Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhập mônNhập môn
Mạng Máy TínhMạng Máy Tính
NNộộii dungdung
CCáác kic kiếến thn thứức chungc chung
CCáác loc loạại mi mạạng chng chủủ yyếếuu
ThiThiếết kt kếế mmạạngng
MMôô hhìình mnh mạạng OSIng OSI
CCááp mp mạạngng -- phphươương ting tiệện vn vậật lt lýý
Giao thGiao thứứcc
KiKiểểm som soáát lt lỗỗii
ĐĐáánh ginh giáá độđộ tin ctin cậậy try trêên mn mạạngng
An toAn toààn thn thôông tin trng tin trêên mn mạạngng
QuQuảản trn trịị mmạạngng
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
BBàài 1: Ci 1: Cáác kic kiếến thn thứức chungc chung
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
M¹ng®iÖntho¹i
c«ngcéng
M¹ngVPCP
Router
Modem
IBMNetfinity5000
Modem
Hub/Switch
M¸ytÝnht¹i
c¸c®¬nvÞ
Modem
M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ
déclËp
M¸ytÝnht¹i
c¸c®¬nvÞ
Modem
M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ
phôthuéc
ISPHµnéi
M¸ychñtruyÒntin
-M¸ychñProxy
-M¸ychñth−tÝn
-M¸ychñWeb
-NhËnc«ngb¸o
M¸ychñCSDL
-CSDLkÕto¸n
-CSDLb¸oc¸o
C«ngb¸o
Göith−®iÖntövµkÕtnèiInternet
HÖthèngm¹ngkÕtnèit¹iTængc«ngtyDÖtmay
M¸ytÝnht¹i
c¸c®¬nvÞ
Modem
M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ
kh¸c
BanTC-KT BanKT-§T Banngµnhkh¸cBanKK-TT BanxóctiÕnXK
Computer
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
I. Mạng truyền thông và công nghệ mạng
1. Gi1. Giớới thii thiệệu chung:u chung:
Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous
Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và
theo một kiến trúc nào đó.
Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông
(Communication Network) trong đó các thành phần chính của
mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (Switching
Unit) dùng để hướng thông tin tới đích. Các nút mạng được nối
với nhau bằng các đường truyền (Communication Subnet hay
Communication Line). Các máy tính xử lý thông tin của người sử
dụng - (Host) và các trạm cuối (Terminal) được nối trực tiếp vào
các nút mạng khi cần có thể trao đổi thông tin qua mạng. Bản thân
các nút thường cũng là một máy tính nên có thể đồng thời đóng
vai trò máy của người sử dụng.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
1. Gi1. Giớới thii thiệệu chungu chung
Các máy tính được kết nối thành mạng nhằm:
Làm cho các tài nguyên có giá trị cao, đắt tiền
(thiết bị, chương trình, dữ liệu,...) trở nên khả
dụng đối với mọi người trên mạng, không phụ
thuộc vào khoảng cách địa lý.
Tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng
thay thế khi xảy ra sự cố đối với một máy nào
đó.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Khái niệm về mạng
Ở mức độ cơ bản nhất, mạng bao gồm hai máy
tính nối với nhau bằng cáp sao cho có thể dùng
chung dữ liệu. Trong mọi mạng máy tính, dù có
phức tạp đến đâu chăng nữa, chúng cũng đều
bắt nguồn từ hệ thống đơn giản đó.
Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia
sẻ và dùng chung tài nguyên. Nếu không có hệ
thống mạng, để gửi thông tin từ một máy tính
này đến một máy tính khác, dữ liệu tin phải được
in ra giấy hoặc ghi ra đĩa mềm hoặc các thiết bị
nhớ ngoài để chuyển đi.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Khái niệm về mạng
Các máy tính khi đã được nối mạng với nhau,
chúng có thể dùng chung các tài nguyên như:
Dữ liệu
Thông điệp
Hình ảnh
Máy fax
Modem
Các tài nguyên khác…
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Khái niệm về mạng
Mạng liên quan đến nhiều vấn đề bao gồm:
Giao thức truyền thông (protocol): Mô tả những nguyên
tắc mà các thành phần mạng cần phải tuân thủ để có
thể trao đổi được với nhau.
Topo (mô hình ghép nối mạng): Mô tả cách thức nối các
thiết bị với nhau.
Địa chỉ: Mô tả cách định vị một thực thể
Định tuyến (routing): Mô tả cách dữ liệu được chuyển từ
một thiết bị này sang một thiết bị khác thông qua mạng.
Tính tin cậy (reliability): Giải quyết vấn đề tính toàn vẹn
dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu nhận được chính xác như
dữ liệu gửi đi.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Khái niệm về mạng
Khả năng liên tác (interoperability): Chỉ mức độ
các sản phẩm phần mềm và phần cứng của
các hãng sản xuất khác nhau có thể giao tiếp
với nhau trong mạng.
An ninh (security): Gắn liền với việc đảm bảo
an toàn hoặc bảo vệ tất cả các thành phần của
mạng.
Chuẩn hoá (standard): Thiết lập các quy tắc và
luật lệ cụ thể cần phải được tuân theo.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
3. Tại sao phải dùng mạng?
Thiết bị ngoại vi: Máy in và các thiết bị ngoại vi khác:
Trước khi mạng máy tính được đưa vào sử dụng, người ta
thường phải tự trang bị máy in, máy vẽ cho máy tính của
riêng mình, và mọi người phải thay phiên nhau ngồi trước
máy tính được nối với máy máy in đó.
Dữ liệu: Nếu không có mạng máy tính, việc chia sẻ thông
tin sẽ bị giới hạn ở: phải truyền đạt thông tin trực tiếp (bằng
miệng), gửi thư thông báo, chép thông tin vào đĩa mềm để
chuyển thông tin điện tử sang máy tính khác.
Ứng dụng: Mạng được dùng để chuẩn hoá các ứng dụng,
chẳng hạn chương trình xử lý văn bản, nhằm đảm bảo rằng
mọi người dùng trên mạng đều sử dụng cùng phiên bản của
cùng ứng dụng.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
4. Thế nào là một mạng máy tính
Mạng bao gồm nhiều thành phần và được nối với nhau
theo một cách thức nào đó và sử dụng chung 1 ngôn
ngữ:
Các thiết bị đầu cuối (end system) kết nối với nhau tạo
thành mạng có thể là các máy tính hoặc các thiết bị
khác.
Môi trường truyền (media) mà truyền thông được thực
hiện qua đó. Môi trường truyền có thể là các loại dây
dẫn (cáp), sóng (đối với mạng không dây).
Giao thức (protocol) là quy tắc quy định cách thức trao
đổi dữ liệu giữa các thực thể.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
4. Thế nào là một mạng máy tính
Các thành phần mạng: thiết bị, nút, máy tính
– Thiết bị được dùng để nối đến bất cứ một thực thể phần cứng
nào. Những thực thể này có thể là các thiết bị cuối như: máy
tính, máy in, … hoặc một thiết bị phần cứng đặc biệt liên quan
đến mạng, ví dụ như các server truyền thông, repeater (bộ
lặp), bridge (cầu), switch, router (bộ định tuyến), …
– Các thiết bị mạng đều dùng 1 số phương pháp cho phép xác
định duy nhất chúng, thường thì thiết bị được chính hãng sản
xuất gắn 1 số nhận dạng duy nhất. Ví dụ card Ethernet được
gán 1 địa chỉ duy nhất bởi hãng sản xuất – địa chỉ này không
trùng với bất kỳ địa chỉ nào khác.
– Khi mô tả các thành phần mạng cần phân biệt giữa khái niệm
thiết bị và máy tính. Xem xét ở khía cạnh mạng máy tính
thường được gọi là host (hoặc server) hoặc trạm làm việc.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
4. Thế nào là một mạng máy tính
Phương tiện và giao thức truyền thông trên
mạng
– Để chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ trên
mạng, các thành phần của mạng phải có khả năng
truyền thông được với nhau.
– Để đáp ứng được yêu cầu này chúng ta phải xét tới
hai tiêu chí cụ thể của mạng: khả năng liên kết và
ngôn ngữ.
– Khả năng liên kết chỉ đường truyền hoặc kết nối vật
lý giữa các thành phần
– Ngôn ngữ chỉ 1 bảng từ vựng cùng các quy tắc
truyền thông mà các thành phần phải tuân theo.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
4. Thế nào là một mạng máy tính
Phương tiện truyền thông (media)
– Môi trường vật lý được sử dụng để kết nối các
thành phần của mạng thường được gọi là phương
tiện truyền thông.
– Phương tiện truyền thông mạng được chia thành 2
loại:
Cáp (cable): ví dụ cáp xoắn đôi, cáp đồng trục và
cáp sợi quang
Không dây (wireless): Có thể là sóng radio (sóng
cực ngắn hay truyền thông thông qua vệ tinh),
bức xạ hồng ngoại.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
II. Các yếu tố của mạng máy tính
1. Đường truyền vật lý:1. Đường truyền vật lý:
Đường truyền vật lý dùng để chuyển các tín
hiệu điện tử giữa các máy tính. Các tín hiệu
điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới
dạng các xung nhị phân (on- off). Chúng hoặc
là các sóng điện từ hoặc là tia hồng ngoại.
Hiện nay có hai loại đường truyền: hữu tuyến
(cable) và vô tuyến (wireless).
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
1. Đường truyền vật lý:1. Đường truyền vật lý:
Đường truyền hữu tuyến gồm có:
– Cáp đồng trục (coaxial)
– Cáp đôi xoắn (twisted -pair cable), có hai
loại bọc kim (shielded) và không bọc kim
(nushielded).
– Cáp sợi quang (fiber-optic cable).
Đường truyền vô tuyến gồm có:
– Radio
– Sóng cực ngắn (viba) (microware).
– Tia hồng ngoại (infrared)
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Kiến trúc mạng
Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể
hiện cách nối các máy tính với nhau và tập hợp các
quy tắc, quy ước mà tất cả các thực thể tham gia
truyền thông trên mạng phải tuân theo để đảm bảo cho
mạng hoạt động tốt. Cách kết nối các máy tính được
gọi là hình trạng hay topo của mạng, còn tập các quy
tắc, quy ước truyền thông gọi là các giao thức
(protocol) của mạng. Tôpô và giao thức mạng là hai
khái niệm rất căn bản của mạng máy tính.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Kiến trúc mạng
a) Tôpô mạng.
Có hai kiểu kết nối mạng chủ yếu là điểm - điểm
(Point to point) và khuếch tán (Broadcast hay Point to
multipoint).
Kiểu điểm - điểm
Theo kiểu nối này, các đường truyền nối từng cặp nút
với nhau và mỗi nút đều có trách nhiệm lưu trữ tạm
thời sau đó khi đường truyền rỗi, nó sẽ chuyển tiếp dữ
liệu đi cho tới đích. Do vậy mà mạng loại này còn được
gọi là mạng "lưu và chuyển tiếp" (store and forward).
Nói chung các mạng diện rộng sử dụng nguyên tắc
này.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Kiến trúc mạng
Kiểu khuếch tán
- Theo kiểu nối này, tất cả các nút (các máy tính) dùng
chung một đường truyền vật lý. Dữ liệu chuyển đi từ một
máy nào đó (một nút) có thể được tất cả các máy khác tiếp
nhận. Chỉ cần chỉ ra địa chỉ đích của dữ liệu để mỗi nút
kiểm tra xem dữ liệu có phải gửi cho mình hay không.
- Trong các tôpô dạng xa lộ (bus) và dạng vòng (ring) cần
có cơ chế "trọng tài" để giải quyết "xung đột" khi nhiều nút
muốn truyền tin cùng một lúc. Việc cấp phát đường truyền
có thể là "tĩnh" hoặc là "động". Cấp phát "tĩnh" thường dùng
cơ chế quay vòng (round robin) để phân chia đường truyền
theo các khoảng thời gian định trước. Còn cấp phát "động"
là cấp phát theo yêu cầu để hạn chế thời gian "chết" vô ích
của đường truyền.
Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
2. Kiến trúc mạng
b) Giao thức mạng
Việc trao đổi thông tin cho dù đơn giản nhất, đều phải tuân
theo những quy tắc nhất định. Hai người nói chuyện muốn cho
cuộc nói chuyện kết qủa thì ít nhất cả hai người cũng phải
tuân theo nguyên tắc "khi người này nói thì người kia phải
nghe và ngược lại".
Việc truyền tín hiệu trên mạng cũng vậy, cần phải có những
quy tắc, quy ước về nhiều mặt từ khuôn dạng (cú pháp, ngữ
nghĩa) của dữ liệu cho tới các thủ tục gửi nhận dữ liệu, kiểm
soát hiệu quả và chất lượng truyền tin và xử lý các lỗi và sự
cố nếu có.
Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước đó được gọi là giao thức
của mạng. Rõ ràng là các mạng có thể tùy ý dùng các giao
thức khác nhau tùy sự lựa chọn của người thiết kế.
1 de 20

Recomendados

Mạng Máy tính por
Mạng Máy tínhMạng Máy tính
Mạng Máy tínhVõ Minh Tiến
1.5K visualizações140 slides
Duy por
DuyDuy
Duyvanduy159
305 visualizações5 slides
Giáo trình mạng máy tính por
Giáo trình mạng máy tínhGiáo trình mạng máy tính
Giáo trình mạng máy tínhHoài Phạm
7.2K visualizações122 slides
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính por
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhTài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhJojo Kim
37.4K visualizações39 slides
Mang May Tinh por
Mang May TinhMang May Tinh
Mang May Tinhbstuananh
4K visualizações20 slides
Giao trinh mang may tinh por
Giao trinh mang may tinhGiao trinh mang may tinh
Giao trinh mang may tinhChuong Nguyen
1.8K visualizações170 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Slide mang may tinh por
Slide mang may tinhSlide mang may tinh
Slide mang may tinhChuong Nguyen
4K visualizações159 slides
Truyền số liệu và mạng máy tính por
Truyền số liệu và mạng máy tínhTruyền số liệu và mạng máy tính
Truyền số liệu và mạng máy tínhĐinh Công Thiện Taydo University
27.4K visualizações225 slides
Giaotrinh mang por
Giaotrinh mangGiaotrinh mang
Giaotrinh mangtranlebaoduy
2.8K visualizações102 slides
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]bookbooming1
1K visualizações167 slides
Mạng máy tính por
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tínhMai Điệp
11K visualizações167 slides
Bai giang mon mang may tinh por
Bai giang mon mang may tinh Bai giang mon mang may tinh
Bai giang mon mang may tinh Nguyen Minh Chi
1.5K visualizações238 slides

Mais procurados(19)

Slide mang may tinh por Chuong Nguyen
Slide mang may tinhSlide mang may tinh
Slide mang may tinh
Chuong Nguyen4K visualizações
Giaotrinh mang por tranlebaoduy
Giaotrinh mangGiaotrinh mang
Giaotrinh mang
tranlebaoduy2.8K visualizações
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por bookbooming1
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]
bookbooming11K visualizações
Mạng máy tính por Mai Điệp
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Mai Điệp11K visualizações
Bai giang mon mang may tinh por Nguyen Minh Chi
Bai giang mon mang may tinh Bai giang mon mang may tinh
Bai giang mon mang may tinh
Nguyen Minh Chi1.5K visualizações
Bài giảng Mạng máy tính por Hoàng Hiệp Lại
Bài giảng Mạng máy tínhBài giảng Mạng máy tính
Bài giảng Mạng máy tính
Hoàng Hiệp Lại32.9K visualizações
Bài giảng_ Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính por Đoàn Thu Huyền
Bài giảng_ Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tínhBài giảng_ Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
Bài giảng_ Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
Đoàn Thu Huyền525 visualizações
Bai giang mon mang may tinh por Jun Pham
Bai giang mon mang may tinhBai giang mon mang may tinh
Bai giang mon mang may tinh
Jun Pham6.1K visualizações
Slide 01 por son468
Slide 01Slide 01
Slide 01
son4681.7K visualizações
Tai+lieu+ts por nobitahx
Tai+lieu+tsTai+lieu+ts
Tai+lieu+ts
nobitahx507 visualizações
Giao trinh mang por Danh Cong
Giao trinh mangGiao trinh mang
Giao trinh mang
Danh Cong652 visualizações
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTChương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 28.9K visualizações
Bai tap_Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính. por Đoàn Thu Huyền
Bai tap_Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.Bai tap_Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.
Bai tap_Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.
Đoàn Thu Huyền453 visualizações
Bài 20 por thuyanh0123tb
Bài 20Bài 20
Bài 20
thuyanh0123tb1.2K visualizações
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh por Lập Trình Trái Tim
It24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinhIt24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinh
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh
Lập Trình Trái Tim467 visualizações
Bai giang (2) por indochinasp
Bai giang (2)Bai giang (2)
Bai giang (2)
indochinasp1.4K visualizações
Giaoan lythuyet mangmaytinhcb chuong1 por Hoàng Chí Dũng
Giaoan lythuyet mangmaytinhcb chuong1Giaoan lythuyet mangmaytinhcb chuong1
Giaoan lythuyet mangmaytinhcb chuong1
Hoàng Chí Dũng596 visualizações
Lop 9 _Bài1: Tu May Tinh Den Mang May Tinh por Heo_Con049
Lop 9 _Bài1: Tu May Tinh Den Mang May TinhLop 9 _Bài1: Tu May Tinh Den Mang May Tinh
Lop 9 _Bài1: Tu May Tinh Den Mang May Tinh
Heo_Con0493.1K visualizações

Similar a Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911

[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copynenohap
10K visualizações32 slides
Mạng máy tính por
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tínhHưởng Nguyễn
572 visualizações24 slides
Mmt por
MmtMmt
MmtPham Duong
267 visualizações167 slides
Công nghệ mạng por
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng Nguyen Ba Hoang
63 visualizações167 slides
Giáo trình mạng máy tính PTIT por
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTITNguynMinh294
2K visualizações167 slides
Bài 20 tin học 10 por
Bài 20 tin học 10Bài 20 tin học 10
Bài 20 tin học 10HaBaoChau
17K visualizações36 slides

Similar a Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911(20)

[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por nenohap
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy
nenohap10K visualizações
Mạng máy tính por Hưởng Nguyễn
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Hưởng Nguyễn572 visualizações
Mmt por Pham Duong
MmtMmt
Mmt
Pham Duong267 visualizações
Công nghệ mạng por Nguyen Ba Hoang
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng
Nguyen Ba Hoang63 visualizações
Giáo trình mạng máy tính PTIT por NguynMinh294
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTIT
NguynMinh2942K visualizações
Bài 20 tin học 10 por HaBaoChau
Bài 20 tin học 10Bài 20 tin học 10
Bài 20 tin học 10
HaBaoChau17K visualizações
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet por Đô GiẢn
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng vietEx 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet
Đô GiẢn373 visualizações
Báo cáo thực tập athena lê chương por Le Chuong
Báo cáo thực tập athena  lê chươngBáo cáo thực tập athena  lê chương
Báo cáo thực tập athena lê chương
Le Chuong840 visualizações
Mang may tinh por Lâm Phong
Mang may tinhMang may tinh
Mang may tinh
Lâm Phong929 visualizações
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh por hunghanamhus
Giao Trinh Toan Tap Mang May TinhGiao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
hunghanamhus14K visualizações
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02 por Ta Hormon
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Ta Hormon279 visualizações
Khaquan por tin_k36
KhaquanKhaquan
Khaquan
tin_k36313 visualizações
Khaquan por tin_k36
KhaquanKhaquan
Khaquan
tin_k36243 visualizações
Khaquan por tin_k36
KhaquanKhaquan
Khaquan
tin_k36277 visualizações
Mang May Tinh - Chapter 1 por Giang Dinh
Mang May Tinh - Chapter 1Mang May Tinh - Chapter 1
Mang May Tinh - Chapter 1
Giang Dinh1.1K visualizações
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinhGiao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166140 visualizações
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinhgiao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166590 visualizações
Giao trinh mang may tinh (Toan tap) por Justin Hoang
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Justin Hoang749 visualizações
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming11.6K visualizações
Giao trinh mang can ban por tranthanhlong_gv
Giao trinh mang can banGiao trinh mang can ban
Giao trinh mang can ban
tranthanhlong_gv3.9K visualizações

Último

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...sividocz
6 visualizações26 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
33 visualizações175 slides
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...Nguyen Thanh Tu Collection
18 visualizações93 slides
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...tcoco3199
10 visualizações67 slides
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...Nguyen Thanh Tu Collection
16 visualizações148 slides
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...tcoco3199
5 visualizações174 slides

Último(20)

Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz6 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection33 visualizações
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Nguyen Thanh Tu Collection18 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... por Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 visualizações
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc por tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações

Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nhập mônNhập môn Mạng Máy TínhMạng Máy Tính NNộộii dungdung CCáác kic kiếến thn thứức chungc chung CCáác loc loạại mi mạạng chng chủủ yyếếuu ThiThiếết kt kếế mmạạngng MMôô hhìình mnh mạạng OSIng OSI CCááp mp mạạngng -- phphươương ting tiệện vn vậật lt lýý Giao thGiao thứứcc KiKiểểm som soáát lt lỗỗii ĐĐáánh ginh giáá độđộ tin ctin cậậy try trêên mn mạạngng An toAn toààn thn thôông tin trng tin trêên mn mạạngng QuQuảản trn trịị mmạạngng
 • 2. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên BBàài 1: Ci 1: Cáác kic kiếến thn thứức chungc chung
 • 3. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên M¹ng®iÖntho¹i c«ngcéng M¹ngVPCP Router Modem IBMNetfinity5000 Modem Hub/Switch M¸ytÝnht¹i c¸c®¬nvÞ Modem M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ déclËp M¸ytÝnht¹i c¸c®¬nvÞ Modem M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ phôthuéc ISPHµnéi M¸ychñtruyÒntin -M¸ychñProxy -M¸ychñth−tÝn -M¸ychñWeb -NhËnc«ngb¸o M¸ychñCSDL -CSDLkÕto¸n -CSDLb¸oc¸o C«ngb¸o Göith−®iÖntövµkÕtnèiInternet HÖthèngm¹ngkÕtnèit¹iTængc«ngtyDÖtmay M¸ytÝnht¹i c¸c®¬nvÞ Modem M¸yt¹ic¸c®¬nvÞ kh¸c BanTC-KT BanKT-§T Banngµnhkh¸cBanKK-TT BanxóctiÕnXK Computer
 • 4. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên I. Mạng truyền thông và công nghệ mạng 1. Gi1. Giớới thii thiệệu chung:u chung: Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và theo một kiến trúc nào đó. Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông (Communication Network) trong đó các thành phần chính của mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (Switching Unit) dùng để hướng thông tin tới đích. Các nút mạng được nối với nhau bằng các đường truyền (Communication Subnet hay Communication Line). Các máy tính xử lý thông tin của người sử dụng - (Host) và các trạm cuối (Terminal) được nối trực tiếp vào các nút mạng khi cần có thể trao đổi thông tin qua mạng. Bản thân các nút thường cũng là một máy tính nên có thể đồng thời đóng vai trò máy của người sử dụng.
 • 5. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 1. Gi1. Giớới thii thiệệu chungu chung Các máy tính được kết nối thành mạng nhằm: Làm cho các tài nguyên có giá trị cao, đắt tiền (thiết bị, chương trình, dữ liệu,...) trở nên khả dụng đối với mọi người trên mạng, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng thay thế khi xảy ra sự cố đối với một máy nào đó.
 • 6. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Khái niệm về mạng Ở mức độ cơ bản nhất, mạng bao gồm hai máy tính nối với nhau bằng cáp sao cho có thể dùng chung dữ liệu. Trong mọi mạng máy tính, dù có phức tạp đến đâu chăng nữa, chúng cũng đều bắt nguồn từ hệ thống đơn giản đó. Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ và dùng chung tài nguyên. Nếu không có hệ thống mạng, để gửi thông tin từ một máy tính này đến một máy tính khác, dữ liệu tin phải được in ra giấy hoặc ghi ra đĩa mềm hoặc các thiết bị nhớ ngoài để chuyển đi.
 • 7. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Khái niệm về mạng Các máy tính khi đã được nối mạng với nhau, chúng có thể dùng chung các tài nguyên như: Dữ liệu Thông điệp Hình ảnh Máy fax Modem Các tài nguyên khác…
 • 8. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Khái niệm về mạng Mạng liên quan đến nhiều vấn đề bao gồm: Giao thức truyền thông (protocol): Mô tả những nguyên tắc mà các thành phần mạng cần phải tuân thủ để có thể trao đổi được với nhau. Topo (mô hình ghép nối mạng): Mô tả cách thức nối các thiết bị với nhau. Địa chỉ: Mô tả cách định vị một thực thể Định tuyến (routing): Mô tả cách dữ liệu được chuyển từ một thiết bị này sang một thiết bị khác thông qua mạng. Tính tin cậy (reliability): Giải quyết vấn đề tính toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu nhận được chính xác như dữ liệu gửi đi.
 • 9. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Khái niệm về mạng Khả năng liên tác (interoperability): Chỉ mức độ các sản phẩm phần mềm và phần cứng của các hãng sản xuất khác nhau có thể giao tiếp với nhau trong mạng. An ninh (security): Gắn liền với việc đảm bảo an toàn hoặc bảo vệ tất cả các thành phần của mạng. Chuẩn hoá (standard): Thiết lập các quy tắc và luật lệ cụ thể cần phải được tuân theo.
 • 10. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 3. Tại sao phải dùng mạng? Thiết bị ngoại vi: Máy in và các thiết bị ngoại vi khác: Trước khi mạng máy tính được đưa vào sử dụng, người ta thường phải tự trang bị máy in, máy vẽ cho máy tính của riêng mình, và mọi người phải thay phiên nhau ngồi trước máy tính được nối với máy máy in đó. Dữ liệu: Nếu không có mạng máy tính, việc chia sẻ thông tin sẽ bị giới hạn ở: phải truyền đạt thông tin trực tiếp (bằng miệng), gửi thư thông báo, chép thông tin vào đĩa mềm để chuyển thông tin điện tử sang máy tính khác. Ứng dụng: Mạng được dùng để chuẩn hoá các ứng dụng, chẳng hạn chương trình xử lý văn bản, nhằm đảm bảo rằng mọi người dùng trên mạng đều sử dụng cùng phiên bản của cùng ứng dụng.
 • 11. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 4. Thế nào là một mạng máy tính Mạng bao gồm nhiều thành phần và được nối với nhau theo một cách thức nào đó và sử dụng chung 1 ngôn ngữ: Các thiết bị đầu cuối (end system) kết nối với nhau tạo thành mạng có thể là các máy tính hoặc các thiết bị khác. Môi trường truyền (media) mà truyền thông được thực hiện qua đó. Môi trường truyền có thể là các loại dây dẫn (cáp), sóng (đối với mạng không dây). Giao thức (protocol) là quy tắc quy định cách thức trao đổi dữ liệu giữa các thực thể.
 • 12. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 4. Thế nào là một mạng máy tính Các thành phần mạng: thiết bị, nút, máy tính – Thiết bị được dùng để nối đến bất cứ một thực thể phần cứng nào. Những thực thể này có thể là các thiết bị cuối như: máy tính, máy in, … hoặc một thiết bị phần cứng đặc biệt liên quan đến mạng, ví dụ như các server truyền thông, repeater (bộ lặp), bridge (cầu), switch, router (bộ định tuyến), … – Các thiết bị mạng đều dùng 1 số phương pháp cho phép xác định duy nhất chúng, thường thì thiết bị được chính hãng sản xuất gắn 1 số nhận dạng duy nhất. Ví dụ card Ethernet được gán 1 địa chỉ duy nhất bởi hãng sản xuất – địa chỉ này không trùng với bất kỳ địa chỉ nào khác. – Khi mô tả các thành phần mạng cần phân biệt giữa khái niệm thiết bị và máy tính. Xem xét ở khía cạnh mạng máy tính thường được gọi là host (hoặc server) hoặc trạm làm việc.
 • 13. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 4. Thế nào là một mạng máy tính Phương tiện và giao thức truyền thông trên mạng – Để chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ trên mạng, các thành phần của mạng phải có khả năng truyền thông được với nhau. – Để đáp ứng được yêu cầu này chúng ta phải xét tới hai tiêu chí cụ thể của mạng: khả năng liên kết và ngôn ngữ. – Khả năng liên kết chỉ đường truyền hoặc kết nối vật lý giữa các thành phần – Ngôn ngữ chỉ 1 bảng từ vựng cùng các quy tắc truyền thông mà các thành phần phải tuân theo.
 • 14. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 4. Thế nào là một mạng máy tính Phương tiện truyền thông (media) – Môi trường vật lý được sử dụng để kết nối các thành phần của mạng thường được gọi là phương tiện truyền thông. – Phương tiện truyền thông mạng được chia thành 2 loại: Cáp (cable): ví dụ cáp xoắn đôi, cáp đồng trục và cáp sợi quang Không dây (wireless): Có thể là sóng radio (sóng cực ngắn hay truyền thông thông qua vệ tinh), bức xạ hồng ngoại.
 • 15. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên II. Các yếu tố của mạng máy tính 1. Đường truyền vật lý:1. Đường truyền vật lý: Đường truyền vật lý dùng để chuyển các tín hiệu điện tử giữa các máy tính. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (on- off). Chúng hoặc là các sóng điện từ hoặc là tia hồng ngoại. Hiện nay có hai loại đường truyền: hữu tuyến (cable) và vô tuyến (wireless).
 • 16. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 1. Đường truyền vật lý:1. Đường truyền vật lý: Đường truyền hữu tuyến gồm có: – Cáp đồng trục (coaxial) – Cáp đôi xoắn (twisted -pair cable), có hai loại bọc kim (shielded) và không bọc kim (nushielded). – Cáp sợi quang (fiber-optic cable). Đường truyền vô tuyến gồm có: – Radio – Sóng cực ngắn (viba) (microware). – Tia hồng ngoại (infrared)
 • 17. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Kiến trúc mạng Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể hiện cách nối các máy tính với nhau và tập hợp các quy tắc, quy ước mà tất cả các thực thể tham gia truyền thông trên mạng phải tuân theo để đảm bảo cho mạng hoạt động tốt. Cách kết nối các máy tính được gọi là hình trạng hay topo của mạng, còn tập các quy tắc, quy ước truyền thông gọi là các giao thức (protocol) của mạng. Tôpô và giao thức mạng là hai khái niệm rất căn bản của mạng máy tính.
 • 18. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Kiến trúc mạng a) Tôpô mạng. Có hai kiểu kết nối mạng chủ yếu là điểm - điểm (Point to point) và khuếch tán (Broadcast hay Point to multipoint). Kiểu điểm - điểm Theo kiểu nối này, các đường truyền nối từng cặp nút với nhau và mỗi nút đều có trách nhiệm lưu trữ tạm thời sau đó khi đường truyền rỗi, nó sẽ chuyển tiếp dữ liệu đi cho tới đích. Do vậy mà mạng loại này còn được gọi là mạng "lưu và chuyển tiếp" (store and forward). Nói chung các mạng diện rộng sử dụng nguyên tắc này.
 • 19. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Kiến trúc mạng Kiểu khuếch tán - Theo kiểu nối này, tất cả các nút (các máy tính) dùng chung một đường truyền vật lý. Dữ liệu chuyển đi từ một máy nào đó (một nút) có thể được tất cả các máy khác tiếp nhận. Chỉ cần chỉ ra địa chỉ đích của dữ liệu để mỗi nút kiểm tra xem dữ liệu có phải gửi cho mình hay không. - Trong các tôpô dạng xa lộ (bus) và dạng vòng (ring) cần có cơ chế "trọng tài" để giải quyết "xung đột" khi nhiều nút muốn truyền tin cùng một lúc. Việc cấp phát đường truyền có thể là "tĩnh" hoặc là "động". Cấp phát "tĩnh" thường dùng cơ chế quay vòng (round robin) để phân chia đường truyền theo các khoảng thời gian định trước. Còn cấp phát "động" là cấp phát theo yêu cầu để hạn chế thời gian "chết" vô ích của đường truyền.
 • 20. Nhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên 2. Kiến trúc mạng b) Giao thức mạng Việc trao đổi thông tin cho dù đơn giản nhất, đều phải tuân theo những quy tắc nhất định. Hai người nói chuyện muốn cho cuộc nói chuyện kết qủa thì ít nhất cả hai người cũng phải tuân theo nguyên tắc "khi người này nói thì người kia phải nghe và ngược lại". Việc truyền tín hiệu trên mạng cũng vậy, cần phải có những quy tắc, quy ước về nhiều mặt từ khuôn dạng (cú pháp, ngữ nghĩa) của dữ liệu cho tới các thủ tục gửi nhận dữ liệu, kiểm soát hiệu quả và chất lượng truyền tin và xử lý các lỗi và sự cố nếu có. Tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước đó được gọi là giao thức của mạng. Rõ ràng là các mạng có thể tùy ý dùng các giao thức khác nhau tùy sự lựa chọn của người thiết kế.