O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Рециклирање е процес на преработка на
продуктите што се наоѓаат во отпадот, при што
тие служат како суровини за производст...
Во Македонија неодамна почна да се поставуваат
канти за отпадоци каде што во секоја канта се фрла
различен вид на отпадоци...
,,ТРОЈНОТО Р‘‘
РЕДУЦИРАЈ,
РЕУПОТРЕБИ,
РЕЦИКЛИРАЈ.
1. Редуцирај гп птпадпт кпј
секпјдневнп гп фрлаш !
2. Реупотребувај и пп...
Зошто да купувате рециклирани производи?
Со купување на производи што се рециклирани помагаме во:
*намалување на отпадот
*...
Зошто е значајно
рециклирањето?
Со рециклирањето на
употребените продукти и
нивно претворање во нови
суровини, значително ...
Да се селектира птпадпт затпа штп:
- на лименките им се пптребни 500 гпд. да се
распаднат
- сп еден тпн хартија се зачувув...
- сп еден тпн
стаклп се
намалува
емисијата на
CO2 за цели
315 kg. - сп еден тпн
рециклирана
пластика се
заштедуваат 600
ли...
Рециклирање на
хартија
Рециклирањето на хартијата е
враќање на фрлената хартија во
производ кој ќе може повторно да
се кор...
Рециклирање на пластика
Рециклирањето на пластика е
процес на преработка на
старата пластика во производ
во кој повторно б...
Рециклирање на стакло
Процесот на рециклирање на стакло е
процес на претворан на старото стакло во
нов корисен производ.
П...
Стаклото е готов идеален материјал за рециклирање, затоа што може
бесконечно да се рециклира и повторно да се користи.
Рециклирање на
метал
Металот е произведен
од природна суровина,
руда, која е дел од
нашето најзначајно
државно богаство.
О...
Како можам и јас да
помогнам?
Секоја индивидуа со доволно волја,
без оглед на возраста,
може да даде свој придонес во
реци...
Извори на информации:
- Интернет,
-Википедија,
-книги,
- списанија. 
Изработи:
Моника Сарафова
II 16
 рециклирање-ново
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

рециклирање-ново

3.618 visualizações

Publicada em

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

рециклирање-ново

 1. 1. Рециклирање е процес на преработка на продуктите што се наоѓаат во отпадот, при што тие служат како суровини за производство на нови продукти. При производството на предмети добиени од секундарни суровини, се трошат помали количества енергија отколку што би се потрошиле при добивање на производите од примарни суровини, што го прави рециклирањето енергетски ефикасен процес.
 2. 2. Во Македонија неодамна почна да се поставуваат канти за отпадоци каде што во секоја канта се фрла различен вид на отпадоци , кантите се обоени во различни бои како сина, жолта, зелена, и кафеава. - Сината канта е за хартија - Жолтата за пластика - Зелената за комунален отпад - Кафеавата за био загадувачки материјали
 3. 3. ,,ТРОЈНОТО Р‘‘ РЕДУЦИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ, РЕЦИКЛИРАЈ. 1. Редуцирај гп птпадпт кпј секпјдневнп гп фрлаш ! 2. Реупотребувај и ппттикнувај секпгаш кпга мпжеш ! 3. Рециклирај и ппддржи гп рециклираоетп сп тпа штп ќе купуваш прпизвпди сп рециклирана спдржина !
 4. 4. Зошто да купувате рециклирани производи? Со купување на производи што се рециклирани помагаме во: *намалување на отпадот *зачувување на енергијата и природните ресурси *намалување на загадувањето *зголемување на вредноста на рециклираните материјали
 5. 5. Зошто е значајно рециклирањето? Со рециклирањето на употребените продукти и нивно претворање во нови суровини, значително се намалува енергетската потреба во процесот на производство, а воедно и количеството отпад кое се наоѓа во депониите.
 6. 6. Да се селектира птпадпт затпа штп: - на лименките им се пптребни 500 гпд. да се распаднат - сп еден тпн хартија се зачувуваат: * 18-19 израснати дрвја * 28 500 лит. впда * 2.5 m3 ппвршина пд деппниите * 350 лит. гпривп * 4500 kWh електрична енергија
 7. 7. - сп еден тпн стаклп се намалува емисијата на CO2 за цели 315 kg. - сп еден тпн рециклирана пластика се заштедуваат 600 лит. нафта и за еден тпн се намалува емисијата на CO2 вп атмпсферата
 8. 8. Рециклирање на хартија Рециклирањето на хартијата е враќање на фрлената хартија во производ кој ќе може повторно да се користи. Зависно од врстата на хартија која се рециклира поцесот на рециклирање е следниов: 1. Креирање на целулозна маса 2. Пребирање 3. Центрифугално чистење 4. Избелување 5. Изработка на хартијата
 9. 9. Рециклирање на пластика Рециклирањето на пластика е процес на преработка на старата пластика во производ во кој повторно би можеле да го користиме.
 10. 10. Рециклирање на стакло Процесот на рециклирање на стакло е процес на претворан на старото стакло во нов корисен производ. Пред да се рециклира стаклото се селектира по типот на бојата на стаклото најчесто ги има во прозина, зелена и кафеава боја.
 11. 11. Стаклото е готов идеален материјал за рециклирање, затоа што може бесконечно да се рециклира и повторно да се користи.
 12. 12. Рециклирање на метал Металот е произведен од природна суровина, руда, која е дел од нашето најзначајно државно богаство. Од металот се изработуваат: автомобили, автобуси, авиони, фриждери, кутии за крем, лименти за пијалок и други работи корисни за човекот. Метали се добиени од преработка на одреден вид на руда.
 13. 13. Како можам и јас да помогнам? Секоја индивидуа со доволно волја, без оглед на возраста, може да даде свој придонес во рециклирањето. Модерното општество наложува секојдневно користење на разни продукти кои можат да бидат рециклирани. Таквите продукти треба да бидат издвојувани и оставани на соодветни места специјално наменети за нив. Тоа е единствениот начин да бидеме сигурни сме дале и наш личен придонес кон зачувувањето на животната средина.
 14. 14. Извори на информации: - Интернет, -Википедија, -книги, - списанија.  Изработи: Моника Сарафова II 16

×