O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Έκπηξη ζηα νέα επισειπημαηικά        μονηέλα ηος Ηλεκηπονικού Εμποπίος        Οι σημαντικότερες τάσεις και ε...
Είζηε νη «παίθηεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνπο όξνποηνπ παηρληδηνύ» δειαδή απηνί πνπ, ζηεξηδόκελνηζηηο επαλαζηαηηθέο ηερλνινγίεο, ...
ΣΙ ΚΟΙΝΟ ΕΦΟΤΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΕΣΑΙΡΕΙE΢;
ΚΑΙΝΟ-ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΟΙΕίλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαηηδηαίηεξα θαηλνηόκεο ζην ήδεππάξρνλ επηρεηξεκαηηθόκνληέιν ηνπο αιιά δελ έρ...
CASE STUDY - KODAK 1880 – Ίδξπζε 1888 – Λαλζάξηζκα ηεο πξώηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ( θαηαζθεπή από ραξηόλη)! 1962 – Τδίξνο...
ΣΑ ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ ΣΨΝ ΚΑΙΝΟ-ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΨΝ Μεηακόξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ Εγθαηάιεηςε ηνπ πθηζηάκελνπ επηρεηξεκαηηθν...
ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΓΚΕΙΣΑΙ ΢ΣΟ ΌΣΙ ΟΣΑΝ ΥΣΑ΢ΕΙ ΚΑΠΟΙΟ΢ ΢ΣΗΝΚΟΡΤΥΗ ΣΟΤ ΔΙΚΟY ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ (ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ),Η ΜΕΣΑΒΑ΢Η ΢Ε ...
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑ΢ΣΕ ΢Ε ΘΕ΢Η ΝΑ ΑΝΑΓΝΨΡΙ΢ΟΤΜΕ ΣΑ ΝΕΑ ΒΟΤΝΑΉΣΟΙ ΣΙ΢ ΝΕΕ΢ ΑΝΑΣΡΕΠΣΙΚΕ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢
ΚΑΘΨ΢ ΔΕΝ ΓΝΨΡΙΖΟΤΜΕ ΚΑΝ ΟΣΙ ΤΠΑΡΦΟΤΝ!
ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ – Η ΑΝΑΣΡΑΠΕΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ!
DISRUPTIVE TECHNOLOGY; Πθγι: Brian Solis, Disruptive Technology and How to Compete for the Future H «τεχνολογικι αναδιαμ...
ΑΝΑΣΡΕΠΣΙΚΕ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢ 2004        ορατότητα              ωριμότηταΠθγι: Gartner
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΜέσπι ππόηινορ ηην ζηπαηηγική εξοςζία (ηο ζςγκπιηικό πλεονέκηημα)    είσαν οι επισειπήζειρ πος ζηον κλάδο ...
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΛΑΔΨΝ ΒΙΟΜΗΦ. ΠΟΤ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨΘΗΚΑΝ
ΚΑΙ ΣΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨ΢Η ΣΟΤ!
..ΕΝΨ ΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΢ΤΜΒΟΤΛΕΙΑ ΑΤΣΨΝ ΑΝΑΖΗΣΟΤΝΣΙ΢ ΙΔΕΑΣΕ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ΢ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ
ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΑ΢Η..
…ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ!          ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΟ΢ ΣΖΙΡΟ΢        ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ B2C          ...
“΢Ε ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΩΡΑΚΑΝΕΝΑ΢ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΑΕΙ ΠΙΑ ΓΙΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΘΩ΢ ΑΤΣΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙΚΟΜΜΑΣΙ ΣΗ΢ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ΢ΜΑ΢ ...
ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΣΕ΢ ΑΠΟ΢ΑΥΗΝΙΖΟΤΝ ΜΕ ΑΡΚΕΣΑ ΕΝΣΤΠΨ΢ΙΑΚΟΣΡΟΠΟ ΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΜΟΝΣΕΛΨΝ
Η ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΑΓΟΡΑ΢ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ                    Offline         1. Επιλογι      2. ...
΢ΤΝΗΘΗ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΢ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Επιχειρθματικό μοντζλο           Κατθγορία          Κοινό-΢...
Abo            Honest    Commerce     Curated           Commerce            Shopp...
ΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΙΑ ΡΟΗ                   Παξάδεηγκα (Shopping Club – Flash Sales)...
Abo-CommerceTo συνδρομητικό επιχειρηματικό μοντέλο                     ΢ε αυτό οι εγγραμμζνοι χριςτεσ ...
Abo-Commerce
Abo-Commerce
Curated ShoppingΤο επιμελημένο εμπόριο             Curated Shopping ςθμαίνει «επιμελθμζνεσ αγορζσ» και    ...
Curated Shopping                              http://www.shoedazzle.com/https://www.youtube.c...
Curated Shopping
Live ShoppingΤο «ζωντανό» εμπόριο            Σο Live Shopping, όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται, είναι ζνα     ...
Live Shopping
Shopping ClubH πρωτοπόρος τοσ επιτειρηματικού μοντέλοσ    ΢ε αυτό το επιχειρθματικό μοντζλο, τα μζλθ μιασ «VIP»    ...
Shopping Club                            Σο «απόλυτο» Shopping Club του Design         ...
Shopping Club        Η Zalando δξαζηεξηνπνηείηαη απηή ηε        ζηηγκή ζε 16 επξσπατθέο αγνξέο θαη    ...
Shopping Club
Shopping Club
Shopping Club
Shopping PartiesΣο ιδανικό θλεκτρονικό επιχειρείν για τισ γυναίκεσ!Σο παραπάνω επιχειρθματικό μοντζλο είναι ιδιαίτερα ενδι...
Shopping Parties
On-Demand CommerceΠαραγωγή κατ’ απαίτησηΠροωθούνται δηλαδή για παραγωγή μόνο όσα προϊόντα παραγγελθούν ή λάβουν τιςψήφους ...
On-Demand Commerce
Mass CustomizationΗ μαηικι εξατομίκευςθ (mass customization) ςφμφωνα με ζναν από τουσ κορυφαίουσ ειδικοφσ τον Dr.Frank Pil...
Mass CustomizationH εταιρία Dell ςτο ξεκίνθμά τθσ ιταν θ πρϊτθ θ οποία εφιρμοςε το παραπάνω επιχειρθματικό μοντζλο καιςιμε...
Mass Customization
Mass Customization
Mass Customization
CrowdsourcingΩσ πλθκοποριςμό (crowdsourcing) αναφζρεται θ πράξθ τθσ εξωτερικισ ανάκεςθσ κακθκόντων, πουπαραδοςιακά εκτελοφ...
Crowdsourcing        Η Quirky δθμιουργικθκε πριν από        περίπου τζςςερα χρόνια από τον        ...
Crowdsourcing        Εξαιρετικό παράδειγμα ανάπτυξθσ ενόσ        νζου προϊόντοσ μζςω τθσ πλατφόρμασ και  ...
Social CommerceΜε τον όρο Social Commerce (κοινωνικό εμπόριο) δεν εννοοφμαι απλϊσ το ςυνδυαςμό αγορϊν μεαξιολογιςεισ, ςχόλ...
Social Commerce
Social Commerce
Re-CommerceΠρόκειται για το επιχειρθματικό μοντζλο ςτο οποίο γίνεται θ μεταπϊλθςθ μεταχειριςμζνων προϊόντων. Μζςωαυτοφ του...
Re-Commerce
Collaborative (Sharing) CommerceΣο κοινωνικό διαδίκτυο επιτρζπει νζεσ μορφζσ αγορϊν που απευκφνονται «από άτομο ςε άτομο»....
Collaborative (Sharing) Commerce
Collaborative (Sharing) Commerce
Delivery CommerceΤπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν εγγράφων και δεμάτωνΗ άμεςθ αποςτολι και παράδοςθ προϊόντων ςε οποιοδιποτε ςθμείο...
Delivery Commerce
Honest CommerceΣο «ζντιμο» θλεκτρονικό εμπόριοΗ Honestby είναι μια πλατφόρμα του Βζλγου ςχεδιαςτι μόδασ Bruno Pieters. Προ...
Honest Commerce
ΚΑΙ ΣΩΡΑ, Η ΢ΕΙΡΑ ΢Α΢!
ΑΝΑΖΗΣΗ΢ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ!Για πιο πράγμα παραπονιζται ο απζναντί ςασ;         Τι είδοσ προβλιματα αντιμετωπίηει ο απζν...
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΣΕ ΣΙ΢ ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΛΑΔΨΝ ΒΙΟΜΗΦ. ΠΟΤ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨΘΗΚΑΝ
..ΚAI ΣΟΤ΢ ΚΤΚΛΟΤ΢ ΤΠΕΡΒΟΛΗ΢ (Hype Cycle) ΣΗ΢ GARTNER    Πθγι: Gartner
ΠΡΟΠΑΝΣΨΝ, ΟΜΨ΢, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΣΕ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΢Α΢ ..  Σο ποςοςτό των κενών καταςτθμάτων ξεπερνά το 30%
ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΣΟΠΙ΢ΕΣΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤ΢Ε΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΤΚΑΙΡΙΕ΢ Πλατφόρμα που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ιδιοκτιτεσ των άδειων κα...
ΣΕΛΟ΢, ΛΑΒΕΣΕ ΤΠΟΧΗ ΢Α΢ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΨΝ ΠΨΛΗ΢ΕΨΝ  Πθγι: 2b AHEAD ThinkTank, Die Zukunft des Verkaufens,
Η ΣΡΑΠΟΤΛΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ ΕΚ ΝΕΟΤ ΢ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ! ΓΔΙΞΣΔ ΘΑΡΡΟ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΡΙΦΣΔ ΣΟΤ΢ ΠΑΡΑΓΟ΢ΙΑΚΟΤ΢ ΚΑΝΟΝΔ΢ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΠΑΡΑΓΟ΢ΙΑΚΔ΢ ΝΟ...
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ
ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΠΟΛΤ     για τθν προςοχι ςασ!      Ευςτάκιοσ Ιντηεΐδθσ      INTZEIDIS Consulting    Director M...
Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3.101 visualizações

Publicada em

The Business Model Explosion of E-Commerce. The major trends and evolutions
By Efstathios Intzeidis

Publicada em: Negócios

Έκρηξη στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 1. 1. Έκπηξη ζηα νέα επισειπημαηικά μονηέλα ηος Ηλεκηπονικού Εμποπίος Οι σημαντικότερες τάσεις και εξελίξειςΕυςτάκιοσ Ιντηεΐδθσ Photos: www.compfight.com
 2. 2. Είζηε νη «παίθηεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνπο όξνποηνπ παηρληδηνύ» δειαδή απηνί πνπ, ζηεξηδόκελνηζηηο επαλαζηαηηθέο ηερλνινγίεο, ζα θαηαξξίςεηεηνπο παξαδνζηαθνύο θαλόλεο θαη ζα εηζαγάγαηελέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια.Είζηε απηνί πνπ αξέζθεηε ζηελ θαηλνηνκία θαη δεδέρεζηε πεξηνξηζκνύο από ηα παγησκέλαεπηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηα νπνία θαηακθηζβεηείηε κε ην λα δεκηνπξγείηε λέα, πξνοόθεινο ησλ θαηαλαισηώλ.
 3. 3. ΣΙ ΚΟΙΝΟ ΕΦΟΤΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΕΣΑΙΡΕΙE΢;
 4. 4. ΚΑΙΝΟ-ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΟΙΕίλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαηηδηαίηεξα θαηλνηόκεο ζην ήδεππάξρνλ επηρεηξεκαηηθόκνληέιν ηνπο αιιά δελ έρνπλ ηνζάξξνο θαη ηε θαηαλόεζεεπηδίωμεο ξηδηθώλ θαηλνηνκηώλ Οη Καηλν-Δεηλόζαπξνη έρνπλ ωο ζηόρν ηελ επίηεπμε θαηνρήο ηνπ κεγαιύηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο κέζω ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.
 5. 5. CASE STUDY - KODAK 1880 – Ίδξπζε 1888 – Λαλζάξηζκα ηεο πξώηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ( θαηαζθεπή από ραξηόλη)! 1962 – Τδίξνο 1 δηζ. δνιάξηα 1976 – Καηείρε ην 90% ηεο αγνξάο θσηνγξαθηθνύ θηικ θαη ην 85% ησλ θσηνγξαθηθώλ κεραλώ 1975 – Εθηύπε ηην ππώηη τηθιακή κάμεπα! 1986 – Εθηύπε ηην ππώηη κάμεπα με Megapixel! 2004 – Σηαμάηηζε ηην παπαγυγή θυηογπαθικών μησανών με θιλμ! 2012 – Πηώρεπζε
 6. 6. ΣΑ ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ ΣΨΝ ΚΑΙΝΟ-ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΨΝ Μεηακόξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ Εγθαηάιεηςε ηνπ πθηζηάκελνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ θαη πηνζέηεζε λένπ Απνηπρία: Σπγρώλεπζε, Εμαγνξά, Πηώρεπζε Παράγοντες αποτυχίας Έλλειψη φαντασίας Κερδοφορία Εφάπαξ κόστος Μάρκα Νοοτροπία Αντίσταση στις αλλαγές Ιστορία Άρνηση Robert H. Smith, University of Maryland, Surviving Disruptive Technologies
 7. 7. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΓΚΕΙΣΑΙ ΢ΣΟ ΌΣΙ ΟΣΑΝ ΥΣΑ΢ΕΙ ΚΑΠΟΙΟ΢ ΢ΣΗΝΚΟΡΤΥΗ ΣΟΤ ΔΙΚΟY ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ (ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ),Η ΜΕΣΑΒΑ΢Η ΢Ε ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΧΗΛΟΣΕΡΟ ΒΟΤΝΟ (ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΜΟΝΣΕΛΟ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΕΥΙΚΣΗ
 8. 8. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑ΢ΣΕ ΢Ε ΘΕ΢Η ΝΑ ΑΝΑΓΝΨΡΙ΢ΟΤΜΕ ΣΑ ΝΕΑ ΒΟΤΝΑΉΣΟΙ ΣΙ΢ ΝΕΕ΢ ΑΝΑΣΡΕΠΣΙΚΕ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢
 9. 9. ΚΑΘΨ΢ ΔΕΝ ΓΝΨΡΙΖΟΤΜΕ ΚΑΝ ΟΣΙ ΤΠΑΡΦΟΤΝ!
 10. 10. ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ – Η ΑΝΑΣΡΑΠΕΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ!
 11. 11. DISRUPTIVE TECHNOLOGY; Πθγι: Brian Solis, Disruptive Technology and How to Compete for the Future H «τεχνολογικι αναδιαμόρφωςθ» είναι μια ανατρεπτικι καινοτομία, θ οποία παρζχει ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία που είναι τόςο ςυναρπαςτικι, με αποτζλεςμα ο κακζνασ μασ να εγκαταλείπει γριγορα τον παραδοςιακό τρόπο με τον οποίο κάνει διάφορα πράγματα και να επιλζγει αυτόν που είναι νζοσ. Robert H. Smith, University of Maryland, Surviving Disruptive Technologies
 12. 12. ΑΝΑΣΡΕΠΣΙΚΕ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢ 2004 ορατότητα ωριμότηταΠθγι: Gartner
 13. 13. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΜέσπι ππόηινορ ηην ζηπαηηγική εξοςζία (ηο ζςγκπιηικό πλεονέκηημα) είσαν οι επισειπήζειρ πος ζηον κλάδο ηοςρ καηείσαν ηιρ καλύηεπερ ςποδομέρ! Το παπαπάνυ, όμυρ, δεν ιζσύει πια! Το διαδίκηςο έδυζε ηην δςναηόηηηα ζηοςρ επιηιθέμενοςρ να παπέσοςν πποφόνηα ή ςπηπεζίερ κάνονηαρ σπήζη ςποδομών πος δεν ηοςρ ανήκοςν και πος δεν καηέσοςν ηον διασειπιζηικό έλεγσο αςηών. Οι επιηιθέμενοι αποκόπηοςν ηο επισειπημαηικό μονηέλο από ηιρ ςποδομέρ!
 14. 14. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΛΑΔΨΝ ΒΙΟΜΗΦ. ΠΟΤ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨΘΗΚΑΝ
 15. 15. ΚΑΙ ΣΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨ΢Η ΣΟΤ!
 16. 16. ..ΕΝΨ ΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΢ΤΜΒΟΤΛΕΙΑ ΑΤΣΨΝ ΑΝΑΖΗΣΟΤΝΣΙ΢ ΙΔΕΑΣΕ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ΢ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ
 17. 17. ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΑ΢Η..
 18. 18. …ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ! ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΟ΢ ΣΖΙΡΟ΢ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ B2C (ςε τρισ δολάρια) 1.298 1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ΢ ΣΖΙΡΟ΢ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 2012 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ B2C 2010 – 2015 (ςε δισ δολάρια) 343.5 291.6 318.1 208.8 235.2 264.4 2010 2011 2012 2013 2014 2015Πθγι: eMarketer.com
 19. 19. “΢Ε ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΩΡΑΚΑΝΕΝΑ΢ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΑΕΙ ΠΙΑ ΓΙΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΘΩ΢ ΑΤΣΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙΚΟΜΜΑΣΙ ΣΗ΢ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ΢ΜΑ΢ ΖΩΗ΢ OΠΩ΢ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΡΕΤΜΑ”.Jack Ma, CEO Alibaba Group (2013)
 20. 20. ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΙΚΣΕ΢ ΑΠΟ΢ΑΥΗΝΙΖΟΤΝ ΜΕ ΑΡΚΕΣΑ ΕΝΣΤΠΨ΢ΙΑΚΟΣΡΟΠΟ ΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΣΨΝ ΝΕΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΜΟΝΣΕΛΨΝ
 21. 21. Η ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΑΓΟΡΑ΢ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ Offline 1. Επιλογι 2. Επιλογι 3. Αγορά προμθκευτι προϊόντοσ προϊόντοσ ΢υλλογι Επιςκόπθςθ Επιλογι πλθροφοριϊν προϊόντοσ προϊόντοσ για το προϊόν Online Μετατόπιςθ Αποςφνδεςθ 1. Επιλογι 2. Επιλογι Αγορά προϊόντοσ προμθκευτι προϊόντοσ ΢υλλογι Επιςκόπθςθ Επιλογι πλθροφοριϊν προϊόντοσ προϊόντοσ για το προϊόν
 22. 22. ΢ΤΝΗΘΗ΢ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΢ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Επιχειρθματικό μοντζλο Κατθγορία Κοινό-΢τόχοσ Αγορζσ Offline  Online Ροφχα - Αξεςουάρ Νζοι Αγγλία Shopping Club Σεχνολογία Άνδρεσ Γερμανία Location-Based Commerce Ζπιπλα Γυναίκεσ Γαλλία Δθμοπραςίεσ Εκπαίδευςθ Ηλικιωμζνοι Άνδρεσ Ιςπανία Shopping Party Σαξίδια – Αναψυχι Ηλικιωμζνεσ Γυναίκεσ Ιταλία Abo Commerce Αυτοκίνθτο ΢υνταξιοφχοι Ρωςία Curated Shopping Τπθρεςίεσ Lohas Σουρκία Live Shopping Είδθ ςοφπερ μάρκετ Νζοι Lohas Κφπροσ On-demand Commerce D.I.Y. Ηλικιωμζνοι Lohas Ινδία Mass Customization Κουηίνα Μθτζρεσ Κίνα Social Commerce Κοςμιματα Οικογζνειεσ Η.Π.Α. Re Commerce Προςωπικι περιποίθςθ Ομοφυλόφιλοι Βραηιλία Sharing Commerce Βιβλία Επιχειρθματίεσ Μεξικό Delivery Commerce Τποδιματα … Αυςτραλία Couch Commerce Οικιακζσ ςυςκευζσ … ΢αουδικι Αραβία Honest Commerce Παιχνίδια … Ινδονθςία T-Commerce Είδθ για κατοικίδια ηϊα … Ιαπωνία π.χ. Curated Shopping ςυνδυαςτικά με Abo Commerce και Shopping Parties για ροφχα και αξεςουάρ με κοινό-ςτόχο τισ γυναίκεσ ςτθν αγγλικι αγορά
 23. 23. Abo Honest Commerce Curated Commerce Shopping Delivery Live Commerce ShoppingCollaborative Νζα Shopping (Sharing) Commerce επιχειρθματικά Club μοντζλα E-commerce Re Shopping Commerce Parties Social On-Demand Commerce Commerce Mass Crowdsourcing Customization
 24. 24. ΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΙΑ ΡΟΗ Παξάδεηγκα (Shopping Club – Flash Sales) Αναδυόμενο Νζα Επιχειρθματικά μοντζλα Vente Privee Copycats Goldenbrands, Brandsgalaxy Διεκνοποίθςθ Vente Privee, BuyVip Εφαρμογι ςε διαφορ. κατθγορίεσ προϊόντων One Kings Lane, FabΚορεςμζνο Εφαρμογι καινοτόμου ςτρατθγικι μάρκετινγκ Fab, Zalando Aggregator Kumk.de
 25. 25. Abo-CommerceTo συνδρομητικό επιχειρηματικό μοντέλο ΢ε αυτό οι εγγραμμζνοι χριςτεσ λαμβάνουν δια μζςω ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν επιλεγμζνα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι από δείγματα προϊόντων ομορφιάσ, delicatessen, οικολογικά και οργανικά προϊόντα , προϊόντα μόδασ- κοςμθματοποιίασ – ομορφιάσ, ανδρικισ μόδασ, υποδιματα, τςάντεσ και αξεςουάρ, ζργα τζχνθσ, άνκθ, ροφιματα, πρϊτεσ φλεσ μαγειρικισ, είδθ ςοφπερ μάρκετ μζχρι και παιδικζσ δραςτθριότθτεσ. 3 πθγζσ εςόδων 1. ΢υνδρομζσ 2. E-Shop 3. Ζρευνεσ
 26. 26. Abo-Commerce
 27. 27. Abo-Commerce
 28. 28. Curated ShoppingΤο επιμελημένο εμπόριο Curated Shopping ςθμαίνει «επιμελθμζνεσ αγορζσ» και λειτουργεί ωσ εξισ: Οι διαδικτυακοί ζμποροι μειϊνουν μζςω του Curated Shopping το εφροσ τθσ προςφοράσ τουσ προσ τουσ πελάτεσ τουσ. Η επιλογι γίνεται με βάςθ τισ προτιμιςεισ και το ςτυλ των χρθςτϊν με τθ βοικεια των «ζξυπνων αλγορίκμων». Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ζχουν ιδθ γνωςτοποιιςει τα παραπάνω, μζςω ενόσ κουίη ςτο οποίο ζχουν αναφζρει τισ προτιμιςεισ τουσ για το ςτυλ των ροφχων, τισ προτιμιςεισ τουσ ςτα χρϊματα, το μζγεκοσ των ροφχων κακϊσ και το επάγγελμά τουσ. Ο πελάτθσ λαμβάνει ςτθ ςυνζχεια ζνα δζμα με επιλεγμζνα ροφχα, όπωσ διάφορα πουκάμιςα, παντελόνια, κάλτςεσ, που επιλζγονται από τον προςωπικό ςφμβουλό των αντίςτοιχων διαδικτυακϊν καταςτθμάτων. Σο «πρωτοφιλτάριςμα» του εμπόρου ακολουκεί τθν αρχι «λίγα και καλά», ενϊ οι πελάτεσ μποροφν να επιλζξουν ποια από τα παραπάνω ροφχα κα κρατιςουν και τα υπόλοιπα τα επιςτρζφουν, χωρίσ κανζνα κόςτοσ, πίςω ςτον ζμπορο.
 29. 29. Curated Shopping http://www.shoedazzle.com/https://www.youtube.com/watch?v=T6D2xEAUT8c http://www.artsicle.com/
 30. 30. Curated Shopping
 31. 31. Live ShoppingΤο «ζωντανό» εμπόριο Σο Live Shopping, όπωσ ςυνθκίηεται να λζγεται, είναι ζνα από τα επιχειρθματικά μοντζλα του θλεκτρονικοφ εμπορίου το οποίο βρικε μεγάλθ απιχθςθ ςτον επιχειρθματικό αλλά και επενδυτικό κόςμο ςε όλεσ τισ θπείρουσ. ΢ε αυτά, τα μζλθ μιασ κοινότθτασ λαμβάνουν κακθμερινά, για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, «αποκλειςτικζσ» προςφορζσ. Τπάρχουν δφο ειδϊν κατθγορίεσ εταιρειϊν Live Shopping: Αυτζσ που προμθκεφονται μόνοι τουσ τα εμπορεφματα και ςε αυτζσ που προςφζρουν εκπτωτικά κουπόνια και Deals.
 32. 32. Live Shopping
 33. 33. Shopping ClubH πρωτοπόρος τοσ επιτειρηματικού μοντέλοσ ΢ε αυτό το επιχειρθματικό μοντζλο, τα μζλθ μιασ «VIP» κοινότθτασ λαμβάνουν, για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα (ςυνικωσ 3-5 μζρεσ), «αποκλειςτικζσ» προςφορζσ από εποχιακό πλεονάηων απόκεμα (ςυνικωσ περιοριςμζνων τεμαχίων) ςε επϊνυμεσ μάρκεσ ρουχιςμοφ, υποδθμάτων, αξεςουάρ και οικιακϊν ειδϊνH παραπάνω εταιρεία διοργάνωςε περί τα 6.000 events πωλιςεων το 2012 και ποφλθςε ςυνολικά 60 εκατ.προϊόντα από 2.000 επϊνυμεσ μάρκεσ. Ο μζςοσ όροσ αποςτολισ προϊόντων τθσ ανζρχεται ςε 75.000παραγγελίεσ θμερθςίωσ. Επιπλζον, θ Vente Privee εξελίχτθκε ςε ζναν από τουσ κορυφαίουσ διανομείσ κραςιϊνςτθ Γαλλία, ενϊ παράλλθλα αφξθςε τον αρικμό των εκπτωτικϊν κουπονιϊν τθσ υπθρεςία τθσ RoseDeal. Η VentePrivee απαρικμεί 18 εκατ. μζλθ και δραςτθριοποιείται ςε οκτϊ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ(Γαλλία, Γερμανία, Αυςτρία, Βζλγιο, Ολλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία) και ςτισ Η.Π.Α.. Jacques-Antoine Granjon: λειτουργοφμε Ηλεκτρονικό Εμπόριο αλλά προςφζρουμε Events Δεν
 34. 34. Shopping Club Σο «απόλυτο» Shopping Club του Design • Λανςάριςμα τον Ιοφνιο του 2011 • Δραςτθριοποιείται ςε 26 χϊρεσ • 11 εκατ. μζλθ ςε όλο τον κόςμο • ΢υνεργαςία με πάνω από 10.000 ςχεδιαςτζσ • 67% των πωλιςεων προζρχεται από τακτικοφσ πελάτεσ • 70% των πελατϊν είναι γυναίκεσ • 55% των πελατϊν είναι κάτω των 35 ετϊν • Οι πελάτεσ αγοράηουν κατά μζςο όρο 5,4 προϊόντα ανά λεπτό 5θ πιο καινοτόμοσ επιχείρθςθ 2013* *Fast Company Οι πωλιςεισ τθσ για το τζταρτο τρίμθνο 2012 ανιλκαν ςτα 45 εκατ. δολάρια. Από αυτζσ, το 70% πραγματοποιείται ςτισ Η.Π.Α. ενϊ ο υπόλοιποσ τηίροσ προζρχεται από τθν ευρωπαϊκι αγορά. Κάκε δεφτερθ παραγγελία αφορά προϊόντα διακόςμθςθσ ςπιτιοφ. 20% των παραγγελιϊν αφοροφν προϊόντα μόδασ ενϊ ζκαςτο 10% των παραγγελιϊν αφοροφν προϊόντα τζχνθσ και κοςμιματα. Σο ποςοςτό των πωλιςεων μζςω των κινθτϊν ςυςκευϊν ανζρχεται ςτο 40% ςτθν Αμερικι ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ευρϊπθ ανζρχεται ςτο 20%. Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ πλατφόρμασ του είναι θ μοναδικότθτα. ΢φμφωνα με τον ίδιο, το 90% των προβεβλθμζνων προϊόντων τθσ δεν διατίκενται ςε άλλθ γνωςτι πλατφόρμα (π.χ. Amazon).
 35. 35. Shopping Club Η Zalando δξαζηεξηνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζε 16 επξσπατθέο αγνξέο θαη ήδε ην 50% ηνπ ηδίξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Τν πνζνζηό επηζηξνθώλ αλέξρεηαη ζην 50% ησλ δηαθηλνύκελσλ πξντόλησλ ηεο
 36. 36. Shopping Club
 37. 37. Shopping Club
 38. 38. Shopping Club
 39. 39. Shopping PartiesΣο ιδανικό θλεκτρονικό επιχειρείν για τισ γυναίκεσ!Σο παραπάνω επιχειρθματικό μοντζλο είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον για προϊόντα που χρειάηονταιδιευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ, όπωσ τα προϊόντα ομορφιάσ, κοςμιματα, αξεςουάρ ςπιτιοφ, delicatessen.Επιπλζον, θ αγορά τουσ ςυςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τα ςυναιςκιματα, τθν παρόρμθςθ, τθνανακάλυψθ, τθν κακοδιγθςθ και τθν εμπειρία των καταναλωτϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ ταπαραπάνω, μποροφν να αναπτυχκοφν π.χ.Fashionparty, Jewelryparty, Babyparty, Cookingparty, Tupperparty, Wineparty, Shoesparty, Beautyparty, Accessoriesparty, Bookparty «Βαζική πρόκληζη ηων άμεζων πωλήζεων μέζω ηων Shopping Parties δεν είναι η προζέλκσζη καηαναλωηών για ηην αγορά ανηικειμένων αλλά η παρόηρσνζη αηόμων για ηην πώληζή ηοσς».
 40. 40. Shopping Parties
 41. 41. On-Demand CommerceΠαραγωγή κατ’ απαίτησηΠροωθούνται δηλαδή για παραγωγή μόνο όσα προϊόντα παραγγελθούν ή λάβουν τιςψήφους των μελών της πλατφόρμας. Οι πελάτεσ τθσ λαμβάνουν προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ ςε τιμζσ εργοςταςίου και ςε διάςτθμα 2-3 μθνϊν από τθν παράδοςθ τθσ παραγγελίασ. Αυτό είναι δυνατό μζςω τθσ απενεργοποίθςθσ των μεςαηόντων (και ωσ εκ τοφτου των περιττϊν προμθκειϊν τουσ) κακϊσ και τθσ άμεςθ πρόςβαςθσ ςε εργοςτάςια ςε όλο τον κόςμο. Όλα τα προϊόντα προςφζρονται προσ πϊλθςθ ςτθν πλατφόρμα με διάρκεια 3-7 μζρεσ. Μζςα ς’ αυτό το χρονικό διάςτθμα γίνονται δεκτζσ οι παραγγελίεσ. Μετά το τζλοσ τθσ προβολισ, θ Myfab μεταβιβάηει τθ ςυνολικι παραγγελία ςτο ανάλογο εργοςτάςιο (το οποίο ςυνικωσ βρίςκεται ςτθν Κίνα), το οποίο και εκτελεί τθν παραγγελία κατ’ απαίτθςθ. Εφόςον το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο είναι επιτυχζσ, τότε επαναλαμβάνεται θ ενζργεια πϊλθςθσ.
 42. 42. On-Demand Commerce
 43. 43. Mass CustomizationΗ μαηικι εξατομίκευςθ (mass customization) ςφμφωνα με ζναν από τουσ κορυφαίουσ ειδικοφσ τον Dr.Frank Piller είναι «θ ςυνεργαςία μεταξφ των εταιρειϊν και των πελατϊν, θ οποία αναφζρεται ςτθ λειτουργικιπαραγωγικι διαδικαςία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και ζχει ωσ ςτόχο να αναπτφξει ζνα εξατομικευμζνοπροϊόν, προςαρμοςμζνο για ζναν αποδζκτθ. ΢τθν Cyledge τθ μεγαλφτερθ πλατφόρμα βάςθσ δεδομζνων ςτον κόςμο για εξατομικευμζνα προϊόντα, μπορείτε να βρείτε βζλτιςτεσ πρακτικζσ εξατομικευμζνθσ παραγωγισ από 15 διαφορετικζσ βιομθχανίεσ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα ςασ βοθκιςουν να αναπτφξετε τισ δικιζσ ςασ ιδζεσ.
 44. 44. Mass CustomizationH εταιρία Dell ςτο ξεκίνθμά τθσ ιταν θ πρϊτθ θ οποία εφιρμοςε το παραπάνω επιχειρθματικό μοντζλο καιςιμερα πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν αναπτφξει επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ προςφζροντασ αποκλειςτικάεξατομικευμζνα προϊόντα όπωσ π.χ. κοςμιματα, βιβλία, καμβά, μπλουηάκια, ςοκολάτεσ, υποδιματα, καφζ, κοφκλεσ, χυμοφσ, μοφςλι, κουςτοφμια και πουκάμιςα, design κινθτϊν, ποικίλαπροϊόντα και αρϊματα. Σα ζςοδά του του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ εξατομικευμζνων Σ-Shirts Spreadshirt για το 2012 αυξικθκαν κατά 42% και ανιλκαν ςε 65 εκατομμφρια ευρϊ. ΢υνολικά 3 εκατ. προϊόντα βρικαν το δρόμο τουσ ζξω από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Spreadshirt. Tο ποςοςτό επιςτροφισ για το πρϊτο εξάμθνο του 2012 με βάςθ όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ τθσ παραγγελίεσ ανιλκε μόλισ ςτο 1,9%. Σο χαμθλό ποςοςτό επιςτροφϊν είναι ζνα από τα ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ εξατομικευμζνθσ παραγωγισ ςε ςχζςθ με τθ μαηικι παραγωγι.
 45. 45. Mass Customization
 46. 46. Mass Customization
 47. 47. Mass Customization
 48. 48. CrowdsourcingΩσ πλθκοποριςμό (crowdsourcing) αναφζρεται θ πράξθ τθσ εξωτερικισ ανάκεςθσ κακθκόντων, πουπαραδοςιακά εκτελοφνταν από υπάλλθλο ι εργολάβο, ςε μια μεγάλθ ομάδα εκελοντϊν ι μίακοινότθτα, μζςω ανοικτισ πρόςκλθςθσ. O πλθκοποριςμόσ ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ, όχι μόνο για τθνπροςζλκυςθ και τθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ νζων αγοραςτϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, αλλά και για τθςωςτι ανάπτυξθ ιδανικϊν προϊόντων τζτοιων, τα οποία είναι ςυμβατά με το κοινό-ςτόχο.Μια βαςικι πτυχι ςτθν ειςαγωγι του κόςμου του crowdsourcing είναι να δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα(κοινωνικά) κανάλια επικοινωνίασ με το «πλικοσ» (crowd). Διάφορα επϊνυμα Βrands από διαφορετικζσ βιομθχανίεσ, όπωσ LEGO, Threadless, Swarovski, Wikipedia, Zazzle, Flickr, Adidas, BMW, Αmazon, Dell, Procter & Gamble, GE και Selve, ζχουν αναγνωρίςει τισ ευκαιρίεσ του ςυνεργατικοφ ςχεδιαςμοφ (co-creation) και το ότι οι πελάτεσ τουσ γνωρίηουν τισ ανάγκεσ τουσ πολφ καλφτερα από οποιαδιποτε εταιρεία ερευνϊν. Ωσ εκ τοφτου καταβάλλουν τεράςτιεσ προςπάκειεσ ςτθν ενςωμάτωςθ των πελατϊν τουσ ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ των νζων προϊόντων.
 49. 49. Crowdsourcing Η Quirky δθμιουργικθκε πριν από περίπου τζςςερα χρόνια από τον εικοςιτετράχρονο τότε Βen Kaufman και είναι μια πλατφόρμα μζςω τθσ οποίασ θ κοινότθτά τθσ αναπτφςςει νζα προϊόντα . Κάκε μζροσ τθσ κοινότθτασ μπορεί να υποβάλλει τισ ιδζεσ του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα καταβάλει ζνα τζλοσ φψουσ δζκα δολαρίων. Αυτό κρίνεται απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ υποβολισ μόνο ςοβαρϊν προτάςεων. Η κοινότθτα ψθφίηει ςχετικά με τισ υποβαλλόμενεσ ιδζεσ και οι δφο πιο δθμοφιλείσ ιδζεσ υλοποιοφνται-παράγονται από τθν ομάδα τθσ Quirky.
 50. 50. Crowdsourcing Εξαιρετικό παράδειγμα ανάπτυξθσ ενόσ νζου προϊόντοσ μζςω τθσ πλατφόρμασ και τθσ κοινότθτασ τθσ Unseraller ιταν ο ςχεδιαςμόσ ενόσ νζου αφρόλουτρου για τθν ιδιωτικι ετικζτα Balea τθσ αλυςίδασ καταςτθμάτων dm. Για τθν υλοποίθςι του, το προϊόν πζραςε τα διάφορα ςτάδια επιλογισ, όπωσ των υλικϊν, του ονόματοσ και τθσ ςυςκευαςίασ. Σα ςτάδια αυτά κακορίςτθκαν με κάκε λεπτομζρεια από τα μζλθ τθσ κοινότθτασ. Σο τελικό προϊόν προςφζρκθκε με τθ μορφι limited edition ςτα καταςτιματά τθσ.
 51. 51. Social CommerceΜε τον όρο Social Commerce (κοινωνικό εμπόριο) δεν εννοοφμαι απλϊσ το ςυνδυαςμό αγορϊν μεαξιολογιςεισ, ςχόλια και χριςθ των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Πρωτίςτωσ πρόκειται για ζνακοινωνικό (ηωντανό) χϊρο, ςκοπόσ του οποίου πρζπει να είναι θ προϊκθςθ τθσ αγοραςτικισ εμπειρίασ καιθ ενκάρρυνςθ ανταλλαγισ εμπειριϊν μεταξφ των χρθςτϊν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων μελϊν τθσ ανζρχεται ςε 22 εκατομμφρια ςε όλο τον κόςμο. Η Etsy, θ πλατφόρμα χειροποίθτων προϊόντων, με ζδρα τθ Νζα Τόρκθ ποτελεί εξαιρετικό αντιπροςωπευτικό δείγμα του κοινωνικοφ εμπορίου. H κυριότερθ κατθγορία προϊόντων ςτθ πλατφόρμα τθσ Etsy είναι αυτι των κοςμθμάτων. Ενϊ ο ρουχιςμόσ και τα οικιακά είδθ κερδίηουν γριγορα καυμαςτζσ. Αντίςτοιχα τθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ ςε ςχζςθ με το 2011 εμφάνιςε θ κατθγορία των επίπλων (+134%)
 52. 52. Social Commerce
 53. 53. Social Commerce
 54. 54. Re-CommerceΠρόκειται για το επιχειρθματικό μοντζλο ςτο οποίο γίνεται θ μεταπϊλθςθ μεταχειριςμζνων προϊόντων. Μζςωαυτοφ του μοντζλου, οι διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ, όπωσ τθσ Gazelle, Abundatrade, Momox, Rebuy καιZonzoo, καταβάλουν χριματα για μεταχειριςμζνα και εν μζρει ελαττωματικά προϊόντα, όπωσ βιβλία, κινθτάτθλζφωνα, CD, φορθτοφσ υπολογιςτζσ και διάφορα άλλα αγακά. Η επαναξιοποίθςι τουσ μειϊνει τθ ηιτθςθγια πρϊτεσ φλεσ και ο ελαττωματικόσ εξοπλιςμόσ δεν καταλιγει ςτουσ κάδουσ των απορριμμάτων, αλλάμεταφζρεται ςε κατάλλθλεσ εταιρείεσ ανακφκλωςθσ. Οι πωλιςεισ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ μεταπϊλθςθσ μεταχειριςμζνων προϊόντων Momox ανιλκαν για το 2012 ςτα 60 εκατ. ευρϊ, ζναντι 24 εκατ. ευρϊ το 2011. 600 άτομα προςωπικό απαρικμεί αυτι τθ ςτιγμι θ παραπάνω πλατφόρμα Re- Commerce τθν οποία, ο ιδρυτισ τθσ, τθν δθμιοφργθςε κατά τθν περίοδο τθσ ανεργίασ τουσ με 1.500 ευρϊ αρχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω πλατφόρμα καταβάλει χριματα για μεταχειριςμζνα και εν μζρει ελαττωματικά προϊόντα, όπωσ βιβλία, κινθτά τθλζφωνα, CD, φορθτοφσ υπολογιςτζσ και διάφορα άλλα αγακά. Σοπ 10 κατθγορίεσ προϊόντων με ςκοπό τθν μεταπϊλθςθ: Βιβλία, Ρουχιςμόσ, Μουςικά CD, DVD και Blu-Ray Discs, Εξειδικευμζνα Βιβλία, Παιχνίδια για κονςόλεσ και υπολογιςτζσ, Παιχνίδια, Ζπιπλα, Κοςμιματα, Τπολογιςτζσ Πθγι: Sempora Consulting
 55. 55. Re-Commerce
 56. 56. Collaborative (Sharing) CommerceΣο κοινωνικό διαδίκτυο επιτρζπει νζεσ μορφζσ αγορϊν που απευκφνονται «από άτομο ςε άτομο». ΢ε αυτζσ,οι άνκρωποι μποροφν να ςυναλλάςςονται μεταξφ τουσ το πλεοναςματικό απόκεμά τουσ, το οποίο μπορεί ναείναι είτε τα περιουςιακά ςτοιχεία τουσ είτε οι δεξιότθτζσ τουσ. Πλατφόρμεσ, όπωσ θ Airbnb , θ Wimdu και θ9Flats που καταχωροφν και ενοικιάηουν διαμερίςματα – καταλφματα ιδιωτϊν, ι θ Relayrides και θ tamyca πουκαταχωροφν και ενοικιάηουν αυτοκίνθτα ιδιωτϊν κακϊσ και θ Gobble που καταχωρεί και πωλεί γεφματα από«προςωπικοφσ μάγειρεσ», είναι μερικά παραδείγματα αγορϊν με πλεοναςματικό απόκεμα. Οι ςυμμετζχοντεσκακεμίασ από αυτζσ εκμεταλλεφονται το πλεονάηον απόκεμά τουσ ι τθ χριςθ των δεξιοτιτων τουσ, για νακαρπωκοφν τα ανάλογα κζρδθ.
 57. 57. Collaborative (Sharing) Commerce
 58. 58. Collaborative (Sharing) Commerce
 59. 59. Delivery CommerceΤπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν εγγράφων και δεμάτωνΗ άμεςθ αποςτολι και παράδοςθ προϊόντων ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ υφθλίου, ςε οποιαδιποτε χρονικιςτιγμι, αποτελοφν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ επιτυχίασ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Λαμβάνοντασυπόψθ τα παραπάνω κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ ανάπτυξθ του θλεκτρονικό εμπορίου ςυνεπάγεται τθναφξθςθ των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, κακίςταται ζντονθ τθν ανάγκθ για ανεφρεςθκαινοτόμων εναλλακτικϊν ταχυμεταφορικϊν υπθρεςιϊν. H Shutl δρα ωσ διαμεςολαβθτισ μεταξφ των διαδικτυακϊν εμπόρων και των τοπικϊν ταχυμεταφορικϊν επιχειριςεων. Η Shutl επιπλζον ζχει αναπτφξει ειδικό αλγόρικμο μζςω του οποίου ταιριάηει τισ παραγγελίεσ των ςυνεργαηόμενων θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων με τισ τοπικζσ ταχυμεταφορικζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ για τθν καλφτερθ τιμι και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ. Ο πελάτθσ τθσ υπθρεςίασ μπορεί να λάβει το παραγγελκζν προϊόν το οποίο αγόραςε μζςω ενόσ ςυνεργαηόμενου (θλεκτρονικοφ) καταςτιματοσ μζςα ςε 90 λεπτά ι να επιλζξει το χρόνο παράδοςθσ και να παρακολουκιςει τθ διαδρομι παράδοςθσ τθσ παραγγελίασ του ηωντανά ςτον υπολογιςτι του μζςω GPS.
 60. 60. Delivery Commerce
 61. 61. Honest CommerceΣο «ζντιμο» θλεκτρονικό εμπόριοΗ Honestby είναι μια πλατφόρμα του Βζλγου ςχεδιαςτι μόδασ Bruno Pieters. Προςφζρει προϊόνταςχεδιαςτϊν τα οποία παράγονται με οικολογικό τρόπο κακϊσ επίςθσ είναι και τα ίδια φιλικά προσ τα ηϊα.Κφριο μζλθμά τθσ αποτελεί θ διαφάνεια των εργαςιϊν τθσ. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι θ εταιρείαδθμοςιοποιεί τα πάντα γφρω από τα υλικά που χρθςιμοποιεί, τισ μεκόδουσ παραγωγισ, τουσ τρόπουστιμολόγθςθσ κακϊσ και το πϊσ κα χρθςιμοποιθκεί το οποιοδιποτε κζρδοσ.
 62. 62. Honest Commerce
 63. 63. ΚΑΙ ΣΩΡΑ, Η ΢ΕΙΡΑ ΢Α΢!
 64. 64. ΑΝΑΖΗΣΗ΢ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ!Για πιο πράγμα παραπονιζται ο απζναντί ςασ; Τι είδοσ προβλιματα αντιμετωπίηει ο απζναντί ςασ; Ορατά προβλιματαΠοια προβλιματα είναι άγνωςτα; Αόρατα προβλιματα Ποια προβλιματα επιλφονται περίπλοκα;Ποια προβλιματα κα προκφψουν ςτο μζλλον; Ποια είναι τα προβλιματα πίςω από τα προβλιματα; Θυμθκείτε: Ο καταναλωτισ δεν αγοράηει προϊόντα, αλλά «αγοράηει» λφςεισ για τα προβλιματά του!
 65. 65. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΣΕ ΣΙ΢ ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΛΑΔΨΝ ΒΙΟΜΗΦ. ΠΟΤ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΥΨΘΗΚΑΝ
 66. 66. ..ΚAI ΣΟΤ΢ ΚΤΚΛΟΤ΢ ΤΠΕΡΒΟΛΗ΢ (Hype Cycle) ΣΗ΢ GARTNER Πθγι: Gartner
 67. 67. ΠΡΟΠΑΝΣΨΝ, ΟΜΨ΢, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΣΕ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΢Α΢ .. Σο ποςοςτό των κενών καταςτθμάτων ξεπερνά το 30%
 68. 68. ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΣΟΠΙ΢ΕΣΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤ΢Ε΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΕΤΚΑΙΡΙΕ΢ Πλατφόρμα που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ιδιοκτιτεσ των άδειων καταςτθμάτων να προςφζρουν τουσ ανοίκιαςτουσ χϊρουσ τουσ προσ βραχυπρόκεςμθ μίςκωςθ, ςτθν τιμι που επικυμοφν, για το χρονικό διάςτθμα που επικυμοφν και ςε αυτόν που επικυμοφν.
 69. 69. ΣΕΛΟ΢, ΛΑΒΕΣΕ ΤΠΟΧΗ ΢Α΢ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΨΝ ΠΨΛΗ΢ΕΨΝ Πθγι: 2b AHEAD ThinkTank, Die Zukunft des Verkaufens,
 70. 70. Η ΣΡΑΠΟΤΛΑ ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ ΕΚ ΝΕΟΤ ΢ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ! ΓΔΙΞΣΔ ΘΑΡΡΟ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΡΙΦΣΔ ΣΟΤ΢ ΠΑΡΑΓΟ΢ΙΑΚΟΤ΢ ΚΑΝΟΝΔ΢ ΚΑΙ ΣΙ΢ ΠΑΡΑΓΟ΢ΙΑΚΔ΢ ΝΟΟΣΡΟΠΙΔ΢. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΣΔ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΢Α΢ ΚΑΙ ΑΜΦΙ΢ΒΗΣΗ΢ΣΔ ΣΟ ΠΡΟΦΑΝΔ΢! ANAZHΣΗ΢ΣΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΡΔΙΣΔ ΣΙ΢ ΛΤ΢ΔΙ΢ ΑΤΣΧΝ! ΢ΥΔΓΙΑ΢ΣΔ ΝΔΑ «ΑΤΘΔΝΣΙΚΑ» ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ! “»What we want to be is something completely new. There is no physical analog for what Amazon.com is becoming.«”. Jeff Bezos, Iδρυτισ και CEO τθσ Amazon.com
 71. 71. ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ
 72. 72. ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΠΟΛΤ για τθν προςοχι ςασ! Ευςτάκιοσ Ιντηεΐδθσ INTZEIDIS Consulting Director Media & E-Business Founder & CEO neoecommerce www.neoecommerce.gr www.intzeidis.de www.twitter.com/Stathis65 www.twitter.com/neoecommercewww.facebook.com/pages/Neoecommercegr

×