Desabafo de um pai

226 visualizações

Publicada em

Desabafo de um pai

Publicada em: Mídias sociais
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Desabafo de um pai

 1. 1. DDeessaabbaaffoo ddee uumm ppaaii
 2. 2. Mário Kosel Filho nnaasscceeuu eemm 66 ddee jjuullhhoo ddee 11994499,, eemm SSããoo PPaauulloo.. EErraa ffiillhhoo ddee MMáárriioo KKoosseell ee TThheerreezziinnhhaa VVeerraa KKoosseell.. FFaazziiaa ppaarrttee ddoo GGrruuppoo JJuuvveennttuuddee,, AAmmoorr,, FFrraatteerrnniiddaaddee,, oorrggaanniizzaaddoo ppeelloo PPaaddrree SSiillvveeiirraa,, ddaa PPaarróóqquuiiaa NNoossssaa SSeennhhoorraa ddaa AAppaarreecciiddaa,, nnoo bbaaiirrrroo ddee IInnddiiaannóóppoolliiss,, jjuunnttaammeennttee ccoomm mmaaiiss ddee 330 jjoovveennss..
 3. 3. O símbolo do grupo, iirroonniiccaammeennttee iiddeeaalliizzaaddoo ppoorr MMáárriioo,, eerraa uummaa rroossaa ee uumm vviioollããoo..PPoorr sseerr mmuuiittoo pprreessttaattiivvoo ee pprreeooccuuppaaddoo eemm aajjuuddaarr aass ppeessssooaass,, pprriinncciippaallmmeennttee ccrriiaannççaass ee nneecceessssiittaaddooss,, ffooii aappeelliiddaaddoo ddee KKuukkaa,, ppeellooss ddeemmaaiiss ppaarrttiicciippaanntteess ddoo ggrruuppoo..
 4. 4. Mário estava ccoomm 1199 aannooss ee pprreessttaavvaa oo sseerrvviiççoo mmiilliittaarr.. EEssttaavvaa iinnccoorrppoorraaddoo nnaa 55ª CCiiaa.. ddee FFuuzziilleeiirrooss ddoo 22º BBaattaallhhããoo,, nnoo 44º RReeggiimmeennttoo ddee IInnffaannttaarriiaa RRaappoossoo TTaavvaarreess,, eemm QQuuiittaaúúnnaa..
 5. 5. Na madrugada ddee 2266 ddee jjuunnhhoo ddee 11996688 eessttaavvaa nnoo qquuaarrtteell,, eemm sseerrvviiççoo,, qquuaannddoo oouuvviiuu uumm ttiirroo,, ddiissppaarraaddoo ppeelloo ssoollddaaddoo RRuuffiinnoo,, qquuee ffaazziiaa aa gguuaarrddaa eexxtteerrnnaa ddoo qquuaarrtteell.. SSaaiiuu ppaarraa vveerr oo qquuee ssee ppaassssaavvaa ee ffooii iinnffoorrmmaaddoo ppeelloo ssoollddaaddoo RRuuffiinnoo qquuee oo ttiirroo ffooii ppaarraa cciimmaa,, ppaarraa aaddvveerrttiirr uumm aauuttoommóóvveell qquuee,, eemm aallttaa vveelloocciiddaaddee,, rroommppeeuu aa bbaarrrreeiirraa ddaa áárreeaa pprrooiibbiiddaa aaoo ttrrááffeeggoo ddee vveeííccuullooss..
 6. 6. O motorista do aauuttoommóóvveell ddeevvee tteerr ssee aassssuussttaaddoo ee ccoolliiddiiuu ccoomm uumm ppoossttee.. MMáárriioo,, pprreeooccuuppaaddoo eemm aajjuuddaarr ppoossssíívveeiiss ffeerriiddooss,, ffooii aattéé oo mmeessmmoo.. AAoo ssee aapprrooxxiimmaarr ddoo aauuttoommóóvveell aacciiddeennttaaddoo,, uumm oouuttrroo aauuttoommóóvveell ppaassssaa ppeelloo llooccaall ee sseeuuss ooccuuppaanntteess llaannççaamm ssoobbrree oo aauuttoommóóvveell aacciiddeennttaaddoo uummaa bboommbbaa ddee ggrraannddee ppooddeerr ddeessttrruuttiivvoo..
 7. 7. O que ssoobbrroouu ddoo jjoovveemm ssoollddaaddoo
 8. 8. Mário teve morte instantânea, ppeeddaaççooss ddee sseeuu ccoorrppoo ffoorraamm llaannççaaddooss eemm ttooddaass aass ddiirreeççõõeess.. UUmm ddooss ooccuuppaanntteess ddoo sseegguunnddoo aauuttoommóóvveell eerraa DDiillmmaa RRoouusssseeffff.. NNããoo ccoonnssiiggoo eenntteennddeerr ccoommoo éé ppoossssíívveell uummaa aassssaassssiinnaa ppeerrmmaanneecceerr ssoollttaa ee aaiinnddaa cchheeggaa aaoonnddee eessssaa mmuullhheerr cchheeggoouu.. DDiillmmaa ee oouuttrrooss ccrriimmiinnoossooss ee aassssaassssiinnooss,, qquuee ddeevveerriiaamm eessttaarr nnaass ppeenniitteenncciiáárriiaass,, rreellaaxxaamm ee ggoozzaamm sseemm qquuaaiissqquueerr pprreeooccuuppaaççõõeess,, eennqquuaannttoo ooss llaaddrrõõeess ddee ggaalliinnhhaass ssooffrreemm sseevveerraass ppeennaalliiddaaddeess..
 9. 9. Agora, a exemplo ddoo qquuee ffiizzeerraamm ccoomm LLuullaa,, ooss mmaarrqquueetteeiirrooss vvããoo tteennttaarr vveennddeerr aa iimmaaggeemm ddee ppaazz ee aammoorr ddeessssaa aassssaassssiinnaa.. AAiinnddaa aassssiimm,, eennqquuaannttoo eeuu vviivveerr,, nnããoo mmee ccaallaarreeii,, aattéé qquuee ttooddooss ssaaiibbaamm.. MMáárriioo KKoosseell ee TThheerreezziinnhhaa VVeerraa KKoosseell
 10. 10. GGaassttee aallgguunnss mmiinnuuttiinnhhooss ee eennvviiee ppaarraa ttooddooss ooss sseeuuss aammiiggooss!! PPrreecciissaammooss ssaallvvaarr oo BBrraassiill,, eennqquuaannttoo hháá tteemmppoo
 11. 11. A situação ddoo ppaaííss éé mmaaiiss ccrrííttiiccaa ddoo qquuee aappaarreennttaa...... OO BBrraassiill ddeeppeennddee ddee vvooccêê!!!!

×