แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ข้อความคาดการณ์

หนวยการเรียนรูที่    1             แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล
รายวิชา คณิตศาสตร                         ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ขอความคาดการณ                       จํานวน 3 ชัวโมง
                                        ่

1.ความสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู
      มฐ ค 6 สังเกต ใหขอความคาดการณ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได
               

2.สาระสาคญ
    ํ ั
     การเรียนรูของมนุษยมักจะเริ่มจากการพบเห็นเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กัน แลว
                                                 
    ตั้งขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณนั้นเปนความรูใหม และถาสามารถแสดงไดวาขอสรุป
    ที่ไดเปนจริง ก็จะใชอางอิงไดตอไป

3.จดประสงคการเรยนรู
  ุ     ี
  1.1 ดานความรู
    นักเรียนสามารถเขียนขอความคาดการณ จากโจทยที่กําหนดใหได
  1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ
    1. การใหเหตุผล
    2. การสอสาร การสือความหมาย และการนําเสนอ
         ่ื    ่
  1.3 ดานคุณลักษณะ
    1. มีวินัย
    2. ใฝเรียนรู
    3. มุงมันในการทํางาน
        ่
    4. อยูอยางพอเพียง
4.สาระการเรยนรู
      ี
    ขอความคาดการณ
5.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
   1.ความสามารถในการสือสาร
             ่
2.ความสามารถในการคิด
6.กจกรรมการเรยนรู
  ิ     ี
  ชั่วโมงที่ 1
  1.ครูใหนักเรียนสังเกตตัวเลขและรูปภาพในแบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 1.1 ที่ครูแจกให แลวให
  นักเรียนคาดการณวาตัวเลขและรูปภาพตอไปควรเปนตัวเลขและรูปภาพอะไร
  2.ครูอธิบายเพิ่มเติมวาการเรียนรูของมนุษยมักจะเริ่มจากการพบเห็นเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น
  ซ้ํา ๆ กัน แลวตั้งขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณนั้นเปนความรูใหม และถาสามารถแสดงได
  วาขอสรุปที่ไดเปนจริง ก็จะใชอางอิงไดตอไป
  3.ครูใหนักเรียนศึกษาสถานการณ 4 สถานการณ ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตรม. 1 เลม
2 หนา 1-2 พรอมทั้งใหนักเรียนคาดการณ
  4. ครูใหนักเรียนพิจารณาตัวอยางการตรวจสอบขอความคาดการณของสถานการณทั้งสี่
  ชั่วโมงที่ 2
  1.ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมชวยกันคิด ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิมเติม คณิตศาสตร ม. 1 เลม 2
                                 ่            
หนา 4
  2.ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยกิจกรรมชวยกันคิด
  ชัวโมงที่ 3
   ่
  1.ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 1.1 ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิมเติม คณิตศาสตร ม. 1 เลม 2 หนา 6
                                ่            
  2.ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแบบฝกหัด 1.1
7.สื่อ/แหลงเรียนรู
    สื่อการเรียนรู
       1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร ม.1 เลม 2
                               
       2. แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 1.1
    แหลงการเรียนรู
       1. หองสมุดหมวดวิชาคณิตศาสตร
       2. หองสมุดโรงเรียน
       3. ขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ
8.การวัดและประเมินผล

                             การวัดและประเมินผล
  ชิ้นงาน/ภาระงาน        วิธีการวัด      เครื่องมือ    เกณฑ
1.แบบฝกหัด/แบบฝก     ตรวจแบบฝกหัด/แบบฝก แบบประเมินแบบ ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ
พัฒนาการเรียนรู      พัฒนาการเรียนรู   ฝกพัฒนาการเรียนรู

Recomendados

Add m1-1-chapter1Add m1-1-chapter1
Add m1-1-chapter1Preecha Yeednoi
1.6K visualizações44 slides
ท่องสูตรคูณท่องสูตรคูณ
ท่องสูตรคูณaapiaa
15.4K visualizações5 slides
ชุดที่+4 ..[1]ชุดที่+4 ..[1]
ชุดที่+4 ..[1]Aon Narinchoti
8.2K visualizações22 slides
ExEx
Exทับทิม เจริญตา
6.7K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(19)

Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง6.7K visualizações
Unit3Unit3
Unit3
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง4.9K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.5K visualizações
เล่ม 1 คำนามเล่ม 1 คำนาม
เล่ม 1 คำนาม
Aon Narinchoti9.3K visualizações
R wichutaR wichuta
R wichuta
Aon Narinchoti2.5K visualizações
Unit2Unit2
Unit2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง4K visualizações
Pro1Pro1
Pro1
ทับทิม เจริญตา2.8K visualizações
Unit2Unit2
Unit2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง7.2K visualizações
ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ
ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ
วราภรณ์ หลายทวีวัฒน์31.8K visualizações
Unit3Unit3
Unit3
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.6K visualizações
ArAr
Ar
Aon Narinchoti2.5K visualizações
Unit2Unit2
Unit2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.5K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.9K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.8K visualizações

Similar a แผนการจัดการเรียนรู้(20)

Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง6.5K visualizações
แผน 5 มัลติมีเดียแผน 5 มัลติมีเดีย
แผน 5 มัลติมีเดีย
krupornpana551.3K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง7.8K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง221 visualizações
วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
suchinmam12.9K visualizações
Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง4.1K visualizações
Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง160 visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.8K visualizações
Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.9K visualizações
Unit1Unit1
Unit1
kurpoo286 visualizações
Unit2Unit2
Unit2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.9K visualizações
Unit3Unit3
Unit3
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง3.8K visualizações
Unit3Unit3
Unit3
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง4.2K visualizações
Unit4Unit4
Unit4
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง7K visualizações
Plan seriesPlan series
Plan series
seelopa329 visualizações

แผนการจัดการเรียนรู้

 • 1. หนวยการเรียนรูที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล รายวิชา คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ขอความคาดการณ จํานวน 3 ชัวโมง ่ 1.ความสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู มฐ ค 6 สังเกต ใหขอความคาดการณ และใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงายได  2.สาระสาคญ ํ ั การเรียนรูของมนุษยมักจะเริ่มจากการพบเห็นเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กัน แลว  ตั้งขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณนั้นเปนความรูใหม และถาสามารถแสดงไดวาขอสรุป ที่ไดเปนจริง ก็จะใชอางอิงไดตอไป 3.จดประสงคการเรยนรู ุ  ี 1.1 ดานความรู นักเรียนสามารถเขียนขอความคาดการณ จากโจทยที่กําหนดใหได 1.2 ดานทักษะ/กระบวนการ 1. การใหเหตุผล 2. การสอสาร การสือความหมาย และการนําเสนอ ่ื ่ 1.3 ดานคุณลักษณะ 1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู 3. มุงมันในการทํางาน  ่ 4. อยูอยางพอเพียง 4.สาระการเรยนรู ี ขอความคาดการณ 5.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 1.ความสามารถในการสือสาร ่ 2.ความสามารถในการคิด
 • 2. 6.กจกรรมการเรยนรู ิ ี ชั่วโมงที่ 1 1.ครูใหนักเรียนสังเกตตัวเลขและรูปภาพในแบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 1.1 ที่ครูแจกให แลวให นักเรียนคาดการณวาตัวเลขและรูปภาพตอไปควรเปนตัวเลขและรูปภาพอะไร 2.ครูอธิบายเพิ่มเติมวาการเรียนรูของมนุษยมักจะเริ่มจากการพบเห็นเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้น ซ้ํา ๆ กัน แลวตั้งขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณนั้นเปนความรูใหม และถาสามารถแสดงได วาขอสรุปที่ไดเปนจริง ก็จะใชอางอิงไดตอไป 3.ครูใหนักเรียนศึกษาสถานการณ 4 สถานการณ ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตรม. 1 เลม 2 หนา 1-2 พรอมทั้งใหนักเรียนคาดการณ 4. ครูใหนักเรียนพิจารณาตัวอยางการตรวจสอบขอความคาดการณของสถานการณทั้งสี่ ชั่วโมงที่ 2 1.ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมชวยกันคิด ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิมเติม คณิตศาสตร ม. 1 เลม 2 ่  หนา 4 2.ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยกิจกรรมชวยกันคิด ชัวโมงที่ 3 ่ 1.ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 1.1 ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิมเติม คณิตศาสตร ม. 1 เลม 2 หนา 6 ่  2.ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยแบบฝกหัด 1.1 7.สื่อ/แหลงเรียนรู สื่อการเรียนรู 1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร ม.1 เลม 2  2. แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 1.1 แหลงการเรียนรู 1. หองสมุดหมวดวิชาคณิตศาสตร 2. หองสมุดโรงเรียน 3. ขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 8.การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ 1.แบบฝกหัด/แบบฝก ตรวจแบบฝกหัด/แบบฝก แบบประเมินแบบ ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ พัฒนาการเรียนรู พัฒนาการเรียนรู ฝกพัฒนาการเรียนรู