O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
TDS 1 - Anatomiye Giriş
TDS 1 - Anatomiye Giriş
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 71 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

 1. 1. Amaçlar  Bu üniteyi çalıştıktan sonra,  ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,  ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.
 2. 2. Systema locomotorium  Systema skeletale Pasif kısım  Systema articulare  Systema musculare Aktif kısım
 3. 3. Systema skeletale  Toplam 206 kemik  Os: tekil, Ossa: çoğul  Pars ossea İskelet sistemi  Pars cartilaginea 80  Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait  Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 126
 4. 4. Kemik Çeşitleri Yassı Havalı Kemikler: Os Pneumaticum Düzensiz:İrregüler Uzun Kısa Sesamoid
 5. 5. Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleri özetleyip örnekler verin.
 6. 6. Kemik oluşumlarının adlandırılması-1  Eklemleşen uçlar  Caput  Condylus :lokma, yumruk şeklinde  Epicondyle  Yuvarlak çıkıntılar  Tuberculum: yuvarlak çıkıntı  Tuberositas: Yüksekliği fazla olmayan, pürüzlü kabarıklık  Protuberantia:Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek  Malleolus:Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı  Trochanter:Yumru, yuvarlak çıkıntı
 7. 7. Kemik oluşumlarının adlandırılması-2 Spinous process  Çıkıntılar Transverse process  Linea ve crista: çizgisel çıkıntılar  Processus ve spina: dikensi çıkıntılar  Çöküntüler  İncisura:çentik şeklinde  Sulcus: oyuk  Fossa, fovea, foveola, fossula: çukur ve-cuklar  İmpressio: başka bir kemiğin oluşturduğu iz
 8. 8. Kemik oluşumlarının adlandırılması-3  Açıklıklar  Foramen: delik şeklindeki açıklık  Canalis: kanal şeklinde  Meatus: geçit yol  Fissura: yarık  Apertura: ağız
 9. 9. Kemik yapısı diaphysis (compact bone)
 10. 10. epiphysis metaphysis – location of • epiphyseal plate – in children • epiphyseal line – in adults diaphysis metaphysis epiphysis articular cartilage
 11. 11. medullary cavity • filled with yellow marrow in adults • lined with endosteum
 12. 12. KEMİKLERİN FONKSİYONU  Destek  Koruma  Hareket  Mineral deposu  Kan hücrelerinin üretimi
 13. 13.  Aksiyal iskelet: Koruma ve destek  Baş  Boyun  Gövde  Apendiküler iskelet: hareket  Kol  Bacaklar
 14. 14. Ossa Cranium  Neurocranium Os occipitale  Os temporale Os sphenoidale Çift Tek 8  Os parietale Os frontale Os ethmoidale  Splanchnocranium  Os mandibula Os maxilla Tek Concha nasalis inferior  Os vomer Os palatinum Çift 14 Os zygomaticum Os nasale Os lacrimale  İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6  Os hyoideus: 1
 15. 15. 22 + (2X3) +1 Os hyoideum
 16. 16. Vertebrae cervicales :C 7 Vertebrae thoracicae: T 12 Vertebrae lumbales: L5 Os sacrum: S1 Os coccygis: 1
 17. 17. Skeleton Appendiculare
 18. 18. Ossa membri superioris: Üst taraf kemikleri  Üst taraf kavşak kemikleri:2  Scapula  Clavicula  Serbest üst taraf kemikleri:30  Brachium: kol  Antebrachium: ön kol  Manus: el
 19. 19. Kavşak Kemikleri
 20. 20. Kol:Brachium Os Humerus
 21. 21. Ön kol:Antebrachium
 22. 22. El:Manus Ossa carpi: 8 Ossa metacarpi:5 Ossa digitorum manus:14
 23. 23. Alt taraf kemikleri Ossa membri inferioris  Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis  Os ilium  Os ischii Os coxae  Os pubis  Serbest alt taraf kemikleri:30  Os femoris: Uyluk  Os patella: Diz  Ossa Cruris: Bacak kemikleri  Os Tibia: kaval  Os Fibula: kamış  Ossa Pedis: Ayak kemikleri
 24. 24. Pelvis
 25. 25. Os Coxae
 26. 26. Femur ve patella
 27. 27. Ossa Cruris
 28. 28. Ossa Pedis Ossa tarsi: 7 Ossa metatarsi:5 Ossa digitorum pedis:14
 29. 29. EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ  Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM (articulatio) denir.  Fonksiyonlarına göre eklemler  Oynar: kalça, kol, omuz  Oynamaz: sutura  Yarı oynar: vertebral facet eklemler
 30. 30. Morfolojik sınıflama  Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre  Fibröz: art. fibrosae oynamaz, eklem boşluğu yok  Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok  Synchondrosis primer kartilaginöz: metafiz, costosternal  Symphisis sekonder kartilaginöz. Symphisis intervertebralis  Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis eklem boşluğu var
 31. 31. Art. fibrosa
 32. 32. synchondrosis
 33. 33. Eksenlerine Göre Eklemler  Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler.  Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç ana eklem grubu elde edilir.  ■ Tek eksenli eklemler  ■ İki eksenli eklemler  ■ Çok eksenli eklemler
 34. 34. Tek Eksenli Eklemler  Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar.  Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir düzlemde ve tek bir eksene göredir.  Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir.  Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri elde edilir.
 35. 35. İki Eksenli Eklemler  Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir.  Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine dik durumdadır.  Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar.  El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek olarak verilebilir.  Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion hareketleri elde edilir.
 36. 36. Çok Eksenli Eklemler  Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir.  Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak verilebilir.  Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin ortasındaki bir noktadan geçerler.  Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar.  Bu eklemlerde; fleksion/ekstension, abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon hareketleri elde edilir.  Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.
 37. 37. Extremite eklemleri  Üst extremite eklemleri  Üst taraf kavşağı eklemleri  Art. Acromioclavicularis  Art. sternoclavicularis
 38. 38. Serbest üst taraf eklemleri  Omuz eklemi: Art. humeri  Dirsek eklemi: Art. cubiti
 39. 39. Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 40. 40.  El bileği eklemi: Radiocarpal eklem  Karpal eklemler  Mediokarpal  İnterkarpal
 41. 41.  El tarak ve parmak eklem  Karpometacarpal  Metakarpofalengeal  İnterfalengeal
 42. 42. Alt ekstremite eklemleri  Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca  Symphisis pubica
 43. 43.  Art. Coxae : kalça eklemi
 44. 44.  Ar. Genus: diz eklemi  Tibia ile fibula arasındaki eklemler 3 adettir
 45. 45.  Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi
 46. 46.  Art. İntertarsae: tarsal eklemler  Tarsometatarsal  Metatarsofalengeal eklemler
 47. 47. BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ  Art. temporomandibularis
 48. 48. Art. atlantooccipitalis
 49. 49. Art. atlantoaxialis
 50. 50. Omurga eklemleri  1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis  2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki eklemler: faset eklemler
 51. 51. Göğüs eklemleri  Costovertebral eklemler  Sternokostal eklemler

×