O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โดย นายพงศธร เกษสาลี
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
“ท่องเที่ยว” :
พระเอกที่จะค้ายันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ ?
การท่องเที่ยว...
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย1
ผลการสารวจโพล2
สาระสาคัญจากการสารวจโพล3
2
สถานการณ์เศรษฐกิจไทย
3
เศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตที่ 4%
มาม่ายังแพง
ค่าครองชีพ
สูงขึ้น...
ข้าวแกงจานละ
40-50
น้าขวดละ 10
พาราแผงละ 8-10
รถ ปอ. 1...
ผลการสารวจโผล
5
Fieldwork Location & Demographic
จำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด = 2,100 รำย
กำรกระจำยตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่
• ผู้ประกอบการในพื้นที...
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (n = 700 ราย)
ประชาชนในพื้นที่ (n = 1,400 ราย)
ที่พัก
ร้ำนขำยของที่ระลึก
ร้ำนอำหำร
ร้ำนเสื้อผ้ำ
อื่น...
ความคิดเห็นของประชาชน
8
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
สถานะทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน
อันดับ 1 : รายได้พอใช้ แต่ไม่มีเงินเก็บ 48.3%
อั...
ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด
ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน
อันดับ 1 : 65.8%
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ในประเทศ
อันดับ 2 : 61....
แผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
ภายในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2556
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ : เพิ่มขึ้น 16.1%
ค่าใช้จ่ายในการเดิ...
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย หรือไม่
มี 85.2% ไม่มี 14.8%
โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที...
มี 0.6% ไม่มี 99.4.%
อันดับ 1 ญี่ปุ่น (55.6%)
อันดับ 2 สิงคโปร์ (44.4%)
อันดับ 3 จีน (33.3%)
ประเทศที่ตั้งใจจะไปเที่ยว
ในอ...
รสนิยมด้านการท่องเที่ยวของคนไทย
อันดับ 1 เชียงใหม่: 23.9%
จังหวัดที่อยากไปเที่ยว
อันดับ 2 ชลบุรี : 19.2%
อันดับ 3 ภูเก็ต :...
มุมมองประชาชนด้านท่องเที่ยวของประเทศไทย
ความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว
อันดับ 1 : 80.8%
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
อันดับ...
นโยบำย “นาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มา
ลดหย่อนภาษี” กระตุ้นให้คุณเกิดควำมต้องกำร
ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยมำกขึ้นใช่หรือไม่...
ข้อเสนอแนะของประชำชน
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย
N = 1,400
• มีส่วนลด/โปรโมชั่นลดราคาที่พัก ค่าเดินทาง 81.0%
...
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
18
ผู้มาใช้บริการที่พัก
คนในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
เกาะสมุย - 15.3% 84.7%
เชียงใหม่ - 22.3% 77.7%
กรุงเทพมห...
ผู้มาใช้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
คนในพื้นที่
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย ชาวต่างชาติ
นครราชสีมา 81.3% 14.9% 3.9%
เกาะสมุย 63.5% 24...
ความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556
ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในพื้นที่
ภาวะเศรษฐกิจไทยจะอยู่...
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่
อันดับ 1 : 33.4%
ลูกค้ำมีกำ...
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่N = 700
แผนการรับมือของผู้ประกอบการ
23
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
N = 700
มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ
อันดับ 1 :...
สาระสาคัญจากผลโพล
25
สาระสาคัญ จากผลโผล
ประชาชน : รับรู้ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
โดยเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายของตน แต่
ส่วนใหญ่ (ร้...
สาระสาคัญ จากผลโผล
 ผู้ประกอบการ : เกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และ
รายรับจะลดล...
แนวโน้มสถานการณ์
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
28
2,318,447
2,367,257
2,322,200
2,057,8551,943,968
2,061,782
1,992,158
1,853,7361,895,560
1,686,268
1,546,888
1,644,733
1,81...
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด
5 อันดับแรก ในช่วงเดือน 8 เดือนแรกของปี 2556
อันดับ ตลาด
2556 2555 %∆
จ...
31
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?

1.535 visualizações

Publicada em

เอกสารประกอบการนำเสนอผลโพล“ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?" เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน

Publicada em: Turismo
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?

 1. 1. โดย นายพงศธร เกษสาลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน “ท่องเที่ยว” : พระเอกที่จะค้ายันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ ? การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
 2. 2. ภาพรวมเศรษฐกิจไทย1 ผลการสารวจโพล2 สาระสาคัญจากการสารวจโพล3 2
 3. 3. สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 3
 4. 4. เศรษฐกิจไทยปี 2556 จะเติบโตที่ 4% มาม่ายังแพง ค่าครองชีพ สูงขึ้น... ข้าวแกงจานละ 40-50 น้าขวดละ 10 พาราแผงละ 8-10 รถ ปอ. 10 กว่าบาทรถตู้ 35 ค่าวิน 20 ค่าเช่าห้อง ค่าไฟ ค่าน้า มือถืออย่างน้อย 15บาทต่อวัน ยังไม่รวม สบู่ ยาสีฟัน แถมด้วยค่าผ่อนทีวี เครื่องซักผ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ไม่มีเงินเหลือเก็บเลย -.-!! แล้วท่องเที่ยวไทย จะเป็นอย่างไร ??? ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4
 5. 5. ผลการสารวจโผล 5
 6. 6. Fieldwork Location & Demographic จำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด = 2,100 รำย กำรกระจำยตัว ≈ 15% ในแต่ละพื้นที่ • ผู้ประกอบการในพื้นที่ 700 ราย • ประชาชนในพื้นที่ 1,400 ราย ** สารวจระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายน 2556 จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด = 2,100 ราย พื้นที่การสารวจ 7 พื้นที่ : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี 6
 7. 7. ผู้ประกอบการในพื้นที่ (n = 700 ราย) ประชาชนในพื้นที่ (n = 1,400 ราย) ที่พัก ร้ำนขำยของที่ระลึก ร้ำนอำหำร ร้ำนเสื้อผ้ำ อื่นๆ เช่น ร้ำนสปำ ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอินเตอร์เนต ร้ำนบำร์เบียร์ ร้ำนเสริมสวย ร้ำนเครื่องประดับ เป็นต้น 50.0% 50.0% เพศ อำยุ (ปี) <=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >=46 7
 8. 8. ความคิดเห็นของประชาชน 8
 9. 9. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย สถานะทางการเงินของตนเองในปัจจุบัน อันดับ 1 : รายได้พอใช้ แต่ไม่มีเงินเก็บ 48.3% อันดับ 2 : รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 38.4% อันดับ 3 : รายได้ดี มีเงินออม 13.4% 9
 10. 10. ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน อันดับ 1 : 65.8% ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศ อันดับ 2 : 61.6% การปรับขึ้นราคาของสินค้าและ บริการ อันดับ 3 : 55.6% การชุมนุมประท้วงของประชาชน ผลกระทบที่คำดจะเกิดขึ้น ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2556 อันดับ 2 : 58.0% การใช้จ่ายสินค้าและบริการ ลดลง อันดับ 3 : 55.9% เกิดภาวะการว่างงาน/การตก งานมากขึ้น อันดับ 1 : 71.3% ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น N = 1,400 ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย 10
 11. 11. แผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน ภายในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ : เพิ่มขึ้น 16.1% ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในชีวิตประจาวัน : เพิ่มขึ้น 15.4% ค่าใช้จ่ายสินค้าไอที : เพิ่มขึ้น 11.8% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง : เพิ่มขึ้น 11.5% ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค : เพิ่มขึ้น 10.9% ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง : ลดลง 16.8% ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว : ลดลง 21.1% ค่าใช้จ่ายในการดูแลความงาม : ลดลง 21.4% เงินออม : ลดลง 21.6%11
 12. 12. ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย หรือไม่ มี 85.2% ไม่มี 14.8% โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที่ยวประมำณ 3 วัน 2 คืน จังหวัดที่ตั้งใจจะไปเที่ยว อันดับ 1 เชียงใหม่ (13.4%) อันดับ 2 ชลบุรี (12.4%) อันดับ 3 ระยอง (7.4%) ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่ครั้ง n = 1,193 12
 13. 13. มี 0.6% ไม่มี 99.4.% อันดับ 1 ญี่ปุ่น (55.6%) อันดับ 2 สิงคโปร์ (44.4%) อันดับ 3 จีน (33.3%) ประเทศที่ตั้งใจจะไปเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ในต่างประเทศ หรือไม่ 13 โดยส่วนใหญ่วำงแผนจะไปเที่ยวประมำณ 6 วัน 5 คืน ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่ครั้ง
 14. 14. รสนิยมด้านการท่องเที่ยวของคนไทย อันดับ 1 เชียงใหม่: 23.9% จังหวัดที่อยากไปเที่ยว อันดับ 2 ชลบุรี : 19.2% อันดับ 3 ภูเก็ต : 15.9% อันดับ 4 ประจวบฯ :15.9% อันดับ 5 กระบี่ : 15.0% N = 1,400 กิจกรรมที่ชอบทาเวลาไปเที่ยว อันดับ 1 เที่ยวชมธรรมชำติ/ทิวทัศน์ : 85.1% อันดับ 2 เที่ยวชมตลำดน้ำ/ตลำดบก : 63.5% อันดับ 3 เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน : 47.6% อันดับ 4 ช็อปปิ้ง : 46.9% อันดับ 5 เที่ยวชมศำสนสถำน : 37.1% 14
 15. 15. มุมมองประชาชนด้านท่องเที่ยวของประเทศไทย ความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยว อันดับ 1 : 80.8% แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ อันดับ 2 : 61.4% แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ ประเพณี อันดับ 3 : 57.5% แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์/ โบรำณสถำน จุดแข็งของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว อันดับ 1 : 94.7% เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยและมนุษย สัมพันธ์ที่ดี อันดับ 2 : 91.1% ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเที่ยวในไทย อันดับ 3 : 88.6% ควำมหลำกหลำยของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้ำและบริกำร อันดับ 4 : 83.4% ควำมคุ้มค่ำในกำรท่องเที่ยวไทยเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 15
 16. 16. นโยบำย “นาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว มา ลดหย่อนภาษี” กระตุ้นให้คุณเกิดควำมต้องกำร ท่องเที่ยวภำยในประเทศไทยมำกขึ้นใช่หรือไม่ ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศไทย ใช่ 71.3% N = 1,40016
 17. 17. ข้อเสนอแนะของประชำชน ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศไทย N = 1,400 • มีส่วนลด/โปรโมชั่นลดราคาที่พัก ค่าเดินทาง 81.0% • การสร้าง/พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้มีความสะดวก ยิ่งขึ้น 57.6% • เพิ่มวันหยุดยาวช่วงเทศกาล 57.1 % • การจัดแสดงงาน Event เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ๆ 46.6% • การสร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีเพียงพอกับ จานวนนักท่องเที่ยว 35.9% แนวทางหรือรูปแบบในการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวที่ต้องการ 17
 18. 18. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 18
 19. 19. ผู้มาใช้บริการที่พัก คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ เกาะสมุย - 15.3% 84.7% เชียงใหม่ - 22.3% 77.7% กรุงเทพมหานคร 4.7% 32.3% 62.9% ภูเก็ต - 41.9% 58.1% พัทยา 16.6% 42.7% 40.8% กาญจนบุรี 28.8% 43.9% 27.3% นครราชสีมา 10.7% 73.9% 15.4% กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในปัจจุบัน 19
 20. 20. ผู้มาใช้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ นครราชสีมา 81.3% 14.9% 3.9% เกาะสมุย 63.5% 24.6% 11.9% เชียงใหม่ 34.4% 33.8% 31.8% ภูเก็ต 32.4% 29.8% 37.8% กาญจนบุรี 24.7% 29.4% 45.9% พัทยา 27.8% 20.7% 51.5% กรุงเทพมหานคร 14.6% 14.1% 71.3% กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในปัจจุบัน 20
 21. 21. ความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ภาวะเศรษฐกิจไทยจะอยู่ ในช่วงใด ชะลอตัว 48.0% ขยายตัว 22.9% เท่าเดิม 29.1% N = 700 รายรับ รายรับน่าจะลดลง ประมาณ 22.9% รายรับน่าจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 19.4% 21
 22. 22. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัว ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ อันดับ 1 : 33.4% ลูกค้ำมีกำลังซื้อ น้อยลง อันดับ 2 : 12.0% กำรชุมนุมประท้วง จำกกลุ่มต่ำงๆของ ประชำชน อันดับ 3 : 11.7% ควำมผันผวนของ อัตรำแลกเปลี่ยน เงินตรำ N = 70022
 23. 23. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่N = 700 แผนการรับมือของผู้ประกอบการ 23
 24. 24. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย N = 700 มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ อันดับ 1 : 20.7% โฆษณำ ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถำนที่พัก ให้ทั่วถึงทุกสถำนที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อันดับ 2 : 14.7% ควบคุมรำคำสินค้ำไม่ให้สูงมำกกว่ำนี้ เพื่อที่ต้นทุนจะได้ไม่สูงตำม อันดับ 3 : 11.0% โปรโมทกำรท่องเที่ยวในหลำยๆ สื่อช่องทำง เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต อย่ำง ต่อเนื่อง 24 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่
 25. 25. สาระสาคัญจากผลโพล 25
 26. 26. สาระสาคัญ จากผลโผล ประชาชน : รับรู้ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว โดยเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายของตน แต่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.2) ยังตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) สาหรับ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เชียงใหม่  จากผลการสารวจโดยสรุปแล้ว คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยว ภายในประเทศไตรมาสสุดท้าย ประชาชนชาวไทยจะยังคงอยู่ใน บรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าหนาวอย่างแน่นอน 26
 27. 27. สาระสาคัญ จากผลโผล  ผู้ประกอบการ : เกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และ รายรับจะลดลง ร้อยละ 22.9% ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการทั้งหมดคาด ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.4% โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งลูกค้าส่วน ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  จากผลการสารวจโพล กล่าวได้ว่าผู้ประกอบการโดยรวม ไม่คิดว่า การท่องเที่ยวจะเป็นพระเอก ที่จะทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น 27
 28. 28. แนวโน้มสถานการณ์ การท่องเที่ยวต่างประเทศ 28
 29. 29. 2,318,447 2,367,257 2,322,200 2,057,8551,943,968 2,061,782 1,992,158 1,853,7361,895,560 1,686,268 1,546,888 1,644,733 1,815,714 1,926,929 1,611,754 1,801,147 2,143,550 2,435,466 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Person Number of Tourist Arrivals 2012-2013 2013 Total 26.26 Mil. (+17.48%) 2012 Total 22.35 Mil. (+16.24) หมายเหตุ : ปี 2013 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจำแนกตำมถิ่นพำนัก (Residence) 6 เดือนแรก และตัวเลขแนวโน้มครึ่งปีหลัง แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศ ปี 2556 29
 30. 30. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงเดือน 8 เดือนแรกของปี 2556 อันดับ ตลาด 2556 2555 %∆ จานวน (คน) สัดส่วน จานวน (คน) สัดส่วน 2556/2555 รวม 17,437,219 100.00 14,361,986 100.00 +21.41 1 จีน 3,221,443 18.47 1,709,688 11.90 +88.42 2 มาเลเซีย 1,880,326 10.78 1,607,928 11.20 +16.94 3 รัสเซีย 1,061,626 6.09 776,484 5.41 +36.72 4 ญี่ปุ่น 1,012,441 5.81 876,409 6.10 +15.52 5 เกาหลีใต้ 849,697 4.87 759,232 5.29 +11.92 ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 30
 31. 31. 31

×