O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
मोटो - जी
Moto G
(3rd Generation)
मोटोरोला या प्रमुख मोबाईल मेकर
कं पनीने आपल्या सर्ाात सफल
मोटो जी या फोनचे थर्ा जनरेशन
मॉर्ेल नुकताच लॉ ंच के ले आहे
हा फोन के र्ळ फ्ललपकाटा.कॉम र्र
उपलब्ध असून त्यामध्ये सध्या दोन
र्ेरीयन्ट्स आहेत
१. ८ जीबी मेमरी आणि १ जीबी रॅम असलेला
फोन...
खूप चांगले फीचसा आणि पुरेपूर पैसा र्सूल ठरेल अशा
या फोनची बराच र्ेळ र्ाट पाहहली जात होती.
चांगल्या ककमतीला चांगला स्माटाफो...
चला तर मग पाहुया या फोनमध्ये काय नर्ीन आहे ते !
लॉलीपॉप ओएस
सगळ्यात वर्शेष फीचर एंड्रॉयर् चे 5.1
लॉलीपॉप लेटेस्ट र्जान हे आहे. ऐंड्रॉयर्
चे पुढील र्जान देखील यामध्ये अपग्...
प्रोसेसर
मोटो जी3 मध्ये 1.4 गीगाह्ाज क्र्ॉर्-
कोर क्र्ॉलकॉम स्नैपड्रेगन प्रोसेसर,
1/2 जीबी रॅम आणि 8/16 जीबी
इंटरनल स्टोरे...
कॅ मेरा
यामध्ये र्युअल-एलईर्ी ललॅश
असलेला १३ मेगावपक्सेल मुख्य
कॅ मेरा आणि र्ाइर् अँगलचा ५
मेगावपक्सेल पुढील कॅ मेरा देण्य...
जलरोधक
IPX7 रेटींग असलेला मोटो जी३ हा जलरोधक
(Waterproof) बनवर्ण्यात आलेला आहे. त्यामुळे
चुकु न फोन ओला झाला ककं र्ा पाण्य...
मोटो – जी3
Moto G (3rd Generation)
मोटो जी३ खरेदी करण्यासाठी
आणि ऑफसा पाहण्यासाठी भेट
द्या -
www.netbhet.com
Motorola Moto G 3rd Generation review in Marathi मोटो  जी
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Motorola Moto G 3rd Generation review in Marathi मोटो जी

Moto G (3rd Generation) review in Marathi

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Motorola Moto G 3rd Generation review in Marathi मोटो जी

 1. 1. मोटो - जी Moto G (3rd Generation)
 2. 2. मोटोरोला या प्रमुख मोबाईल मेकर कं पनीने आपल्या सर्ाात सफल मोटो जी या फोनचे थर्ा जनरेशन मॉर्ेल नुकताच लॉ ंच के ले आहे
 3. 3. हा फोन के र्ळ फ्ललपकाटा.कॉम र्र उपलब्ध असून त्यामध्ये सध्या दोन र्ेरीयन्ट्स आहेत १. ८ जीबी मेमरी आणि १ जीबी रॅम असलेला फोन ११९९९ ला आणि २. १६ जीबी मेमरी आणि २ जीबी रॅम असलेला फोन १२९९९ ला उपलब्ध आहेत
 4. 4. खूप चांगले फीचसा आणि पुरेपूर पैसा र्सूल ठरेल अशा या फोनची बराच र्ेळ र्ाट पाहहली जात होती. चांगल्या ककमतीला चांगला स्माटाफोन घ्यायचा असेल तर मोटो जी३ चा नक्की वर्चार करा .
 5. 5. चला तर मग पाहुया या फोनमध्ये काय नर्ीन आहे ते !
 6. 6. लॉलीपॉप ओएस सगळ्यात वर्शेष फीचर एंड्रॉयर् चे 5.1 लॉलीपॉप लेटेस्ट र्जान हे आहे. ऐंड्रॉयर् चे पुढील र्जान देखील यामध्ये अपग्रेर् करता येईल याची काळजी मोटोरोला ने घेतली आहे.
 7. 7. प्रोसेसर मोटो जी3 मध्ये 1.4 गीगाह्ाज क्र्ॉर्- कोर क्र्ॉलकॉम स्नैपड्रेगन प्रोसेसर, 1/2 जीबी रॅम आणि 8/16 जीबी इंटरनल स्टोरेज हदले गेले आहे. एक्सटनाल मेमरी र्ाढवर्ण्यासाठी यामध्ये माइक्रोएसर्ी कार्ा स्लॉट पि देण्यात आले आहे.
 8. 8. कॅ मेरा यामध्ये र्युअल-एलईर्ी ललॅश असलेला १३ मेगावपक्सेल मुख्य कॅ मेरा आणि र्ाइर् अँगलचा ५ मेगावपक्सेल पुढील कॅ मेरा देण्यात आलेला आहे.
 9. 9. जलरोधक IPX7 रेटींग असलेला मोटो जी३ हा जलरोधक (Waterproof) बनवर्ण्यात आलेला आहे. त्यामुळे चुकु न फोन ओला झाला ककं र्ा पाण्यात पर्ला तर चचंता करण्याची गरज नाही.
 10. 10. मोटो – जी3 Moto G (3rd Generation) मोटो जी३ खरेदी करण्यासाठी आणि ऑफसा पाहण्यासाठी भेट द्या -
 11. 11. www.netbhet.com

×