Anúncio

Quadre tipologia textual

Professora d'orientació educativa em Institut Carles Vallbona, Granollers.
30 de Sep de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Quadre tipologia textual

  1. TIPOLOGIA TEXTUAL TIPUS DE TEXT INTENCIÓ PRESENTACIÓ EXTERNA I/O ESTRUCTURA INTERNA LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST TIPUS DE TEXT NARRATIU Relatar fets i processos, reals o fantàstics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. És un text subjectiu. Ordre cronològic dels fets en plantejament-nus i desenllaç (tot i que també hi pot haver alteracions, com el flashback) Verbs d'acció (entrar, ballar, viatjar...)en pretèrit perfet simple o perifràstic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endemà, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) Novel.la, conte, relat, rondalla, llegenda, faula, etc. Memòries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cròniques històriques, etc. Notícies de periòdic ,reportatges, cròniques, annals històrics, guions de TV, cinema i ràdio, etc. Còmics i auques. La carta DESCRIPTIU Destacar les característiques, qualitats o detalls d'allò descrit. És un text subjectiu. Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre allò descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrevés),etc..... Adjectius i comparacions. Llenguatge retòric en les descripcions literàries. Precisió lèxica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius. Novel·les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes científiques. Classificacions i taxonomies. Guies turístiques, catàlegs i postals. Definicions de diccionari i enciclopèdia. Ressenyes bibliogràfiques, de cinema, teatre, TV, etc.... RETÒRIC Captar l'atenció cap a la bellesa o raresa del llenguatge. És un text subjectiu. Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc. Figures retòriques de tota mena (metàfores, anacoluts, al·literacions, hipèrbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia.... Poesies, cançons, romanços, etc. Prosa poètica, haikús, tankes, etc. Poesies visuals, cal·ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de metàfores col·loquials. Publicitat. Creació literària en general. EXPLICATIU Transmetre informació i coneixements de forma clara . És un text objectiu. Ordre lògic d'idees o conceptes, amb o sense gràfics i il.lustracions: introducció- desenvolupament-conclusió i fonts d'informació.... Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, així, però, causa- conseqüència,ordre etc.), cohesió lèxica mitjançant sinònims, repeticions, camps lèxics i famílies de mots, etc. Enunciats entre parèntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives. Temes teòrics i treballs monogràfics. Tríptics informatius. Informes i conferències. Exàmens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Ponències en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents àudiovisuals
  2. INSTRUCTIU Incitar a la realització d'alguna activitat. És un text objectiu. Ordre lògic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions.... Verbs en imperatiu. Perífrasis d'obligació (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). Lèxic molt precís. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vostè, vós), disposició espacial específica, amb punts o representable amb esquemes. Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives. Lleis. Instruccions dels caixers automàtics, receptes mèdiques, textos legals, publicitat, prevenció de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis. ARGUMENTA- TIU Presentar proves i raons per defensar una idea o opinió i convèncer algú d'alguna cosa. És un text subjectiu. Presentació del tema o tesi, presentació dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions.... Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseqüència i ordre, finalitat, oposició (així doncs, però). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat)..... Assaigs i articles d'opinió. Debats, tertúlies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, crítiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Instàncies, sol.licituds i cartes CONVERSACI- ONAL Establir un diàleg entre dos interlocutors. És un text subjectiu. Estructura de pregunta- resposta o comentari-resposta, amb intervenció 1,2,1,2, etc. Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonació, gesticulació, etc.). Interjeccions i onomatopeies. Lèxic col.loquial. Rutines i estereotips lingüístics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuació per regular la intenció dels missatges. Adverbis d'afirmació, negació, dubte, etc. Diàlegs quotidians, converses telefòniques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i qüestionaris. Acudits dialogats. Diàlegs dins de les novel.les i contes. Còmics. Assemblees. Reunions de treball PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor. És un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (horòscop, subjectiu; temps atmosfèric, objectiu). Ordre per temes Verbs en futur o condicional, perífrasis de probabilitat (podrà ser que, deu ser que...) lèxic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals. Horòscops, prediccions metereològiques, prediccions econòmiques i socials. Programes electorals, Projectes. FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm
Anúncio