biologia química genética geologia plaques tectòniques capes terra eso tectònica reproduccióhumana embriologia terra àtom deriva continental batxillerat invertebrats vertebrats nutrició naturals cièncie educaciÓ 2n zigot lleis de mendel alelos mendel roques ciències de la terra interior terrestre miller oparin origenvida electró adn gen cromosoma mètode sísmic nucli escorça litosfera mantell cmc cos hum microscopielectrònic ciencia microscopi àcid nucleic doble hèlix nucleotid incendios inundaciones tsunamis volcanes terremotos geodinamica interna geodinamica externa placenta fetus gestació minerals diploide haploide fecundació cromosomes reproducció sexual meiosi teoria cel·lular cèl·lula cicle ovàric cicle uterí ovulació menstruáció teoria de sistemes ctma alelomorfismo morgan herència lligada sexe dna endometri mitosi gestación .... desenvolupament embrionari embrió embaràs recessiu herencia dominancia magmatismo roques ígnies roques plutòniques roques volcàniques magma síntesis abiótica panspermia pasteur van helmont redi generació espontània dinàmica interna geosfera wegener deriva biomolecules mètodes indirectes ones sísmiques tierra model geoquímic model geodinàmic geosfera essers vius aigua agua cristal mineral hidrocarburos nomenclatura formulación carbono neutralització síntesi àcid base oxidació reactivos reacciónquímica estequiometria productos coacervats volcans sismes cos huma bilis ciències estómago digestió digestión intestí duodè digestivo electronegativitat metàl·lic iònic enllaç regla octet nombre d'xidació covalent bigbang galileu einstein ptolomeu kepler univers copèrnic newton geocentrisme heliocentrisme elements químics taula periòdica electrons orbital rutherford modelatòmic dalton thomson central nervous system spinal cord neuron health urine orina kidney nefró excretor ronyó expansió fons oceànic astenosfera mètode científic ciència dieta equilibrada nutrició teixits histologia artries sang venes circulaci anatomia evoluci
Ver mais