Unit01

M
Unit 1 – Nombor Bulat Hingga 1 000 000

         KERTAS 1

   Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah
   dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi
   menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala.

   1.
                          RAJAH 1

      Tulis nilai yang diwakili oleh dekak dalam Rajah 1.
      A 531 243             C 631 523
      B 631 253             D 635 132

   2. 278 520, x, 280 520, 281 520, 282 520
     Apakah nilai x?
     A 279 520             C 275 290
     B 275 920             D 272 590

   3. Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh =
     A 94 007             C 940 000
     B 94 070             D 940 007

   4. 431 762 dalam perkataan ialah
     A empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua
     B empat ratus ribu tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua
     C empat ratus tiga puluh satu tujuh ribu enam puluh dua
     D empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua

   5. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 867 056.
     A 6 000              C 60 000
     B ribu               D puluh ribu

   6. 564 079 dicerakinkan menjadi
     A 500 000 + 70 + 9 + 400 + 6 000
     B 9 + 4 000 + 70 + 500 000 + 60 000
     C 4 000 + 700 + 9 + 6 000 + 50 000
     D 500 000 + 60 000 + 70 + 90 + 400

   7. 342 721, 347 221, 347 122, 342 271, dan 342 217 dalam turutan menaik ialah
     A 342 721, 347 122, 347 221, 342 271, 342 217
     B 342 271, 342 721, 342 217, 347 122, 347 221
     C 342 217, 342 271, 342 721, 347 122, 347 221
     D 347 221, 347 122, 342 721, 342 271, 342 217
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006            1    Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
8. 83 975, 5 279, 8 375, 93 278
     Dalam senarai nombor-nombor di atas, digit yang manakah mempunyai nilai yang sama?
     A 5              C 8
     B 7              D 9

   9.

              800 000       P 900 000    950 000   1 000 000

                          RAJAH 2

      Berdasarkan garis nombor dalam Rajah 2, apakah nilai P?
      A 880 000            C 850 000
      B 875 000            D 825 000

   10. 897 632 + 68 745 =
     A 967 637             C  966 737
     B 967 367             D  966 377

   11. Hasil tambah bagi tiga ratus ribu empat ratus dua puluh satu dengan tiga puluh satu ribu enam ratus
     ialah
     A 31 600              C 332 021
     B 300 421             D 333 021

   12. Antara yang berikut, hasil tambah yang manakah lebih daripada 536 762?
     A 452 312 + 1 569         C 302 863 + 42 123
     B 435 982 + 232 474        D 367 231 + 34 712

   13. Jumlah antara digit 6 dan digit 4 dalam nombor 567 432 ialah
     A 40 600              C 60 400
     B 46 000              D 64 000

   14. Cari hasil tambah 283 752, 1 476, dan 7 823. Kemudian bundarkan jawapannya kepada ratus yang
     terdekat.
     A 293 000            C 293 100
     B 293 051            D 293 200

   15. Tukiman mempunyai 437 672 keping setem. Tarmizi mempunyai 56 763 keping setem. Cari
     jumlah setem yang dipunyai oleh Tukiman dan Tarmizi.
     A 494 345 keping         C 495 345 keping
     B 494 435 keping         D 495 643 keping
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           2       Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
16.
                       Buku cerita    Bilangan (buah)
                       Bahasa Cina      32 742
                     Bahasa Melayu       82 899
                     Bahasa Inggeris      63 869

                           JADUAL 1

      Jadual 1 menunjukkan bilangan buku cerita yang terdapat di dalam sebuah perpustakaan. Cari
      jumlah buku cerita yang terdapat di dalam perpustakaan itu.
      A 179 150 buah          C 197 150 buah
      B 179 510 buah          D 197 510 buah

   17.


        75 300       75 550    x              y         76 300
                            RAJAH 3

      Cari hasil tambah bagi nilai x dan nilai y dalam Rajah 3.
      A 151 725             C 105 257
      B 115 752             D 102 557

   18. 83 763 + 147 652 + 6 897 + 1 462 =
     A 293 774            C     237 974
     B 239 774            D     237 794

   19. 347 650 – 29 999 =
     A 379 764               C  371 561
     B 377 649               D  317 651

   20. 847 653 – x = 275 329
     Apakah nilai x?

      A   753 422            C  573 224
      B   752 432            D  572 324

   21. Beza antara 830 000 dan 399 292 ialah
     A 430 708            C 437 080
     B 437 008            D 437 800

   22.       9 8 7 5 4 0
           – x 3 y 1 2 0
             3 4 8  4 2 0

      Cari beza antara digit x dan digit y.
      A 3                 C  30 000
      B 300                D  300 000 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006             3      Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
23. Sebuah kilang komputer mempunyai 9 240 orang pekerja. Pada waktu rehat, seramai 6 967
     orang pekerja keluar untuk makan tengah hari. Berapa orang pekerjakah yang masih berada
     dalam kilang?
     A 2 732            C 2 273
     B 2 722            D 2 237

   24. Seorang jurujual berjaya menjual 872 630, 647 292, dan 563 725 buah buku dalam tiga bulan
     pertama tahun 2004. Cari beza antara jualan buku pada bulan pertama dan bulan ketiga.
     A 225 338 buah          C 522 338 buah
     B 308 905 buah          D 530 890 buah

   25. 62 puluh ribu tolak dengan 26 ribu sama dengan
     A 494 000             C 594 000
     B 495 000             D 599 000

   26.
             Jenis ikan    Bawal     Kembung       Siakap
              Kuantiti
                      7 542      25 670       5 684
              (ekor)
                          JADUAL 2

      Jadual 2 menunjukkan jenis dan kuantiti ikan yang dijual oleh seorang pemborong. Cari beza
      antara ikan yang paling banyak dijual dengan ikan yang paling kurang dijual.
      A 19 986 ekor           C 19 886 ekor
      B 19 896 ekor           D 19 868 ekor

   27. Jika 5 368 × 10 = 53 680, maka 8 360 × 100 =
     A 836              C 83 600
     B 8 360             D 836 000

   28. Antara yang berikut, hasil darab yang manakah mempunyai nilai terbesar?
     A 32 426 × 6            C 25 628 × 9
     B 53 213 × 5            D 43 217 × 7

   29. Antara yang berikut, yang manakah paling hampir dengan 720 000?
     A 78 560 × 9          C 77 640 × 9
     B 76 640 × 9          D 78 640 × 9

   30. Bahagi 785 680 dengan 40. Kemudian bundarkan jawapannya kepada puluh ribu yang terdekat.
     A 19 000           C 21 000
     B 20 000           D 22 000

   31. Liza memerlukan 20 batang lidi untuk membuat sekuntum bunga mawar. Sekarang Liza
     mempunyai 36 820 batang lidi. Berapa kuntum bunga mawarkah yang dapat Liza hasilkan?
     A 1 841             C 8 114
     B 4 811             D 8 411

   32. Dalam nombor 968 000 ada berapa nilai 25?
     A 48 720            C 38 720
     B 47 802            D 37 802 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           4       Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
33. Pak Mat ingin memasukkan 282 600 biji manggis ke dalam 50 guni. Berapa biji manggiskah
     dalam satu guni?
     A 5 526           C 5 625
     B 5 562           D 5 652

   34. 486 200 ÷   = 24 310
     Apakah nilai dalam petak kosong?
     A 10               C  100
     B 20               D  200

   35. Antara nombor yang berikut, yang manakah mempunyai baki jika dibahagi dengan 32?
     A 395 392            C 395 520
     B 395 456            D 395 554

   36. 867 560 ÷ 40 = P
     P terletak di antara nilai
     A 20 000 dan 21 000       C  21 000 dan 22 000
     B 19 000 dan 20 000       D  22 000 dan 23 000

   37. Antara berikut, yang manakah tidak benar?
     A 47 250 ÷ 12 = 3 937 baki 6
     B 83 246 ÷ 14 = 5 946 baki 2
     C 75 627 ÷ 16 = 4 726 baki 11
     D 68 760 ÷ 18 = 3 820 baki 3

   38. Jika sebuah kotak dapat mengisi 2 500 biji manik, maka 96 buah kotak yang sama dapat
     mengisi berapa biji manik?
     A 240 000           C 420 000
     B 250 000           D 430 000

   39. Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 4 750 × 24?
     A 2 375 × 38          C 8 670 × 12
     B 9 500 × 12          D 4 650 × 24

   40. Darabkan 87 562 dengan 8. Kemudian bundarkan jawapannya kepada ribu yang terdekat.
     A 704 000           C 700 000
     B 702 000           D 680 000

   41. Warung Pak Kassim dapat menjual 125 bungkus nasi lemak dalam sehari. Berapa bungkus nasi
     lemakkah yang dapat dijual oleh Pak Kassim dalam bulan Oktober, November, dan Disember?
     A 15 100             C 15 001
     B 15 010             D 11 500

   42. 327 × 100 × 0 =
     A 23 700            C  237
     B 3 270             D  0

   43. Kebun Mak Fatin mempunyai 29 batas pokok jagung. Jika setiap batas itu mempunyai 2 800
     pokok jagung, berapakah jumlah pokok jagung di kebun Mak Fatin?
     A 82 100            C 81 200
     B 81 210            D 81 020 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           5      Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
44. 81 920 – 7 823 + 3 271 =
     A 77 836            C   77 380
     B 77 386            D   77 368

   45. 756 820 + 3 276 – 48 000 =
     A 702 196            C   710 296
     B 702 961            D   712 096

   46. 3 627 × 36 ÷ 4 =
     A 32 346            C   32 634
     B 32 364            D   32 643

   47. 86 700 ÷ 1 000 × 10 =
     A 0               C   86.7
     B 8.67             D   867

   48. Marissa suka mengumpul tudung botol. Sekarang dia ada 26 750 tudung botol.
     Kemudian kakak memberinya 37 500 tudung botol lagi. Jika Marissa telah membawa
     50 500 tudung botol untuk dikitar semula, berapakah tudung botol yang ada pada dia
     sekarang?
     A 64 250             C 31 750
     B 46 250             D 13 750

   49. Sempena musim perayaan, 834 750 keping kad raya telah dicetak. Kemudian kad-kad
     raya itu diedarkan kepada 7 pusat pengedarnya di seluruh negara. Berapa keping kad
     rayakah yang diedarkan ke setiap pusat pengedarnya?
     A 59 625             C 119 250
     B 59 652             D 655 875

   50. Jika 468 960 ÷ 30 = R, maka R × 9 =
     A 140 688            C  106 488
     B 106 848            D  104 688
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           6    Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
KERTAS 2

   Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah
   dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi
   menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala.

   1. Lapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga ditulis dalam perkataan ialah
     Jawapan: 897 503

   2.
                          RAJAH 1

      Tulis nilai yang diwakili oleh dekak dalam Rajah 1 dalam perkataan.
      Jawapan: Lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam belas

   3. Guna digit-digit 5, 0, 3, 7, 6, dan 9 untuk membentuk nombor yang
     (a) terbesar, dan (b) terkecil.
     Jawapan: (a) 976 530     (b) 305 679

   4. Bundarkan 837 569 kepada (a) ratus terdekat, dan (b) ribu terdekat.
     Jawapan: (a) 837 600  (b) 838 000

   5. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi digit 9 dalam nombor 98 764?
     Jawapan: Nilai tempat: puluh ribu   Nilai digit: 90 000

   6. 147 320 + 23 680 + 47 =
     Jawapan: 171 047

   7.

                  234 760   P     254 760     Q

                          RAJAH 2

      Berapakah hasil tambah bagi nilai P dan nilai Q dalam Rajah 2. Kemudian bundarkan kepada
      ribu yang terdekat.
      Jawapan: 510 000

   8. Dalam sebuah stadium, semasa pertandingan bola sepak, terdapat 8 872 orang penonton lelaki
     dan 3 827 orang penonton perempuan serta 582 orang penonton kanak-kanak. Cari jumlah
     penonton dalam stadium tersebut.
     Jawapan: 13 281 orang
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           7       Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
9.
                       Daerah        Penduduk
                        A           13 756
                        B           32 742
                        C           13 959

                           JADUAL 1

      Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah daerah, A, B, dan C. Hitung jumlah
      penduduk daripada ketiga-tiga buah daerah tersebut.
      Jawapan: 60 457 orang

   10.

         Bulan       September     Oktober      November     Disember
         Kuantiti
                   14 276       15 439       16 842      27 562
         (kg)

                           JADUAL 2

      Jadual 2 menunjukkan permintaan terhadap buah kurma dalam empat bulan berturut-turut. Cari
      jumlah permintaan buah kurma, dalam kg, dalam keempat-empat bulan tersebut.
      Jawapan: 74 119 biji

   11. Bentukkan nombor terbesar dan terkecil daripada digit-digit 3, 4, 0, 9, 8, dan 2. Kemudian cari
     beza antara kedua-dua nombor tersebut.
     Jawapan: 780 831

   12.
       4 9 6 8 3 7
      – R 3 3 0 S 5
        1 6 3   7 4 2


      Cari beza antara nilai digit R dan nilai digit S.
      Jawapan: 299 910

   13. Bilangan penduduk bandar A ialah 476 896 orang, iaitu 86 755 orang lebih ramai daripada
     bilangan penduduk bandar B. Berapakah bilangan penduduk yang terdapat di bandar B?
     Jawapan: 390 141 orang

   14. Sebuah kilang percetakan dapat menghasilkan 12 500 buah buku dalam masa sejam. Selepas
     tiga jam, berapa buah bukukah yang perlu dicetak lagi untuk mendapatkan hasil cetakan
     sebanyak 500 000 buah buku?
     Jawapan: 462 500

   15. 60 puluh ribu tolak 47 ribu sama dengan
     Jawapan: 553 000
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006                8     Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
16. 8 kali 53 260 ialah
     Jawapan: 426 080

   17. 38 674 × A = 773 480
     Apakah nilai bagi A?
     Jawapan: 20

   18.
                           ×           =                         RAJAH 3

      Berapakah hasil darab antara nombor dalam dekak yang ditunjukkan dalam Rajah 3?
      Jawapan: 717 774

   19. Sebuah restoran makanan segera dapat menjual 2 347 ketul ayam goreng dalam sehari. Berapa
     ketul ayam gorengkah yang dapat dijual oleh restoran tersebut pada bulan November?
     Jawapan: 70 410 ketul

   20. Sehelai cheongsam memerlukan tiga pasang butang berbunga. Jika satu ribu dozen cheongsam
     akan dijahit, berapa biji butang berbungakah yang diperlukan?
     Jawapan: 72 000 biji

   21. 847 552 ÷ 16 =
     Jawapan: 52 972

   22. Cari baki bagi 584 762 ÷ 15.
     Jawapan: 2

   23. Bentukkan nombor terkecil daripada digit-digit berikut:
     5, 8, 0, 2, 4, 3
     Kemudian bahagikan dengan 2.
     Jawapan: 101 729

   24. Mata yang dikumpulkan dengan penggunaan kad kredit dapat ditukar dengan barangan tertentu.
     Sekiranya Encik Tan mempunyai jumlah mata sebanyak 868 880, berapa buah kamera
     digitalkah yang dapat ditukar olehnya jika penukaran terhadap sebuah kamera digital
     memerlukan 72 400 mata? Berapakah baki mata Encik Tan selepas penukaran itu?
     Jawapan: 12 buah, baki 80 mata

   25. Sebuah lori dapat mengangkut 250 buah bateri kereta. Jika 950 000 buah bateri perlu diedarkan,
     berapa buah lorikah yang diperlukan untuk mengangkut bateri tersebut?
     Jawapan: 3 800 buah

   26. 864 756 – 32 762 + 167 320 =
     Jawapan: 999 314

   27. 832 428 ÷ 36 × 14 =
     Jawapan: 323 722 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006            9     Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
28. Taman perumahan Sungai Mas mempunyai 56 272 orang penduduk. Sekiranya 32 620 orang
     daripadanya adalah lelaki dan 5 269 orang adalah kanak-kanak, berapa orangkah penduduk
     perempuan yang tinggal di taman tersebut?
     Jawapan: 18 383 orang

   29. Jika 986 000 batang pen dapat dimuatkan ke dalam 200 buah kotak secara sama banyak, berapa
     batang penkah terdapat di dalam 22 buah kotak yang sama?
     Jawapan: 108 460

   30.   + 47 560 – 2 764 = 600 × 10 000 ÷ 10
      Jawapan: 555 204
 Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006           10    Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5

Recomendados

Year 4 mathematics paper 1 por
Year 4 mathematics paper 1Year 4 mathematics paper 1
Year 4 mathematics paper 1leepooiyan
1.2K visualizações12 slides
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1 por
mathematics Year 4  paper 1 penggal 1mathematics Year 4  paper 1 penggal 1
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1Ifrahim jamil
18.3K visualizações13 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Kertas ramalan upsr 1 por
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Syahmi Zakaria
2.8K visualizações80 slides
Ujian matematik tahun 4 k1 por
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1marshiza
40.5K visualizações18 slides
Paper 1 year 4 por
Paper 1 year 4Paper 1 year 4
Paper 1 year 4marshiza
987 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Unit 1 whole nomber por
Unit 1 whole nomberUnit 1 whole nomber
Unit 1 whole nombershare with me
106 visualizações40 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
108K visualizações6 slides
Set soalan kertas 2-upsr por
Set soalan kertas 2-upsrSet soalan kertas 2-upsr
Set soalan kertas 2-upsrfaizahsaiful
17.8K visualizações23 slides
m1-y4-midyear-2011 por
m1-y4-midyear-2011m1-y4-midyear-2011
m1-y4-midyear-2011Borhanuddin Saaid
1.5K visualizações8 slides
Year 4 mathematics paper 2 por
Year 4 mathematics paper 2Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2leepooiyan
3.1K visualizações6 slides
Montly test 2 year 4 (kertas 1) por
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Norbaizura Ab Lateff
1.1K visualizações10 slides

Mais procurados(18)

Unit 1 whole nomber por share with me
Unit 1 whole nomberUnit 1 whole nomber
Unit 1 whole nomber
share with me106 visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza108K visualizações
Set soalan kertas 2-upsr por faizahsaiful
Set soalan kertas 2-upsrSet soalan kertas 2-upsr
Set soalan kertas 2-upsr
faizahsaiful17.8K visualizações
m1-y4-midyear-2011 por Borhanuddin Saaid
m1-y4-midyear-2011m1-y4-midyear-2011
m1-y4-midyear-2011
Borhanuddin Saaid1.5K visualizações
Year 4 mathematics paper 2 por leepooiyan
Year 4 mathematics paper 2Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2
leepooiyan3.1K visualizações
Montly test 2 year 4 (kertas 1) por Norbaizura Ab Lateff
Montly test 2 year 4 (kertas 1)Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Montly test 2 year 4 (kertas 1)
Norbaizura Ab Lateff1.1K visualizações
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4 por Mujaheedah Solehah
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Soalan Pertengahan Tahun Matematik Tingkatan 4
Mujaheedah Solehah89.6K visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por walnut tree
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
Ujian matematik tahun2 kertas1 por marshiza
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
marshiza128.6K visualizações
Unit 3 decimals por share with me
Unit 3 decimalsUnit 3 decimals
Unit 3 decimals
share with me85 visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Latihan Ithink and kbat math form 2 por Cikgu Nanie
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2
Cikgu Nanie37.4K visualizações
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3 por marshiza
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3
Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 3
marshiza14K visualizações
Modul intensif 2013 matematik tahun 6 por Nhafizah Ahmad Hashim
Modul intensif 2013 matematik tahun 6Modul intensif 2013 matematik tahun 6
Modul intensif 2013 matematik tahun 6
Nhafizah Ahmad Hashim13.5K visualizações
Minda pagi maths (sambungan) por Musniza Mus
Minda pagi maths (sambungan)Minda pagi maths (sambungan)
Minda pagi maths (sambungan)
Musniza Mus2K visualizações
Ujian math tahun 2 kertas 2 por marshiza
Ujian math tahun 2 kertas 2Ujian math tahun 2 kertas 2
Ujian math tahun 2 kertas 2
marshiza52.8K visualizações
Math f1 mid year por Roszaimah Soriadi
Math f1 mid yearMath f1 mid year
Math f1 mid year
Roszaimah Soriadi1.1K visualizações

Destaque

4sqDay 2014 in Moscow: Superusers por
4sqDay 2014 in Moscow: Superusers4sqDay 2014 in Moscow: Superusers
4sqDay 2014 in Moscow: SuperusersVladlen Erokhin
373 visualizações10 slides
Social por
SocialSocial
SocialElliot Moose
168 visualizações13 slides
Immune Response por
Immune ResponseImmune Response
Immune Responseanamaria525
117 visualizações7 slides
4sqDay 2014 in Moscow por
4sqDay 2014 in Moscow4sqDay 2014 in Moscow
4sqDay 2014 in MoscowVladlen Erokhin
516 visualizações24 slides
JAVA Developer wanted! por
JAVA Developer wanted!JAVA Developer wanted!
JAVA Developer wanted!Robert Kwiatkowski
928 visualizações6 slides
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440 por
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440Ivanir Silva
1.4K visualizações7 slides

Destaque(17)

4sqDay 2014 in Moscow: Superusers por Vladlen Erokhin
4sqDay 2014 in Moscow: Superusers4sqDay 2014 in Moscow: Superusers
4sqDay 2014 in Moscow: Superusers
Vladlen Erokhin373 visualizações
Social por Elliot Moose
SocialSocial
Social
Elliot Moose168 visualizações
Immune Response por anamaria525
Immune ResponseImmune Response
Immune Response
anamaria525117 visualizações
4sqDay 2014 in Moscow por Vladlen Erokhin
4sqDay 2014 in Moscow4sqDay 2014 in Moscow
4sqDay 2014 in Moscow
Vladlen Erokhin516 visualizações
JAVA Developer wanted! por Robert Kwiatkowski
JAVA Developer wanted!JAVA Developer wanted!
JAVA Developer wanted!
Robert Kwiatkowski928 visualizações
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440 por Ivanir Silva
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440
Tutorial – comissionamento rápido inversor siemens micromaster 440
Ivanir Silva1.4K visualizações
Internal por anamaria525
InternalInternal
Internal
anamaria52558 visualizações
Internal por anamaria525
InternalInternal
Internal
anamaria52581 visualizações
Sm g900 f-um_eu_kitkat_eng_d06_140312 por Lam Duong
Sm g900 f-um_eu_kitkat_eng_d06_140312Sm g900 f-um_eu_kitkat_eng_d06_140312
Sm g900 f-um_eu_kitkat_eng_d06_140312
Lam Duong161 visualizações
Kpm por noorainisamadi
KpmKpm
Kpm
noorainisamadi558 visualizações
4sqDay 2013. News by Artem por Vladlen Erokhin
4sqDay 2013. News by Artem4sqDay 2013. News by Artem
4sqDay 2013. News by Artem
Vladlen Erokhin362 visualizações
Strength and condition pedagogy por rowanperry
Strength and condition pedagogyStrength and condition pedagogy
Strength and condition pedagogy
rowanperry893 visualizações
Internal por anamaria525
InternalInternal
Internal
anamaria52566 visualizações
Have We Lost Ourselves To Technology? por Elliot Moose
Have We Lost Ourselves To Technology?Have We Lost Ourselves To Technology?
Have We Lost Ourselves To Technology?
Elliot Moose2.5K visualizações
Apostila soft inversor por Ivanir Silva
Apostila soft inversorApostila soft inversor
Apostila soft inversor
Ivanir Silva2K visualizações
Sistema Educativo Fránces por Nohelia Ramos Chavez
Sistema Educativo FráncesSistema Educativo Fránces
Sistema Educativo Fránces
Nohelia Ramos Chavez976 visualizações

Similar a Unit01

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1 por
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Syahmi Zakaria
1.7K visualizações10 slides
Soalan nombot bulat por
Soalan nombot bulatSoalan nombot bulat
Soalan nombot bulatjijy_hafizah
271 visualizações10 slides
Ubb april 2014 paper1 por
Ubb april 2014 paper1Ubb april 2014 paper1
Ubb april 2014 paper1Zul Majid
194 visualizações7 slides
kertas 1 matematik tahun 4 por
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
22.1K visualizações5 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides

Similar a Unit01(20)

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1 por Syahmi Zakaria
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Syahmi Zakaria1.7K visualizações
Soalan nombot bulat por jijy_hafizah
Soalan nombot bulatSoalan nombot bulat
Soalan nombot bulat
jijy_hafizah271 visualizações
Ubb april 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb april 2014 paper1Ubb april 2014 paper1
Ubb april 2014 paper1
Zul Majid194 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
kertas 1 T4.docx por SALINA67
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docx
SALINA6712 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Unit 1 whole nomber por share with me
Unit 1 whole nomberUnit 1 whole nomber
Unit 1 whole nomber
share with me945 visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me446 visualizações
Nombor bulat por share with me
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
share with me1.5K visualizações
Ubb jun 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
Zul Majid264 visualizações
soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc por Anuar Haji Kassim
ujian mac matematik tahun 4 k1.docujian mac matematik tahun 4 k1.doc
ujian mac matematik tahun 4 k1.doc
Anuar Haji Kassim8 visualizações
Montly test 2 year 3 (kertas 1) por Norbaizura Ab Lateff
Montly test 2 year 3 (kertas 1)Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Montly test 2 year 3 (kertas 1)
Norbaizura Ab Lateff720 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações

Unit01

 • 1. Unit 1 – Nombor Bulat Hingga 1 000 000 KERTAS 1 Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala. 1. RAJAH 1 Tulis nilai yang diwakili oleh dekak dalam Rajah 1. A 531 243 C 631 523 B 631 253 D 635 132 2. 278 520, x, 280 520, 281 520, 282 520 Apakah nilai x? A 279 520 C 275 290 B 275 920 D 272 590 3. Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh = A 94 007 C 940 000 B 94 070 D 940 007 4. 431 762 dalam perkataan ialah A empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua B empat ratus ribu tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua C empat ratus tiga puluh satu tujuh ribu enam puluh dua D empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua 5. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 867 056. A 6 000 C 60 000 B ribu D puluh ribu 6. 564 079 dicerakinkan menjadi A 500 000 + 70 + 9 + 400 + 6 000 B 9 + 4 000 + 70 + 500 000 + 60 000 C 4 000 + 700 + 9 + 6 000 + 50 000 D 500 000 + 60 000 + 70 + 90 + 400 7. 342 721, 347 221, 347 122, 342 271, dan 342 217 dalam turutan menaik ialah A 342 721, 347 122, 347 221, 342 271, 342 217 B 342 271, 342 721, 342 217, 347 122, 347 221 C 342 217, 342 271, 342 721, 347 122, 347 221 D 347 221, 347 122, 342 721, 342 271, 342 217  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 1 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 2. 8. 83 975, 5 279, 8 375, 93 278 Dalam senarai nombor-nombor di atas, digit yang manakah mempunyai nilai yang sama? A 5 C 8 B 7 D 9 9. 800 000 P 900 000 950 000 1 000 000 RAJAH 2 Berdasarkan garis nombor dalam Rajah 2, apakah nilai P? A 880 000 C 850 000 B 875 000 D 825 000 10. 897 632 + 68 745 = A 967 637 C 966 737 B 967 367 D 966 377 11. Hasil tambah bagi tiga ratus ribu empat ratus dua puluh satu dengan tiga puluh satu ribu enam ratus ialah A 31 600 C 332 021 B 300 421 D 333 021 12. Antara yang berikut, hasil tambah yang manakah lebih daripada 536 762? A 452 312 + 1 569 C 302 863 + 42 123 B 435 982 + 232 474 D 367 231 + 34 712 13. Jumlah antara digit 6 dan digit 4 dalam nombor 567 432 ialah A 40 600 C 60 400 B 46 000 D 64 000 14. Cari hasil tambah 283 752, 1 476, dan 7 823. Kemudian bundarkan jawapannya kepada ratus yang terdekat. A 293 000 C 293 100 B 293 051 D 293 200 15. Tukiman mempunyai 437 672 keping setem. Tarmizi mempunyai 56 763 keping setem. Cari jumlah setem yang dipunyai oleh Tukiman dan Tarmizi. A 494 345 keping C 495 345 keping B 494 435 keping D 495 643 keping  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 2 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 3. 16. Buku cerita Bilangan (buah) Bahasa Cina 32 742 Bahasa Melayu 82 899 Bahasa Inggeris 63 869 JADUAL 1 Jadual 1 menunjukkan bilangan buku cerita yang terdapat di dalam sebuah perpustakaan. Cari jumlah buku cerita yang terdapat di dalam perpustakaan itu. A 179 150 buah C 197 150 buah B 179 510 buah D 197 510 buah 17. 75 300 75 550 x y 76 300 RAJAH 3 Cari hasil tambah bagi nilai x dan nilai y dalam Rajah 3. A 151 725 C 105 257 B 115 752 D 102 557 18. 83 763 + 147 652 + 6 897 + 1 462 = A 293 774 C 237 974 B 239 774 D 237 794 19. 347 650 – 29 999 = A 379 764 C 371 561 B 377 649 D 317 651 20. 847 653 – x = 275 329 Apakah nilai x? A 753 422 C 573 224 B 752 432 D 572 324 21. Beza antara 830 000 dan 399 292 ialah A 430 708 C 437 080 B 437 008 D 437 800 22. 9 8 7 5 4 0 – x 3 y 1 2 0 3 4 8 4 2 0 Cari beza antara digit x dan digit y. A 3 C 30 000 B 300 D 300 000  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 3 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 4. 23. Sebuah kilang komputer mempunyai 9 240 orang pekerja. Pada waktu rehat, seramai 6 967 orang pekerja keluar untuk makan tengah hari. Berapa orang pekerjakah yang masih berada dalam kilang? A 2 732 C 2 273 B 2 722 D 2 237 24. Seorang jurujual berjaya menjual 872 630, 647 292, dan 563 725 buah buku dalam tiga bulan pertama tahun 2004. Cari beza antara jualan buku pada bulan pertama dan bulan ketiga. A 225 338 buah C 522 338 buah B 308 905 buah D 530 890 buah 25. 62 puluh ribu tolak dengan 26 ribu sama dengan A 494 000 C 594 000 B 495 000 D 599 000 26. Jenis ikan Bawal Kembung Siakap Kuantiti 7 542 25 670 5 684 (ekor) JADUAL 2 Jadual 2 menunjukkan jenis dan kuantiti ikan yang dijual oleh seorang pemborong. Cari beza antara ikan yang paling banyak dijual dengan ikan yang paling kurang dijual. A 19 986 ekor C 19 886 ekor B 19 896 ekor D 19 868 ekor 27. Jika 5 368 × 10 = 53 680, maka 8 360 × 100 = A 836 C 83 600 B 8 360 D 836 000 28. Antara yang berikut, hasil darab yang manakah mempunyai nilai terbesar? A 32 426 × 6 C 25 628 × 9 B 53 213 × 5 D 43 217 × 7 29. Antara yang berikut, yang manakah paling hampir dengan 720 000? A 78 560 × 9 C 77 640 × 9 B 76 640 × 9 D 78 640 × 9 30. Bahagi 785 680 dengan 40. Kemudian bundarkan jawapannya kepada puluh ribu yang terdekat. A 19 000 C 21 000 B 20 000 D 22 000 31. Liza memerlukan 20 batang lidi untuk membuat sekuntum bunga mawar. Sekarang Liza mempunyai 36 820 batang lidi. Berapa kuntum bunga mawarkah yang dapat Liza hasilkan? A 1 841 C 8 114 B 4 811 D 8 411 32. Dalam nombor 968 000 ada berapa nilai 25? A 48 720 C 38 720 B 47 802 D 37 802  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 4 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 5. 33. Pak Mat ingin memasukkan 282 600 biji manggis ke dalam 50 guni. Berapa biji manggiskah dalam satu guni? A 5 526 C 5 625 B 5 562 D 5 652 34. 486 200 ÷ = 24 310 Apakah nilai dalam petak kosong? A 10 C 100 B 20 D 200 35. Antara nombor yang berikut, yang manakah mempunyai baki jika dibahagi dengan 32? A 395 392 C 395 520 B 395 456 D 395 554 36. 867 560 ÷ 40 = P P terletak di antara nilai A 20 000 dan 21 000 C 21 000 dan 22 000 B 19 000 dan 20 000 D 22 000 dan 23 000 37. Antara berikut, yang manakah tidak benar? A 47 250 ÷ 12 = 3 937 baki 6 B 83 246 ÷ 14 = 5 946 baki 2 C 75 627 ÷ 16 = 4 726 baki 11 D 68 760 ÷ 18 = 3 820 baki 3 38. Jika sebuah kotak dapat mengisi 2 500 biji manik, maka 96 buah kotak yang sama dapat mengisi berapa biji manik? A 240 000 C 420 000 B 250 000 D 430 000 39. Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 4 750 × 24? A 2 375 × 38 C 8 670 × 12 B 9 500 × 12 D 4 650 × 24 40. Darabkan 87 562 dengan 8. Kemudian bundarkan jawapannya kepada ribu yang terdekat. A 704 000 C 700 000 B 702 000 D 680 000 41. Warung Pak Kassim dapat menjual 125 bungkus nasi lemak dalam sehari. Berapa bungkus nasi lemakkah yang dapat dijual oleh Pak Kassim dalam bulan Oktober, November, dan Disember? A 15 100 C 15 001 B 15 010 D 11 500 42. 327 × 100 × 0 = A 23 700 C 237 B 3 270 D 0 43. Kebun Mak Fatin mempunyai 29 batas pokok jagung. Jika setiap batas itu mempunyai 2 800 pokok jagung, berapakah jumlah pokok jagung di kebun Mak Fatin? A 82 100 C 81 200 B 81 210 D 81 020  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 5 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 6. 44. 81 920 – 7 823 + 3 271 = A 77 836 C 77 380 B 77 386 D 77 368 45. 756 820 + 3 276 – 48 000 = A 702 196 C 710 296 B 702 961 D 712 096 46. 3 627 × 36 ÷ 4 = A 32 346 C 32 634 B 32 364 D 32 643 47. 86 700 ÷ 1 000 × 10 = A 0 C 86.7 B 8.67 D 867 48. Marissa suka mengumpul tudung botol. Sekarang dia ada 26 750 tudung botol. Kemudian kakak memberinya 37 500 tudung botol lagi. Jika Marissa telah membawa 50 500 tudung botol untuk dikitar semula, berapakah tudung botol yang ada pada dia sekarang? A 64 250 C 31 750 B 46 250 D 13 750 49. Sempena musim perayaan, 834 750 keping kad raya telah dicetak. Kemudian kad-kad raya itu diedarkan kepada 7 pusat pengedarnya di seluruh negara. Berapa keping kad rayakah yang diedarkan ke setiap pusat pengedarnya? A 59 625 C 119 250 B 59 652 D 655 875 50. Jika 468 960 ÷ 30 = R, maka R × 9 = A 140 688 C 106 488 B 106 848 D 104 688  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 6 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 7. KERTAS 2 Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala. 1. Lapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga ditulis dalam perkataan ialah Jawapan: 897 503 2. RAJAH 1 Tulis nilai yang diwakili oleh dekak dalam Rajah 1 dalam perkataan. Jawapan: Lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam belas 3. Guna digit-digit 5, 0, 3, 7, 6, dan 9 untuk membentuk nombor yang (a) terbesar, dan (b) terkecil. Jawapan: (a) 976 530 (b) 305 679 4. Bundarkan 837 569 kepada (a) ratus terdekat, dan (b) ribu terdekat. Jawapan: (a) 837 600 (b) 838 000 5. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi digit 9 dalam nombor 98 764? Jawapan: Nilai tempat: puluh ribu Nilai digit: 90 000 6. 147 320 + 23 680 + 47 = Jawapan: 171 047 7. 234 760 P 254 760 Q RAJAH 2 Berapakah hasil tambah bagi nilai P dan nilai Q dalam Rajah 2. Kemudian bundarkan kepada ribu yang terdekat. Jawapan: 510 000 8. Dalam sebuah stadium, semasa pertandingan bola sepak, terdapat 8 872 orang penonton lelaki dan 3 827 orang penonton perempuan serta 582 orang penonton kanak-kanak. Cari jumlah penonton dalam stadium tersebut. Jawapan: 13 281 orang  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 7 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 8. 9. Daerah Penduduk A 13 756 B 32 742 C 13 959 JADUAL 1 Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah daerah, A, B, dan C. Hitung jumlah penduduk daripada ketiga-tiga buah daerah tersebut. Jawapan: 60 457 orang 10. Bulan September Oktober November Disember Kuantiti 14 276 15 439 16 842 27 562 (kg) JADUAL 2 Jadual 2 menunjukkan permintaan terhadap buah kurma dalam empat bulan berturut-turut. Cari jumlah permintaan buah kurma, dalam kg, dalam keempat-empat bulan tersebut. Jawapan: 74 119 biji 11. Bentukkan nombor terbesar dan terkecil daripada digit-digit 3, 4, 0, 9, 8, dan 2. Kemudian cari beza antara kedua-dua nombor tersebut. Jawapan: 780 831 12. 4 9 6 8 3 7 – R 3 3 0 S 5 1 6 3 7 4 2 Cari beza antara nilai digit R dan nilai digit S. Jawapan: 299 910 13. Bilangan penduduk bandar A ialah 476 896 orang, iaitu 86 755 orang lebih ramai daripada bilangan penduduk bandar B. Berapakah bilangan penduduk yang terdapat di bandar B? Jawapan: 390 141 orang 14. Sebuah kilang percetakan dapat menghasilkan 12 500 buah buku dalam masa sejam. Selepas tiga jam, berapa buah bukukah yang perlu dicetak lagi untuk mendapatkan hasil cetakan sebanyak 500 000 buah buku? Jawapan: 462 500 15. 60 puluh ribu tolak 47 ribu sama dengan Jawapan: 553 000  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 8 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 9. 16. 8 kali 53 260 ialah Jawapan: 426 080 17. 38 674 × A = 773 480 Apakah nilai bagi A? Jawapan: 20 18. × = RAJAH 3 Berapakah hasil darab antara nombor dalam dekak yang ditunjukkan dalam Rajah 3? Jawapan: 717 774 19. Sebuah restoran makanan segera dapat menjual 2 347 ketul ayam goreng dalam sehari. Berapa ketul ayam gorengkah yang dapat dijual oleh restoran tersebut pada bulan November? Jawapan: 70 410 ketul 20. Sehelai cheongsam memerlukan tiga pasang butang berbunga. Jika satu ribu dozen cheongsam akan dijahit, berapa biji butang berbungakah yang diperlukan? Jawapan: 72 000 biji 21. 847 552 ÷ 16 = Jawapan: 52 972 22. Cari baki bagi 584 762 ÷ 15. Jawapan: 2 23. Bentukkan nombor terkecil daripada digit-digit berikut: 5, 8, 0, 2, 4, 3 Kemudian bahagikan dengan 2. Jawapan: 101 729 24. Mata yang dikumpulkan dengan penggunaan kad kredit dapat ditukar dengan barangan tertentu. Sekiranya Encik Tan mempunyai jumlah mata sebanyak 868 880, berapa buah kamera digitalkah yang dapat ditukar olehnya jika penukaran terhadap sebuah kamera digital memerlukan 72 400 mata? Berapakah baki mata Encik Tan selepas penukaran itu? Jawapan: 12 buah, baki 80 mata 25. Sebuah lori dapat mengangkut 250 buah bateri kereta. Jika 950 000 buah bateri perlu diedarkan, berapa buah lorikah yang diperlukan untuk mengangkut bateri tersebut? Jawapan: 3 800 buah 26. 864 756 – 32 762 + 167 320 = Jawapan: 999 314 27. 832 428 ÷ 36 × 14 = Jawapan: 323 722  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 9 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5
 • 10. 28. Taman perumahan Sungai Mas mempunyai 56 272 orang penduduk. Sekiranya 32 620 orang daripadanya adalah lelaki dan 5 269 orang adalah kanak-kanak, berapa orangkah penduduk perempuan yang tinggal di taman tersebut? Jawapan: 18 383 orang 29. Jika 986 000 batang pen dapat dimuatkan ke dalam 200 buah kotak secara sama banyak, berapa batang penkah terdapat di dalam 22 buah kotak yang sama? Jawapan: 108 460 30. + 47 560 – 2 764 = 600 × 10 000 ÷ 10 Jawapan: 555 204  Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2006 10 Lembaran Praktis Prima KBSR Matematik Tahun 5