GENÈTICA

Departament d'Educació
Departament d'EducacióProfessora de biologia em Departament d'Educació
HERÈNCIA i VARIABILITAT. GENÈTICA MENDELIANA
El nombre de cromosomes d'una espècie roman constant de generació en generació. La reprodució sexual consisteix en la fusió dels gàmetes procedents de dos individus diferents d'una mateixa espècie. El resultat d'aquesta fecundació és un zigot que presenta el doble de cromosomes que els gàmetes. És necessari que en el cicle vital de les espècies amb reproducció sexual hi hagi un moment en què el nombre de cromosomes quede reduït a la meitat. Aquesta reducció cromosòmica té lloc en un procés de divisió nuclear anomenat meiosi . CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI
Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n).
En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres d’elles degeneran i formaran els cossos polars , i una es convertirà en òvul .
CÈL·LULES EN DIVISÓ MEIÒTICA
La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades àcid desoxiribonucleic ( ADN) que es troba en el nucli de totes les cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial) . L’ADN : PORTADOR DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA
L’ESTRUCTURA DE L’ADN Cada nucleòtid conté: - una desoxiribosa (sucre de cinc carbonis) - un grup fosfat i - una de les quatre bases nitrogenades  possibles en l'ADN: Adenina (A) Timina (T) Citosina (C) Guanina (G) L' ADN és un polímer format per una doble cadena de poli nucleòtids .
Les dues cadenes es disposen enrotllades helicoïdalment sobre un mateix eix formant una doble hèlix . Els esquelets pentosa-fosfat de les dues cadenes es troben a la part exterior mentre que les bases nitrogenades es disposen cap a l’interior enllaçades per ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre s’aparellen A amb T i C amb G . Així les dues cadenes són complemèntaries. ESTRUCTURA DE L’ADN Esquelet pentosa (sucre)-fosfat Bases nitogenades aparellades: A-T C-G
Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es troba desespiralitzat, formant una estructura dispersa associada a proteïnes , que ocupa la major part del nucli i que rep el nom de cromatina . L’ADN ES COMPACTA Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es compacta enormement. L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones per a poder empaquetar-se, formant el que es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té unos 200 nucleótidos. Quan s’observa amb un microscopi òptic, la seqüència repetida de nucleosomes pareix un collaret de perles. LA CROMATINA
Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules. En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura d'aquestes molècules d'ADN. Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes .
Els cromosomes es tenyeixen amb colorants bàsics (orceïna o l'hematoxilina), raó per la qual són observables al microscopi òptic i reben aquesta denominació (cromo-soma= cos de color). Bàsicament estan constituïts per ADN i histones fortament empaquetat. ELS CROMOSOMES
Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides , que queden unides per un punt anomenat centròmer . El centròmer divideix el cromosoma en dos parts, els braços , que poden ser iguals o no, segons la posició que hi ocupe. FORMA DELS CROMOSOMES A: cromosoma d’una cromàtida B: cromosoma amb dos cromàtides germanes
Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura discoïdal anomenada cinetòcor , a partir dels qual es formen filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics durant la mitosi i la meiosi.
Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs de  cromosomes:  un joc cromosòmic és d'origen patern  i l'altre d'origen matern. Aquests cromosomes, idèntics des del punt de vista morfològic, i genèticament anàlegs (contenen informació per als mateixos caràcters  tot i que no sempre aquesta és idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs . Els humans tenim 46 cromosomes (2n=46), és a dir, 23 parelles: - 22 parelles són homòlegs i s'anomenen autosomes.  - els altres dos són els cromosomes sexuals o heterocromosomes , XX per a les dones i XY per als homes. Cromàtides homòlogues Cromàtides germanes
EL CARIOTIP El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva morfologia. El cariotip és característic de cada espècie. L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques. Quan es tenyeixen els cromosomes amb Giemsa apareixen una sèrie de bandes fosques i clares, identificatives de cada cromosoma.
ELS CROMOSOMES EN IMATGES
En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens . Un gen és l’unitat hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada d’un determinat caràcter. El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ). Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre. ELS GENS De vegades l’expressió d’un gen té més d’un efecte sobre el fenotip; en conseqüència un gen pot controlar més d’un caràcter. També es pot donar el cas que un caràcter vingue determinat per l’acció conjunta de dos o més gens ( com la sordesa congènita en humans, que ve determinada per dos gens). Són els caràcters poligènics .
Les diferents “alternatives” (originades per mutació) que pot codificar un gen per a un mateix caràcter s’anomenen al·lels . Quan els dos cromosomes homòlegs porten el mateix al·lel (per exemple el patern porta “ulls blaus” i el matern també) diem que aquell individu és homozigòtic per aquell caràcter. Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per aquell caràcter. AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI Al·lels en heterozigosi Al·lels en homozigosi
Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu . És el conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula. GENOTIP I FENOTIP Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que pot influir més en alguns caràcters que en d'altres. FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT GENOTIP: NN o Nn FENOTIP: ulls marrons GENOTIP: nn FENOTIP: ulls blaus
MENDEL i LA GENÈTICA LES LLEIS DE MENDEL MÉS ENLLÀ DE MENDEL
Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols, va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980 descendents. Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix unes pautes concretes. GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884) Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar els seus resultats, que van passar desapercebuts en el món científic durant més de 30 anys. L'any 1900 les seues publicacions van ser redescobertes per tres investigadors que treballaven en el tema de l'herència: Vries , Correns i Tschermack i en reconeixement al seu treball les van anomenar Lleis de Mendel . Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base de la genètica clàssica.
Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures (homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats. Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven dues varietats ben diferenciades: ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL
Mendel va encreuar una planta de llavors grogues pura amb una altra també homozigòtica però amb llavors verdes , les plantes resultants, generació anomenada filial primera (F1), només produïen llavors grogues. LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT) Pèsol groc Pèsol verd gamets gamets Tota la descendència amb pèsols grocs Mendel es va adonar que, si s’encreuaven dos individus diferents però homozigòtics (purs), tenien una descendència uniforme (tots iguals). Acabava de descobrir la 1ª Llei de Mendel. Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F 1 ): tots els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un caràcter són iguals entre ells.
Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors verdes. ( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼). SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Mendel va interpretar que els caràcters que havien desaparegut a la F 1 i reapareixien a la segona generació (F 2 ), havien de ser presents a la F 1 , encara que no es veiessin. La nova hipòtesi de Mendel va ser que els caràcters biològics depenen de parelles de factors hereditaris (un heretat del pare i l'altre de la mare), que se separen quan els individus produeixen les cèl·lules sexuals i que es poden redistribuir a cada generació. 3/4 1/4
SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) GG gg g G Gg G G g g gG Gg Gg Gg gg GG Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar.
Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants i els recessius , que es manifestaven només quan no anaven acompanyats d'un factor dominant. FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS
La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar l'individu homozigòtic del heterozigòtic . Consisteix a creuar el fenotip dominant amb la varietat homozigota recessiva (gg). Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel). Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu en una proporció del 50%. RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA Si és homozigot.... Si és heterozigot....
Mendel va estudiar l'herència de dos caràcter s diferents al mateix temps: dihibridisme . Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb plantes de pèsols grocs i llisos . Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses:  TERCERA LLEI DE MENDEL ( O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”. Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presència de l'altre caràcter. TERCERA LLEI DE MENDEL ( O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT) P F 1 F 2 A (groc) > a (verd) B (llis) > b (rugós) GENOTIPS  FENOTIPS AA i Aa groc aa verd BB i Bb llis Bb rugós
Es parla d’herència intermèdia quan el fenotip de l’híbrid o heterozigot és intermedi entre els fenotips dels homozigots. Cap dels dos caràcters domina sobre l’altre, presenten dominància intermèdia. HERÈNCIA INTERMÈDIA
CODOMINÀNCIA Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals, sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat. S'anomena herència codominant.
QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora d’escollir els caràcters. Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters. Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o aquestes no es compleixen. És el cas de : - HERÈNCIA POLIGÈNICA : molts caràcters venen determinats per l’expressió de dos o més gens. - GENS LLIGATS : gens situats sobre el mateix cromosoma. - AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE : molts gens presenten més de dos al·lels. - HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE : caràcters regulats per gens que es troben en els cromosomes sexuals X i Y.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],HERÈNCIA POLIGÈNICA El fenotip d’aquest caràcters està molt influenciat per l’ambient
GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA  El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del vinagre ( Drosophila melanogaster ). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels quals és molt petit. En 1911, T.H. Morgan, després de realitzar nombrosos experiments va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix cromosoma tendeixen a heretar-se junts . Per a aquests va proposar el terme gens lligats .
Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una disposició lineal , l'un rere l'altre, i , gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi, es produeix la recombinació genètica. La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos gens en el cromosoma. Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA
El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels. Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d ’al·lelomorfisme múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una sèrie al·lèlica . AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents ( I A , I B , I 0  o  i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup sanguini ( A , B , AB o O ) I A = I B  codominància I A  > i  I B < i dominància
Antigen : molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos específics. Anticós : Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària. ELS GRUPS SANGUINIS I A I A I A I 0 I B I 0 I B I B I A I B I 0 I 0 Antigen present en la superfície dels eritròcits Genotip Anticossos presents en el plasma sanguini Reacció als anticossos Anticos A Anticos B Fenotip
[object Object],[object Object],[object Object],DONANT RECEPTOR GRUPS SANGUINIS i TRANSFUSIONS DE SANG
DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE En l’espècie humana, la resta de mamífers i, en general, molts animals, la determinació del sexe de l’individu depèn dels anomenats cromosomes sexuals . Amb algunes excepcions notables, les femelles tenen una combinació cromosòmica XX i els mascles, XY .
L’herència lligada al sexe és la que segueixen els caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals. Es parla d’ herència ginàndrica si el cromosoma sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan localitzats en el cromosoma X . Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir  l’expressió herència holàndrica , si bé és molt poc freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a  ser molt petit i conté pocs gens.  Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos cromosomes; l’anomenada zona homòloga . HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Hemofília Daltonisme Distròfia muscular Sordesa congènita Albinisme ocular Miopàtia de Duchenne Insensibilitat a les hormones masculines Un tipus de gota X Y X
[object Object],[object Object],HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Dos casos ben coneguts d’herència lligada al sexe en humans són el daltonisme i l’hemofília . Daltonisme. És un tipus de ceguesa de colors per algunes tonalitats de verds, blaus i vermells que ve regulada per al·lel recessiu ( d ) situat al cromosoma X Hemofília. Consisteix en la incapacitat de coagular la sang per manca d’algun dels factors de coagulació (VIII o IX segons el tipus d’hemofília).
Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu). Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel recessiu presenten la malaltia. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
GENÈTICA HUMANA DONA XX HOME XY APARELLAMENT LINIA DE LA VIDA AFECTAT Els arbres genealògics o pedigree. Són esquemes en què es representen les persones de diverses generacions que estan emparentades entre si. S’hi fan servir símbols senzills per distingir els diversos components de la família, i també s’hi indiquen les relacions que els uneixen. S’utilitzen per estudiar les malalties hereditàries, el seu comportament i la probabilitat que apareguin en futurs individus.
LES MUTACIONS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de mutacions: 1 . Mutacions gèniques : alteracions de la seqüència de nucleòtids d’un gen (puntuals). Afecten a un gen. 2.Mutacions cromosòmiques : alteracions de la seqüència de gens d'un cromosoma, afectant a l'ordre o al nombre dels gens dintre d'un cromosoma. Afecten a un cromosoma. 3.Mutacions genòmiques : alteracions del nombre de cromosomes. Afecten al genoma o la dotació cromosòmica. TIPUS DE MUTACIONS Mutacions gèniques
Mutació cromosòmica
Cariotips humans on s’observen mutacions cromosòmiques (deleccions) en els cromosomes 7 i 16.
Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana masculina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana femenina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down
Mutació genòmica: Síndrome de Turner: 44 autosomes + X Mutació genòmica: Síndrome de Klinefelter 44 autosomes+XXY
FI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 51

Recomendados

UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides
Les cèl·lules mare por
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules mareAnna Giro
4.4K visualizações13 slides
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular por
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecularINS Escola Intermunicipal del Penedès
6.8K visualizações146 slides
73. L'enginyeria genètica por
73. L'enginyeria genètica73. L'enginyeria genètica
73. L'enginyeria genèticaDani Ribo
5.5K visualizações17 slides
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
2.3K visualizações31 slides
ESTRUCTURA DE L'ADN por
ESTRUCTURA DE L'ADN ESTRUCTURA DE L'ADN
ESTRUCTURA DE L'ADN Departament d'Educació
19.2K visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

LA INFORMACIÓ GENÈTICA por
LA INFORMACIÓ GENÈTICALA INFORMACIÓ GENÈTICA
LA INFORMACIÓ GENÈTICADepartament d'Educació
5.8K visualizações36 slides
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes por
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesOriol Baradad
36.9K visualizações60 slides
MENDEL I LA GENÈTICA por
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICADepartament d'Educació
3.9K visualizações26 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
Els teixits cel·lulars por
Els teixits cel·lularsEls teixits cel·lulars
Els teixits cel·lularsDepartament d'Educació
131.9K visualizações20 slides
04. Els bioelements por
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelementsDani Ribo
7K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismesBiologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Biologia 2n Batxillerat. UD16. Els microorganismes
Oriol Baradad36.9K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad22.8K visualizações
04. Els bioelements por Dani Ribo
04. Els bioelements04. Els bioelements
04. Els bioelements
Dani Ribo7K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Oriol Baradad13.9K visualizações
MITOSI I MEIOSI por Jsus28
MITOSI I MEIOSIMITOSI I MEIOSI
MITOSI I MEIOSI
Jsus2819.4K visualizações
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC por Departament d'Educació
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMCREVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
Departament d'Educació16.7K visualizações
50. El nucli cel·lular por Dani Ribo
50. El nucli cel·lular50. El nucli cel·lular
50. El nucli cel·lular
Dani Ribo12K visualizações
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO) por Anna Giro
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
Anna Giro6.9K visualizações
44. L'aparell de golgi por Dani Ribo
44. L'aparell de golgi44. L'aparell de golgi
44. L'aparell de golgi
Dani Ribo5.5K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
Orgànuls cel.lulars por conchi
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi15.8K visualizações
34. El microscopi electrònic por Dani Ribo
34. El microscopi electrònic34. El microscopi electrònic
34. El microscopi electrònic
Dani Ribo12.7K visualizações
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por Departament d'Educació
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
Departament d'Educació195.4K visualizações
31. L’estructura de les cèl·lules por Dani Ribo
31. L’estructura de les cèl·lules31. L’estructura de les cèl·lules
31. L’estructura de les cèl·lules
Dani Ribo1.6K visualizações

Destaque

Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides
Exàmen final genètica por
Exàmen final genèticaExàmen final genètica
Exàmen final genèticaEscola Pia Sant Antoni
1.6K visualizações3 slides
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel LularFub
3.1K visualizações66 slides
Traduccio por
TraduccioTraduccio
Traduccioescorialdigital
18.1K visualizações16 slides
Planeta Aigua por
Planeta AiguaPlaneta Aigua
Planeta Aiguagercarreras
4.8K visualizações9 slides
Apunts Orígen de la vida por
Apunts Orígen de la vidaApunts Orígen de la vida
Apunts Orígen de la vidajcarmonaespinosa
2.2K visualizações8 slides

Destaque(13)

Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Traduccio por escorialdigital
TraduccioTraduccio
Traduccio
escorialdigital18.1K visualizações
Planeta Aigua por gercarreras
Planeta AiguaPlaneta Aigua
Planeta Aigua
gercarreras4.8K visualizações
Apunts Orígen de la vida por jcarmonaespinosa
Apunts Orígen de la vidaApunts Orígen de la vida
Apunts Orígen de la vida
jcarmonaespinosa2.2K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER) por Departament d'Educació
UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)
UD4 SÍNTESI ABIÒTICA (OPARIN I MILLER)
Departament d'Educació23.4K visualizações
18 problemas de genética (resueltos) por 1mario1888555
18 problemas de genética (resueltos)18 problemas de genética (resueltos)
18 problemas de genética (resueltos)
1mario1888555460.6K visualizações
28 Problemas Resueltos De Genética por Raúl Hurtado
28 Problemas Resueltos De Genética28 Problemas Resueltos De Genética
28 Problemas Resueltos De Genética
Raúl Hurtado882.1K visualizações
15 problemas genética resueltos y explicados por mperille
15 problemas genética resueltos y explicados15 problemas genética resueltos y explicados
15 problemas genética resueltos y explicados
mperille1.2M visualizações

Similar a GENÈTICA

Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides

Similar a GENÈTICA(20)

Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Apunts unitat por meritxelltdl
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitat
meritxelltdl541 visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por Departament d'Educació
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
La divisió cel·lular por txellrocaprevera
La divisió cel·lularLa divisió cel·lular
La divisió cel·lular
txellrocaprevera6.9K visualizações
Les bases de la genètica 1 CMC por jusescola
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
jusescola3.9K visualizações
L’adn i els cromosomes por Txema Professor
L’adn i els cromosomesL’adn i els cromosomes
L’adn i els cromosomes
Txema Professor1.5K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
La revolució genètica por montsejaen
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
montsejaen1.7K visualizações

Mais de Departament d'Educació

MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC por
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICDepartament d'Educació
16.8K visualizações32 slides
Riscos naturals (3r ESO) por
Riscos naturals (3r ESO)Riscos naturals (3r ESO)
Riscos naturals (3r ESO)Departament d'Educació
1.3K visualizações29 slides
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges por
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. ImatgesPRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. ImatgesDepartament d'Educació
1.2K visualizações18 slides
LES ROQUES. 1r Batx. CTMA por
LES ROQUES. 1r Batx. CTMALES ROQUES. 1r Batx. CTMA
LES ROQUES. 1r Batx. CTMADepartament d'Educació
5.2K visualizações20 slides
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx) por
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
10.1K visualizações35 slides
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx) por
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)Departament d'Educació
13.1K visualizações18 slides

Mais de Departament d'Educació(20)

MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC por Departament d'Educació
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
Departament d'Educació16.8K visualizações
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges por Departament d'Educació
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. ImatgesPRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges
PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓ. Imatges
Departament d'Educació1.2K visualizações
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx) por Departament d'Educació
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)
TEORIA CEL·LULAR (Biologia 1r batx)
Departament d'Educació13.1K visualizações
UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx) por Departament d'Educació
UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)
UD1 EL SISTEMA TERRA (CTMA 1r Batx)
Departament d'Educació7.9K visualizações
Aprenentatge a través dels encàrrecs externs por Departament d'Educació
Aprenentatge a través dels encàrrecs externsAprenentatge a través dels encàrrecs externs
Aprenentatge a través dels encàrrecs externs
Departament d'Educació1.2K visualizações
U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA por Departament d'Educació
U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA
U.D. 3 LA SÍNTESI ABIÒTICA
Departament d'Educació12.9K visualizações
U.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDA por Departament d'Educació
U.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDAU.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDA
U.D. 3 PRIMERES TEORIES SOBRE L'ORIGEN DE LA VIDA
Departament d'Educació33K visualizações
UD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES por Departament d'Educació
UD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUESUD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
UD3.ANTECEDENTS DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
Departament d'Educació2.3K visualizações
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL por Departament d'Educació
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTALWEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL
Departament d'Educació10.9K visualizações
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA por Departament d'Educació
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
Departament d'Educació19.2K visualizações
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE por Departament d'Educació
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTREUD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
UD2 MÈTODES D'ESTUDI DE L'INTERIOR TERRESTRE
Departament d'Educació33.5K visualizações
U.D.1 La composició dels éssers vius por Departament d'Educació
U.D.1 La composició dels éssers viusU.D.1 La composició dels éssers vius
U.D.1 La composició dels éssers vius
Departament d'Educació22.1K visualizações

GENÈTICA

 • 1. HERÈNCIA i VARIABILITAT. GENÈTICA MENDELIANA
 • 2. El nombre de cromosomes d'una espècie roman constant de generació en generació. La reprodució sexual consisteix en la fusió dels gàmetes procedents de dos individus diferents d'una mateixa espècie. El resultat d'aquesta fecundació és un zigot que presenta el doble de cromosomes que els gàmetes. És necessari que en el cicle vital de les espècies amb reproducció sexual hi hagi un moment en què el nombre de cromosomes quede reduït a la meitat. Aquesta reducció cromosòmica té lloc en un procés de divisió nuclear anomenat meiosi . CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI
 • 3. Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n).
 • 4. En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres d’elles degeneran i formaran els cossos polars , i una es convertirà en òvul .
 • 6. La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades àcid desoxiribonucleic ( ADN) que es troba en el nucli de totes les cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial) . L’ADN : PORTADOR DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA
 • 7. L’ESTRUCTURA DE L’ADN Cada nucleòtid conté: - una desoxiribosa (sucre de cinc carbonis) - un grup fosfat i - una de les quatre bases nitrogenades possibles en l'ADN: Adenina (A) Timina (T) Citosina (C) Guanina (G) L' ADN és un polímer format per una doble cadena de poli nucleòtids .
 • 8. Les dues cadenes es disposen enrotllades helicoïdalment sobre un mateix eix formant una doble hèlix . Els esquelets pentosa-fosfat de les dues cadenes es troben a la part exterior mentre que les bases nitrogenades es disposen cap a l’interior enllaçades per ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre s’aparellen A amb T i C amb G . Així les dues cadenes són complemèntaries. ESTRUCTURA DE L’ADN Esquelet pentosa (sucre)-fosfat Bases nitogenades aparellades: A-T C-G
 • 9. Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es troba desespiralitzat, formant una estructura dispersa associada a proteïnes , que ocupa la major part del nucli i que rep el nom de cromatina . L’ADN ES COMPACTA Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es compacta enormement. L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones per a poder empaquetar-se, formant el que es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té unos 200 nucleótidos. Quan s’observa amb un microscopi òptic, la seqüència repetida de nucleosomes pareix un collaret de perles. LA CROMATINA
 • 10. Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules. En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura d'aquestes molècules d'ADN. Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes .
 • 11. Els cromosomes es tenyeixen amb colorants bàsics (orceïna o l'hematoxilina), raó per la qual són observables al microscopi òptic i reben aquesta denominació (cromo-soma= cos de color). Bàsicament estan constituïts per ADN i histones fortament empaquetat. ELS CROMOSOMES
 • 12. Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides , que queden unides per un punt anomenat centròmer . El centròmer divideix el cromosoma en dos parts, els braços , que poden ser iguals o no, segons la posició que hi ocupe. FORMA DELS CROMOSOMES A: cromosoma d’una cromàtida B: cromosoma amb dos cromàtides germanes
 • 13. Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura discoïdal anomenada cinetòcor , a partir dels qual es formen filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics durant la mitosi i la meiosi.
 • 14. Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs de  cromosomes:  un joc cromosòmic és d'origen patern  i l'altre d'origen matern. Aquests cromosomes, idèntics des del punt de vista morfològic, i genèticament anàlegs (contenen informació per als mateixos caràcters  tot i que no sempre aquesta és idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs . Els humans tenim 46 cromosomes (2n=46), és a dir, 23 parelles: - 22 parelles són homòlegs i s'anomenen autosomes. - els altres dos són els cromosomes sexuals o heterocromosomes , XX per a les dones i XY per als homes. Cromàtides homòlogues Cromàtides germanes
 • 15. EL CARIOTIP El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva morfologia. El cariotip és característic de cada espècie. L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques. Quan es tenyeixen els cromosomes amb Giemsa apareixen una sèrie de bandes fosques i clares, identificatives de cada cromosoma.
 • 16. ELS CROMOSOMES EN IMATGES
 • 17. En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens . Un gen és l’unitat hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada d’un determinat caràcter. El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ). Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre. ELS GENS De vegades l’expressió d’un gen té més d’un efecte sobre el fenotip; en conseqüència un gen pot controlar més d’un caràcter. També es pot donar el cas que un caràcter vingue determinat per l’acció conjunta de dos o més gens ( com la sordesa congènita en humans, que ve determinada per dos gens). Són els caràcters poligènics .
 • 18. Les diferents “alternatives” (originades per mutació) que pot codificar un gen per a un mateix caràcter s’anomenen al·lels . Quan els dos cromosomes homòlegs porten el mateix al·lel (per exemple el patern porta “ulls blaus” i el matern també) diem que aquell individu és homozigòtic per aquell caràcter. Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per aquell caràcter. AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI Al·lels en heterozigosi Al·lels en homozigosi
 • 19. Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu . És el conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula. GENOTIP I FENOTIP Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que pot influir més en alguns caràcters que en d'altres. FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT GENOTIP: NN o Nn FENOTIP: ulls marrons GENOTIP: nn FENOTIP: ulls blaus
 • 20. MENDEL i LA GENÈTICA LES LLEIS DE MENDEL MÉS ENLLÀ DE MENDEL
 • 21. Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols, va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980 descendents. Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix unes pautes concretes. GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884) Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar els seus resultats, que van passar desapercebuts en el món científic durant més de 30 anys. L'any 1900 les seues publicacions van ser redescobertes per tres investigadors que treballaven en el tema de l'herència: Vries , Correns i Tschermack i en reconeixement al seu treball les van anomenar Lleis de Mendel . Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base de la genètica clàssica.
 • 22. Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures (homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats. Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven dues varietats ben diferenciades: ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL
 • 23. Mendel va encreuar una planta de llavors grogues pura amb una altra també homozigòtica però amb llavors verdes , les plantes resultants, generació anomenada filial primera (F1), només produïen llavors grogues. LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT) Pèsol groc Pèsol verd gamets gamets Tota la descendència amb pèsols grocs Mendel es va adonar que, si s’encreuaven dos individus diferents però homozigòtics (purs), tenien una descendència uniforme (tots iguals). Acabava de descobrir la 1ª Llei de Mendel. Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F 1 ): tots els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un caràcter són iguals entre ells.
 • 24. Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors verdes. ( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼). SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Mendel va interpretar que els caràcters que havien desaparegut a la F 1 i reapareixien a la segona generació (F 2 ), havien de ser presents a la F 1 , encara que no es veiessin. La nova hipòtesi de Mendel va ser que els caràcters biològics depenen de parelles de factors hereditaris (un heretat del pare i l'altre de la mare), que se separen quan els individus produeixen les cèl·lules sexuals i que es poden redistribuir a cada generació. 3/4 1/4
 • 25. SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) GG gg g G Gg G G g g gG Gg Gg Gg gg GG Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar.
 • 26. Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants i els recessius , que es manifestaven només quan no anaven acompanyats d'un factor dominant. FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS
 • 27. La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar l'individu homozigòtic del heterozigòtic . Consisteix a creuar el fenotip dominant amb la varietat homozigota recessiva (gg). Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel). Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu en una proporció del 50%. RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA Si és homozigot.... Si és heterozigot....
 • 28. Mendel va estudiar l'herència de dos caràcter s diferents al mateix temps: dihibridisme . Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb plantes de pèsols grocs i llisos . Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses: TERCERA LLEI DE MENDEL ( O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
 • 29. Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”. Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presència de l'altre caràcter. TERCERA LLEI DE MENDEL ( O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT) P F 1 F 2 A (groc) > a (verd) B (llis) > b (rugós) GENOTIPS FENOTIPS AA i Aa groc aa verd BB i Bb llis Bb rugós
 • 30. Es parla d’herència intermèdia quan el fenotip de l’híbrid o heterozigot és intermedi entre els fenotips dels homozigots. Cap dels dos caràcters domina sobre l’altre, presenten dominància intermèdia. HERÈNCIA INTERMÈDIA
 • 31. CODOMINÀNCIA Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals, sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat. S'anomena herència codominant.
 • 32. QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora d’escollir els caràcters. Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters. Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o aquestes no es compleixen. És el cas de : - HERÈNCIA POLIGÈNICA : molts caràcters venen determinats per l’expressió de dos o més gens. - GENS LLIGATS : gens situats sobre el mateix cromosoma. - AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE : molts gens presenten més de dos al·lels. - HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE : caràcters regulats per gens que es troben en els cromosomes sexuals X i Y.
 • 33.
 • 34. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del vinagre ( Drosophila melanogaster ). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels quals és molt petit. En 1911, T.H. Morgan, després de realitzar nombrosos experiments va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix cromosoma tendeixen a heretar-se junts . Per a aquests va proposar el terme gens lligats .
 • 35. Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una disposició lineal , l'un rere l'altre, i , gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi, es produeix la recombinació genètica. La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos gens en el cromosoma. Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA
 • 36. El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels. Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d ’al·lelomorfisme múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una sèrie al·lèlica . AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents ( I A , I B , I 0 o i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup sanguini ( A , B , AB o O ) I A = I B codominància I A > i I B < i dominància
 • 37. Antigen : molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos específics. Anticós : Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària. ELS GRUPS SANGUINIS I A I A I A I 0 I B I 0 I B I B I A I B I 0 I 0 Antigen present en la superfície dels eritròcits Genotip Anticossos presents en el plasma sanguini Reacció als anticossos Anticos A Anticos B Fenotip
 • 38.
 • 39. DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE En l’espècie humana, la resta de mamífers i, en general, molts animals, la determinació del sexe de l’individu depèn dels anomenats cromosomes sexuals . Amb algunes excepcions notables, les femelles tenen una combinació cromosòmica XX i els mascles, XY .
 • 40. L’herència lligada al sexe és la que segueixen els caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals. Es parla d’ herència ginàndrica si el cromosoma sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan localitzats en el cromosoma X . Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir l’expressió herència holàndrica , si bé és molt poc freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a ser molt petit i conté pocs gens. Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos cromosomes; l’anomenada zona homòloga . HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Hemofília Daltonisme Distròfia muscular Sordesa congènita Albinisme ocular Miopàtia de Duchenne Insensibilitat a les hormones masculines Un tipus de gota X Y X
 • 41.
 • 42. Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu). Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel recessiu presenten la malaltia. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
 • 43. GENÈTICA HUMANA DONA XX HOME XY APARELLAMENT LINIA DE LA VIDA AFECTAT Els arbres genealògics o pedigree. Són esquemes en què es representen les persones de diverses generacions que estan emparentades entre si. S’hi fan servir símbols senzills per distingir els diversos components de la família, i també s’hi indiquen les relacions que els uneixen. S’utilitzen per estudiar les malalties hereditàries, el seu comportament i la probabilitat que apareguin en futurs individus.
 • 44.
 • 45. Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de mutacions: 1 . Mutacions gèniques : alteracions de la seqüència de nucleòtids d’un gen (puntuals). Afecten a un gen. 2.Mutacions cromosòmiques : alteracions de la seqüència de gens d'un cromosoma, afectant a l'ordre o al nombre dels gens dintre d'un cromosoma. Afecten a un cromosoma. 3.Mutacions genòmiques : alteracions del nombre de cromosomes. Afecten al genoma o la dotació cromosòmica. TIPUS DE MUTACIONS Mutacions gèniques
 • 47. Cariotips humans on s’observen mutacions cromosòmiques (deleccions) en els cromosomes 7 i 16.
 • 48. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
 • 49. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana masculina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana femenina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down
 • 50. Mutació genòmica: Síndrome de Turner: 44 autosomes + X Mutació genòmica: Síndrome de Klinefelter 44 autosomes+XXY
 • 51.