O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Answers to The Thattikkoottiya Quiz

:-)

 • Entre para ver os comentários

Answers to The Thattikkoottiya Quiz

 1. 1. ഹരി ആന്‍ഡ്‌ മുരളി presents Exclusively for students of KEEMS Mannanam
 2. 2.  ( ഫുള്‍ സ്ക്രീന്‍ഡ ഇട്ടാല്‍ നല്ല Effect രിട്ടടും )
 3. 3.  വല്ിയ രരാ
 4. 4.  No animals were harmed during the making of this quiz , Except some bloody mosquitoes!
 5. 5.  Neither the Quizzers nor the Quizmasters in this support smoking or other drugs .
 6. 6.  Muralikrishnan Padmakumar ( First 18 Questions )  The rest by HarishankarVA :-D
 7. 7.  Answers shall me mailed to  quizaholicspot@gmail.com  Please attach your name and batch along with the mail .  The quiz will open to attempt till 10:00 am,  30/08/15 , and only one attempt per head .
 8. 8. ഗൂഗിള്‍ അളിയരനാട് സഹായും ര ാദിക്കരുത് . എളടപ്പമുള്ള ര ാദയങ്ങള്‍ ആണ് . നിങ്ങള്‍ ആരരങ്കില്ുും ഗൂഗിള്‍ ഉപരയാഗിച്ചട എന്നറിഞ്ഞാല്‍ ഉടനടി Ban നല്‍രുന്നതാണ് . പരസഹായും പാടില്ല . രുറച് മീന്രച്ചവടും (selfish ) നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് :-p
 9. 9.  Guess Please .We don’t discourage wild guesses .
 10. 10.  The first entry will have the priority :-D
 11. 11.  This is also a rule .  You cant expect us to ask “Who was the last president of Uzbekistan ?” or “രരരളത്തിന്രറ മുന്‍ഡ മുഖ്യമ്രിയ്ക്ക്ക് ഇരപ്പാള്‍ എ്ത വയസ്സായി” or “ഇരയയുരട സവാത്രയ സമരത്തില്‍ രവടി രരാണ്ട് ാരാത്ത ഏര രപാരാളി ആരാരെന്നു ? ”
 12. 12.  A post by our PM Narendra Modi on Facebook – “My speech at the function to celebrate the elevation to Sainthood of ___________ and Mother Euphrasia .’’  Image Follows ( on next slide )  Fill in the blanks 
 13. 13.  Old ______ was divided into four dialects: the Anglian dialects, Mercian and Northumbrian, and the Saxon dialects, KentishandWest Saxon.Through the educational reforms of King Alfred in the ninth century and the influence of the kingdom ofWessex, theWest Saxon dialect became the standard written variety of this particular language .  Which language ?
 14. 14.  This word derives from Greek and it originally meant "leisure" and also "that in which leisure is employed", but later meant "a group to whom lectures were given . Also this term is used to refer to a group of fish .  Which term ?
 15. 15. To which place in Kerala , one can attribute the following things listed below – • seat of the first seminary of the Malabar Church (1833) • the first Catholic Sanskrit School in Kerala (1846) • the first private printing press, CMS Press started by Rev. Benjamin Bailey (1846) • first daily newspaper in Malayalam, the Deepika (1887)
 16. 16.  Points for Kottayam too
 17. 17.  The Pirates! Band of Misfits is a 2012 animated film .  This character in the film ( shown in the pic ) is a famous scientist who conflicts with the hero in the film for claim over a dodo bird .  Name the real life scientist.
 18. 18.  What exactly was created on this NeXt computer ( at CERN ) and was defined by the creator as “the creation of new links and new material by readers, [so that] authorship becomes universal as well as the automatic notification of a reader when new material of interest to him/her has become available.” ?
 19. 19.  TheWorldWideWeb
 20. 20.  In 1989, Boca Raton, Florida, communications attorney Mitchell Rubenstein and his wife Laurie Silvers devised the concept for the Syfy channel and this channel has broadcasted many infamous shows including Paramount's StarTrek .  What was the channel’s initial name /What is the funda behind renaming the channel to Syfy from it’s original name ?
 21. 21.  Sci-fi / Science Fiction /The name was changed to Syfy as it sounded like sci-fi which expanded to science fiction .
 22. 22.  Entirely fitting for the climate of Qatar, the new office for the Minister of Municipal Affairs & Agriculture resembles something sprouting from the earth. But the inspiration goes far beyond mere looks. Design team ‘Aesthetics Architects’ has covered the building in sun shades that can open to let in air and light and close to keep out the heat, mimicking the natural system of something  What inspired the structure of the building referred above ?
 23. 23.  Properly known as the Richat Structure, it is easy to see where its nickname comes from. Looking at it from above, it looks a lot like a big blue ____ staring out of the ground and thus it’s nickname ____ of the Sahara .  FITB
 24. 24.  Warriors like Shivaji changed their horses at this town in anticipation of the difficult climb through the Konkan.Therefore the a Marathi word meaning change was applied to the town and thus the town gets its name and ultimately means ‘TheTown of Change’ .  Which town ?
 25. 25.  Americium (95)  Curium (96)  Berkelium (97)  Californium (98)  Einsteinium (99)  Fermium (100)  Mendelevium (101)  Nobelium (102)  ____________  Which element is missing/What is this list about ?
 26. 26.  Consuming variations of a carbon compound of which the structures are given in the pictures ( bigger images in next slide ) is said to create symptoms like – • decrease in anxiety and motor skills at lower doses • anterograde amnesia, and central nervous system depression at higher doses.  In 2014 , what entity was named so with the misconception of consuming such stuff due to behavioral characteristics ?
 27. 27.  In 1974, a young professor of architecture in Budapest created an apparently impossible object which is said to have different configurations ,numerically 43,252,003,274,489,856,000 .  The product is now available in such cases as shown in the picture .  What ?
 28. 28.  This Malayalam word used to refer to an Indian Jackal roughly translates as "the clever one" or "the one who knows tricks". Regular interactions of him with a tiger , a lion and it’s cub, and occasionally a bat and a goat are well known to all Malayalalis .  What am I talking about ?
 29. 29.  TheWheaton is the measurement of this relative to celebrityWilWheaton.The measurement was standardized whenWil Wheaton achieved half a million of this , with the effect that WilWheaton now has 5.2Wheatons himself (as of June 2014). The milliwheaton (500 of these) is more commonly used.  What am I talking about ?  ( I have a very less number of them due to my inactivity on this )
 30. 30.  Ad by ?
 31. 31.  India had toured Australia and New Zealand before the 1936 Olympics at Berlin. There was a match scheduled at Adelaide, and Pankaj Gupta, the manager of the side, had asked Lord Mayor whether X could be at the ground during the match .X had never seenY playing for India and later met withY and commented some thing which is the only known meeting between them. X andY?
 32. 32.  X- Don Bradman  Y- Dhyan Chand
 33. 33.  The first step toward today's X came in 1948, when Bernard silver, a graduate student, overheard a conversation in the halls of Philadelphia's Drexel Institute ofTechnology.The president of a food chain was pleading with one of the deans to undertake research on capturing product information automatically at checkout.The dean turned down the request, but Bob Silver mentioned the conversation to his friend Norman JosephWoodland, a twenty-seven- year-old graduate student and teacher at Drexel .  X ?
 34. 34. Barcode
 35. 35.  All these are hollywood movies released in 1975,1988,1995 respectively.These movies are connected in a way.What is the connection? 20
 36. 36. All the movies were remade by priyadharshan. Thalavattom(1986)/KyonKi(2005), Kakakuyil(2001) and chandralekha(1997) respectively
 37. 37. 21 . These are songs ByTaylor Swift,Linkin Park and Bruno Mars.Just add the words in each white space left below and give me a relation between the words.
 38. 38.  Kabir , commonly known as _____ ( from Tamil word for Juice ) is fliud in consistency . Different varieties include Mudakathan , Elumichai , Mellikkai goose ,Vepam poo,Kandathippili,etc .  Fill in the Blanks .
 39. 39.  X was once known asVenthan, a former bodyguard of the slainY, leader of the world’s deadliest terrorist organisation at the time,Z  When Sri Lanka goes to the polls on Aug 17, X will be a candidate, hoping to be elected as a member of parliament.  X ,Y and Z ?
 40. 40. X-Sivanathan Navindra Y-Velupillai Prabhakaran Z-LTTE
 41. 41. 24. Apart from being european football clubs (UEFA) what connects these teams.
 42. 42.  X has been a celebration part ofY culture for centuries. The earliest record of the festival that has been found belongs to the reign of Kulasekhara Perumals around i.e. around 800 AD. However, there are great possibilities that the festival was celebrated before this period also. Any ways, due to lack of physical evidences, it has been assumed that the festival started somewhere around 800 A.D. as the harvest festival of the state. However, there are so many legends and stories attached with the day that it seems that the festival has been a part of the region ever since its origin.  X andY ?
 43. 43. X-Onam Y-malayalis

×