LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES

Departament d'Educació
Departament d'EducacióProfessora de biologia em Departament d'Educació
LA NUTRICIÓ DELS VEGETALS
1. Les necessitats de les plantes 2. El transport de substàncies per la planta. 3. Les fulles són la fàbrica de les plantes 4. Fotosíntesi i respiració
1. Les necessitats de les plantes Els vegetals, com tots els éssers vius, necessiten energia i matèria , per portar a terme les seues funcions vitals i mantenir les seves estructures. Tots els éssers vius prenen del seu entorn determinades substàncies i energia, i hi retornen al medi altres substàncies i energia. La nutrició és el conjunt de processos mitjançant els quals els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi ambient. Els nutrients són les substàncies que proporcionen l'energia necessària per a mantenir-se vius i la matèria que fa falta per a créixer, reproduir-se i mantenir les estructures.
Es denominen autòtrofs perquè són capaços de transformar la matèria inorgànica del medi ( H 2 O, sals minerals, CO 2 ) en matèria orgànica  (glucosa). I són fotosintètics perquè l’energia que fa possible aquesta transformació és la de la llum solar. Els vegetals (com algues i alguns bacteris) són éssers vius de nutrició autòtrofa i fotosintètica . 1. Les necessitats de les plantes
Els vegetals obtenen del medi el Carboni, l’Hidrogen, l’Oxigen i altres elements essencials, com Nitrogen. Les plantes construeixen les seves mol·lècules a partir dels elements que conté el seu aliment.  - Per les arrels els vegetals obtenen aigua i sals minerals del sòl dissoltes en ella. • De l ’aigua (H 2 O), el vegetal obtindrà l’ H i deixarà anar l’O 2 pels estomes de les fulles. • De les sals minerals que entren dissoltes amb l’aigua obtindran nitrogen , fòsfor , potassi , magnesi , ferro , i altres oligoelements  - A través dels estomes de les fulles capta el CO 2 , d’on obtindrà el Carboni i l’ Oxigen  H 2 O i sals minerals dissoltes
COM ENTREN ELS NUTRIENTS ? L’ARREL S’encarrega de fixar el vegetal al sòl i d’absorbir l’aigua i les sals minerals. Aquesta absorció es fa a través dels pèls absorbents. Pèls absorbents Aaaaaaaa Zona de creixement LES FULLES  Són òrgans laminars en els que té lloc principalment l’intercanvi  de gasos (les plantes deixen anar O 2 i agafen CO 2 del medi) i la fotosíntesi .  Aquest intercanvi de gasos té lloc a través d’uns petits porus situats al revers de les fulles, anomenats estomes .
ELS ESTOMES Són els petits porus localitzats en la superfície de les fulles. Consten de dues grans cèl·lules oclusives o de guarda envoltades de cèl·lules acompanyants. El nombre d'estomes és molt variable com també ho són les dimensions dels estomes. La funció dels estomes és permetre l’intercanvi gasós , imprescindibles per realitzar la fotosíntesis i la respiració. És a dir a través de l’estoma entra CO 2 i hi ha un intercanvi d’O 2 . Això comporta, al mateix temps, una pèrdua d’aigua en forma de vapor per transpiració. Els estomes s'obren i es tanquen per l'acció de les cèl·lules oclusives, a causa de canvis en la turgència. D’aquesta manera es regula la grandària total del porus i, per tant, la capacitat d'intercanvi de gasos i de pèrdua d'aigua de la planta. Diversos factors regulen l'obertura i tancament d’ estomes: l'estrès hídric, la concentració de diòxid de carboni, la temperatura i la llum.
Ostiol Cèl·lules oclusives ELS ESTOMES Estoma
ELS ESTOMES vistos amb microscopi òptic.
ELS ESTOMES vistos amb microscopi electrònic
L’aigua i les sals minerals que absorbeixen les arrels de les plantes formen el que s’anomena saba bruta. La saba bruta puja pel xilema fins a les fulles i les parts on es fa la fotosíntesi. 2. EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES PER LA PLANTA En les fulles, els productes resultants de la fotosíntesi donen lloc a la saba elaborada . La saba elaborada circula per l’interior del floema , des de les fulles i les regions on es fa fotosíntesis fins a la totes les cèl·lules de la planta.
EL XILEMA I EL FLOEMA 2. El transport de substàncies per la planta EL XILEMA EL FLOEMA
 
La saba bruta puja pel xilema, en contra de la gravetat, gràcies a dos mecanismes: 2. El transport de substàncies per la planta LA TRANSPIRACIÓ A les fulles arriba gran quantitat d'aigua absorbida per les arrels: d'aquesta, només una petita part s'utilitza en la fotosíntesi. La resta, passa a l'exterior en forma de vapor d'aigua. Aquesta pèrdua d'aigua en forma de vapor és el que s'anomena transpiració . La transpiració provoca una pressió negativa que origina una succió de la saba bruta de les arrels a les fulles. CAPIL·LARITAT Els vasos del xilema són molt fins i això facilita l’ascenció. Les molècules de l’aigua tenen una forta cohesió que les manté unides.
TRANSPIRACIÓ
Per les arrels, les plantes absorveixen l’ aigua i les sals minerals del sòl que hi ha dissoltes en ella. • De l ’aigua obtindran l’ Hidrogen i deixaran anar l’ Oxigen pels petits porus de les fulles: estomes . • De les sals minerals que entren dissoltes amb l’aigua obtindran nitrogen , fòsfor , potassi , magnesi , ferro , i altres oligoelements  A través dels estomes de les fulles capta el CO 2 , i deixa anar O 2 i H 2 O ,[object Object],L’aigua i les sals minerals que absorbeixen les arrels de les plantes formen el que s’anomena saba bruta,  que puja pel xilema.  La saba elaborada ( H 2 O i glúcids) circula per l’interior del floema , des de les fulles i les parts on es fa fotosíntesis fins a la totes les cèl·lules de la planta. REPASSEM...
3. LES FULLES SÓN LES FÀBRIQUES DE LES PLANTES A les fulles arriba la saba bruta amb aigua i sals minerals i també el CO 2 que ha entrat pels estomes. Serà a l’interior de les cèl·lules de la fulla on tindrà lloc la transformació d’aquestes molècules senzilles i inòrganiques en molècules orgàniques més complexes. És a dir, les fulles realitzen una de les funcions més importants per a la vida, la FOTOSÍNTESIS. Per entendre com és aquest complexe procès hem de coneixer quina és l’estructura interna de les fulles, i recordar que les cèl·lules vegetals tenen uns orgànuls exclusius dels organismes fotosintètics que són els CLOROPLASTS.
3. Les fulles són la fàbrica de les plantes Sota l’epidermis trobem les  cèl·lules del parènquima fotosintètic , que es caracteritzen per contenir uns orgànuls anomenats cloroplasts. PARÈNQUIMA FOTOSINTÈTIC Els cloroplasts són orgànuls propis de la cèl·lula vegetal que contenen clorofil·la. Gràcies a això pot dur a terme el procés de la fotosíntesi. L’ epidermis sol estar coberta per una capa de ceres i cutina, que la impermeabiltza, anomenada cutícula . EPIDERMIS CUTÍCULA L’interior d’una fulla
ELS CLOROPLASTS El cloroplast està delimitat per una doble membrana. En el seu interior és possible diferenciar-hi un sistema de membranes, anomenades tilacoides , immerses en l’ estroma . Els tilacoides tenen forma de sacs aplanats i poden agrupar-se apilant-se els uns sobre els altres per formar els grana .
ELS CLOROPLASTS vistos amb microscopi
En les membranes dels tilacoides es troba la clorofil·la , tot i que també trobem altres pigments com les xantòfiles (grogues) i els carotens (taronja). Tots ells són responsables de la coloració que presenten les fulles, flors i fruits dels vegetals. Gràcies a la presència d’aquests pigments pot tenir lloc la fotosíntesi . PIGMENTS FOTOSINTÈTICS Un pigment és qualsevol substància que absorbeixi la llum. El color del pigment ve donat per la longitud d'ona no absorbida (i per tant reflectida). Els pigments negres absorbeixen totes les longituds d'ona que els arriba. Els pigments blancs no n’absorbeixen gairebé cap. Els pigments tenen un espectre d'absorció característic de cadascun d'ells. La clorofil·la, el pigment verd comú a totes les cèl·lules fotosintètiques, absorbeix totes les longituds d'ona de l'espectre visible, excepte les de la percepció global del verd, detectat pels nostres ulls. Longitud d’ona (mm)
4. LA FOTOSÍNTESI CO 2 + H 2 O + LLUM GLUCOSA + O 2 Els cloroplasts realitzen aquest procés durant les hores de llum solar. A la nit aturen aquest mecanisme i no alliberen O 2. La fotosíntesi és un complex procés biofísic i bioquímic mitjançant el qual els éssers vius que tenen clorofil·la i altres pigments, capten energia lluminosa procedent del sol i la transformen en energia química (ATP) i amb ella transformen l'aigua i el CO 2 en compostos orgànics (glucosa i altres), alliberant oxigen.
4. LA FOTOSÍNTESI CO 2 + H 2 O + LLUM GLUCOSA + O 2 La glucosa i les molècules produïdes a partir d’ella són transportades a través del floema a les parts de la planta que no fan fotosíntesi. RESPIRACIÓ Al mitocondri la glucosa es degrada per donar energia . RESERVA La glucosa s’emmagatzema en forma de midó a les llavors i algunes arrels en forma de tubercles BIOSÍNTESI A partir de la glucosa es sintetitzen les altres biomolècules : proteïnes, lípids, vitamines,... Aquests sucres seran utilitzats per a:
Tots els éssers vius obtenen l'energia per a les funcions vitals a partir dels nutrients orgànics o biomolècules. El procés consisteix en una combustió controlada de les biomolècules, de la qual en resulten a més a més d'energia útil per a la cèl·lula, aigua, diòxid de carboni i calor. Aquest procés, que utilitza la reactivitat de l'oxigen molecular present en el medi, té lloc en l’interior del mitocondri i rep el nom de respiració aeròbica . 4. LA RESPIRACIÓ SUCRES O 2 O 2 CO 2 CO 2 ENERGIA FOTOSÍNTESI al cloroplast RESPIRACIÓ al mitocondri
4. LA RESPIRACIÓ Les plantes, com els animals, també respiren. Elles també obtenen l’energia degradant la glucosa en presència d’O 2 a l’interior dels mitocondris. La reacció global de la respiració: GLUCOSA + OXIGEN CO 2 + H 2 O + ENERGIA És per això que les plantes, que respiren de dia i de nit, també agafen del medi O 2 i alliberen CO 2 . L’intercanvi de gasos té lloc principalment a través dels estomes de les fulles.
4. LA RESPIRACIÓ Les plantes respiren de dia i de nit. Durant el dia la quantitat de CO 2 que desprenen com a conseqüència de la respiració és menor que la que absorbeixen per a realitzar la fotosíntesi, i l'oxigen que agafen també és menor que el que es desprèn. CO 2 CO 2 O 2 O 2 FOTOSÍNTESI: de dia el vegetal allibera O 2 RESPIRACIÓ: de nit alliberen CO 2 perquè no fan la fotosíntesi
1 de 26

Recomendados

Malalties aparell circulatoriMalalties aparell circulatori
Malalties aparell circulatoriMi Guel
14.1K visualizações1 slide
Els llevatsEls llevats
Els llevatsPol Ortin
14.4K visualizações9 slides
Les moneresLes moneres
Les moneresescolagirasol
17.6K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viussonia ruiz
13.8K visualizações6 slides
Els teixits cel·lularsEls teixits cel·lulars
Els teixits cel·lularsDepartament d'Educació
131.8K visualizações20 slides
RELACIONS DE LA BIOCENOSIRELACIONS DE LA BIOCENOSI
RELACIONS DE LA BIOCENOSIDepartament d'Educació
287.1K visualizações40 slides
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lularsconchi
15.8K visualizações31 slides

Mais procurados(20)

Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers vius
sonia ruiz13.8K visualizações
Els teixits cel·lularsEls teixits cel·lulars
Els teixits cel·lulars
Departament d'Educació131.8K visualizações
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)
Departament d'Educació13K visualizações
RELACIONS DE LA BIOCENOSIRELACIONS DE LA BIOCENOSI
RELACIONS DE LA BIOCENOSI
Departament d'Educació287.1K visualizações
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi15.8K visualizações
UD2 LES CAPES DE LA TERRAUD2 LES CAPES DE LA TERRA
UD2 LES CAPES DE LA TERRA
Departament d'Educació35K visualizações
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof23.6K visualizações
Propietats matèriaPropietats matèria
Propietats matèria
maria14.1K visualizações
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
Departament d'Educació19.2K visualizações
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALSLA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS
Departament d'Educació40.1K visualizações
Metodes separacio mesclesMetodes separacio mescles
Metodes separacio mescles
gsirvent70.2K visualizações
UD 1 LA TAULA PERIÒDICAUD 1 LA TAULA PERIÒDICA
UD 1 LA TAULA PERIÒDICA
Departament d'Educació46.6K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípidsBiologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Biologia 2n Batxillerat. U04. Els lípids
Oriol Baradad30.3K visualizações
Classificacio i nomeclatura éssers viusClassificacio i nomeclatura éssers vius
Classificacio i nomeclatura éssers vius
Anna Giro16.1K visualizações
BiomolèculesBiomolècules
Biomolècules
Jordi Bas5.8K visualizações
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
Dani Ribo7K visualizações
Fonts d’energiaFonts d’energia
Fonts d’energia
arfu631.4K visualizações
Esquema dels 5 regnesEsquema dels 5 regnes
Esquema dels 5 regnes
mllfl6.3K visualizações
Animals invertebrats  classificacióAnimals invertebrats  classificació
Animals invertebrats classificació
cinqueb2544.1K visualizações
Les malalties de la sangLes malalties de la sang
Les malalties de la sang
Tecno Compte7.9K visualizações

Destaque

LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESDepartament d'Educació
111.3K visualizações29 slides
APARELL EXCRETORAPARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETORDepartament d'Educació
107.2K visualizações19 slides
L'APARELL CIRCULATORIL'APARELL CIRCULATORI
L'APARELL CIRCULATORIDepartament d'Educació
98.4K visualizações30 slides
L'APARELL RESPIRATORIL'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORIDepartament d'Educació
135.2K visualizações43 slides
La nutricióLa nutrició
La nutricióLa cova de la Cova
16.1K visualizações38 slides

Destaque(20)

LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
LES CÈL·LULES
Departament d'Educació111.3K visualizações
APARELL EXCRETORAPARELL EXCRETOR
APARELL EXCRETOR
Departament d'Educació107.2K visualizações
L'APARELL CIRCULATORIL'APARELL CIRCULATORI
L'APARELL CIRCULATORI
Departament d'Educació98.4K visualizações
L'APARELL RESPIRATORIL'APARELL RESPIRATORI
L'APARELL RESPIRATORI
Departament d'Educació135.2K visualizações
La nutricióLa nutrició
La nutrició
La cova de la Cova16.1K visualizações
presentación de tabla periodica power pointpresentación de tabla periodica power point
presentación de tabla periodica power point
josclemverde7.6K visualizações
La respiració cèl·lularLa respiració cèl·lular
La respiració cèl·lular
mosansar3.5K visualizações
Què necessiten les plantes per viureQuè necessiten les plantes per viure
Què necessiten les plantes per viure
Escola Olost8.6K visualizações
La nutrició de les plantesLa nutrició de les plantes
La nutrició de les plantes
María 2K visualizações
Problemes SumaProblemes Suma
Problemes Suma
slidario996 visualizações
Fongs KillerFongs Killer
Fongs Killer
slidario381 visualizações
5 regnes5 regnes
5 regnes
indara02407 visualizações
La relació de les plantesLa relació de les plantes
La relació de les plantes
meryvilardi22.4K visualizações
Rutas del piruvatoRutas del piruvato
Rutas del piruvato
Jean Carlos Astohuaman Vilcahuaman15.2K visualizações
Classificació éssers viusClassificació éssers vius
Classificació éssers vius
agarciagarc1.6K visualizações
Els mètodes d’exploració del cos humàEls mètodes d’exploració del cos humà
Els mètodes d’exploració del cos humà
jdorca38.9K visualizações
Les articulacionsLes articulacions
Les articulacions
Marcel Castillejo13.5K visualizações
Moneres 1 rESOMoneres 1 rESO
Moneres 1 rESO
bsaura254.8K visualizações
Anabolisme heteròtrof copyAnabolisme heteròtrof copy
Anabolisme heteròtrof copy
Núria Guixa Boixereu1.5K visualizações

Similar a LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES

2. funció de nutrició2. funció de nutrició
2. funció de nutriciómartaperezmurugo
882 visualizações18 slides
Les plantes per Paco i AlexanderLes plantes per Paco i Alexander
Les plantes per Paco i Alexanderaprenentjunts
392 visualizações16 slides
CuriositatsCuriositats
CuriositatsVicenç Marí
2.8K visualizações26 slides
Tema 2 - Les plantesTema 2 - Les plantes
Tema 2 - Les plantesjordimuletamengual
8.8K visualizações27 slides

Similar a LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES(20)

Tema 11 La nutrició de les plantesTema 11 La nutrició de les plantes
Tema 11 La nutrició de les plantes
Biologia i Geologia4.2K visualizações
2. funció de nutrició2. funció de nutrició
2. funció de nutrició
martaperezmurugo882 visualizações
Power nutrició éssers vius david i albertPower nutrició éssers vius david i albert
Power nutrició éssers vius david i albert
Pep Paunero419 visualizações
Les plantes per Paco i AlexanderLes plantes per Paco i Alexander
Les plantes per Paco i Alexander
aprenentjunts392 visualizações
CuriositatsCuriositats
Curiositats
Vicenç Marí2.8K visualizações
Tema 2 - Les plantesTema 2 - Les plantes
Tema 2 - Les plantes
jordimuletamengual8.8K visualizações
L'alimentació de les plantes power pointL'alimentació de les plantes power point
L'alimentació de les plantes power point
Ana Estela6.2K visualizações
Els essers vius  les plantesEls essers vius  les plantes
Els essers vius les plantes
faginermayol3.9K visualizações
Les plantes per Antonio i PauLes plantes per Antonio i Pau
Les plantes per Antonio i Pau
aprenentjunts1K visualizações
Què són les plantes?Què són les plantes?
Què són les plantes?
MarinaCarbonell5.7K visualizações
FotosintesiFotosintesi
Fotosintesi
asllull344 visualizações
Les plantes per Aitor i ToniLes plantes per Aitor i Toni
Les plantes per Aitor i Toni
aprenentjunts260 visualizações
Cicle matèria energiaCicle matèria energia
Cicle matèria energia
avazqu232.1K visualizações
Les plantes per India i DavidLes plantes per India i David
Les plantes per India i David
aprenentjunts291 visualizações
Les plantes per Rosa i SalaheddineLes plantes per Rosa i Salaheddine
Les plantes per Rosa i Salaheddine
aprenentjunts237 visualizações
2238 nutricio autotrofa_201405292238 nutricio autotrofa_20140529
2238 nutricio autotrofa_20140529
Pep Paunero Rodríguez363 visualizações
2n eso tema 12n eso tema 1
2n eso tema 1
Maribel Barañón974 visualizações
Organització cel·lularOrganització cel·lular
Organització cel·lular
Iris Plaza1.3K visualizações
Metabol·lisme cel·lular1Metabol·lisme cel·lular1
Metabol·lisme cel·lular1
Anna Llibertat Garcia417 visualizações
Les plantes per Pedro, Edu i IkramLes plantes per Pedro, Edu i Ikram
Les plantes per Pedro, Edu i Ikram
aprenentjunts264 visualizações

Mais de Departament d'Educació

ESTRUCTURA DE L'ADN ESTRUCTURA DE L'ADN
ESTRUCTURA DE L'ADN Departament d'Educació
19K visualizações47 slides
Riscos naturals (3r ESO)Riscos naturals (3r ESO)
Riscos naturals (3r ESO)Departament d'Educació
1.3K visualizações29 slides
LES ROQUES. 1r Batx. CTMALES ROQUES. 1r Batx. CTMA
LES ROQUES. 1r Batx. CTMADepartament d'Educació
5.2K visualizações20 slides

Mais de Departament d'Educació(20)

MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
Departament d'Educació16.7K visualizações
ESTRUCTURA DE L'ADN ESTRUCTURA DE L'ADN
ESTRUCTURA DE L'ADN
Departament d'Educació19K visualizações
Riscos naturals (3r ESO)Riscos naturals (3r ESO)
Riscos naturals (3r ESO)
Departament d'Educació1.3K visualizações
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. ImatgesPRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges
Departament d'Educació1.2K visualizações
LES ROQUES. 1r Batx. CTMALES ROQUES. 1r Batx. CTMA
LES ROQUES. 1r Batx. CTMA
Departament d'Educació5.2K visualizações
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació10.1K visualizações
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
EL CICLE MENSTRUAL (3r ESO)
Departament d'Educació18.4K visualizações
UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)
UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)
Departament d'Educació7.9K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICA
Departament d'Educació3.9K visualizações
LA INFORMACIÓ GENÈTICALA INFORMACIÓ GENÈTICA
LA INFORMACIÓ GENÈTICA
Departament d'Educació5.7K visualizações
Aprenentatge a través dels encàrrecs externsAprenentatge a través dels encàrrecs externs
Aprenentatge a través dels encàrrecs externs
Departament d'Educació1.2K visualizações
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
Departament d'Educació24.7K visualizações
Tectònica de plaques 4t ESOTectònica de plaques 4t ESO
Tectònica de plaques 4t ESO
Departament d'Educació24.1K visualizações
Roques líquides. CTMA 1r BatxilleratRoques líquides. CTMA 1r Batxillerat
Roques líquides. CTMA 1r Batxillerat
Departament d'Educació3K visualizações
U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA
U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA
Departament d'Educació12.8K visualizações
U.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDAU.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDA
U.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDA
Departament d'Educació32.9K visualizações
UD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUESUD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
Departament d'Educació2.3K visualizações
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUESUD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD2 LA TECTÒNICA DE PLAQUES
Departament d'Educació23.1K visualizações
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTALWEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL
Departament d'Educació10.9K visualizações

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
6 visualizações5 slides
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
7 visualizações98 slides
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
11 visualizações6 slides
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
33 visualizações4 slides

Último(8)

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA41 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin96 visualizações
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 7 visualizações
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256111 visualizações
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256133 visualizações
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256149 visualizações
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256130 visualizações

LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES

 • 1. LA NUTRICIÓ DELS VEGETALS
 • 2. 1. Les necessitats de les plantes 2. El transport de substàncies per la planta. 3. Les fulles són la fàbrica de les plantes 4. Fotosíntesi i respiració
 • 3. 1. Les necessitats de les plantes Els vegetals, com tots els éssers vius, necessiten energia i matèria , per portar a terme les seues funcions vitals i mantenir les seves estructures. Tots els éssers vius prenen del seu entorn determinades substàncies i energia, i hi retornen al medi altres substàncies i energia. La nutrició és el conjunt de processos mitjançant els quals els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi ambient. Els nutrients són les substàncies que proporcionen l'energia necessària per a mantenir-se vius i la matèria que fa falta per a créixer, reproduir-se i mantenir les estructures.
 • 4. Es denominen autòtrofs perquè són capaços de transformar la matèria inorgànica del medi ( H 2 O, sals minerals, CO 2 ) en matèria orgànica (glucosa). I són fotosintètics perquè l’energia que fa possible aquesta transformació és la de la llum solar. Els vegetals (com algues i alguns bacteris) són éssers vius de nutrició autòtrofa i fotosintètica . 1. Les necessitats de les plantes
 • 5. Els vegetals obtenen del medi el Carboni, l’Hidrogen, l’Oxigen i altres elements essencials, com Nitrogen. Les plantes construeixen les seves mol·lècules a partir dels elements que conté el seu aliment. - Per les arrels els vegetals obtenen aigua i sals minerals del sòl dissoltes en ella. • De l ’aigua (H 2 O), el vegetal obtindrà l’ H i deixarà anar l’O 2 pels estomes de les fulles. • De les sals minerals que entren dissoltes amb l’aigua obtindran nitrogen , fòsfor , potassi , magnesi , ferro , i altres oligoelements - A través dels estomes de les fulles capta el CO 2 , d’on obtindrà el Carboni i l’ Oxigen H 2 O i sals minerals dissoltes
 • 6. COM ENTREN ELS NUTRIENTS ? L’ARREL S’encarrega de fixar el vegetal al sòl i d’absorbir l’aigua i les sals minerals. Aquesta absorció es fa a través dels pèls absorbents. Pèls absorbents Aaaaaaaa Zona de creixement LES FULLES Són òrgans laminars en els que té lloc principalment l’intercanvi de gasos (les plantes deixen anar O 2 i agafen CO 2 del medi) i la fotosíntesi .  Aquest intercanvi de gasos té lloc a través d’uns petits porus situats al revers de les fulles, anomenats estomes .
 • 7. ELS ESTOMES Són els petits porus localitzats en la superfície de les fulles. Consten de dues grans cèl·lules oclusives o de guarda envoltades de cèl·lules acompanyants. El nombre d'estomes és molt variable com també ho són les dimensions dels estomes. La funció dels estomes és permetre l’intercanvi gasós , imprescindibles per realitzar la fotosíntesis i la respiració. És a dir a través de l’estoma entra CO 2 i hi ha un intercanvi d’O 2 . Això comporta, al mateix temps, una pèrdua d’aigua en forma de vapor per transpiració. Els estomes s'obren i es tanquen per l'acció de les cèl·lules oclusives, a causa de canvis en la turgència. D’aquesta manera es regula la grandària total del porus i, per tant, la capacitat d'intercanvi de gasos i de pèrdua d'aigua de la planta. Diversos factors regulen l'obertura i tancament d’ estomes: l'estrès hídric, la concentració de diòxid de carboni, la temperatura i la llum.
 • 8. Ostiol Cèl·lules oclusives ELS ESTOMES Estoma
 • 9. ELS ESTOMES vistos amb microscopi òptic.
 • 10. ELS ESTOMES vistos amb microscopi electrònic
 • 11. L’aigua i les sals minerals que absorbeixen les arrels de les plantes formen el que s’anomena saba bruta. La saba bruta puja pel xilema fins a les fulles i les parts on es fa la fotosíntesi. 2. EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES PER LA PLANTA En les fulles, els productes resultants de la fotosíntesi donen lloc a la saba elaborada . La saba elaborada circula per l’interior del floema , des de les fulles i les regions on es fa fotosíntesis fins a la totes les cèl·lules de la planta.
 • 12. EL XILEMA I EL FLOEMA 2. El transport de substàncies per la planta EL XILEMA EL FLOEMA
 • 13.  
 • 14. La saba bruta puja pel xilema, en contra de la gravetat, gràcies a dos mecanismes: 2. El transport de substàncies per la planta LA TRANSPIRACIÓ A les fulles arriba gran quantitat d'aigua absorbida per les arrels: d'aquesta, només una petita part s'utilitza en la fotosíntesi. La resta, passa a l'exterior en forma de vapor d'aigua. Aquesta pèrdua d'aigua en forma de vapor és el que s'anomena transpiració . La transpiració provoca una pressió negativa que origina una succió de la saba bruta de les arrels a les fulles. CAPIL·LARITAT Els vasos del xilema són molt fins i això facilita l’ascenció. Les molècules de l’aigua tenen una forta cohesió que les manté unides.
 • 16.
 • 17. 3. LES FULLES SÓN LES FÀBRIQUES DE LES PLANTES A les fulles arriba la saba bruta amb aigua i sals minerals i també el CO 2 que ha entrat pels estomes. Serà a l’interior de les cèl·lules de la fulla on tindrà lloc la transformació d’aquestes molècules senzilles i inòrganiques en molècules orgàniques més complexes. És a dir, les fulles realitzen una de les funcions més importants per a la vida, la FOTOSÍNTESIS. Per entendre com és aquest complexe procès hem de coneixer quina és l’estructura interna de les fulles, i recordar que les cèl·lules vegetals tenen uns orgànuls exclusius dels organismes fotosintètics que són els CLOROPLASTS.
 • 18. 3. Les fulles són la fàbrica de les plantes Sota l’epidermis trobem les cèl·lules del parènquima fotosintètic , que es caracteritzen per contenir uns orgànuls anomenats cloroplasts. PARÈNQUIMA FOTOSINTÈTIC Els cloroplasts són orgànuls propis de la cèl·lula vegetal que contenen clorofil·la. Gràcies a això pot dur a terme el procés de la fotosíntesi. L’ epidermis sol estar coberta per una capa de ceres i cutina, que la impermeabiltza, anomenada cutícula . EPIDERMIS CUTÍCULA L’interior d’una fulla
 • 19. ELS CLOROPLASTS El cloroplast està delimitat per una doble membrana. En el seu interior és possible diferenciar-hi un sistema de membranes, anomenades tilacoides , immerses en l’ estroma . Els tilacoides tenen forma de sacs aplanats i poden agrupar-se apilant-se els uns sobre els altres per formar els grana .
 • 20. ELS CLOROPLASTS vistos amb microscopi
 • 21. En les membranes dels tilacoides es troba la clorofil·la , tot i que també trobem altres pigments com les xantòfiles (grogues) i els carotens (taronja). Tots ells són responsables de la coloració que presenten les fulles, flors i fruits dels vegetals. Gràcies a la presència d’aquests pigments pot tenir lloc la fotosíntesi . PIGMENTS FOTOSINTÈTICS Un pigment és qualsevol substància que absorbeixi la llum. El color del pigment ve donat per la longitud d'ona no absorbida (i per tant reflectida). Els pigments negres absorbeixen totes les longituds d'ona que els arriba. Els pigments blancs no n’absorbeixen gairebé cap. Els pigments tenen un espectre d'absorció característic de cadascun d'ells. La clorofil·la, el pigment verd comú a totes les cèl·lules fotosintètiques, absorbeix totes les longituds d'ona de l'espectre visible, excepte les de la percepció global del verd, detectat pels nostres ulls. Longitud d’ona (mm)
 • 22. 4. LA FOTOSÍNTESI CO 2 + H 2 O + LLUM GLUCOSA + O 2 Els cloroplasts realitzen aquest procés durant les hores de llum solar. A la nit aturen aquest mecanisme i no alliberen O 2. La fotosíntesi és un complex procés biofísic i bioquímic mitjançant el qual els éssers vius que tenen clorofil·la i altres pigments, capten energia lluminosa procedent del sol i la transformen en energia química (ATP) i amb ella transformen l'aigua i el CO 2 en compostos orgànics (glucosa i altres), alliberant oxigen.
 • 23. 4. LA FOTOSÍNTESI CO 2 + H 2 O + LLUM GLUCOSA + O 2 La glucosa i les molècules produïdes a partir d’ella són transportades a través del floema a les parts de la planta que no fan fotosíntesi. RESPIRACIÓ Al mitocondri la glucosa es degrada per donar energia . RESERVA La glucosa s’emmagatzema en forma de midó a les llavors i algunes arrels en forma de tubercles BIOSÍNTESI A partir de la glucosa es sintetitzen les altres biomolècules : proteïnes, lípids, vitamines,... Aquests sucres seran utilitzats per a:
 • 24. Tots els éssers vius obtenen l'energia per a les funcions vitals a partir dels nutrients orgànics o biomolècules. El procés consisteix en una combustió controlada de les biomolècules, de la qual en resulten a més a més d'energia útil per a la cèl·lula, aigua, diòxid de carboni i calor. Aquest procés, que utilitza la reactivitat de l'oxigen molecular present en el medi, té lloc en l’interior del mitocondri i rep el nom de respiració aeròbica . 4. LA RESPIRACIÓ SUCRES O 2 O 2 CO 2 CO 2 ENERGIA FOTOSÍNTESI al cloroplast RESPIRACIÓ al mitocondri
 • 25. 4. LA RESPIRACIÓ Les plantes, com els animals, també respiren. Elles també obtenen l’energia degradant la glucosa en presència d’O 2 a l’interior dels mitocondris. La reacció global de la respiració: GLUCOSA + OXIGEN CO 2 + H 2 O + ENERGIA És per això que les plantes, que respiren de dia i de nit, també agafen del medi O 2 i alliberen CO 2 . L’intercanvi de gasos té lloc principalment a través dels estomes de les fulles.
 • 26. 4. LA RESPIRACIÓ Les plantes respiren de dia i de nit. Durant el dia la quantitat de CO 2 que desprenen com a conseqüència de la respiració és menor que la que absorbeixen per a realitzar la fotosíntesi, i l'oxigen que agafen també és menor que el que es desprèn. CO 2 CO 2 O 2 O 2 FOTOSÍNTESI: de dia el vegetal allibera O 2 RESPIRACIÓ: de nit alliberen CO 2 perquè no fan la fotosíntesi