O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

How to write a cheque?

How to write a cheque?_Malayalam

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

How to write a cheque?

 1. 1. ഒരു ചെക്ക് എങ്ങചെ എഴുത ാം
 2. 2. ഘട്ടം 1 തീയതി എഴുതുക.
 3. 3. ഘട്ടം 2 "പണം നല്‍കുക" എന്ന വരിയില്‍ നിങ്ങളുടെ ടെക്ക് ലഭിക്കക്കണ്ട വയക്തിയുടെ അടലെങ്കില്‍ ഓർഗനനക്കേഷന്ടെ ക്കപര് എഴുതുക.
 4. 4. ഘട്ടം 3 "രൂപ" എന്ന വരിയില്‍ തുക വാക്കുകളിലും "Rs" ക്ക ാക്േില്‍ േംഖ്യ ആയും നല്‍കുക.
 5. 5. ഘട്ടം 4 ടെക്കിന്ടെ ക്കകാണില്‍ രണ്ട് േമാന്തര ക്കരഖ്കൾ വരക്കുക, ാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരു വയക്തി അടലെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം തുക പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്ഗഹിക്കുന്നുടവങ്കില്‍ "a / c payee" എന്ന് എഴുതുക.
 6. 6. ഘട്ടം 5 നിങ്ങളുടെ ടെക്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പെും ാങ്ക് വിലാേവുംഉടണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക.
 7. 7. ഘട്ടം 6 ഒപ്പിെുക്കമ്പാൾ ഗ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് അക്കൗണ്ട് തുെക്കുക്കമ്പാൾ ാങ്കില്‍ നിങ്ങൾ നല്‍കിയ ഒപ്പുമായി ടപാരുത്തടപ്പക്കെണ്ടതുണ്ട്.
 8. 8. കുെിപ്പ് എക്കപ്പാഴും നിങ്ങളുടെ ടെക്ക് ുക്ക് (കൾ) ഒരു േുരക്ഷിത സ്ഥലത്ത് േൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒഴിഞ്ഞ ടെക്കുകൾ മുൻകൂട്ടി ഒപ്പിെരുത്.ടെക്ക് നല്‍കുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ആവരയമായ ാലൻസ് ഉടണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുക, കാരണം ടെക്ക് മെങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്കിമിനല്‍ കുറ്റമാണ്.
 9. 9. A financially aware and empowered India.

×