O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Дисп. системи. Разтвори.

 • Entre para ver os comentários

Дисп. системи. Разтвори.

 1. 1. РАЗТВОРИ.ВИДОВЕ РАЗТВОРИ Урок МТВ
 2. 2. 1. Дисперсна система Система от две или повече вещества , при която частиците на едното вещество са равномерно разпределени между частиците на другото вещество. – Дисперсна фаза - Веществото, чиито частици са разпределени между частиците на другото. – Дисперсна среда - Веществото, в което е разпределена фазата.
 3. 3. 2. Видове дисперсни системиа) Според размера на частиците на дисперсната фаза Дисперсни Размери на Вид на Еднород- Стабилност Примери системи частиците на частиците ност на на дисперсна системата системата фаза • глина във Грубо- над 100nm кристалчета Хетерогенни нестабилни вода капчици, / наличие на •олио във вода дисперсни мехурчета две фази/ •Сапунена пяна макромоле- •разтвор на Колоидно 1 – 100nm кули, групи от микрохетеро- с различна белтък атоми, генни стабилност •прясно мляко дисперсни молекули и йони молекули и хомогенни стабилни •захарен Истински под 1 nm йони /липсват две разтвор фази/ •спиртен разтвори разтвор •разтвори на соли
 4. 4. б) Cпоред агрегатното състояние надисперсните системи
 5. 5. 3. Истински разтвори• При тях диспергираното вещество се нарича разтворено вещество, а дисперсната среда разтворител.• Под термина истински разтвори се разбират истинските течни разтвори.• Най-голямо значение от разтворите имат водните разтвори, т.е. разтворител е водата.
 6. 6. 4. Същност на разтварянето• За да се разтвори едно вещество в даден разтворител е необходимо: 1. Да се преодолеят силите на привличане между градивните частици(йони или молекули) на разтвореното вещество; 2. Да се преодолеят силите на привличане между молекулите на разтворителя.• При разтварянето частиците на разтвореното вещество и молекулите на разтворителя взаимодействат.
 7. 7. а) Разтваряне на газове – вследствиена топлинното движение на газовите молекулисместта се хомогенизира.
 8. 8. http://www.yellowtang.org/animations/diffusion.swf
 9. 9. “подобни се разтварят в подобни”.б) Разтваряне накристални вещества –полярните молекули на разтворителяпривличат йоните от кристалнатарешетка.
 10. 10. Разтварянето е съпроводено и с друг процес. Това епроцесът на взаимодействие между частиците наразтвареното вещество и молекулите на разтворителя.Образуват се нетрайни групировки с непостоянен състав,наречени солвати, а когато разтворителят е вода -хидрати. Този процес е наречен солватация (хидратация).
 11. 11. В някои случаи частиците на разтвореното вещество и част отводните молекули са толкова здраво свързани, че хидратнатаобвивка се запазва и след изкристализиране на веществото.Образуват се т.нар. кристалохидрати, например :CuSО4.5H2O, FeSO4.7H2O, които са химични съединения спостоянен състав.
 12. 12. 5. Топлинен ефект на разтварянето• Разграждането на дадено твърдо или течно вещество е свързано с изразходване на енергия. Затова процесът има отрицателен топлинен ефект (-Q1).• От друга страна солватацията е съпроводен с отделяне на топлина (+Q2).• Топлинният ефект (Q) на разтварянето е сума от топлинните ефекти на двата процеса, т.е.: Q= -Q1 + Q2 или Q= |Q2| -|Q1| В зависимост от това кой от топлинните ефекти Q1 или Q2 е по-голям, топлинният ефект на разтваряне Q е положителен или отрицателен.
 13. 13. БЛАГО ДАРЯ ЗАВНИМ АНИЕ ТО!!!

×