Doklad analiz10-11

N
ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
  “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ВРАЦА

  ДОКЛАД-АНАЛИЗ
за учебната 2010/2011 г.
УЧЕБНА
 ДЕЙНОСТ
2010/2011 г.
Анализ за учебната 2010/2011 г.

          Матем
       Матем
     БЕЛ    атика АЕ I    НЕ I  AE II  НЕ II  ФЕ II  РЕ II
       атика
          ЗИП


  V   5,41  5,14  5,16  5,1
 VІ   5,42  5,24  5,14  5,3
 VІІ  5,49  5,41  5,15  5,81
 VІІІ  5,16  4,89     5,15  4,48
 ІХ   5,58  5,18     5,32  5,10  5,90  4,94  5,63  5,90
  Х   5,53  4,95     5,22  5,06  4,80  5,46  5,31  5,95
 ХІ   5,53  5,20     5,54  5,15  5,75  5,39  5,85  5,85
 ХІІ  5,67  5,36      6   5,21  6   5,8   6    6
 Ср. Ус
 пех  5,47  5,17  5,15  5,43  5,00  5,61  5,40  5,70  5,93
Анализ за учебната 2010/2011 г.
    Исто Геогр      Физик
                               Свят
    рия и афия Биол Хими а и Инфо               Фило
                             ИТ  и
    циви  и огия и я и Астро рмати     ИТ        софи
                             ЗИП лично
    лизац иконо ЗО  ОС номи ка                 я
                                ст
     ия мика        я
 V   5,29  5,47                5,7  5,88
 VІ   5,25  5,6                5,61
 VІІ  5,45  5,66  5,61  5,61  5,28     5,68
 VІІІ
                         5,64
 ІХ   5,55  5,75  5,67  5,72  5,57  5,50  5,83
 Х   5,07  5,55  5,25  5,40  5,18  5,27  5,78
 ХІ   5,79  5,68  5,69  5,73  5,12  5,90  5,75         5,90
 ХІІ  5,79  5,91  5,92  6   6   6   6       6
 Ср.
успех 5,46   5,66  5,63  5,69  5,43  5,67  5,75  5,88  6,00  5,90
Анализ за учебната 2010/2011 г.
                               Среден
                           Човекъ
                               успех
     Психол Етика и            Изобр.  ти
            Музика  ФВС  ДТИ          по
     огия право              изк. природ
                               класов
                            ата
                                е
  V
            5,87   5,83  5,9   5,9  5,56  5,55
 VІ
             6   5,61  5,77  5,88  5,58  5,53
 VІІ
             6   5,9  5,9   5,92     5,63
 VІІІ
            6,00   5,58      5,79     5,34
 ІХ
     5,78     5,95   5,88      6,00     5,62
  Х
         5,48      5,82             5,36
 ХІ
                               5,61
 ХІІ
                 6              5,86
 Ср.
 успех  5,78  5,48  5,96   5,80  5,86  5,90  5,57
                               5,60
Сравнителен анализ с учебната
       2009/2010 г. –
    среден успех по предмети

 6   2009/2010 уч.год.
    2010/2011 уч.год.
5.8

5.6

5.4

5.2

 5

4.8

4.6

4.4
Сравнителен анализ с учебната
2009/2010 г. – среден успех по
     класове
  6

 5.9

 5.8

 5.7

 5.6

 5.5                         2009/2010 г.

 5.4
                            2010/2011г.

 5.3

 5.2

 5.1

  5
    V  VІ  VІІ  VІІІ с  ІХ  Х  ХІ  ХІІ
            ИИЧЕ

                       2009/2010 г. 5,66
                       2010/2011 г - 5,60
Резултати от външното
оценяване 2010/2011 г.
      УЧЕБНИ      Среден успех  Среден успех
     ПРЕДМЕТИ      за учебната  за учебната
               2009/2010г.  2010/2011г.

 БЕЛ
 Математика
 История и цивилизация      5,08      5,67
 География            5,07      5,37
 Англ.език            4,89      5,37
 Химия              4,95      4,45
 Физика             4,62      4,95
 Биология            4,82      4,9
       Среден бал за
        училището     4,91      5,12
Сравнителен анализ НВО
2009/2010 - 2010/2011 г.
 6


 5


 4


 3


 2
           2010/2011
 1
           2009/2010

 0
Външно оценяване по І-и ч.е. след
  VІІІ клас 2010/2011 г.
        Немски език – VІІІ клас
 явиха се 29 ученици, показаният успех за VІІІ г клас
 е добър 3,83
  Мн.добър – 8 ученици
  Добър – 11 ученици
  Среден - 8 ученици
  Слаб – 2 ученици
Външно оценяване по І-и ч.е. след
  VІІІ клас 2010/2011 г.
        Английски език – VІІІ клас
  Явиха се 172 ученици, показаният среден успех е
  добър 4,29, а по класове:
  VІІІ а клас – 4,35   VІІІ д клас – 4
  VІІІ б клас – 4,26   VІІІ е клас – 4,23
  VІІІ в клас – 4,44   VІІІ ж клас – 4,48

 Разпределението на оценките е:
   Отличен – 8 ученици
   Мн.добър – 77 ученици
   Добър – 53 ученици
   Среден 21 ученици
   Слаб – 13 ученици
Външно оценяване по І-и ч.е. след
  VІІІ клас 2010/2011 г.
           Общо за випуска :
 с отлична оценка – 8 ученици, с „Мн. Добър” – 85 ученици, с
 „Добър”- 64 ученици, със „Среден” – 29 ученици и със
 „Слаб „ – 15 ученици
            15  8

         29
                       85


                          отличен

                          мн.добър
      64
                          добър

                          среден

                          слаб
Външно оценяване по І-и ч.е. след
  VІІІ клас 2010/2011 г.
   Сравнителен анализ с миналата година
     4.50
          Немски език
     4.00

     3.50

     3.00

     2.50

     2.00

     1.50

     1.00

     0.50

     0.00

         2009/2010  2010/2011
Външно оценяване по І-и ч.е. след
  VІІІ клас 2010/2011 г.
    Сравнителен анализ с миналата година

   5.00              Английски език
   4.50
   4.00
   3.50
   3.00
   2.50                      2009/2010
                           2010/2011
   2.00
   1.50
   1.00
   0.50
   0.00
      8А  8Б  8В  8Д  8Е  8Ж
ЗРЕЛОСТНИЦИ -
ВИПУСК 2011
ЗРЕЛОСТНИЦИ -2010/2011 год.
  Трима зрелостници
завършиха с пълно отличие
   и златен медал.
ЗРЕЛОСТНИЦИ -2010/2011 год.
•   След завършване на средно образование учениците
   от ПМГ продължават образованието си във водещи
   ВУЗ в страната и чужбина.
•   Зрелостниците на Математическата гимназия във
   Враца защитиха резултатите от подготовката си през
   годините. Випуск 2011 показаха завиден успех на
   Матури - 2011. Всички 177 зрелостника са издържали
   успешно зрелостните изпити. Средният резултат от
   матурите е Мн.добър 5.20
  За учебната 2009/2010 уч.год – ср.успех ДЗИ - Мн.добър
               5,33
ДЗИ -2010/2011 год.
    Предмет     Брой явили се    Ср.успех
БЕЛ            177     мн.добър    5,33
Математика         59     отличен    5,51
Физика           1     отличен    5,96
Английски език       44     мн.добър    5,42
Немски език         3     мн.добър    4,64
География и
              17     мн.добър    4,79
икономика
Биология и ЗО        41     отличен    5,70
Химия и ООС         5     отличен    5,58
История и
              6     мн.добър    4,97
цивилизация
Философски цикъл      1     добър     4,09
        Общо:    177     мн.добър    5,20
ДЗИ -2010/2011 год.
Разпределение на явилите се
 зрелостници по предмети

            1%

       3%  3%
                       Математика
                 33%
 23%                    Физика
                       Английски език
                       Немски език
                       География и икономика
 10%
                       Биология и ЗО
              25%       Химия и ООС
                    0%
                       История и цивилизация
    2%                  Философски цикъл
ДЗИ -2010/2011 год.
Успех по предмети
7.00


           5.96
6.00                       5.70
       5.51                   5.58
    5.33         5.42
                                4.97
5.00                   4.79
                  4.64

                                   4.09
4.003.00

                                       Series1
2.001.000.00
ДЗИ -2010/2011 год.
      Оценките са, както следва:
 С отличен успех - 51% ;
 С много добър успех – 26 %;
 С добър успех – 21 %

     Отлични оценки по предмети :
  математика - 78%
  БЕЛ - 46%
  АЕ – 64%
  биология и ЗО – 78%
  химия – 60%
  география и икономика – 35%
  История и цивилизация – 50%
ДЗИ -2010/2011 год.
Процент на получените оценки
90%80%70%60%
                  БЕЛ
                  Математика
50%                АЕ
                  Химия и ООС
40%                География и икономика
                  НЕ
                  Биология и ЗО
30%
                  История и цивилизация


20%10%0%
   отличен  мн.добър  добър
Сравнителен анализ
    с ДЗИ 2009/2010 г.
        2009/2010 уч.г.
6.00
        2010/2011 уч.г.

5.004.003.002.001.000.00
Doklad analiz10-11
Doklad analiz10-11
Doklad analiz10-11
Сравнителен анализ
   ДЗИ на национално ниво

БЕЛ - 60 място от 1048 училища в цялата страна
Математика - 54 място от 662 училища
Физика и астрономия - 13 място от 148 училища
Биология и ЗО - 55 място от 802 училища
Химия и ООС - 14 място от 192 училища
География и икономика - 50 място от 994 училища
АЕ - 113 място от 670 училища
НЕ – 59 място от 130 училища
История и цивилизация - 72 място от 786 училища
Сравнителен анализ
    ДЗИ на регионално ниво

       На I място на ДЗИ по:
БЕЛ,    Математика,     Физика  и
астрономия,        История    и
цивилизация, География и икономика, Химия
и ООС, АЕ
УЧИТЕЛИ
Средна възраст
УЧИТЕЛИ                на
                 педагогическия
                персонал: 48 год.


                        Преминали
Прав                     квалификационни
 о    Брой учители
спос     с ПКС
                        форми през
                    Гла  учебната година
обни              Старш
                    вни
                 и         на:
                    учи
                учите     Нац
                    тел     Реги  Общ  Учи
                 ли     ио
                    и     она   ин  лищ
                       нал
брой  V  ІV  ІІІ  ІІ  І         но
                          лно  ско  но
                          нив  нив  нив
                       нив
                          о    о  о
                       о

77   6  2  1   27  2
Отличия на педагогическия
 персонал за 2010/2011 год.
     Учители    Отличия
ОТЛИЧИЯ  Мая Байнова  Награда на кмета на община
     Пл.Варчев   Враца
     М.Йорданов
     М. Ганчева   Грамоти от МОМН за работа по
     П. Павлова   проекта „С грижа за всеки
     В.Младенова  ученик“
     И.Лалков
     Г.Христозков  Грамота от МОМН за IV място
             на екофорум Силистра 2011 г.
     Р. Вълчева   Грамота  от  Академия  за
             гражданско общество за личен
             принос в подобряване на
             отношенията ученици-учители
     Катедра ФВС  Грамоти   и  медали  от
             Министерството       на
             физическото  възпитание  и
             спорта за успешното класиране
             на ученически игри 2011
Doklad analiz10-11
Doklad analiz10-11
УЧЕНИЦИ
Стипендии

Ученици, получаващи стипендии:

            Брой ученици от
 Видове стипендии     училището,
              получаващи
             съответната
              стипендия
Стипендия за инвалиди     20
    /сираци
 Социална стипендия      18
 Стипендия за отличен     271
     успех
Брой на отсъствията и
наложените наказания на
    ученици

      Неизви  Наказа   Наказа   Наказа  Наказа   Бр. уч.,
Извине
      нени   ни уч.   ни уч.   ни уч.  ни уч.   завърш
ни
      отсъств  по     по     по    по     ващи
отсъств
      ия    чл.139,  чл.139,   чл.139,  чл.139,   по реда
ия
      /средно  ал.1, т.  ал., т. 2  ал.1,   ал.1, т.4  на
/средно
      на един  1   от  от     т.3от   от     чл.137
на 1 уч./
      уч./   ППЗНП   ППЗНП    ППЗНП   ППЗНП    а
 60    2 1/2    49     12      -     -     -
Сравнителен анализ
     с 2009/2010
60
50
40
30                                    2009/2010
                                     2010/2011
20
10
 0
   Извинени  Неизвинени  Наказани уч  Наказани уч.  Наказани уч.
   отсъствия  отсъствия   по т.1    по т.2     по т.3
Участия в олимпиади 2010/2011 г.

   ОЛИМПИАДА по :       Брой      Брой      Брой
               участници в  класирани за  класирани за
               общински    областен   национален
                кръг      кръг      кръг
Математика         261      58       3
Математическа лингвистика  6       6       3
АЕ             80       17
НЕ             24       9
Астрономия         1       1
Химия и ООС         24       10       4
Биология и ЗО        113      59       6
БЕЛ             180      54       1
География и икономика    93       87
Физика           57       42       7
История и цивилизация    18       11       1
Участия в състезания
      СЪСТЕЗАНИЕ :          Брой   Брой класирани
                    участници

Математически турнир „Черноризец  158       30
Храбър”
Математически турнир „Иван     98       34
Салабашев”
Математически турнир „Димо     3        2
Малешков“
Коледно математическо състезание  64       24

Зимни математически състезания –  32       2
Варна 2010 и Бургас 2010
Нац.състезание тест по математика  58       3
за 7 клас
Многоезично национално състезание  44       1
по чужди езици
Математическо европейско кенгуру  61       3

Лингвистично кенгуру        31
Участия в състезания
      СЪСТЕЗАНИЕ :          Брой   Брой класирани
                    участнициIII Национално състезание по ИТ   13       2
Благоевград
Турнир „Проф.Б.Боянов“       4        4

Великденско математическо      66       18
състезание
Пролетни математически състезания  19       1
Пловдив
III Национално мат. състезание   16       8
„Роман Хайнацки“ Ямбол
ОТЛИЧИЯ НА УЧЕНИЦИ
  2010/2011 Г.
Отличия на ученици 2010/2011 г.

 Ученици от ПМГ са заели призови места на
 множеството конкурси и състезания през годината.
 Математическо състезание „Черноризец Храбър”
            `2010
 VІ –VІІІ клас
   Едно първо, три втори, три трети места
  IX –ХІІ клас
   Четири първи, четири втори, четири трети
   места
Doklad analiz10-11
„Състезание на четирите града”
        по математика - Ямбол `2010
                Мария Митева ( 12. клас )
                Първо място и златен медал
Иван Бистеров ( 11. клас ) –
Второ място и сребърен
медал
Отличия на ученици 2010/2011 г.

 Коледно математическо състезание
 Монтана 2010
 Шест първи, осем втори, четири трети места
 Есенен математически турнир
Михаела Борисова Михайлова - V място
 Турнир по елементарна математика
 "Проф.Борислав Боянов“
Мария Красимирова Митева – XII клас -
присъдена оценка отличен 6 за кандидатстване
в СУ «Кл.Охридски»
На 21 декември 2010 г. в залата на Дома
за  работа  с  деца   се  проведе
награждаване на ученици от ПМГ,
класирали се на призови места в
състезания за периода от 15 септември
2010 г.
Отличия на ученици 2010/2011 г.
 Турнир по математика и информатика
      «Димо Малешков»
Мартин Красимиров Маринов и Мария
 Митева -XII клас – първо място

 Трето национално състезание за ключови
 компетентности по природни науки –
 Тетевен `2010
Кристина Кръстева от IX ж клас - златен медал и
 грамота
Doklad analiz10-11
Отличия на ученици 2010/2011 г.
            Теодора  Тодорова   Иванова  и
            Биляна Кальонска от ХІ ж клас се
            представиха отлично в конкурса на
            проект    "1000    стипендии",
            организиран от фондация "Комунитас".
            Учителки-наставнички    са  г-жа
            Снежина Стоева и г-жа Детелина
            Харизанова
 Седмокласничките   Божидара Иванова Вутева от 9 А
 Симона Николаева   клас  също   спечели  специална
 Петрова и Инна    стипендия с предмет математика. Тя
 Георгиева      изработи и представи проект на
 Иванова с      свободно избрана геометрична тема,
 наставник г-жа    която защити в лично интервю пред
 Ангелина Банчева   жури в седалището на фондация
 пък получиха     "Комунитас" в гр.София.
 поощрителни
 стипендии от
 фондацията.
Отличия на ученици 2010/2011 г.
 Есенно национално състезание по
        физика


          Две І-ви награди
          Две ІІ-ри награди
          Една ІІІ-та награда
Отличия на ученици 2010/2011 г.
Национално състезание по математика
    "Иван Салабашев"

       Николай      Пламенов
       Аспарухов от Х б клас
       получи ІІІ-та награда -
       бронзов медал и диплома
       за отлично представяне в
       категория Х, ХІ и ХІІ клас
Отличия на ученици 2010/2011 г.
Зимни математически състезания

         гр. Бургас - 3- 5 март 2011
         Отборно ПМГ „Акад. Иван
         Ценов” е на девето място

           Варна 3-5 март 2011 г.
         IX клас - Отборно девето
         място
         X клас - Отборно 11.място
         XI клас - Отборно второ
         място
         XII клас - Отборно осмо
         място
Отличия на ученици 2010/2011 г.
 Национален кръг на 43. олимпиада по Химия
 и ООС - Варна, 25-27 март 2011 г.
    Втора възрастова група - учебно
       съдържаниеVIII клас
   4 ученички допуснати до участие:
         Класирани:
Кристина Валериева Кръстева от 9. клас - Златен
           медал
  XIII национално състезание по химия и
   ООС, 8-10 април 2011 г., гр. Шумен
 Гергана Николаева Христова –XI клас – оценка
        отличен 5.50
Отличия на ученици 2010/2011 г.
   Пролетен математически турнир,
    гр.Пловдив, 25-27 март 2011 г.
   Иван Цанков Бистеров - I място
    III национално математическо
 състезание "Роман Хайнацки", гр.Ямбол,
       25-27 март 2011 г.

      V клас - 2 III премии
      VII клас - 4 III премии
 Олимпиада по математическа лингвистика,
 7–8 май 2011 г.
   3 ученички класирани за участие в
       националния кръг
Отличия на ученици 2010/2011 г.
     Олимпиада по български език
     и литература - регионален
          кръг

     Деница Димитрова Симеонова -
     оценка отличен 6, класирана за
        национален кръг

     Ученичката Божидара Вутева взе
       участие в престижния
       международен форум
       "Европейска студентска
      конференция по математика
     “Euromath 2011", проведен на 30
     март - 3 април в Атина, Гърция.
Отличия на ученици 2010/2011 г.
Национално състезание по Информационни технологии,
     гр.Благоевград, 25-27 март 2011 г.

Мария Димитрова Младенова и Моника Стелиянова
Маринова - III място за уебсайт в категория 9-12 клас
Отличия на ученици
  2010/2011 г.
XXXVI Национална олимпиада
   по биология и ЗО
       На трето място във
  възрастовата група VII – IX клас се
  класира Радослав Тодоров, а на
  шесто – Кристина Кръстева. При
    по-големите – X – XII клас
    дванадесетокласничките
   Магдалена Белянова и Натали
   Цветанова получиха отлични
        оценки.
Doklad analiz10-11
Отличия на ученици 2010/2011 г.
  Пролетно национално състезание по физика,
  25-27 февруари 2011 г., гр.Велико Търново

  Една I награда
  Две II награди
  Една III награда

 Национален кръг на олимпиадата по физика
 30.04.2011 г. гр. Кърджали

Десислава Мариова Цветкова - първо място
Отличия на ученици 2010/2011 г.

 Национална олимпиада по история и цивилизация
 30 април-1 май 2011 г. – Хасково

 Седмокласничката Калояна Ганчева Янкова
      получи оценка Отличен 5,88.

  Национално многоезично състезание

  Николай Петров Кръстев -от 11. а клас - седмо място
Отличия на ученици
           2010/2011 г.
  Конкурс за ученици V-VII клас на списание
         "Mатематика"
 Едно II място
 Две III места
ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ
Литературни конкурси 2010/2011 г.
 Конкурс за есе на тема: „Да изгоним скуката
         от училище“


          Деветокласникът   Теодор
          Ивайлов Иванов от 9ж
          клас е сред 50-те отличени
          в конкурса, в който се
          съревноваваха повече от
          2000 участници от различни
          градове.
Литературни конкурси 2010/2011 г.
 Националнен конкурс на клуб
     „Родолюбие”
  под надслов “България –
  Европейска самоличност и
   специфична духовност”
  Седмокласникът      Ангел
Николчев   взе   участие  с
разработка  за   Националния
военноисторически     музей,
свързана  с   изследване  на
българската военна история и
спечели призово място.
          Той  също  зае  първо  място в
         националния конкурс “Делото на св.
         Патриарх Евтимий” на тема „Изворите
         разказват…” с презентацията „Мощите на
         Св. Йоан Рилски - духовна география на
         завръщането“
Литературни конкурси 2010/2011 г.

  Трето място на Националния    конкурс за
  ученици и студенти „София – Москва;
  България – Русия – вчера, днес, утре” с
  мултимедийна презентация на тема : "Как се
  става космонавт?" във възрастова група 5. – 8.
  клас .
  Второ място на Националния ученически
  конкурс „Куба – далечна и близка 2011" с
  мултимедийна презентация на тема "Че
  Гевара"
  Първа   награда в раздел  "Проза" в
  литературния ученически конкурс "Емилия
  Александрова" 2011 -  за есето "Мъжка
  хроника".
Doklad analiz10-11
Литературни конкурси 2010/2011 г.
Седмосласничката Яна Николаева
Георгиева спечели първо място в
приключилия Национален литературен
конкурс "Живеем в земята на Ботев".
СПОРТНИ УСПЕХИ
 2011/2012 Г.
Спортни успехи 2010/2011 год.
  Спортни игри за купа „Ротари клуб” `2010
          гр.Враца
         Три I-ви места
Футбол – юноши VІІІ – ХІІ клас
Волейбол - девойки VІІІ – ХІІ клас
Баскетбол - девойки VІІІ – ХІІ клас


Едно ІІ място - Волейбол - юноши VІІІ – ХІІ клас
Едно ІІІ място - Баскетбол - юноши VІІІ – ХІІ клас
Спортни успехи 2010/2011 год.
Спортни успехи 2010/2011 год.
  Зонално първенство по шахмат - част от
ученически игри 2010/2011 г., 28 април, гр. Видин
        - Първо място
Спортни успехи 2010/2011 год.
Отборът по лека атлетика при ПМГ „Акад. Иван
Ценов” влезе в Топ 6 на тазгодишните финали
в Сливен .
Спортни успехи 2010/2011 год.
Волейболистките на ПМГ със сребърни
медали от финалите
КВАЛИФИКАЦИОННА
   ДЕЙНОСТ
Дейности за повишаване на
професионалните компетенции
Вътрешноквалификационна дейност

 вид          тема         Участници
семинар  Техники за творческо преподаване   30


 курс   Добри педагогически практики     24
Дейности за повишаване на
  професионалните компетенции
 Участие в други квалификационни дейности
     /регионални, ДИУУ и други/
Организатори    Вид /   Тема         Участници
          форма
 Издание Ofxord           Ofxord
          семинар               8
                Prof.development
          Онлайн   Онлайн социални
   МОМН                      16
          обучение     умения

 Сдружение
                 Методика на
 „Врачански
                 обучението по
 регионален
          обучение   Безопасност на    10
институт труда и
                 движението по
 социалната
                  пътищата
  политика“
  гр.Враца
   РИО     семинар    Съвременни      3
                 методики на
                обучението по БЕЛ
Дейности за повишаване на
  професионалните компетенции
  Участие в други квалификационни дейности
      /регионални, ДИУУ и други/
         Вид /
 Организатори            Тема       Участници
         форма
             Обучение за оценители за
  МОМН     курс                  15
                НВО и ДЗИ
        Обучите
              Интерактивността в
  ДИУУ     лен                  3
              обучението по физика
        семинар
               „Как да превърнем
  МОМН    семинар  стратегията в практика и   1
             ученето в удоволствие“
  Фондация
  „Миньо
 Балкански“ със
              „Работа с талантливи
съдействието на семинар                 3
                  деца“
  фондация
 „Америка за
  България“
Участие в други квалификационни дейности
/регионални, ДИУУ и други/


        Вид /               Уча-
Организатори          Тема
        форма              стници


              Придобиване
Център за
         курс  практически умения за  42
творческо
            работа с интерактивна
обучение
                дъска
Предложения за теми за
квалификация

 Изграждане на система   за
 работа с талантливи деца
 Методики за преодоляване на
 проблеми при работа с ученици
 и родители
Сведение за реализирани
  проекти през 2010/2011 г.
                          Програма/
                Начало-
   Тема на проекта              организация –
                Завършване
                         инициатор

                        Водещ партньор:
                         Врачански
Превенция по безопасност
               21.09.2010 г.-    регионален
  на движението в
               20.09.2011 г.   институт по труда
 трансграничния регион
                         и социалната
                          политика

                         Търговско
               01.09.2010 г.
 Зелени предприемачи              промишлена
               11.03.2011 г.
                         палата Враца

                        Министерство на
Изграждане на фитнес зала
                         ФВ и спорта

                         Фондация
 Make the Link - Climate  11.2010 г - 2012
                         „Партньори -
    exChange         г.
                         България
Сведение за участие в Национални
програми на МОМН - 2010/2011 г.
              Тема на проекта
 Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”

 Мярка „Без свободен час”
 Национална програма „С грижа за всеки ученик”
 Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие
   в
 ученическите олимпиади”
 Математика, с преподаватели :
 Цветан Петров и Росица Генова;
 Математичаска лингвистика, с преподавател :
 М. Йорданов;
 Химия и опазване на околната среда, с преподавател:
 М. Байнова
 Физика и астрономия, с преподаватели:
 П. Павлова и М. Ганчева
 Биология и здравно образование, с преподаватели:
 В. Младенова и И.Лалков;
Спечелени проекти - 2010/2011 г.

                      Програма/
       Тема на проекта        организация
                      инициатор

Подобряване качеството на образованието Фонд Америка за
по математика и природни науки - България
изграждане на кабинетна система при ПМГ
- Враца
«Математиката не знае граници»       Секторна
                      програма
                     Коменски към
                       ЦРЧР
Електронен дневник           МОМН
Училищен живот
2010/2011 г.
26 септември -Ден на европей-ските езици
 под надслов "Единство в многообразието".
Общоучилищно състезание - Национална
викторина на английски език „Образование
       на бъдещето”.
  Проект “Зелени предприемачи”

        ПМГ  осъществи   работи по
       проект  "Зелени предприемачи"
       съвместно с център "Директно
       Европа" - Враца. Учениците   се
       запознаха с Лендарт изкуство,
       създадено от естествени материали
       в природна среда. Учениците
       създадоха собствени произведения.
          Зелените    предприемачи
       посетиха старчески дом “Зора” и
       представиха идеите си на жителите
       му.
Doklad analiz10-11
Представители на новоучредения евроклуб
«Хоризонти» взеха участие в провелата се на
29 и 30 октомври в курорта Боровец годишна
среща на Националната асоциация на
българските евроклубове /НАБЕК/.
ИНОВАТИВНИ УРОЦИ
На 23 и 25 ноември учениците от 12 г
клас с преподавател г-жа Евелина
Иванова проведоха Иновационен урок
по немски език на тема „Основни течения
в музикалните жанрове и Младежки
движения през 20-ти век”.
• В библиотеката на читалище
 „Развитие” – гр. Враца се
 проведе урок по германистика с
 ученици от 11. и 12. клас.
• Иновативен урок по математика бе
 проведен в актовата зала от г-жа
 Цветанка Василева.
На 8.12.2010г. с подкрепата на Училищното
Настоятелство се проведе обучителен
семинар на учениците от представителните
отбори по математика от ПМГ „Акад. Иван
Ценов” -Враца и ПМГ” Св. Кл. Охридски”-
Монтана. Лектор: ст.н.с. Емил Колев.
Doklad analiz10-11
На 5 януари 2011 год. в Актова зала ПМГ се
проведе кампания "Пести днес, за да имаш утре". Тя е
насочена към всички млади хора, които са изявили
желание да работят  в проекта „Make the Link –
Climate exchange”.
На 20 януари 2011 г. в читалището в гр.Мездра
бе открита изложба от картини на нашата
възпитаничка Теменужка Маринова от 10 Б
клас. Г-жа Снежа Недялкова, както и целия 10
Б клас уважиха с присъствието си своята
талантлива съученичка.
На 14 февруари от
12.30 часа в Актова
зала ПМГ Враца
се състоя
презентация,
посветена на деня на
влюбените Свети
Валентин под
надслов"Любовта ни
прави по-добри!".
Организатори бяха г-
жа Росица Вълчева и г-
жа Румяна Велкова.
Хепънинг под
мотото „Интернет
хигиена“,
разглеждащ
темата за
безопасно и
отговорно
присъствие в
Световната
мрежа
организираха
членовете
на евроклуб
„Хоризонти“ към
ПМГ „Акад. Ив.
Ценов“.
На 22 февруари 2011 г. от 12.30 часа в Актова зала на
ПМГ "Академик Иван Ценов" се проведе среща
разговор със собственика на ИК "Персей" Пламен
Тотев. Срещата е част от проявите, посветени на 40-
годишния юбилей на ПМГ.
Дебати

• Соня Илчева -10.клас - „Наркотични
 вещества. Зависимости“
• Татяна Каленска - Дебати по теми от
 учебната литература за 10. клас, „Човекът и
 съдбата“
• Иванка Цонкова - Ролева игра „Съдебен
 процес - 8. клас, Срамното „славното“ в
 Българската национална история - 7. клас,
 Изготвяне на диагностични карти за 8. клас
 на тема „Мотивация за труд и творчество“
На 24 декември 2010 год., по повод 40
години от създаването на училището, в
Актова зала на ПМГ "Академик Иван
Ценов" Враца    беше учреден клуб
"Приятели на ПМГ".
Doklad analiz10-11
Дискусия на тема „Опрощение – възстановяване -
европейска интеграция на страните от източните Балкани”
се проведе на 24. февруари 2011 година в Търговско-
промишлена палата-Враца. Участие взеха ученици от 12”в”
И 12”г” клас от ПМГ, интензивно изучаващи немски език, с
преподавател г-жа Е.Иванова.
На 10.03.2011 г във връзка с честването на 40
години от основаването на ПМГ „Акад. Иван
Ценов” се проведе състезание „Знам и Мога”, в
което ученици от V и VІ клас мериха сили по
български език.
На 18 март в читалище "Развитие" се
състоя презентация по повод гостуването
на  британската  изложба   "Дарвин
СЕГА".Мл.ас. Иван Христов, невробиолог
от БАН представи "Кратка еволюция на
зрителния апарат".
На 16 и 17 април 2011 г. Природо-математическа
гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца бе домакин на
XXXVI национална олимпиада по биология и здравно
образование, организирана от Регионалния инспекторат по
образованието – Враца и Природо-математическа гимназия
„Академик Иван Ценов“ под егидата на областния управител
на Област Враца, г-жа Пепа Владимирова
На 11 март ПМГ Враца отбеляза своя Патронен празник, на
който   тържествено  отбелязахме   40  годишнината   на
гимназията ни.
Денят започна с тържествен педагогически съвет, в които
участие  взеха  бивши  директори  и  преподаватели  в
гимназията. След неговото приключване бе откриването на
паметната плоча на патрона ни акад. Иван Ценов,
намираща      се    на  пред     сградата    на
Общинската администрация. Веднага след церемонията в
Двореца на културата започна празничният концерт, на
който бяха връчени плакети и грамоти на бивши директори
и преподаватели, както и на най-изявените през последните
години ученици.
Doklad analiz10-11
Doklad analiz10-11
Doklad analiz10-11
Спортен празник 12 март 2011
Спортен празник 12 март 2011
Изпращане на випуск 2011
 На 9 май 2011 г. ПМГ «Академик Иван Ценов»
гр.Враца изпрати тържествено дванадесетокласниците от
випуск 2011 г.
Празници 2011 г.

          На 24 май 2011 г.
          колектива и
          възпитаниците на
          Природо-
          математическа
          гимназия "Академик
          Иван Ценов"
          гр.Враца
          тържествено
          отбелязаха Деня на
          славянската
          писменост и
          култура
Doklad analiz10-11
Реализация на прием 2011/2012 г.

  5 КЛАС
     2 паралелки – записани
        58 ученици
Реализация на прием 2011/2012 г.

 8 КЛАС
      7 паралелки – записани
      200 ученици в следните
         профили:
Реализация на прием 2011/2012 г.

   8 КЛАС
     Профил математика с
      английски език:
    2 паралелки –58 ученици
Реализация на прием 2011/2012 г.

   8 КЛАС
    Профил информатика с
      английски език:
    1 паралелка –29 ученици
Реализация на прием 2011/2012 г.

   8 КЛАС
    Профил биология и ЗО
      с английски език:
    2 паралелки –58 ученици
Реализация на прием 2011/2012 г.

   8 КЛАС
     Профил химия и ООС
      с английски език:
    1 паралелка –26 ученици
Реализация на прием 2011/2012 г.

   8 КЛАС
  Профил география и икономика
      с немски език:
   1 паралелка –29 ученици
ПМГ
 юли
2011 год
1 de 122

Recomendados

Мет.обединение 1 4кл. -2012г. por
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.Мет.обединение 1 4кл. -2012г.
Мет.обединение 1 4кл. -2012г.eclass
664 visualizações17 slides
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12 por
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12
Годишен отчет на мет. обединения 1-4кл.11-12eclass
6.1K visualizações10 slides
Mask por
MaskMask
MaskБлага Чобанова
374 visualizações11 slides
звук и буква дд por
звук и буква ддзвук и буква дд
звук и буква ддDani Parvanova
4.4K visualizações17 slides
изх.н. 1 кл. математика (2012г) por
изх.н. 1 кл. математика (2012г)изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)Dani Parvanova
6.7K visualizações3 slides
Rebusi por
RebusiRebusi
RebusiVаlentina Bikova
3.4K visualizações63 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de natpit

Func stat por
Func statFunc stat
Func statnatpit
421 visualizações11 slides
Func mattrig por
Func mattrigFunc mattrig
Func mattrignatpit
386 visualizações16 slides
Html3 por
Html3 Html3
Html3 natpit
199 visualizações7 slides
Html2 por
Html2 Html2
Html2 natpit
266 visualizações8 slides
Html1 por
Html1Html1
Html1natpit
555 visualizações9 slides
Macromedia flash lesson2 por
Macromedia flash lesson2Macromedia flash lesson2
Macromedia flash lesson2natpit
405 visualizações17 slides

Mais de natpit(14)

Func stat por natpit
Func statFunc stat
Func stat
natpit421 visualizações
Func mattrig por natpit
Func mattrigFunc mattrig
Func mattrig
natpit386 visualizações
Html3 por natpit
Html3 Html3
Html3
natpit199 visualizações
Html2 por natpit
Html2 Html2
Html2
natpit266 visualizações
Html1 por natpit
Html1Html1
Html1
natpit555 visualizações
Macromedia flash lesson2 por natpit
Macromedia flash lesson2Macromedia flash lesson2
Macromedia flash lesson2
natpit405 visualizações
Macromedia flash lesson1 por natpit
Macromedia flash lesson1Macromedia flash lesson1
Macromedia flash lesson1
natpit424 visualizações
Internet zaplahi por natpit
Internet zaplahiInternet zaplahi
Internet zaplahi
natpit429 visualizações
Bezopasen net por natpit
Bezopasen netBezopasen net
Bezopasen net
natpit444 visualizações
Safe net2012 por natpit
Safe net2012Safe net2012
Safe net2012
natpit654 visualizações
Doklad analiz9-10new por natpit
Doklad analiz9-10newDoklad analiz9-10new
Doklad analiz9-10new
natpit925 visualizações
Doklad analiz8-9 por natpit
Doklad analiz8-9Doklad analiz8-9
Doklad analiz8-9
natpit594 visualizações
Mathematics does not_know_the_borders-nwes[13] por natpit
Mathematics does not_know_the_borders-nwes[13]Mathematics does not_know_the_borders-nwes[13]
Mathematics does not_know_the_borders-nwes[13]
natpit244 visualizações
First vizit por natpit
First vizitFirst vizit
First vizit
natpit353 visualizações

Doklad analiz10-11

 • 1. ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” ВРАЦА ДОКЛАД-АНАЛИЗ за учебната 2010/2011 г.
 • 3. Анализ за учебната 2010/2011 г. Матем Матем БЕЛ атика АЕ I НЕ I AE II НЕ II ФЕ II РЕ II атика ЗИП V 5,41 5,14 5,16 5,1 VІ 5,42 5,24 5,14 5,3 VІІ 5,49 5,41 5,15 5,81 VІІІ 5,16 4,89 5,15 4,48 ІХ 5,58 5,18 5,32 5,10 5,90 4,94 5,63 5,90 Х 5,53 4,95 5,22 5,06 4,80 5,46 5,31 5,95 ХІ 5,53 5,20 5,54 5,15 5,75 5,39 5,85 5,85 ХІІ 5,67 5,36 6 5,21 6 5,8 6 6 Ср. Ус пех 5,47 5,17 5,15 5,43 5,00 5,61 5,40 5,70 5,93
 • 4. Анализ за учебната 2010/2011 г. Исто Геогр Физик Свят рия и афия Биол Хими а и Инфо Фило ИТ и циви и огия и я и Астро рмати ИТ софи ЗИП лично лизац иконо ЗО ОС номи ка я ст ия мика я V 5,29 5,47 5,7 5,88 VІ 5,25 5,6 5,61 VІІ 5,45 5,66 5,61 5,61 5,28 5,68 VІІІ 5,64 ІХ 5,55 5,75 5,67 5,72 5,57 5,50 5,83 Х 5,07 5,55 5,25 5,40 5,18 5,27 5,78 ХІ 5,79 5,68 5,69 5,73 5,12 5,90 5,75 5,90 ХІІ 5,79 5,91 5,92 6 6 6 6 6 Ср. успех 5,46 5,66 5,63 5,69 5,43 5,67 5,75 5,88 6,00 5,90
 • 5. Анализ за учебната 2010/2011 г. Среден Човекъ успех Психол Етика и Изобр. ти Музика ФВС ДТИ по огия право изк. природ класов ата е V 5,87 5,83 5,9 5,9 5,56 5,55 VІ 6 5,61 5,77 5,88 5,58 5,53 VІІ 6 5,9 5,9 5,92 5,63 VІІІ 6,00 5,58 5,79 5,34 ІХ 5,78 5,95 5,88 6,00 5,62 Х 5,48 5,82 5,36 ХІ 5,61 ХІІ 6 5,86 Ср. успех 5,78 5,48 5,96 5,80 5,86 5,90 5,57 5,60
 • 6. Сравнителен анализ с учебната 2009/2010 г. – среден успех по предмети 6 2009/2010 уч.год. 2010/2011 уч.год. 5.8 5.6 5.4 5.2 5 4.8 4.6 4.4
 • 7. Сравнителен анализ с учебната 2009/2010 г. – среден успех по класове 6 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 2009/2010 г. 5.4 2010/2011г. 5.3 5.2 5.1 5 V VІ VІІ VІІІ с ІХ Х ХІ ХІІ ИИЧЕ 2009/2010 г. 5,66 2010/2011 г - 5,60
 • 8. Резултати от външното оценяване 2010/2011 г. УЧЕБНИ Среден успех Среден успех ПРЕДМЕТИ за учебната за учебната 2009/2010г. 2010/2011г. БЕЛ Математика История и цивилизация 5,08 5,67 География 5,07 5,37 Англ.език 4,89 5,37 Химия 4,95 4,45 Физика 4,62 4,95 Биология 4,82 4,9 Среден бал за училището 4,91 5,12
 • 9. Сравнителен анализ НВО 2009/2010 - 2010/2011 г. 6 5 4 3 2 2010/2011 1 2009/2010 0
 • 10. Външно оценяване по І-и ч.е. след VІІІ клас 2010/2011 г. Немски език – VІІІ клас явиха се 29 ученици, показаният успех за VІІІ г клас е добър 3,83  Мн.добър – 8 ученици  Добър – 11 ученици  Среден - 8 ученици  Слаб – 2 ученици
 • 11. Външно оценяване по І-и ч.е. след VІІІ клас 2010/2011 г. Английски език – VІІІ клас  Явиха се 172 ученици, показаният среден успех е добър 4,29, а по класове:  VІІІ а клас – 4,35  VІІІ д клас – 4  VІІІ б клас – 4,26  VІІІ е клас – 4,23  VІІІ в клас – 4,44  VІІІ ж клас – 4,48 Разпределението на оценките е:  Отличен – 8 ученици  Мн.добър – 77 ученици  Добър – 53 ученици  Среден 21 ученици  Слаб – 13 ученици
 • 12. Външно оценяване по І-и ч.е. след VІІІ клас 2010/2011 г. Общо за випуска : с отлична оценка – 8 ученици, с „Мн. Добър” – 85 ученици, с „Добър”- 64 ученици, със „Среден” – 29 ученици и със „Слаб „ – 15 ученици 15 8 29 85 отличен мн.добър 64 добър среден слаб
 • 13. Външно оценяване по І-и ч.е. след VІІІ клас 2010/2011 г. Сравнителен анализ с миналата година 4.50 Немски език 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2009/2010 2010/2011
 • 14. Външно оценяване по І-и ч.е. след VІІІ клас 2010/2011 г. Сравнителен анализ с миналата година 5.00 Английски език 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2009/2010 2010/2011 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 8А 8Б 8В 8Д 8Е 8Ж
 • 16. ЗРЕЛОСТНИЦИ -2010/2011 год. Трима зрелостници завършиха с пълно отличие и златен медал.
 • 17. ЗРЕЛОСТНИЦИ -2010/2011 год. • След завършване на средно образование учениците от ПМГ продължават образованието си във водещи ВУЗ в страната и чужбина. • Зрелостниците на Математическата гимназия във Враца защитиха резултатите от подготовката си през годините. Випуск 2011 показаха завиден успех на Матури - 2011. Всички 177 зрелостника са издържали успешно зрелостните изпити. Средният резултат от матурите е Мн.добър 5.20 За учебната 2009/2010 уч.год – ср.успех ДЗИ - Мн.добър 5,33
 • 18. ДЗИ -2010/2011 год. Предмет Брой явили се Ср.успех БЕЛ 177 мн.добър 5,33 Математика 59 отличен 5,51 Физика 1 отличен 5,96 Английски език 44 мн.добър 5,42 Немски език 3 мн.добър 4,64 География и 17 мн.добър 4,79 икономика Биология и ЗО 41 отличен 5,70 Химия и ООС 5 отличен 5,58 История и 6 мн.добър 4,97 цивилизация Философски цикъл 1 добър 4,09 Общо: 177 мн.добър 5,20
 • 19. ДЗИ -2010/2011 год. Разпределение на явилите се зрелостници по предмети 1% 3% 3% Математика 33% 23% Физика Английски език Немски език География и икономика 10% Биология и ЗО 25% Химия и ООС 0% История и цивилизация 2% Философски цикъл
 • 20. ДЗИ -2010/2011 год. Успех по предмети 7.00 5.96 6.00 5.70 5.51 5.58 5.33 5.42 4.97 5.00 4.79 4.64 4.09 4.00 3.00 Series1 2.00 1.00 0.00
 • 21. ДЗИ -2010/2011 год. Оценките са, както следва:  С отличен успех - 51% ;  С много добър успех – 26 %;  С добър успех – 21 % Отлични оценки по предмети :  математика - 78%  БЕЛ - 46%  АЕ – 64%  биология и ЗО – 78%  химия – 60%  география и икономика – 35%  История и цивилизация – 50%
 • 22. ДЗИ -2010/2011 год. Процент на получените оценки 90% 80% 70% 60% БЕЛ Математика 50% АЕ Химия и ООС 40% География и икономика НЕ Биология и ЗО 30% История и цивилизация 20% 10% 0% отличен мн.добър добър
 • 23. Сравнителен анализ с ДЗИ 2009/2010 г. 2009/2010 уч.г. 6.00 2010/2011 уч.г. 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
 • 27. Сравнителен анализ ДЗИ на национално ниво БЕЛ - 60 място от 1048 училища в цялата страна Математика - 54 място от 662 училища Физика и астрономия - 13 място от 148 училища Биология и ЗО - 55 място от 802 училища Химия и ООС - 14 място от 192 училища География и икономика - 50 място от 994 училища АЕ - 113 място от 670 училища НЕ – 59 място от 130 училища История и цивилизация - 72 място от 786 училища
 • 28. Сравнителен анализ ДЗИ на регионално ниво На I място на ДЗИ по: БЕЛ, Математика, Физика и астрономия, История и цивилизация, География и икономика, Химия и ООС, АЕ
 • 30. Средна възраст УЧИТЕЛИ на педагогическия персонал: 48 год. Преминали Прав квалификационни о Брой учители спос с ПКС форми през Гла учебната година обни Старш вни и на: учи учите Нац тел Реги Общ Учи ли ио и она ин лищ нал брой V ІV ІІІ ІІ І но лно ско но нив нив нив нив о о о о 77 6 2 1 27 2
 • 31. Отличия на педагогическия персонал за 2010/2011 год. Учители Отличия ОТЛИЧИЯ Мая Байнова Награда на кмета на община Пл.Варчев Враца М.Йорданов М. Ганчева Грамоти от МОМН за работа по П. Павлова проекта „С грижа за всеки В.Младенова ученик“ И.Лалков Г.Христозков Грамота от МОМН за IV място на екофорум Силистра 2011 г. Р. Вълчева Грамота от Академия за гражданско общество за личен принос в подобряване на отношенията ученици-учители Катедра ФВС Грамоти и медали от Министерството на физическото възпитание и спорта за успешното класиране на ученически игри 2011
 • 35. Стипендии Ученици, получаващи стипендии: Брой ученици от Видове стипендии училището, получаващи съответната стипендия Стипендия за инвалиди 20 /сираци Социална стипендия 18 Стипендия за отличен 271 успех
 • 36. Брой на отсъствията и наложените наказания на ученици Неизви Наказа Наказа Наказа Наказа Бр. уч., Извине нени ни уч. ни уч. ни уч. ни уч. завърш ни отсъств по по по по ващи отсъств ия чл.139, чл.139, чл.139, чл.139, по реда ия /средно ал.1, т. ал., т. 2 ал.1, ал.1, т.4 на /средно на един 1 от от т.3от от чл.137 на 1 уч./ уч./ ППЗНП ППЗНП ППЗНП ППЗНП а 60 2 1/2 49 12 - - -
 • 37. Сравнителен анализ с 2009/2010 60 50 40 30 2009/2010 2010/2011 20 10 0 Извинени Неизвинени Наказани уч Наказани уч. Наказани уч. отсъствия отсъствия по т.1 по т.2 по т.3
 • 38. Участия в олимпиади 2010/2011 г. ОЛИМПИАДА по : Брой Брой Брой участници в класирани за класирани за общински областен национален кръг кръг кръг Математика 261 58 3 Математическа лингвистика 6 6 3 АЕ 80 17 НЕ 24 9 Астрономия 1 1 Химия и ООС 24 10 4 Биология и ЗО 113 59 6 БЕЛ 180 54 1 География и икономика 93 87 Физика 57 42 7 История и цивилизация 18 11 1
 • 39. Участия в състезания СЪСТЕЗАНИЕ : Брой Брой класирани участници Математически турнир „Черноризец 158 30 Храбър” Математически турнир „Иван 98 34 Салабашев” Математически турнир „Димо 3 2 Малешков“ Коледно математическо състезание 64 24 Зимни математически състезания – 32 2 Варна 2010 и Бургас 2010 Нац.състезание тест по математика 58 3 за 7 клас Многоезично национално състезание 44 1 по чужди езици Математическо европейско кенгуру 61 3 Лингвистично кенгуру 31
 • 40. Участия в състезания СЪСТЕЗАНИЕ : Брой Брой класирани участници III Национално състезание по ИТ 13 2 Благоевград Турнир „Проф.Б.Боянов“ 4 4 Великденско математическо 66 18 състезание Пролетни математически състезания 19 1 Пловдив III Национално мат. състезание 16 8 „Роман Хайнацки“ Ямбол
 • 42. Отличия на ученици 2010/2011 г. Ученици от ПМГ са заели призови места на множеството конкурси и състезания през годината.  Математическо състезание „Черноризец Храбър” `2010 VІ –VІІІ клас Едно първо, три втори, три трети места IX –ХІІ клас Четири първи, четири втори, четири трети места
 • 44. „Състезание на четирите града” по математика - Ямбол `2010 Мария Митева ( 12. клас ) Първо място и златен медал Иван Бистеров ( 11. клас ) – Второ място и сребърен медал
 • 45. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Коледно математическо състезание Монтана 2010 Шест първи, осем втори, четири трети места  Есенен математически турнир Михаела Борисова Михайлова - V място  Турнир по елементарна математика "Проф.Борислав Боянов“ Мария Красимирова Митева – XII клас - присъдена оценка отличен 6 за кандидатстване в СУ «Кл.Охридски»
 • 46. На 21 декември 2010 г. в залата на Дома за работа с деца се проведе награждаване на ученици от ПМГ, класирали се на призови места в състезания за периода от 15 септември 2010 г.
 • 47. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Турнир по математика и информатика «Димо Малешков» Мартин Красимиров Маринов и Мария Митева -XII клас – първо място  Трето национално състезание за ключови компетентности по природни науки – Тетевен `2010 Кристина Кръстева от IX ж клас - златен медал и грамота
 • 49. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Теодора Тодорова Иванова и Биляна Кальонска от ХІ ж клас се представиха отлично в конкурса на проект "1000 стипендии", организиран от фондация "Комунитас".  Учителки-наставнички са г-жа Снежина Стоева и г-жа Детелина Харизанова  Седмокласничките  Божидара Иванова Вутева от 9 А Симона Николаева клас също спечели специална Петрова и Инна стипендия с предмет математика. Тя Георгиева изработи и представи проект на Иванова с свободно избрана геометрична тема, наставник г-жа която защити в лично интервю пред Ангелина Банчева жури в седалището на фондация пък получиха "Комунитас" в гр.София. поощрителни стипендии от фондацията.
 • 50. Отличия на ученици 2010/2011 г. Есенно национално състезание по физика Две І-ви награди Две ІІ-ри награди Една ІІІ-та награда
 • 51. Отличия на ученици 2010/2011 г. Национално състезание по математика "Иван Салабашев" Николай Пламенов Аспарухов от Х б клас получи ІІІ-та награда - бронзов медал и диплома за отлично представяне в категория Х, ХІ и ХІІ клас
 • 52. Отличия на ученици 2010/2011 г. Зимни математически състезания гр. Бургас - 3- 5 март 2011 Отборно ПМГ „Акад. Иван Ценов” е на девето място Варна 3-5 март 2011 г. IX клас - Отборно девето място X клас - Отборно 11.място XI клас - Отборно второ място XII клас - Отборно осмо място
 • 53. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Национален кръг на 43. олимпиада по Химия и ООС - Варна, 25-27 март 2011 г. Втора възрастова група - учебно съдържаниеVIII клас 4 ученички допуснати до участие: Класирани: Кристина Валериева Кръстева от 9. клас - Златен медал  XIII национално състезание по химия и ООС, 8-10 април 2011 г., гр. Шумен Гергана Николаева Христова –XI клас – оценка отличен 5.50
 • 54. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Пролетен математически турнир, гр.Пловдив, 25-27 март 2011 г. Иван Цанков Бистеров - I място  III национално математическо състезание "Роман Хайнацки", гр.Ямбол, 25-27 март 2011 г. V клас - 2 III премии VII клас - 4 III премии  Олимпиада по математическа лингвистика, 7–8 май 2011 г. 3 ученички класирани за участие в националния кръг
 • 55. Отличия на ученици 2010/2011 г. Олимпиада по български език и литература - регионален кръг Деница Димитрова Симеонова - оценка отличен 6, класирана за национален кръг Ученичката Божидара Вутева взе участие в престижния международен форум "Европейска студентска конференция по математика “Euromath 2011", проведен на 30 март - 3 април в Атина, Гърция.
 • 56. Отличия на ученици 2010/2011 г. Национално състезание по Информационни технологии, гр.Благоевград, 25-27 март 2011 г. Мария Димитрова Младенова и Моника Стелиянова Маринова - III място за уебсайт в категория 9-12 клас
 • 57. Отличия на ученици 2010/2011 г. XXXVI Национална олимпиада по биология и ЗО На трето място във възрастовата група VII – IX клас се класира Радослав Тодоров, а на шесто – Кристина Кръстева. При по-големите – X – XII клас дванадесетокласничките Магдалена Белянова и Натали Цветанова получиха отлични оценки.
 • 59. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Пролетно национално състезание по физика, 25-27 февруари 2011 г., гр.Велико Търново  Една I награда  Две II награди  Една III награда  Национален кръг на олимпиадата по физика 30.04.2011 г. гр. Кърджали Десислава Мариова Цветкова - първо място
 • 60. Отличия на ученици 2010/2011 г.  Национална олимпиада по история и цивилизация 30 април-1 май 2011 г. – Хасково Седмокласничката Калояна Ганчева Янкова получи оценка Отличен 5,88.  Национално многоезично състезание Николай Петров Кръстев -от 11. а клас - седмо място
 • 61. Отличия на ученици 2010/2011 г. Конкурс за ученици V-VII клас на списание "Mатематика"  Едно II място  Две III места
 • 63. Литературни конкурси 2010/2011 г. Конкурс за есе на тема: „Да изгоним скуката от училище“ Деветокласникът Теодор Ивайлов Иванов от 9ж клас е сред 50-те отличени в конкурса, в който се съревноваваха повече от 2000 участници от различни градове.
 • 64. Литературни конкурси 2010/2011 г. Националнен конкурс на клуб „Родолюбие” под надслов “България – Европейска самоличност и специфична духовност” Седмокласникът Ангел Николчев взе участие с разработка за Националния военноисторически музей, свързана с изследване на българската военна история и спечели призово място. Той също зае първо място в националния конкурс “Делото на св. Патриарх Евтимий” на тема „Изворите разказват…” с презентацията „Мощите на Св. Йоан Рилски - духовна география на завръщането“
 • 65. Литературни конкурси 2010/2011 г.  Трето място на Националния конкурс за ученици и студенти „София – Москва; България – Русия – вчера, днес, утре” с мултимедийна презентация на тема : "Как се става космонавт?" във възрастова група 5. – 8. клас .  Второ място на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка 2011" с мултимедийна презентация на тема "Че Гевара"  Първа награда в раздел "Проза" в литературния ученически конкурс "Емилия Александрова" 2011 - за есето "Мъжка хроника".
 • 67. Литературни конкурси 2010/2011 г. Седмосласничката Яна Николаева Георгиева спечели първо място в приключилия Национален литературен конкурс "Живеем в земята на Ботев".
 • 69. Спортни успехи 2010/2011 год. Спортни игри за купа „Ротари клуб” `2010 гр.Враца Три I-ви места Футбол – юноши VІІІ – ХІІ клас Волейбол - девойки VІІІ – ХІІ клас Баскетбол - девойки VІІІ – ХІІ клас Едно ІІ място - Волейбол - юноши VІІІ – ХІІ клас Едно ІІІ място - Баскетбол - юноши VІІІ – ХІІ клас
 • 71. Спортни успехи 2010/2011 год. Зонално първенство по шахмат - част от ученически игри 2010/2011 г., 28 април, гр. Видин - Първо място
 • 72. Спортни успехи 2010/2011 год. Отборът по лека атлетика при ПМГ „Акад. Иван Ценов” влезе в Топ 6 на тазгодишните финали в Сливен .
 • 73. Спортни успехи 2010/2011 год. Волейболистките на ПМГ със сребърни медали от финалите
 • 75. Дейности за повишаване на професионалните компетенции Вътрешноквалификационна дейност вид тема Участници семинар Техники за творческо преподаване 30 курс Добри педагогически практики 24
 • 76. Дейности за повишаване на професионалните компетенции Участие в други квалификационни дейности /регионални, ДИУУ и други/ Организатори Вид / Тема Участници форма Издание Ofxord Ofxord семинар 8 Prof.development Онлайн Онлайн социални МОМН 16 обучение умения Сдружение Методика на „Врачански обучението по регионален обучение Безопасност на 10 институт труда и движението по социалната пътищата политика“ гр.Враца РИО семинар Съвременни 3 методики на обучението по БЕЛ
 • 77. Дейности за повишаване на професионалните компетенции Участие в други квалификационни дейности /регионални, ДИУУ и други/ Вид / Организатори Тема Участници форма Обучение за оценители за МОМН курс 15 НВО и ДЗИ Обучите Интерактивността в ДИУУ лен 3 обучението по физика семинар „Как да превърнем МОМН семинар стратегията в практика и 1 ученето в удоволствие“ Фондация „Миньо Балкански“ със „Работа с талантливи съдействието на семинар 3 деца“ фондация „Америка за България“
 • 78. Участие в други квалификационни дейности /регионални, ДИУУ и други/ Вид / Уча- Организатори Тема форма стници Придобиване Център за курс практически умения за 42 творческо работа с интерактивна обучение дъска
 • 79. Предложения за теми за квалификация  Изграждане на система за работа с талантливи деца  Методики за преодоляване на проблеми при работа с ученици и родители
 • 80. Сведение за реализирани проекти през 2010/2011 г. Програма/ Начало- Тема на проекта организация – Завършване инициатор Водещ партньор: Врачански Превенция по безопасност 21.09.2010 г.- регионален на движението в 20.09.2011 г. институт по труда трансграничния регион и социалната политика Търговско 01.09.2010 г. Зелени предприемачи промишлена 11.03.2011 г. палата Враца Министерство на Изграждане на фитнес зала ФВ и спорта Фондация Make the Link - Climate 11.2010 г - 2012 „Партньори - exChange г. България
 • 81. Сведение за участие в Национални програми на МОМН - 2010/2011 г. Тема на проекта Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” Мярка „Без свободен час” Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” Математика, с преподаватели : Цветан Петров и Росица Генова; Математичаска лингвистика, с преподавател : М. Йорданов; Химия и опазване на околната среда, с преподавател: М. Байнова Физика и астрономия, с преподаватели: П. Павлова и М. Ганчева Биология и здравно образование, с преподаватели: В. Младенова и И.Лалков;
 • 82. Спечелени проекти - 2010/2011 г. Програма/ Тема на проекта организация инициатор Подобряване качеството на образованието Фонд Америка за по математика и природни науки - България изграждане на кабинетна система при ПМГ - Враца «Математиката не знае граници» Секторна програма Коменски към ЦРЧР Електронен дневник МОМН
 • 84. 26 септември -Ден на европей-ските езици под надслов "Единство в многообразието".
 • 85. Общоучилищно състезание - Национална викторина на английски език „Образование на бъдещето”. Проект “Зелени предприемачи” ПМГ осъществи работи по проект "Зелени предприемачи" съвместно с център "Директно Европа" - Враца. Учениците се запознаха с Лендарт изкуство, създадено от естествени материали в природна среда. Учениците създадоха собствени произведения. Зелените предприемачи посетиха старчески дом “Зора” и представиха идеите си на жителите му.
 • 87. Представители на новоучредения евроклуб «Хоризонти» взеха участие в провелата се на 29 и 30 октомври в курорта Боровец годишна среща на Националната асоциация на българските евроклубове /НАБЕК/.
 • 89. На 23 и 25 ноември учениците от 12 г клас с преподавател г-жа Евелина Иванова проведоха Иновационен урок по немски език на тема „Основни течения в музикалните жанрове и Младежки движения през 20-ти век”.
 • 90. • В библиотеката на читалище „Развитие” – гр. Враца се проведе урок по германистика с ученици от 11. и 12. клас.
 • 91. • Иновативен урок по математика бе проведен в актовата зала от г-жа Цветанка Василева.
 • 92. На 8.12.2010г. с подкрепата на Училищното Настоятелство се проведе обучителен семинар на учениците от представителните отбори по математика от ПМГ „Акад. Иван Ценов” -Враца и ПМГ” Св. Кл. Охридски”- Монтана. Лектор: ст.н.с. Емил Колев.
 • 94. На 5 януари 2011 год. в Актова зала ПМГ се проведе кампания "Пести днес, за да имаш утре". Тя е насочена към всички млади хора, които са изявили желание да работят в проекта „Make the Link – Climate exchange”.
 • 95. На 20 януари 2011 г. в читалището в гр.Мездра бе открита изложба от картини на нашата възпитаничка Теменужка Маринова от 10 Б клас. Г-жа Снежа Недялкова, както и целия 10 Б клас уважиха с присъствието си своята талантлива съученичка.
 • 96. На 14 февруари от 12.30 часа в Актова зала ПМГ Враца се състоя презентация, посветена на деня на влюбените Свети Валентин под надслов"Любовта ни прави по-добри!". Организатори бяха г- жа Росица Вълчева и г- жа Румяна Велкова.
 • 97. Хепънинг под мотото „Интернет хигиена“, разглеждащ темата за безопасно и отговорно присъствие в Световната мрежа организираха членовете на евроклуб „Хоризонти“ към ПМГ „Акад. Ив. Ценов“.
 • 98. На 22 февруари 2011 г. от 12.30 часа в Актова зала на ПМГ "Академик Иван Ценов" се проведе среща разговор със собственика на ИК "Персей" Пламен Тотев. Срещата е част от проявите, посветени на 40- годишния юбилей на ПМГ.
 • 99. Дебати • Соня Илчева -10.клас - „Наркотични вещества. Зависимости“ • Татяна Каленска - Дебати по теми от учебната литература за 10. клас, „Човекът и съдбата“ • Иванка Цонкова - Ролева игра „Съдебен процес - 8. клас, Срамното „славното“ в Българската национална история - 7. клас, Изготвяне на диагностични карти за 8. клас на тема „Мотивация за труд и творчество“
 • 100. На 24 декември 2010 год., по повод 40 години от създаването на училището, в Актова зала на ПМГ "Академик Иван Ценов" Враца беше учреден клуб "Приятели на ПМГ".
 • 102. Дискусия на тема „Опрощение – възстановяване - европейска интеграция на страните от източните Балкани” се проведе на 24. февруари 2011 година в Търговско- промишлена палата-Враца. Участие взеха ученици от 12”в” И 12”г” клас от ПМГ, интензивно изучаващи немски език, с преподавател г-жа Е.Иванова.
 • 103. На 10.03.2011 г във връзка с честването на 40 години от основаването на ПМГ „Акад. Иван Ценов” се проведе състезание „Знам и Мога”, в което ученици от V и VІ клас мериха сили по български език.
 • 104. На 18 март в читалище "Развитие" се състоя презентация по повод гостуването на британската изложба "Дарвин СЕГА".Мл.ас. Иван Христов, невробиолог от БАН представи "Кратка еволюция на зрителния апарат".
 • 105. На 16 и 17 април 2011 г. Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца бе домакин на XXXVI национална олимпиада по биология и здравно образование, организирана от Регионалния инспекторат по образованието – Враца и Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ под егидата на областния управител на Област Враца, г-жа Пепа Владимирова
 • 106. На 11 март ПМГ Враца отбеляза своя Патронен празник, на който тържествено отбелязахме 40 годишнината на гимназията ни. Денят започна с тържествен педагогически съвет, в които участие взеха бивши директори и преподаватели в гимназията. След неговото приключване бе откриването на паметната плоча на патрона ни акад. Иван Ценов, намираща се на пред сградата на Общинската администрация. Веднага след церемонията в Двореца на културата започна празничният концерт, на който бяха връчени плакети и грамоти на бивши директори и преподаватели, както и на най-изявените през последните години ученици.
 • 112. Изпращане на випуск 2011 На 9 май 2011 г. ПМГ «Академик Иван Ценов» гр.Враца изпрати тържествено дванадесетокласниците от випуск 2011 г.
 • 113. Празници 2011 г. На 24 май 2011 г. колектива и възпитаниците на Природо- математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца тържествено отбелязаха Деня на славянската писменост и култура
 • 115. Реализация на прием 2011/2012 г. 5 КЛАС 2 паралелки – записани 58 ученици
 • 116. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС 7 паралелки – записани 200 ученици в следните профили:
 • 117. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС Профил математика с английски език: 2 паралелки –58 ученици
 • 118. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС Профил информатика с английски език: 1 паралелка –29 ученици
 • 119. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС Профил биология и ЗО с английски език: 2 паралелки –58 ученици
 • 120. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС Профил химия и ООС с английски език: 1 паралелка –26 ученици
 • 121. Реализация на прием 2011/2012 г. 8 КЛАС Профил география и икономика с немски език: 1 паралелка –29 ученици