O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
由政府電⼦子治理
來談網路資訊的
傳播與管制,了
解網路如何改變
政府治理(!)
丟問題
舉案例
群眾
政府 媒體
議題
包含政策跟其他
影響你我的事
專訪張⼤大春:從作
為⼀一個讀者的⽂文化
準備和網路⺠民粹⽂文
化的衝突談起 |
TechOrange
http://bit.ly/
1JEFEU5
GOV
政府
g0v.tw
GOV
再造
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
資訊
公開
開放
資料≠
http://
ncdr.nat.gov.tw/
Files/Laws/政府
資訊公開法逐條
說明.pdf
主動
公開
⼈人⺠民
申請+
http://www.ndc.gov.tw/m1.aspx?
sNo=0027910#.VXZY3WDqRpJ
➡
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
⾏行政院環保署 空氣品質監測網
http://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx
http://env.g0v.tw/air/
http://data.gov.tw
http://data.g0v.tw
政策廣告 政策宣導 政策溝通
政策的做與說
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
⋯⋯
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
示 範 區 深 度 溝 通
總 體 政 策 篇
7 / 21 (一) 6:30 PM
示 範 區 深 度 溝 通
國 際 健 康 篇
7 / 24 (四) 6:30 PM
示 範 區 深 度 溝 通
農 業 加 值 篇
7 / 31 (四) 6...
提問 彙整
我們好合,不
如在一起吧!
線上
現場
0 30 60 90
@Hackpad
@YOUR SPACE
開場 3 mins
第一發後續報告 7 mins
深入溝通問答 80+ mins
推舉主要提問人
(沃草) (國發會)
強化政府治理效能實施要點 http://www.ndc.gov.tw/
m1.aspx?sNo=0061125#.VXZZ8GDqRpJ
萌典:開源協作改造社會 http://bit.ly/1S0eDxh
公共政策網路參與平台 http://join.gov.tw/
http://www.ndc.gov.tw/m1.aspx?SNo=0062215#.VXZUa2DqRpI透明
治理
http://bit.ly/1FtBtJl
GOV
再造
https://g0v.hackpad.com/g0v--MI7fGNIdygb
3分鐘提案
組隊⼀一起HACK!
5分鐘進度發表
…… 30+ in 2 yrs
您好:
如題,我是智財所
⽼老師江雅綺。先前
和孝先在微軟公司
⾒見過⾯面,孝先建議
我如想邀請g0v分
享經驗可⽤用此信箱
挖坑、推坑、跳坑、填坑
就是我現在做的事感覺直接就是孝先的坑? XD
#g0v.tw | freenode github.com/g0v
g0v.hackpad.com
g0v.tw 後勤中心
Simon Phipps CC BY 2.5
BY BYNC SA SA
BY BYNC SA ND
BY BY ND
「不要問為何沒有人做這個,
先承認你就是『沒有人』」
-
http://www.stanleycolors.com/2013/12/nobody/
作者授權 g0v 簡報使⽤用
http://bit.ly/1hnAwYk
行動
光芒
散發➜
無力
沮喪
反轉
➜➜
http://g0v.github.io/g0vis/#!/project/1
http://goo.gl/CoSiso
資訊產品/服務邊際成本降低
傳統媒體量變 社會媒體質變
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
http://slidesha.re/1CPdeRW
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
venev @
看直播 http://tinyurl.com/2014-3-8
看直播 http://tinyurl.com/2014-3-18
http://g0v.today
http://fb.me/antiblacktw
http://bit.ly/protestsafe
http://bit.ly/occupylysupport
#1JAfWaRu (Gossiping) http://bit.ly/PTTfor318
http://bit.ly/CongressOccupiedTaiwan
http://bit.ly/CongressOccupiedTaiwan
http://g0v.today
http://g0v.today
http://g0v.today
http://bit.ly/322g0vscreen
http://g0v.today
http://g0v.github.io/reporter/
https://g0v.hackpad.com/IuhVXDtMmWS
開放與⾃自由的網路
開放
協作
多元
異質
去中
⼼心化
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
https://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&
url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki
...
🚧
✈
✈👪
👪
🏢
🏢
👷
👷 🏥
⽩白話
翻譯
服貿
地圖
⾏行業
對照
施壓
⽴立委
BETA
Responsive Web Design
tisa.g0v.tw
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所

532 visualizações

Publicada em

g0v 受邀至台北科技大學智財所「電子商務政策與法律」分享所使用的簡報。
短網址:http://bit.ly/ntut_iip
CC BY-SA 4.0(引用圖文除外)

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

鍵盤革命,每個人都是開放政府的一員 @北科大智財所

 1. 1. 由政府電⼦子治理 來談網路資訊的 傳播與管制,了 解網路如何改變 政府治理(!) 丟問題 舉案例
 2. 2. 群眾 政府 媒體 議題 包含政策跟其他 影響你我的事
 3. 3. 專訪張⼤大春:從作 為⼀一個讀者的⽂文化 準備和網路⺠民粹⽂文 化的衝突談起 | TechOrange http://bit.ly/ 1JEFEU5
 4. 4. GOV 政府 g0v.tw GOV 再造
 5. 5. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 開放政治獻⾦金 Money Talks ⼩小俞YU CC BY 4.0 http://fb.me/ cy.sunshine
 6. 6. 資訊 公開 開放 資料≠
 7. 7. http:// ncdr.nat.gov.tw/ Files/Laws/政府 資訊公開法逐條 說明.pdf 主動 公開 ⼈人⺠民 申請+
 8. 8. http://www.ndc.gov.tw/m1.aspx? sNo=0027910#.VXZY3WDqRpJ ➡
 9. 9. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 開放政治獻⾦金提案報告 @ g0v hackath9n 第玖次還我⼟土地⿊黑客松 http:// bit.ly/1HXV2Xu
 10. 10. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 11. 11. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 12. 12. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 13. 13. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 14. 14. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 15. 15. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 16. 16. ⾏行政院環保署 空氣品質監測網 http://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx
 17. 17. http://env.g0v.tw/air/
 18. 18. http://data.gov.tw
 19. 19. http://data.g0v.tw
 20. 20. 政策廣告 政策宣導 政策溝通 政策的做與說
 21. 21. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 22. 22. ⋯⋯
 23. 23. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 24. 24. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 25. 25. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 26. 26. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 27. 27. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 28. 28. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 29. 29. 示 範 區 深 度 溝 通 總 體 政 策 篇 7 / 21 (一) 6:30 PM 示 範 區 深 度 溝 通 國 際 健 康 篇 7 / 24 (四) 6:30 PM 示 範 區 深 度 溝 通 農 業 加 值 篇 7 / 31 (四) 6:30 PM 示 範 區 深 度 溝 通 教 育 創 新 篇 8 / 4 (一) 6:30 PM
 30. 30. 提問 彙整 我們好合,不 如在一起吧! 線上 現場 0 30 60 90 @Hackpad @YOUR SPACE 開場 3 mins 第一發後續報告 7 mins 深入溝通問答 80+ mins 推舉主要提問人
 31. 31. (沃草) (國發會)
 32. 32. 強化政府治理效能實施要點 http://www.ndc.gov.tw/ m1.aspx?sNo=0061125#.VXZZ8GDqRpJ
 33. 33. 萌典:開源協作改造社會 http://bit.ly/1S0eDxh
 34. 34. 公共政策網路參與平台 http://join.gov.tw/
 35. 35. http://www.ndc.gov.tw/m1.aspx?SNo=0062215#.VXZUa2DqRpI透明 治理
 36. 36. http://bit.ly/1FtBtJl GOV 再造
 37. 37. https://g0v.hackpad.com/g0v--MI7fGNIdygb
 38. 38. 3分鐘提案 組隊⼀一起HACK! 5分鐘進度發表
 39. 39. …… 30+ in 2 yrs
 40. 40. 您好: 如題,我是智財所 ⽼老師江雅綺。先前 和孝先在微軟公司 ⾒見過⾯面,孝先建議 我如想邀請g0v分 享經驗可⽤用此信箱 挖坑、推坑、跳坑、填坑 就是我現在做的事感覺直接就是孝先的坑? XD
 41. 41. #g0v.tw | freenode github.com/g0v g0v.hackpad.com g0v.tw 後勤中心
 42. 42. Simon Phipps CC BY 2.5
 43. 43. BY BYNC SA SA BY BYNC SA ND BY BY ND
 44. 44. 「不要問為何沒有人做這個, 先承認你就是『沒有人』」 -
 45. 45. http://www.stanleycolors.com/2013/12/nobody/ 作者授權 g0v 簡報使⽤用 http://bit.ly/1hnAwYk
 46. 46. 行動 光芒 散發➜ 無力 沮喪 反轉 ➜➜
 47. 47. http://g0v.github.io/g0vis/#!/project/1
 48. 48. http://goo.gl/CoSiso
 49. 49. 資訊產品/服務邊際成本降低 傳統媒體量變 社會媒體質變
 50. 50. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 51. 51. http://slidesha.re/1CPdeRW
 52. 52. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 53. 53. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 https://www.youtube.com/watch?v=OZxsXbw5mDQ&t=7mhttps://www.youtube.com/watch?v=OZxsXbw5mDQ&t=7m
 54. 54. venev @
 55. 55. 看直播 http://tinyurl.com/2014-3-8
 56. 56. 看直播 http://tinyurl.com/2014-3-18
 57. 57. http://g0v.today
 58. 58. http://fb.me/antiblacktw
 59. 59. http://bit.ly/protestsafe
 60. 60. http://bit.ly/occupylysupport
 61. 61. #1JAfWaRu (Gossiping) http://bit.ly/PTTfor318
 62. 62. http://bit.ly/CongressOccupiedTaiwan
 63. 63. http://bit.ly/CongressOccupiedTaiwan
 64. 64. http://g0v.today
 65. 65. http://g0v.today
 66. 66. http://g0v.today
 67. 67. http://bit.ly/322g0vscreen
 68. 68. http://g0v.today
 69. 69. http://g0v.github.io/reporter/
 70. 70. https://g0v.hackpad.com/IuhVXDtMmWS
 71. 71. 開放與⾃自由的網路 開放 協作 多元 異質 去中 ⼼心化
 72. 72. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 73. 73. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 http://wiki.mbalib.com/zh-tw/⾮非组织公众 
 婉⃥ 君⃥ 網⃥ 軍⃥
 74. 74. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 75. 75. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 76. 76. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 圖⽚片來源: http://timelessdimension0.blogspot.tw/2008_06_20_archive.html TIMELESS DIMENSION⽞玄武
 77. 77. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 78. 78. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 79. 79. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226
 80. 80. https://www.google.com/url? sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw& url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki %2FOpen_Source_Initiative&ei=Yc5bVfjFKoLIogSTroHQDg&b vm=bv. 93756505,d.cGU&psig=AFQjCNEMx7ryGdfjcmAVvrl51bJ5rV6P WQ&ust=1432166342423226 

 81. 81. 🚧
 82. 82. ✈ ✈👪 👪
 83. 83. 🏢 🏢
 84. 84. 👷 👷 🏥
 85. 85. ⽩白話 翻譯 服貿 地圖 ⾏行業 對照 施壓 ⽴立委
 86. 86. BETA
 87. 87. Responsive Web Design
 88. 88. tisa.g0v.tw

×