Pdf de nespereira

335 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pdf de nespereira

 1. 1. ^- v-n-cgí" "u . -4anu: -.u-w. .na-tn«n: .u_. a_~g. ... ..g_-_ x . .w '“ ' ' ' . ..g. ... .._. __-›cn. _.. §.n. ... .., ..n. .., a.. ~v. . ? Ê EE-I-fÉB/ ã “'. ""_l'à-n-. .. x . lb / ~ «agp» Q/ Í/ê
 2. 2. $704. / ãrzz L_ viZumm/ wã" Ji) (cava/ pg/ u” / AÍ/ O; 77 &Lx/ cow; (9 ; a 'w554- 4 c”. L 4T, 41.7” : :Z C241 6145,04; É Q, Xi# KÇTÍ-i-ç amy/ ue: 79724.51 K3. )7 (oa/ oc ae Cana/ u 7722 v3¡ fo# Q 2034217 já) ¡Qc/ *Ju/ aza, A¡ me 570m? /Zfzz/ Lcâ/ a A2 w lí', a/ ,oae/ ü Z( 0g, à, 'r ra. ; @véu/ Má @Jdzezaâa ( E1.; C_ 2/1127' &pão-Écmuã” / )7au»oc 2.1/ ; gana L 27922 e L ÍT- dac/ /Êrvdzçd L 3415044444/ u 32/24/2542_ C”. 62444: 2;. . É u cair ÚJLcoío/ i/à
 3. 3. f , , , .:»_. , . . A L; , _ . Í / .. » W , _ W K/ z ›¡ . n¡ . _. _ , J _ _ . . a f _ _ , , , _ . _ . à, _. . , , W T; .. ., . . _ ? Y . _ . . . y . ~ A z. , . . 1 _ _ / , t. a. , t. . a _ v A Íl _ , z . a, _ . l . .Jc , ., A . a. . , . _ . Ç. ., b. _t_ .7, l. . › . . . , . .. .. n __ . .31 . .. . í X. , , r , _ . . , m , m ¡LJu1NfÍ,1« . r . .WJÃ 4 U [W
 4. 4. vã** K1 / . , f c' 4.544 4 , c* ' *cj L 77a 72/1 *Ãffrra/ 'MJV/ pé 3 9 -l L_ *ms/ jà fêíiczz? ” . »j""°37 45/53) , z 'c '~~ >7 cwúía r§7gí)z; .›_›¡; .;ç-; . ÃF_É““¡ x. ; /7 pa) 774a c' a. T C: Cbr/ co: 2 2-_ “(: a,W1›; L.. / 1%**- / â7/p7z, .-j co* 2, 1/7¡ L / Zvmtgg m _g *E / Âxtefe QÓt/ c/. .x/ «ncfzg q; Ãác14/'z/ or/ :QÍ/ 0h17 M' f/ ll'__íñ k_ . ___. ... __. .._: __. .____. .,. .. _. ._. .__. ,.. ... ._. ..__. .-_. .., ... ... .. .. . .. .
 5. 5. C, (-24: Ita, ** p ? amam/ EA @A9 cy 5-12( / Q 17"' . . ~ "u, ., x72.- É( [Ç 5'14"/ / L , /- 'ÉCB (4 74:13 . , . › A ' V V -m _rá e' Léia. é 4( ég/ ÉC/ u” (5 »na c¡ 1775./ , Í' fa_ L ; a7 . ' V _, ) V, :g / éj ____ ;7 36 243,. " 217.7.; / Içñã-'í zg/ ,st-t/ ce L : r ç; v* "É, . , . __ ~ e czzr' v (car #d / Í . _ ~ _ _ r _ “lQ/ *ZVC “F4 'h/ M4P' v / /ú 721%) / Úkfc ? c a cf' ) 'CL «4/721** % C364( . Lã-agr à? f' * Q/ y cf( capa L' /7 7*# . 9x 7:' 72-1 (F14 ? nxl/ 'LÚCÚ é. 'Ê w 'ÀÀ '. k )z(: ~2»; ;, 5” @aa g9 f” “°' 5;/ « _ › - x v- T f' ? époopçaaL L g KL Í? , o( 1' 24240 / Ôíc/ Ê 2-3 59x' «'ñ _ r L Á/ /w < ' :7 à. G14 eu' 44// fI'*z: L'-c4_íc. ./ /7 *- r** 51g / ” "Íc-/ acççç J 2*? ” - x 74' . “ É. ( -177/.914445 l (same à_ z , A ' ' 2 (ÍVÍX/ LL( (L P7íí7ã 'cr- 775 1 4-¡
 6. 6. À< ; ía/ coa , xñ/ 'accra L- ? J , s. À «CT @ç -. / t' [LlÍ/ Ló( (É). 1B 2.' 7272.. lay/ cr' çó/ ;VÊÚ/ ?í ? #144 e. V p m4. 9.33?” r/ e; @,244 _É tv Êtpfííc 724 4042” C3 ? réu c; ;Lao 477_--z~c_17' zig/ ágar o 72, : e "ñ Q2445). é” , gm
 7. 7. É , í , L »C ' @Lda Í g_ ' , Í (1.4 2a, 42,: "' á' ? df 2152/2 . _ ) 2*' - ¡JL! Ê-éáfzjtcçá. 'à “í 3/1171 35s. 'J e' . i3 . . , x , X r~~ , xx , , o 34.2 , C'2"'44.n. _(: _ 1') _H3 _f ' a . .xçzcefífo (r- _cl (meu. CLcc u. 5452;; - Jrs/ »og/ é( 02.7 ÕÃKLÊQzLÇ r. . V . q¡ a Zi( wi' r x ~ %<' 7,431 K / Z-z v', b (r: CL ? ,144 (lg, k, tLÍ/ &QÚÊ 27,54 “Lata, 'ff f/ .Ml f( LL, ? L 7? (áv- lr S¡ 2 7 _j v Lá ; az a/ »da $41.12( -Jà 1 Cçgç_ x, ¡éh-qz/ "czc rx CIL** “k-/ Á/; oíi 74x10 Ãv . Ef-Í “it-tás 24 7 __ ) . h 1' v 1.0.! ;lg-xr ea. . 7 rx_ 13% “z 54' ? KL 7/41/15; , mí”, l! _ 1'” É) l. *v / ÍKS Zzqç g *f* e 55,; c 24, fue' "Lia" ç 7.5'. '7 x »rafa/ cw Ts_ Vá'. L ÍZrW: 241.21' &s; cz_ D_ , Jc a v¡ 940k? '“' v7 "Ç. Á I a_ o z~~ ' 'ü . ___« Sr' '24 641," 5 29-7591( »C é @L- . . j? ?? f( . . 2 (JT-W
 8. 8. .LÇ/ < , C 2*- 5 LC C (L , LC kr . .. ° ,7J g- , _ / zfr z, ;L'. ' , f" 3"” é V. . . í- ÉÓL, 65x65 (c *J "/11 (t. (/ C( , à x *v* , :l 2- / z/ a (c d( v, JLQ. ÍÍ 2,44 "° . í ' x ”/ -'. ----”: A¡ Lêzécva_ 'U/ &Coíu . ..z v¡ É *" Ã- [lg É , _;›"'(Lç G' _ â, //( . if ÃL À *ç --_: N'/ àfícaá 75., (-504 . /27 À , )7 í- 2» L ç z/ V/LT C/ _h _Cí / é ajQLLL/ É J/ /Á? //: (C¡'J "E7 kz_ t_ 355x144 / zj N» vc' WC. , ' ›' , . , T › “ : z / l CL 1.6x ~' Í( / TYÍ-J "f/ ê”['? /7JLI-x a* 2 É " / x _, › - _ - : JV/ ZA: C, .c6c. .m; ,«? '7 y, Àgwç 2x; 44.5"” . ~- (i-“LCL/ L-Lg, A75: QT/ :Ózc: à 1/5422; C aq' , Â 5_ f 21' 013:' (ZL ( 6.724,1' 7754, / V Z? 17%, ") *7* , ” - k 7,? / r) _tt (a H 77 / Jxf V” . õ . V ' Ô ' ' -¡ x34» / ' / VcLC/ (g, ._, - 747 c, ,b Qckp/ ú/ Z( C. ; v2çâ? ¡;; /c r (0 g_ / Í/ 97; / r. _ . › x é( C414, Ç7 47/14.: 25/, 1,40 à_ < A
 9. 9. 'N __/ 74_ '~ , : z<í de', _g «E (” _ , «xa (. - '72 ; g Ç'. t é" -V)((LLLL( (í. r á: 7. a_ É; (af/ Ç, (9. OQ' Liz C . - (ftwx C5 à_ »Yqdf LC 'Alça-ZL' @Ati ccz-Q; D ~-1a">L 5,4%, .. p_ . - d C_CL 4.16.1. 7/6; 3x» “JF/ L ? xzamê . S, ; n.7, ÇLZLj/ &LD -Z , W e me L É É. : f "L- (JÔ ; « "c-J: : ? f i, . ; ugíÃ/ n (LÍLLCÇÇ 7M. . (é c; . iÀf/ íkf" ' ) . x / íb f/2¡ç'l((”2 “ÀÊ/ Ô/-JÉ V /1 n N* Z" áQZ-g/ _zíí é. hr' z a , â L _(42_ Ô 7x x c~«. >2«'2 (4 ? z í/ ,2a/ *Êg4 __ »(2 3:7' x39 /53 4x à i,
 10. 10. 7%: '74 a_ G_ »alfa/ céu N, _ j¡ / _l V ” rbd_ 'P 67277 c; /L/ /épíâfa ' / ü Í. / 2 f. C4 á, É; (36444, 1/5 Z) ñ 'ía Ç xl xQ@$@m'm@; f nw~ V* wru. . tam; 71:3_ “x17 N* (É . -ca (54,4. / Lzà/ LZÍQM Lv e cu 4a. 9* q' , À” c; 'aa JSÊt/ ML éÃ/ âo- V] 'Z S: ' 4m, u› c%Ê 2á~ '77 hum &da; < B: É» 72 7p a¡ 2 6/6/7744. 2a . )7 e? L c/ .ã/ Í/: âoc (za _li g** m_ zàfóngé! É Ó* "í- ' #na q? , zm /2 . ff-a, cÓorm Õ ; em um «Ó -“ *x 'ha/ wae/ x, ?gw/ age 'g ¡rf/ /hc/ ze à, % “3 . .vibe/ Lvj"" CÍCLacJà/ ÊZL i1. 3444444775 72 S: A' . . ã J; 232m7» 7%_ - Cacau/ z, / “'Êá, ~,-›:72 q" v": /ÃÉ é! /47 31| V ! KM , ›
 11. 11. E6941 e (ÍCL M @acute ÊcuALgZ/ ¡YX Í i5 . . “/ ~L7u; gmpuãç [e a_ _, 7 um »cuca 38% ? Ô . ._ . "àfãtíu 'ÕEÚ z * cleÍÇc/ ccc m; /l: .u~w'w®c“ - QÚ _ _M avwml i ã/ n/ CÀÀWL (L- Lüwàugm s 511,61. 2.a. 2 a- Êq, _ 44 ¡. ,@, g_u_4_¡474,; x_ Jífàlp; f/ ggsla, (t: 0 ___ à . § o' É - ¡ÍÇÁLíLA-Laxx. Í_- CMAMMCX. . 6 É . . ScLÊL/ LWMÇ" uíLAs/ aazcíczc Ú __. 8 502 44mm, «Zuwuycãp _ c), 5423' 6 _ aê) : a 47., 2. N* 2mm L' n? Q' é xJí atual_ 7x15” 5/2. / Zz-giayíévi. Ú_ , _ &Pta/ ua; É' Écud 946x452, 9 _ $271 dicas 5'/ / à Ga? ?? . Q 4a. » 4D_ Ú~p_ _' í/ Ãàê. ezzq“zu: éca / Zc ; Zzzg/ *cá . l / ?ãp 640 g _. 'C3 e. Í , 7 Ã; z 3x71 caxoooéf HÉWj-óff” i. É õ/ âcâ) f 7 fiz/ U 'Z Luc/ Z: QJZÍZÂWíCZÀec-c* , '20 “(1 an, "Ju (-2141 7 (pmcb/ o
 12. 12. ,. .._-_~. _ÂA _AVA . -r ~ a=7+ u. . w. _ L . M. r** eu A. ; ? Z é. #izái, cl, cüfvt- u, v : - ? a W441 . QQ. í-_ó 'Zc 9:12 ' p _T l B( : ZÁZZ 'lato 61-5141: . Ó* [if 514;; a 44-2443' W N É z_ É Í ; à nocao/ Ê.: 3g 7¡ 41/2 $444? é. ;í _ í @Low M647?, Q5441, __ _ç . _ ari/ lg, A( ? LcoÃ/ pgí? V 'é 0 , J ? C52 “Lc f. ; Qffao à 'HzCcLç , . 'l “S9 (J '34 ; ao z/ izcçzzô ; L w' “Dt” #Ú - 'à f 74;** a " 22 *um @c ¡ÍÚP7É4eGA .50 . . ' il/ çícor L 'àczzznfgàzm C g7 5* Ú T, í 2 01¡ 2.1.5 Ji: : *$104 »ea (FJ _a " v ,
 13. 13. É r . í ¡$4.47! › _ 7 ; É w , _ ; b O" ', ' v 3'» _ . _ m4: : ___-5›_. :,. _~ ', ',4*" _ .14 l A_ . . r . . . « ~~_r_ . .. W 7 í _ _ _ _ __ __ ___ . L, ; Í , _ Y_ _ _ _ _ í 7 4 J y . . ___ ____ Â í . . . - z _ _ , A A p. . í k' . . . p.. ._. ~.« « uv-uxw--u-. ..nm x É
 14. 14. ff; E' JJV Cüí/ Ccàcf. " u 7/5014/5' "Pa. C_ . cz/ ç /5/74” 67 n t' M. ? (Lu. 0/5.? i3 a». z/ _o z, .- C/ éóaó 'C7 / ($724 Cid. : 0/12 a. õ/ 'líêcvkV r( , 7)? (La C/ q; ¡ÇÍ/ fazííôcãJ *f (É), ?zmzt/ /IJ (f) fa-

×