O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и
санитација во руралнитесанитација во руралните
срединисредини
Наташа Доковс...
Цели на презентацијатаЦели на презентацијата
 Презентација и концепт на проектотПрезентација и концепт на проектот
Развив...
План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и
санитација во руралните срединисанитација во руралните средини
 Проект со ...
План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и
санитација во руралните срединисанитација во руралните средини
 Целни груп...
План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и
санитација во руралните срединисанитација во руралните средини
 Ќе бидат о...
ЗаконодавствоЗаконодавство
 Закон за водитеЗакон за водите
 Закон за безбеднос на хранатаЗакон за безбеднос на храната
...
Јавно здравјеЈавно здравје
Наука и умешност при превенирање на болестите, продолжување на
животот и подобрување на здравје...
Кога не би ги почитувалеКога не би ги почитувале
доказите, би имале маладоказите, би имале мала
моќ во таргање помоќ во та...
Јавното здравство го оддржува здравјето на целотоЈавното здравство го оддржува здравјето на целото
население. Кога активно...
…… модернатамодерната
санита е есанита е е
едно одедно од
најголемитенајголемите
достигнувањадостигнувања
на јавнотона јав...
......флуоридација нафлуоридација на
водатаводата ......
Хигиенската иХигиенската и
безбедната вода забезбедната вода за
пиење се едни одпиење се едни од
основните предусловиосно...
Богатство една земја воБогатство една земја во
иднина ќе се мери соиднина ќе се мери со
количината на достапнаколичината ...
 85% од населението живее во сушен дел од85% од населението живее во сушен дел од
планетатапланетата
 780 милиони луѓе н...
СЗО: Здравје за сите во 21 ВЕКСЗО: Здравје за сите во 21 ВЕК
Погодноста на водата заПогодноста на водата за
пиење и водос...
МИЛЕНИУМСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈАМИЛЕНИУМСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА,,
ЈОХАНЕСБУРГ 2002ЈОХАНЕСБУРГ 2002
 ЦЕЛЦЕЛ:: ДО 2ДО 2015015 ГГ..НАНА
П...
ПРОТОКОЛ ЗА ВОДА ИПРОТОКОЛ ЗА ВОДА И
ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ
 Документ на СЗО Економската евроспкаДокумент на СЗО Економската евро...
НОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИНОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИ
ПРАВАПРАВА
 Работиме од 1999 гРаботиме од 1999 г.
 Основана од новинари кои тре...
ВОДАТА Е ГРИЖА И
РАБОТА ЗА СИТЕ НАС!
БЛАГОДАРАМ НА
ВНИМАНИЕТО!!!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Plan za bezbedna voda i sanitacija

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Plan za bezbedna voda i sanitacija

 1. 1. План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и санитација во руралнитесанитација во руралните срединисредини Наташа ДоковскаНаташа Доковска Новинари за човекови праваНовинари за човекови права Скопје, 23 Март 2014Скопје, 23 Март 2014
 2. 2. Цели на презентацијатаЦели на презентацијата  Презентација и концепт на проектотПрезентација и концепт на проектот Развивање на План за безбедна вода иРазвивање на План за безбедна вода и санитација во руралните срединисанитација во руралните средини  Водоснабдување и инфективниВодоснабдување и инфективни болестиболести  Водата и незаразните болестиВодата и незаразните болести
 3. 3. План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и санитација во руралните срединисанитација во руралните средини  Проект со времетраење од 16 месециПроект со времетраење од 16 месеци  Се спроведува вопартнерски односи меѓуСе спроведува вопартнерски односи меѓу НВО-ии ВЕЦФ, која патем е лидер наНВО-ии ВЕЦФ, која патем е лидер на проектот и НЧП и Аквадемика од Романијапроектот и НЧП и Аквадемика од Романија,, a ea e поддржан од Германската агенција заподдржан од Германската агенција за животна средина ДБУживотна средина ДБУ  Целта на проектот е да се подигне свеста заЦелта на проектот е да се подигне свеста за безбедна вода и санитација во руралнитебезбедна вода и санитација во руралните срединисредини
 4. 4. План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и санитација во руралните срединисанитација во руралните средини  Целни групи се: наставниците,Целни групи се: наставниците, учениците, локалните власти, НВО-учениците, локалните власти, НВО- ии, медиумите и операторите на водаии, медиумите и операторите на вода  Опфатени се 2 централни училиштаОпфатени се 2 централни училишта во македонија, во кои се вклучени иво македонија, во кои се вклучени и подрачните училишта ( општинаподрачните училишта ( општина Арачиново и општина Вратница)Арачиново и општина Вратница)
 5. 5. План за безбедна вода иПлан за безбедна вода и санитација во руралните срединисанитација во руралните средини  Ќе бидат опфатени 5 училишта (2 воЌе бидат опфатени 5 училишта (2 во општина Вратница и 3 во општинаопштина Вратница и 3 во општина Арачиново)Арачиново)  Учениците ќе се обучат како самите даУчениците ќе се обучат како самите да подготвуваат ПБВСподготвуваат ПБВС
 6. 6. ЗаконодавствоЗаконодавство  Закон за водитеЗакон за водите  Закон за безбеднос на хранатаЗакон за безбеднос на храната  Закон за јавно здравјеЗакон за јавно здравје  Закон за здравствена заштитаЗакон за здравствена заштита  Закон за заштита на населението од заразниЗакон за заштита на населението од заразни болестиболести  Правилник за регулирање на хигиената на водатаПравилник за регулирање на хигиената на водата за пиењеза пиење
 7. 7. Јавно здравјеЈавно здравје Наука и умешност при превенирање на болестите, продолжување на животот и подобрување на здравјето преку организирани напори на општеството СЗОСЗО,, 19919999
 8. 8. Кога не би ги почитувалеКога не би ги почитувале доказите, би имале маладоказите, би имале мала моќ во таргање помоќ во таргање по вистинатавистината!! -- Карл СаганКарл Саган
 9. 9. Јавното здравство го оддржува здравјето на целотоЈавното здравство го оддржува здравјето на целото население. Кога активностите на јавното здравство сенаселение. Кога активностите на јавното здравство се неефикасни, целото население страданеефикасни, целото население страда ..
 10. 10. …… модернатамодерната санита е есанита е е едно одедно од најголемитенајголемите достигнувањадостигнувања на јавнотона јавното здравје наздравје на почетокот напочетокот на 20-от век20-от век
 11. 11. ......флуоридација нафлуоридација на водатаводата ......
 12. 12. Хигиенската иХигиенската и безбедната вода забезбедната вода за пиење се едни одпиење се едни од основните предусловиосновните предуслови за добро здравјеза добро здравје
 13. 13. Богатство една земја воБогатство една земја во иднина ќе се мери соиднина ќе се мери со количината на достапнаколичината на достапна безбедна вода за пиењебезбедна вода за пиење
 14. 14.  85% од населението живее во сушен дел од85% од населението живее во сушен дел од планетатапланетата  780 милиони луѓе низ целиот свет немаат780 милиони луѓе низ целиот свет немаат пристап до водапристап до вода  6-8.000.000 луѓе годишно страдаат од6-8.000.000 луѓе годишно страдаат од последиците на болести предизвикани одпоследиците на болести предизвикани од загадена водазагадена вода  1,8 милиони луѓе умираат секоја година од1,8 милиони луѓе умираат секоја година од дијареални болести, 90% од нив се децадијареални болести, 90% од нив се деца помлади од 5 годинипомлади од 5 години
 15. 15. СЗО: Здравје за сите во 21 ВЕКСЗО: Здравје за сите во 21 ВЕК Погодноста на водата заПогодноста на водата за пиење и водоснабдувањето –пиење и водоснабдувањето – се еден од 10 индикатори насе еден од 10 индикатори на здравствениот статус наздравствениот статус на населението на една земјанаселението на една земја
 16. 16. МИЛЕНИУМСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈАМИЛЕНИУМСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА,, ЈОХАНЕСБУРГ 2002ЈОХАНЕСБУРГ 2002  ЦЕЛЦЕЛ:: ДО 2ДО 2015015 ГГ..НАНА ПОЛОВИНА ДА СЕ НАМАЛИПОЛОВИНА ДА СЕ НАМАЛИ ПРОЦЕНТОТ НА ЛУЃЕ КОИПРОЦЕНТОТ НА ЛУЃЕ КОИ НЕМААТ ПРИСТАП ДОНЕМААТ ПРИСТАП ДО ЗДРАВА И БЕЗБЕДНА ВОДАЗДРАВА И БЕЗБЕДНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕЗА ПИЕЊЕ
 17. 17. ПРОТОКОЛ ЗА ВОДА ИПРОТОКОЛ ЗА ВОДА И ЗДРАВЈЕЗДРАВЈЕ  Документ на СЗО Економската евроспкаДокумент на СЗО Економската евроспка комисија и на ОНкомисија и на ОН  Претставува легален меѓународен правенПретставува легален меѓународен правен инструмент за превенција, контрола иинструмент за превенција, контрола и намалување на болести поврзани сонамалување на болести поврзани со квалитетот на водатаквалитетот на водата  Ратификуван е наРатификуван е на 06.05.2005.06.05.2005.  Македонија е во фаза на ратификација наМакедонија е во фаза на ратификација на протоколотпротоколот
 18. 18. НОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИНОВИНАРИ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАПРАВА  Работиме од 1999 гРаботиме од 1999 г.  Основана од новинари кои третираатОснована од новинари кои третираат човекови правачовекови права  Дејствуваме во 9 секториДејствуваме во 9 сектори  Веб страна:Веб страна: www.detstvo.org.mkwww.detstvo.org.mk
 19. 19. ВОДАТА Е ГРИЖА И РАБОТА ЗА СИТЕ НАС! БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!!!

×