Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Portafolis digital aula 2014

 1. Portafolis digital o carpeta d’aprenentatge a l’aula “Fer visible l’aprenentatge” Xarxa de competències bàsiques. 15 d’octubre de 2014 Núria Alart nalart@xtec.cat, nalart@twitter.es , www.xtec.cat/~nalart
 2. Clase invertida Ref: Javier Touron
 3. D’on ve? Història Preguntes: Què és? Què conté? Per què serveix? Com i de quina manera elaborar-lo? La proposta
 4. Reflexió un alumne en finalitzar un portafolis digital de l’assignatura ...“Cal que destaqui que la meva competència digital ha crescut en aquesta assignatura gràcies al portafolis. No m’hauria pensat mai ser capaç d’elaborar un portafolis, de reflexionar sobre el meu aprenentatge i menys d’aportar vídeos i altres materials relacionats amb la temàtica tractada a classe...he après a fer un bon autoaprenentatge”
 5. L’àmbit professional: dissenyadors, arquitectes, fotògrafs… l’utilitzen per documentar els seus treballs i per presentar-se Les escoles Montessori inicien la seva utilització a l’escola primària. A partir de 1990 s’utilitza en les Universitats (Austràlia, Canadà, USA i altres universitats del nord d’Europa Howard Gardner parla del “portfolio” com el procediment d’avaluació de les intel·ligències múltiples
 6. (http://www.termcat.cat) “Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada”. Article 89 Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres 1. El Departament ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. 2.... serveis de dossier personal d’aprenentatge 3. El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles (...) els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d'evidència en el procés d'avaluació ... (http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/titol_6.htm#a89)
 7. És una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i èxits dels estudiants, com pensa, com qüestiona, analitza, sintetitza, produeix o crea, i com interactua (a nivell intel·lectual, emocional i social) amb altres, és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants. Explica la història dels esforços i èxits de l’alumne. Inclou els criteris de la selecció i les pautes per jutjar els seus mèrits. (Per què les has seleccionat, què i com has après)
 8. “És un recull de treballs significatius i reflexionats amb la finalitat de documentar i mostrar l’aprenentatge de l’alumne en relació a uns objectius prèviament planificats” “Una estratègia metodològica de reflexió, de seguiment i d’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne, amb l’acompanyament del docent ”.
 9. “Pràctica educativa d’acompanyament i comunicació per a un aprenentatge efectiu i reflexiu al voltant del procés formatiu, personal i social de l’alumne” Conversa amb el tutor, un comentari d’un company o una explicació del pare.
 10. Maneres diferents Múltiples Intel·ligències Fonts Finalitat Eines Tipus Metacognició: autoregular Expressar: vols dir què? Valorar: fortaleses, emocions, errors... Clarificar Escoltar Comunicació Confiança Adaptació: D. Wilson 2002.
 11. “mirant enrere” “com ho he fet” i observant els canvis produïts per projectar-se cap endavant la història dels esforços, dels èxits i de les dificultats
 12. Segons el format:
 13. Autoconeixement com l’assoliment d’aprenentatges Documentació Portafolis d’aprenentatge Reflexió Col·laboració
 14. Les competències comunicatives. Comunicant i creant oralment i expressant-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. Fent ús del propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la diversitat de llengües i facilitant la diversitat cultural. Ens permet conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. Les competències metodològiques. Convertint la informació en coneixement eficaç per a guiar les accions, el raonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les tasques amb responsabilitat i disciplina. Inclou la capacitat de cooperació i d’autoavaluar-se. Les competències personals. Afirmant la identitat personal, els propis valors i actituds personals i interrelacionades, el control emocional i actituds d’apertura, flexibilitat i compromès en relació amb els demés. Les competències específiques per a conviure i habitar en el món. Enriquint les relacions i les habilitats socials. Interaccionant amb el món físic i el món real. http://www.slideshare.net/nalart/competencias-basicas-prat-2010
 15. Treballar les competències bàsiques Personalitzar l'aprenentatge Crear ponts entre l'ensenyament formal, informal i no formal Permetre apropar l'escola a la realitat social. Desenvolupar l'autoconeixement: fortaleses i debilitats. Aconseguir aprenents més autònoms. Desenvolupar la iniciativa personal i presa de decisions. Generar processos de "bastida"suport a la construcció de nous conceptes i coneixements.(Professors i companys) Facilitar l'esperit emprenedor i creatiu Utilitzar una metodologia participativa, inclusiva, cooperativa... Potenciar els processos d'autoregulació i metacognició. Organitzar, estructurar i endreçar el treball: creant hàbits i rutines. Ajudar a reflexionar i autoavaluar-se. Promou el desenvolupament d'estratègies de discussió, negociació, interacció... Desenvolupar habilitats cognitives d'alt nivell. Millorar els resultats en l'alumnat. Motivar i millorar l'autoestima...
 16. •Explicitar el propòsit per part del docent •Establir finalitats, objectius, continguts... •Començar amb una autopresentació •Integrar i recollir evidències i experiències reflexionades. •Retroalimentació “feedback” per part del docent. •Comunicar. •Avaluar.
 17. Han de recollir unes accions: 1. Anàlisi reflexiva de la situació de partida. 2. Desenvolupament i realització d’un pla d’acció per canviar-la i millorar-la. 3. Selecció de mostres, pràctiques i evidències. 4. Anàlisi reflexiva de la nova situació, “mirant enrere” i observant els canvis produïts per projectar-se cap endavant. 5. Retroalimentació “feedback”: l’acompanyament del docent per a un aprenentatge més efectiu.
 18. •Encapçalament (Portada). •Índex amb els següents apartats: •Presentació: autopresentació: Qui sóc? •Objectius: personals, acadèmics i/o socials segons el treball, assignatura... •Pla d’acció: Inicial: Què vull fer, canviar o millorar? ... Intermedi: Què descobreixo? Com? ... Final: Quin canvi he fet? Com ha estat? ... •Recull d’evidències reflexionades: Què faig? Com ho faig? Com puc millorar? Com m’ha anat? Guardo les evidències: activitats, imatges, vídeos... •Comunicació: és una eina comunicativa i per tant s’ha de compartir, mostrar i explicar, com ho he fet. •Avaluació: (autoavaluació) una rúbrica d’avaluació servirà a l’alumne per saber de quina manera serà avaluat.
 19. En el pla d’acció i en el recull d’evidències cal tenir en compte sempre la retroalimentació “feedback” que es farà entre els agents educatius. Retroalimentació pràctica d’acompanyament per a l’aprenentatge efectiu i reflexiu al voltant del procés formatiu, personal i social de l’alumne.
 20. • Triar i reflexionar sobre l’evidència Què faig? Com ho faig? S’estableix com treballa l’alumne què ha fet, quins processos ha interioritzat, quins no… L’ajut del docent servirà perquè ho pugui identificar. • Decidir Què i com puc millorar? L’alumne identifica allò que vol millorar, ho pren com a propòsit de millora i estableix quines accions farà per aconseguir-ho. • Revisar i contestar Què em vaig proposar? Com m’ha anat? Reviso i faig nous propòsits de millora que es puguin projectar cap al treball a fer posteriorment. • Guardar al portafolis Recullo evidències dels progressos i/o millores Selecció intencionada d’evidències que puguin mostrar millora o satisfacció. • Avaluació Valoració global per part de l’alumne, tutor i família (si cal).
 21. Una rúbrica és una graella que descriu diferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte “És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament-aprenentatge” “L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacognició” Avaluació Abans de començar ja sap els criteris de qualificació. L’orientació Objectius concrets i “feedbak” Qualitat d’aprenentatge Alumne es centre en cada element
 22. -Entrega de tots els treball obligatoris. -Reflexió: tipus i profunditat (superficial, rellevant, esporàdica, constant...) -Organització i presentació. -Evidències de canvi d'estratègies com a resultat de la reflexió -Evidències de progrés de diferents destreses. -Autoavaluacions, coavaluacions...
 23. Plataforma Google Sites per crear e-portafolis i d’altres Incloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços... Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7x0UneYP7PU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VUG5-sJoQEI&feature=related
 24. e-e-portafoli secundària portafoli universitat https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/ https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ https://sites.google.com/site/portafolidetutoria/ https://sites.google.com/site/xavitutoria/les-eines Nova plantilla: https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-digital-tutoria/ Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm
 25. Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/ Xavier Suñé Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio
 26. “Un instrument competencial d’avaluació i per l’autoaprenentatge que està centrat en l’alumne” “El cor i l’ànima del portafolis és la reflexió” •Referències •Xarxa de competències bàsiques (xtec) •Carpeta d’aprenentatge (xtec) •Alart, N coautora (2010): Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Equip de la Comunitat Catalana de WebQuest. Graó. Barcelona. ISBN: 978-84-7827-932-6 •Alart, N.: L’avaluació competencial. Octubre 2010 Suplement Aula TIC 195 Nº 30 p.1-3 Editorial Graó. Barcelona. ISSN 1579-928x
 27. Portafolis digital o carpeta d’aprenentatge a l’aula “Fer visible l’aprenentatge” Xarxa de competències bàsiques. 15 d’octubre de 2014 Núria Alart nalart@xtec.cat, nalart@twitter.es , www.xtec.cat/~nalart
Anúncio