O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โดยความร่วมมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         ...
โดยความร่วมมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         ...
ธุรกิจร้านอาหาร        ร้อยละ 22.1ธุรกิจโรงแรม         ร้อยละ 37.9ธุรกิจทัวร์          ร้อยละ 20....
จานวนพนักงาน           ประเภทลูกค้าหลักของกิจการ  (ร้อยละของผู้ตอบ)           (ร้อยละของผู้ตอบ)จานวน...
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน        -2.33         สถานการณ์หนี้ยุโรป            -1.57ภาวะเศรษฐกิจขอ...
ร้อยละของผู้ตอบ                             ไม่   อัตราการ                เ...
ร้อยละของผู้ตอบ                                  อัตราการ                ...
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2555ท่านคิดว่า การท่องเที่ยวในปี 2555   ท่านคิดว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็น เป็นอย่างไร เม...
หน่วย : ร้อยละ              เพิ่มขึ้น  ลดลง   เท่าเดิมกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน    43.0    23.3   ...
เทียบกับอดีตที่ผ่านมา      ความพอใจ                  ไม่แน่ใจ แย่ลง เหมือนเดิม    ดีขึ้น (คะแนน...
อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  แหล่งซื้อสินค้า  ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 1      ...
อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม  การบริการ   การคมนาคมขนส่ง 1        กัมพูชา ...
อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ  ที่พัก/โรงแรม  การสื่อสาร  ความเป็นมิตรของประชาชน 1     สิงคโปร์   ...
อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศ     ความปลอดภัย    ความคุ้มค่า   กฎระเบียบที่เอื้อต่อการอันดับ     ในทุ...
สิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลดาเนินการ ปัจจุบัน ท่านคิดว่าสิ่งที่การท่องเที่ยวของ    ประเทศไทยขาดคือเรื่องใด      ...
ร้อยละ          ตัวอย่างผลกระทบผลกระทบด้านบวก   47.0  จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น/รายได้เพิ่มขึ้นผลกระทบทางด...
ร้อยละ         ตัวอย่างผลกระทบผลกระทบด้านบวก   46.2  จานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น/มีรายได้เพิ่มขึ้น      ...
ผลกระทบจากการเปิด                          ระดับผลกระทบสุทธิจากการเปิด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย...
มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขั้น    โอกาสมากกว่ามีรายได้มากขึ้น                            ...
หน่วย: ร้อยละ                                 ไม่ทั้งโอกาสและ              ...
ไม่มีการ น้อย  เตรียมพร้อม 10.9%    เลย    0.8%      ปานกลางน้อยมาก         58.4% 1.6% มากที่สุด ...
หน่วย: ร้อยละ                           ไม่เตรียม                        ...
มาก 2.8%          มากที่สุด 0.5%    ไม่มีการปานกลาง 38.3%            เตรียมพร้อมเลย       ...
มาก             ไม่มีการ     22.5%       มากที่สุด เตรียมพร้อม        0.2%     เลยปาน...
น้อย  ปานกลาง  มากการสร้างมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยว    13.1  51.3   35.6การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนด...
คะแนนเฉลี่ย                    (คะแนนเต็ม 10)การเตรียมความพร้อมโดยรวมของธุรกิจท่าน    7.09การเตรีย...
ร้อยละของผู้ตอบทีตอบเป็น                                       ่          ...
ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

3.692 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 1. 1. โดยความร่วมมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342
 2. 2. โดยความร่วมมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342 สารวจระหว่างวันที่ 30-7 ตุลาคม 2555 จานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างทั่วประเทศ
 3. 3. ธุรกิจร้านอาหาร ร้อยละ 22.1ธุรกิจโรงแรม ร้อยละ 37.9ธุรกิจทัวร์ ร้อยละ 20.1ธุรกิจขายตั๋ว ร้อยละ 10.1ธุรกิจขายของฝาก/ของที่ระลึก ร้อยละ 9.8 3
 4. 4. จานวนพนักงาน ประเภทลูกค้าหลักของกิจการ (ร้อยละของผู้ตอบ) (ร้อยละของผู้ตอบ)จานวนพนักงาน ร้อยละ ต่างประเทศ คนไทย 1-19 คน 33.9 52.0% 48.0% 20-49 คน 36.8 50-99 คน 19.1 100-200 คน 10.2
 5. 5. ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน -2.33 สถานการณ์หนี้ยุโรป -1.57ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน -1.43 อัตราแลกเปลี่ยน -1.26 ข่าวอาชญากรรมนักท่องเที่ยว -0.94 ราคาน้ามัน -0.32 เสถียรภาพทางด้านการเมือง 1.55 อัตราดอกเบี้ย 2.24 มาตรการของรัฐบาล 3.04 -5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 -5 ผลกระทบด้านลบมากที่สุด 0 ไม่ส่งผลผลกระทบ 5 ผลกระทบด้านบวก
 6. 6. ร้อยละของผู้ตอบ ไม่ อัตราการ เพิ่มขึ้น ลดลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง(%)ยอดขาย 41.7 16.0 42.3 12.1ต้นทุนการรักษาความปลอดภัย 39.3 17.3 43.4 6.0จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 46.3 24.8 28.9 15.9จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 43.3 23.1 33.6 17.2ยอดจองห้องพัก/ยอดจองโต๊ะอาหาร 41.9 19.6 38.5 10.5ยอดจองทัวร์ 41.6 15.9 42.4 10.1 7
 7. 7. ร้อยละของผู้ตอบ อัตราการ เพิ่มขึ้น ลดลง เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลง(%)ยอดขาย 30.3 14.2 55.5 9.1ต้นทุนการรักษาความปลอดภัย 24.2 9.3 66.5 4.0จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 31.1 11.6 57.3 7.9จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 26.5 13.4 60.1 5.2ยอดจองห้องพัก/ยอดจองโต๊ะอาหาร 24.5 13.4 62.0 4.5ยอดจองทัวร์ 23.9 9.2 66.8 5.1 8
 8. 8. สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2555ท่านคิดว่า การท่องเที่ยวในปี 2555 ท่านคิดว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็น เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2554 นักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติมากกว่ากัน ร้อยละ ร้อยละ แย่มาก 2.0 ชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ 26.2 แย่ 7.6 ชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทย 30.8 เหมือนเดิม 42.4 พอๆ กัน 43.0 ดีขึ้น 44.9 ดีขึ้นมาก 3.1 9
 9. 9. หน่วย : ร้อยละ เพิ่มขึ้น ลดลง เท่าเดิมกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน 43.0 23.3 33.7กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน 37.6 19.0 43.4กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย 37.0 25.3 37.7กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย 35.8 18.3 45.9กลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริกา 27.6 17.3 55.1กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป 26.6 23.3 50.1กลุ่มอื่นๆ 14.3 28.6 57.1 10
 10. 10. เทียบกับอดีตที่ผ่านมา ความพอใจ ไม่แน่ใจ แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น (คะแนนเต็ม 10)สถานที่ท่องเที่ยว 0.3 14.1 37.2 48.5 6.41การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 0.3 10.3 44.7 44.7 6.42สาธารณูปโภค - 11.1 48 41 6.39การพัฒนา/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว - 11.3 48 40.7 6.28สิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ 45.2ท่องเที่ยว - 15.6 39.2 6.41ป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยว - 12.1 48.9 39 6.31ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว - 18.1 43.2 38.7 6.23ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว - 16.3 46.2 37.4 6.26การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 0.3 11.6 50.8 37.4 6.4ทรัพยากรธรรมชาติ - 24.6 42 33.4 6.21
 11. 11. อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งซื้อสินค้า ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 1 เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา 2 ไทย ไทย เวียดนาม 3 อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย 4 กัมพูชา กัมพูชา พม่า 5 ลาว มาเลเซีย ลาว 6 มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 7 สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย 8 พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 9 ฟิลิปปินส์ ลาว ฟิลิปปินส์ 10 บรูไน บรูไน บรูไน
 12. 12. อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม การบริการ การคมนาคมขนส่ง 1 กัมพูชา สิงคโปร์ สิงคโปร์ 2 เวียดนาม เวียดนาม มาเลเซีย 3 ลาว ไทย ไทย 4 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 6 พม่า บรูไน กัมพูชา 7 มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 8 สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน 9 ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า 10 บรูไน พม่า ลาว
 13. 13. อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศอันดับ ที่พัก/โรงแรม การสื่อสาร ความเป็นมิตรของประชาชน 1 สิงคโปร์ สิงคโปร์ ไทย 2 ไทย มาเลเซีย ลาว 3 มาเลเซีย ไทย กัมพูชา 4 เวียดนาม เวียดนาม พม่า 5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 6 กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย 7 บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 8 พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 9 ฟิลิปปินส์ ลาว ฟิลิปปินส์ 10 ลาว พม่า บรูไน
 14. 14. อันดับแหล่งท่องเที่ยว เรียงตามประทศ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า กฎระเบียบที่เอื้อต่อการอันดับ ในทุกด้าน ในการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว 1 สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 2 มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ 3 บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 4 ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา 5 ไทย มาเลเซีย บรูไน 6 กัมพูชา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 7 เวียดนาม พม่า มาเลเซีย 8 พม่า ลาว ลาว 9 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 10 ฟิลิปปินส์ บรูไน พม่า
 15. 15. สิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลดาเนินการ ปัจจุบัน ท่านคิดว่าสิ่งที่การท่องเที่ยวของ ประเทศไทยขาดคือเรื่องใด ในด้านการท่องเที่ยวคือ ร้อยละ ร้อยละ พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว 31.9พัฒนาบริการและแหล่งท่องเที่ยว 25.7 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย 27.8เพิ่มการรักษาความปลอดภัย 24.0 เพิ่มการรักษาความปลอดภัย 12.6การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย 17.7 การอานวยความสะดวกในการเข้าความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 6.9 ประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.1การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 6.3 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 4.8 การท่องเที่ยว 7.6อื่นๆ เช่น การพัฒนาบุคากร/การอนุรักษ์ อื่นๆ เช่น ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 14.9 สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 9.1 17
 16. 16. ร้อยละ ตัวอย่างผลกระทบผลกระทบด้านบวก 47.0 จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น/รายได้เพิ่มขึ้นผลกระทบทางด้านลบ 23.9 มีการแข่งขันสูงขึ้น /มีคู่แข่งมากขึ้น /ธุรกิจมีรายได้ และกาไรลดลงพอๆ กัน 14.57 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจมากนักไม่แน่ใจ 14.57 19
 17. 17. ร้อยละ ตัวอย่างผลกระทบผลกระทบด้านบวก 46.2 จานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น/มีรายได้เพิ่มขึ้น แรงงานมีงานทามากขึ้น/ประเทศมีการพัฒนามากขึ้นผลกระทบทางด้านลบ 17.3 เกิดการแข่งขันสูง/นักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศอื่นพอๆ กัน 14.07 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจมากนักไม่แน่ใจ 22.36 20
 18. 18. ผลกระทบจากการเปิด ระดับผลกระทบสุทธิจากการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC น้อย ปานกลาง มาก 26.5 29.4 44.2 ต้นทุนด้านรักษาความ 24.2 55.6 20.2ต้นทุนด้านรักษาความปลอดภัย ปลอดภัย ยอดขาย 23.8 34.5 41.7 ยอดขาย 23.9 50.0 26.1ความสามารถในการแข่งขันของ 20.6 36.2 43.2 ความสามารถในการแข่งขัน 22.5 54.3 23.3 ประเทศไทย ของประเทศไทย 22.4 28.0 49.6 พนักงาน/บุคลากรของ 19.3 55.7 24.9 พนักงาน/บุคลากรของธุรกิจ ธุรกิจ 22.5 16.0 61.5 จานวนนักท่องเที่ยวอาเซียน 20.7 54.3 25.0 จานวนนักท่องเที่ยวอาเซียน ไม่กระทบ ด้านลบ ด้านบวก
 19. 19. มีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขั้น โอกาสมากกว่ามีรายได้มากขึ้น โอกาสน้อยกว่า อุปสรรคการเดินทางท่องเที่ยวเสรีขึ้น อุปสรรค 17.3%ไม่ต้องมี VISA 52.7% มีคู่แข่งมากขึ้น บุคลากรด้านการ พอๆ กัน ท่องเที่ยวและองค์กรธุรกิจ 30.1% ของไทยยังไม่มีความพร้อม ในการแข่งขัน ธุรกิจส่วนใหญ่ น่าจะปรับตัวรองรับ การแข่งขันได้ โอกาสมากกว่าอุปสรรค โอกาสน้อยกว่าอุปสรรค พอๆ กัน
 20. 20. หน่วย: ร้อยละ ไม่ทั้งโอกาสและ เป็นโอกาส เป็นอุปสรรค อุปสรรคภาษาในการสื่อสาร 31.4 64.0 4.6ระบบการขนส่ง 59.0 31.7 9.3การเข้ามาทางานของแรงงานในอาเซียน 56.6 38.0 5.4การเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศ 60.3 37.6 2.1ไทยการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน 57.3 36.6 6.1
 21. 21. ไม่มีการ น้อย เตรียมพร้อม 10.9% เลย 0.8% ปานกลางน้อยมาก 58.4% 1.6% มากที่สุด 0.8% มาก 27.5%
 22. 22. หน่วย: ร้อยละ ไม่เตรียม พร้อมเลย น้อย ปานกลาง มากพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 0.0 32.6 45.6 21.9พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสากลมากยิงขึน ่ ้ 1.0 35.9 41.7 21.4ศึกษากฎระเบียบและข้อปฎิบัติต่างๆ 0.8 35.3 43.4 20.6ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอืนๆ ในกลุมอาเซียน ่ ่ 0.3 34.4 44.8 20.5ทาการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ให้เป็นทีรู้จัก ่ 0.0 29.0 50.6 20.4การประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น 0.0 29.1 52.4 18.5การเร่งหาคู่คาทางธุรกิจระหว่างกลุ่มอาเซียน ้ 0.3 29.6 53.2 17.0ลงทุนปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับ 1.3 34.0 48.5 16.2อบรมความรู้ด้านภาษา 1.5 35.3 52.3 10.9ส่งพนักงานไปอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐานสากล 4.3 29.6 56.2 9.9อื่นๆ 0.0 26.0 59.4 14.6
 23. 23. มาก 2.8% มากที่สุด 0.5% ไม่มีการปานกลาง 38.3% เตรียมพร้อมเลย 0.5% น้อยมาก 12.3% น้อย 45.6%
 24. 24. มาก ไม่มีการ 22.5% มากที่สุด เตรียมพร้อม 0.2% เลยปานกลาง 0.2% 60.4% น้อยมาก 1.8% น้อย 14.9%
 25. 25. น้อย ปานกลาง มากการสร้างมาตรฐานการบริการและการท่องเที่ยว 13.1 51.3 35.6การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้านการท่องเที่ยว 11.4 54.4 34.2การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 18.3 48.0 33.8ระบบสาธารณูปโภค 16.7 50.5 32.8การปรับปรุงภูมทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว ิ 16.2 53.2 30.6การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื่อต่อการท่องเที่ยว 16.9 59.0 24.2
 26. 26. คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 10)การเตรียมความพร้อมโดยรวมของธุรกิจท่าน 7.09การเตรียมความพร้อมโดยรวมของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว 6.5การเอื้อหรือการสนับสนุนของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวให้ภาคเอกชน 6.8
 27. 27. ร้อยละของผู้ตอบทีตอบเป็น ่ ลาดับแรกต่อผู้ตอบทั้งหมดกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ 20.1ยกระดับคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล 19.0ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 18.4พัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และปัจจัยพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 16.4พัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 14.9การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรบุคคลทางการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ มีจิตในการให้บริการและมีคุณธรรมจริยธรรม 11.2

×