ёс зүй нийгмийн хариуцлага

Munkhtur Davaanyam
Munkhtur DavaanyamSouth Korea em MGM-Education
Санхүүчийн мэргэжлийн ёс зүй
2014
Нийгмийн
хариуцлага- Ёс зүй
Д.Мөнхтөр /МУИС-БС, СЭЗ-4/
Агуулга
Ашигласан материал
Нийгмийн хариуцлага
Менежерийн ёс зүй
Бизнесийн ёс зүй
Ёс зүйн тухай ойлголт
Ярилцах
сэдвийн
хүрээ
Ёс зүй гэж ву вэ?
 Ёс зүй нь гүн ухааны нэгэн салбар бөгөөд ёс зүйн талаар
асуултуудыг (сайн эсвэл муу, зөв эсвэл буруу, сайн үйл
эсвэл муу үйл, хууль дүрэм эсвэл гэмт хэрэг гэх мэт)
судлана. Ёс зүй хэмээх ойлголт нь эртний грекийн Ethos
буюу хамтран амьдрах, оршин амьдрах газар гэдэг
утгатайгаар илэрхийлэгддэг байсан.
 Хожим нь хөгжлийн явцад”ёс заншил, зан төлөв, зан
араншин, сэтгэлгээний хэв маяг” гэсэн агуулгатай болж,
тэдгээрийн шинж чанарыг илэрхийлэх болсон.
Аристотель хүний зан төлөвийн өвөрмөц шинжийг
илэрхийлэхийн тулд ёс зүй гэдэг нь хүний сайн сайхан
үйлийг хэлнэ гэж тодорхойлсон.
 Ёс зүй нь хувь хүний ёс суртахуунлаг шинж чанарын
буюу сайн чанаруудын нийлбэр цогцыг нөгөө талаас
хүмүүсийн хоорондын харилцааны хэм хэмжээний
нийлбэр цогцыг хамран судалдаг шинжлэх ухаан юм.
Ёсзүй
• Ёсзүй гэдэг нь хүний юуг муу, юуг буруу,
ямар юмыг сайн, ямар юмыг муу гэж үздэг
тухай хувийн итгэл үнэмшил юм.
• Ёсзүй нь ёс заншил, ёс суртахуун зэрэг
нийгмийн харилцааны категориудтай
салшгүй холбоотой.
Ёс зүй салбарууд
 Гол салбарууд
 Дээд ёс зүй (Meta-ethics): Ёс зүйн талаар онолууд болон
ёс зүйн талаарх онолууд нь хэрхэн бий болсон тухай бас
туйлширсан байж болох талаар
 Норматив ёс зүй (Normativ ethics): Парактикаар
тодорхойлсон ёс суртахууны үйл ажилгааны чиглэлийн
тухай
 Тогтсон ёс зүй (Applied ethics): Ёс суртахуун нь бодит
байдалд яаж илэрдэг тухай
 Сэтгэл зүйн ёс зүй (Moral psychology): Ёс суртахууны хэм
хэмжээ эсвэл байгалиас яаж өгөгдсөн байдаг талаар
 Тодорхойлсон ёс зүй (Descriptive ethics): Хүмүүсийн дагаж
мөрддөг ёс зүйн тухай
 Эдгээр салбарууд нь тус тусдаа олон ялгаатай зүйлүүдийг
судлана.
Ёсзүйн онцлог
Хүн бүр өөрийн ёсзүйтэй байдаг:
Байгууллагын ёсзүй гэж байдаггүй
1
Хүн бүр баримталдаг зан үйл,
ёсзүйгээсээ хамааран харилцан
адилгүй байдаг.
2
Ёсзүй бол харьцангуй ойлголт
бөгөөд туйлын хэмжигдэхүүн
биш.
3
Ёс зүйтэй байна гэдэг нь нийгмийн хэм хэмжээнд
зохицон биеэ авч явахыг хэлнэ. Харин
нийгмийн хэм хэмжээнээс гажууд, зохисгүй
зан үйл гаргахыг ёс зүйгүй байна гэж үзнэ.
Ёсзүйн төлөвшил
Туршлага:
Үнэт зүйл, ёс суртахуун:
Орчин:
Хүн амьдралынхаа явцад олон зүйлийг үзэж, туулсан бүхэн
нь хувь хүний зан үйл ёсзүйд ул мөрөө үлдээж байдаг. /Жш
нь: Амжилттай ажиллаж шагнал урамшуулал авсан хүн улам
сайн ажиллахын төлөө мэрийдэг гэтэл ...., /
Хүмүүсийн нэг хэсэг нь үнэнч шударга байхыг эрхэмлэдэг
бол нөгөө хэсэг нь өндөр албан тушаал, эд хөрөнгө, эрдэм
боловсрол зэргийг хүсдэг.
Ёсзүйд нөлөөлөгч гол хүчин зүйл нь орчны хүчин зүйл байдаг.
Хүний амьдралд урьд өмнө нь бодож төсөөлж байгаагүй олон
зүйл тохоилддог.
Монгол ёс зүй
Ёс зүйн шинжлэх ухаан нь улс үндэстэний хувьд
ялгаатай байх нь бий. Монголчуудийн хувьд ёс
зүй буюу ёс суртахуун бол хүн нийгэмд хэрхэн
биеэ авч явах, юуг яаж хийх бичигдээгүй дүрэм,
журам юм. Ёс суртахууны үндсэн дөрвөн зарчим
байдаг. Эдгээр нь:
1. Бусдыг үл хорлон буяныг үйлдэх
2. Бусдад хүч үл хэрэглэн эвийг хичээх
3. Yл бузарлан сэтгэлийг ариусгах
4. Аливаад үл булхайдан шударгыг эрхэмлэх юм.
Бизнесийн ёс зүйн тодорхойлолт
Бизнес Ёс зүй
Бизнесийн ёс
зүй
• Бизнес гэдэг нь
байгууллагыг
өргөжүүлж ашиг
орлого олж
капиталаа
аривижуулах
нийгмийн хэрэгцээг
хангаад зогсохгүй
өөрөө таашаал авч
байхад чиглэгдсэн
байнгын санаачлага
дээр тулгуурласан
мэргэжлийн эдийн
засгийн үйл
ажиллагаа юм
• Ёс зүй гэдгийг
ерөнхий утгаар
хувь хүн,
байгууллага
нийгмийн дагаж
мөрддөг, ямагт
баримжаалдаг
зүй зохистой
хэм хэмжээ юм.
• Бизнесийн ёс зүй нь
бүхэлдээ бизнес
эрхлэгч хүнд тавьдаг
шаардлага суртахууны
зарчим,хэм хэмжээ
үйл ажиллагаагаа
ажил хэрэгчээр ёс
суртахуунлаг зохион
байгуулах зорилго 2-н
зохицол юм.
Бизнесийн ёс зүй гэдэг нь зах зээл дээр хэрэгжиж мөрдөгдөж байгаа
хуулийн хүрээнд өөрийнхөө үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах чадвартай
, хэлсэн үгэндээ үнэнч, шударга байдал дээр тулгуурласан ажил хэргийн
соёл юм.
Үүсэл хөгжил
 Бизнесийн ёс зүй
• Бизнесийн ёс зүй гэдэг нь эрт үеэс эхлэн
судлагдах болсон.
• Бизнес гэдэг нь “busy” буюу завгүй байх гэсэн
Англи үгнээс үүсчээ.
• Бизнесийн хүрээнд ёс суртахууны ухамсар,
харилцаа үйл ажиллагаа, бизнес
эрхлэгч,байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг
судлах зэргээр нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын
үндсэнд “Бизнесийн ёс зүй” үүсжээ.
Бизнесийн ёс зүйн зорилго
Зорилго 3
Бизнесийн ёс зүйн үүрэг зорилго, ач холбогдол, ёс зүйн
шаардлага, хэм хэмжээ, нийгмийн хариуцлагын тухай
мэдлэг олгох
Бизнес эрхлэгчид тавигдах ёс суртахууны шаардлагыг
тодорхойлох
Бизнесийн байгууллагыханд нийгмийн өмнө хариуцлага
хүлээх чадварыг төлөвшүүлэх
Зорилго 1
Зорилго 2
Менежерийн ёсзүй
Нөлөөлөх
чиглэл
• Ашиг сонирхлын зөрчил Нууц хадгалах Үнэнч байдал
• Хэрэглэгчид Өрсөлдөгчид Хөрөнгийн эзэд Бэлтгэн
нийлүүлэгчид Зуучлагчид Үйлдвэрчний эвлэл г.м
Ажил эрхлэгчийн зүгээс ажил олгогчид хандах хандлага
Ажил олгогчийн зүгээс харилцагчиддаа хандах хандлага
• Ажилд авах, ажлаас халах Цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл
Ажилчдын хувийн асуудалд оролцох
Ажил олгогчийн зүгээс ажил эрхлэгчид хандах хандлага
Менежментийн Ёсзүйн асуудлууд
 Менежерийн ёсзүйн асуудал нь байгууллагын
орчин, ажил үүрэгтэй холбогдон гардаг.
 Менежментийн ёсзүйн асуудлыг хувь хүний
ёсзүйтэй холбоотой байдаг.
 Байгууллагын туршлага үйл ажиллагаатай
холбоотой байдаг. /Байгууллагын ашгийн төлөө
зүй бус бизнесийг хүлээн зөвшөөрөх/
 Менежментийн ёсзүйд байгууллагын орчин, улс
үндэстний соёлын онцлог их нөлөөлдөг.
• Байгууллагад ёсзүйтэй холбоотой, ёс бус үйлдлээс
үүдэлтэй маргаан зөрчилдөөн их гардаг тул
байгууллага ажилчдын ёсзүйн асуудлыг анхаарах
шаардлагатай байдаг.
• Ёс зүйн хэм хэмжээг, хадгалах, зөв төлөвшүүлэхэд
байгууллагын удирдлага чухал үүрэгтэй.
/Ажилчдын дунд судалгаа явуулах, Менежерүүд
хувийн үлгэр жишээ, манлайлах чадвар зэрэг нь их
ач холбогдолтой./
Ёсзүйг удирдах нь
Нийгмийн хариуцлага
 Аливаа байгууллага өөрийн ашиг
сонирхлыг гүйцэлдүүлэх ажиллагаагаа
нийгмийн сайн сайхныг хамгаалж,
дээшлүүлэх үйлстэй хослуулан явуулах
үүргийг нийгмийн хариуцлага гэнэ.
• Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын үүсэл
хөгжил аж үйлдвэрийн хөгжлийн томоохон үе
шатуудтай холбоотой бөгөөд АНУ-д эхэлж
гарсан ойлголт юм.
Хөгжлийн үе шатууд
1800-гаад оны
сүүл
1920-1930-аад он 1960-аад он
Овсгоотнуудын
эрин үе (Аж
үйлдвэрийн
хошуучлагчид
төрсөн)
Хямралын эрин
үе (шинэ эргэлт)
Нийгмийн эрин
үе (Нийгмийн
өөрчлөлт)
1-р үе шат
2-р үе шат
3-р үе шат
Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээ
4.Хөрөнгө
оруулагчид
5.Нийгмийн
сайн сайхан
байдал
1.Байгаль
орчноо
хамгаалах
2.Хэрэглэгчид
3.Ажиллагчид
Нийгмийн хариуцлага
бүхий байгууллага
1
2
3
4
Байгууллагын нэр хүндийг өргөдөг.
Үүгээр дамжин байгууллагын урт хугацааны
ашиг нэмэгддэг.
Бизнесийн байгууллага өөрөө нийгэмд
шинэ шинэ асуудлуудыг бий болгодог ба
тэдгээрийг шийдвэрлэхэд туслах нөөцтэй.
Бизнесийн байгууллага ба иргэд нь
нэг улс нэг нийгмийн эд эсүүд мөн.
Бизнесийн байгууллага бол
нийгэм, төр засаг, ард иргэдийн
түнш юм.
Нийгмийн хариуцлагын сайн тал
Нийгмийн хариуцлагын муу тал
Аливаа бизнесийн зорилго бол эзэмшигч
хөрөнгө оруулагчиддаа ашиг оруулах явдал
байдаг. Иймд нийгмийн хариуцлагатай байх нь
ашиг нэмэгдүүлэх зарчимд харшилна.
1
Бизнес нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэхэд оролцсоноор эрх
мэдэл нь өсч, зохицуулагдахгүйд
хүрнэ.
2
Ашиг сонирхолын зөрөлдөөн гарч
болно.3
Бизнест нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэх дадлага туршлага
дутагддаг. 4
Нийгмийн
хариуцлагын
түвшин
Нийгмийн
хариуцлагад хойрго
хандах
Боломжийнхоо
хэрээр нийгмийн
үүрэг хүлээх
Хууль ёсны ба ёс
зүйн талаас үүргээ
мэдэрч хэрэгжүүлэх
Хуулиар
тогтоосон үүргээ
биелүүлэх
Нийгмийн хариуцлагын түвшин
Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь
Нийгмийн хариуцлагыг албан ба албан бусаар
нарийн төлөвлөж, хэрэгжүүлж, үнэлэх
шаардлагатай.
Хуулийн
хүрээнд
ажиллах
Ёс зүйг
сахиулах Хандив өгөх
► Албан ёсны зохион
байгуулалтын үйл
ажиллагаа
1
Бүх асуудал нь хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж
буй орчинд нийгмийн хариуцлагыг удирдахад
удирдагчийн хувийн авъяас чадвар их
чухал байдаг.
Нэгтгэн
зангидах
чадвар
Харилцааы
ур чадвар
Улс төрийн
мэдрэмж
2
3
4
Оюун
ухааны
чадавхи
Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь
Ашигласан материал
 Ёс зүйн тухай ойлголт- Мөнхсарнай
 Менежментийн үндэс хичээлийн лекц
 Бизнесийн ёс зүйн хичээлийн лекц
Цахим хуудас:
• www.Wikipedia.org
• www.slideshare.net
• www.scribd.com
Санхүүчийн мэргэжлийн ёс зүй
2014
Анхаарлаа
хандуулсан та
бүхэнд баярлалаа
Д.Мөнхтөр /МУИС-БС, СЭЗ-4/
1 de 24

Recomendados

Butets por
ButetsButets
Butetsyivo1004
10K visualizações44 slides
хүний хөгжил por
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжилDorj Otgonchimeg
88.4K visualizações14 slides
төрийн албан хаагчийн ёс зүй por
төрийн албан хаагчийн ёс зүйтөрийн албан хаагчийн ёс зүй
төрийн албан хаагчийн ёс зүйBachkana Enhbat
56.1K visualizações12 slides
Харилцаа гэж юу вэ? por
Харилцаа гэж юу вэ?Харилцаа гэж юу вэ?
Харилцаа гэж юу вэ?Tuvshinsanaa Baasanjav
79.6K visualizações17 slides
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт por
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтYндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт
Yндсэн хуульт төр ба төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтAriunbayar Bazarvaani
32K visualizações17 slides
ёс суртахуун ба харилцаа por
ёс суртахуун ба харилцааёс суртахуун ба харилцаа
ёс суртахуун ба харилцааchuluunbaatargankhuu
40.4K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Бие даалтын стандарт por
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартAdilbishiin Gelegjamts
113.5K visualizações5 slides
сургалт ба хөгжил por
сургалт ба хөгжилсургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжилЦ. Ариунболд
11K visualizações11 slides
Үнэт зүйл por
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйлKhulanshuudeee
7.6K visualizações13 slides
хүний нөөцийн менежмент por
хүний нөөцийн менежментхүний нөөцийн менежмент
хүний нөөцийн менежментUsukhuu Galaa
88.1K visualizações34 slides
темперамент por
темпераменттемперамент
темпераментӨөрийнхөөрөө Бай
53.6K visualizações21 slides
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ... por
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Adilbishiin Gelegjamts
90.9K visualizações42 slides

Mais procurados(20)

Бие даалтын стандарт por Adilbishiin Gelegjamts
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
Adilbishiin Gelegjamts113.5K visualizações
сургалт ба хөгжил por Ц. Ариунболд
сургалт ба хөгжилсургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжил
Ц. Ариунболд11K visualizações
Үнэт зүйл por Khulanshuudeee
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйл
Khulanshuudeee7.6K visualizações
хүний нөөцийн менежмент por Usukhuu Galaa
хүний нөөцийн менежментхүний нөөцийн менежмент
хүний нөөцийн менежмент
Usukhuu Galaa88.1K visualizações
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ... por Adilbishiin Gelegjamts
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
Adilbishiin Gelegjamts90.9K visualizações
илтгэл бичих арга por tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e154.4K visualizações
хүний нөөцийн төлөвлөлт por Buka King
хүний нөөцийн төлөвлөлтхүний нөөцийн төлөвлөлт
хүний нөөцийн төлөвлөлт
Buka King35.6K visualizações
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа por Anaro Nyamdorj
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
Anaro Nyamdorj73K visualizações
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй por Batmunkh Oyuka
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүйУдирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй
Удирдахуйн ухаан ба мэргэжлийн ёс зүй
Batmunkh Oyuka25.9K visualizações
илтгэл por galaasnyama
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.4K visualizações
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por Tserendulam Gan-Erdene
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Tserendulam Gan-Erdene14.2K visualizações
ажилгүйдэл por Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka27.9K visualizações
17 соцеметрийн судалгаа por Tsuntsaga Ch
17 соцеметрийн судалгаа 17 соцеметрийн судалгаа
17 соцеметрийн судалгаа
Tsuntsaga Ch11.2K visualizações
Legts 13 por Siner AG
Legts 13Legts 13
Legts 13
Siner AG16.1K visualizações
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн por Enhjargal Banzragch
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийнбулчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
Enhjargal Banzragch15.3K visualizações
ардчиллын хэлбэр ба онолууд por Nergui Oyunchinmeg
ардчиллын хэлбэр ба онолуудардчиллын хэлбэр ба онолууд
ардчиллын хэлбэр ба онолууд
Nergui Oyunchinmeg30.9K visualizações
дотоод шүүрлийн булчирхай por byamba-1
дотоод шүүрлийн булчирхайдотоод шүүрлийн булчирхай
дотоод шүүрлийн булчирхай
byamba-143.6K visualizações

Similar a ёс зүй нийгмийн хариуцлага

нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3 por
нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3
нийгмийн ажилтны ёс зүй - 3E-Gazarchin Online University
8K visualizações21 slides
бизнес ба ёс зүй por
бизнес ба ёс зүйбизнес ба ёс зүй
бизнес ба ёс зүйAnaro Nyamdorj
9.1K visualizações8 slides
бизнесийн ёс зүй por
бизнесийн ёс зүйбизнесийн ёс зүй
бизнесийн ёс зүйBachkana Enhbat
8.6K visualizações25 slides
нийгмийн ажилтны ёс зүй por
нийгмийн ажилтны ёс зүйнийгмийн ажилтны ёс зүй
нийгмийн ажилтны ёс зүйeeneepeace
9K visualizações13 slides
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ por
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ Mr Nyak
3.4K visualizações6 slides
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ por
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬОюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬbatnasanb
15K visualizações7 slides

Similar a ёс зүй нийгмийн хариуцлага(20)

бизнес ба ёс зүй por Anaro Nyamdorj
бизнес ба ёс зүйбизнес ба ёс зүй
бизнес ба ёс зүй
Anaro Nyamdorj9.1K visualizações
бизнесийн ёс зүй por Bachkana Enhbat
бизнесийн ёс зүйбизнесийн ёс зүй
бизнесийн ёс зүй
Bachkana Enhbat8.6K visualizações
нийгмийн ажилтны ёс зүй por eeneepeace
нийгмийн ажилтны ёс зүйнийгмийн ажилтны ёс зүй
нийгмийн ажилтны ёс зүй
eeneepeace9K visualizações
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ por Mr Nyak
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТОД АРГАЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ
Mr Nyak3.4K visualizações
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ por batnasanb
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬОюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ
Оюунтунгалаг - БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ НЬ
batnasanb15K visualizações
Random 131018004405-phpapp02 por Bayarmaa Anu
Random 131018004405-phpapp02Random 131018004405-phpapp02
Random 131018004405-phpapp02
Bayarmaa Anu225 visualizações
Random 131018004405-phpapp02 por Bayarmaa Anu
Random 131018004405-phpapp02Random 131018004405-phpapp02
Random 131018004405-phpapp02
Bayarmaa Anu199 visualizações
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага por Sukhochirxna
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлаганийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
нийгмийн ажлын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага
Sukhochirxna14.6K visualizações
А.Цэрэндорж, Г.Гэрэлчимэг, П.Сувданчимэг, Х.Мөнхзул-Бизнес эрхлэх хүсэлтэй хү... por erdmiinshuvuu
А.Цэрэндорж, Г.Гэрэлчимэг, П.Сувданчимэг, Х.Мөнхзул-Бизнес эрхлэх хүсэлтэй хү...А.Цэрэндорж, Г.Гэрэлчимэг, П.Сувданчимэг, Х.Мөнхзул-Бизнес эрхлэх хүсэлтэй хү...
А.Цэрэндорж, Г.Гэрэлчимэг, П.Сувданчимэг, Х.Мөнхзул-Бизнес эрхлэх хүсэлтэй хү...
erdmiinshuvuu1.3K visualizações
менежерийн ёс зүй por Bachkana Enhbat
менежерийн ёс зүйменежерийн ёс зүй
менежерийн ёс зүй
Bachkana Enhbat4.4K visualizações
Yos zui ulamjlal por yivo1004
Yos zui ulamjlalYos zui ulamjlal
Yos zui ulamjlal
yivo1004692 visualizações
Sem01 por Batsaikhanshdee
Sem01Sem01
Sem01
Batsaikhanshdee404 visualizações
Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголт por The Institute of Social Sciences
Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголтBatbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголт
Batbayar presentation Нийгмийн ажлын талаарх ерөнхий ойлголт
The Institute of Social Sciences16.5K visualizações
Motivation 2012 por oyundariubuns
Motivation 2012Motivation 2012
Motivation 2012
oyundariubuns868 visualizações

Mais de Munkhtur Davaanyam

Oxygen water por
Oxygen waterOxygen water
Oxygen waterMunkhtur Davaanyam
172 visualizações17 slides
Жолооны тест Солонгос por
Жолооны тест СолонгосЖолооны тест Солонгос
Жолооны тест СолонгосMunkhtur Davaanyam
15.3K visualizações160 slides
제 41회 topik i 정답 표 por
제 41회 topik i 정답 표제 41회 topik i 정답 표
제 41회 topik i 정답 표Munkhtur Davaanyam
2.3K visualizações2 slides
제 41회 topik i 듣기 por
제 41회 topik i 듣기제 41회 topik i 듣기
제 41회 topik i 듣기Munkhtur Davaanyam
1K visualizações12 slides
제 41회 topik i 듣기 읽기 por
제 41회 topik i 듣기 읽기제 41회 topik i 듣기 읽기
제 41회 topik i 듣기 읽기Munkhtur Davaanyam
1.7K visualizações27 slides
제 41회 topik ii 듣기 por
제 41회 topik ii 듣기제 41회 topik ii 듣기
제 41회 topik ii 듣기Munkhtur Davaanyam
2.2K visualizações26 slides

Mais de Munkhtur Davaanyam(20)

Жолооны тест Солонгос por Munkhtur Davaanyam
Жолооны тест СолонгосЖолооны тест Солонгос
Жолооны тест Солонгос
Munkhtur Davaanyam15.3K visualizações
제 41회 topik i 정답 표 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 topik i 정답 표제 41회 topik i 정답 표
제 41회 topik i 정답 표
Munkhtur Davaanyam2.3K visualizações
제 41회 topik i 듣기 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 topik i 듣기제 41회 topik i 듣기
제 41회 topik i 듣기
Munkhtur Davaanyam1K visualizações
제 41회 topik i 듣기 읽기 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 topik i 듣기 읽기제 41회 topik i 듣기 읽기
제 41회 topik i 듣기 읽기
Munkhtur Davaanyam1.7K visualizações
제 41회 topik ii 듣기 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 topik ii 듣기제 41회 topik ii 듣기
제 41회 topik ii 듣기
Munkhtur Davaanyam2.2K visualizações
제 41회 TOPIK II 읽기 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 TOPIK II 읽기제 41회 TOPIK II 읽기
제 41회 TOPIK II 읽기
Munkhtur Davaanyam4.8K visualizações
제 41회 TOPIK II 듣기 쓰기 por Munkhtur Davaanyam
제 41회 TOPIK II 듣기 쓰기제 41회 TOPIK II 듣기 쓰기
제 41회 TOPIK II 듣기 쓰기
Munkhtur Davaanyam8.6K visualizações
монголд тавтай морил ! por Munkhtur Davaanyam
монголд тавтай морил !монголд тавтай морил !
монголд тавтай морил !
Munkhtur Davaanyam1.3K visualizações
эрх мэдэл манлайлал por Munkhtur Davaanyam
эрх мэдэл манлайлалэрх мэдэл манлайлал
эрх мэдэл манлайлал
Munkhtur Davaanyam5.9K visualizações
дадлагын тайлан 1 por Munkhtur Davaanyam
дадлагын тайлан 1дадлагын тайлан 1
дадлагын тайлан 1
Munkhtur Davaanyam60.4K visualizações
дадлагын тайлан por Munkhtur Davaanyam
дадлагын тайландадлагын тайлан
дадлагын тайлан
Munkhtur Davaanyam39.7K visualizações
ёс суртахуун por Munkhtur Davaanyam
ёс суртахуунёс суртахуун
ёс суртахуун
Munkhtur Davaanyam5.7K visualizações
илтгэл 3 жонсон por Munkhtur Davaanyam
илтгэл 3 жонсонилтгэл 3 жонсон
илтгэл 3 жонсон
Munkhtur Davaanyam713 visualizações
лондоны хөрөнгийн бирж Lse por Munkhtur Davaanyam
лондоны хөрөнгийн бирж Lseлондоны хөрөнгийн бирж Lse
лондоны хөрөнгийн бирж Lse
Munkhtur Davaanyam2.4K visualizações
менежментийн экономикс por Munkhtur Davaanyam
менежментийн экономиксменежментийн экономикс
менежментийн экономикс
Munkhtur Davaanyam1.5K visualizações
мөнгөний захын байгууллагууд, ба хэрэгслүүд por Munkhtur Davaanyam
мөнгөний захын байгууллагууд, ба хэрэгслүүдмөнгөний захын байгууллагууд, ба хэрэгслүүд
мөнгөний захын байгууллагууд, ба хэрэгслүүд
Munkhtur Davaanyam1.9K visualizações
Black scholes-merton por Munkhtur Davaanyam
Black scholes-mertonBlack scholes-merton
Black scholes-merton
Munkhtur Davaanyam810 visualizações

ёс зүй нийгмийн хариуцлага

 • 1. Санхүүчийн мэргэжлийн ёс зүй 2014 Нийгмийн хариуцлага- Ёс зүй Д.Мөнхтөр /МУИС-БС, СЭЗ-4/
 • 2. Агуулга Ашигласан материал Нийгмийн хариуцлага Менежерийн ёс зүй Бизнесийн ёс зүй Ёс зүйн тухай ойлголт Ярилцах сэдвийн хүрээ
 • 3. Ёс зүй гэж ву вэ?  Ёс зүй нь гүн ухааны нэгэн салбар бөгөөд ёс зүйн талаар асуултуудыг (сайн эсвэл муу, зөв эсвэл буруу, сайн үйл эсвэл муу үйл, хууль дүрэм эсвэл гэмт хэрэг гэх мэт) судлана. Ёс зүй хэмээх ойлголт нь эртний грекийн Ethos буюу хамтран амьдрах, оршин амьдрах газар гэдэг утгатайгаар илэрхийлэгддэг байсан.  Хожим нь хөгжлийн явцад”ёс заншил, зан төлөв, зан араншин, сэтгэлгээний хэв маяг” гэсэн агуулгатай болж, тэдгээрийн шинж чанарыг илэрхийлэх болсон. Аристотель хүний зан төлөвийн өвөрмөц шинжийг илэрхийлэхийн тулд ёс зүй гэдэг нь хүний сайн сайхан үйлийг хэлнэ гэж тодорхойлсон.  Ёс зүй нь хувь хүний ёс суртахуунлаг шинж чанарын буюу сайн чанаруудын нийлбэр цогцыг нөгөө талаас хүмүүсийн хоорондын харилцааны хэм хэмжээний нийлбэр цогцыг хамран судалдаг шинжлэх ухаан юм.
 • 4. Ёсзүй • Ёсзүй гэдэг нь хүний юуг муу, юуг буруу, ямар юмыг сайн, ямар юмыг муу гэж үздэг тухай хувийн итгэл үнэмшил юм. • Ёсзүй нь ёс заншил, ёс суртахуун зэрэг нийгмийн харилцааны категориудтай салшгүй холбоотой.
 • 5. Ёс зүй салбарууд  Гол салбарууд  Дээд ёс зүй (Meta-ethics): Ёс зүйн талаар онолууд болон ёс зүйн талаарх онолууд нь хэрхэн бий болсон тухай бас туйлширсан байж болох талаар  Норматив ёс зүй (Normativ ethics): Парактикаар тодорхойлсон ёс суртахууны үйл ажилгааны чиглэлийн тухай  Тогтсон ёс зүй (Applied ethics): Ёс суртахуун нь бодит байдалд яаж илэрдэг тухай  Сэтгэл зүйн ёс зүй (Moral psychology): Ёс суртахууны хэм хэмжээ эсвэл байгалиас яаж өгөгдсөн байдаг талаар  Тодорхойлсон ёс зүй (Descriptive ethics): Хүмүүсийн дагаж мөрддөг ёс зүйн тухай  Эдгээр салбарууд нь тус тусдаа олон ялгаатай зүйлүүдийг судлана.
 • 6. Ёсзүйн онцлог Хүн бүр өөрийн ёсзүйтэй байдаг: Байгууллагын ёсзүй гэж байдаггүй 1 Хүн бүр баримталдаг зан үйл, ёсзүйгээсээ хамааран харилцан адилгүй байдаг. 2 Ёсзүй бол харьцангуй ойлголт бөгөөд туйлын хэмжигдэхүүн биш. 3 Ёс зүйтэй байна гэдэг нь нийгмийн хэм хэмжээнд зохицон биеэ авч явахыг хэлнэ. Харин нийгмийн хэм хэмжээнээс гажууд, зохисгүй зан үйл гаргахыг ёс зүйгүй байна гэж үзнэ.
 • 7. Ёсзүйн төлөвшил Туршлага: Үнэт зүйл, ёс суртахуун: Орчин: Хүн амьдралынхаа явцад олон зүйлийг үзэж, туулсан бүхэн нь хувь хүний зан үйл ёсзүйд ул мөрөө үлдээж байдаг. /Жш нь: Амжилттай ажиллаж шагнал урамшуулал авсан хүн улам сайн ажиллахын төлөө мэрийдэг гэтэл ...., / Хүмүүсийн нэг хэсэг нь үнэнч шударга байхыг эрхэмлэдэг бол нөгөө хэсэг нь өндөр албан тушаал, эд хөрөнгө, эрдэм боловсрол зэргийг хүсдэг. Ёсзүйд нөлөөлөгч гол хүчин зүйл нь орчны хүчин зүйл байдаг. Хүний амьдралд урьд өмнө нь бодож төсөөлж байгаагүй олон зүйл тохоилддог.
 • 8. Монгол ёс зүй Ёс зүйн шинжлэх ухаан нь улс үндэстэний хувьд ялгаатай байх нь бий. Монголчуудийн хувьд ёс зүй буюу ёс суртахуун бол хүн нийгэмд хэрхэн биеэ авч явах, юуг яаж хийх бичигдээгүй дүрэм, журам юм. Ёс суртахууны үндсэн дөрвөн зарчим байдаг. Эдгээр нь: 1. Бусдыг үл хорлон буяныг үйлдэх 2. Бусдад хүч үл хэрэглэн эвийг хичээх 3. Yл бузарлан сэтгэлийг ариусгах 4. Аливаад үл булхайдан шударгыг эрхэмлэх юм.
 • 9. Бизнесийн ёс зүйн тодорхойлолт Бизнес Ёс зүй Бизнесийн ёс зүй • Бизнес гэдэг нь байгууллагыг өргөжүүлж ашиг орлого олж капиталаа аривижуулах нийгмийн хэрэгцээг хангаад зогсохгүй өөрөө таашаал авч байхад чиглэгдсэн байнгын санаачлага дээр тулгуурласан мэргэжлийн эдийн засгийн үйл ажиллагаа юм • Ёс зүй гэдгийг ерөнхий утгаар хувь хүн, байгууллага нийгмийн дагаж мөрддөг, ямагт баримжаалдаг зүй зохистой хэм хэмжээ юм. • Бизнесийн ёс зүй нь бүхэлдээ бизнес эрхлэгч хүнд тавьдаг шаардлага суртахууны зарчим,хэм хэмжээ үйл ажиллагаагаа ажил хэрэгчээр ёс суртахуунлаг зохион байгуулах зорилго 2-н зохицол юм. Бизнесийн ёс зүй гэдэг нь зах зээл дээр хэрэгжиж мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд өөрийнхөө үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулах чадвартай , хэлсэн үгэндээ үнэнч, шударга байдал дээр тулгуурласан ажил хэргийн соёл юм.
 • 10. Үүсэл хөгжил  Бизнесийн ёс зүй • Бизнесийн ёс зүй гэдэг нь эрт үеэс эхлэн судлагдах болсон. • Бизнес гэдэг нь “busy” буюу завгүй байх гэсэн Англи үгнээс үүсчээ. • Бизнесийн хүрээнд ёс суртахууны ухамсар, харилцаа үйл ажиллагаа, бизнес эрхлэгч,байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг судлах зэргээр нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын үндсэнд “Бизнесийн ёс зүй” үүсжээ.
 • 11. Бизнесийн ёс зүйн зорилго Зорилго 3 Бизнесийн ёс зүйн үүрэг зорилго, ач холбогдол, ёс зүйн шаардлага, хэм хэмжээ, нийгмийн хариуцлагын тухай мэдлэг олгох Бизнес эрхлэгчид тавигдах ёс суртахууны шаардлагыг тодорхойлох Бизнесийн байгууллагыханд нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх чадварыг төлөвшүүлэх Зорилго 1 Зорилго 2
 • 12. Менежерийн ёсзүй Нөлөөлөх чиглэл • Ашиг сонирхлын зөрчил Нууц хадгалах Үнэнч байдал • Хэрэглэгчид Өрсөлдөгчид Хөрөнгийн эзэд Бэлтгэн нийлүүлэгчид Зуучлагчид Үйлдвэрчний эвлэл г.м Ажил эрхлэгчийн зүгээс ажил олгогчид хандах хандлага Ажил олгогчийн зүгээс харилцагчиддаа хандах хандлага • Ажилд авах, ажлаас халах Цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл Ажилчдын хувийн асуудалд оролцох Ажил олгогчийн зүгээс ажил эрхлэгчид хандах хандлага
 • 13. Менежментийн Ёсзүйн асуудлууд  Менежерийн ёсзүйн асуудал нь байгууллагын орчин, ажил үүрэгтэй холбогдон гардаг.  Менежментийн ёсзүйн асуудлыг хувь хүний ёсзүйтэй холбоотой байдаг.  Байгууллагын туршлага үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг. /Байгууллагын ашгийн төлөө зүй бус бизнесийг хүлээн зөвшөөрөх/  Менежментийн ёсзүйд байгууллагын орчин, улс үндэстний соёлын онцлог их нөлөөлдөг.
 • 14. • Байгууллагад ёсзүйтэй холбоотой, ёс бус үйлдлээс үүдэлтэй маргаан зөрчилдөөн их гардаг тул байгууллага ажилчдын ёсзүйн асуудлыг анхаарах шаардлагатай байдаг. • Ёс зүйн хэм хэмжээг, хадгалах, зөв төлөвшүүлэхэд байгууллагын удирдлага чухал үүрэгтэй. /Ажилчдын дунд судалгаа явуулах, Менежерүүд хувийн үлгэр жишээ, манлайлах чадвар зэрэг нь их ач холбогдолтой./ Ёсзүйг удирдах нь
 • 15. Нийгмийн хариуцлага  Аливаа байгууллага өөрийн ашиг сонирхлыг гүйцэлдүүлэх ажиллагаагаа нийгмийн сайн сайхныг хамгаалж, дээшлүүлэх үйлстэй хослуулан явуулах үүргийг нийгмийн хариуцлага гэнэ. • Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын үүсэл хөгжил аж үйлдвэрийн хөгжлийн томоохон үе шатуудтай холбоотой бөгөөд АНУ-д эхэлж гарсан ойлголт юм.
 • 16. Хөгжлийн үе шатууд 1800-гаад оны сүүл 1920-1930-аад он 1960-аад он Овсгоотнуудын эрин үе (Аж үйлдвэрийн хошуучлагчид төрсөн) Хямралын эрин үе (шинэ эргэлт) Нийгмийн эрин үе (Нийгмийн өөрчлөлт) 1-р үе шат 2-р үе шат 3-р үе шат
 • 17. Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээ 4.Хөрөнгө оруулагчид 5.Нийгмийн сайн сайхан байдал 1.Байгаль орчноо хамгаалах 2.Хэрэглэгчид 3.Ажиллагчид Нийгмийн хариуцлага бүхий байгууллага
 • 18. 1 2 3 4 Байгууллагын нэр хүндийг өргөдөг. Үүгээр дамжин байгууллагын урт хугацааны ашиг нэмэгддэг. Бизнесийн байгууллага өөрөө нийгэмд шинэ шинэ асуудлуудыг бий болгодог ба тэдгээрийг шийдвэрлэхэд туслах нөөцтэй. Бизнесийн байгууллага ба иргэд нь нэг улс нэг нийгмийн эд эсүүд мөн. Бизнесийн байгууллага бол нийгэм, төр засаг, ард иргэдийн түнш юм. Нийгмийн хариуцлагын сайн тал
 • 19. Нийгмийн хариуцлагын муу тал Аливаа бизнесийн зорилго бол эзэмшигч хөрөнгө оруулагчиддаа ашиг оруулах явдал байдаг. Иймд нийгмийн хариуцлагатай байх нь ашиг нэмэгдүүлэх зарчимд харшилна. 1 Бизнес нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцсоноор эрх мэдэл нь өсч, зохицуулагдахгүйд хүрнэ. 2 Ашиг сонирхолын зөрөлдөөн гарч болно.3 Бизнест нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх дадлага туршлага дутагддаг. 4
 • 20. Нийгмийн хариуцлагын түвшин Нийгмийн хариуцлагад хойрго хандах Боломжийнхоо хэрээр нийгмийн үүрэг хүлээх Хууль ёсны ба ёс зүйн талаас үүргээ мэдэрч хэрэгжүүлэх Хуулиар тогтоосон үүргээ биелүүлэх Нийгмийн хариуцлагын түвшин
 • 21. Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь Нийгмийн хариуцлагыг албан ба албан бусаар нарийн төлөвлөж, хэрэгжүүлж, үнэлэх шаардлагатай. Хуулийн хүрээнд ажиллах Ёс зүйг сахиулах Хандив өгөх ► Албан ёсны зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа
 • 22. 1 Бүх асуудал нь хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж буй орчинд нийгмийн хариуцлагыг удирдахад удирдагчийн хувийн авъяас чадвар их чухал байдаг. Нэгтгэн зангидах чадвар Харилцааы ур чадвар Улс төрийн мэдрэмж 2 3 4 Оюун ухааны чадавхи Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь
 • 23. Ашигласан материал  Ёс зүйн тухай ойлголт- Мөнхсарнай  Менежментийн үндэс хичээлийн лекц  Бизнесийн ёс зүйн хичээлийн лекц Цахим хуудас: • www.Wikipedia.org • www.slideshare.net • www.scribd.com
 • 24. Санхүүчийн мэргэжлийн ёс зүй 2014 Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа Д.Мөнхтөр /МУИС-БС, СЭЗ-4/

Notas do Editor

 1. Гэр бүл үзэл бодол