Liberalisme i Nacionalisme

N
3. LIBERALISME I
NACIONALISME
    H.M.C.   1
Sumari


1. La Revolució Francesa (1789-1799)
2. Napoleó Bonaparte (1799-1814)
3. L’Europa de la Restauració
4. Les revolucions liberals (1820-1848)
5. La construcció dels estats nacionals          H.M.C.        2
1. La Revolució Francesa (1789-1799)

 1.1 Les causes de la Revolució
  • La   burguesia:   necessitat  de  canvis de
    reglamentacions econòmiques, accés al poder
    polític, idees il.lustrades (canvis polítics)
  • L’aristocràcia: aferrada a l’antic model feudal
  • Una greu crisi econòmica: condicions vida
    pagesia, males collites (dècada de 1780), crisi
    industrial  (obertura   mercat   francés  dels
    productes anglesos), a més de vagues, motins,
    atur...
  • Les finances reials: situació de bancarrota.
    L’aristocràcia no pagava impostos, el tercer estat
    pagava els tributs

              H.M.C.               3
1. La Revolució Francesa (1789-1799)
           H.M.C.      4
1. La Revolució Francesa (1789-1799)

 1.2. La convocatòria d’Estats Generals
  •                  Calonne
                    (ministre    de
                    Lluis    XVI):
                    proposta de que
                    la     noblesa
                    també ha de
                    pagar impostos
  •                  Rebel.lió
                    nobiliària
                    enfront d’això,
                    amb una greu
                    crisi política
  •                  Només      els
             H.M.C.    Estats Generals 5
                    podien aprovar
1. La Revolució Francesa (1789-1799)

 1.3. La ruptura del juliol del 1789
  • Estats Generals (5 de maig) a Versalles:
    reunions per estaments i únic vot per grup
  • Assemblea Nacional (20 de juny) al Jeu de
    Paume –petit pavelló de París-
  • Estats Generals=Assemblea Nacional Constituent
    (9 de juliol)
  • Assalt a la Bastilla (14 de juliol): símbol de
    l’absolutisme. Aparició de la Guàrdia Nacional
  • Propagació arreu del camp francés: revolta
    antisenyorial            H.M.C.             6
1. La Revolució Francesa (1789-1799)

 1.4. L’Assamblea Nacional Constituent (1789-1791)
  • Abolició jurídica del feudalisme
  • Aprovació de la Declaració dels Drets de l’Home i
    del Ciutadà
  • S’establia la sobirania de la nació
  • Constitució del 1791:
     • monarquia constitucional, divisió de poders
     • Sufragi censatari, dret de veto del rei
     • Nova divisió territorial: abolir duanes
      interiors i llibertat de comerç
     • Tots els ciutadans iguals davant la fiscalitat
     • Llibertat d’empresa
     • Prohibició dels gremis i associacions
     • Desamortització, Constitució Civil del Clero
             H.M.C.              7
1. La Revolució Francesa (1789-1799)

 1.5. La radicalització de la Revolució: la caiguda de la
  monarquia (1791-1792)
  • El procés revolucionari:
    • Oposició dels antics privilegiats, contraris a les reformes
    • Constitucionalistes: monàrquics liberals i burguesia
       propietària: frenar les conspiracions dels absolutistes i alhora,
       les demandes més revolucionàries
     • Un sector més radical de la burguesia           reclamava
       una organització més democràtica
   • Varennes (juny, 1791): família reial intenta fugir
   • Assemblea legislativa (octubre de 1791)
   • Guerra a Aústria (abril, 1792): focus contrarevolucionari.
    Amenaça sobre París; sans-culottes: defensa de la capital
     • Assalt a les Tulleries (agost, 1792): arrest del rei       i
       convocatòria elecccions amb sufragi universal masculí

                 H.M.C.                     8
1. La Revolució Francesa (1789-1799)
1.6. La Convenció Nacional: una república democràtica
  (1792-1795)
  • La Convenció girondina
    • Govern dels girondins: posicions moderades
    • Enfrontats al muntanyencs (jacobins, cordeliers...)
    • La Plana: diputats entre uns i altres
    • Lluís XVI (gener, 1793): guillotinat
    • Coalició europea antirevolucionària
    • Insurreció pagesos de la Vendée
  • La Convenció jacobina: el Terror
    • Nova Constitució (1793): sobirania popular i sugrafi
      universal masculí
    •  Govern revolucionari: etapa més radical (el Terror)
    •  Comité de Salvació Pública (Robespierre):
      reformes socials. Juliol, 1794: executat.
                                 9
                H.M.C.
1. La Revolució Francesa (1789-1799)
1.7. La república burguesa (1795-1799)
  • Tercera etapa de la Convenció: desmentellament de la
   legislació jacobina, presència d’una burguesia conservadora
  • Nova Constitució (1795)
    • Restablir el sufragi censatari
    • Nou poder executiu: el Directori
    • Poder legislatiu: dues cambres (Consell d’Ancians i
      Consell dels Cinc-cents
  •  Directori: reprimir amb duresa revoltes esquerranes
    • Conspiració dels iguals: Babeuf
    • Reorganització del moviment reialista
  •  La política exterior: l’èxit més important.
    • Segons la burguesia: l’exèrcit única possibilitat de mantenir
      l’ordre social i principis revolucionaris
    •  Napoleó Bonaparte       (novembre, 1799)  cop d’Estat; el
      Consolat                            10
                    H.M.C.
1. La Revolució Francesa (1789-1799)
                    11
           H.M.C.
2. Napoleó Bonaparte (1799-1814)
2.1. La França de Napoleó Bonaparte
  • Al principi del Consolat, Triumvirat: Napoleó
   comparteix poder amb 2 cònsols més
    • 1802: es va declarar cònsul únic i vitalici
    • Nova Constitució: amb executiu fort
    • Fi a les protestes populars i el jacobinisme
    • Integració dels reialistes
    • 1804: es va fer proclamar emperador
  • Noves institucions, i reformes per consolidar les
   conquestes de 1791:
    • Codi Civil, Codi de Comerç i Codi Penal
    • Centralització administrativa (amb prefectes)
    • Ensenyament públic i uniformització lingüística

                            12
             H.M.C.
2. Napoleó Bonaparte (1799-1814)
                  13
           H.M.C.
2. Napoleó Bonaparte (1799-1814)
2.2. El domini d’Europa
  • L’acció exterior: l’altre gran component
    • Política de conquestes: dominar Europa
    • Pretenia crear un Imperi amb el centre a França
    • Màxim apogeu: 1812
  • Declivi de Napoleó (1813)
    • El fracàs a Rússia
    • Les dificultats a Espanya
    • La formació d’una gran coalició europea
  • Ocupació de París (1814)
    • Destitució de Napoleó i restabliment dels Borbó
     amb Lluís XVIII
    • Confinat a l’illa d’Elba; retorn efímer
  • Batalla de Waterloo (1815): derrota definitiva
                            14
              H.M.C.
2. Napoleó Bonaparte (1799-1814)
                  15
           H.M.C.
3. L’Europa de la Restauració
3.1. El sistema de la Restauració: el Congrès de Viena
  • Congrès de Viena (1814-1815): sota la direcció del
    canceller austríac Metternich
    • Objectiu principal: tornar a la situació anterior a
      la Revolució Francesa i posar fi als principis de
      sobirania nacional i de constitucionalisme
    • Retorn a l’absolutisme (rebuig de la revolució)
    • Legitimisme: reconèixer el dret dels monarques hereditaris a
      recuperar el tron
  •  Resultats de la Restauració
     • Carta atorgada: França (certes atribucions limitades)
     • Restabliment Antic Règim: Imperi Austríac,
      Imperi Rus i Espanya
     • Sistema parlamentari: Gran Bretanya
                                   16
                 H.M.C.
3. L’Europa de la Restauració
3.2. La reordenació del mapa europeu
  • Congrés de Viena: remodelació de fronteres segons
   vencedors, no tenint en compte les aspiracions
   nacionals dels pobles
  • Objectiu: equilibrar les forces de les grans
   potències
  • Grans beneficiaris: l’Imperi Rus i l’Austríac i el
   regne de Prússia
    • Gran Bretanya: hegemonia marítima
    • França: fronteres anteriors al 1789
  • Principis per regir la política internacional:
    • Celebració de congressos: per arbitrar solucions
    • El dret d’intervenció de la Santa Aliança
     (França, Rússia i Àustria)
                            17
              H.M.C.
3. L’Europa de la Restauració
                 18
            H.M.C.
4. Les revolucions liberals (1820-1848)
4.1. Les revolucions del 1820 i el 1830
  • Durant la Restauració els liberals en societats
   secretes (francmaçons, carbonaris, decabristes...)
    • Objectiu: insurrecció contra l’absolutisme
  • Primera onada revolucionària (1820-1824)
    • Curt període liberal (Espanya, Portugal, Nàpols i Piemont)
    • Intervenció directa de la Santa Aliança
  • Segona onada revolucionària (1829-1839)
    • França, 1830: enderrocament dels Borbó, i
     implantació d’una monarquia constitucional
    • Independència de Bèlgica
  • Finals de 1830: desaparició de l’absolutisme i
   aparició d’un liberalisme moderat (gran burguesia
    propietària i aristocràcia amb poder econòmic però sense privilegis)

                                       19
                   H.M.C.
4. Les revolucions liberals (1820-1848)
                     20
            H.M.C.
4. Les revolucions liberals (1820-1848)
4.2. L’experiència democràtica i social: el 1848
  • Fi definitiva al sistema de la Restauració
    • A l’Europa oriental: abolició del feudalisme
    • A l’Europa occidental: nous ideals democràtics
  • Inici revolució (París, febrer 1848): proclamació de
    la República, i programa de reformes polítiques i
    socials
  • Enfrontament entre burguesia i proletariat (juny,
    1848)
    • Napoleó III, proclamació del Segon Imperi
  • La revolució s’estèn per Europa, es completa la
    revolució burguesa, i inici del protagonisme de les
    forces socials populars

                             21
              H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
5.1. Nació i moviments nacionalistes
  • La formació dels estats nació
    • Creació d’estats unitaris els segles XVII i XVIII
    • La Revolució Industrial: mercats nacionals
    • La revolució liberal: concepte de nació
  • Les nacions es corresponien amb la frontera política
   dels estats (Portugal, Dinamarca,...)
  • El  nou  Estat  Liberal  incorporava   diverses
   nacionalitats politicoculturals (Espanya, França,
   Gran Bretanya)
  • El desajust entre fronteres polítiques i comunitats
   nacionals era molt accentuat (Europa central i
   oriental). Hi trobem moviments nacionalistes.

                              22
              H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
5.2. Els primers moviments nacionalistes (1820-1830)
  • Mapa europeu (Congrés de Viena): 6 estats, 3
    imperis, i més de 30 comunitats sense Estat.
  • Context per les revoltes nacionalistes: revolucions
    liberals; i dret dels pobles davant del dret dels
    monarques
  • Abans de 1848
     • Grècia: sotmesa a l’Imperi Turc
      • Congrès d’Epidaure
      • Ajuda de França, Gran Bretanya i Rússia
     • Bèlgica: independitzar dels Països Baixos
      • Guerra civil enfront dels holandesos
      • Amb    l’ajuda  francesa;   monarquia
        constitucional
                             23
              H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
                     24
            H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
5.3. La “primavera dels pobles”
  • La revolució de 1848, important contingut
   nacionalista als països de l’Imperi austríac
   (reivindicacions nacionalistes en paral.lel a l’agitació
   liberal)
    • Emergència de moviments nacionalistes a
     Praga, Polònia, Croàcia
    • Retirada dels austríacs a la Llombardia
    • Proclamació de la República a Venècia
    • Independència a Hongria
  • 1867, monarquia dual, amb 2 estats (Aústria i
   Hongria) i un cap: Francesc Josep. Estructura fins a
   la Primera Guerra Mundial

                               25
               H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
5.4. La unificació d’Itàlia
  • Anys 1830, el Risorgimento; Giuseppe Mazzini:
   Jove Itàlia (república democràtica, unitària i laica). Insurrecció
    popular.
  •  Piemont: monarquia dels Savoia, Cavour.        Estratègia
    moderada.
  •  Víctor Manuel II de Savoia: unificació gràcies a les
    2 estratègies:
     • Cavour: derrota els austríacs, ajuda francesa,
      annexió de la Llombardia, i estats centrals
     • Giuseppe    Garivaldi (republicà      mazzinià):
      conquesta del sud (regne de les Dues Sicílies)
  •  Unitat definitiva amb: annexió del Veneto, i els
    Estats Pontificis.
  •  Nou estat, 3 problemes: hostilitat del Papa, diferència nord-sud
    i incomplerta unitat (Ístria i Trento)             26
                     H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
5.5. La unificació d’Alemanya
  • Nacionalisme alemany: des de finals del segle XVIII
   amb el romanticisme
  • La Confederació Germànica: 38 estats, amb 2 grans
   potències: el regne de Prússia i l’Imperi Austríac. Zollverein o Unió
   Duanera (1834): Prússia si, Àustria no.
  • Revolució de 1848: parlament a Frankfurt.
  • Unificació dirigida per Prússia: estratègia del
   canceller Otto von Bismarck, supremacia política i militar
    • Guerres contra: Dinamarca, Àustria i França
    • Victòria militar, culminació amb la proclamació
      del Segon Reich, Guillem I: emperador (1871)
  • Nou Estat, problemes: dualitat religiosa nord-sud, i
   la no integració dels alemanys d’Àustria.
                                     27
                  H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
                     28
            H.M.C.
5. La construcció dels estats nacionals
                     29
            H.M.C.
Comentari de textos
    H.M.C.    30
1.Presentació
(Determinar la natura del text, indicar el moment i el
 context en què va ser escrit i identificar-ne l’autor)
1. PRESENTACIÓ


La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà
és un document jurídic que garanteix a tots els
francesos la condició d’homes lliures i igual davant
la llei. És redactada per l’Assemble Nacional
Constituent i s’aprova el 26 d’agost de 1789. Amb
aquesta Declaració la revolució s’institucionalitza.
2. Síntesi
(Resumir les idees principals, després de realitzar-ne
una lectura acurada. S’han d’ordenar les idees d’una
manera clara i coherent).
2. Síntesi


     Art. 1: Tots els homes són iguals
 Art. 2: Els drets de l’home són: llibertat, propietat,
     seguretat i resistència a l’opressió
    Art. 3: El principi de sobirania nacional
Art. 4: Els límits de la llibertat humana només els pot
           establir la llei
    Art. 6: La llei és l’expressió popular
       Art. 7: Dret a la seguretat
2. Síntesi


Art. 10: Dret a la llibertat d’opinió
Art. 11: Llibertat de pensament i d’opinió
Art. 13: La contribució econòmica dels ciutadans a
l’erari públic ve donada per la riquesa de cadascun.
Art. 16: La separació de poders és implícita a
l’existència d’una Constitució
Art. 17: Dret a la llibertat de propietat
3. Anàlisi
(Analitzar les idees que s’hi exposen i la seva
argumentació i també considerar els elements que
s’aporten per justificar-les)
3. Anàlisi

Agrupació dels articles per temàtiques:
  Drets fonamentals i     llibertats  públiques:
  1,2,3,4,10, 11, 16 i 17
  Suspensió de drets i llibertats: 7
  Sobre el poder judicial: 6
  Sobre l’economia: 13
L’objectiu que persegueix la Declaració       és
aconseguir la llibertat i igualtat dels francesos
4. Inserció
(Inserir el contingut del document en el seu context
històric  per  realitzar-ne una  interpretació
contextualitzada)
4. Inserció

•La Declaració és redactada per l’Assemblea
Nacional Constituent el 26 d’agost de 1789. La presa
de la Bastilla va ser el 14 de juliol.
•La redacció i aprovació del document es produeix
en ple procés revolucionari i de realització d’un
període constituent.
•L’Assemblea nacional institucionalitza la revolució
en abolir el feudalisme i aprovar la Declaració dels
drets de l’Home i del Ciutadà.
5. Conclusions
(Establir unes conclusions on es valori la importància i
l’interés del text, i en què expliquis la teva opinió
personal)
5. Conclusions

•La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà és
el document base en el qual s’han fonamentat les
Constitucions posteriors.
•Aquest document és la referència de qualsevol marc
jurídic posterior relacionat amb les llibertats dels
ciutadans i la igualtat entre els homes
•Actualment en podem deduir la vigència en els
textos fonamentals que regeixen la nostra societat
(Declaració dels Drets Humans de l’ONU, …)
1 de 41

Recomendados

Napoleó por
NapoleóNapoleó
Napoleófinamorenoo
985 visualizações12 slides
L´'imperi napoleònic por
L´'imperi napoleònicL´'imperi napoleònic
L´'imperi napoleònicManel Villar (Institut Poeta Maragall)
5.2K visualizações23 slides
La Guerra d´Independencia dels EUA por
La Guerra d´Independencia dels EUALa Guerra d´Independencia dels EUA
La Guerra d´Independencia dels EUAainablms
1.2K visualizações23 slides
La revolució francesa i el període napoleònic por
La revolució francesa i el període napoleònicLa revolució francesa i el període napoleònic
La revolució francesa i el període napoleònicmleón
1.5K visualizações19 slides
Unitat 2 La Revolució Francesa por
Unitat 2 La Revolució FrancesaUnitat 2 La Revolució Francesa
Unitat 2 La Revolució Francesacsantan2
942 visualizações9 slides
Revolució Francesa por
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesakhairunisa3
1.2K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Revolució francesa (1789 1799) por
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799) vicentaros
10.9K visualizações15 slides
Etapes de la revolució francesa por
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesacsantan2
835 visualizações20 slides
La revolucio francesa por
La revolucio francesaLa revolucio francesa
La revolucio francesaSalesians Terrassa
1.4K visualizações10 slides
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text por
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextUnitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextEscola Pia Santa Anna
8K visualizações44 slides
Les revolucions polítiques (1776 1848) por
Les revolucions polítiques (1776 1848)Les revolucions polítiques (1776 1848)
Les revolucions polítiques (1776 1848)arritatanet
2.1K visualizações132 slides
Revolució francesa 1789 1799 (apunts) por
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Marcel Duran
5.2K visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Revolució francesa (1789 1799) por vicentaros
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799)
vicentaros10.9K visualizações
Etapes de la revolució francesa por csantan2
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan2835 visualizações
La revolucio francesa por Salesians Terrassa
La revolucio francesaLa revolucio francesa
La revolucio francesa
Salesians Terrassa1.4K visualizações
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text por Escola Pia Santa Anna
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari TextUnitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Unitat 3 Liberalisme I Nac + Comentari Text
Escola Pia Santa Anna8K visualizações
Les revolucions polítiques (1776 1848) por arritatanet
Les revolucions polítiques (1776 1848)Les revolucions polítiques (1776 1848)
Les revolucions polítiques (1776 1848)
arritatanet2.1K visualizações
Revolució francesa 1789 1799 (apunts) por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Marcel Duran5.2K visualizações
Revolució francesa en Català por Grb RB
Revolució francesa en CatalàRevolució francesa en Català
Revolució francesa en Català
Grb RB3.2K visualizações
Revolucion Francesa Salesians Terrassa por Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians TerrassaRevolucion Francesa Salesians Terrassa
Revolucion Francesa Salesians Terrassa
Salesians Terrassa432 visualizações
Estats generals por Pau Pérez
Estats generalsEstats generals
Estats generals
Pau Pérez 1.1K visualizações
Examen tipus test sobre la revolució americana, francesa i nacionalismes por jescriva
Examen tipus test sobre la revolució americana, francesa i nacionalismesExamen tipus test sobre la revolució americana, francesa i nacionalismes
Examen tipus test sobre la revolució americana, francesa i nacionalismes
jescriva1.4K visualizações
La revolució francesa por finamorenoo
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
finamorenoo1.4K visualizações
La revolució francesa por teresasolerbou
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
teresasolerbou1.4K visualizações
Revolució francesa 1789 1799 por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799
Marcel Duran7.3K visualizações
Revfrancesa 3 por osruba77
Revfrancesa 3Revfrancesa 3
Revfrancesa 3
osruba77220 visualizações
Esquema de la revolució francesa por Eladi Fernàndez
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
Eladi Fernàndez1.7K visualizações
Revfrancesa por depsocials
RevfrancesaRevfrancesa
Revfrancesa
depsocials305 visualizações

Destaque

Devolucion de objetos 21010100903 batr por
Devolucion de objetos 21010100903 batrDevolucion de objetos 21010100903 batr
Devolucion de objetos 21010100903 batralex013
164 visualizações15 slides
Ines mòbils por
Ines mòbilsInes mòbils
Ines mòbilsSole Mulero Alzina
383 visualizações8 slides
Jenny Y Su Diapositiva por
Jenny Y Su DiapositivaJenny Y Su Diapositiva
Jenny Y Su Diapositivajenny araujo carrion
344 visualizações13 slides
EL BAMBU por
EL BAMBUEL BAMBU
EL BAMBUwilmer mendez
319 visualizações12 slides
21010103201 por
2101010320121010103201
21010103201alex013
385 visualizações5 slides
Tormenta de arena por
Tormenta de arenaTormenta de arena
Tormenta de arenaNorma Dilena
241 visualizações22 slides

Destaque(20)

Devolucion de objetos 21010100903 batr por alex013
Devolucion de objetos 21010100903 batrDevolucion de objetos 21010100903 batr
Devolucion de objetos 21010100903 batr
alex013164 visualizações
EL BAMBU por wilmer mendez
EL BAMBUEL BAMBU
EL BAMBU
wilmer mendez319 visualizações
21010103201 por alex013
2101010320121010103201
21010103201
alex013385 visualizações
Tormenta de arena por Norma Dilena
Tormenta de arenaTormenta de arena
Tormenta de arena
Norma Dilena241 visualizações
Volcán Puyehue (Chile) por Norma Dilena
Volcán Puyehue (Chile)Volcán Puyehue (Chile)
Volcán Puyehue (Chile)
Norma Dilena447 visualizações
21010102201 por alex013
2101010220121010102201
21010102201
alex013284 visualizações
RAM por Patricia
RAMRAM
RAM
Patricia217 visualizações
01. 08.04.2013 autor de un artículo. rev por Herbert Stegemann
01. 08.04.2013 autor de un artículo. rev01. 08.04.2013 autor de un artículo. rev
01. 08.04.2013 autor de un artículo. rev
Herbert Stegemann358 visualizações
Revista nov dic 2010 por Spanish Way
Revista nov dic 2010 Revista nov dic 2010
Revista nov dic 2010
Spanish Way1K visualizações
Playa san sebastián por Norma Dilena
Playa san sebastiánPlaya san sebastián
Playa san sebastián
Norma Dilena163 visualizações
Como instalar app serv por uptc
Como instalar app servComo instalar app serv
Como instalar app serv
uptc385 visualizações
Secuencias del video por Llano
Secuencias del videoSecuencias del video
Secuencias del video
Llano224 visualizações
LA DIFERENCIA NO IMPORTA por Domingo Terencio
LA DIFERENCIA NO IMPORTALA DIFERENCIA NO IMPORTA
LA DIFERENCIA NO IMPORTA
Domingo Terencio316 visualizações
Colonialisme por neusgr
ColonialismeColonialisme
Colonialisme
neusgr903 visualizações
Musico Terapia por Antonio
Musico TerapiaMusico Terapia
Musico Terapia
Antonio715 visualizações

Similar a Liberalisme i Nacionalisme

Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme por
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEladi Fernàndez
1.8K visualizações2 slides
Revfrancesa 3 por
Revfrancesa 3Revfrancesa 3
Revfrancesa 3osruba77
275 visualizações12 slides
Revolució Francesa por
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució FrancesaJoan Carles Ventura joancarlesventura
2.3K visualizações12 slides
03 Revolucions liberals i nacionalisme por
03 Revolucions liberals i nacionalisme03 Revolucions liberals i nacionalisme
03 Revolucions liberals i nacionalismeAntoni Aixalà
2.3K visualizações22 slides
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15 por
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-152. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15martav57
1.5K visualizações101 slides
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Marcel Duran
3.5K visualizações55 slides

Similar a Liberalisme i Nacionalisme(20)

Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme por Eladi Fernàndez
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Eladi Fernàndez1.8K visualizações
Revfrancesa 3 por osruba77
Revfrancesa 3Revfrancesa 3
Revfrancesa 3
osruba77275 visualizações
03 Revolucions liberals i nacionalisme por Antoni Aixalà
03 Revolucions liberals i nacionalisme03 Revolucions liberals i nacionalisme
03 Revolucions liberals i nacionalisme
Antoni Aixalà2.3K visualizações
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15 por martav57
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-152. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15
2. LIBERALISME I NACIONALISME 1800-1871 4ESO 2014-15
martav571.5K visualizações
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por Marcel Duran
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran3.5K visualizações
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó por Lourdes Escobar
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóRevolució francesa i l' imperi de Napoleó
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó
Lourdes Escobar5.7K visualizações
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) por Antonio Núñez
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez59.5K visualizações
Liberalisme i nacionalisme copia por jcestrella
Liberalisme i nacionalisme  copiaLiberalisme i nacionalisme  copia
Liberalisme i nacionalisme copia
jcestrella460 visualizações
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme por Jaime P
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeLa Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
Jaime P730 visualizações
Les revolucions liberals por Irene Ferrer
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Irene Ferrer172 visualizações
Revolucions liberals por mnavarr8
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
mnavarr8277 visualizações
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833). por Historiaespanya
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Tema 5. El liberalisme davant l'absolutisme (1788 - 1833).
Historiaespanya2.1K visualizações
Unitat Didàctica 3 por guest651f42
Unitat Didàctica 3Unitat Didàctica 3
Unitat Didàctica 3
guest651f42458 visualizações
Liberalisme i nacionalisme por Pablo2407
Liberalisme i nacionalismeLiberalisme i nacionalisme
Liberalisme i nacionalisme
Pablo2407440 visualizações
Les revolucions liberals por Libertango
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Libertango3.9K visualizações
La crisi de l'Antic Règim (1788-1833) por Gemma Ajenjo Rodriguez
La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)
Gemma Ajenjo Rodriguez772 visualizações
Etapes de la revolució francesa por csantan2
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan218.6K visualizações

Mais de neusgr

Alemanya nazi por
Alemanya nazi Alemanya nazi
Alemanya nazi neusgr
425 visualizações15 slides
Dates obres treballs Edat Mitjana i Moderna por
Dates obres treballs Edat Mitjana i ModernaDates obres treballs Edat Mitjana i Moderna
Dates obres treballs Edat Mitjana i Modernaneusgr
194 visualizações1 slide
5.1. material arquitectura por
5.1. material arquitectura5.1. material arquitectura
5.1. material arquitecturaneusgr
248 visualizações17 slides
Dates obres treball Edat Mitjana i Moderna por
Dates obres treball Edat Mitjana i ModernaDates obres treball Edat Mitjana i Moderna
Dates obres treball Edat Mitjana i Modernaneusgr
376 visualizações1 slide
Què en saps del sector primari? por
Què en saps del sector primari?Què en saps del sector primari?
Què en saps del sector primari?neusgr
505 visualizações68 slides
Graella act. 1 por
Graella act. 1Graella act. 1
Graella act. 1neusgr
621 visualizações2 slides

Mais de neusgr(20)

Alemanya nazi por neusgr
Alemanya nazi Alemanya nazi
Alemanya nazi
neusgr425 visualizações
Dates obres treballs Edat Mitjana i Moderna por neusgr
Dates obres treballs Edat Mitjana i ModernaDates obres treballs Edat Mitjana i Moderna
Dates obres treballs Edat Mitjana i Moderna
neusgr194 visualizações
5.1. material arquitectura por neusgr
5.1. material arquitectura5.1. material arquitectura
5.1. material arquitectura
neusgr248 visualizações
Dates obres treball Edat Mitjana i Moderna por neusgr
Dates obres treball Edat Mitjana i ModernaDates obres treball Edat Mitjana i Moderna
Dates obres treball Edat Mitjana i Moderna
neusgr376 visualizações
Què en saps del sector primari? por neusgr
Què en saps del sector primari?Què en saps del sector primari?
Què en saps del sector primari?
neusgr505 visualizações
Graella act. 1 por neusgr
Graella act. 1Graella act. 1
Graella act. 1
neusgr621 visualizações
UD.2 What do you know about economics? por neusgr
UD.2 What do you know about economics?UD.2 What do you know about economics?
UD.2 What do you know about economics?
neusgr481 visualizações
Exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna (rectificat) por neusgr
Exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna (rectificat)Exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna (rectificat)
Exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna (rectificat)
neusgr267 visualizações
Repas s.XIX por neusgr
Repas s.XIXRepas s.XIX
Repas s.XIX
neusgr451 visualizações
Dates exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna por neusgr
Dates exposicions orals Edat Mitjana i Edat ModernaDates exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna
Dates exposicions orals Edat Mitjana i Edat Moderna
neusgr271 visualizações
Fem un partit polític por neusgr
Fem un partit políticFem un partit polític
Fem un partit polític
neusgr431 visualizações
Ud.2 Economic organisation por neusgr
Ud.2 Economic organisationUd.2 Economic organisation
Ud.2 Economic organisation
neusgr628 visualizações
Calculem taxes por neusgr
Calculem taxes Calculem taxes
Calculem taxes
neusgr357 visualizações
Romanesque and Gothic art por neusgr
Romanesque and Gothic artRomanesque and Gothic art
Romanesque and Gothic art
neusgr12.2K visualizações
Graella obres Roma 2 por neusgr
Graella obres Roma 2Graella obres Roma 2
Graella obres Roma 2
neusgr905 visualizações
Graella obres Roma 1 por neusgr
Graella obres Roma 1Graella obres Roma 1
Graella obres Roma 1
neusgr993 visualizações
Ancient Rome por neusgr
Ancient RomeAncient Rome
Ancient Rome
neusgr1.1K visualizações
Act. ancient egypt por neusgr
Act. ancient egyptAct. ancient egypt
Act. ancient egypt
neusgr2.9K visualizações
Egypt por neusgr
EgyptEgypt
Egypt
neusgr2.5K visualizações
Dates exposicions orals 2017 por neusgr
Dates exposicions orals 2017Dates exposicions orals 2017
Dates exposicions orals 2017
neusgr1.3K visualizações

Liberalisme i Nacionalisme

 • 2. Sumari 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 2. Napoleó Bonaparte (1799-1814) 3. L’Europa de la Restauració 4. Les revolucions liberals (1820-1848) 5. La construcció dels estats nacionals H.M.C. 2
 • 3. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.1 Les causes de la Revolució • La burguesia: necessitat de canvis de reglamentacions econòmiques, accés al poder polític, idees il.lustrades (canvis polítics) • L’aristocràcia: aferrada a l’antic model feudal • Una greu crisi econòmica: condicions vida pagesia, males collites (dècada de 1780), crisi industrial (obertura mercat francés dels productes anglesos), a més de vagues, motins, atur... • Les finances reials: situació de bancarrota. L’aristocràcia no pagava impostos, el tercer estat pagava els tributs H.M.C. 3
 • 4. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) H.M.C. 4
 • 5. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.2. La convocatòria d’Estats Generals • Calonne (ministre de Lluis XVI): proposta de que la noblesa també ha de pagar impostos • Rebel.lió nobiliària enfront d’això, amb una greu crisi política • Només els H.M.C. Estats Generals 5 podien aprovar
 • 6. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.3. La ruptura del juliol del 1789 • Estats Generals (5 de maig) a Versalles: reunions per estaments i únic vot per grup • Assemblea Nacional (20 de juny) al Jeu de Paume –petit pavelló de París- • Estats Generals=Assemblea Nacional Constituent (9 de juliol) • Assalt a la Bastilla (14 de juliol): símbol de l’absolutisme. Aparició de la Guàrdia Nacional • Propagació arreu del camp francés: revolta antisenyorial H.M.C. 6
 • 7. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.4. L’Assamblea Nacional Constituent (1789-1791) • Abolició jurídica del feudalisme • Aprovació de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà • S’establia la sobirania de la nació • Constitució del 1791: • monarquia constitucional, divisió de poders • Sufragi censatari, dret de veto del rei • Nova divisió territorial: abolir duanes interiors i llibertat de comerç • Tots els ciutadans iguals davant la fiscalitat • Llibertat d’empresa • Prohibició dels gremis i associacions • Desamortització, Constitució Civil del Clero H.M.C. 7
 • 8. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.5. La radicalització de la Revolució: la caiguda de la monarquia (1791-1792) • El procés revolucionari: • Oposició dels antics privilegiats, contraris a les reformes • Constitucionalistes: monàrquics liberals i burguesia propietària: frenar les conspiracions dels absolutistes i alhora, les demandes més revolucionàries • Un sector més radical de la burguesia reclamava una organització més democràtica • Varennes (juny, 1791): família reial intenta fugir • Assemblea legislativa (octubre de 1791) • Guerra a Aústria (abril, 1792): focus contrarevolucionari. Amenaça sobre París; sans-culottes: defensa de la capital • Assalt a les Tulleries (agost, 1792): arrest del rei i convocatòria elecccions amb sufragi universal masculí H.M.C. 8
 • 9. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.6. La Convenció Nacional: una república democràtica (1792-1795) • La Convenció girondina • Govern dels girondins: posicions moderades • Enfrontats al muntanyencs (jacobins, cordeliers...) • La Plana: diputats entre uns i altres • Lluís XVI (gener, 1793): guillotinat • Coalició europea antirevolucionària • Insurreció pagesos de la Vendée • La Convenció jacobina: el Terror • Nova Constitució (1793): sobirania popular i sugrafi universal masculí • Govern revolucionari: etapa més radical (el Terror) • Comité de Salvació Pública (Robespierre): reformes socials. Juliol, 1794: executat. 9 H.M.C.
 • 10. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 1.7. La república burguesa (1795-1799) • Tercera etapa de la Convenció: desmentellament de la legislació jacobina, presència d’una burguesia conservadora • Nova Constitució (1795) • Restablir el sufragi censatari • Nou poder executiu: el Directori • Poder legislatiu: dues cambres (Consell d’Ancians i Consell dels Cinc-cents • Directori: reprimir amb duresa revoltes esquerranes • Conspiració dels iguals: Babeuf • Reorganització del moviment reialista • La política exterior: l’èxit més important. • Segons la burguesia: l’exèrcit única possibilitat de mantenir l’ordre social i principis revolucionaris • Napoleó Bonaparte (novembre, 1799) cop d’Estat; el Consolat 10 H.M.C.
 • 11. 1. La Revolució Francesa (1789-1799) 11 H.M.C.
 • 12. 2. Napoleó Bonaparte (1799-1814) 2.1. La França de Napoleó Bonaparte • Al principi del Consolat, Triumvirat: Napoleó comparteix poder amb 2 cònsols més • 1802: es va declarar cònsul únic i vitalici • Nova Constitució: amb executiu fort • Fi a les protestes populars i el jacobinisme • Integració dels reialistes • 1804: es va fer proclamar emperador • Noves institucions, i reformes per consolidar les conquestes de 1791: • Codi Civil, Codi de Comerç i Codi Penal • Centralització administrativa (amb prefectes) • Ensenyament públic i uniformització lingüística 12 H.M.C.
 • 13. 2. Napoleó Bonaparte (1799-1814) 13 H.M.C.
 • 14. 2. Napoleó Bonaparte (1799-1814) 2.2. El domini d’Europa • L’acció exterior: l’altre gran component • Política de conquestes: dominar Europa • Pretenia crear un Imperi amb el centre a França • Màxim apogeu: 1812 • Declivi de Napoleó (1813) • El fracàs a Rússia • Les dificultats a Espanya • La formació d’una gran coalició europea • Ocupació de París (1814) • Destitució de Napoleó i restabliment dels Borbó amb Lluís XVIII • Confinat a l’illa d’Elba; retorn efímer • Batalla de Waterloo (1815): derrota definitiva 14 H.M.C.
 • 15. 2. Napoleó Bonaparte (1799-1814) 15 H.M.C.
 • 16. 3. L’Europa de la Restauració 3.1. El sistema de la Restauració: el Congrès de Viena • Congrès de Viena (1814-1815): sota la direcció del canceller austríac Metternich • Objectiu principal: tornar a la situació anterior a la Revolució Francesa i posar fi als principis de sobirania nacional i de constitucionalisme • Retorn a l’absolutisme (rebuig de la revolució) • Legitimisme: reconèixer el dret dels monarques hereditaris a recuperar el tron • Resultats de la Restauració • Carta atorgada: França (certes atribucions limitades) • Restabliment Antic Règim: Imperi Austríac, Imperi Rus i Espanya • Sistema parlamentari: Gran Bretanya 16 H.M.C.
 • 17. 3. L’Europa de la Restauració 3.2. La reordenació del mapa europeu • Congrés de Viena: remodelació de fronteres segons vencedors, no tenint en compte les aspiracions nacionals dels pobles • Objectiu: equilibrar les forces de les grans potències • Grans beneficiaris: l’Imperi Rus i l’Austríac i el regne de Prússia • Gran Bretanya: hegemonia marítima • França: fronteres anteriors al 1789 • Principis per regir la política internacional: • Celebració de congressos: per arbitrar solucions • El dret d’intervenció de la Santa Aliança (França, Rússia i Àustria) 17 H.M.C.
 • 18. 3. L’Europa de la Restauració 18 H.M.C.
 • 19. 4. Les revolucions liberals (1820-1848) 4.1. Les revolucions del 1820 i el 1830 • Durant la Restauració els liberals en societats secretes (francmaçons, carbonaris, decabristes...) • Objectiu: insurrecció contra l’absolutisme • Primera onada revolucionària (1820-1824) • Curt període liberal (Espanya, Portugal, Nàpols i Piemont) • Intervenció directa de la Santa Aliança • Segona onada revolucionària (1829-1839) • França, 1830: enderrocament dels Borbó, i implantació d’una monarquia constitucional • Independència de Bèlgica • Finals de 1830: desaparició de l’absolutisme i aparició d’un liberalisme moderat (gran burguesia propietària i aristocràcia amb poder econòmic però sense privilegis) 19 H.M.C.
 • 20. 4. Les revolucions liberals (1820-1848) 20 H.M.C.
 • 21. 4. Les revolucions liberals (1820-1848) 4.2. L’experiència democràtica i social: el 1848 • Fi definitiva al sistema de la Restauració • A l’Europa oriental: abolició del feudalisme • A l’Europa occidental: nous ideals democràtics • Inici revolució (París, febrer 1848): proclamació de la República, i programa de reformes polítiques i socials • Enfrontament entre burguesia i proletariat (juny, 1848) • Napoleó III, proclamació del Segon Imperi • La revolució s’estèn per Europa, es completa la revolució burguesa, i inici del protagonisme de les forces socials populars 21 H.M.C.
 • 22. 5. La construcció dels estats nacionals 5.1. Nació i moviments nacionalistes • La formació dels estats nació • Creació d’estats unitaris els segles XVII i XVIII • La Revolució Industrial: mercats nacionals • La revolució liberal: concepte de nació • Les nacions es corresponien amb la frontera política dels estats (Portugal, Dinamarca,...) • El nou Estat Liberal incorporava diverses nacionalitats politicoculturals (Espanya, França, Gran Bretanya) • El desajust entre fronteres polítiques i comunitats nacionals era molt accentuat (Europa central i oriental). Hi trobem moviments nacionalistes. 22 H.M.C.
 • 23. 5. La construcció dels estats nacionals 5.2. Els primers moviments nacionalistes (1820-1830) • Mapa europeu (Congrés de Viena): 6 estats, 3 imperis, i més de 30 comunitats sense Estat. • Context per les revoltes nacionalistes: revolucions liberals; i dret dels pobles davant del dret dels monarques • Abans de 1848 • Grècia: sotmesa a l’Imperi Turc • Congrès d’Epidaure • Ajuda de França, Gran Bretanya i Rússia • Bèlgica: independitzar dels Països Baixos • Guerra civil enfront dels holandesos • Amb l’ajuda francesa; monarquia constitucional 23 H.M.C.
 • 24. 5. La construcció dels estats nacionals 24 H.M.C.
 • 25. 5. La construcció dels estats nacionals 5.3. La “primavera dels pobles” • La revolució de 1848, important contingut nacionalista als països de l’Imperi austríac (reivindicacions nacionalistes en paral.lel a l’agitació liberal) • Emergència de moviments nacionalistes a Praga, Polònia, Croàcia • Retirada dels austríacs a la Llombardia • Proclamació de la República a Venècia • Independència a Hongria • 1867, monarquia dual, amb 2 estats (Aústria i Hongria) i un cap: Francesc Josep. Estructura fins a la Primera Guerra Mundial 25 H.M.C.
 • 26. 5. La construcció dels estats nacionals 5.4. La unificació d’Itàlia • Anys 1830, el Risorgimento; Giuseppe Mazzini: Jove Itàlia (república democràtica, unitària i laica). Insurrecció popular. • Piemont: monarquia dels Savoia, Cavour. Estratègia moderada. • Víctor Manuel II de Savoia: unificació gràcies a les 2 estratègies: • Cavour: derrota els austríacs, ajuda francesa, annexió de la Llombardia, i estats centrals • Giuseppe Garivaldi (republicà mazzinià): conquesta del sud (regne de les Dues Sicílies) • Unitat definitiva amb: annexió del Veneto, i els Estats Pontificis. • Nou estat, 3 problemes: hostilitat del Papa, diferència nord-sud i incomplerta unitat (Ístria i Trento) 26 H.M.C.
 • 27. 5. La construcció dels estats nacionals 5.5. La unificació d’Alemanya • Nacionalisme alemany: des de finals del segle XVIII amb el romanticisme • La Confederació Germànica: 38 estats, amb 2 grans potències: el regne de Prússia i l’Imperi Austríac. Zollverein o Unió Duanera (1834): Prússia si, Àustria no. • Revolució de 1848: parlament a Frankfurt. • Unificació dirigida per Prússia: estratègia del canceller Otto von Bismarck, supremacia política i militar • Guerres contra: Dinamarca, Àustria i França • Victòria militar, culminació amb la proclamació del Segon Reich, Guillem I: emperador (1871) • Nou Estat, problemes: dualitat religiosa nord-sud, i la no integració dels alemanys d’Àustria. 27 H.M.C.
 • 28. 5. La construcció dels estats nacionals 28 H.M.C.
 • 29. 5. La construcció dels estats nacionals 29 H.M.C.
 • 30. Comentari de textos H.M.C. 30
 • 31. 1.Presentació (Determinar la natura del text, indicar el moment i el context en què va ser escrit i identificar-ne l’autor)
 • 32. 1. PRESENTACIÓ La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà és un document jurídic que garanteix a tots els francesos la condició d’homes lliures i igual davant la llei. És redactada per l’Assemble Nacional Constituent i s’aprova el 26 d’agost de 1789. Amb aquesta Declaració la revolució s’institucionalitza.
 • 33. 2. Síntesi (Resumir les idees principals, després de realitzar-ne una lectura acurada. S’han d’ordenar les idees d’una manera clara i coherent).
 • 34. 2. Síntesi Art. 1: Tots els homes són iguals Art. 2: Els drets de l’home són: llibertat, propietat, seguretat i resistència a l’opressió Art. 3: El principi de sobirania nacional Art. 4: Els límits de la llibertat humana només els pot establir la llei Art. 6: La llei és l’expressió popular Art. 7: Dret a la seguretat
 • 35. 2. Síntesi Art. 10: Dret a la llibertat d’opinió Art. 11: Llibertat de pensament i d’opinió Art. 13: La contribució econòmica dels ciutadans a l’erari públic ve donada per la riquesa de cadascun. Art. 16: La separació de poders és implícita a l’existència d’una Constitució Art. 17: Dret a la llibertat de propietat
 • 36. 3. Anàlisi (Analitzar les idees que s’hi exposen i la seva argumentació i també considerar els elements que s’aporten per justificar-les)
 • 37. 3. Anàlisi Agrupació dels articles per temàtiques: Drets fonamentals i llibertats públiques: 1,2,3,4,10, 11, 16 i 17 Suspensió de drets i llibertats: 7 Sobre el poder judicial: 6 Sobre l’economia: 13 L’objectiu que persegueix la Declaració és aconseguir la llibertat i igualtat dels francesos
 • 38. 4. Inserció (Inserir el contingut del document en el seu context històric per realitzar-ne una interpretació contextualitzada)
 • 39. 4. Inserció •La Declaració és redactada per l’Assemblea Nacional Constituent el 26 d’agost de 1789. La presa de la Bastilla va ser el 14 de juliol. •La redacció i aprovació del document es produeix en ple procés revolucionari i de realització d’un període constituent. •L’Assemblea nacional institucionalitza la revolució en abolir el feudalisme i aprovar la Declaració dels drets de l’Home i del Ciutadà.
 • 40. 5. Conclusions (Establir unes conclusions on es valori la importància i l’interés del text, i en què expliquis la teva opinió personal)
 • 41. 5. Conclusions •La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà és el document base en el qual s’han fonamentat les Constitucions posteriors. •Aquest document és la referència de qualsevol marc jurídic posterior relacionat amb les llibertats dels ciutadans i la igualtat entre els homes •Actualment en podem deduir la vigència en els textos fonamentals que regeixen la nostra societat (Declaració dels Drets Humans de l’ONU, …)