O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
1
dnk¿®v dnt∏m¿´v
IcSv
dhyq hIp-∏pw B[p-nI...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
2
t_mÀUv Hm^v dhyp F¶ kwhn-[mw CuÌv C´ym I...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
3
hIp-¸n ImXemb amä-§Ä krjvSn-¡p-hm³ ]e I...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
4
24. hn[-h-IÄ¡pÅ klmbw
25. A-[n-IrX aWÂ I...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
5
kÀ¡mÀ Imem-Im-e-§-fn dhyp hIp-¸n-eqsS S...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
6
6. PnÃm doþ-kÀtÆ kq{]­v Hm^okv
7. kÀtÆ k...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
7
]«nI PmXn , ]«n-I-hÀ¤ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ÂI...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
8
sNbvXp-h-cp-¶p. CXv At]-£-Isâ t^mt«m-bps...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
9
kzoI-cn-¡p-¶Xv {]tbm-KnI Xe-¯n _p²n-ap«...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
10
Poh--¡m-cpsS hne-tb-dnb ka-bhpw kÀ¡m-cn...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
11
kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯Ww. {]tXy-In¨pw ]pXnb...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
12
IÄ GsXÃmam-sW¶v kÀ«n-^n-¡-än tNÀ¡m³ ku...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
13
27. lmÀUv tIm¸n A£b kwcw`-IÀ hntÃPv Hm^...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
14
5. Cþ-Un-kv{SnIvSv tkm^väv shb-dn hntÃ...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
15
[m--¯n Hcp-¡-Ww.
21. tIm¸n-/-t]Ìv sN¿m...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
16
28. One and Same kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ h...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
17
¡m-cp-sSbpw t]cv kÀ«n-^n-¡-än tcJ-s¸Sp...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
18
dhyq hIp-¸nsâ {]hÀ¯w Imcy-£-a-am-¡Â
kÀ«...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
19
tIc-f-¯nv apgp-h-mbn {Smh³IqÀ amz ne-h...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
20
XpSÀ¶v ap³ P·n-bn n¶v Ipdhv sNbvXv ]pX...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
21
Npa-¯m-dp-Åp-sh-¦nepw FÃm hoSp-Ifpw hnt...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
22
]cn-l-cn-¨m CXnv amäw D­m-¡m-hp-¶-Xp-a...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
23
etam BIp¶ Xocp-amw Fkv.-Fw.-F-kv. hgn A...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
24
Hm^okv {]hÀ¯-w efn-X-am-¡p-¶-Xn-pÅ nÀt±...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
25
hnhcw Xmeq-¡n e`y-am-Ip-Ibpw AShv ka-b...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
26
CXp-hgn DtZym-K-ØÀ X½n-epÅ tImfp-IÄ kuP...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
27
7. Hm¬sse³ ¢mÊp-IÄ
dhyq DtZym-K-ØÀ¡v ]c...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
28
4. 8þmw ¼À (hn-tÃPv Bb-s¡«v cPn-ÌÀ) 21-...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
29
9. ]pXp-Xmbn nÀ½n-¡p-¶tXm Iq«n-t¨À¡Â S-...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
30
¡p¶ hyhØ nb-a-¯n DÄs¸-Sp-¯-Ww.
19. Xt±...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
31
n£n]vX-am-¡p-I-bpw sNt¿-­Xv AXym-h-iy-a...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
32
(sk-£³ 7)
14. Po]-tm-]m-[n-bmb Hcp hmlw...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
33
5. dqÄ 24 Xl-koÂZmÀ¡pw kq{]­v Hm^v emâ...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
34
IS¯ns¡m­p t]mIp-¶-Xn-pÅ ]ng Imem-p-kr-X...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
35
nÝnX XobXn sh¨v {]m_eyw ÂIp-¶-Xm-Wv.
18...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
36
Sl No Survey and Sub division No. L A s...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
37
{]Ir-Xn-Zp-c-´ eLq-I-c-Ww
nc-h[n Bfp-I-...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
38
ZpcnXm-izk {]hÀ¯--§-fpsS ^e-{]-Z-amb Gt...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
39
dhyp hIp-¸nsâ hcp-amw hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-p...
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
40
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
41
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
42
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
43
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
44
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
45
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
http://www.simpopdf.com
46
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

KERALA LAND REVENUE DEARTMENT _ADMINISTRATIVE REFORMS..

694 visualizações

Publicada em

KERALA LAND REVENUE DEARTMENT _ADMINISTRATIVE REFORMS 9447464502

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

KERALA LAND REVENUE DEARTMENT _ADMINISTRATIVE REFORMS..

 1. 1. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 1 dnk¿®v dnt∏m¿´v IcSv dhyq hIp-∏pw B[p-nIhXv°-c-Whpw BapJw ½psS kwkvIm-c-t¯mfw ]g-¡-apÅ s]mXp-`-c-W-¯nsâ hfÀ¨sb kw_-Ôn¨v ]pcm-[ tcJ-I-fmb alm-`m-c-Xw, cmam-b-Ww, ap-kvar-Xn, ip{I-o-[n XpS-§n-b-h-bn hyà- amb sXfn-hp-IÄ ImWm-hp-¶-Xm-Wv. EKz-thZ Ime-L-«-¯n hntÃPv `c-Wm-[n-Im-cnsb {KmanWn F¶-dn-b-s¸-«ncp-¶p. aucy `c-W-Im-e¯v dhyp `c-W-¯nsâ Npa-Xe ka-lÀ¯ F¶ DtZym-K-Ø-n n£n-]vX-am-bn-cp-¶p. Cu Ime-L-«-¯n `c-W-{]-tZ-i-§sf `c-W- ¯nsâ kz`mhw ASn-Øm--am¡n K-c-`-c-Ww, ]«m-f-`-c-Ww, hntÃPv`cWw F¶n-§s Xcw Xncn-¨n-cp-¶p. {]hn-iy-I-fpsS `c-Whpw PnÃ-I-fn-tebpw hntÃ-Pp-I-fn-tebpw `c-Whpw tI{µ- ¯nsâ tcn-«pÅ nb-{´-W-¯n Bbn-cp-¶p. apKÄ `c-W-Im-eL«-¯nse kqÀhwi Øm]- I-mb sjÀj ]n´p-SÀ¶ h¶ dhyp `cWw {_n«ojv `c-W-Im-e¯pw XpSÀ¶p-sh-¶Xv apKÄ `c-W-Im-e-L-«-¯nsâ dhyp `c-W-¯nsâ {]tXy-I-X-I-fn-te¡v hnc Nq­p-¶p. apKÄ `c-W-Im-e¯v `qan-IÄ kÀtÆ sN¿-s¸-Sp-Ibpw Xcw Xncn-¡p-Ibpw nIpXn nÝ-bn-¡p- Ibpw sNbvXn-cp-¶p. A¡m-e¯v `qan Af-¡p-hm³ D]-tbm-Kn-¨n-cp¶ Afhv tImens Cemln Kmkv F¶-dn-b-s¸-«n-cp-¶p. AXv C¶s¯ Ime-L-«-¯nse 33 C©nv kam--am-bn- cp-¶p. PnÃ-bnse dhyp ]ncn-¡p-¶-Xnv aÄ KpkmÀ F¶ DtZym-K-Øs Npa-X-e-s¸-Sp-¯n- bn-cp-¶p. C§s Ncn-{X-¯n-te¡v H¶v It®m-Sn-¡p-t¼mÄ dhyp `c-W-¯nv kaq-l-¯nsâ FÃm hn[¯nepÅ PohnX kµÀ`-§-fnepw {][myw ÂIn-bn-cp¶ hIp-¸m-sW¶v ap¡v a-kn-em-¡p-hm³ Ign-bpw. nIpXn ]ncn¨v JP-m-hn AS-bv¡p-Ibpw kaq-l-¯nsâ hnI-k {]hÀ¯-- §Ä¡v taÂtm«w hln-¡p-Ibpw sNbvXn-cp¶ hIp-¸m-Wn-sX¶v ap¡v a-kn-em-¡p-hm³ km[n-¡pw. Ime-{I-taW cmPy-`-cWw t]mbn Pm-b-Xz-`-cWw h¶p-sh-¦nepw {_n«ojv `c-W- Im-es¯ ]e S-]Sn {Ia-§fpw hm¡p-Ifpw Hm^okv coXn-Ifpw, Hm^o-kp-Ifpw C¶pw ½Ä ]n´p-SÀ¶v t]mIp-¶p. DZm-l-c-W-ambn ^À¡m hntÃ-Pm-^o-kpw, lpkqÀ inc-kvX- ZmÀ, dhyp t_mÀUv, Xl-koÂZmÀ XpS-§nb ]Z-§Ä C¶pw ½Ä D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶-Xm- Wv.
 2. 2. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 2 t_mÀUv Hm^v dhyp F¶ kwhn-[mw CuÌv C´ym I¼n-n-bpsS krjvSn-bm-Wv. 1781 ne-hn h¶ Cu kwhn-[mw 1786 _wKm-fn Øm]n-¨-tXm-Sp-IqSn C´y-bpsS CXc `mK§-fnepw C¯-c-¯n-epÅ Hcp kwhn-[mw Øm]n-¡-s¸-Sp-I-bp-­m-bn. 1772 hmd³ tlÌnwKv PnÃm If-IvS-dpsS XkvXnI krjvSn-¨p. 1987 dhyp `cWw knhn n[n aPn-Ì- {Skn F¶o A[n-Im-c-§Ä GtIm-]n-¸n¨v PnÃm If-IvS-dpsS Npa-X-e-bn sIm­p-h-¶p. t_mÀUv Hm^v dhyp tIc-f-¯n ndp-¯-em-¡n-sb-¦nepw ]e kwØm--§-fnepw t_mÀUv Hm^v dh-yphpw t_mÀUv Hm^v dh-yp-hnv ]I-c-am-bpÅ dhyp ss{S_q-Wepw ^nm³jy I½o-j-Wdpw C¶pw ne-hn D­v. tIc-f-¯nsâ dhyp hIp¸v Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¨m F.Un 1684v hfsc {]m[ymw Ds­¶v a-Ên-em-¡p-hm³ Ignbpw. Cu Ime-L-«-¯n-emWv dhyp hchv nÝ- bn¨v ]ncn-¡p-hm³ XpS-§n-b-Xv. Ønc-ambn `qn-IpXn nÝ-bn¨v ]ncn-¡p-hm³ Bcw-`n-¨Xv GI-tZiw 18-þmw qäm-­nsâ Bcw-`-Im-e-L-«-¯n-em-sW¶v ImWp-hm³ Ign-bpw. Xncp-hn-Xmw- Iq-dnsâ skänÂsaâv S-]-Sn-IÄ Bcw-`n¨v 1738 F.-Un-bn-em-Wv. tIs«-gp¯v, Is­-gp-¯v, XpS§n hnhn[ amÀ¤-§Ä Cu Ime-L-«-¯n Ah-ew-_n-¨p-h-¶n-cp-¶p. 1883 F.-Un¡v ap¼v hsc {Sjdn , dhyp (F-Ivssk-kv, Irjv, aÕy-_-Ôw DÄs¸-sS) [-Imcyw F¶o 3 hIp- ¸p-IÄ DÄs¸s« Pam-_´n hIp-¸mWv ne-hn-ep-­m-bn-cp-¶-Xv. 1883 F..-Un.-bpsS a²y-t¯mSv IqSn dhyp skânÂsaâv hIp¸v cq]o-I-cn-¨p. FIvsskkv, hfw F¶o hnj-b-§-fpsS Npa-X-e-Ifpw PpUo-jy aPn-Ìo-cn-b A[n-Im-c-§fpw dhyp skânÂsaân n¶pw thÀs¸-Sp-¯n. 1905 FIvsskkpw 1908 Irjn, aÕy _Ôhpw, 1923 tZhkzw `c-Whpw amXr hIp-¸n n¶pw thÀs¸«v 1960  dhyp hIp¸v `c-W-]-c-ambn cq]-s¸-Sp-¯n-sb- ¦nepw 1962-þ63 Ime-L-«-¯n {Sj-dnbpw 1975 `£y-þ-kn-hn kss¹-bnkv hIp¸pw hn`- Pn¨v t]mb-tXmsS dhyp `c-W-¯nv ]pXn-sbmcp amw ssIh-¶p. dh-yp, hntÃPv F¶o 2 FÌm-»vsaâp-I-fmbn ne-n-¶n-cp¶ emâv dhyp hIp-¸ns 1984se dhyp hntÃPv kwtbm- P--¯n-eqsS Hä FÌm-»vsaâmbn amäp-Ibpw sNbvXp. 1996se dhyp t_mÀUv nÀ¯- em-¡Â nba {]Imcw tIc-f-¯nse dhyp t_mÀUv nÀ¯-em-¡p-Ibpw emâv dhyp I½o-j-W-tdäv ne-hn hcn-Ibpw sNbvXp. s]mXp-P--§-fp-ambn CS-s]-gp-Ip¶ hIp-s¸¶ ne-bn dhyp hIp-¸nv aän-Xc hIp-¸p-I-fp-ambn hyXy-kvX-am-¡p¶ {][m LS-I-§Ä Cu hIp¸v ssIImcyw sN¿p¶ 150-e-[nIw Ìmäq-«p-I-fmWv. dhyp DtZym-K-Ø-cpsS `mcn¨ D¯-c-hm-Zn-Xzhpw tPmen- `m-chpw CXc hIp-¸p-Isf At]-£n¨v IqSp-X-em-Wv. amXr-h-Ip-¸mb dhyp hIp-¸n n¶pw hn`-Pn¨v cq]o-Ir-X-amb aäv hIp-¸p-I-fn Imem-p-kr-Xamb amä-§Ä kw`-hn-¨-t¸mÄ dhyp
 3. 3. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 3 hIp-¸n ImXemb amä-§Ä krjvSn-¡p-hm³ ]e Imc-W-§-fm km[n-¨n-cp-¶n-Ã. dhyp hIp¸v ssIImcyw sNbvXn-cp¶ hnhn[ hnj-b-§-sf-¡p-dn¨pw Ah-bpsS {]tbm-KnI Xe- §-fnse _p²n-ap-«p-IÄ ]cn-l-cn-¡p-¶-Xnpw Hcp ]Tw AXy-´m-t]-£n-X-am-sW¶v ImWp- ¶p. dhyp hIp¸nsâ {]hÀ¯--§-fn tcn-Sp¶ {]tbm-KnI _p²n-ap-«p-Isf¡pdn¨v hnh-cn-¡p-¶-Xnv ap¼v Cu hIp¸v ssIImcyw sN¿p¶ hnhn[ hnj-b-§-sf-¡p-dn¨v Hcp eLp-hn-h-cWw NphsS tNÀ¡p-¶p. 1. Icw ]ncnhv 2. dhyp dn¡-hdn 3. `qan Gsä-Sp-¡Â 4. `qan kwc-£Ww 5. an¨-`qan hnX-cWw 6. `qan ]Xnhv 7. t]m¡p-h-chv 8. Ce-£³ 9. hnhn-[-bnw kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ 10. apJy-a-{´n-bpsS Zpcn-Xm-izmk n[n-bpsS tiJ-c-Whpw hnX-c-Whpw 11. tZiob kmaqly klmb ]²Xn (F³.-F-^v.-_n.-F-kv, F³.-Fw.-_n.-F-kv, F³.-H.-F.-]n.-F-kv) 12. sI«nS nIp-Xnbpw BUw-_c nIp-Xnbpw 13. sk³kkv 14. shÅ-s¸m¡ {]Ir-Xn-t£m` Zpcn-Xm-izmk S-]-Sn-IÄ 15. IpSn-shÅ hnX-cWw 16. A]-I-S-§-fnepw AXym-ln-X-§-fnepw th­ S-]-Sn-IÄ 17. tkmÄh³kn kÀ«n-^n-¡äv 18. hmep-th-j³ kÀ«n-^n-¡äv 19. ymb-hn-e, `qan-bpsS hne nÀ®bw 20. FIvkvt¹m-kohv ssek³kv 21. s]t{Sm-fnbw ssek³kv 22. tXm¡v ssek³kv 23. hn.-hn.-sF.]n/ hn.-sF.]n kµÀiw
 4. 4. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 4 24. hn[-h-IÄ¡pÅ klmbw 25. A-[n-IrX aW IS¯v XS-bepw ]nSn-s¨-Sp¯ a®v teehpw 26. tm«o-kp-IÄ S-¯p-¶Xv 27. {Inan- PÌokv 28. tImS-Xn-¡m-h-iy-amb hnh-c-§Ä ÂI 29. Xncn-¨-dn-b ImÀUv hnX-cWw 30. hnh-cm-h-Imi nba {]Im-c-apÅ S-]-Sn-IÄ 31. tkh-m-h-Imi nba {]Im-c-apÅ S-]-Sn-IÄ 32. sabnâ-³kv BIvSv S-]-Sn-IÄ 33. Kp­m BIvSv S-]-Sn-IÄ 34. ssatm-dnän shÂ^-bÀ kvIow 35. t]meokv Iw¹-bnâv AtXm-dnän 36. `qan hns«-gn-b S-]-Sn-IÄ 37. knän-k¬jn¸pambn _Ô-s¸« S-]-Sn-IÄ 38. ap{Z-]-{X-§-fpsS hnX-c-Whpw ap{Z-]-{X-§-fpsS hne XncnsI e`n-¡p-¶-Xn-pÅ S-]Sn {Ia-§fpw 39. Xmeq¡v Xe hnI-k kanXn 40. hnhn[ tcmK-Nn-InÕm ]²-Xn-IÄ 41. sÂh-b X®oÀ¯S nba S-]-Sn-IÄ 42. ap³ P·n-amÀ¡v s]³j³ 43. Ce-Iv{SnIv sse³, sSen-t^m¬ sse³ hen-¡p-¶Xpambn _Ô-s¸« dnt¸mÀ«v sN¿Â. 44. {]nânwKv {]kp-I-fp-sS-bpw, ]»nt¡j-sâbpw cPn-kvt{S-j³ 45. Bcm-[-m-e-b-§-fpsS nÀ½m-Ww. 46. ivaim nÀ½mWw 47. ImÀjnI sXmgn XÀ¡w 48. C³IzÌv 49. hnhn[ Xcw t{SUp-IÄ 50. FkvNoäv s{]m{]-«n-bp-ambn _Ô-s¸« S-]Sn 51. {SjÀ t{Smhv BIvSv {]Im-c-apÅ S-]Sn
 5. 5. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 5 kÀ¡mÀ Imem-Im-e-§-fn dhyp hIp-¸n-eqsS S-¯p¶ hnhn-[-§-fmb ]²-Xn- IÄ XpS§n hnhn-[-§-fmb tPmen-IÄ dhyp hIp-¸n ssIImcyw sN¿p-¶p-­v. ta¸- dª hnj-b-§Ä ssIImcyw sN¿p-Ibpw AXn h¶ ]cn-jv¡m-c-§Ä¡-p-kr-X-ambpw At]-£-I-cpsS F®hpw ASn-Øm--am¡n Ime-¯n-p-k-cn¨v dhyp `c-W-¯n ]cn-jv¡m- c-§Ä hcp-¶p-t­m-sb-¶p-ÅXv ]T hnj-b-am-t¡-­-Im-cy-am-Wv. Fs´Ãmw ]cn-jv¡m-c-§- fmWv Cu taJ-e-bn hcp-t¯-­-sX¶pw Ch hcp-¯p-¶-Xnv ne-hn Fs´Ãmw XS-Ê- §Ä D­v F¶p-ÅXpw B XS-Ê-§Ä o¡p-¶-Xn-pÅ amÀ¤-§fpw ]cn-tim-[m hnt[-b- am-t¡-­-Xp-am-­v. IqSmsX C¯cw hnj-b-§Ä ssIImcyw sN¿p¶ Hm^o-kp-Isf kw_- Ôn¨pw Ah ssIImcyw sN¿p¶ hnj-b-§-fpsS coXn-sb-¡p-dn¨pw ]T hnj-b-am-t¡-­- Xp-­v. dhyp hIp-¸nse hnhn[ Hm^o-kp-IÄ kw_-Ôn¨ hnhcw NphsS tNÀ¡p-¶p. 1. emâv dhyp I½o-j-W-tdäv 2. tÌäv emâv t_mÀUv 3. PnÃm If-IvS-tdäv 4. dhyp Unhn-j-W Hm^o-kv 5 skänÂsaâv Hm^o-kv 6. emâv Assksaâv Hm^okv 7. emâv AIz-kn-j³ Hm^okv 8. emâv ss{S_yq-W 9. hnPn-e³kv sU]yq«n If-IvS-dpsS Hm^okv 10. Ìm¼v Unt¸m 11. Xmeq¡v Hm^o-kv 12 hntÃPv Hm^okv 13. hnhn[ kvs]jy Hm^o-kp-IÄ kÀtÆ kw_-Ôn¨ tPmen-IÄ¡v 1. kÀtÆ Ub-d-IvS-tdäv 2. sk³{S kÀtÆ Hm^okv 3. tPmbnâv Ub-d-IvSÀ Hm^okv 4. F.Un. doþkÀtÆ Hm^okv 5. F.Un am¸nwKv Hm^okv
 6. 6. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 6 6. PnÃm doþ-kÀtÆ kq{]­v Hm^okv 7. kÀtÆ kp{]­v Hm^okv XpS-§nb Hm^o-kp-IÄ sslt¡m-S-Xn- tIkp-IÄ¡mbn Hcp ssek¬ Hm^okpw {]hÀ¯n-¡p-¶p. dhyp `c-W-¯nsâ Xmsg-¯-«nepÅXpw P-§-fp-ambn Cgp-In-tNÀ¶v InS-¡p-¶- Xp-amb hntÃ-Pm-^o-knsâ {]hÀ¯--§fpw Ct¸m-gs¯ P-kw-Jybpw hntÃ-Pm-^o-knse Ìm^v ]mtäWpw ]T hnjbamt¡-­-sXm-¶m-Wv. 1961-þse Ìm^v ]mtä-WmWv C¶pw hntÃ- Pp-I-fn ne-n-dp¯n t]mcp-¶-Xv. CXv {]Imcw Hcp hntÃ-Pm-^o-kdpw Hcp hntÃPv Akn- Ìâpw 2 hntÃ-Pp-am³amcpamWv DÅ-Xv. 1978þ Hcp hntÃPv Akn-Ìn-s-¡qSn nb-an-¨p- sh-¦nepw an¡ hntÃ-Pnepw 1961se Ìm^v ]mtä¬ Ap-k-cn-¨pÅ Poh--¡mÀ am{Xta DÅp. 1961-þ tIc-f-¯n S¶ sk³skIvkv Ap-k-cn¨v BsI 1,6903,715 P-§Ä D­m-bn-cp-¶p. 2011 CXv 3,3387,677 Bbn hÀ²n-¨p. P-hÀ²--hnv H¸w Xs¶ P-§- fpsS Bh-iy-§fpw hÀ²n-¨psh-¦nepw hntÃ-Pnse Ìm^v ]mtä¬ 1961-þ nÝ-bn¨ {]Im- c-amWv C¶pw XpS-cp-¶-Xv. CXn n¶v Xs¶ dhyp hIp-¸nsâ ASn-Øm Hm^o-knse {]hÀ¯ _p²n-ap-«ns kw_-Ôn¨v a-kn-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. dhyp hIp-¸nsâ ]cn-jv¡- c-W-s¯-¡p-dn¨v hni-Z-]-Tw S-¯p-¶-Xnv th­n Ay kwØm--§-fnepw hnI-kzc cmPy- §-fp-sSbpw dhyp `c-W-s¯-¡p-dn¨v Hcp ]Tw S-t¯-­Xv AXy-´m-t]-£n-X-am-b-Xn-m IÀ®m-SI kwØm-s¯ dhyp `cWw ]T hnj-b-am-¡pIbpw Bb-Xnsâ ASn-Øm-- ¯n tIc-f-¯nse dhyp `c-W-¯n hcp-t¯­ amä-§-sf-¡p-dn¨v hne-bn-cp-¯p-¶-Xn- mbn Hcp ]Tw Bh-iy-ambn h¶p. B[p-nI Ime-L-«-¯n CâÀsäv Hm¬ sse³ At]-£-IÄ Pohn-X-¯n Hgn-¨p-Iq-«m³ Bhm-¯-Xm-Wv. ½Ä C¶v ssIImcyw sN¿p¶ ]e taJ-e-bnepw C¯cw tkh--§Ä ap¡v e`y-am-Ipw. DZm-l-c-W-ambn ]n.-F-kv.kn ]co-£-IÄ¡pÅ At]-£- IÄ, _n.-F-kv.-F³.-F _nÃp-IÄ, B[mÀ ImÀUv, tdj³ImÀUv XpS-§n-bh Nne DZm- l-c-W-§Ä am{Xw. aäv hIp-¸p-Isf At]-£n¨v dhyp hIp-¸n n¶pw ÂtI­ kÀ«n- ^n-¡-äp-IÄ apgph³ Atz-j-WSn-Øm--¯n ÂtI-­-Xm-Wv. hcp-am kÀ«n-^n-¡-änsâ Imcyw Xs¶ FSp-¡mw. Hcp hyàn-sb-¡p-dn¨v hni-Z-ambn Atzjn¨v ÂtI­ kÀ«n-^n- ¡-ämWv hcp-am kÀ«n-^n-¡äv. At]-£-Iv F´mWv tPmen-sb¶pw F{X hcp-amw Sn tPmen-bn n¶v e`n-¡p-sa¶pw hnhmlw Ign-¡m¯ a¡-fpt­m AhÀ¡v hcp-amw Dt­m-sb¶pw Atz-jn-¨-Xn-p-tijw am{Xta Hcp hcp-am kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-hm³ km[n- ¡p-I-bp-Åp.
 7. 7. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 7 ]«nI PmXn , ]«n-I-hÀ¤ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ÂIp-¶Xv hf-sc-b-[nIw _p²n-ap-«p- IÄ tcn-Sp-¶p-­v. DZm-l-c-W-ambn ]T-m-h-iy-§Ä¡v Sn kÀ«n-^n-¡äv Ap-h-Zn-¡p-t¼mÄ amXm-hn-sâtbm ]nXm-hn-sâtbm PmXn ÂImw. F¶m tPmen B-h-iy-§Ä¡v ]nXm-hnsâ PmXn am-Z-Þ-am¡n hcp-¶p. C¯-c-¯n ÂIp¶ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ sshcp²yw hcp- ¯p-¶-Xm-Wv. Øe ]cn-tim-[ S¯n ÂtI­ kÀ«n-^n-¡-ämWv ssIhi kÀ«n-^n-¡-äv. Hcn-¡Â At]-£n¨v kÀ«-^n-¡äv e`n-¨-Xn-p-tijw Snbm³ ta¸Sn `qan hn¸ S-¯n-b- Xn-p-tijw Hm¬ ssen-eqsS ho­pw At]£ ÂIn-bm BZyw ÂInb kÀ«n-^n-¡äv h¨v Xs¶ ]n¶oSpw kÀ«n-^n-¡äv Hm¬sse-mbn ÂtI-­n-hcpw. NphsS tNÀ¯n-«pÅ kÀ«n-^n-¡-äp-I-fpsS S-]-Sn-IÄ H¶v ]cn-tim-[n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 1. tän-hnän tän-hnän kÀ«n-^n-¡äv ]e Hm^o-kp-Ifpw ]e coXn-bn-emWv hyJym-n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. HcmÄ Hcp PnÃ-bn Pn¨v asämcp PnÃ-bn Xma-k-am-¡p-t¼mÄ kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶-XnpÅ am-ZWvUw nÝ-bn-¨n-«n-Ãm-sb-¶p-ÅXv CXn Ahy-àX D­m-¡p-¶-Xm-Wv. Hcp hyàn Hcp PnÃ-bnse Bip- ]-{Xn-bn h¨v Pn-¨p-sh-¦nepw Snbmsâ amXm-]n-Xm-¡Ä aäv PnÃ-bn Ønc-Xm-akw Bb-h-cm- sW-¦n B hyàn Pn¨ PnÃbnse täohv BsW¶v ]d-bp-¶-Xn kmt¦-Xn-IXzw CÃ. IqSmsX Hcp hyàn 12 hÀj-¯n-e-[nIw asämcp PnÃ-bn Ønc-Xm-ak¡mc-m-bm B hyànbpsS Fkv.-F-kv.-FÂ.kn _p¡ntem aäv kvIqÄ tcJ-I-fntem Pn¨ Øew, asämcp PnÃ-bmbn tcJ-s¸-Sp-¯n-bXv sIm­v am{Xw Snbmsâ tän-hnän hyà-am-Ip-¶n-Ã. 2. hcp-am kÀ«n-^n-¡äv Hcp hyàn-sb-¸än hni-Z-ambn Atz-jn¨v ÂtI­ kÀ«n-^n-¡-ämWv hcp-am kÀ«n-^n-¡- äv. At]-£-Iv F{X `qan-bp­v F´mWv tPmen, tPmen-bn n¶pÅ hcp-am-w, hnhmlw Ign-¡m¯ {]mb-]qÀ¯-bmb a¡-fp-t­m-sb¶pw AhÀ¡v hcp-amw Dt­m-sb¶pw Xmbn- «p-­v. ]e-t¸mgpw kÀ¡mÀ Poh--¡mÀ am{X-amWv bYmÀ° hcp-amw shfn-s¸-Sp-¯p-¶-Xv. ]e k¼-¶cpw Hcp Un¢-td-j³ FgpXn hfsc Ipdª hcp-amw ImWn¨v kÀ«n-^n-¡äv hm§p-¶p-­v. F³{S³kv ]co-£-bpsS tUäm-t_kv ]cn-tim-[n-¨m C¡mcyw t_m[y-s¸-Sm- hp-¶-Xp-am-Wv. HcmÄ _n.-]n.-F Imc-m-sW-¦n At±-l-¯nv F{X cq]-bpsS hcp-amw ÂI-W-sa¶¡mcy-¯n hyà-amb amÀ¤-nÀt±iw ne-hn-en-Ã. AXp-t]mse Ip«n-I-fpsS ]T Bh-iy-¯n-mbn Ipdª hcp-amw ImWn-¨pÅ Un¢-td-j³ ÂIp-Ibpw tem¬ FSp-t¡­ Bh-iy-¯n-te¡v IqSnb hcp-amw ImWn¨v Un¢-td-j³ ÂIp-Ibpw sN¿p-¶p. Hm¬sseneqsS ÂIp¶ At]-£-bn Cu c­v Imcy-§Ä¡p-ambn {]tXyIw {]tXyIw At]-£-IÄ hyXyØ Xob-Xn-IÄ ÂIp-Ibpw
 8. 8. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 8 sNbvXp-h-cp-¶p. CXv At]-£-Isâ t^mt«m-bpsS A`m-h-¯nepw At]-£-I-fpsS _-lpeyw Imc-Whpw hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v s]s«¶v a-kn-em-Ip-hm³ Ign-bmsX hcp-¶p-­v. At]-£- Isâ Un¢-td-j-n At]-£-Ipw IpSpw-_-¯npw ImÀ, hoSv, aäv hntÃ-Pp-I-fn kz¯p- ¡Ä Dt­m hyà-am-¡m-pÅ kwhn-[mw Hm¬sse-n thWw. Bbh FâÀ sN¿msX ]n¶oSv CXv I­p-]n-Sn-¡-s¸-«m At]-£-Iv in£ Dd-¸p-h-cp-¯p¶ nb-a-t`-Z-K-Xn-IÄ sIm­p-h-c-Ww. 3. h¬ Bâv skbnw , sse^v kÀ«n-^n-¡äv A£-c-¯nse hyXym-k-¯nv th­n am{X-amWv h¬ Bâv skbnw kÀ«n-^n-¡äv Bh-iy- ambn hcp-¶-Xv. C¯cw kml-N-cy-¯n At]-£-I³ kz´-ambn Un¢-td-j³ ÂIn-bm Xs¶ aXn-bm-Ip-¶-Xm-Wv. ]n.-F-kv.kn bn kzbw km£y-s¸-Sp-¯nb t^mt«m-tIm¸n kzoI- cn-¡p-¶Xv t]mse CXn Fs´-¦nepw sXäp-IÄ h¶m At]-£-I-s-Xnsc nb-a--S-]- Sn-IÄ kzoI-cn-¡p¶ S-]-Sn-IÄ {]m_-ey-¯n hcp-¯n-bm aXn. ac-W-s¸-«p-t]m-b Hcp hyàn-bpsS kÀ«n-^n-¡-äp-I-fn hyXykvX t]cp-IÄ h¶n-«p-s­-¦n ]n´p-SÀ¨-¡mÀ¡v kÀ«n-^n-¡äv sImSp-¡p-¶Xv Ct¸mÄ Hm¬sse-n A{]-tbm-Kn-I-am-Wv. ImcWw Ct¸mÄ Hm¬sse³ hgn ac-W-s¸-«-bmÄ Xs¶ At]£ kaÀ¸n-t¡-­-Xmbn hcp-¶p. 4. A-´-c-h-Imi kÀ«n-^n-¡äv C¯cw kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ Ap-h-Zn-¡p-¶-Xn hfscb[nIw nba ]cn-Úmw Bh-iy-ap- ­v. Hmtcm aX-hn-`m-K-¯npw Hmtcm Xc-¯n-epÅ nb-a-§Ä ne-n¡p-¶-Xn-m C¯cw kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ Ap-h-Zn-¡p-¶-Xn {]tbm-KnI _p²n-ap-«p-IÄ tcn-tS-­-Xmbn hcp-¶p- ­v. ac-W-s¸-«-bm-fpsS t]cn-epÅ ho«p-Icw `qn-IpXn XpS-§n. ]e Bh-iy-§Ä¡pw Cu kÀ«n-^n-¡äv Bh-iy-ambn hcp-¶p. ]e Xmeq-¡p-I-fnepw ]e Xc-¯n Cu kÀ«n-^n-¡äv ÂIn-h-cp-¶p. Nne Xmeq-¡p-Ifn Hcm-h-iy-¯nv am{X-ambn ÂIp-t¼mÄ aäv Nne Xmeq-¡n C{X nÝnX XpI-bv¡p-Ån-epÅ Bh-iy-¯n-p-th­n am{X-sa¶v ImWn¨v C¯cw kÀ«n- ^n-¡-äp-IÄ ÂIn-h-cp-¶p. Cu kÀ«n-^n-¡äv hfsc efn-X-am-t¡-­Xv s]mXp-P--§Ä¡pw DtZym-K-ØÀ¡pw hfsc KpWw sN¿pw. KÌn ]c-ky-s¸-Sp-¯p-¶Xpambn _Ô-s¸« nb-a- t¯m-sSm¸w Xs¶ Hm^o-jy sh_vsk-än ]c-ky-s¸-Sp¯pI-sb-¶-Xp-IqSn nb-a-¯n sIm­p-h-¶m CXn-smcp amäw D­m-¡m³ Ign-bp-¶-Xm-Wv. sh_v skän ]c-ky-s¸-Sp- ¯n-b-Xnsâ {]nâv Hu«v nÝnX Imem-h-[n¡v tijw am{Xw FSp-¡m³ Ign-bp¶ coXn-bn- te¡v amä-§Ä hcp-¯nbpw FSp-¡p¶ {]nân _mÀtImUv tcJ-s¸-Sp-¯nbpw CXnv ]cn-lmcw ImWm-hp-¶-Xm-Wv. hÀj-§Ä¡v ap¼v acn-¨p-t]m-b-h-cpsS kÀ«n-^n-¡-änv At]£
 9. 9. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 9 kzoI-cn-¡p-¶Xv {]tbm-KnI Xe-¯n _p²n-ap«v D­m-¡p¶ H¶m-Wv. 5. ^manen sa¼Àjn¸v kÀ«n-^n-¡äv Cu kÀ«n-^n-¡äv ]e-hn-[-¯n ÂIn-h-cp-¶p. ac-W-s¸« Bfnsâ B{i-XÀ¡pw ac-W- s¸-Sm¯ Bfnsâ B{in-XÀ¡pw CXv ÂIn hcp-¶-Xmbn ImW-s¸-Sp-¶p. ]e nb-a-¯nepw IpSpw_w F¶v hymJym-n-¨n-«p-ÅXv ]e cq]-¯n-em-Wv. DZm-l-c-W-¯n-mbn an¨-`qan ]Xn¨v sImSp-¡p¶ Ah-k-c-¯n IpSpw_w F¶v AÀ°-am-¡p-¶Xn n¶pw hyXy-kvX-amWv eoKÀ slbÀjn¸n ^manensb¶-Xp-sIm­v hymJym-n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ^manen sa¼Àjn¸v kÀ«n-^n-¡-än Bsc-sbs¡ DÄs¸-Sp-¯-W-sa¶pw Bsc-sbms¡ DÄs¸-Sp-¯-cp-sX¶pw hyà-am-¡n-bn-«n-Ã. Bb-Xnv hyà-amb Hcp nbaw sIm­ph-tc-­-Xp-­v. Hcp hÀj-¯n Xmsg {]mb-amb Ip«n-I-fpsS t]cv IqSn tNÀ¡p-hm³ Ign-b-Ww. 6. emâv hmeyq kÀ«n-^n-¡äv Hcp Øe-¯nsâ aqeyw AsÃ-¦n Hcp sI«n-S-¯nsâ hmSI nÝ-bn-¡p-¶-Xn-m-h-iy-amb kÀ«n-^n-¡-äm-Wn-Xv. C¯cw kÀ«n-^n-¡-än-p-th-­n-bpÅ At]-£-IÄ hntÃ-Pm-^o-kn e`n- ¨m hntÃ-Pm-^o-kÀ Sn Øe-¯nsâ kao-]-¯pÅ ]¯v B[m-c-§Ä ]cn-tim-[n-¡-Ww. Cu B[m-c-§Ä e`n-¡p-¶-Xnv hf-sc-b-[nIw kabw jvS-am-Ip-¶p. IqSmsX ]¯v B[m- c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-«pÅ Øe-§Ä kahpw kam-hpw Bbn-cn-¡-Ww. CXv Xs¶ ]e- Xm-eq-¡nepw ]e Xc-¯n-emWv sN¿p-¶Xv. B[mcw e`y-am-b-Xn-p-tijw Hmtcm hkvXphpw hntÃ-Pm-^o-kÀ t]mbn ]cn-tim-[n¨v Xn«-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. CXnv Bh-iy-amb bm{Xm-_-¯tbm hml-tam e`n-¡p-¶n-Ã. Bb-Xn- p-tijw ta¸-dª Øe-¯n-sâbpw kvssI¨v AS-§Ä semt¡-j³ kvssI¨v F¶nh klnXw Xl-koÂZmÀ¡v Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-¶p. sU]yq«n Xl-koÂZmÀ Xl-koÂZmÀ F¶n- hÀ ]cn-tim-[ S¯n sXäp-IÄ Nq­n-¡m-«n-bm ho­pw At]-Ij hntÃ-Pp-I-fn-te¡v Ab-bv¡p-¶p. hfsc efn-X-ambn sN¿m-hp¶ Imcyw C{X-b-[nIw k¦oÀ®-am-¡p¶ ØnXn- bmWv C¶v ne-hn-ep-Å-Xv. Ct¸mÄ FÃm Øe-§-Ä¡pw s^bÀ hmeyp nÝ-bn¨v ÂIn-bn-«p-­v. s^bÀ hmeyp nÝ-bn¨v ÂInb Xob-Xn¡v tijw Hmtcm hÀj-t¯¡pw Hcp nÝnX iX-amw hne nb-a-¯nsâ ASn-Øm--¯n Iq«n ÂIn CXnv ]cn-lmcw ImWm-hp-¶-tX-bp-Åq. sI«n-S-§Ä Ds­-¦n Xd hnkv{XoÀ®w sI«n-S-¯nsâ ]g¡w F¶nh tm¡n hne nÝ- bn-¡p-¶-Xnv Hcp Ém_v knÌw D­m-¡n-bm hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v Xs¶ hne nÀ®-bn¨v ÂIp-hm³ km[n-¡pw. Hcp Znhkw sIm­v I£n¡v ÂIp-hm³ Ign-bp¶ kÀ«n-^n-¡äv C¶s¯ nba S-]-Sn-{I-a-¯nse A{]-tbm-KnI ImcWw Xmeq-¡n-tebpw hntÃ-Pn-tebpw
 10. 10. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 10 Poh--¡m-cpsS hne-tb-dnb ka-bhpw kÀ¡m-cnv km¼-¯nI jvShpw D­m-¡p-¶p. 7. tkmÄh³kn kÀ«n-^n-¡äv emâv hmeyp kÀ«n-^n-¡äv nÀ®-bn-¡p¶ AtX S-]-Sn-{Iaw Cu kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶- Xnepw kzoI-cn-t¡­n hcp-¶p. F¶m Sn `qan-bn P]vXn S-]-Sn-Itfm tImSXn S-]-Sn- Itfm ne-hn Dt­m F¶v tm¡-W-sa¶v am{Xw. F¶m cPn-kvt{S-j³ Un¸mÀ«vsaân n¶pw e`n-¡p¶ IpSn-¡S kÀ«n-^n-¡-än "NIL” F¶ tcJ-s¸-Sp¯n am{X-amWv ÂIp-¶- Xv. CXvBcpsS `qan-bm-sWt¶m GXv B[m-c-{]-Im-c-apÅ `qanbmWt¶m tcJ-s¸-Sp¯n ImWp- ¶n-Ã. CXn-m At]-£-Iv nb-a-¯nsâ ]cn-c-£-bp-­v F¶m Cu IpSn-¡S kÀ«n-^n- ¡-änsâ ASn-Øm--¯n kÀ«n-^n-¡äv ÂInb hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v ]cn-c£ e`n-¡p-I-bn- à Hcp `qan-bn GsX-¦nepw hn[-¯n-epÅ _m[n-X-IÄ D­m-Ip-¶-]£w BbXv _m[yX Hm¬sse³ hgn hntÃ-Pn Hm^o-kn e`y-am-Ip¶ kwhn-[mw D­m-IWw. C¯cw Imcy- §-fn-sems¡ amä-§Ä D­m-tI-­Xv An-hm-cy-am-Wv. ta¸-d-ªXv GXmpw DZm-l-c-W-§Ä am{X-am-Wv. Hm¬sse³ S-¸n-em-¡n-b-Xn- epÅ sXäp-IÄ Xncp¯n apt¶-dn-bm am{Xta FÃm kÀ«n-^n-¡-äp-Ifpw Hm¬sse-n ÂIp-hmpw Cþ-Un-kv{SnIvSv ]²Xn hnP-b-¯n-se-¯n-¡p-hmpw Ign-bp-I-bp-Åq. Hm¬sse- n hgn ÂIp¶ kÀ«n-^n-¡-äp-I-fpsS ]cn-an-Xn-I-sf-¡pdn¨v ]cn-tim-[n-¡mw. Hm¬sse³ kÀ«n-^n-¡äv Ct¸mÄ Hm¬sse-n At]-£-IÄ nc-kn-¨m Xl-koÂZmÀt¡m BÀ.- Un.-Hbvt¡m PnÃm If-IvSÀt¡m Hm¬sse-m-bn A-¸o-embn kaÀ¸n-¡p-hm³ nÀÆm-l-an- Ã. IqSmsX Hm¬sse³ kÀ«n^n-¡-äp-IÄ ÂIp-¶-Xnepw nb-{´n-¡p-¶-Xnepw FIvtÌ- W GP³kn¡v ]¦n-sÃ-¦nepw hf-sc-b-[nIw CS-s]-S-ep-Ifpw P-§-fn sXän-²m-cW D­m-¡p-hmpw FIvtÌ-W GP³kn¡v km[n-¡p-¶p-­v. IqSmsX H¶n-e-[nIw cPn- kv{Sj³ S¯n hntÃ-Pm-^o-k-dn Bi-b-¡p-g¸w krjvSn-¡p-hmpw C¯cw GP³kn- IÄ¡v km[n-¡p-¶p-­v. Cþ-Un-kv{SnIvSv ]²-Xn-bpsS ne-hn-epÅ AhØ NphsS tNÀ¡p- ¶p. 1. hntÃPv Hm^o-kÀ¡v Xm³ tcJ-s¸- Sp-¯nb comments aäv ^oÂUp-I-fn-te¡v tIm¸n- /-t]Ìv sN¿m- pÅ kuIcyw ne-hn-en-Ã. 2. At]-£-I³ Htc kÀ«n-^n-¡-än-mbn c­m-as¯ XhWbpw At]-£n-¡p-t¼mÄ Snbmv ap¼v Cþ-PnÃm]²Xn aptJ kÀ«n-^n-¡äv ÂInb hnhcw hn.H sb Adnbn-¡p¶ AteÀ«v
 11. 11. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 11 kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯Ww. {]tXy-In¨pw ]pXnb cPnkvt{S-j³ ¼-dn At]-£n- ¡pt¼mÄ. AtXm-sSm¸w ap¼v kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ {]kvXpX hn.HtcJ-s¸-Sp-¯nb Ipdn-¸p-Ifpw AtXm-sSm¸w ImWphm-pÅ Ah-kcw ne-hn-en-Ã. 3. CS-¡n-S¡v IW-IvSn-hnän CÃm-Xm-Ip-t¼mÄ Bfp-IÄ¡pw DtZym-K-ØÀ¡pw ]gb kwhn- [m--¯nte¡v Xncn-¨p-t]m-tI­-n-hcpw. ]n¶oSv Hm¬ sse³ kwhn-[m--¯n-te¡v Ahsc XncnsI F¯n-¡pI {]bm-k-am-bn-cn-¡pw. CXv hntÃPv Hm^o-kp-I-fn Akp-J-I-c-amb A´-co£w D­m-¡p¶p. s]mXpP-§-fn Bi-b-¡p-g-¸hpw D­mIpw. 4. FÃm-hÀ¡pw UnPn-ä kntá-¨ÀCÃ. At]£ kaÀ¸n¨v amk-§Ä Ign-ªmWv CXv e`y-am-Ip-¶-Xv. 5. sshZypXn XI-cm-dp-IÄ ]Xn-hm-Ip¶p. 6. A£b skâ-dp-I-fn n¶pw At]-£-IÄ A]v temUv sN¿pt¼mÄ [mcmfw A]m-I-X- IÄ hcp-¶p. 7. At]-£-I-fn hcp¶ sNdnbA£-c-s¯-äp-t]mepw FUnävsN¿m³ kÀ«n-^n-¡äv ÂIp¶A[n-Im-cn-bmb hntÃPv Hm^o-kÀ¡v A[n-Im-c-anÃ. 8. ssIhi kÀ«n-^n-¡-än- {]amWw w, k_v cPn-kv{SmÀ Hm^o-knsât]cv F¶nh . tNÀ¡m³ Ign-bp-¶n-Ã. 9. ssIhi kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ AhbpsS kÀtÆ w. {Ia-¯n tkmÀ«vsN¿m³ kuIcyw e`n- ¡p-¶n-Ã. 10. H¶n-e-[nIw kÀtÆ ¼-cn At]-£-Iv `qan-bp-s-¦n A[n-I-ambnHcp ^oÂUv hntÃPv Hm^o-kÀ¡v tNÀ¡m³ ne-hn kuI-cy-anÃ. Cu ImcWw sIm­vam{Xw At]£Xncn-¨-b- t¡­Xmbn hcp-¶p. 11. ssIhi kÀ«n-^n-¡-än H¶n IqSp-X ssIhi¡mcpsS t]cv tNÀ¡m³ Ah-kcw ne-hn-en-Ã. 12. ne-hn ac-W-s¸-«-bm-fpsS tcJ-Ifn Xncp-¯-ep-IÄ hcp-¯p-¶-Xnv acn-¨-bm-fpsS t]cn¯s¶At]£ kaÀ¸nt¡­-Xp­-v. CsXmcp henb t]mcm-bva-bm-Wv. hntZ-i-¯pÅ HcmÄ¡v ssIhi kÀ«n-^n-¡äv ÂIpt¼mgpw Cu {]ivw D­m-Ip¶p.hntZ-i-¯pÅhcpsS t]cnÂAt]£ kaÀ¸n-¡-s¸-Sp¶AhØ ]qÀ®-ambpw CÃm-Xm-¡Ww. ta¸-dª A]m- I-X-IÄ Ct¸mgpw ne-nÄ¡p-¶p-­v. 13. FIvkv{Sm shcn-^n-t¡-j³ aptJe`n-¡p¶ dnt¸mÀ«p-IÄ GXv hntÃPv Hm^o-kn n¶mWv h¶sX¶v Adnbp-¶n-Ã. BbXv Ab¨hntÃPv Hm^o-k-dptS t]cp-am-{X-amWv ImWp-¶-Xv. 14. One and Same kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ hyXy-kvX-ambn hnh-c- §Ä ImW-s¸-Sp¶ tcJ-
 12. 12. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 12 IÄ GsXÃmam-sW¶v kÀ«n-^n-¡-än tNÀ¡m³ kuI-cyw ne-hn-en-Ã. 15. hcp-am kÀ«n-^n-¡äv t{]mkÊvsN¿p-t¼mÄ IqSp-X Bfp-IÄAt]-£-Isâ IpSpw-_- ¯neps­¶v t_m[y-s¸«m Ahsc¡qSn tNÀ¡m³ kuIcyw ne-hn-en-Ã. Ct¸mÄ A¯cw At]-£-IÄ A£-b-bn-te¡v Xncn-¨-b-t¡­ Ah-Ø-bm-Wp-Å-Xv. 16. IW-IvSn-hnän kpK-a-ambn ne-nÀ¯m³ samss_ t{_mUv _mâvÂIWw. IW-IvSn-hnän kpK-a-ambn ne-nÀ¯m³samss_ t{_mUv _mâv ÂIWw. ]t£ ne-hn B kwhn- [mw CÃ. 17. hcp-am kÀ«n-^n-¡-än-pÅ At]-£-bn At]-£-I-sâbpw IpSpw-_mw-K-§-fp-sSbpw tPmen, hcp-a-mwXpS-§nb hnh-c-§Ä tNÀ¡p-h-a-pÅ tImfw CÃ. 18. kvIm³ sNbvX tcJ-IÄ¡v hyàX CÃ. 19. hntÃPv Hm^o-kÀ temKv C³ sN¿pt¼mÄ aq¶v L«-§fpw XcWw sNt¿­ coXn-bn-emWv tkm^väv shbÀ nÀ½n-¨n-«p-Å-Xv. cs­®w Hgn-hm-¡n FÃm {]hÀ¯--§fpw BZy-L-«- ¯n¯s¶ DÄs¸-Sp-¯n hntÃPv Akn-Ìânpw I¼yq-«À ÂIn Ch ]cn-l-cn-t¡-­-Xm- bn-cp-¶p. 20. At]-£-IÄ Forward, Extra verification F¶nh sN¿p-t¼mÄ A¹n-t¡-j³ Ìmäkv At]-£-Iv SMS aptJ And-bm³ kuIcyw ne-hn CÃ. 21. AXym-hiy k¼À`-§-fn kÀ«n-^n- ¡-äp-I-fn hntÃPv Hm^o-k-dpsSIpdn¸v tcJ-s¸-Sp-¯m³ kuI-cy-ap­-m-IWw. DZm. AÊ B[mcw ImWmsX (_m¦p-I-fn ]Wbs¸-Sp-¯nb tIkp- I-fnÂ) ssIhi kÀ«n-^n-¡äv ÂIp¶ thf-bn BbXv kÀ«n-^n-¡-än tcJ-s¸-Sp-¯m- pÅ kuIcyw thWw. 22. Hcn-¡Â ÂInb kÀ«n-^n-¡-ddv ]pXp¡n ÂIp-¶-Xn-pÅ kuIcyw ne-hn CÃ. 23. HcmÄ¡v H¶n-e-[nIw kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ H¶n¨v Â-Im³ ne-hn kuIcyw CÃ. 24. kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ AhcpsS tdj³ ImÀUp-ambn en¦v sNbvXncp-¶p-sh-¦n Uyq¹n- t¡-j³ Hgn-hm-¡mpw ap¼v ÂInb kÀ«n-^n-¡äv hne-bn-cp-¯mpw km[n¡pw. CXphgn Htc ]nXm-hnsâ c­v a¡Ä¡v hyXykvX hcp-am kÀ«n-^n-¡-d-dpIÄ ÂIm-pÅ km[yX Hgn-hm¡m³ Ignbpambn-cp-¶p. 25. tkm^väv shb-dn tkÀ¨v kuIcyw Imcy-£-a-am-¡-Ww. Hcm-fpsS t]tcm., amXm-þ-]n-Xm-¡- fpsS t]tcm, ho«p-t]tcm h¨v thK-¯n tkÀ¨v sN¿m³ kuI-cy-ap­-m-I-Ww. F¶m ne-hn C¯cw kuIcyw CÃ. 26. PmXn kÀ«n-^n-¡-d-dn-pÅ At]-£-bn At]-£-I³ Pn-¨p-h-fÀ¶hntÃ-Pnsâ t]cv tcJ- s¸-Sp-¯phm³ ne-hn kuIcy-an-Ã.
 13. 13. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 13 27. lmÀUv tIm¸n A£b kwcw`-IÀ hntÃPv Hm^o-kn F¯n-¡p-¶nsöv am{X-a-à B[mcw apgp-h-mbpw kvIm³ sN¿msX-bmWv A¸vtemUv sN¿p-¶-Xv. 28. Aäm¨v sN¿p¶ tcJ-IÄ F´msW¶v A£b kwcw-`-IÀ IrXyambn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶nÃ. ]eXpw sXäm-bmWv tcJ-s¸-Sp-¯p-¶-Xv. DZmþSSLC kÀ«n-^n-¡äv Aäm¨v sN¿p-Ibpw ]mkvt]mÀ«v F¶v tcJs¸-Sp-¯p-Ibpw sN¿p¶p. Aäm¨v sN¿p¶ tcJ-IÄ F´m-sW¶v A£b kwcw-`-IÀ IrXy-ambn tcJ-s¸-Sp¯Ww 29. hntÃPv sXän kaÀ¸n-¡-s¸« At]-£-IÄ icn-bmb hntÃPv Hm^o-knte¡v doþ-U-b-dIvSv sN¿m³ hntÃPv Hm^o-kÀ¡v kuIcyw ÂIWwdoþ-U-b-dIvSv sN¿m³ hntÃPv Hm^o-kÀ¡v kuIcyw ÂIWw. F¶m ne-hn Cu kwhn-[mw CÃ. 30. Processing sâ GXv tÌPnepw DNn-X-sa¶v ImWp¶ ]£w At]£ dnt«¬ sN¿m-pÅ kuIcyw thWw. 31. Hcp kÀ«n-^n-¡äv Hscmä Bh-iy-¯n-p-am-{Xta D]-tbm-Kn-¡m-mIq F¶ AhØ amd-Ww. am{X-aà H¶n-e-[nIw Øm]--§n Htc kÀ«n-^n- ¡äv kaÀ¸n-t¡­ AhØ hcpt ¼mÄ A{Xbpw Øm]--§-fpsS t]cp-IÄ t]cp-IÄ purpose tImf-¯n tNÀ¡m³ Ign-bWw. Hcp kÀ«n-^n- ¡äv GsXÃmw Hm^o-kn kaÀ¸n-¡m-sa¶v hntÃPv Hm^o-kÀ¡v nÝ-bn- ¡m³ Ign-b-Ww. 32. tm¬-þ-{Ioao sebÀ kÀ«n-^n-¡äv Cu ]²Xn hgn ÂIm³ Ah-kcw ne-hn-en-Ã. 33. hntÃPv Hm^o-kn Hcp {^­v Hm^okv kwhn-[mw GÀs¸-Sp¯nbn-«n-Ã. 34. At]-£-Isâ t^mt«m A]vtemUv sN¿m-pÅ kw-hn[mw ne-hn CÃ. At]£ t^md-§Ä efn-X-am-¡p-¶-Xnpw kÀ«n-^n-¡-äp-I-fnse S- ]-Sn-{I-a-§Ä eLq-I-cn-¡p-¶-Xnpw Hm¬ sse³ kÀ«n-^n-¡äv IqSp-X Imcy-£-a-am-¡p-¶-Xn-pÅ nÀt±-i-§Ä 1. A£b tI{µ-§Ä¡v ]pdsa hyàn-IÄ¡v kz´-ambn At]£ kaÀ¸n-¡p-¶-XnpÅ kwhn-[mw edistrict.kerala.gov.in F¶ t]mÀ«n ne-hn DÅ hnhcw {]NmcWw ÂIp-I. 2. FÃm hntÃPv Hm^o-kp-I-fnepw {^­v Hm^okv kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯p-¶-Xn-mbn A[nI I¼yq-«dpw {]nâdpw Ap-h-Zn-¡p-I. 3. hntÃPv Hm^o-kn bqtkgvkv ^o CuSm-¡p-I. 4. hntÃPv Hm^o-kÀ temKv C³ sN¿p¶ thf-bn 3 tÌPp-IÄ¡v tij-apÅ kÀ«n-^n-¡äv ÂIm-pÅ t]Pv hc-¯-¡-hn[w tkm^väv shbdn amäw hcp-¯p-I.
 14. 14. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 14 5. Cþ-Un-kv{SnIvSv tkm^väv shb-dn hntÃPv Hm^o-kÀ¡pw, aäv dhyq Hm^o-kÀamÀ¡pw Ipdn-¸p-IÄ tNÀ¡m-p-Å tImfw tNÀ¡-Ww. 6. tm¬ {Ioan-se-bÀ, ap¶m¡ hn`m-K-§Ä¡v kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶-Xn-pÅ kwhn-[mw ne-hn hc-Ww. 7. aäv hIp-¸p-I-fn n¶pw P-§Ä¡v ÂIp¶ tkh--§Ä¡mbn At]£ £Wn-¡p- t¼mÄ At]-£-Isâ kXym-h-Mvaq-e-¯nsâ ASn-Øm--¯n ]cn-K-Wn-¡p-Ibpw bYmÀ° KpW-t`m-àm-hns Is­-¯p¶ Ah-k-c-¯n dhyp A[n-Im-cn-Ifn n¶papÅ kÀ«n- ^n-¡äv lmP-cm-¡p-hm³ aäv hIp-¸p-IÄ¡v nÀt±iw ÂtI-­-Xm-Wv. 8. Hm¬sse-n tcJ-s¸-Sp-¯p¶ nÀt±-i-§-fnepw A`n-{]m-b-§fpsSm¸w A`n-{]mbw tcJ- s¸-Sp-¯p¶ hyàn/DtZym-K-Øsâ t]mcn-tm-sSm¸w DtZym-K-t]cpw tNÀ¡-Ww. 9. At]£ sImSp-¡p¶ thf-bn At]£ ÂIp¶ BfpsS t]cpw kÀ«n-^n-¡äv e`n- t¡­ BfpsS t]cpw {]tXyIw tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ tImfw thWw. 10. _mâv hnUv¯v Iq«-Ww. 11. dhyp hIp-¸n lmtamkv knÌw ^e-{]-Z-ambn S-¸n-em-¡p-I. Ime-l-c-W-s¸« I¼yq-«-dp- IÄ ASn-b-´n-c-ambn amän Øm]n-¡p-¶-Xnv S-]Sn kzoI-cn-¡p-I. 12. Hm¬ sse³ kÀ«n-^n-¡äv Imcy-£-a-ambn ÂIp-¶-Xnv Ct¸mÄ ne-hn e`y-a-Ãm¯ FÃm Un¸mÀ«vsaâpI-fp-sSbpw tUäm-t_-kp-I-fp-ambn enw¦v sN¿p-I. 13. Iq«v ssIh-i-apÅ `qan-bpsS tIkp-I-fn FÃm ssIh-i-¡m-cp-sSbpw t]cp-IÄ kÀ«n- ^n-¡-än tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ kuIcyw Hcp-¡-Ww. 14. apt¶m¡ PmXn kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-hm-pÅ kuIcyw tkm^väv shb-dn D­m-I-Ww. 15. hntÃPv Hm^o-kÀ kaÀ¸n-¡p¶ dnt¸mÀ«p-I-fn DÅ A]m-IX Xl-koÂZmÀ Is­-¯p¶ ]£w kÀ«n-^n-¡-än Xncp-¯-ep-IÄ hcp¯n kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ Ap-h-Zn-¡m-pÅ km[yX tkm^väv shb-dn ÂI-Ww. 16. Hm¬sse³ ssIhi kÀ«n-^n-¡-än {]amWw ¼À tNÀ¡p-¶-Xnv kuIcyw D­m-I-Ww. 17. Hcn-¡Â Aäm¨v sNbvX tcJ-IÄ At]-£-Iv ]n³h-en-¡p-¶-Xn-pÅ kuIcyw tkm^väv shb-dn n¶pw o¡w sN¿-Ww. 18. hcp-am kÀ«n-^n-¡-än-pÅ At]-£-bn At]-£-Isâ sXmgn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-pÅ hyhØ D­m-I-Ww. 19. Fkv.kn / Fkv.Sn IpSpw-_-§-fpsS Hcp tUäm-t_kv kÀ«n-^n-¡äv Ap-h-Zn-¡p-¶-Xn-sm¸w cPn-ÌÀ sN¿-s¸-Sm³ Cþ-Un-kv{SnIvSv tkm^väv shbdn kwhn-[mw D­m-I-Ww. 20. kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ae-bm-f-¯n am{Xw ÂIp-¶-Xn-pÅ kuIcyw CþUn-kv{SnIvSv kwhn-
 15. 15. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 15 [m--¯n Hcp-¡-Ww. 21. tIm¸n-/-t]Ìv sN¿m-pÅ kuIcyw Hcp-¡Ww. CXv kÀ«n-^n-¡-ddv thK-¯n t{]mkÊv sN¿m³ klm-bn-¡pw. ho­pw, ho­pw ssS¸v sNt¿­n hcn-sö KpW-hp-ap-­v. 22. At]-£-I³ Htc kÀ«n-^n-¡-än-mbn c­mas¯ XhWbpw At]£n-¡p-t¼mÄ Snbmv ap¼v Cþ-PnÃm ]²Xn aptJ kÀ«n-^n-¡äv ÂInb hnhcw hn.H sb Adnbn-¡p¶ AteÀ«v kwhn-[mw GÀs¸Sp-¯Ww. {]tXy-In¨pw ]pXnb cPnkvt{S-j³ ¼-dn At]-£n-¡pt¼mÄ. AtXm-sSm¸w ap¼v kÀ«n-^n¡ävÂIp-t¼mÄ {]kvXpX hn.H tcJ- s¸-Sp-¯nb Ipdn-¸p-Ifpw AtXm-sSm¸w ImWm³ Ah-kcw thWw. CXp-hgn kÀ«n-^n-¡-äp- IÄ ÂIp-¶-Xn kw`-hn-¡p¶ sXäp-IÄ Hgn-hm-¡m-hp-¶Xpw At]-£-I-s-¡p-dn¨v hyà- amb hnhcw hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v e`y-am-Ip-Ibpw sN¿p-¶p. 23. CS-¡n-S¡v IW-IvSn-hnän CÃm-Xm-Ip-t¼mÄ Bfp-IÄ¡pw DtZym-K-ØÀ¡pw ]gb kwhn-[m- -¯nte¡v Xncn-¨p-t]m-tI­-n-hcpw. ]n¶oSv Hm¬ sse³ kwhn-[m--¯n-te¡v Ahsc XncnsI F¯n-¡pI {]bm-k-am-bn-cn-¡pw. CXv hntÃPv Hm^o-kp-I-fn Akp-J-I-c-amb A´- co£w D­m-¡p¶p. s]mXp P-§-fn Bi-b-¡p-g-¸hpw D­mIpw. CXv Hgn-hm-¡p-¶-Xn- mbn IW-IvSn-hnän {]ivw imiz-X-ambn ]cn-l-cn-¡p-¶-Xnv kwhn-[mw ne-hn-ep-­m-¡-Ww. 24. At]-£-bn hcp¶ A£c sXäp-IÄ FUnäv sN¿m³ kuIcyw thWw.A-t]-£-I³ hcp-¯nb sXäv AtX-]Sn kÀ«n-^n-¡-än hcp-¶Xv Hgn-hm¡m³ kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶- Xnp-ap¼v Bb-Xn amä-§Ä hcp-¯m³ hntÃPv Hm^o-kÀ¡v A[n-Im-cap­mI-Ww. 25. ssIhi kÀ«n-^n-¡-än- {]amWw w, k_v cPnkv{SmÀ Hm^o-knsâ t]cv F¶nh tNÀ¡m³ kuIcyw thWw. IqSmsX kÀtÆ w. {Ia-¯n tkmÀ«v sN¿m³ kuIcyw thWw. 26. H¶n-e-[nIw kÀtÆ ¼-cn At]-£-Iv `qan-bps­-¦n A[n-I-ambn Hcp ^oÂUv hntÃUv Hm^okÀ¡v tNÀ¡m³ kuI-cy-ap­-m-IWw. IqSmsX ssIhi kÀ«n-^n-¡-än H¶nÂIq- Sp-X ssIh-i-¡m-cpsS t]cv tNÀ¡mpÅ kuIcyw tkm^väv shb-dn krjvSn-¡-Ww. ImcWw Iq«v ssIh-i-apÅ `qan-IÄ [mcm-f-ap-­v. 27. ne-hn ac-W-s¸-«-bm-fpsS tcJ-Ifn Xncp-¯-ep-IÄ hcp-¯p-¶-Xnv acn-¨-bm-epsS t]cn¯s¶ At]£ kaÀ¸nt¡-Xp­-v. ]Icw At]-£-I³, kÀ«n-^n- ¡änsâ KpW- t`m-àmhv F¶o c­v tImf-§Ä At]-£-bn D­m-bn-cn-¡Ww. hntZ-i-¯pÅ HcmÄ¡v ssIhi kÀ«n-^n-¡äv ÂIpt¼mgpw Cu {]ivw D­m-Ip¶p.hntZ-i-¯pÅhcpsS t]cnÂAt]£ kaÀ¸n-¡-s¸-Sp¶AhØ ]qÀ®-ambpw CÃm-Xm-¡Ww. CXn-mbn At]- £-I³, kÀ«n-^n-¡änsâ KpW-t`m-àmhv F¶o c­v tImf-§Ä At]-£-bn DÄs¸-Sp¯n Cu {]ivw ]cn-l-cn-¡mw.
 16. 16. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 16 28. One and Same kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ hyXykvX-ambn t]cp-IÄ ImW-s¸-Sp¶ tcJ-IÄ GsXÃm-am-sW¶v tNÀ¡m³ tkm^väv shb-dn kuI-cy-ap­-m-IWw. 29. Ce-£³ sF.Un shcn-^n-t¡-j³DB verification  DÄs¸-Sp-¯Ww. IW-IvSn-hnän kpK- a-ambn ne-nÀ¯m³ samss_ t{_mUv _mâv e`y-am-¡p-¶-Xn-tm-sSm¸w Xs¶ hntÃ-Pn A[n-I-ambn Hcp I¼yq-«À IqSn Ap-h-Zn-¡-Ww. 30. FIvkv{Sm shcn-^n-t¡-j³ dnt¸mÀ«v bYm-k-abw e`n-¡p-¶n-Ã. aäv PnÃ-I-fn n¶pÅ dnt¸mÀ«p-IfmWv sshIp-¶-Xv. CXnv kwØm Xe-¯n GtIm-]w D­mI-Ww. 31. HcmÄ¡v H¶n-e-[nIw kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ H¶n¨v Â-Im³ kuIcyw ÂIWw DZmþCommunity, nativity, Income, and One and the Same 32. kÀ«n-^n-¡-än ]nXm-hnsâ /amXm-hnsâ t]cnsâ IqsS `mcy/`À¯m-hnsâ t]cp-IqSn tcJ- s¸-Sp-¯Ww. IqSmsX lmÀUv tIm¸n-bn A£-b-skâ-dnsâ t^m¬ ¼ÀIqSn tcJ-s¸- Sp-¯p¶ coXn-bn tkm^väv shbÀ amäw hcp-¯-Ww. 33. PmXn kÀ«n-^n-¡-d-dn-pÅ At]-£-bn At]-£-I³ Pn-¨p-h-fÀ¶ hntÃ-Pn³sd t]cv tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ kuI-cy-ap­-m-IWw. 34. Aäm¨v sN¿p¶ tcJ-IÄ F´msW¶v A£b kwcw`IÀ IrXyambntcJ-s¸-Sp-¯p-¶nÃ. ]eXpwsXäm-bmWv tcJ-s¸-Sp-¯p-¶-Xv.DZmþSSLC kÀ«n-^n-¡äv Aäm¨v sN¿p-Ibpw ]mkvt]mÀ«v F¶v tcJs¸-Sp-¯p-Ibpw sN¿p¶p. Aäm¨v sN¿p¶ tcJ-IÄ F´m-sW¶v A£bkwcw-`IÀ IrXy-ambn tcJ-s¸-Sp¯Ww 35. Hcp kÀ«n-^n-¡äv GsXÃmw Hm^o-kn kaÀ¸n-¡msa¶Xv hntÃPv Hm^o-kÀ¡v tcJ-s¸-Sp- ¯m³ Ign-b¯¡-hn-[-¯n tkm^väv shb-dn amäw hcp-¯-Ww. Cþ-Un-kv{SnIvSv ]cn-jv¡-cWhpambn _Ô-s¸« nÀt±-i-§Ä 1. At]-£-IÄ kaÀ¸n-¡p-¶-Xnv hntÃPv Hm^o-kn {^­v Hm^okv kwhn-[mw GÀs¸-Sp- ¯-Ww,. 2. At]-£-I-fn-epw, kÀ«n-^n-¡-änsâ amXr-I-bnepw Bh-iy-amb Xncp-¯-ep-IÄ hcp-¯m³ hntÃPv Hm^o-kÀ/ Xl-koÂZmÀ¡v A[n-Imcw ÂI-Ww. 3. UnPn-ä kntá-¨À kwhn-[m--¯n DtZym-K-Øsâ t]cn-tm-sSm¸w DtZym-K-Ø-t¸-cp-IqSn tNÀ¡m³ kwhn-[m--sam-cp-¡-Ww. FIvkv{Sm shcn-^n-t¡-jn ne-hn CXv {]ivw krjvSn-¡p-¶p-­v. 4. IqSp-X tUäm-t_kpIÄ Cu kwhn-[m--hp-ambn Iq«n-bn-W-¡-Ww. 5. At]-£-bn At]-£-Isâ t]cpw tkh-hpw Bh-iy-ap-Å-bm-fpsS t]cpw {]tXyIw {]tXyIw tNÀ¡m³ Ah-k-c-sam-cp-¡-Ww. 6. H¶n-e-[nIw t]À tNÀ¶v Iq«mb `qan-ssI-hiw h¨p-sIm-­n-cn-¡p-t¼mÄ FÃm ssIh-i-
 17. 17. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 17 ¡m-cp-sSbpw t]cv kÀ«n-^n-¡-än tcJ-s¸Sp¯m³ kuI-cy-sam-cp-¡-Ww. 7. ap¶m¡ PmXn kÀ«n-^n-¡äv ÂIm³ kuI-cy-sam-cp-¡-Ww. 8. hntÃPv Hm^o-kÀ kaÀ¸n-¡p¶ dnt¸mÀ«p-I-fn Bhiyw hcp¶]£w amäw hcp-¯m³ Xl-knÂZmÀ¡v A[n-Imcw ÂI-Ww. 9. Hcn-¡Â e`n¨ kÀ«n-^n-¡äv do hmen-tUäv sNbvXp-In-«m³ At]-£-Ipw A{]-Imcw kÀ«n- ^n-¡äv Ap-h-Zn-¡m³ hntÃPv Hm^o-kÀ/ Xl-koÂZmÀ¡v Ah-k-c-ap-­m-I-Ww. 10. hntÃPv Hm^o-kÀ F¶ ne-bn temKv C³ sN¿p¶ ]£w t{]mk-knw-Kvþ shcn-^n-t¡- j³þ A{]-¸o-h F¶o aq¶v L«-§Ä Bh-iy-an-Ãm-¯-Xm-Wv. 11. ssIhi kÀ«n-^n-¡-än {]amWw ¼À tNÀ¡m³ kuI-cy-sam-cp-¡-Ww. 12. ho«n h¨pw kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶-Xm-mbn säv skäÀ ÂI-Ww. 13. One and Same kÀ«n-^n-¡-än hyXykvX tcJ-IÄ GXm-s­¶v tNÀ¯n-cn-¡-Ww. 14. Hcn-¡Â Aäm¨v sNbvX tcJ-IÄ At]-£-Iv ]n³h-en-¡m³ kuI-cy-ap-­m-I-cp-Xv. 15. H¶n-e-[nIw cPn-kvt{S-j-p-IÄ HcmÄ Xs¶ tSp-¶Xv XS-bm³ hyh-Ø-bp-­m-I-Ww. 16. hcp-am kÀ«n-^n-¡-än-pÅ At]-£-I-bn At]-£-Isâ sXmgn tcJ-s¸-Sp-¯-Ww. 17. Fkv.kn/ Fkv.Sn IpSpw-_-§-fpsS Hcp tUäm-t_kv Cþ-Un-kv{SnIvSv kwhn-[m--¯n sIm­p-h-c-Ww. 18. FÃm hntÃPv Hm^o-knepw {]nâÀ Ap-h-Zn-¡-Ww. 19. kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ae-bm-f-¯n am{Xw ÂIm-pÅ kuI-cy-sam-cp-¡-Ww. hntÃPv Hm^okv B[p-n-I-h-Xv¡-cn-¡p-¶Xv kw_-Ôn¨ nÀt±-i-§Ä (kvamÀ«v hntÃ-Pv) 1. hntÃPv Hm^o-knsâ hep¸w 200 kvIzbÀ aoä-dmbn hÀ²n-¸n-¡p-Ibpw FÃm hntÃPv Hm^o- kp-I-fnepw Izmt«gvkv kuIcyw GÀs¸-Sp-¯-Ww. 2. 1970-I-fnse Ìm^v ]mtä¬ Imem-p-kr-X-ambn amäw hcp-¯n. A[n-I-ambn Is­-¯nb dhyp Poh--¡msc ]pÀ hny-kn-¡-Ww. 3. hntÃPv Hm^o-kÀ¡v Sp hoedpw ^ph Ae-h³kv, tÌj-dn Ae-h³kv F¶o C-§Ä 1000 cq] hoXw {]Xn-amkw i¼-f-t¯m-sSm¸w Ap-h-Zn-¡-Ww. 4. UnkmÌÀ amt-Pvsaâv D]tbm-Kn¨v Hm^o-kn-te¡v AXym-h-iy-amb D]-I-c-W-§Ä hm§p-I. 5. hntÃ-Pm-^o-kp-I-fnse sI.-F-kv.-C.-_n, sSen-t^m¬ NmÀÖv, hm«À NmÀÖv F¶nh H¶n¨v Xmeq-¡m-^oknte¡v Ab¨p sImSp¯v _n DSp-¡m³ S-]Sn kzoI-cn-¡p-I.
 18. 18. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 18 dhyq hIp-¸nsâ {]hÀ¯w Imcy-£-a-am-¡Â kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ Hm¬ sse³ B¡p-¶-Xn-tm-sSm¸w Xs¶ hnhn-[-§-fmb {]hÀ¯- -§ÄIqSn am{Xta P-tk-hw Imcy-£-a-ambn dhyp hIp-¸n -S-¸n-em-¡p-hm³ km[n-¡p- I-bp-Åp. DZm-l-c-W-ambn `qn-IpXn AS-bv¡p-hm³ Pw hntÃ-Pn-te¡v hcp-t¼mÄ hcp-¶Xv Hgn-hm¡n Hm¬sse-mbn `q-n-IpXn AS-bv¡p-hm-pÅ kuIcyw {]m[mw sN¿-Ww. IqSmsX mÄhgn I¼yq-«Àh-Xv¡-cn-¡p-¶Xpw AXy-´m-t]-£n-X-am-Wv. At]-£-I³ hn-tÃ-Pn F¯n- bm I¼yq-«À D]-tbm-Kn¨v c-koXv ÂIp-¶-Xn-tm-sSm¸w Xs¶ Fs´Ãmw tcJ-IÄ lmP-cm- ¡Ww F¶pIqSn Snbms Adn-bn-¡p-hm³ Ign-b-Ww. Ct¸mÄ]e PnÃ-I-fnepw Xmeq-¡p-I-fnepw hntÃ-Pp-I-fnepw Htc hnjbw Xs¶ ]e-co-Xn-bn-emWv ssIImcyw sNbvXp-h-cp-¶-Xv. DZm-l-c-W-ambn eoK slbÀjn¸v kÀ«n-^n- ¡-änsâ Imcy-sa-Sp-¡mw. ]e-Xm-eq-¡p-I-fnepw ]e-X-c-¯n Cu hnj-bs¯ ssIImcyw sNbvXp- h-cp-¶p. Xl-koÂZmÀamÀ, hntÃ-Pm-^o-kÀamÀ F¶n-hÀ amdp-t¼mÄ Hcp hnjbw Xs¶ ]e- X-c-¯n ssI-Imcyw sN¿p-¶p. Ime-hÀj sISp-Xn-bn Hcp hoSv ]msS XIÀ¶p t]mbm Hcp Xl-koÂZmÀ ]e-X-c-¯n-emWv jvSw nÝ-bn-¡p-¶Xpw ]Ww ÂIn-h-cp-¶-Xpw. CXv t]mse ]e Xmeq-¡p-I-fnepw ]©m-b-¯n-te¡v hcp-am kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-¶n-Ã. F¶m Nne hntÃPv Hm^o--kÀamÀ ÂIn-h-cp-¶p-­v. Ct¸mÄ Hcp _n.-Sn.-B-dnsâ ]IÀ¸n-mbn At]- £I³ h¶m ]gb cPn-Ì-dp-IÄ sXcªv t^mt«m-tIm¸n FSp¯v km£y-s¸-Sp¯n ÂI-Ww. ae-_mÀ taJ-e-bnse ]e hntÃ-Pp-I-fnepw F c-Pn-ÌÀ Ime-¸-g¡w sIm­v in-¨p-t]m-bn-«p-Å-Xm-Wv. F^v.-Fw.-_n, _n.-Sn.-BÀ, ]pd-t¼m¡v cPn-ÌÀ, UnPn-ä-ssekv sN¿m- ¯-Xp-aqew hf-sc-b-[nIw _p-²n-ap-«p-IÄ hntÃ-Pm-^o-kp-IÄ Ap-`-hn-¡p-¶p-­v. IqSmsX A£b tI{µ-§-fn Bh-iy-an-Ãm¯ tUm¡p-saâp-IÄ kvIm³ sN¿m³ At]-£-Is nÀt±- in-¡p-¶-Xn-m hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v Cu tcJ-IÄ apgp-hpw ]cn-tim-[n-t¡-­-Xmb Bh-iy- IX hcp-¶p. Hcn-¡Â A]vtemUv sNbvX tUmIyp-saâp-IÄ ho­pw A]vtemUv sN¿n-t¡- ­-Xn-sÃ-¦nepw A£b tI{µ-§-fn ho­pw sN¿n-¨p-h-cp-¶p. A]vtemUv sNbvX At]-£- bpsS hnh-c-§Ä sXäp-IÄ Xncp¯n kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ÂIp-¶-Xnv nÀÆm-l-an-Ãm¯ kml- N-cy-amWv Ct¸mÄ ne-nÄ¡p-¶-Xv. ap-jym-h-Imi I½o³, hnh-cm-h-Imi I½o-j³, tImS-Xn- IÄ apX-em-bh CS-s]-Sp-t¼mÄ At]-£-Iv amz-embn Xs¶ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ ÂIp-¶- Xn-pÅ ØnXn-bmWv Ct¸mÄ ne-hn-ep--Å-Xv.
 19. 19. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 19 tIc-f-¯nv apgp-h-mbn {Smh³IqÀ amz ne-hn hs¶-¦nepw tIcf-¯nse ]e PnÃ-I-fnepw ap¼p-­m-bn-cp¶ amz {]Im-c-amWv `cWw S¯n hcp-¶-Xv. dhyp Unhn-j- W Hm^o-kv, If-IvS-td-äv, F¶n-hS§fn n¶v e`n-¡p¶ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ Hm¬sse-m¡n amäp-¶-Xn-pÅ S-]-Sn-IÄ Bcw-`n-t¡-­-Xm-bn-«p-­v. Hm^okv Xncn-¨pÅ {]mtbm-KnI _p²n- ap-«p-IÄ ]cn-tim-[n¨m dhyp Hm^o-knse Xmsg-X-«mb hntÃ-Pm-^o-knse _p²n-ap-«p-Isf kw_-Ôn¨v FSp¯v ]d-bm-hp-¶-Xm-Wv. dhyp hIp-¸n S-¡p¶ FÃm Imcy-§Ä¡pw hyà-amb adp-]Sn ÂtI­ DtZym-K-Ø-s¶ ne-bn Xmsg-X-«n-epÅ hntÃ--Pm-^o-k-dpsS tPmen-`mcw hfsc hep-Xm-Wv. GXv tNmZy-¯npw ^oÂUv shcn-^n--t¡-j³ S-¯n-b-Xnv am{Xta dnt¸mÀ«v ÂIp-hm³ Ign- bp-I-bp-Åq. sat{Sm-s]-fn-än³ knän-Ifn Ønc Xm-a-k-¡mÀ hnc-fhpw h¶v t]mIp¶ P- §Ä A[n-I-hp-am-Wv. Xm-ev¡m-enI Xma-k-¡m-cpsS hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡p-I-sb-¶p-ÅXv XnI¨pw _p²n-ap«v ndª H¶m-Wv. Iq-SmsX Hcp hntÃPv an¡-hmdpw 5 apX 12 Intem-ao-äÀ NpÅ- hn Bbn-cn-¡pw. Hcp Imcy-s¯-¸-än Atz-jn-¡-W-sa-¦n Poh--¡m-c³ hmlw hmS-I- bvs¡-Sp¯v t]mtI-­-Xmbn hcpw. C¯-c-¯n Hmtcm Imcy-¯npw Hcp Znh-ks¯ tPmen jvS-s¸-Sp-t¯-­-Xmbn hcpw. Hcp hntÃ-Pn Npcp-§n-bXv 40000-t¯mfw P-§Ä h-kn-¡p- ¶p-­v. CXnv Gä-¡p-d-¨n-ep-IÄ D­m-Im-sa-¦nepw tPmen-`m-c-¯n Ipdhv kw`-hn-¡p-¶n-Ã. hntÃ-Pn n¶v ÂIn-h-cp¶ tkh--§sf¡pdn¨v ]cn-tim-[n-¨m CXnsâ Afhv hyà-am- ¡p-hm³ km[n-¡pw. 1. `qn-IpXn {_n«ojv `c-W-¡m-es¯ dn¡mÀUp-I-fmWv ae-_mÀ taJ-e-bnse hntÃ-Pp-I-fn C¶pw tcJ-I-fmbn kq£n-¨p-h-cp-¶-Xv. Sn hntÃ-Pp-I-fn hyà-am-b t]m¡p-h-chv cPn-Ì-dp-Itfm ssIhi cPn-Ì-dp-Itfm ne-hn CÃ. sX¡³ PnÃ-I-fn n¶pw hyXy-kvX-amb tcJ-I-fm-Wv ChnsS kq£n-¨p-t]m-cp-¶-Xv. skânÂsaâv Ime-¯p-­m-¡nb F cPn-Ìdpw _n.-Sn.-Bdpw Nn«- bp-amWv ae-_mÀ taJ-e-bn kq£n-¨p-t]m-cp-¶-Xv. skänÂsaâv Ime¯v P·n-I-fpsS ssIh- i-apÅ `qansb k_v Un-hnj³ ¼-cp-I-fmbmWv Xncn-¨n-cp-¶-Xv. AXnv tijw Hmtcm P·n¡pw Hmtcm ¼À ÂIp-Ibpw, Hmtcm P·n-bpsS Iogn hcp¶ FÃm kÀtÆ ¼-cp-Ifpw AXnse hnkv{XoÀ®hpw AXnse nIp-Xnbpw Nn«-sb¶ ]pkvX-I-¯n tcJ-s¸-Sp-¯p-Ibpw F.-c-Pn- Ì-dn kÀtÆ ¼À {Ia-¯n tcJ-s¸-Sp-¯p-Ibpw P·n¡v ÂInb ¼cpw AXnsâ hnkv{XoÀ®hpw `qan-bpsS Xchpw P·n-bpsS t]cpw tcJ-s¸-Sp-¯p-Ibpw sNbvXp. nIpXn ]ncn-¡p-¶-Xn-mbn t_knIv SmIvkv c-Pn-Ìdpw nÀ½n-¨p. tIcf emâv dot^mwkv BIvSv ne- hn h¶-Xn-p-tijw P·n-bpsS ssIh-i-apÅ ]e `qan-IÄ¡pw IpSn-bmv P·w e`n-¨-Xns
 20. 20. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 20 XpSÀ¶v ap³ P·n-bn n¶v Ipdhv sNbvXv ]pXnb ]«b ¼À ÂIn ]pXnb ssIh-i-¡m- csâ t]cn t]m¡p-h-chv S¯n ÂIn-bn-cp-¶p. F¶m ]e IpSn-bm-·mcpw P·w ]Xn-¨p- hm-§m-Xn-cn-¡p-Ibpw ssIhi `qan (Im-Ww, ]«w) apX-em-bh AtX-t]mse aäp-Å-hÀ¡v Xosd- gp-Xp-Ibpw sNbvXp. XpSÀ¶v h¶ sN-dnb hnkv{XoÀ® ssIam-ä-§-sfÃmw t]m¡p-h-c-hnsâ A`m-h-¯n `qan BcpsS ssIh-i-am-sW-¶-dn-bmpw tcJ-s¸-Sp-¯mpw Ign-bm-sX-h-¶p. CXp- Im-cWw hntÃ-Pnse GsX-¦nepw hyàn-bpsS t]cn `qan-bp-t­m-sb¶v Atz--jn-¡m³ Bh- iy-s¸-Sp-t¼mÄ Hcp tcJbpw ]cn-tim-[n-¡m-m-hmsX _p²n-ap-«p-¶p. ae-_mÀ taJ-e-bnse Hcp DZm-l-cWw FSp-¡mw. HcmÄ 2014-þ15se nIpXn cio-Xp-ambn hntÃPv Hm^o-kn hcp-t¼mÄ 14-þmw ¼À A¡u­v ]cn-tim-[n-t¡-­-Xmbn hcp-¶p. AXm-bXv 8 hÀjs¯ A¡u­v ]cn-tim-[n-¡p-t¼m-Ä Npcp-§n-bXv Ac aWn-¡q-sd- ¦nepw jvS-s¸-Spw. ap³hÀjs¯ nIpXn cioXn lmP-cm-¡m³ Bh-iy-s¸-Sp-¶Xv s]mXp-P- -§-fp-ambn hm¡p XÀ¡-¯nv CS-ÂIp¶ Ah-Ø-bn-te¡v sIms­-¯n-¡p-¶p. IqSmsX nIpXn cioXnbn tNÀ¯v Ign-ªm DS³Xs¶ 14-þmw ¼À A¡u-­n-te¡v amän Fgp- Xp-Ibpw sN¿-Ww. Hcp hyàn¡v ]e ]-«--¼-cn nIpXn AS-bvt¡-­n-h-cp-t¼mÄ Hmtcm]«- b-¡-W¡v Fgp-Xn-bn-«pÅ t]Pp-Ifpw adn¨v ]qÀ-®-amb hnh-c-§Ä Fgp-Xn-t¨Àt¡-­-Xmbn hcpw. CXv Xs¶ mÄ hgn-bnepw FgpXn tNÀ¡-Ww. Hcp Znhkw Npcp-§n-bXv 3 Poh--¡m- cpsS {]bXvw Bh-iy-ambn hcp-¶p. CXnv Hcp ]cn-lmcw F¶ ne-bn Hcp hÀjs¯ hntÃPv S-]Sn I¼yq-«Àh-Xv¡-cn-¡p-¶-Xn-eqsS nIpXn cioXn I¼yq-«ÀhXv¡-cn¨v {]nâv sImSp- ¡p-¶-Xn-eq-sSbpw CXnv Hcp imizX ]cn-lmcw ImWmhp-¶-tX-bp-Åq. 2. sI«nS nIpXn 1975 se tIcf sI«nS nIpXn nb-a-{]-Imcw sI«nS DS-a-bn n¶pw Hä-¯-h-W-bmbn nIpXn ]ncn-s¨-Sp-¡p-¶Xv hgn tImSn-¡-W-¡nv cq] kÀ¡m-cnv e`n-¡p-¶p-­v. F¶m Xt±-i-kzbw `cW Øm]--§-fn cPn-ÌÀ sN¿p¶ FÃm sI«n-S-§Ä¡pw nIpXn Npa-¯n-b-Xn-p-tijw am{Xw sI«n-S--¼À ÂI-W-sa-¶mWv N«w F¶m CXv ]e-t¸mgpw S-¡m-dn-Ã. Hcp Xmeq- ¡n Npcp-§n-bXv 30 hntÃ-tPmfw ne-hn DÅ-Xm-Wv. F¦nepw Cu C-¯n nIpXn hcp- amw hÀ²n-¸n-¡p-hm³ ap¡v km[n-¡p-¶n-Ã. F§-s-bmWv sI«n-S-n-IpXn ]ncn-bv¡m-pÅ S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-sX¶v ap¡v tm¡mw. hntÃPv Hm^o-kÀ -^oÂUv ]cn-tim-[ S¯n Hmtcm ho«nepw Ib-dn-bn-d§n hoSnsâbpw aäv sI«n-S-§-fp-sSbpw Npä-fhv FSp¯v Nn{Xw hc¨v IW¡v Iq«n hnkv{XoÀ®w I­p-]n-Sn¨v t^mdw ¼À 1 X¿m-dm¡n hntÃ-Pnse _p¡nwKv cPn-Ì-dn tNÀ¯v Xl- koÂZmÀ¡v kaÀ¸n-¡-Ww. 100 N. ao apI-fn hcp¶ KmÀlnI sI«n-S-§Ä¡v am{Xta nIpXn
 21. 21. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 21 Npa-¯m-dp-Åp-sh-¦nepw FÃm hoSp-Ifpw hntÃ-Pm-^o-kÀ Af¶v ]cn-tim-[n-t¡-­-Xmbn hcp- ¶p. IqSmsX hntÃ-Pnse 3 t]sc-¦nepw Cu tPmen nÀÆ-ln-t¡-­-Xmbn hcp-¶p. hoSp-IÄ hntÃ-Pnsâ ]e `mK-§-fn-em Bbn-cp-¶mepw hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v {]tXyIw hmlw CÃm-¯- Xn-mepw C¯cw {]hÀ¯--coXn kab jvSw hcp-¯p-¶-Xm-Wv. IqSmsX Znhkw ct­m aqt¶m hoSp-IÄ am{X-amWv Af-¡m³ Ign-bp-I. Xmeq-¡n e`n-¡p¶ t^mdw ¼À 1 Npcp- §n-bXv Hcp Znhkw 100 Hmfw hcp¶p. Ch Hmtcm¶pw kvs]jy cPn-Ì-dmbn skänwKv cPn- kvd-d-dn tNÀ¡p-Ibpw {Ia--¼À, hnem-kw, ]vfn´v Gcy apX-em-bh tNÀ¡p-Ibpw t^mdw ¼À 3,4 F¶nh 3 ]IÀ¸v hoXw ImÀ_-¬ tIm¸n Fgp-Xp-Ibpw sU]yq«n Xl-koÂZmÀ, Xl-koÂ-ZmÀ F¶n-hÀ A{]qhv sNbvXv {]tXyIw cPn-Ì-dn tNÀ¯v hntÃ-Pm-^o-kn Ab- bv¡p-¶p. hntÃ-Pm-^o-kÀ I£n¡v tm«okv S¯n aS¡n Xmeq-¡m-^o-kn-te¡v Ab- bv¡p-¶p. Ch _Ô-s¸« ^b-ep-I-fn tNÀ¯v ^nb-dnw-Kn-mbn I£n lmP-cm-Ip-t¼mÄ Hmtcm ^bepw Xnc-sª-Sp¯v ^b FgpXpIbpw ^b-en Xl-koÂZmÀ D¯-c-hm-Ip¶ apdbv¡v t^mdw ¼À 5,6 F¶nh 3 tIm¸n hoXw FgpXn sU]yq«n XlkoÂZmÀ, Xl-koÂZmÀ F¶n- hÀ¡v kaÀ¸n¨v D¯-chv hm§n Akkv sNbvXv Xmeq-¡nse _p¡nwKv BbXv du­v sNbvXv hntÃ-Pn Ab-bv¡p-¶p. Hmtcm ka-b¯pw BbXv t]gvk-W cPn-Ì-dn tNÀt¡-­-Xmbn hcp-¶p. hntÃ-Pn e`y-am-Ip¶ tcJI--IÄ {]Imcw hntÃ-Pnse _p¡nwKv cPn-Ì-dn {]kvXpX ¼À Xnc-sª-Sp¯v BbXv tsc hnh-c-§Ä tNÀ¯v Ak-kvsaâv cPn-Ì-dnepw tNÀ¯v I£n-bn n¶pw ]Ww ]n-cn-s¨-Sp¯v Xmeq¡v Hm^o-kn sIm­p-h¶v Xmeq¡v cPn-Ì-dn tNÀ¡-Ww. ]n¶oSv B ^b XoÀ¸p-I-ev¸n-¡m³ kaÀ¸n¨v D¯-chv hm§n {]tXyIw X¿m- dm-¡nb IhÀ C«v Xp¶n-s¡«n dnt¡mÀUv dqanv ssIam-d-Ww. CXn n¶pw Hcp Imcyw a- kn-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Cu {]hÀ¯n-IÄ¡mbn hf-sc-b-[nIw ¢mÀ¡n hÀ¡pw kab jvShpw hfsc A[nIw FÌm-»n-jvsaâv NmÀÖpw hln-t¡-­-Xmbn hcp-¶p. 3. `qkw-c-£W nbaw (sI.-FÂ.-bp) X®oÀ¯S nbaw C¯cw nb-as¯ ASn-Øm--am¡n S-]Sn FSp-¡p-t¼mÄ BbXv ]IÀ¸v ssIsIm­v FgpXn tÌm¸v sat½m I£n¡v S¯n al-kdpw kvsI¨pw klnXw Xmeq-¡n-te¡v dnt¸mÀ«v sN¿p-¶Xnv Ime-Xm-a-kw tcn-Sp-¶p. C¯cw kµÀ`-§-fn Hm¬sse-n-eqsS tIkp-IÄ cPn-ÌÀ sN¿p-Ibpw dnt¸mÀ«v Xl-koÂZmÀ¡v Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-hmpw km[n-¡p-¶-Xm-Wv. F¶m Ct¸mÄ kw`-hn-¡p-¶Xv FÃm tcJ-I-fpsS ]IÀ¸p-IÄ 4 hoXw tIm¸n hoXw D­m- ¡p-Ibpw ]e hyàn-I-fn n¶pw tÌävsaâpw Øe-¯nsâ t^mt«mbpw hn-tÃ-Pm-^o-kÀ tiJ-cn¨v Xmeq-¡n-te¡v dnt¸mÀ«v sNt¿­ Ah-Ø-bm-Wv. nb-a-¯nse Nne t]mcm-bva-IÄ
 22. 22. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 22 ]cn-l-cn-¨m CXnv amäw D­m-¡m-hp-¶-Xp-am-Wv. IqSmsX t^mt«m FSp-¡p-¶-Xnp hcp¶ sNe-hp-IÄ hntÃ-Pm-^o-kÀ kzbw hln-t¡­n hcp-¶p. X®oÀ¯S nb-a-¯n I¬ho-- dmbn {]hÀ¯n-t¡-­Xv Irjn Hm^o-kÀ BsW-¦nepw bYmÀ° nb-a--S-]-Sn-IÄ apgp-h³ kzoI-cn-¡p-¶Xv AXnse sa¼À am{X-amb hntÃ-Pm-^o-k-dm-Wv. hntÃ-Pm-^o-kÀ Bh-iy-amb dn¡mÀUp-IÄ X¿m-dm-¡n Irjn Hm^o-kÀ¡v evtI-­Xpw Irjn Hm^o-kÀ AXn-t·Â nba S-]Sn kzoI-cn-t¡-­-Xp-am-Wv. 4. FIvkvt¹-kohv ssek³kv tXm¡v ssek³kv, FIvkvt¹m-kohv ssek³kv F¶n-h-bv¡pÅ At]-£bpw ]pXp-¡epw C¶v {ia-I-c-amb tPmen-bm-Wv. CXv Hm¬sse³ hgn sN¿m-hp¶ H¶m-Wv AXp-hgn Hcp enÌv e`y-am-Ip-¶Xpw ssek³kv ]pXp-¡m-¯-h-cpsS t]cv hnhcw Adn-bp-hmpw CXv s]mXp-P-- §Ä¡v ImWmpw a-kn-em-¡mpw ]äp¶ Xc-¯n cq]-I-ev¸ sN¿p-I-bm-sW-¦n GsX- ¦nepw hyàn-IÄ A-[n-IrXambn ssIhiw sh¨n-cn-¡p-¶p-t­msb¶v s]mXp-P--¯nv a-kn-em-¡p-hm³ km[n-¡pw. 5. an¨ `qan ]Xn¨v ÂI an¨ `qan ]Xn¨v ÂIp-¶-Xnpw At]£ £Wn-¡p-¶-Xn-p-ambn hf-sc-b- [nIw _p²n-ap-«p-IÄ tcn-Sp-¶p-­v. At]-£-IÄ If-IvS-td-äv, Xmeq-¡v, hntÃ-Pm-^o-kv F¶n- hn-S-§-fn At]£ kzoI-cn-¡p-¶p. Hmtcm Hm^o-knepw e`n-¡p¶ At]£ ( 3 {]Xn) B Hm^o-knse cPn-Ì-dn tcJ-s¸-Sp¯n hntÃ-Pm-^o-kn-te¡v cPn-ÌÀ sN¿p-Ibpw If-IvS-td-änepw Xmeq-¡nepw kzoI-cn-¨h hntÃ-Pm-^o-kn-te¡v Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-¶p. Hmtcm At]-£-bn-t·epw Atz-jWw S¯n XncnsI Xl-koÂZmÀ¡v Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-¶p. _Ô-s¸« Hm^o-kp-I- fn n¶v hntÃ-Pm-^o-kn-te¡v Ab-¨p-sIm-Sp¯ At]-£-IÄ ]qÀ®-ambn XncnsI e`n-¨n- «pt­m F¶v ]cn-tim-[n-¡p¶ {]{Inb hfsc `mcn¨ H¶m-Wv. e`n-¡p¶ At]-£-Ifnt·Â emâv Assk-saâv I½n-än-¡qSn Xocp-amw FSp¯v I£n-IÄ Ap-h-Zn¨v sImSp-¡p-¶p. CXnse {][m A]m-IX. Hcp At]-£-I³ Xs¶ PnÃm-I-f-IvSÀ¡pw Xl-koÂZmÀ¡pw hntÃ- Pm-^o-kÀ¡pw {]tXyIw {]tXyIw Abbv-¡p-¶p. CXp-hgn Hmtcm Hm^o-knepw hf-sc-b- [nIw tPmen-`mcw D­m-Ip-¶p. F¶m CXv Hm¬sse³ hgn BIp-t¼mÄ At]£ I£n¡v Hcp At]£ am{Xw kaÀ¸n-¨m aXn-bm-Ipw. tIc-f-¯n Fhn-sS-bp-s­-¦nepw Hm¬sse- n n¶v At]£ FSp-¡p-hmpw kaÀ¸n-¡p-hmpw Ign-bpw. Hcp XhW At]-£n-¨-h- cn n¶v ho­pw At]-£n-¡p-¶Xv XS-bp-hmpw Ign-bpw. AXp-hgn kpXm-cyX Dd-¸p-h-cp- ¯mpw Ign-bpw. IqSmsX emâv Assk-saâv I½n-än-bn n¶pw Ap-Iq-etam {]Xn-Iq-
 23. 23. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 23 etam BIp¶ Xocp-amw Fkv.-Fw.-F-kv. hgn At]-£-Iv e`y-am-¡p-hm-pÅ kml-Ncyw CXv hgn krjvSn-¡-s¸-Sp-¶p. 6. `qan hns«m-gn-b (emâv dnen¦yjvsaâv) Ct¸mÄ hsc-b-[nIw Ime-ambn Cu nb-a-hp-ambn _Ô-s¸« {]hÀ¯--§Ä aµ-K-Xn-bn-em-Wv. ]e-Ø-e-§-fnepw kzta-[bm `qan hn«p-ÂIp-hm³ k¶-²-X-bpÅ hyàn- IÄ `qan-hn-s«-gn-bp-¶Xnv At]£ hntÃ-Pm-^o-kn ÂIp-¶p-s­-¶-ÃmsX CXn-t·-epÅ XpSÀ {]hÀ¯--§tfm hn«p-n¡m³ X¿m-dpÅ kzIm-cy-`qan, kÀ¡mÀ `qan-bpsS hn`m-K- ¯n-te¡v amä-s¸-Sp-¶XnpÅ -S-]-Sn-Itfm D­m-Ip-¶n-Ã. Cu nb-a-¯nse k¦oÀ®-XIÄ aqew ]e-t¸mgpw C¯cw ^b-ep-IÄ BÀ.-Un.H Hm^o-kn sI«n-¡n-S-¡p-I-bmWv sN¿p-¶- Xv. kÀtÆ sN¿p-¶Xpw dn¡mÀUn amäw hcp-¯p-¶-XpÄs¸-sS-bpÅ tPmen-IÄ kmh-[m-- ¯n S-¡p-¶Xv aqew bYm-k-abw kÀ¡m-cn-tet¡m Xt±i kzbw-`-cW Øm]--§-fn-tet¡m aäv s]mXp-B-h-iy-§Ät¡m hn«v ÂIp¶ `qan kw_-Ôn¨v hyà-amb tcJ-IÄ e`y-a-ÃmsX t]mIp-¶p. 7. ]m«w ]e Xmeq-¡p-I-fnepw ]m«w ne-hn-ep-­v. F¶m ]m«-¯nv sImSp-¯n-«pÅ `qansb kw_- Ôn¨v ØnXn hnh-c-¡-W-¡p-IÄ Xmeq-¯n e`y-a-Ãm-sb-¶p-ÅXv CXnsâ {]tbm-KnI Xe- ¯nse _p²n-ap-«n-I-tf-¡mWv hnc Nq­p-¶-Xv. F{X-`qan ]m«-¯nv ÂIn-bn-«p­v AXnt·Â F{X-`qan Xncn-s¨-Sp-¯n-«p­v F¶Xv kw_-Ôn¨ hyà-amb tcJ-I-IÄ I¼yq-«Àh-Xv¡-cn-¡p- ¶-Xn-eqsS hyà-ambn Adn-bp-hmpw ne-hn kÀ¡m-cnv DS-Sn Bh-iy-an-Ãm¯ `qan-IÄ ]m«-¯nv ÂIn hcp-amw apX¡q-«p-hmpw Ign-bpw. ]m«-¯nv ÂInb `qan-bn hne- ¸n-Sn-¸pÅ ac-§Ä, kw_-Ôn¨ IW-¡p-IÄ _Ô-s¸« cPn-ÌÀ ]cn-tim-[n-¨mte a-kn-em- ¡m³ Ign-bp-I-bp-Åq. F¶m C¯cw cPn-Ì-dp-IÄ Ime-¸-g-¡-¯m in-¡p-¶-XvsIm­pw hyà-amb hnh-c-§Ä e`n-¡p-¶n-à CXnv Hcp ]cn-lmcw D­m-tI-­-Xm-Wv. 8. Xcw-amäw hf-sc-b-[nIw Ime-Xm-akw D­m-¡p¶ Hcp S-]-Sn-{I-a-amWv CXn-p-Å-Xv. IqSmsX ]e-t¸mgpw F´v Xocp-amw F¶v FSp-¡-W-sa-¶-dn-bmsX At]-£-Is ]e Hm^o-kp-I-fn-te¡pw Ab- ¡p¶ coXn-bmWv ne-hn DÅXv ]e Øe-§-fnepw apt¼ ©m/new Bb-cp-s¶-¦nepw Ct¸mÄ henb hr£-§-fpÅ Øe-am-bn-cn-¡pw. Hcp Øew A-[n-Ir-X-ambn Øew amän- bm DS³Xs¶ hyà-amb tcJ-Ifpw dnt¸mÀ«pw Ds­-¦n Sn hkvXp-hnsâ ssIamä cPn- kvt{S-j³ BÀ.-Un.H bpsS D¯-c-hn-ÃmsX S-¯p-hm³ km[n-¡p-I-bn-Ã-sbnba nÀ½mWw CXnv Bh-iy-am-Wv.
 24. 24. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 24 Hm^okv {]hÀ¯-w efn-X-am-¡p-¶-Xn-pÅ nÀt±-i-§Ä 1. t_knIv SmIvkv doþ-kÀtÆ Ign-bm¯ hntÃ-Pp-I-fn I¼yq-«ÀhÂIrX nIpXn ]ncnhpw Hm¬sse³ mÄhgn tcJs¸-Sp-¯epw F§s km[y-am-Im-sa¶v tm¡mw. sXm«p-ap-t¶-bpÅ km¼-¯nI hÀj- ¯nse mÄhgn I-¼yq-«Àh-Xv¡-cn-¡p-¶p. Hcp hntÃ-Pn GI-tZiw 90 iX-amw `qD-S-a-Ifpw nIpXn HSp-¡n-bn-«p-­v. ]p-XpXmbn nIpXn AS-bv¡m³ hcp-¶-hÀ BsW-¦nÂt]mepw ap³n- IpXn cio-Xn-bnse ¼tcm t]tcm tm¡n ap³hÀjw AS-¨Xv I­p-]n-Sn¨v nIpXn Ht¶m ct­m ¢n¡n-eqsS Xs¶ nIpXn cioXn {]nâv sN¿m³ Ign-bpw. ae-¸pdw F³.-sF.kn bpambn tNÀ¶v Xncp-m-hmb hntÃ-Pn ss]eäv t{]mPIvSv S-¸n hcp-¯n-bn-«p-­v. nIpXn cioXn {]nâv sN¿p-¶-Xnv kÀ¡mÀ D¯-chv e`n-¨m DS-Sn Cu {]hÀ¯w S-¸n hcp-¯p- hm³ km[n-¡p-¶-Xm-Wv. 2. sI«nS nIpXn k¦oÀ®-amb sI«nS nIpXn ]ncnhv efn-X-ambn ]cn-l-cn-¡m-pÅ amÀ¤-§Ä ½psS ap¶n Xs¶-bp-­v. Ct¸mÄ FÃm-hn-tÃ-Pp-I-fnepw I¼yq-«À kuIcyw e`y-am-W-tÃm. XncqÀ Xmeq-¡n hnI-kn-¸n-s¨-Sp¯ tkm^väv shb-dnsâ klm-b-t¯m-Sp-IqSn GI-tZiw Hcp tImSn Adp-]Xv e£w cq] ap³hÀj-t¯-¡mÄ A[n-I-ambn ]ncn-¡m³ Ign-ªp-F-¶p-ÅXv FSp¯v ]d-tb­ H¶m-Wv. efn-X-amb tkm^väv shbdpw Xmeq-¡n 3 I¼yq-«-dp-Ifpw Hcp {]nâdpw e`y- am-¡n-bm Xs¶ tImSn-¡-W-¡nv cq]-bpsS hcp-amw ap¡v ]ncn-s¨-Sp-¡p-hm³ km[n- ¡p-¶-Xm-Wv. CXnv BZy-ambn Xt±i kz-bw-`-cW Øm]--§sf hntÃ-Pp-ambn Hm¬sse-n _Ôn-¸n-¡p-I. hoSp-IÄ¡v ¼À ÂIp-t¼mÄ Xs¶ Bb-Xnsâ hnhcw hntÃ-Pn e`y-am- Ipw. GXv hntÃ-PmWv hntÃ-Pm-^o-kÀ Af¶v _p¡v sN¿p-¶-sX-¶p-sh-¨m BbXv hntÃ-Pm- ^o-kÀ A{]qhv sN¿p¶X-¶-Xn-tm-sSm¸w Xs¶ I¼yq-«À klm-b-t¯msS kvsI¨v X¿m- dm¡n Xmeq-¡n-te¡v Hm¬sse-mbn kaÀ¸n-¡p-hm³ Ign-bpw. Xm-eq-¡n CXv t{]mkkv sN¿p-hm³ bmsXmcp _p²n-ap«pw D­m-Ip-I-bn-Ã. Iq-SmsX Hm¬sse-n Xs¶ t^mdw ¼À 3Dw 4Dw hntÃ-Pn-te¡v Ab-¡p-hmpw hntÃ-Pn- te¡v Ab-bv¡p-¶Xv hntÃ-Pm-^o-kn n¶v {]nâv FSp¯v I£n-I-Ä¡v sImSp¯v H¸v tcJ- s¸-Sp¯n BbXv kvIm³ sNbvXv Xmeq-¡n-te¡v aS-¡p-hmpw hfsc Ff¸w km[n-¡p-Ibpw IqSmsX lnbn-dnwKv XobXn I£n-I-fpsS samss_-entem Cþ-sa-bntem Ab-bv¡p-hm³ km[n- ¡pw. I£n ]Ww AS-bv¡p-¶Xv AXmXv kabw I¼yq-«-dn FâÀ sN¿p-t¼mÄ BbXv
 25. 25. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 25 hnhcw Xmeq-¡n e`y-am-Ip-Ibpw AShv ka-b¯v CXv ]cn-tim-[n-¡p-hmpw ^b XoÀ¸m- ¡p¶ apdbv¡v {]nâv FSp¯v S-]Snt·Â XoÀ¸v Iev¸n-¡mpw Ign-bpw. Cu ]²Xn kp-K-a-ambn S-¸n-em-¡p-¶-Xnv Hmtcm Xmeq-¡nepw CXp-ambn _Ô-s¸« {]hÀ¯--§Ä¡v kwJy sNe-h-gn-¡p-¶-Xnpw I¼yq-«À, {]nâÀ F¶nh bYm-k-abw icn- bm-¡p-¶-Xnv Xl-koÂZmÀ¡v A[n-Imcw ÂIp-Ibpw thWw. C¯-c-¯n-semcp ]²Xn S- ¸n-em-¡n-bm tImgn-t¡m-Sv, Xr-iqÀ, Fd-Wm-Ipfw PnÃ-I-fn n¶v `oa-amb XpI kÀ¡m-cn- te¡v bYm-k-abw e`n-¡pw. Hm^o-kp-IÄ ho-I-cn-¡p-¶-Xn-p-ff nÀt±-i-§Ä 1. IW-IvSn-hnän FÃm dhyq Hm^o-kp-I-fnepw t{_mUv_mâv IW-IvSn-hnän e`y-am-¡-Ww. Xeq¡v þPn-Ãm If- IvS-td-äp-I-fn sshþss^ ^oÂUv kÖo-I-cn-¡Ww. sshþss^ ^oÂUv kÖo-I-cn-¡p- ¶-Xn-eqsS säv hÀ¡v kÖo-I-cn-¡p-¶-Xp-ambn _Ô-s¸« `oa-amb sNe-hp-IÄ Hgn-hm-¡m- hp-¶Xpw, `mhn-bn tISp-]m-Sp-XoÀ¡-ep-ambn _Ô-s¸« sNe-hp-IÄ CÃmXm-¡mpw Ign- bp¶p 2. sSentImw tkh ZmXm-¡-fp-ambn Icm-dn-teÀs¸-S ne-hn s]mXp hn]-Wn-bn e`ymb hne-¡mWv dhyq hIp¸nv sSen-t^m¬/ t{_mUv _mâv tkh--§Ä e`n¡p-¶-Xv. F¶m kwØms¯ Gähpw henb D]-t`m-àm-sh¶ ne- bn Ipd-ª sNe-hn ta kqNn-¸n¨ tkhw hIp-¸nv e`n-¡p-¶-Xn-mbn GXv tkh ZmXm-hn n¶mtWm tkhw kzoI-cn-¡p-¶Xv {]kvXpX Øm]-hp-ambn [mcWm ]{Xw H¸p-h¨v GähpwIpdª sNe-hn tkhw e`y-am-¡m³ km[n-¡p-¶-Xm-Wv. 3.-sS-en-t^m¬ tkhw F) sk t^m¬ kn.-bp.Pn ne-hn ]cn-an-Xmb dhyq DtZym-K-Øsc DÄs¸-Sp¯n Hcp kn.-bp.Pn kwhn-[mw dhyq hIp-¸n {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p-­v. Cu kwhn-[mw FÃm Poh--¡mÀ¡pw e`y-am-¡-Ww. A[n-I-ambn DÄs¸-Sp-¯p¶ DtZym-K-Ø-À¡v th­n-h-cp¶ sNehv Sn DtZym-K-Ø-cn n¶p-Xs¶ CuSm-¡m-hp-¶- Xm-Wv. kn.-bp.Pn ¹mp-IÄ hfsc BIÀj-I-am-b-Xn-m FÃm Poh¡mcpw CXn tNcp-¶-Xm-Wv.
 26. 26. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 26 CXp-hgn DtZym-K-ØÀ X½n-epÅ tImfp-IÄ kuP-y-am-hp-Ibpw AXv A´n-a-ambn dhyq hIp-¸nv t«-ap-­m-¡p-Ibpw sN¿p-¶-XmWv _n) emâv t^m¬ kn.-bp.Pn emâv t^mWp-Isf Iq«n-bn-W¡n kn.-bp.Un {Iao-I-cn-¨m Ch-¡n-S-bn-epÅ tImfp-IÄ kuP- y-am-Ip-sa¶v am{X-a-à Xmeq-¡v-þ-PnÃm tI{µ-§-fnse C.-]n.-_n. FIvkv kwhn-[m--¯nsâ Bh-iy-anÃmsX hcn-Ibpw sN¿pw. kn) A¬ enan-äUv ImÄ ¹mp-IÄ Hcp nÝnX XpI AS-¨m hÀjw apgp-hpw kuP-y-ambn tImfp-IÄ sN¿m-hp¶ ¹mp- IÄ Ct¸mÄ amÀ¡-äne`yam-Wv. A¯cw kwhn-[mw dhyq hIp-¸nv e`y-am-¡p-¶-Xnv tbmPy-amb tkh--Zm-Xm-hp-ambn Icm-dn-teÀs¸-Sm-hp-¶-Xm-Wv. 4. tkm^väv shbÀ cq]-IÂ] dhyq hIp-¸n-m-h-iy-amb tkm^väv shb-dp-IÄ X¿m-dm-¡p-¶-Xn-mbn Un¸mÀ«v saâv Xe sF.Sn hnwKv D­m-¡-Ww. CXp-aqew hIp-¸n-m-h-iy-amb FÃm tkm^väv shb-dp-Ifpw bmsXmcp A[nI sNe- hp-an-ÃmsX Imcy-£-a-am-bn, sXäp-I-sfm¶pw CÃmsX S-¸n-em-¡m-m-Ipw. 5. FÃm tamUyq-fp-Ifpw Hcp ¹mäv t^man kwhn[mw sN¿pI ne-hn dhyq hIp-¸nsâ Hm¬sse³ tkh--§Ä ]e-bn-S-¯mbn NnX-dn-¡n-S-¡p-I-bm-Wv. CXn-p- ]-I-c-ambn FÃm tkm^väv shbÀ tamUyq-fp-Itfbpw Htc ¹mäv t^man sIm­p-h-cp-¶Xv dhyq Poh- -¡mÀ¡pw, s]mXp-P--§Ä¡pw Hcp-t]mse kuI-cy-{]-Z-am-bn-cn¡pw ASn-¡-Sn-bp-­m-Ip¶ Bh-iy-§Ä¡p-X-Ip-amdv sNdp tkm^väv shbÀ tamUyq-fp-IÄ X¿m-dm-¡p¶Xn- mbn Hcp SmkvIv t^mgvkv kÖo-I-cn-¡pI 6. Cþ-sa-bn FÃm dhyq Hm^o-kp-I-fnepw Cþ-sa-bn kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯pI dhyq Hm^o-kp-I-fn e`n-¡p¶ FÃm At]-£-Ifpw ]cm-Xn-Ifpw Hm¬sse-mbn cPn-ÌÀ sN¿p- Ibpw Ah-bpsS Unkvt]m-kÂHm¬sse-mbn tamWn-äÀ sN¿p¶Xn-pÅ kuI-cy-sam-cp-¡-pIbpw sN¿pI
 27. 27. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 27 7. Hm¬sse³ ¢mÊp-IÄ dhyq DtZym-K-ØÀ¡v ]cn-io-ew ÂIp-¶-Xnpw ]c-kv]cw Bi-b-hn-n-abw S-¯p¶Xn- p-ambn Hm¬sse³ kwhn[mw GÀs¸-Sp-¯p-I. {]ap-J-cmb hcpsS ¢mÊp-IÄ sdt¡mUv sNbvXv sh_v t]mÀ«-en A]vtemUv sN¿pI. Gähpw ]pXnb D¯-c-hp-Ifpw sslt¡m-SXn hn[n-Ifpw FÃm dhyq Hm^o-kp-I- fnepw F¯n-¡p-¶-Xn-mbpÅ kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯p-I. sslt¡m-SXn ssek¬ Hm^o-knsâ {]hÀ¯w Hm¬sse-m¡n amäpI. dhyq Hm^o-kp-I-fnse FÃm ]W-an-S-hm-Sp-Ifpw Hm¬sse³ ¹mäv t^man-te¡v amäp-I. BZy ]Sn-bm-bmbn hntÃPv cko-Xp-IÄ I¼yq-«-ssdkv sN¿p-I.dhyq hIp- ¸n t]bvsaâv tKäv sh kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯pI. sF.-Sn. A[n-jvTnX tkh--§Ä sa¨-s¸« coXn-bn S¸n hcp-¯p-¶-Xn-mbn Xmeq¡v Xe sF.-Sn. sk ^e-{]-Z-ambn ]p kwhn[mw sN¿p-I. dhyp hIp¸v N«-§-fnepw dqfp-I-fnepw hcp-t¯­ t`Z-K-Xn-IÄ hnt√Pv Hm^okv amz¬ tIcf hntÃPv amz X¿m-dm-¡p-¶-Xnv dhyq t_mÀUv sa-¼À {io. sI.-Ip-ªn-t¡mb sF.-F.-Fkv s kÀ¡mÀ nb-an-¡p-I-bp-­mbn. AtZ-tZlw tIcf hntÃPv amz F¶ {KÙw X¿m-dm¡n kÀ¡m-dnv kaÀ¸n-¡p-I-bpw BbXv kÀ¡mÀ Aw-Ko-I-cn¨v 23.4.88 se Pn. ]n 361/88 BÀ.Un. {]Im-cw tIcf kwØm-¯v 23.4.88 apX {]m_-ey-¯n h¶p. Cu hntÃPv amz tIcf kwØmw H«msI S-¸n-em-t¡-­-XmWv. C¡mcyw B[p-nI kmt¦-XnI hnZy-bpsS klm- b-t¯msS S-¸n-em-t¡-­-XmWv. cPn-Ì-dp-I-fnepw A¡u-­p-I-fnepw Xmsg-¸-d-bp¶ t`Z-K-Xn-IÄ hcp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 1. 3þmw ¼À cPn-ÌÀ (tXm« `qan-I-fpsS cPn-ÌÀ) 22-þmw ¼À A¡u­v (tXm« nIpXn A¡u­v) F¶nh GtIm-]n-¸n¨v Hä nIpXn B¡- Ww. 2. 6þmw ¼À cPn-ÌÀ (`qan ]Xn-hnv th­n dnt¸mÀ«n-mbn h¶ At]-£-I-fpsS cPn-ÌÀ) 7þmw ¼À cPn-ÌÀ (]-Xn¨v sImSp-¯-t¸mÄ kÀ¡m-cn-te¡v Ah-Imiw ne-nÀ¯n-bn-«pÅ hr£-§-fpsS hnh-c-§Ä ImWn-¡p¶ cPn-ÌÀ) 4þmw ¼À A¡u­v (`qan ]Xnhv A¡u- ­v) 17-þmw A¡u­v (X-d-hn-e, XSn-hne F¶nh Xh-W-I-fmbn HSp-¡p-hm³ D¯-c-hm-Ip-¶-h) Ch 4 F®w GtIm-]n-¸n¨v Hä cPn-ÌÀ B¡p-I. 3. 6þmw ¼À A¡u-­n DÄs¸-Sp-t¯­ C-¯n n¶pw apc-ip-]Sn Hgn-hm-¡-Ww.
 28. 28. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 28 4. 8þmw ¼À (hn-tÃPv Bb-s¡«v cPn-ÌÀ) 21-þmw ¼À A¡u-­mb Pe-tk-N nIp-Xnsb kw_-Ôn-¡p¶ hmÀjnI apX-ens ImWn-¡p¶ A¡u­pw GtIm-]n-¸n¨v Hä cPn-ÌÀ B¡-Ww. 1. Iym³kÀ s]³j³ N«w 3(1) B¬ a¡Ä Ds­-¦nepw hcp-am ]cn[n tm¡msX Iym³kÀ s]³j³ Ap-h-Zn-¡- Ww. 2. sI«n-S-n-IpXn nbaw 1975 5 (F)-bn hcp-t¯­ amä-§Ä 1. BVw-_c nIpXn nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ ¹näv Gcym ASn-Øm--¯n Ém_v knÌw GÀs¸- Sp-¯-Ww. 2. ]pÀ nÀ½mWw aqew sI«n-S-¯nsâ hnkv{XoÀ®w Ipdhv hcp¯pt¼mÄ BUw-_c nIp- Xn-bn n¶v Ipdhv hcp-¯p-¶-Xnv I£n¡v A¸o kaÀ¸n-¡m-pÅ Ah-kcw D­m-I- Ww. 3. hnZym-`ymk Øm]--§Ä/Bip-]-{Xn-IÄ F¶n-hbv¡v sI«n-S-n-IpXn Hgp-hm-¡p-¶-Xnv hyà- amb nÀÆ-N-w/am-ZÞw Bh-iy-amWv. 4. kz´-ambn hoSv D­m-bn-cn-¡p-Ibpw F¶m Ht¶m A[n-e-[n-Itam hoSv hmSbv¡v sImSp- ¡p-Ibpw sNbvXm hmS-Ibv¡v sImSp-¡p¶ sI«n-Ss¯ AZÀ _nÂUnw-Knsâ ]cn-[n- bn DÄs¸-Sp-¯n _nÂUnwKv SmIvkv nÝ-bn-¡p-Ibpw BUw-_c nIp-Xn-bpsS ]cn-[n- bn DÄs¸-Sp-¯p-Ibpw thWw. 5. sse³ hoSp-IÄ/Izmt«-gvkp-IÄ hmS-Ibv¡v sImSp-¯n-«p-s­-¦n BbXv sI«n-Ss¯ ^vfmänsâ nIpXn nÀ®b -N«{]Imcw IW-¡m-¡-Ww. 6. KmÀln-Ihpw KmÀln-I-tX-c Bh-iy-¯nv D]-tbm-Kn-¡p¶ sI«n-S-§fn GXv Bh-iy-¯n- mtWm c­v hn`m-Khpw sI«n-S-n-IpXn ]cn-[n-bn n¶pw Hgp-hm-Ip¶ kml-N-cy-¯n GXv Bh-iy-¯n-mtWm IqSp-X Øew D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv AXnsâ ]cn-[n-bn s¸Sp¯n Hä bqWn-ämbn IW-¡m¡n nIpXn nÝ-bn-¡-Ww. 7. sI«n-S-n-IpXn CuSm-¡p-t¼mÄ kvs]jy t{KUv ]©m-b-¯v, km[m-cW ]©m-b¯v F¶n- §s thÀ Xncn-hp-IÄ CÃmsX FÃm sI«n-S-§Ä¡pw kvs]jy t{KUv ]©m-b-¯nsâ nc-¡n XpI CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 8. hmWn-Py-e£yw am{Xw em¡mbn {]hÀ¯n-¡p¶ A¬-F-bvUUv hnZym-`ym-k-Øm-]--§-sfbpw Bip-]-{Xn-I-sfbpw nIpXn nÀ®-b-¯n n¶pw Hgn-hm-¡-cp-Xv.
 29. 29. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 29 9. ]pXp-Xmbn nÀ½n-¡p-¶tXm Iq«n-t¨À¡Â S-¯p-¶tXm Bb sI«n-S-§Ä¡v Xt±i kzbw `c-W-Øm-]--§-fn n¶v ¼-cn«v DS-a-ØXm kÀ«n-^n-¡äv evI-W-sa-¦n hntÃ-Pm-^o- kÀ evIp¶ t^mw 1  dnt«¬ ^b sNbvX F¶ km£y-]{Xw (F³.-H.-kn) nÀ_-Ô-am- ¡-Ww. C{]-Imcw sN¿p¶ ]£w BbXv sI«n-S-n-Ip-Xn-bpsS kab _Ôn-X-amb Npa-¯epw ]ncnhpw Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xm-Wv. 10. BUw-_c nIpXn HSp-t¡­n hcp¶ sI«n-S-§Ä¡v FÃm Imehpw BUw-_c nIpXn CuSm-¡pI F¶-Xnp ]Icw sI«n-S-¯nsâ ]g¡w IqSn IW-¡n-se-Sp¯v Hcp nÝnX Ime-t¯¡v am{X-ambn (DZm 25 hÀjw) Npcp-¡-Ww. 11. Hcp nÝnX hÀj-t¯¡v BUw-_c nIpXn Hcp-an¨v Ab-bv¡p-¶-hÀ¡v {]tXyIw Cfhv Ap-h-Zn-¨mÂ, nIpXn AS-bv¡p-hm³ Bfp-IÄ¡v XmXv¸cyw IqSp-Ibpw kÀ¡m-cn-te¡v Hcp henb XpI Hcp-an¨v F¯p-Ibpw sN¿pw. (D-Zm. tdmUv SmIvkv) 12. ^mIvS-dn-IÄ, sXmgnÂim-e-IÄ F¶n-h-tbbpw nIp-Xn-bn n¶pw Hgn-hm-t¡-­-Xn-Ã. Hgn- hm-¡-W-sa-¦n sI«n-S-n-Ip-Xn-bn n¶p-sam-gn-hm-¡p¶ ^mIvS-dn-IÄ, sXmgnÂim-e-IÄ F¶n-hbv¡v hyà-amb nÀÆ-Nw Bh-iy-am-Wv. 13. Xt±i kzbw `cW Øm]--§-fpsS Iogn hcp¶ hmSI CuSm¡n {]hÀ¯n-¡p¶ tjm¸nwMv tIm¹-Ivkp-IÄ XpS-§n-b-hsb nIp-Xn-bn n¶pw Hgn-hm-t¡-­-Xn-Ã. 14. IpSn-ÈnI tIkp-I-fn ne-hn-epÅ ]eni A]-cym-]vX-am-b-Xn-m BbXv 12% Bbn hÀ²n- ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 15. BUw-_-c-n-IpXn Npa-¯p-¶Xv kw_-Ôn-¨pÅ D¯-chvAssessment order sm¸w {]tXyIw ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. ne-hn Bb-Xnv {]tXyI t^map-Itfm amXr-I-Itfm CÃ. BbXv DÄs¸- Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 16. ¹n´v Gcy, AS¨ sI«n-S-n-IpXn/BUw-_c nIpXn hoSv ØnXn sN¿p¶ kÀtÆ, k_vUn- hn-j³ ¼À, sI«n-S-D-S-a-bpsS hnh-c-§Ä F¶nh DÄs¸-sS-bpÅ hntÃ-Pnse FÃm hoSp- I-fp-sSbpw Hcp Øncw cPn-ÌÀ hntÃ-Pm-^o-kn kq£n-t¡-­Xpw Sn cPn-Ì-dn amXrI BIvSn DÄs¸-Sp-t¯-­-Xp-am-Wv. 17. BIvSnsâ nÀÆ-N--§-fn hntÃ-Pm-^o-kÀ¡v nIpXn nÀ®-b-¯n-mbn sI«nSw Af-¡p- ¶-Xn-pÅ A[n-Im-cn, sI«n-S-D-S-abv¡v tm«okv evIp-¶-Xn-pÅ A[n-Im-cn, nIpXn ]ncn- bv¡p-¶-Xn-pÅ A[n-Imcn F¶n-§s nÀÆ-Nw DÄs¸-Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 18. ]pXp-Xmbn nÀ½n-¡p-¶tXm Iq«n-t¨À¡Â S-¯p-¶tXm Bb sI«n-S-§Ä¡v Xt±i kzbw `cW Øm]--§-fn n¶v ¼-cn«v DS-a-ØXm kÀ«n-^n-¡äv Ap-h-Zn-¡-¡p-¶-Xnv hn.- H.bv¡v t^mw 1  dnt«¬ ^b sNbvXp-sh¶ km£y-]{Xw (F³.-H.-kn) nÀ_-Ô-am-
 30. 30. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 30 ¡p¶ hyhØ nb-a-¯n DÄs¸-Sp-¯-Ww. 19. Xt±i kzbw `cW Øm]--§Ä¡v Iogn hcp-¶Xpw hmSI CuSm¡n {]hÀ¯n-¡p¶ tjm¸nwKv t¢m¹-Ivkp-IÄ XpS-§n-b-hsb nIp-Xn-bn n¶pw Hgn-hm-t¡-­-Xn-Ã. 20. ¹nâv Gcym, AS¨ sI«n-S-n-IpXn/BUw-_c nIp-Xn, hoSv ØnXn sN¿p¶ kÀtÆ, k_v Unhn-j³ ¼À, sI«nS DS-a-bpsS hnh-c-§Ä F¶nh DÄs¸-sS-bpÅ hntÃ-Pnse FÃm hoSp-I-fp-sSbpw Hcp Øncw cPn-ÌÀ hntÃ-Pm-^o-kn kq£n-t¡-­Xpw So cPn-Ì-dnsâ amXrI BIvSn DÄs¸-Sp-t¯-­-Xp-am-Wv. 21. BIvSnsâ nÀÆ-N--§-fn hntÃPv Hm^o-kÀ¡v nIpXn nÀ®-bn-¡p-¶-Xnv sI«nSw Af- ¡p-¶-Xn-pw tm«okv ÂIp-¶-Xn-pÅ A-[nIw n£n-]vX-am¡n amäw hcp-¯-Ww. 3. dhyp dn¡-hdn dhyp dn¡-h-dn-bpsS `mK-ambn FÃm PnÃm BØm--§-fpw Xmeq¡v BØm--§fpw _Ô-s¸-Sp-¯p-Ibpw tkm^väv shbÀ nÀ½n-¡p-Ibpw sNbvXn-«p-s­-¦nepw hntÃPv Xe-¯n mfn-Xp-hsc S-¸n-em-¡n-bn-«n-sÃ-¶Xv FSp¯v ]d-tb­ H¶m-Wv. dhyp dn¡-h-dn-bpsS {][m {]ivw hntÃPv Xe-¯n CXn-mbn I¼yq-«Àh-Xv¡-cWw S-¸n-em- ¡p-¶-Xn-eqsS kÀ¡m-cn-te¡v e`n-t¡­ XpI-bpsS hyà-amb IW¡v kÀ¡m-cnv e`n- ¡pw. nb-a-¯nv {][m q-X-bmbn Nq­n-Im-Wn-¡m-hp¶ H¶mWv `qan-bpsS hne nÝ- bn-¡p-¶Xpw teew sN¿p-¶Xpw kw_-Ôn¨ hyà-amb nb-a-§-fpsS A`m-hw. dhyp dn¡- hdn tIkp-I-fn ]eXpw IpSn-Èn-I-I£n AS-bv¡p-hm-pÅ XpI heXpw Snbmsâ `qan P]vXn sNbvXm In«p¶ XpI hfsc Ipd-hp-am-bn-cn-¡pw. C¯cw kml-N-cy-¯n P]vXn sN¿p-¶-Xnv aSn¨p n¡pw. Ipdª XpIbv¡v teew S-¯p-¶-Xnsâ t]cn ]e Hm^o- kÀamcpw S-]-Sn-IÄ tcn-tS-­n-h-cp¶ kml-Ncyw D­m-Im-dp-­v. Hä-¯-hW XoÀ¸m-¡Â aqew hntÃ-Pm-^o-kÀ, P]vXn sNbvXnp-tijw I£n _m¦n H¶n¨p ]Ww AS-bv¡p-¶Xv aqew hntÃ-Pm-^o-kÀ P]vXn-sNbvXv FSp-¯n-«pÅ ap- X-ep-IÄ hntÃ-Pm-^o-k-dpsS kz´w sNe-hn Xs¶ kq£n-¡p-¶-Xnpw XncnsI I£n- IÄ¡v ÂIp-¶-Xnpw S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡-­-Xmbn hcp-¶p. CXv km¼-¯nI jvShpw kab jvShpw hcp-¯p¶ H¶m-Wv. AXp-t]mse Xs¶ asämcp nba {]iv-amWv t_m«v C³ em³Uv F¶-Xv. asämcp GP³kn-bpsS XpI dhyp hIp-¸nv ]ncn-s¨-Sp-¡m³ Ign- bmsX hcp¶ kml-N-cy-¯n Ømhc hkvXp Hcp cq]bv¡v kÀ¡m-cn-te¡v apXÂIq-«p- ¶p. CXv nb-a-¯nsâ Hcp sshcp-²-ambn Xs¶ ImtW-­-Xm-Wv. Sn Ømhc hkvXp ]nSn- s¨-Sp¯v AXmXv Øm]--§sf G¸n-¡p-Ibpw AXnsâ ]qÀ® Npa-Xe Ah-cnÂ
 31. 31. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 31 n£n]vX-am-¡p-I-bpw sNt¿-­Xv AXym-h-iy-am-Wv. sk£³ 65 hym]mc Øm]--§Ä apX- em-bh Aäm¨v sNbvXv -S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶-Xn hyà-amb amÀ¤ nÀt±iw dn¡-hdn nb-a-¯n ImWp-¶n-Ã. Ch ]cn-l-cn-¡p-¶-Xnv NphsS tNÀ¯ t`Z-K-Xn-IÄ hcp-¯m-hp- ¶-Xm-Wv. dhyp dn¡-hdn nb-a-¯n hcp-t¯­ t`Z-K-Xn-IÄ 1. `qan teew sN¿p-¶Xnte¡v hne nÝ-bn-¡p-t¼mÄ s^bÀ hmeyq-hnsâ nÝnX iX-amw Hmtcm hÀjhpw Iq«n hne nÀ®-bn-t¡-­-Xm-Wv. 2. t_m«nwKv emâmbn `qan GsäSp-¯-tijw AÀ²-m-[n-Im-cn¡v ssIam-dp-¶-Xnv nbaw D­m- I-Ww. 3. {]mb-]qÀ¯n-bmb kv{XoIÄ¡v tm«okv ÂIp-¶-Xn-pÅ nbat`Z-KXn D­m-I-Ww. 4. `qan t_m«nwKv emâm¡n ssIam-dp-t¼mÄ IpSn-ÈnI XpI-bpsS 10% kÀÆokv NmÀÖmbn dhyp hIp-¸nv ÂI-Ww. 5. GXv coXn-bn IpSn-ÈnI CuSm¡nbmepw km[m-cW KXn-bn nÝ-bn-¨n-«pÅXpt]mse kÀÆokv NmÀÖv e`y-am-¡-Ww. 6. Iq«-h-Imiw DÅ `qan-bn P]vXn-sN-t¿-­p¶ kml-N-cy-§-fn Iq«-h-Im-in-bpsS k½-X- ]{Xw Ds­-¦n IpSn-Èn-I-¡m-csâ Hmlcn Xncn¨v P]vXn sN¿p-¶-Xnv A[n-Imcs¸Sp¯n- s¡m-­pÅ N«w DÄs¸-Sp-¯-Ww. 7. IpSn-Èn-I-¡m-c³ hntZ-i¯msW-¦n XpI AS-bv¡m³ hnk½-Xn-¡pI-bm-sW-¦n km¼- ¯nI Ipä-hm-fn-bpsS KW-¯nÂs¸-Sp¯n tIm¬kp-teäv/Fw_kn aptJ IpSn-Èn-I-¡m- cs cmPy-¯n-te¡v hcp¯n dn¡-hdn S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-Xnv nbaw nÀ½n-t¡-­-Xm-Wv. 8. annaw kÀÆokv NmÀÖv 100 cq]-bmbn nP-s¸-Sp-¯-Ww. 9. Hcn-¡Â dhyp dn¡-hdn¡v ip]mÀi sNbvXm h¬ ssSw skänÂsaân-eqsS XpI CuSm¡p¶ Ah-k-c-¯nepw sam¯w dn¡-hdn XpI-bpsS kÀÆokv NmÀÖv CuSm-¡p¶- Xnv nbaw t`Z-KXn sN¿-Ww. 10. IpSn-ÈnI I£nsb AÀ²-m-[n-Imcn tcJm-aqew Adn-bn-¡p¶ XobXn IpSn-Èn-I-Xo-b-Xn-bmbn nÝ-bn-¨v N«-§-fn t`Z-KXn hcp-¯-Ww. 11. t^mw ¼À 24 hogvN-h-cp-¯nb XobXn ]W-b-s¸-Sp-¯n-btXm/{]Jym]n¨tXm Bb `qan Pmay-¡m-cpsS hnhcw, hmbv]-bpsS Xcw F¶nh DÄs¸-Sp¯n ]cn-jv¡-cn-¡-Ww. 12. dhyp dn¡-hdn S-]Sn 43-þmw hIp¸v {]Imcw _nkn-kv Aäm¨v sNbvXv, IpSn-ÈnI CuSm- ¡p-¶Xv hsc dnIz-jn-j³ AtXm-dn-än¡v S-¯n-¸nv ssIamäw sN¿p-hm³ nbaw D­m-I-Ww. 13. s]s«¶v teew sN¿p¶ D]-I-c-W-§-fn Ce-IvtSm-WnIvkv KpUvkv IqSn DÄs¸-Sp-¯-Ww.
 32. 32. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 32 (sk-£³ 7) 14. Po]-tm-]m-[n-bmb Hcp hmlw IpSn-ÈnI XpIbv¡v _m[n-X-s¸-Sp-¶-X-sÃ-¦n Sn hmlw P]vXn-bn n¶pw Hgn-hm-t¡-­-Xm-Wv. 15. P]vXv sNbvX PwK-a-h-kvXp-¡Ä Hm^o-kp-I-fn kq£n-¡p-¶-Xnv Øew A]-cym-]vX-am-b- Xn-m P]vXn sNbvX PwK-a-§Ä t_m­v hgn aq¶mw-I-£n¡v kq£va-¯n-t-ev¸n-¡m³ nbaw thWw. 5. sÂh-b kwc-£W nbaw 1. FÂ.-FÂ.-kn-bn Irjn Hm^o-k-dp-sSbpw hntÃ-Pn-sâbpw ]©m-b-¯n-sâbpw Npa-X-e-IÄ nÀÆ-Nn¡-Ww. 2. a®v, aW ]nSn-¡p¶ tIkp-I-fn cm{Xn ka-b-§-fn hntÃ-Pv-Hm-^o-kÀ Bh-iy-s¸-«m tÌj³ lukv Hm^o-kÀ Bh-iy-amb t]meo-kns hn«p-sIm-Sp-¡p-¶-Xnv nbaw t`Z-KXn sN¿-Ww. 3. hntÃPv Hm^o-kÀ¡pw Xl-koÂZmÀ¡pw tÌm¸v sat½m sImSp-¡p-¶-Xnv N«-¯n t`Z- KXn hcp-¯-Ww. 3. ap³Im-e-§-fn nI¶p-t]m-bXpw F¶m Xncn¨v ]cn-hÀ¯w sN¿p-hm³ Ign-bm-¯-Xp- amb sÂh-b-ep-Isf¶v tcJ-I-fn ImW-s¸-Sp¶ `qan nÝnX XpI CuSm¡n {Ia-s¸- Sp¯n ÂIp-Ibpw tcJ-I-fn amäw hcp-¯p-Ibpw sN¿p-I. 4. A[nIrX-ambn nÀ½n-¡p¶ sI«n-S-§Ä ntcm-[--I¯v ÂIn-bn«pw nÀ½mWw XpS-cp- ¶Xv {Inan-ÂIp-ä-ambn IW-¡m-¡-Ww. 6. tIcf saÀ an-d I¬kv-j³ N«-§Ä 1967 1. kotm-tdPv Imem-p-kr-X-ambn hÀ²n-¸n-¡-Ww. 7. kÀtÆ AXn-c-Sbmf nbaw 1. nÀÆ-N--§-fn Xntbm-S-seäv F¶v ]d-bp-¶-Xn-tm-sSm¸w tSm«Â tÌj³/ aäv Pn.-]n.-Fkv D]-I-cWw F¶p-IqSn DÄs¸-Sp-¯-Ww. 2. I®mSn IÃp-I-fpsS Øm¯v Pn.-]n.-Fkv tImþ-Hm-Un-täv IqSn DÄs¸-Sp-¯-Ww. 3. kÀtÆ NmÀÖv/ UnamÀt¡-j³ NmÀÖv F¶nh hÀ²n-¸n-¡-Ww. 4. kÀtÆ skIv¨v X¿m-dm-¡p¶ Imcy-¯n hntÃPv AknÌâv F¶ nÀÆ-N--¯n ssek³kv kÀsh-bÀ F¶p-IqSn tNÀ¡-Ww.
 33. 33. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 33 5. dqÄ 24 Xl-koÂZmÀ¡pw kq{]­v Hm^v emâv dn¡mÀUvknpw ÂIn-bn-«pÅ A[n-Im- c-§Ä hntÃ-tPm-^o-kÀ¡v IqSn ÂI-Ww. 8. än.-BÀ dqÄkv 1966 1. dqÄ 28 Hgn-hm-¡p-Ibpw A¯-c-¯n-epÅ ssIh-i-§Ä¡v Ah-Imiw In«p-¶-Xn-te¡v emâv {Sn_yq-Wens kao-]n-¡p-¶-Xnv nbaw thWw. 9. emâv Assk-saâv dqÄkv 1. e£w hoSv ]²Xn {]Imcw In«nb Øe-§Ä ssIamäw sNbvXXv km[q-I-cn-¡p-¶-Xn-te¡v N«-§Ä thWw. 2. dqÄ 6 {]Im-c-apÅ Xd-hne ne-hn-ep-ÅXv hÀ²n-¸n-¡-Ww. 3. dqÄ 7 {]Imcw hcp-am ]cn[n nÝ-bn-¨n-cn-¡p-¶Xv hÀ²n-¸n-¡-Ww. 10. emâv SmIvkv dqÄkv 1. `qn-IpXn ap³Iq-dmbn AS-bv¡m-pÅ Ah-Imiw 2. sImta-jy-k ¹m«p-IÄ¡v aXn¸v hnebv¡v Bp-]m-[n-I-ambn nIpXn hÀ²n-¸n-¡-Ww. 11. ae-_mÀ emâv cPn-kvt{S-j³ BIvSv 1. ae-_mÀ dqÄ BIvSnv N«-§-fn-Ã. 12. tIcfm Zo-Xoc kwc-£-Whpw aW hmc nb-{´-Whpw N«- §fpw 2001 1. sk£³ 23....................................................Shallbe seased by an officer not below village officer. (Accompanied by Police Force) F¶p-IqSn tNÀ¡-Ww. 2. BÀ.-Fw.-F-^n kam-l-cn-¡-s¸« XpI-bn n¶pw Hcp nÝnX kwJy Øncw AUz- hm³kmbn _Ô-s¸« tPmen-I-fn GÀs¸-«n-cn-¡p¶ Xl-koÂZmÀ, sU]yq«n Xl-koÂZmÀ, hntÃPv Hm^o-kÀ F¶n-hÀ¡v sNe-hn-gn-¡p-¶-Xnv ap³IqÀ Ap-aXn cPn-ÌÀ sN¿-Ww. 3. hml DS-a-bn n¶pw Dt]-£n-¡-s¸« hml--¯nsâ teew sNbvX XpI-bpsS _m¡n XpI dhyp dn¡-hdn {]Imcw CuSm-t¡-­-Xm-Wv. 13. `qkwc-£W nbaw 1. sk£³ 6 3(-F) kÀ¡mÀ `qan-bn n¶pw ]md a®v apX-embh A-[n-Ir-X-ambn
 34. 34. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 34 IS¯ns¡m­p t]mIp-¶-Xn-pÅ ]ng Imem-p-kr-X-ambn DbÀ¯-Ww. 2. sk£Â 6 3(-_n) in£m XpI hÀ²n-¸n-¡-Ww. 3. sI.-FÂ.kn dqÄ 14þ17, kotm-tdPv Imem-p-kr-X-ambn hÀ²n-¸n-¡-Ww, 50000 cq]-bpsS t_m­v shbv¡-Ww. 4. dqÄ 21 Irjn Bh-iy-¯n-m-bn-cp-¶mepw o¡w sN¿p¶ aWÂ, sNfn F¶n-h-bpsS Af- hnv Bp-]m-[n-I-ambn ^okv CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 5. dqÄ 22þ23, Cu dqÄ {]Im-c-apÅ ]ng 5000 cq]-bmbn DbÀ¯-Ww. 14. tXm« nIpXn 1. 2 slIvS-dn IqSp-XepÅ Htcm slIvS-dnpw 500 cq]-bpw AXnsâ KpWn-X-§fpw nIp- Xn-bmbn nÝ-bn-¡-Ww. 2. sI.-FÂ.-BÀ BIvSn tXm«-hn-f-bmbn nÝ-bn-¨n-«pÅ Iip-h-­n, Huj-[-k-ky-§Ä, hmne F¶nh tXm« nIp-Xn-bn DÄs¸-Sp-¯Ww. 15. ^o Bâv tImÌv dqÄ 1. ne-hn kÀ¡mÀ D¯-chv hgn ^okv nÝ-bn-¨n-«pÅ km[--§Ä/tcJ-IÄ hnh-c-h-Imi nba {]Imcw Bh-iy-s¸-«mepw kÀ¡mÀ ^okv Xs¶ CuSm-¡p-¶-Xn-pÅ t`Z-KXn hcp- ¯p-I. 16. hnh-cm-h-Imi nbaw 1. tcJ-I-fpsS ]IÀ¸p-IÄ FSp-¡p-¶-Xnv sNe-hm-Ip¶ XpI I£n ÂIp¶ ^okv AXmXp Hm^o-kp-I-fn n¶pw hm§n sNe-sh-gn-¡p-¶Xnv N«w D­m-I-Ww. 2. ^okv AS-bvt¡­ _n.-]n.-F apX-emb hn`m-K-¯n-epÅ BÄ¡mÀ hcp-t¼mÄ ta Hm^o- kn n¶pw tcJ-IÄ ÂIp-¶-Xnv sNehm-Ip¶ XpI Hmtcm km¼-¯nI hÀj Bcw-`- ¯n Hcp nÝnX XpI (500 cq]) Ap-h-Zn-¡m³ N«w D­m-I-Ww. 17. emâv dot^mwkv BIvSv 1. sk£³ 81 1(-C) {]Imcw Cfhv e`n¨ tXm«-§-fpsS kz`mhw amäp-t¼mgpw k_v Unhn-j³ sNbvXv ]n³ Xe-ap-d-¡mÀ¡v ssIamäw sN¿-s¸-Sp-t¼mgpw kzoI-cn-t¡-­p¶ S-]Sn {Ia- §sf kw_-Ôn¨v ne-hn-epÅ nb-a-¯nepw N«-¯nepw hyhØ ImWp-¶n-Ã. 2. koenwKv Gcym enanäv 5 G¡-dmbn enanäv sN¿p¶-Xnv t`Z-KXn sIm­p-h-c-Ww. Sn t`Z-K-Xn¡v
 35. 35. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 35 nÝnX XobXn sh¨v {]m_eyw ÂIp-¶-Xm-Wv. 18. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Kerala) Rules, 2014 Suggestions on Draft Rules: Rule 18 (3) requires person interested to stake their claims and objections within 15 days of the notice under section 11(1). Is it relates to the objections against the acquisition? If not what is the time limit to file objections against the acquisition prescribed by the Rules? Section 15(1) of the Act, 2013 requires the persons interested may file objections, if any, within 60 days of the notification under section 11(1). Rule 20 (14) says that final orders on objection petitions will be by the Govt. Is it applicable the acquisitions to both State Govt and Central Govt? Rule 21 (16) appropriate Govt is not defined. Is it CLR for the acquisition for and State and the Govt for the acquisition for Central? Rule 21 (7) who shall be the appropriate Govt? Form No. 9 (Form prescribed for Declaration) In the existing form for Declaration under the Rules, 1990, the survey and subdivision numbers are shown as per the newly created LA subdivisions wherever new subdivisions created. The survey and subdivision numbers notified and that in the Declaration has to be correlated with reference to the reconciliation statement prepared. On perusing declaration, it make confusion to the land owners in which new subdivisions are created and they claim that their land is not included in the declaration and as such their land is exempted from acquisition. WP(C) 27750 of 2014 is pending with the Hon High Court on this reason. To resolve this confusion, the notified subdivisions as well as the corresponding new LA subdivisions may be included in the declaration, as the new LA subdivision will come in to effect only after the publication of notification under section 13 of the S&B Act. Details of land under acquisition to be given in the schedule may be as below:
 36. 36. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 36 Sl No Survey and Sub division No. L A sub division No Description of land Extent Hact. Are Sq M Procedures beyond Declaration are not covered by the Rules published Procedure under sec 21, 23, 26, 27, 28, 29, 38, 40, 41, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 101, 102, 104 etc are not seen formulated in the Rules. Procedures for (1) Valuation of land and improvements (2) Notice to the persons interested (3) Mode of payment (4) Taking possession ofland (5)Reference to the LA, R&R Authority etc. are to be described in the Rules. Forms for many activities are to be prescribed:- Form for agreement for acquisition for other than Government purposes Forms for public notice and individual notices calling objections against acquisition, request for filing statements on the nature of interest over the land under acquisition, amount and particulars of claim to compensation for such interest, measurement of land etc. Form of DVS Form of Award Form of intimation of award to the party Form of cheque Form of notice of taking possession of land to the interested party Form of notice of intimation of taking over possession of land to the Requisitioning body Form of reference to the LA,R&R Authority
 37. 37. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 37 {]Ir-Xn-Zp-c-´ eLq-I-c-Ww nc-h[n Bfp-I-fmWv {]Xn-hÀjw {]Ir-Xn-t£m`w aqew IjvSX Ap-`-hn-¡p-¶-Xv. F¶m CXnsâ Xo{h-Xbpw IjvS--jvS-§-fpsS Afhpw hy-à-am-¡p¶ Hcp IW¡v e`n-¡-W-sa-¦n Iptd A[nIw kabw FSp-¡p-sa¶v am{X-aà IW-¡p-I-fnse s]mcp-¯-tI-Sp-IÄ Kh¬saânsâ {]Xn-Ñm-b¡v a§Ä G¡p¶ hn[-¯n-em-Wv. IjvSX Ap-`-hn-¡p¶ P-§Ä¡v DS-Sn Bizmkw ÂIp-¶-Xnv XpI e`y-am-ImsX hcp¶ kml-N-cy-amWv ne-hn-ep-Å-Xv. IjvS jvS-§- fpsS tXmXv ]e Xl-koÂZmÀamcpw hyXy-kvX-amb coXn-bmWv IW-¡m-¡p-Ibpw XpI ÂIp- Ibpw sN¿p-¶-Xv. HmUnäv Fs¶mcp IS¼ XpI Aph-Zn-¡p-¶-Xn n¶pw ]n³h-en-¸n-¡p-¶-Xv. `mKo-I-ambn hoSv XIÀ¶-hÀ¡v 1500/þ cq]-bmWv Aph-Zn-¨p-sIm-Sp-¡p-¶Xv CXnsâ bYmÀ°y- sa-s´¶v ]cn-tim-[n-¨m tÌäv Unkm-ÌÀ sdkvt]m¬kv ^­n n¶mWv {]IrXn Zp-c-´-§Ä tcn-Sp-¶-Xn-pÅ ^­v e`y-am-¡p-¶-Xv. CXv 28 ioÀj-I-§-fn-emWv hny-kn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Cu ^­nse 75 iX-amw tI{µ-K-h¬saân-sâbpw 25 iX-amw kwØm Kh¬saân-sâbpw hnln- X-am-Wv. tÌäv FIvkn-Iyq-«ohv I½n-än-bmWv CXnsâ A[n-Im-cn Cu XpI Kh¬saâv tcn«v PnÃm If-IvSÀamÀ¡v ÂIp-¶p. If-IvSÀ Xmeq¡v , ]©m-b¯v AsÃ-¦n DNn-X-amb GP³kn hgn sNe-h-gn-¡p-¶p. CXnse Hcp {][m t]mcm--bva-sb-¶Xv {]IrXn Zpc´-hp-ambn _Ô-s¸« 28 ioÀj- I-§sf Ipdn¨v hyà-amb A-e-t_m[w Xmeq-¡ntem hntÃ-Pntem CÃm-sb-¶-Xm-Wv. GXv ioÀjI- ¯n n¶mWv XpI amtd-­sX¶v hyà-amb dnt¸mÀt«m-Sp-Iq-Sn-bmWv Xl-koÂZm-cn n¶pw sNehv kw_-Ôn¨ IW-¡p-IÄ ÂtI-­-Xv. Fkv.-Un.-BÀ.-F-^nsâ sNe-hp-Isf kw_-Ôn¨ Hcp tamW-ä-dnwKv kwhn-[mw ne-hn-en- Ãm-sb-¶Xpw Hcp {][m t]mcm-bva-bm-Wv. Fkv.-Un.-BÀ.-F-^nsâ sNe-hp-Isf kw_-Ôn¨v emâv dhyp I½o-j-W-dpsS Iogn Hcp tamWn-ä-dnwKv kwhn-[mw GÀs¸-Sp-¯-¡-hn-[-¯n nb--t`-Z- KXn D-­-sb-¦n am{Xta bYmÀ° KpW-t`m-àm-hnv bYm kabw XpI e`y-am-bn-sb¶v Dd-¸p-h-cp- ¯p-hm³ km[n-¡p-I-bp-Åq. IqSmsX Zpc´-{]-Xn-I-cWw kw_-Ôn¨ Hcp Ìm³tUÀUv Hm¸-td- änwKv knÌ-¯nsâ A`mhw ne-hn CÃm-sb-¶p-f-f-Xv nb-a-¯nsâ Hcp t]mcm-bva-bmbn Nq­n- ¡m-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Xmeq-¡nsebpw hntÃ-Pp-I-fp-tSbpw Zpc´ eLq-I-cW {]hÀ¯--§Ä¡v Bh-iy-amb ^­nsâbpw ]cn-io-e--¯nsâbpw A`mhw nenÄ¡p-¶p-­v. NphsS tNÀ¯ {]Imcw amä-§Ä hcp-¯p-¶-tXm-Ip-Sn-Xs¶ Zpc-´-izmk {]hÀ¯--§-fn ^e-{]-Z-amb GtIm- ]w kmZy-am-¡m³ Ign-bp-¶-Xm-Wv.
 38. 38. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 38 ZpcnXm-izk {]hÀ¯--§-fpsS ^e-{]-Z-amb GtIm-]-w. 1. Zpcn-Xm-izmk {]hÀ¯--§Ä¡mbn D]-tbm-Kn-¡p¶ D]-I-c-W-§Ä (A-kvIm-sse-äv, tSmÀ¨v, sNbn³tkm, hSw, sdkvIyq t_m«v, slÂa-äv, sdbn³tIm-«v, amkvIv) F¶nh Xmeq-¡n Ap-h-Zn-¡-Ww. 2. Xmeq-¡v, hntÃPv Poh--¡mÀ¡v Zpcn-Xm-izmk {]hÀ¯--§Ä¡mbn BÀ.-F.-F-^nsâ klm-b-t¯msS ]cn-io-e-w. 3. Xmeq¡v Xe Zpc-´-n-hm-cW amt-Pvsaâv kanXn cq]o-I-cn¨v ta¸Sn kan-Xn-bn {]tZ-i- hm-kn-I-fmb o´Â hnZ-KvZÀ kmt¦-XnI sshZ-Kv²y-apÅ sXmgn-em-fn-IÄ, sNbn³tkm, sP.-kn.-_n, lnäm¨n, ss{Ibn³ apX-em-bh {]hÀ¯n-¡p¶ AwK-§sf DÄs¸-Sp-¯-Ww. 4. Zpcn-Xm-izmk {]hÀ¯--§Ä¡v ASn-b-´nc sNe-hn-m-bpÅ XpI ap³I-cp-X ^­mbn Xmeq-¡n Ap-h-Zn-¡-Ww. 5. Zpc´ nhm-cW {]hÀ¯§fnteÀs¸-Sp-¶-hÀ¡v BZ-cn-¡mpw Ap-tam-Zn-¡mpw hntÃ- Pp-I-fn {]tXyI ]cn-K-W ÂIm-pÅ S-]Sn kzoI-cn-¡p-I. 6. s^bÀ Bâv sdkvIyq, sI.-F-kv.-C.-_n, Btcm-Kyw, t]meokv Hm^o-kpI-fnse D]-I-cW e`yX kanXn Dd-¸p-h-cp-¯-Ww. 7. FÂ.-]n.-Pn Sm¦-dp-IÄ Ønc-ambn A]-ISw D­m-Ip¶ taJ-e-I-fn CXp kw_-Ôn¨v Bh- iy-amb ]cn-io-e-hpw tIc-fm-hm-«À AtXm-dn-än-bpsS ss]¸v ssen Cu {]tZ-i-§-fn ^bÀt^m-gvknv Bh-iy-amb hmevhv LSn-¸n-¡p-Ibpw sN¿-Ww. 8. Zpc-´-n-hm-cWw thK-¯n B¡p-¶-Xn-mbn ]qÀ®-k-Öo-I-c-W-§-tfmSv IqSnb thK-¯n k©-cn-¡p¶ hmlw Xmeq-¡p-I-fn Ap-h-Zn-¡p-I. 9. {]IrXn t£m` Zpcn-Xm-izmk Iym¼n-epÅ Hcw-K-¯nv F¶ nc-¡n `£-W-sN-e-hn-te¡v Ct¸mÄ Ap-h-Zn-¨n-cn-¡p¶ XpI A]-cym-]vXhpw hÀ²n-¸n-t¡-­-Xp-am-Wv. Iym¼nse Ct¸mÄ ÂIp¶ `£-Wkm-[--§-fpsS C-§Ä hÀ²n-¸n-t¡-­Xpw CXn-pÅ sNehv kÀ¡mÀ Xs¶ hln-t¡-­-Xp-am-Wv. Iym¼mbn {]hÀ¯n¡p¶ Øm]--§Ä Iym¼v ]ncn-¨p-hn-«-tijw ipNo-I-cn-¡p-¶-Xnv {]tXyIw XpI Ap-h-Zn-¡-Ww. 10. ap§n acWw kw`-hn-¡p¶ tIkp-I-fn thn apX-emb GP³kn-IÄ¡v henb XpI sNehv sImSp-t¡-­n-hcpw F¶-Xn-m FÃm ^bÀ Bâv sdkvIyq Hm^o-kp-I-fnepw 2 ap§Â hnZ-KvZcpw Bhiyap­v.
 39. 39. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 39 dhyp hIp-¸nsâ hcp-amw hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-pÅ nÀt±-i-§Ä 1. D]-tbm-K-iq-y-amb ]md-a-S-Ifn hen¸w IqSn-b-hbpw hmWnPy {]m[ym--apÅ {]tZ-i-§-fn- ep-Å-h, hmWnPy Bh-iy-§Ä¡mbn eoknv ÂIp-Ibpw sNdnb ]md-a-S-IÄ ]c-ky-teew sNbvXv Kh¬saânv apX Iq«m-hp-¶-Xp-am-Wv. 2. kÀ¡m-cnsâ hmWnPy {][m-y-apÅ ]pd-t¼m-¡p-IÄ Sqdnkw ]²-Xn-IÄ S-¸n hcp-¯nbpw hmWnPy kap-N-b-§Ä nÀ½n¨v hmS-Ibv¡v ÂIn kÀ¡m-cnv apX¡q-«m-hp-¶-Xm-Wv. 3. CSp-¡n, hb-m-Sv, ]me-¡m-Sv, ImkÀtKmUv apX-emb ae-tbmc PnÃ-I-fnse dhyp ]pd-t¼m- ¡n n¡p¶ bq¡men ac-§Â ]c-ky-te-e-¯n-eqsS hnäv kÀ¡m-cn-te¡v apX¡q- «mw. 4. ap³Im-e-§-fn nI-¶p-t]m-bXpw ]cn-hÀ¯w hcp-¯n-b-X-p-amb ne-§Ä (dn-¡mÀUp-I- fn new F¶v tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-Xv) Xcw amän {Iao-I-cn-¡p-¶-Xnv Sn `qan-bpsS aXn¸p hne-bpsS 25% kÀNmÀÖv Npa¯n Xcw amän hcp-amw apX¡q-«m-hp-¶-Xm-Wv. 5. sat{Sm knän-I-fnse tImta-gvky t¹m«p-IÄ¡v DbÀ¶ nc-¡n-epÅ `qn-IpXn nÝ-bn¨v `qn-IpXn kzoI-cn-¡mw. 6. hntÃPv Hm^o-kp-I-fn n¶pw _m¦v tem¬ Bh-iy-¯n-te¡v ÂIp¶ temt¡-j³ kvsI¨v ssIhi kÀ«n-^n-¡äv F¶n-hbv¡v 250/- cq] {Ia-¯n ^okv CuSm¡n hcp- amw hÀ²n-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 7. hmeyp-th-j³ tkmÄh³kn, eoK lbÀjn-¸v, kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ¡v 500/þ cq] ^okv CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 8. e£zdn SmIvkp-IÄ¡v Ém_v knÌw nÝ-bn¨v nc¡v nÝ-bn-¡m-hp-¶Xpw 15 hÀjs¯ e£zdn SmIvkv H¶n¨v HSp-¡p-¶-hÀ¡v hcpw-Imew e£zdn SmIvkv Hgn-hm-¡m-hp-¶-Xp-am- Wv. 9. P cPn-kvt{S-j³ Ime-Xm-akw hcp-¯p¶ tIkp-I-fn cPn-kvt{S-j³ S-]Sn NmÀÖv 500 cq] CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 10. tXm¡v ssek³kv ^o 5000/þ cq]-bmbn hÀ²n-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 11. kzImcy [-Imcy Øm]--§Ä¡v `qan kw_-Ôn¨ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ¡v 500/þ cq] ^okv CuSm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. s]mXp-P--§Ä¡v ÂIp¶ hnhn[ tkh--§Ä ]Øv cq] k¿∆okv Nm¿÷v CuSm°n {^≠vkv tkhw t]mse sI.-F-kv.- C.-_n, _nF-kv.-F≥.-F¬, hm´¿ Nm¿÷v _n√p-Iƒ kvam¿´v hnt√-Pp-I-fpsS {^≠v Hm^okv kwhn-[mw aptJ kzoI-cn-°m≥ S-]SnsbSp-°m-hp-∂-Xm-Wv.
 40. 40. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 40
 41. 41. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 41
 42. 42. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 42
 43. 43. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 43
 44. 44. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 44
 45. 45. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 45
 46. 46. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 46

×