Chiêu cao ; t 3 6.2 Khuyêt tât ngoai quan cúa gach bé tông bot, khí không chung áp ducyc quy dinh theo Báng 3. Báng 3 - Khuyêt tât ngoa¡ quan | / i Loai khuyét tãt Múc i i 1 E0 vuông góc, mm, không | ó'n ho/ n l 4 tháng canh, do phãng màt, mm, không ton hon | 3 i Vêt sút canh, sú›t góc có chiêu sâu tú' 10 mm dên 15 mm vá chiêu 4 Lda¡ tú 2o mm dên 30 mm_ vét, không Ió/ n hon 6.3 Khôi Iwo/ ng thê tích khô và suo/ ng dó nén cúa gach bê tông bot_ khí không chu= ng áp phá¡ phü hop quy dinh theo Báng 4.
 46. 46. TCVN 9029:2011 Báng 4 - Khó¡ Iuqng thê tich khô và cuàng ao nén í Khó¡ Iuqng thê tich khô, Cuóvng a6 nén, , 3 ' › ~ - L ' Nhóm kg/ m É cwàncât? ” nén | na ' I Danh nghía Trung binh g ç trung brsnh at: u: : 1 0500 500 0451000550 . ..0?. ›5.. .. . ._2_›.0.. .. .T0 51,0 1,5 1,0 _, _.. ______. _ 0000 000 10551000050 i. . 02:0.. _ 25_ . ...10 v 51,5 _ 2,0 1,5 _ 51,0 1,5 1,0 ' 0700 * 700 0051001750 , . . _3_-0__ 5.20, __ 51,5' 2,0 1,5 = 0800 000 W751 091050 __0§›_0________4 _ 015.. -, 51.0 a B_3_'. S., L 4.5 ã-_ê 5 . sas 3.0 à 52,0 2,5 2,0 0900 A 900 10 051 00" 950 0710.. ._ ____1_0-_0_______715.. .. _ 1 0520. . . 05 510 i. *3.3~.0.. ... .. E 45 3.5 . i_ 52,5 3,0 2,5 51000* 1000 t0951aén1050 _ ___5_7_,5 _ _ 10,0 __7_,5 _ _E552 _ _ L __í_ - . ã›.9____ ã 53,5 4,5 3,5 51100 1100 101051 aén 1150 57,5 , _ _p_ , 55,0 6,5 5.0 012003 1200 tú 1151 aén 1250 510,0 12,5 A, “A100 57,5 10,0 7,5 6.4 Dó co khô cúa gach bé tông bot, khí không chung áp không Ion hon 3 mm/ m. 7 K9 hiéu quy IPÕc K9 hiéu quy Lróc dói vo¡ gach bé tông bot, kh¡ không chung áp auoo thê hién theo thú tu thông tin nhu sau: - ten sán phãm: Gach bê tông bot (Gach BTB) hoãc gach bê tông kh¡ (Gach BTK); - nhóm khó¡ Iucyng thé tich khô; - cáp cuàng dó nén; - viên dãn tiêu chuãn này.
 47. 47. TCVN 9029:2011 VÍ Du 1: Gach bê tông bot thuóc nhóm khôi Iwong thê tich khô D800, cáp cwàng dó nén B3,5, có K9 hiéu quy Lró/ c nhu' sau: Gach BTB 800 - 3,5 TCVN 9029:2011; 8 Phuo-ng pháp thí: Theo TCVN 903012011. 9 Ghi nhãn, bào quán và vân chuyên 9.1 Ghi nhãn Ó hai mãt dói xúng cüa khó¡ sán phâm xép trên palet phá¡ duoc dán nhãn gh¡ bãng muc khó phai vê các thông tin cüa sán phãm, trong dó gh¡ rõ: - tên và dia ch¡ co só sán xuát; - viên dãn tiêu chuân này. - K9 hiéu quy wóc (theo Diêu 7); › só Iô sán xuát; - ngày tháng nãm sán xuát, xuát XLPÕFIQ; - các tính nãng cúa sán phâm (theo yêu câu); - hLró/ ng dãn sú dung và bão quán; 9.2 Báo quán, vân chuyên Gach bê tông bot, kh¡ không chung áp duqc xêp thành chông ngay ngân trên các giá (palet) chuyên düng, chiêu cao không Ió/ n hon 1,5 m và duo/ c bao gói tránh ám. Gach bê tông bot, khí không chung áp duoc ván chuyên bâng moi phuang tien, dãm bào tránh uót và các tác dông gãy sm mé hoãc ánh hwõng dén chát Iuong.
 48. 48. 'rcvN TIÊU CHUÀN Quoc GlA TCVN 9030:2011 xuát bán Iàn 1 BÊ TÔNG NHE - GACH BÊ TÔNG BQT, KHÍ KHÕNG CHUNG ÁP - PHUONG PHÁP THÚ' Lightweight concrete - Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks - Test methods HÀ No¡ - 2011
 49. 49. Lô/ i nó¡ aàu TCVN 903022011 chuyên dá¡ tú' TCXDVN 31722004 theo quy dinh la¡ khoàn 1 Biêu 69 cúa Luât Tiêu chuãn và Quy chuãn ki¡ thuât và diêm a khoán 1 Diêu 7 Nghi dinh SÓ 127/2007/N9-CP ngày 01/08/2007 cüa Chinh phú quy dinh chi tiêt th¡ hành môt só diêu cúa Luât Tiêu chuãn và Quy chuân K7 thuât. TCVN 903022011 do Viên Vãt Iiéu xây dung - BÕ Xây dung biên scan, B0 Xây dung dê nghi, Tõng cuc Tiéu chuân Do Iuàng Chát Iuong thâm dinh, Bô Khoa hoc vá Công nghé công bô.
 50. 50. TIÊUCHUÀNQUÓCGIA TCVN9030:2011 Bê tông nhe - Gach bê tông bot, khí không chwng áp - Phuong pháp thú› L/ 'ghtwe/ 'ght concrete - Non-autoctaved aerated, foam concrete bricks - Tets methods 1 Pham vi áp dung Tiêu chuãn này áp dung cho gach xây tir bê tông bot, kh¡ dóng rãn trong diêu kiên không chung áp, düng cho các công trinh xây dung. Tiéu chuãn này không áp dung cho các Ioai bê tông nhe khác. 2 Tài liêu viên dãn Các tài liéu viên dãn sau là cân thiêt kh¡ áp dung tiêu chuãn này. Dô¡ vó/ i các tài Iiêu vién aãn gh¡ nãm công bó th¡ áp dung bán duoc nêu. Dô¡ vór¡ các tài Iiêu viên dãn không gh¡ nãm công bô th¡ áp dung phiên bán mori nhát, bao gôm các bán súa dói, bô sung (nêu có). TCVN 31 13:1993, Bé tông nãng - Phuong pháp xác dính dó hút nuúc; TCVN 31 1 B: 1993, Bé tông nãng - Phtmng pháp xác dính cuàng dó nén; TCVN 6415-2: 2005 (ISO 10545-2:1995), Gach góm óp Iát - Phuong pháp thú' - Phân 2: Xác dính kích thuóc và chât two/ ng bê mát; TCVN 7572-7:2006, côr tiéu cho bê tông va' vü-a - Phuvng pháp thú- Phân 7: Xác cI/ 'nh ao âm; TCVN 774422007, Gach terrazzo; TCVN 7959201 1, 5a tông nhe - Gach bé tông khí Chung áp (AAC). 3. Láy mãu 3.1 Mãu da¡ diên Iô gach be tông bot. khí không chung áp duo/ c láy it nhát 15 viên ngãu nhiên trong Iô sán phãm. Lô là khó¡ sán phâm có cüng kích thuóc, nhóm khó¡ ! trong thê tích khô, cáp cwàng dó nén, duo/ c sán xuát trong cüng môt khoáng thoi gian. Cõr Iô thông thwong không Ion hon 200 m3. 3.2 Sô lu-ong viên mãu kiêm tra kích thwóc theo thõa thuân. Nêu không có quy dinh riêng, tién hành kiêm tra kích thuórc cúa toàn bõ viên mãu gach bê tông bot, kh¡ không Chung áp (duo/ c ! ãy theo 3.1) truàc kh¡ tién hành thü' khôi Iuc/ ng thê tich và cuàng dó nén. Só Iuorng mãu kiêm tra khó¡ Iwo/ ng thê tích và cLró/ ng dó nén không it han 5 viên hinh lâp phuang cho mõi chítiéu,
 51. 51. TCVN 9030:20l l 4. Phwong pháp thú 4.1 Kiêm tra khuyêt tàt ngoçi quan Sô vét súí vô, vêt ran nút, vêt Iô¡ lõm dwoc dém và quan sát bãng mât thuàng. 9o kích thwàc các vêt khuyét tât nhLr sút vô. vét ran núd, vét Iô¡ lõm. .. bãng thwóc kep kim Ioai_ chính xác dén 0,1 mm. Dêm só vê! sú't canh, sú›t góc có chiêu sâu tú' 10 mm dên 15 mm và chiêu dài tir 20 mm dén 30 mm trên viên gach. 4.2 Xác dinh kích thuórc Theo TCVN 795912011. 4.3 Xác dinh de) vuông góc Theo TCVN 641 5-212005. 4.4 Xác dinh dó tháng canh Theo TCVN 774422007. 4.5 Xác dinh dõ phãng màt Theo TCVN 774422007. 4.5 Xác dinh khó¡ Iuç-ng : né tich khô Theo TCVN 7959:2011. 4.7. Xác dinh cuàng dó nén 4.7.1 Nguyên tác Xác dinh Iuc nén làm phá húy môt don vi diên tich chiu Iuc cüa mãu. 4.7.2 Thiêt bi, dung cu - Thiêt bi thir cuàng dó nén, theo TCVN 311821993; - Tú sáy, có bô phân cnêu chính vá ôn dinh nhiét à nhiêt dó (105 x 5) °C; - Thuóc lá kim loai hoãc thwóc kep, có dó chinh xác dén 0.1 mm; - máy gia công mãu; - Bay, chão trôn hô xi mãng; 4.7.3 Vãt liéu, thuóc thúv - Thach cao khan (caso. ) hoãc x¡ mãng dóng rán nhanh; 4.7.4 Chuãn b¡ mãu thúv Mãu thú là 5 viên hinh iâp phuang có kích thuóc mõi canh: (100 a: 4) mm, ducyc cát tcr 5 viên gach (Iáy theo Diêu 3). Trôn hô xi mãng có dó déo tiêu chuân, trát Iên 2 mãt chju nén cúa viên mãu, dúng miêng kính ià phâng sao cho không cón vêt lõm và bot khí. Chiêu dày lóp trát không Ióvn han 3 mm. hai mát trát phá¡ phâng và song song vó¡ nhau. Sau kh¡ trát, mãu dvxqc dàt trong phóng thí nghiêm không ít han 72 h rôi tién hành Íhü'.
 52. 52. TCVN 903022011 Khi cân thú' nhanh, có thê dúng xi mãng dóng rãn nhanh hoãc thach cao khan dê trát màt mãu. Sau dó mãu duac cát trong phóng thí nghiêm không ít han 15 n rôi tién hành thCr. 4.7.5 Cách tién hành Do kích thuióc hai mãt chiu nén cúa mãu thú. chính xác tài 1mm. Dát tümg mãu lên thiêt bi thú sao cho tâm mãu thú trüng vó¡ tâm cüa thót nén. Tôc dó Iãng tãi bãng (0,06 : t 0,02) MPa trong 1 giây dén kh¡ mãu bi phá húy, gh¡ lã¡ trong phá húy Ion nhât. Sau kh¡ mãu b¡ phá húy, chon 3 mânh võ có thê tích tú' 40 cm” dên 80 cm** dê xác dinh dó ám theo TCVN 7572-712006. 4.7.6 Biêu thi két quã Cuàng dó nén (R) dwqc tính theo công thú-c sau: R= ax§ A trong dó: R là cufvng dó nén cúa viên mãu, tính bâng mêga pascan (MPa); F là tãi trong Ión nhât gh¡ ducyc kh¡ mãu bi phá húy, tính bãng niulon (N); A là diên tich bê mãt chiu nén cúa rnãu, tinh bâng milimét vuông (mmz); a là hé só tính dài két quã thfr cwàng dô nén cúa các viên mãu bê tông có dó ám khác dó ãm chuãn (10°/ o). Giá tri a dwoc quy dinh trong Báng 1. Báng 1. Hê só tính dói (u) cuàng dê nén theo dô âm cúa viên mãu Giá tri dó ãm, v. o 5 CHÚ THÍCH: Khi do âm cúa mãu thür khác vo¡ các giá tri dó ãm duo: : gh¡ trong Báng 1, th¡ có thê dúng phuang pháp nó¡ suy aê tinh hé só tính dói (u). Kêt quã là giá tri trung binh công cüa các giá tri cuàng dó nén don lê, chinh xác tú¡ 0,01 MPa. 4.8 Xác dinh dó co khô Theo TCVN 795922011. Dô co khô duoc xác dinh bâng cách do SU' thay dõi kích thu= órc cúa thanh mãu thú õ dó âm 20% và 6% theo phuang pháp dô thi. 4.9 Xác dinh ao hút nuoc Theo TCVN 311321993.
 53. 53. TCVN 9030:2011 4.10 Xác dinh hê sá dãn nhiêt 4.10.1 Nguyên tác Xác dgnh dóng nhiét ôn dinh tmyên qua môt don vi chiêu dày mãu thú= kh¡ có su' chênh iéch nhiêt dó. 4.10.2 Thiêt bi, dung cg - Tú sáy, có bô phân diêu chinh và õn dinh nhiét à nhiêt dó (105 x 5) °C; - Cân K9 thuât, có dô chinh xác 0,1 g; _ Binh hút ám, có duàng kính không nhõ han 30o mm; - Thuó-c lá kim log¡ hoàc thtróc kep, oó dó chính xác dén 0,1 mm; - Máy gia công mãu: ~ On áp; - Biên áp t1; ngãu. - rniét b¡ xác dinh hê só dán nhiêt, có cáu tao nhu Hinh 1; CHÚ DÀN 2: 1. Ampe ké: 0 + 30 A; 4. Mãu thü' 150 x 150 x 20 mm; 7. Cãp nhiet dien; 2. Vón kê: 0 + 30 V; 5. Tám truyên nhie! bàng nhóm dày 2 mm; 8. Lap bão ôn dày 50 mm; 3. Dãy dien trõ; 6. Vit me ép mãu; 9. Giá do. Hinh 1 - Mô ta' thiêt b¡ xác dinh hé só dãn nhiêt 4.10.3 chuán bi mâu thí! Mãu thú' là 6 viên mãu du-cyc gia công tir 6 gach Iáy ngãu nghién theo Diêu 3, có kích thwóc nhu sau: Chiêu dài (1): (150 x 1) mm; Chiêu róng (b): (150 i 1) mm; Chiêu cao (h): (20 i 1) mm.
 54. 54. TCVN 903022011 Bê mãt viên mãu phá¡ duorc làm phãng và sach. 4.10.4 Cách tiên hành Xác tfinh kích thwóc mãu thü' theo 4.2 và tinh diên tich bê mãt viên mãu theo công thú›c: F = 1 x b x 10* trong dó: 1 là chiêu dài trung binh mãu thcr, tinh bàng milimét (mm); b là chiêu tông trung binh mãu thú, tính bãng milimét (mm); F là dien tich bê màt mãu, tính bàng mét vuông (m1). Mãu duqc sáy khô dên khôi iuqng không 06¡ và duqc làm nguói trong binh hút ãm dén nhiét a0 phông. Bàt mãu vào thiêt bi xác dinh hé só dãn nhiét (theo nguyên i9 nhu Hinh 1). Tám truyên nhiét duas cáp nhiêt thông qua dãy nung mên trõ bãng cách màu chính cwàng dó dóng diên nhà biên áp tu ngãu. Theo dõi nhiét dó ta¡ bê mãt bên trong mãu (t. ) và bên ngoài (t2). Khi chênh lêch nhiét dó At = t, '12 dat dén giá tri không dôi th¡ gh¡ két quã hiêu dién thé (U), cuiórng dó dóng diên (l), nhiêt dó ta¡ bê mãt bên trong (t1), bên ngoài mãu (t2) và ngcrng do. 4.10.5 Biêu m¡ kêt quã Công suát nguôn phát (Q) duqc tính theo công thú'c sau: Q = U ›< I trong dó: Q là công suát nguôn phát, tính bâng wat (W); U là hiéu dién thé cüa nguôn dién, tính bàng vôn (V); I là 000m9 dó dông diên, tính bãng ampe (A). - Mât dô dông diên (q) duac tính theo công thfrc sau: z Q 2xF q trong dó: q là màt dó dông díén truyên qua môt dan vi dién tích, tính bãng wat trên mét vuông (Wlm'); Q là công suât nguôn phát, tinh bâng wat (W); F là dién tich bê mãt mãu, tinh bãng mét vuông (m2). - Hé só dãn nhiêt (l) cúa viên mãu theo công thúc sau: _ qxâ Â_ 2xAt trong dó: ,1 là he só dãn nhiét, tinh bãng wat trên mét dó C (W/ m°C);
 55. 55. TCVN 9030z20ll q là màt dó dóng dién truyên qua môt don v; dién tích, tính bãng wai trên mél vuông (W/ m'); õ là chiêu dài mãu thi nghiem, tinh bâng mét (m); At là chênh lêch nhiêt dó trung binh cüa 3 diêm do, tính bângdô C (°C). Két quã hê sô dãn nhiét 1a giá tri trung binh cüa e mãu thú (3 iàn thi? ) làm trón tú¡ 0,01 WIm°C_ 5. Báo cáo thí» nghiém Báo cáo thú nghiém phá¡ bao gôm các thông tin sau: - dãc diêm nhãn dang cúa mãu gach bé tông bot, khí không chumg áp thú nghiêm; - các kích thwóc vá nhãn xét vê mãu thú sau kh¡ gia công; - giá tri don lê và kêt quã thfr nghiêm cúa gach bê tông boi, khí không chwng áp, - các gh¡ nhãn khác trong quá trinh thü› nghiêm; - viên dãn tiêu chuãn này; - ngày tháng nãm và nguà¡ tién hành thú= nghiêm.

×