Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

2 peta pemikiran i think

 1. PETA PEMIKIRAN I-THINK SLOT 6
 2. K ANDUNGAN Sejarah iT INK di M H alaysia P eranan SE OL /IP K AH G ‘Oh !!! Saya rasa saya tahu… 8 P T P M IRAN E A E IK
 3. LATAR BELAKANG Program i-Think adalah program untuk meningkatkan dan membudayakan Kemahiran Berfikir dalam kalangan murid untuk melahirkan generasi yang mampu berinovasi
 4. OBJEKTIF Murid dan Guru dapat berfikiran kreatif dan kritis Murid berupaya membuat refleksi kendiri Murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Menjadikan sekolah tempat yang seronok belajar dan murid bebas memberikan pandangan yang positif Merapatkan hubungan guru dan murid kerana guru lebih banyak berperanan sebagai fasilitator
 5. KUMPULAN SASARAN GURU P L AR GURU E AJ M URID M URID P SE OL RA K AH KUMPULAN PELAKSANA IP SE OL G/ K AH BG P JN P
 6. RASIONAL Ber dasar kan kajian Per unding Pendidikan dar i Kestr al Education (UK) mendapati kemahir an ar as tinggi ( Higher Or der Thinking Skills) gur u dan mur id di Malaysia tahap r endah. Pr ogr am ini dilaksanakan mener usi A gensi Inovasi Malaysia (A IM) di 10 buah sekolah r intis di selur uh Malaysia 2012-2013- 1,000 sekolah ter libat 2014- selur uh sekolah di Malaysia.
 7. MATLAMAT Melalui program ini diharapkan murid lebih fokus, berkeyakinan dan aktif di dalam kelas Aktiviti brpusatkan murid dapat meningkatkan prestasi akademik murid Hubungan guru murid akan ber tambah erat
 8. MODUS OPERANDI Semua pensyarah ter libat bagi melaksanakan misi kerajaan. Melatih semua pelajar gur u mahir dalam melaksanakan program i-THINK. Penglibatan secara menyelur uh kerana pada 2014 semua sekolah akan melaksanakan Program iTHINK Selur uh IPG di Malaysia menjadi “think tank”, bagi melahir kan gur u-gur u yang mempunyai kemahiran aras tinggi bagi meningkatkan prestasi murid.
 9. I-THINK memacu transformasi pemikiran dan kecemerlangan pelajar
 10. 8,PETA PEMIKIRAN 1. PETA BULATAN/CIRCLE MAP 2. PETA POKOK/TREE MAP 3. PETA BUIH/BUBBLE MAP 4. PETA BUIH BERGANDA/DOUBLE BUBBLE MAP 5. PETA ALIR/FLOW MAP 6. MULTI-FLOW MAP 7. PETA DAKAP/BRACE MAP 8. PETA TITI/BRIDGE MAP
 11. PEREKA PETA PEMIKIRAN DAVID HYERLE PENULIS, PENYELIDIK, PENCERAMAH PENGARAH “THINKING FOUNDATION”
 12. PETA BULATAN • Untuk mendefinasi konteks
 13. PETA BUIH • Menerangkan ciri –ciri
 14. PETA BUIH BERGANDA • Perbandingan dan Perbezaan
 15. PETA POKOK • Pengelasan dan Pengumpulan
 16. PETA ALIR • Ter tib dan Urutan
 17. • PETA ALIR BERGANDA Sebab dan Akibat
 18. PETA DAKAP Menganalisis keselur uhan dan komponen
 19. PETA TITI • Membandingkan Analogi/Faktor ber kaitan
 20. Sekian Terima Kasih
Anúncio