Verkotut projektiesittely

Pentti Impiö
Pentti ImpiöProject Manager em Kokkola University Consortium Chydenius
Verkotut projektiesittely
Taustalla vaikuttavia kysymyksiä. ,[object Object],Jos koulutus keskittyy yhä merkittävämmin aikuiskoulutukseen ja työelämää tukeviin koulutusmalleihin niin, missä ja mitä silloin opiskellaan?,[object Object],Kaikki samassa paikkaa ja yhtä aikaa samoilla opetuksen keinoilla?,[object Object],Kuinka työelämän asettamat vaatimukset huomioidaan koulutuksen sisällöissä ja sen järjestelyissä?,[object Object],Riittääkö se, että opettajat hallitsevat esim. yhden oppimisalustan käytön vai onko meillä käytössä erilaisia verkossa toimivia opetus- , opiskelu- ja ohjaustiloja?,[object Object],Pysähtyykö tekniikan kehitys vai tuleeko aivan uusia laitteita myös opetukseen?,[object Object],Kasvaako sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys verkossa?,[object Object],Johtopäätös: tarvitsemme monipuolisempia ja joustavampia opetusratkaisuja, joita myös kehitetään tiiviisti lähellä  lopullisia käyttäjiä ja heidän vaatimuksiaan kuunnellen ja paikallisiin tarpeisiin sovittaen.,[object Object]
Mikä ongelmamme?,[object Object],Alueemme koulutusorganisaatioihin on kertynyt verkko-opetuksen teknistä ja pedagogista osaamista, niin se on kuitenkin yksiköissä hajallaan ja yksittäisten osaajien varassa.,[object Object],Osaajia ei myöskään aina tunneta laajalti ja yhteistyöverkostojen ylläpitäminen on ollut haasteellista.,[object Object],Uusien joustavien opiskelumuotojen tutkiminen ja kehittäminen sekä hyväksi havaittujen toimintatapojen tuominen on ollut hajanaista.,[object Object],Usein on lähdetty ”soitellen sotaan”, mikä aina ei ole hyvä ratkaisu.,[object Object],Yksittäisillä koulutusyksiköllä ei ole yksinkertaisesti taloudellisesti mahdollista ylläpitää monipuolista osaamista hallitsevaa teknistä ja pedagogista tukiorganisaatioita.,[object Object],Tuen keskittäminen kauempana oleviin yksiköihin irrottaa sen asiayhteydestä.,[object Object],Harvat tekniset tukihenkilöt eivät voi olla kaikkien sovellusten mestariosaajia. ,[object Object],Virtuaaliopetuksen ja tvt-palvelujen kehittäminen on perustunut projekteihin.,[object Object],Ongelmana jatkuvuus, monipuolisuus ilman kohtuuttomia kustannuksia.,[object Object],Palveluiden todellisen tarpeen arvioinnin/ennakoinnin ongelma.,[object Object],Johtopäätös: tarvitaan uudenlaisia toimintamenetelmiä ja tapoja asioiden ratkaisemiseksi…,[object Object]
VERKOTUTVerkostoituneen oppimiskeskuksen koordinointi jatvt-palvelujen tutkimus- ja kehitystoiminta,[object Object],[object Object]
Kokoaa verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen.
Tutkii ja kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä huomioivat erityisesti tietotekniikan opetuksen yhteydessä työelämärelevanssin.Päätoteuttaja:,[object Object],”Seinien rakentamisen sijaan toimivien yhteistyöverkostojen luomista.”,[object Object],”Palvelut ja osaaminen esille Verkotut verkkopalvelun kautta.”,[object Object],”Tieto- ja viestintätekniikan käytöllä joustavuutta aikuisopiskeluun.”,[object Object]
Verkotut projekti ja KaVeri hankekokonaisuus,[object Object],”Verkotut projektin tavoitteena on koota kampusalueen organisaatioiden verkko-opetusta tukevia palveluja verkostomaisesti toimivaan oppimiskeskukseen sekä kehittää opetusteknologisia käytänteitä, jotka mahdollistavat joustavan työn ohessa tapahtuvan opiskelun sekä huomioivat erityisesti tietotekniikan opetuksen yhteydessä työelämärelevanssin.”,[object Object],Verkotut on osa KaVeri-hankeverkostoa, joka koostuu Kokkolan kampusalueen koulutusorganisaatioiden verkko-opetusta ja sen tukipalveluja kehittävistä hankkeista.,[object Object],Kokonaisuuteen kuuluvia muita hankkeita ovat koulutusyhtymän "e-Pakki" ja ammattikorkeakoulun "Tulevaisuuden eOppia” projektit.,[object Object],Hankeverkoston alle toivotaan syntyvän lisää verkostomaista oppimiskeskusta kehittäviä ja tukevia hankkeita.,[object Object],Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,[object Object]
Uusi hanke?,[object Object],Uusi hanke?,[object Object],Uusi hanke?,[object Object]
Mitä Verkotut projektissa tiivistettynä tehdään?,[object Object],Kehitetään verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamallia,[object Object],Edistetään aikuiskoulutuksena toteutettavan tietotekniikan maisterikoulutusohjelman työelämärelevanssia ja joustavia opiskelumuotoja,[object Object],Tehdään tieto- ja viestintätekniikan palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa,[object Object],Kehitetään videoviestintäteknologioiden käyttöä paikallisesti.,[object Object],Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,[object Object]
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli,[object Object],Pyrimme luomaan toimintamallia koulutusorganisaatioiden rajat ylittävästä verkostomaisena yhteistyönä toimivasta oppimiskeskuksesta. ,[object Object],Oppimiskeskuksen toimintamallia kehitetään yhdessä yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja koulutusyhtymän kanssa.,[object Object],Erityisenä kohteena on yhteistyöverkostojen rakentaminen koulutusorganisaatioiden sisälle ja niiden välille.,[object Object],Kumpi on oleellisempaa: seinien rakentaminen vai toimivat ja sitoutuneet yhteistyöverkostot?,[object Object],Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,[object Object],8,[object Object]
Verkotut projektiesittely
Koordinaatio ja yhteistyöverkostot ,[object Object],Verkoston jäsenten tehtävänä on:,[object Object],Tehdä verkostoituneen oppimiskeskuksen toiminta-ajatusta tunnetuksi yksikössään.,[object Object],Kerätä tietoa opettajien tvt:n käyttöön liittyvistä teknisistä ja pedagogisista tukipalvelutarpeista.,[object Object],Nostaa esille sellaista osaamisesta, jota yksikkö voisi tarjota palveluna muiden toimijoiden käyttöön Verkotut-palvelumallin kautta.,[object Object],Projektin aikana koordinaatio- ja verkostoyhteistyö resursoitu projektin kautta projektin aikana,[object Object],Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,[object Object],10,[object Object]
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli ,[object Object],Verkostoitunut oppimiskeskus tulee välittämään tieto- ja viestintä-tekniikan käytön pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja, joihin kampusalueen koulutusorganisaatioiden toimijoiden kesken on tarvetta.,[object Object],Ideana on nostaa esille tvt-palveluita, joita ei ole ollut kestävää luoda pelkästään yhtä organisaatiota varten.,[object Object],Voisiko esim. yhdessä yksikössä tärkeänä pidettyä osaamista tai tuotteistettua palvelua tarjota myös muille, jos yksikkö ei tarvitse tätä vuosittain täyttä 12 kk omaan käyttöönsä?,[object Object],Voisiko yksikkö/projekti/koulutusohjelma tms. hankkia joustavasti esim. vuosittain muuttuvan tarpeensa mukaisesti haluamaansa tvt-palvelua verkoston kautta?,[object Object],Oppimiskeskus toimii hajautetusti eri yksiköissä ja sen ilmentymänä toimii Verkotut-sivusto, jonka kautta palvelut ovat löydettävissä.,[object Object],Pentti Impiö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,[object Object],11,[object Object]
Verkostoituneen oppimiskeskuksen toimintamalli ,[object Object]
Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi,[object Object],Tavoitteena:,[object Object],Vaihtaahyviä, toimiviakäytänteitäorganisaatioidenkeskenkoskientyönohessaopiskeluajasitenlisätäopiskelijoittenjaksamistajamotivaatiota.,[object Object],Kehittäätyökalujaajastajapaikastariippumattomaanopiskeluun.,[object Object],Lisätäyritystentietoisuuttaopintojensisällöstäjotta he voivatentistäparemminhyödyntääniitäomissatoiminnoissaan.,[object Object],Hyötyäkoulutusorganisaatiossayritystenerityisosaamisesta.,[object Object],Luodamallivalmistuneittenopiskelijoittenosaamisenylläpitoon.,[object Object],Pilotoidakäytänteitätietotekniikanmaisterikoulutuksessa.,[object Object]
Joustavat opiskelumuodot ja tietotekniikan opetuksen työelämärelevanssi,[object Object]
TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:,[object Object],Tavoitteena:,[object Object],Uusienopetusteknologistenratkaisujenetsiminen, tutkiminenjasoveltaminenopetukseenjaetäohjaukseen.,[object Object],TVT-palvelujen vaikuttavuuden ja soveltuvuuden tutkiminen työn ohessa tapahtuvan aikuiskoulutuksen näkökulmasta.,[object Object],Tutkimustyöntuloksetraportoidaankansallisissajakansainvälisissäjulkaisuissajakonferensseissa.,[object Object]
TVT-palveluihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta:,[object Object],Tutkimus- jakehitystoimintaatoteutetaan case-pohjaisestija se jakautuu:,[object Object],tutkimukseenjaarviointiin, ,[object Object],tutkimustulostentuotteistamiseen, ,[object Object],näinsyntyneentoiminnanbenchmarkkaukseenja,[object Object],siitäsaaduntiedonpohjaltatapahtuvaanjatkokehittämiseen.,[object Object]
1 de 18

Recomendados

KaVeri Verkotut por
KaVeri VerkotutKaVeri Verkotut
KaVeri VerkotutPentti Impiö
283 visualizações28 slides
VALO oppilaitoksissa por
VALO oppilaitoksissaVALO oppilaitoksissa
VALO oppilaitoksissaTomi Toivio
2.2K visualizações100 slides
A oppijat taustaa ja toteutusta por
A oppijat taustaa ja toteutustaA oppijat taustaa ja toteutusta
A oppijat taustaa ja toteutustaSirpa Pursiainen
545 visualizações4 slides
Uudistuva opettajuus por
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuusAnu Pruikkonen
927 visualizações44 slides
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen por
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSanna Brauer
869 visualizações67 slides
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirja por
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirjaKohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirja
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirjaPTimonen, Humak, Humanistinen ammattikorkeakoulu
318 visualizações222 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk por
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vkTaivassalo Minna
778 visualizações29 slides
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista por
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaMatleena Laakso
515 visualizações58 slides
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmät por
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmätAmmattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmät
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmätHarto Pönkä
5K visualizações55 slides
SeOppi 1|2016 por
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K visualizações32 slides
SeOppi 2/2015 por
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K visualizações28 slides
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi... por
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...Taivassalo Minna
343 visualizações46 slides

Mais procurados(20)

03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk por Taivassalo Minna
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk
03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk
Taivassalo Minna778 visualizações
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista por Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Matleena Laakso515 visualizações
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmät por Harto Pönkä
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmätAmmattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmät
Ammattiopen uudet TVT-työkalut ja -menetelmät
Harto Pönkä5K visualizações
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi... por Taivassalo Minna
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...
Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen tukena – esi...
Taivassalo Minna343 visualizações
Tiety por KimmoLaukkanen
TietyTiety
Tiety
KimmoLaukkanen275 visualizações
Sosiaalinen media opetuksessa - reunaehtoja ja mahdollisuuksia por Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessa - reunaehtoja ja mahdollisuuksiaSosiaalinen media opetuksessa - reunaehtoja ja mahdollisuuksia
Sosiaalinen media opetuksessa - reunaehtoja ja mahdollisuuksia
Harto Pönkä6K visualizações
Ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostot por Taivassalo Minna
Ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostotAmmatillisen koulutuksen yhteistyöverkostot
Ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostot
Taivassalo Minna1.6K visualizações
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op) por Suomen eOppimiskeskus ry
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Suomen eOppimiskeskus ry793 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
XR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptx por Taivassalo Minna
XR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptxXR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptx
XR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptx
Taivassalo Minna45 visualizações
Jari Halonen WSOY por Verkkosemma
Jari Halonen WSOYJari Halonen WSOY
Jari Halonen WSOY
Verkkosemma321 visualizações
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus por Harto Pönkä
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Harto Pönkä5.9K visualizações
Digitaalisuus oppimiskulttuurin uudistajana – uusia avauksia por Taivassalo Minna
Digitaalisuus oppimiskulttuurin uudistajana – uusia avauksiaDigitaalisuus oppimiskulttuurin uudistajana – uusia avauksia
Digitaalisuus oppimiskulttuurin uudistajana – uusia avauksia
Taivassalo Minna568 visualizações
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa por Suomen eOppimiskeskus ry
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissaBossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
BossIT Hämeenlinna: suosituksia TVT-johtamiseen kouluissa
Suomen eOppimiskeskus ry1.4K visualizações
Verkon ja oppimisen trendit 2013 por Harto Pönkä
Verkon ja oppimisen trendit 2013Verkon ja oppimisen trendit 2013
Verkon ja oppimisen trendit 2013
Harto Pönkä11.4K visualizações
Kohti tulevaisuuden verkkopedagogiikkaa por Anu Pruikkonen
Kohti tulevaisuuden verkkopedagogiikkaaKohti tulevaisuuden verkkopedagogiikkaa
Kohti tulevaisuuden verkkopedagogiikkaa
Anu Pruikkonen462 visualizações
Ohjeita mallintamiseen por Sanna Brauer
Ohjeita mallintamiseen Ohjeita mallintamiseen
Ohjeita mallintamiseen
Sanna Brauer603 visualizações

Destaque

AprylZA paintings (experimental version) por
AprylZA paintings (experimental version)AprylZA paintings (experimental version)
AprylZA paintings (experimental version)Apryl Anderson
183 visualizações20 slides
Awards2009 por
Awards2009Awards2009
Awards2009CSU Monterey Bay
206 visualizações27 slides
Before & After Arthur por
Before & After ArthurBefore & After Arthur
Before & After ArthurGabhart Invesments, Inc
1.1K visualizações23 slides
Technology Integration @ St. James por
Technology Integration @ St. JamesTechnology Integration @ St. James
Technology Integration @ St. Jamesguesta06b8be6
529 visualizações68 slides
Potomac before & after por
Potomac before & afterPotomac before & after
Potomac before & afterGabhart Invesments, Inc
742 visualizações43 slides
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016 por
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016Pentti Impiö
134 visualizações30 slides

Destaque(20)

AprylZA paintings (experimental version) por Apryl Anderson
AprylZA paintings (experimental version)AprylZA paintings (experimental version)
AprylZA paintings (experimental version)
Apryl Anderson183 visualizações
Awards2009 por CSU Monterey Bay
Awards2009Awards2009
Awards2009
CSU Monterey Bay206 visualizações
Technology Integration @ St. James por guesta06b8be6
Technology Integration @ St. JamesTechnology Integration @ St. James
Technology Integration @ St. James
guesta06b8be6529 visualizações
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016 por Pentti Impiö
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016
Ammatillinen verkostoitumispalvelu LinkedIn 1.12.2016
Pentti Impiö134 visualizações
St. James Tech Integration por guesta06b8be6
St. James Tech IntegrationSt. James Tech Integration
St. James Tech Integration
guesta06b8be6392 visualizações
Death By Sugar New por forestlinden
Death By Sugar NewDeath By Sugar New
Death By Sugar New
forestlinden4.4K visualizações
719 Pennsylvania Floor Plans And Drawings por Gabhart Invesments, Inc
719 Pennsylvania Floor Plans And Drawings719 Pennsylvania Floor Plans And Drawings
719 Pennsylvania Floor Plans And Drawings
Gabhart Invesments, Inc815 visualizações
How To List & Sell Apartment Buildings por Gabhart Invesments, Inc
How To List & Sell Apartment BuildingsHow To List & Sell Apartment Buildings
How To List & Sell Apartment Buildings
Gabhart Invesments, Inc13.3K visualizações
Buddy Programme por jsaiprasad
Buddy ProgrammeBuddy Programme
Buddy Programme
jsaiprasad4.5K visualizações
How to value commercial real estate 101 por Gabhart Invesments, Inc
How to value commercial real estate 101How to value commercial real estate 101
How to value commercial real estate 101
Gabhart Invesments, Inc113.8K visualizações
Rho Kinase Promotes Alloimmune Responses by Regulating the Proliferation and ... por Federal University of Bahia
Rho Kinase Promotes Alloimmune Responses by Regulating the Proliferation and ...Rho Kinase Promotes Alloimmune Responses by Regulating the Proliferation and ...
Rho Kinase Promotes Alloimmune Responses by Regulating the Proliferation and ...
Federal University of Bahia658 visualizações
Requirements for T Lymphocyte Migration in Explanted Lymph Nodes por Federal University of Bahia
Requirements for T Lymphocyte Migration in Explanted Lymph NodesRequirements for T Lymphocyte Migration in Explanted Lymph Nodes
Requirements for T Lymphocyte Migration in Explanted Lymph Nodes
Federal University of Bahia908 visualizações

Similar a Verkotut projektiesittely

Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013 por
Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013
Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013Sanna Brauer
694 visualizações29 slides
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa por
Ammatillinen pedagogiikka digiajassaAmmatillinen pedagogiikka digiajassa
Ammatillinen pedagogiikka digiajassaEsko Lius
776 visualizações30 slides
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja por
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSanna Brauer
1.5K visualizações28 slides
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107 por
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107Anu Wulff
544 visualizações47 slides
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008 por
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Osku Kiri
375 visualizações11 slides
Kopro ari rapo_20012012 por
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012Ari Rapo
373 visualizações33 slides

Similar a Verkotut projektiesittely(20)

Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013 por Sanna Brauer
Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013
Oppimisympäristöhankkeiden helmet VVOP 2013
Sanna Brauer694 visualizações
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa por Esko Lius
Ammatillinen pedagogiikka digiajassaAmmatillinen pedagogiikka digiajassa
Ammatillinen pedagogiikka digiajassa
Esko Lius776 visualizações
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja por Sanna Brauer
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mallejaSome/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Some/ tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja
Sanna Brauer1.5K visualizações
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107 por Anu Wulff
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107
Anu Wulff544 visualizações
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008 por Osku Kiri
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Oppimisteknologiakeskus Kymiedu Yleisesitys2008
Osku Kiri375 visualizações
Kopro ari rapo_20012012 por Ari Rapo
Kopro ari rapo_20012012Kopro ari rapo_20012012
Kopro ari rapo_20012012
Ari Rapo373 visualizações
Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin... por CSC - IT Center for Science
Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin...Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin...
Palvelut suomalaisen koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin...
CSC - IT Center for Science3.9K visualizações
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten? por Harto Pönkä
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Harto Pönkä3.7K visualizações
Verkostosta oppivaksi yhteisöksi por Tiina Sarisalmi
Verkostosta oppivaksi yhteisöksiVerkostosta oppivaksi yhteisöksi
Verkostosta oppivaksi yhteisöksi
Tiina Sarisalmi739 visualizações
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 por eamkhanke
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018 eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eAMK yhteinen työpäivä 29.5.2018
eamkhanke75 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 visualizações
Sosiaalinen media koulussa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys por Matleena Laakso
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Rellun veso 11.8.2009 #ITKretroesitys
Matleena Laakso75 visualizações
Tvt opetuksessa por Matleena Laakso
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 130217 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 visualizações
Tvt osaksi opetuksen arkea por Susanne Nyman
Tvt osaksi opetuksen arkeaTvt osaksi opetuksen arkea
Tvt osaksi opetuksen arkea
Susanne Nyman627 visualizações
PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön ed... por Matleena Laakso
PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön ed...PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön ed...
PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma toisen asteen yhteistyön ed...
Matleena Laakso625 visualizações

Verkotut projektiesittely