O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

02ใบสมัครพนักงานราชการ

8.179 visualizações

Publicada em

ใบสมัครพนักงานราชการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนาดีวิทยา สพม.33 (สุรินทร์)

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

02ใบสมัครพนักงานราชการ

  1. 1. ใบสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนนาดีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 *************** ลำดับที่สมัคร.......... 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ เชื้อชาติ..................สัญชาติ....................ศาสนา....................เกิดวันที่..........เดือน............................พ.ศ............. อายุ..............ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............หมู่........ตาบล..................................ซอย................................. ถนน..............................................อาเภอ.....................................จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ .................................................... สถานภาพ  โสด  หย่าร้าง  สมรส ชื่อ-สกุลคู่สมรส....................................................................ศาสนา.......................... อาชีพ...................................................สถานที่ทางาน........................................................................................... โทรศัพท์. ............................................. 2. ประวัติการศึกษา ปีที่สาเร็จ คะแนน ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบัน การศึกษา เฉลี่ย ปริญญาโท ปริญญาตรี ม.6 ม.3 3. ประสบการณ์การทางาน ระยะเวลา ชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งหรือประเภทงานที่ทา จากปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. 4. บุคคลอ้างอิง 4.1 ..............................................................................สถานที่ทางาน.................................................... โทรศัพท์ .................................... 4.2 ............................................................................สถานที่ทางาน....................................................... โทรศัพท์ .....................................
  2. 2. 5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (เขียนเครื่องหมาย  ในหน้าหลักฐาน)  5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป  5.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขา วิชาเอกและหลักฐานที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จ การศึกษาก่อนปีการศึกษา 2536 หรือไม่น้อย 18 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นไป พร้อมสาเนาจานวน 1 ชุด  5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ  5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาจานวนอย่างละ 1 ฉบับ  5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ  5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ  5.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)  5.8 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)  5.9 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร (.................................................) วันที่............เดือน............................พ.ศ................ ผลการตรวจสอบหลักฐาน  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (ระบุ).................................................................................. ลงชื่อ..................................................ผู้รับสมัคร (.................................................) วันที่............เดือน............................พ.ศ.............

×