مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱

1 Khalaghiyat.com
‫نه‬‫و‬‫چگ‬
‫شوید‬‫می‬‫خالق‬
‫چگونه‬
‫برنده‬‫یک‬‫مثل‬
‫کنید‬‫فکر‬
‫معروف‬‫میلیاردر‬‫پیشنهاد‬
:‫شما‬‫به‬‫ترامپ‬‫دونالد‬
‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬
Creativity View
magazine
‫0002تومان‬-31‫مهر29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬
‫چیست‬‫نوآوری‬‫اصلی‬‫کلید‬
‫روستا‬‫دکتـر‬‫از‬‫خوب‬‫ندگی‬‫ز‬‫آیین‬
،‫ار‬‫ز‬‫با‬‫یک‬‫در‬‫وقتی‬
‫کنید؟‬‫کار‬‫چه‬‫نیستید‬‫اول‬
‫ها‬‫دانشگاه‬‫التحصیالن‬‫فارغ‬‫چرا‬
‫مانند؟‬‫می‬‫بیکار‬
‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫سالمت‬‫سنجش‬‫پرسشنامه‬
‫ادگی‬‫و‬‫خان‬‫وکار‬‫کسب‬‫از‬‫ر‬
‫دانشور‬‫فاطمه‬‫نوشته‬‫موفق‬
:‫بفهمید‬‫تا‬‫انید‬‫و‬‫بخ‬‫ا‬‫ر‬‫مطلب‬‫این‬
‫کنید‬‫می‬‫که‬‫کاری‬‫آیا‬
‫است؟‬‫کار‬‫اقعا‬‫و‬
‫مشتـری‬‫جذب‬‫قانون‬5
231 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
3 Khalaghiyat.com
‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬
Creativity View
magazine
‫نفــــر‬ 40 :‫ظرفیت‬ ‫تومان‬ ‫مبلغ:07هـــــزار‬
‫ماه‬‫مهــــــر‬ 27 :‫تاریخ‬ ‫عصـــــر‬ 19 ‫تا‬ 16 :‫زمان‬
‫‌کنندگان‬‫ت‬‫شرک‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫راز‬ ‫هدیه‬ ‫تخفیف‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 30
‫کنید‬ ‫پیامک‬ 100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬ 303 ‫عدد‬ ‫تخفیف‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬
100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬ 800 ‫عدد‬ ‫‌آفرین‬‫ل‬‫تحو‬ ‫سمینار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫پیامک‬
5 Khalaghiyat.com
‫سرمقـاله‬
‫خوانندگان‬ ‫با‬
‫فکرخالق‬
‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬
‫خالق‬‫فروشنده‬
‫ایرانی‬‫نگاه‬
‫پاورقی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬
‫بازاریابی‬
‫ثروت‬ ‫جنگ‬
4/‫غیرفعال‬ ‫درآمد‬ ‫درباره‬
‫کارآفرینی‬
‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ /8/‫جاللي‬ ‫اكبر‬ ‫علي‬ ‫دكتر‬ ‫از‬ ‫يادداشتي‬ /6/‫دانشور‬ ‫فاطمه‬ ‫نوشته‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫ایجاد‬
‫رابرت‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ /12/‫اس�دی‬ ‫مجتبی‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ ‫ش�راکت‬ ‫آداب‬ /10/‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫س�لجوقی‬
16/‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ /14/‫کیوساکی‬
‫حمید‬ ‫نوشته‬ ‫شخصی‬ ‫برندسازی‬ /22/‫ش�یدایـــی‬ ‫حدیث‬ ‫کندلوس‬ /20/‫ترکمن‬ ‫ش�اهین‬ ‫با‬ ‫خالی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬
28/‫چیست؟‬ ‫نوآوری‬ ‫اصلی‬ ‫کلید‬ /26/‫فانتوم‬ ‫سـرعت‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫جــــــذب‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دانـش‬ /24/‫سپیدنام‬
42/92 ‫سال‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫بازارهای‬ ‫سودآوری‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬
‫فروشندگی‬ ‫تجربیات‬ /48/‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫با‬ ‫فروش‬ ‫مدرسه‬ /46/‫نپوشید‬ ‫سفیــــــــد‬ ‫جوراب‬ ‫مش�کی‬ ‫کفش‬ ‫با‬ ‫لطفا‬
50/‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫با‬ ‫بیمه‬ ‫موفق‬
56/‫آورید‬ ‫بهار‬ ،‫سرما‬ ‫دیدید‬ ‫چو‬ /52/‫روستا‬ ‫احمد‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫عمر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫الفبای‬
‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com
58/‫باشید‬‫‌هودها‬‫ن‬‫رابی‬‫مراقب‬
36/‫بقوسیان‬‫ژان‬‫با‬‫خالقیت‬‫در‬‫فقط‬،‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫روز‬‫کتاب‬ 5‫معرفی‬
/32/‫است؟‬‫بد‬‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ Yahoo‫جدید‬‫لوگوی‬‫چرا‬/30/‫جهان‬‫در‬‫برندینگ‬‫برتر‬‫استاد‬،‫ریس‬‫ال‬‫یادداشت‬‫جدیدترین‬
34/‫مشتــری‬‫جذب‬‫برای‬‫قانون‬ 5
62/‫کنیم‬‫پیدا‬ ‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫سالمت‬‫سنجش‬‫‌نامه‬‫ش‬‫پرس‬/60/‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫قول‬‫نقل‬14
‫نکنید‬‫کار‬‫پول‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫مطالبی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شاید‬ ‫این‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬
‫بنشینید‬ ‫جایی‬ ‫بروید‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ .‫ببندید‬
‫فضای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫سروصداها‬ ‫از‬ ‫که‬
،‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ .‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫‌تری‬‫م‬‫آرا‬
‫این‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫تیتر‬ ‫وقتی‬
‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬ ‫اخالقی‬ ‫موضعی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برسید‬ ‫نتیجه‬
‫هم‬ ‫موضع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫نکنید‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬
‫منظور‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫واال‬ ‫بسیار‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬
‫2سرفصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫دیگر‬ ‫چیز‬ ‫نوشته‬ ‫این‬
‫که‬ ‫این‬ ‫نخست‬ .‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬
‫این‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫مدرسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫خود‬ ‫کاری‬ ‫زندگی‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫مساله‬
،‫باشید‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫دنبال‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫بیش‬
.‫باشید‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫دنبال‬
‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫‌گویند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫چرا‬
‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫یعنی‬ ،‫پول‬
‫شما‬ ‫به‬ ‫پولی‬ ،‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬
‫کسب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬
‫شما‬ ‫توانایی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫پول‬
‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫موقعیتی‬ ‫به‬
‫در‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫‌پردازد؛‬‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫پولی‬
‫و‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫حداقل‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ،‫کاری‬ ‫مسیر‬ ‫ابتدای‬
‫مبلغ‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مرحل‬ ‫به‬ ‫هنوز‬
‫بر‬ .‫کرد‬ ‫دریافت‬ ،‫بازار‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫بابت‬ ‫خوبی‬
‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اساس‬ ‫این‬
‫قصد‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مراحل‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫مسیر‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬
‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ .‫دهند‬ ‫افزایش‬
‫‌اید‬‫ه‬‫نبست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬ ‫سققف‬ ،‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ،‫وقت‬ ‫هر‬ ‫و‬
‫که‬ ‫رسیده‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معلوم‬ ‫بازار‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫سقف‬
‫این‬ ‫اما‬ .‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫مبنا‬
‫برای‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ .‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جنب‬ ‫مساله‬
،‫پول‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫نکنید؛‬ ‫کار‬ ‫پول‬
‫پول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫علتش‬ .‫نیست‬ ‫پول‬ ‫دیگر‬
‫‌هایی‬‫ی‬‫دارای‬ ‫نیست؛‬ ‫واقعی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دارای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫در‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫و‬ ‫نقره‬ ،‫طال‬ ‫مثل‬ ‫واقعی‬
‫‌ها‬‫ت‬‫دول‬ ‫اعتبار‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫دیگر‬ ،‫پول‬ .‫دارند‬ ‫ذات‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬
‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫‌محور‬‫ی‬‫دارای‬ ‫ارزش‬ ،‫پول‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫کاغذی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫بدهد‬
‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬ ‫مختص‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مبهم‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬
‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جامع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دنیاست‬ ‫پولی‬ ‫واحدهای‬
‫بر‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫پیش‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫ده‬ ‫چند‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫اساس‬
‫بگیرید‬ ‫کاغذی‬ ‫تا‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫دارد‬ ‫طال‬ ‫حکم‬ ‫که‬
‫ممکن‬ ‫حالت‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫خوشبینان‬ ‫در‬ ‫‌اش‬‫ش‬‫ارز‬ ‫که‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مطرح‬ ‫که‬ ‫پرسشی‬ ‫حاال‬ .‫نیست‬ ‫مشخص‬
‫پس‬ ،‫نکنیم‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
‫پرسش‬ ‫این‬ ‫جواب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کنیم؟‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫برای‬
‫اصلی‬ ‫جواب‬ ‫اما‬ .‫آمد‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫در‬
‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬
‫در‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کار‬ ‫دارایی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫پول‬
.‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬ ‫‌تر‬‫ش‬‫بی‬ ،‫بعدی‬ ‫نوشتارهای‬
116:‫مسلسل‬‫شماره‬
‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬
Creativity View
magazine
1576953614 :‫کدپستی‬
30009900007777:SMS
:‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬
‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬
:‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬
‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬
‫یاغچی‬ ‫حسین‬
‫نصیری‬ ‫آرش‬
‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬
‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬
‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬
‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬
‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬
‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬
96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬
82462150 :‫فکس‬ | 88528491 :‫تلفن‬
.‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬
10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬
‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬
‫مهندس‬
‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬
‫بقوسیان‬ ‫ژان‬
‫امامی‬ ‫حمید‬
‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬
‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬
‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬
‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬
‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬
‫بیمه‬ ‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬
afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com
vafaee@khalaghiyat.com
ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com
boghossian@khalaghiyat.com
emami@khalaghiyat.com
khani@khalaghiyat.com
rabani@khalaghiyat.com
631 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers
‫برندسازی‬‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬
‫شرکت‬‫مورد‬‫در‬‫را‬
‫و‬‫محصول‬‫یا‬
‫انجام‬‫خود‬‫خدمات‬
‫وقتی‬‫ولی‬،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬
‫روی‬‫را‬‫برندسازی‬
‫خود‬‫شخصی‬‫اسم‬
‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫انجام‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تبدیل‬
‫برندسازی‬‫به‬
،‫وقت‬‫آن‬‫و‬‫شخصی‬
‫برندشخصی‬‫آن‬
‫کاالها‬‫روی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬
‫مختلف‬‫خدمات‬‫و‬
‫گیرد‬‫قرار‬
0937664-06
‫ایران‬ ‫در‬ ‫مجل��ه‬ ‫بهترین‬ ...‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫دکتر‬ ‫که‬ ‫بفرمایین‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫خواهش‬ ...‫هستین‬
‫چون‬ ‫ببینم‬ ‫‌تونم‬‫ی‬‫م‬ ‫چطور‬ ‫رو‬ ‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬
‫‌خوام‬‫ی‬‫م‬ ‫پولس��از‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫ایده‬ ‫یه‬ ‫ب��اره‬ ‫در‬
».‫کنم‬‫صحبت‬‫باهاشون‬
‫مثبتی‬‫انرژی‬‫بابت‬‫عزیز‬‫خواننده‬‫شما‬‫از‬:‫خالقیت‬
‫اداری‬ ‫همکاران‬ .‫سپاسگزاریم‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫دکتر‬ ‫جناب‬ ،‫ارجمند‬ ‫اس��تاد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫ت��ا‬
.‫کنید‬‫مطرح‬‫جاللی‬
0914984-69
‫مواظب‬.‫است‬‫معرکه‬‫‌تان‬‫ه‬‫مجل‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫منحرف‬ ‫مجله‬ ‫مسیر‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬‫ل‬‫ری‬ ‫از‬ ‫باش��ید‬
‫مثالچرا‬.‫ندهید‬‫دست‬‫از‬‫را‬‫‌تان‬‫ی‬‫تمایزها‬.‫نشوید‬
،‫مربوط‬ ‫مس��ائل‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫معیش��ت‬ ‫راهنمایی‬
‫اس��تاد‬ ‫کردید؟‬ ‫ول‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫معرف��ی‬
».‫بمان‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫همیشه‬ ‫عالیی‬ ‫سادات‬
‫در‬ ‫متشکریم‬ ،‫عزیز‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫از‬ :‫خالقی�ت‬
‫بود‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫خانواده‬ ‫مدیریت‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
،‫متناوب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫بای��د‬
‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫یک‬
.‫بود‬ ‫گذش��ته‬ ‫ش��ماره‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آن‬ ‫جدیدترین‬
‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کتاب‬ ‫خالصه‬
‫شما‬ ‫دیدگان‬ ‫مقابل‬ 29 ‫شماره‬ ‫همچون‬ ‫شماره‬
.‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫بزرگواران‬
0936104-07
.‫مفیدتان‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تش��کر‬ ‫با‬ ،‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫داشته‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مصاحب‬ ‫مقیمی‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫با‬ ‫لطفا‬
»!‫تشکر‬‫با‬.‫باشید‬
‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫آثار‬ ‫انتشار‬ .‫چشم‬ ‫روی‬ ‫به‬ :‫خالقیت‬
‫باعث‬ ‫همیش��ه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برتر‬ ‫بانوی‬ ،‫مقیمی‬
».‫است‬ ‫بوده‬ ‫ما‬ ‫مجله‬ ‫افتخار‬
0913503-29
،‫‌تان‬‫ب‬‫خو‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫«باس�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫است‬ ‫6سال‬‫حدود‬ ،‫13ساله‬‫هس��تم‬ ‫جوانی‬ ‫من‬
‫متاسفانه‬ .‫هستم‬ ‫ساختمان‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫برقکار‬ ‫که‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫س��ریعا‬ ‫دس��تمزدش‬ ،‫برق��کاری‬ ‫ش��غل‬
‫مجبوریم‬ .‫‌رسه‬‫ی‬‫نم‬ ‫برقکار‬ ‫دس��ت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫پایان‬
‫تقریباهمیشه‬ ‫همین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ .‫کارکنیم‬ ‫قسطی‬
‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫م��ن‬ ‫لطفا‬ .‫مواجهی��م‬ ‫‌پولی‬‫ی‬‫ب‬ ‫ب��ا‬
».‫فرمایید‬
‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫اصلی‬ ‫توصیه‬ ،‫عزیز‬ ‫دوس��ت‬ :‫خالقیت‬
‫سیستمی‬ ‫‌تان‬‫ه‬‫حرف‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫ش��ما‬ ‫به‬
‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫از‬
‫درآمد‬‫به‬‫را‬‫شما‬ ،‫واقع‬‫در‬‫و‬‫باشد‬‫پولساز‬‫هم‬‫شما‬
‫‌ها‬‫ه‬‫حرف‬ ‫تمام‬ ‫م��ورد‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫برس��اند‬ ‫غیرفعال‬
‫هم‬ ‫برقکاری‬ ‫و‬ ‫باش��د‬ ‫داش��ته‬ ‫مصداق‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬
‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫هم‬ ‫بنابرای��ن‬ .‫‌هاس��ت‬‫ه‬‫حرف‬ ‫از‬ ‫جزیی‬
‫و‬ ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خ��ود‬ ‫نفس‬
».‫بیفزایید‬ ‫خود‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫هم‬
0910212-36
‫من‬ ‫نباشید؛‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫الگوی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سپیدنام‬ ‫حمید‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬
‫‌خواستم‬‫ی‬‫م‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫کردم‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬
‫یک‬ ‫(و‬ ‫کامل‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫نام‬ ‫زندگی‬ ‫ک��ه‬ ‫کنم‬ ‫خواهش‬
‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ )‫مصاحبه‬
‫ضمنا‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫مجله‬ ‫در‬ )‫خودش��ان‬ ‫زبان‬ ‫(از‬
‫«برندس��ازی‬ ‫کلمه‬ ‫خود‬ ‫تعریف‬ ‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬
»‫‌نیا‬‫م‬‫اعظ‬،‫تشکر‬‫با‬.‫بگویید‬‫را‬»‫شخصی‬
‫دوست‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫که‬ ‫«خوش��حالیم‬ :‫خالقیت‬
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫سپیدنام‬ ‫حمید‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫گرانقدر‬
‫مربوط‬‫فقط‬‫این‬‫و‬‫است‬‫برانگیخته‬‫را‬‫عزیز‬‫دوست‬
‫چنین‬‫ما‬‫خوانندگان‬‫از‬‫بسیاری‬‫و‬‫نیست‬‫شما‬‫به‬
‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫ایش��ان‬ ‫مطالب‬ ‫درباره‬ ‫نظری‬
‫هم‬ ‫ش��خصی‬ ‫برندس��ازی‬ ‫واژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫دارند‬
،‫پیش‬ ‫شماره‬ ‫در‬ ‫سپیدنام‬ ‫جناب‬ ‫که‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬
‫موضوعی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ،‫برشمردند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬
‫اسم‬‫مثبت‬‫‌شدن‬‫ه‬‫برجست‬‫موجب‬‫که‬‫‌گردد‬‫ی‬‫بازم‬
‫در‬ ‫را‬ ‫برندس��ازی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ .‫شود‬ ‫شما‬ ‫ش��خصی‬
‫انجام‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫ش��رکت‬ ‫مورد‬
‫اس��م‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫برندس��ازی‬ ‫وقتی‬ ‫ولی‬ ،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬
‫به‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬
‫برندشخصی‬ ‫آن‬ ،‫وقت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫برندسازی‬
‫قرار‬ ‫مختلف‬ ‫خدم��ات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫روی‬ ‫‌توان��د‬‫ی‬‫م‬
‫در‬ 1997 ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخس��تین‬ ‫واژه‬ ‫این‬ .‫گیرد‬
‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫پیترز‬ ‫تام‬ ‫نوش��ته‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫قالب‬
‫اصطالحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬
‫شاخص‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نمون‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬ ‫مرسوم‬
».‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫آن‬
0936555-84
‫فوتبال‬ ‫بازی‬ ‫عاش��ق‬ ‫من‬ .‫سالم‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫از‬ ‫‌تونم‬‫ی‬‫م‬ ‫ببینم‬ ‫‌خواستم‬‫ی‬‫م‬ .‫هس��تم‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫رایان‬
»‫کنم؟‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫راه‬ ‫این‬
‫یک‬ ‫داش��تن‬ ‫‌نیازهای‬‫ش‬‫پی‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ :‫خالقی�ت‬
‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫به‬ ‫‌داشتن‬‫ه‬‫عالق‬ ،‫موفق‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬
‫که‬ ‫ش��ما‬ ‫عالقه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬��‫عالق‬ .‫اس��ت‬ ‫آن‬
‫‌ای‬‫ه‬‫رایان‬ ‫فوتب��ال‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫عاش��ق‬ ‫‌گویی��د‬‫ی‬‫م‬
‫موفق‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫از‬ ‫بس��یاری‬ .‫هس��تید‬
‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫ش��کل‬ ‫اس��اس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫دنیا‬
.‫هستند‬...‫و‬‫نینتندو‬‫و‬‫‌باکس‬‫س‬‫ایک‬‫‌هایش‬‫ن‬‫بهتری‬
‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫پس‬
.‫کنید‬‫آغاز‬‫زمینه‬
0935376-75
‫نباشيد‬ ‫خس��ته‬ ‫عرض‬ ‫با‬ ‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫‌هاي‬‫ه‬‫ايد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫چ��را‬ ‫ولي‬ ‫زيباس��ت‬ ‫مجلتون‬
‫بيشتر‬ ‫لطفا‬ ‫‌نويسين‬‫ي‬‫نم‬ ‫چيزي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫خالقيت‬
‫مطلبمو‬ ‫لطفا‬ .‫فرماييد‬ ‫تالش‬ ‫بيكاري‬ ‫رفع‬ ‫براي‬
».‫تشكر‬ ‫با‬ ‫كنيد‬ ‫چاپ‬
‫به‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ :‫خالقی�ت‬
‫ایجاد‬ ‫زیربنای‬ ‫ک��ه‬ ‫بپردازیم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مقول��ه‬
‫این‬ ‫تا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫اشتغال‬
‫بپردازیم‬ ‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫را‬ ‫مقوله‬
.‫شود‬ ‫تامین‬ ‫هم‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫تا‬
0916969-45
‫هدايتي‬ ‫آق��اي‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫‌ها‬‫ه‬‫مصاحب‬‫دست‬‫اين‬‫بازهم‬‫لطفا‬.‫بود‬‫بسيارخوب‬
‫خواننده‬ .‫دهيد‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫‌بخش‬‫ه‬‫انگيز‬ ‫كه‬
».‫‌آباد‬‫م‬‫ازخر‬ ‫چدني‬ ‫مهدي‬ ‫شما‬ ‫قديمي‬
.‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫از‬ ‫متش��کریم‬ :‫خالقیت‬
‫در‬ ‫هدایتی‬ ‫جن��اب‬ ‫آثار‬ ‫ه��م‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫ت�لاش‬
‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫منتش��ر‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬
‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫خودس��اخته‬ ‫کارآفرینان‬ ،‫گروه‬
.‫کنیم‬‫منتشر‬‫‌هایی‬‫ه‬‫مصاحب‬
0913987-99
‫خطش‬ ‫هر‬ ‫مطالبتون‬ ‫امامی؛‬ ‫«استاد‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫امیدوار‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫درس‬ ‫زندگ��ی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫صفح‬
».‫باشیم‬
‫شما‬‫از‬‫سپاس‬:‫خالقیت‬
‫غیرفعال‬‫درآمد‬‫درباره‬
‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬
‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
3000 99 0000 7777
7 Khalaghiyat.com
831 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫کارآفرینی‬Entrepreneurship
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کلیدی‬‫رسمایه‬
‫چیست؟‬‫ادگی‬‫و‬‫خان‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫یک‬
*
‫دانشور‬‫فاطمه‬‫نوشته‬‫خانوادگی‬‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬‫ایجاد‬
‫مشابه‬ ‫‌خورید؟‬‫ی‬‫نم‬ ‫اختالف‬ ‫به‬ ‫همسرتان‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫پرسیده‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫که‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشات‬ ‫ذهنیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالتی‬ ‫چنین‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌پرسند‬‫ی‬‫م‬ ‫همسرم‬ ‫از‬ ‫آقایان‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬
‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫میان‬ ‫اختالف‬ ‫اسباب‬ ،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫ادار‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫ش��وهر‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫همکاری‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫‌هایی‬‫ب‬‫آسی‬ ‫و‬ ‫ش��ود‬ ‫کش��یده‬ ‫هم‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫اس��ت‬ ‫ممکن‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ،‫اختالفات‬ ‫این‬ ‫که‬
،‫همکاری‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدم‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫داشت‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تجربیاتی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫آورد‬
‫همسو‬ ‫‌وکارشان‬‫ب‬‫کس‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫برادر‬ ‫یا‬ ‫پدر‬ ،‫همسر‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫مردان‬ ‫تا‬ ‫‌هاست‬‫م‬‫خان‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫خانوادگی‬ ‫موفق‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناس��بی‬ ‫فرصت‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫ضمن‬ .‫س��ازند‬ ‫همراه‬ ‫و‬
‫برای‬ ‫محملی‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرزندان‬ ،‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬
‫که‬ ‫هستند‬ ‫نگران‬ ‫‌شان‬‫ن‬‫فرزندا‬ ‫دانشگاهی‬ ‫تحصیالت‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫مادرها‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ .‫باشند‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بچ‬ ‫آن‬ ‫آینده‬
‫بستری‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌هاس��ت؛‬‫ن‬‫آ‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫شغلی‬ ‫سرنوشت‬ ‫چه‬ ،‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫خانواده‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مثمرثمر‬ ‫نقشی‬ ‫بتوانند‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ل‬��‫نس‬ ‫تا‬ ‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬
‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫‌یافته‬‫ه‬‫توس��ع‬ ‫کش��ورهای‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫امری‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫موضوع‬ .‫کنند‬ ‫ایفا‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫دنیا‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬
9 Khalaghiyat.com
،‫خانواده‬ ‫پ��در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ص��ورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫خانوادگ��ی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫وضعیت‬ ‫هم‬ ‫م��ا‬ ‫کش��ور‬ ‫در‬
‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫بود‬ ‫او‬ ‫پسران‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬��‫کس‬
‫‌وکارهایی‬‫ب‬‫کس‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫معتقدیم‬ ‫امروز‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫خانواده‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫مانده‬ ‫مغفول‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫میان‬
‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫نق‬ ‫هم‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫خانواده‬ ‫پدران‬ ‫توسط‬ ‫که‬
‫نوین‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ش��رکتی‬ ‫حاکمیت‬ .‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫حیات‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫ارکان‬ ‫کلیه‬ ‫مش��ارکت‬ ‫با‬ ‫بتواند‬
‫حاکمیت‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫‌بدیل‬‫ی‬‫ب‬ ‫نقشی‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫کس‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬
‫شورا‬ ‫این‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ،‫خانواده‬ ‫شورای‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬
‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫استراتژی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫شرکتی‬ ‫شوراهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مثل‬
‫که‬ ‫باشد‬ ‫حاکم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫امروزی‬ ‫کامال‬ ‫نگاهی‬ ‫بلکه‬ ‫نشود؛‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حجر‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫بنگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تا‬
‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬ ‫معنا‬ ،‫مدیریت‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫همسویی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫امروزی‬ ‫نگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عمد‬ ‫بخش‬ ‫البته‬
‫جدی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫توصیه‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫ش��رک‬ ‫چنین‬ ‫تاسیس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫خان‬ ‫از‬ ‫دس��ته‬ ‫آن‬ ‫به‬
‫خانواده‬ ‫شورای‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫دور‬ ‫این‬ ‫چون‬ .‫بگذرانند‬ ‫را‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دور‬
،‫شرکتی‬ ‫ماموریت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫شرکتی‬ ‫ماموریت‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫‌آفرینی‬‫ش‬‫نق‬ ‫بتوانند‬
‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫نقشی‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫خان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مطرح‬ ‫هم‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫آن‬ ‫مدنظر‬ ‫‌های‬‫ش‬‫ارز‬ ‫بحث‬
‫‌مان‬‫ی‬‫خانوادگ‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ارزش��ی‬ ‫بحث‬ ‫ایجاد‬ ،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫ایفا‬
،‫شرکت‬ ‫درآمدهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تا‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫بمانم‬ ‫پایبند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫بوده‬
،‫نوین‬ ‫علوم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌تر‬‫ق‬‫موف‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫پیشرفته‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫صرف‬
‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫‌تری‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫نگاه‬ ،‫باشد‬ ‫همس��وتر‬
‫این‬ ‫قراردادن‬ .‫‌ست‬‫ی‬‫اجتماع‬ ‫مسوولیت‬ ‫بحث‬ ،‫شود‬ ‫منظور‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اس��تراتژی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬
‫از‬ ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫بیاورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫‌نامی‬‫ش‬‫خو‬ ‫نوعی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫شرکت‬ ‫کالن‬ ‫‌های‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ذیل‬ ،‫مورد‬
‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫آن‬ ‫کلیت‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫مثبت‬ ‫نکات‬ ،‫آن‬ ‫معنوی‬ ‫ارزش��مند‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬
‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ی‬‫اس��تراتژ‬ ‫از‬ ‫تاثیرش‬ ‫ش��اید‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫خانوادگی‬
ِ‫اجتماعی‬ ‫‌پذیری‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬ .‫باشد‬ ‫بیش��تر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫جدیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬
‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬‫بحث‬‫اما‬‫است؛‬‫داشته‬‫وجود‬‫ما‬‫مقدس‬‫شرع‬‫و‬‫سنت‬‫در‬‫خیریه‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫بحث‬‫البته‬
‫مس��وولیت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬‫از‬‫یکی‬‫خیریه‬،‫واقع‬‫در‬‫و‬‫اس��ت‬‫خیریه‬‫موضوعات‬‫از‬‫فراتر‬‫خیلی‬‫اجتماعی‬
‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ز‬ ‫اگر‬ .‫‌هاس��ت‬‫ت‬‫شرک‬ ‫اجتماعی‬
‫وفاداری‬‫باعث‬‫که‬‫است‬‫بلندمدت‬‫‌نامی‬‫ش‬‫خو‬‫ایجاد‬‫‌اش‬‫ه‬‫نتیج‬‫بکوشند‬،‫شد‬‫عرض‬‫که‬‫استراتژی‬‫این‬
‫موفق‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نمون‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫برندی‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫سهامداران‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬
‫کرده‬‫عمل‬‫خود‬‫اجتماعی‬‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬‫به‬‫همواره‬‫که‬‫است‬‫کیسون‬‫شرکت‬،‫ایران‬‫در‬‫موضوع‬‫این‬
‫در‬‫را‬‫‌ها‬‫ه‬‫خان‬‫این‬‫و‬‫س��اخته‬‫‌هایی‬‫ه‬‫خان‬،‫‌کرده‬‫ی‬‫م‬‫اجرا‬‫‌ای‬‫ه‬‫پروژ‬‫که‬‫مناطقی‬‫در‬‫مثال‬‫طور‬‫به‬.‫اس��ت‬
‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫بوتان‬ ‫ش��رکت‬ ‫کنارآن‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬ ‫محروم‬ ‫مردم‬ ‫اختیار‬
‫امروز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫کارنامه‬ ‫هم‬ ‫شرکت‬
‫در‬ .‫را‬ ‫عراقی‬ ‫خلیلی‬ ‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫آن‬ ‫موسس‬ ‫و‬ ‫بوتان‬ ‫شرکت‬ ‫اعتبار‬ ‫کند‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کیست‬
،‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اقداماتی‬ ‫با‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫واقع‬
‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫بلندمدت‬ ‫وفاداری‬ ‫‌اش‬‫ج‬‫نتای‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫ساد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫‌آید‬‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ش��رکت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫موثری‬ ‫اجتماعی‬ ‫س��رمایه‬
‫مزیت‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌پذیری‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫مزایای‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬
‫در‬‫‌اش‬‫ت‬‫مثب‬‫بس��یار‬‫تاثیر‬‫و‬‫اس��ت‬‫اقدامات‬‫نوع‬‫این‬‫ذاتی‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫از‬‫که‬‫افزود‬‫هم‬‫را‬‫خانواده‬‫اعضای‬‫درون‬‫همدلی‬‫افزایش‬
‫فراز‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫‌وکارشان‬‫ب‬‫کس‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫خانواد‬
‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫قوی‬ ‫سرمایه‬ ‫فرودها‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬ ‫فرودهای‬ ‫و‬
‫هم‬ ‫آن‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫‌آمدن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫ارز‬ ‫قیمت‬ ‫‌باره‬‫ک‬‫ی‬ ‫باالرفتن‬ ‫مثال‬ .‫کند‬ ‫‌اثر‬‫ی‬‫ب‬ ‫را‬
‫آن‬‫ندارد‬‫وجود‬‫چندانی‬‫کمک‬،‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫که‬‫‌ها‬‫ن‬‫بحرا‬‫قبیل‬‫این‬‫در‬.‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬‫وجود‬‫به‬‫صادرکنندگان‬‫برای‬‫را‬‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬
.‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫شرکت‬‫کمک‬‫به‬‫اجتماعی‬‫سرمایه‬‫بر‬‫مبتنی‬‫اعتبار‬
‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ 87 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هس��ت‬ ‫خاطرم‬
‫و‬ ‫ش��د‬ ‫مواجه‬ ‫نقدینگی‬ ‫کمبود‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫اس��ت‬ ‫خانوادگی‬
‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫ما‬ ‫ش��رکت‬ ‫که‬ ‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬
‫دید‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫ای��ن‬ ،‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫گس��ترده‬ ‫ش��کل‬ ‫به‬ ‫خود‬
‫همین‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نمانده‬ ‫پنهان‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ‫چینی‬ ‫مش��تریان‬
‫و‬ ‫حس��اس‬ ‫بس��یار‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ش��د‬ ‫باعث‬ ‫رویک��رد‬
،‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫چندانی‬ ‫کمک‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬ ‫ش��اید‬ ‫که‬ ‫س��ختی‬
‫قابل‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫آمدن��د‬ ‫ما‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ،‫چینی‬ ‫مش��تریان‬ ‫هم��ان‬
‫به‬ ‫آینده‬ ‫بارهای‬ ‫خرید‬ ‫‌پرداخت‬‫ش‬‫پی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توجه��ی‬
‫که‬ ‫گفتند‬ ‫هم‬ ‫شفاف‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫واریز‬ ‫شرکت‬ ‫حساب‬
‫فقرا‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ک‬‫کم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کارش��ان‬ ‫این‬ ‫علت‬
،‫رویکردهایی‬ ‫چنین‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نش��ان‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬
‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫وکار‬ ‫کس��ب‬ ‫جهانی‬ ‫زبان‬
‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫جهات‬ ‫جمیع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫داش��ت‬ ‫جدی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬
‫این‬ ‫مسوول‬ ‫را‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫ش��ریک‬ ‫‌های‬‫م‬‫خان‬
‫عد‬ُ‫ب‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫مثبت‬ ‫بسیار‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مهم‬ ‫بس��یار‬ ‫بخش‬
‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫ش��رکت‬ ‫ملموس‬ ‫موفقیت‬ ‫عد‬ُ‫ب‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫معن��وی‬
.‫نشست‬ ‫نظاره‬ ‫به‬
‫مردم‬ ‫نماینده‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برتر‬ ‫بانوی‬*
‫تهران‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫در‬
1031 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫‌مانند؟‬‫ی‬‫م‬‫بيكار‬،‫دانشگاه‬‫‌التحصيالن‬‫غ‬‫فار‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬
‫علم‬ ‫دانش�گاه‬ ‫برق‬ ‫دانش�كده‬ ‫در‬ ‫مهرماه‬ 8 ‫دوش�نبه‬ :‫توضيح‬
‫و‬ ‫محدود‬ ‫چند‬ ‫ه�ر‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫برگزار‬ ‫س�ميناري‬ ،‫ايران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬
‫اما‬ ،‫بود‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫رش�ته‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫دانش�جويان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬
‫بگوييم‬ ‫اگر‬ ‫نيس�ت‬ ‫اغراق‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫ارائه‬ ‫محتوايي‬ ‫و‬ ‫رويك�رد‬
‫گذش�ته‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫س�ا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫‌دانيد‬‫ي‬‫م‬ .‫اس�ت‬ ‫‌نظير‬‫م‬‫ك‬ ،‫جهان‬ ‫در‬
‫در‬ ‫چه‬ ،‫جهان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫آموزش�ي‬ ‫سيس�تم‬ ‫به‬ ‫زيادي‬ ‫انتقادهاي‬
‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫بوده‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫اي�ران‬
‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫‌ه�اي‬‫ت‬‫مهار‬ ،‫‌التحصيل�ي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بع�د‬ ‫دانش�جويان‬
‫‌اند‬‫ه‬‫خواند‬ ‫درس‬ ‫كه‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫رش�ت‬ ‫درهمان‬ ‫كاركردن‬ ‫ب�راي‬ ‫را‬ ‫الزم‬
‫از‬ ‫كثيري‬ ‫بخ�ش‬ ‫مان�دن‬ ‫بي�كار‬ ‫مهم‬ ‫عل�ت‬ ‫ش�ايد‬ ‫و‬ ‫ندارن�د‬
‫حاال‬ .‫باشد‬ ‫مساله‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫دانش�گاهي‬ ‫‌التحصيالن‬‫غ‬‫فار‬
‫دانشجويان‬ ‫با‬ ‫ترم‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫ش�يو‬ ،‫جاللي‬ ‫‌اكبر‬‫ي‬‫عل‬ ‫دكتر‬
:‫هست‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كرده‬ ‫آغاز‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫اول‬ ‫سال‬
‫همان‬ ‫از‬ ‫اس�ت‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫اين‬ ‫در‬ »‫ش�غل‬ ‫يك‬ ،‫دانش�جو‬ ‫«هر‬
‫كند‬ ‫انتخاب‬ ‫مربوطه‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫يك‬ ‫دانش�جو‬ ،‫اول‬ ‫ترم‬
‫شغل‬ ‫همين‬ ‫در‬ ‫عملي‬ ‫و‬ ‫تئوريك‬ ‫تحقيق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آينده‬ ‫4س�ال‬ ‫و‬
‫داش�ت‬ ‫خواهد‬ ‫مدرك‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫‌التحصيلي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بپردازد‬
‫شخصي‬ ،‫‌اش‬‫ي‬‫تحصيل‬ ‫رش�ته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫كاري‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫رش�ت‬ ‫در‬ ‫كه‬
‫شود‬ ‫‌گير‬‫ه‬‫هم‬ ‫اگر‬ ‫پروژه‬ ‫اين‬ .‫ش�د‬ ‫خواهد‬ ‫محس�وب‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬
‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫نظ�ام‬ ‫بر‬ ‫بنيادين‬ ‫و‬ ‫چش�مگير‬ ‫تاثيري‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬
‫را‬ ‫‌كردگان‬‫ل‬‫تحصي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫بيكاري‬ ‫معضل‬ ‫و‬ ‫بگذارد‬ ‫ايران‬ ‫در‬
‫دكتر‬ ،‫موضوع‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫نظر‬ .‫دهد‬ ‫كاهش‬ ‫چش�مگيري‬ ‫حد‬ ‫تا‬
‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطلبي‬ ،‫ايران‬ ‫‌تي‬‫ي‬‫آ‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ،‫جاللي‬ ‫اكبر‬ ‫عل�ي‬
:‫‌خوانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫كرد‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬
*
‫جاللي‬‫اكبر‬‫علي‬‫دكتر‬‫از‬‫يادداشتي‬
‫را‬ ‫این‬ ‫قدرت‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫آموزش�ی‬ ‫س�نتی‬ ‫‌های‬‫م‬‫نظا‬ ‫معموال‬
،‫واقع‬ ‫در‬ .‫بدهند‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ،‫کالسیک‬ ‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬
،‫ترم‬‫طول‬‫در‬‫و‬‫‌بندی‬‫م‬‫تقسی‬‫را‬‫کتابی‬‫‌کرده‬‫ی‬‫م‬‫کفایت‬‫فقط‬،‫‌اند‬‫ه‬‫داشت‬‫اختیار‬‫در‬‫که‬‫زمانی‬
‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬‫به‬‫‌تر‬‫ی‬‫جزی‬‫پرداختن‬‫و‬‫کار‬‫فرصت‬،‫دیگر‬،‫اس�اس‬‫این‬‫بر‬‫و‬‫کنند‬‫تدریس�ش‬
‫داده‬ ‫اجازه‬ ‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫‌های‬‫ی‬‫تکنولوژ‬ ‫اما‬ .‫اس�ت‬ ‫نبوده‬ ‫فراهم‬ ‫‌ش�ده‬‫ه‬‫ارائ‬
‫‌تری‬‫ی‬‫قو‬ ‫کاربردی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬ ،‫اینترنت‬ ‫مثل‬ ‫جنبی‬ ‫ازابزارهایی‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫استاد‬ ‫درس‬ ‫که‬
‫در‬ ‫وقتی‬ ‫مثال‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫اس�تاد‬ ‫درس‬ ‫روی‬ ‫دانشجو‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫بیش�تری‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بیابد‬
‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫‌مصرف‬‫م‬‫ک‬ ‫المپ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ،‫برق‬ ‫دانش�کده‬ ‫کالس‬
‫که‬‫تئوری‬‫مرحله‬‫از‬‫ک�ه‬‫اس�ت‬‫فراهم‬‫دانش�جو‬‫برای‬‫امکان‬‫این‬‫‌دهیم؛‬‫ی‬‫م‬‫توضیح‬‫را‬‫آن‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫فراتر‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫استاد‬ ‫توسط‬
‫کل‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫‌پذیر‬‫ن‬‫امکا‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫‌مصرف‬‫م‬‫ک‬ ‫المپ‬
.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫محدود‬،‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫ارائه‬‫استاد‬‫که‬‫تئوریکی‬‫محتوای‬‫به‬‫دانشگاه‬‫در‬‫دانشجو‬‫معلومات‬
‫احساس‬‫هم‬‫افراد‬‫آموزش�ی‬‫‌های‬‫ش‬‫نگر‬‫در‬‫تغییر‬‫لزوم‬،‫س�نتی‬‫آموزش‬‫بنیادین‬‫تغییر‬‫با‬
‫‌وجو‬‫ت‬‫جس‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زمین‬ ،‫رشته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬
‫اس�تانداردهای‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ،‫تحصیل‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنن�د‬
‫اطالعات‬‫به‬‫خود‬‫تحصیلی‬‫رشته‬‫در‬‫دانشجو‬‫این‬‫از‬‫پیش‬‫تا‬.‫باش�ند‬‫کرده‬‫کس�ب‬‫را‬‫الزم‬
‫الغیر؛‬‫و‬‫بوده‬‫استاد‬‫علم‬‫و‬‫درسی‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫به‬‫محدود‬‫او‬‫دانش‬‫و‬‫نداشته‬‫دسترسی‬‫واقعی‬
‫تحصیلی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربیات‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫االن‬
‫نام‬‫به‬‫معضلی‬‫ما‬‫آموزش�ی‬‫سیس�تم‬‫در‬‫هنوز‬‫چرا‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫علت‬‫حاال‬ .‫کند‬‫اس�تفاده‬‫خود‬
‫اطالعات‬‫عصر‬‫در‬‫که‬‫فراوانی‬‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬‫رغم‬‫به‬‫هم‬‫آن‬‫دارد؛‬‫وجود‬‫بیکار‬‫‌التحصیالن‬‫غ‬‫فار‬
‫‌هایی‬‫ت‬‫فرص‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬ ‫به‬ ‫‌گردد‬‫ی‬‫برم‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
‫این‬‫از‬‫‌رس�د‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫واقع‬‫در‬.‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫‌س�ازی‬‫گ‬‫فرهن‬‫فقدان‬‫نیز‬‫و‬‫دارد‬‫وجود‬‫که‬
‫خبر‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫مطلع‬ ،‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫نه‬ ،‫موجود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬
‫با‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫اطالع‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫کس�ی‬ ‫دارد؛‬
‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫برق‬ ‫دانشکده‬ ‫در‬ »‫ش�غل‬ ‫یک‬ ،‫دانشجو‬ ‫«هر‬ ‫عنوان‬
‫پیدا‬ ‫اطالع‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫دانش�جو‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ،‫اس�ت‬
‫اغلب‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫منتها‬ .‫ببرد‬ ‫پیش‬ ‫اس�اس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ش�غلی‬ ‫مس�یر‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫از‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫قبول‬ ...‫و‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫نظیر‬ ‫مهندسی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫رشت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫بچ‬
‫‌هایی‬‫ح‬‫طر‬‫چنین‬‫اجرای‬‫به‬‫را‬‫ما‬‫که‬‫‌هایی‬‫ی‬‫نگران‬‫ولی‬‫شد؛‬‫خواهند‬‫برخوردار‬‫خوبی‬‫اشتغال‬
‫که‬‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫‌ست‬‫ی‬‫کشاورز‬‫مثل‬‫دیگری‬‫‌های‬‫ه‬‫رش�ت‬‫از‬‫ناش�ی‬،‫‌دارد‬‫ی‬‫وام‬
‫که‬‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬،‫طرف‬‫آن‬‫از‬‫اما‬‫داریم؛‬‫بیکار‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫‌التحصیل‬‫غ‬‫فار‬‫نفر‬‫هزار‬ 50
.‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫تولید‬‫بخش‬‫این‬‫در‬‫خوبی‬‫محصوالت‬‫و‬‫است‬‫ضعیف‬‫ما‬‫کشاورزی‬‫وضعیت‬‫چقدر‬
‫صنعت‬‫و‬‫علم‬‫دانشگاه‬‫برق‬‫دانشکده‬‫در‬»‫شغل‬‫یک‬،‫دانشجو‬‫«هر‬‫سمینار‬
11 Khalaghiyat.com
‫به‬‫که‬‫بیاوریم‬‫پدید‬‫را‬‫سیس�تمی‬،‫مهندس�ی‬‫آموزش‬‫در‬‫که‬‫اس�ت‬‫این‬‫ما‬‫هدف‬
‫و‬‫خودش‬‫حوزه‬‫همان‬‫در‬‫بتواند‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫رشته‬‫دانش�جوی‬‫مثال‬‫طور‬
‫زندگی‬‫آن‬‫با‬‫و‬‫انتخاب‬‫را‬‫محصول‬‫یک‬،‫دانش�گاه‬‫در‬‫تحصیل‬‫اول‬‫س�ال‬‫همان‬‫از‬
‫ایران‬‫در‬‫جدیدی‬‫محصول‬‫که‬‫را‬‫بروکلی‬‫کلم‬‫بیاید‬‫دانشجو‬‫یک‬‫کنید‬‫فرض‬.‫کند‬
‫نوع‬،‫فروش‬‫بازار‬‫تا‬‫آن‬‫نگهداری‬،‫برداشت‬‫‌های‬‫ن‬‫زما‬‫و‬‫نحوه‬،‫کاشت‬‫نحوه‬،‫اس�ت‬
‫رشته‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اس�تخراج‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌گذاری‬‫ت‬‫قیم‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬
‫که‬‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬.‫کند‬‫بروکلی‬‫کلم‬‫نظیر‬‫محصولی‬‫به‬‫معطوف‬‫را‬‫کشاورزی‬‫مهندس�ی‬
‫مزایای‬‫سایر‬‫و‬‫دارویی‬‫خواص‬،‫ترشی‬،‫بروکلی‬‫کلم‬‫جمله‬‫از‬‫کشاورزی‬‫محصول‬‫هر‬
‫نشان‬‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫افزایش‬‫شدت‬‫به‬‫را‬‫محصول‬‫نوع‬‫این‬‫گستره‬‫که‬‫دارد‬‫هم‬‫جنبی‬
‫محصوالت‬‫تمام‬‫در‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫این‬.‫اس�ت‬‫آن‬‫خوب‬‫بسیار‬‫زایی‬‫اش�تغال‬‫فرصت‬‫از‬
‫صنعتی‬-‫علمی‬‫‌ه�ای‬‫ش‬‫پژوه‬‫س�ازمان‬‫در‬‫اس�ت‬‫یادم‬.‫بیفتد‬‫اتفاق‬‫کش�اورزی‬
‫کردیم‬‫ایجاد‬‫‌س�ایتی‬‫ب‬‫و‬،‫بود‬‫آمده‬‫ای�ران‬‫به‬‫اینترنت‬‫که‬‫اوایل‬‫هم�ان‬‫ش�اهرود‬
‫تحت‬‫را‬‫محصول‬‫این‬‫نوسانات‬‫که‬‫بود‬‫این‬‫قصدمان‬‫آن‬‫در‬‫و‬‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬‫مخصوص‬
‫‌زمینی‬‫ب‬‫س�ی‬‫محصول‬‫اطالعات‬‫تمام‬‫که‬‫صورت‬‫این‬‫به‬‫هم‬‫آن‬.‫درآوریم‬‫کنت�رل‬
‫سطح‬‫سنجش‬‫و‬‫سایت‬‫این‬‫به‬‫مراجعه‬‫با‬‫کشاورزی‬‫هر‬‫تا‬‫شود‬‫جمع‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫در‬‫ایران‬
‫این‬‫به‬‫نسبت‬‫دقیق‬‫برآوردی‬‫به‬‫تقاضا‬‫و‬‫عرضه‬‫میزان‬‫نیز‬‫و‬‫محصول‬‫این‬‫زیرکشت‬
‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫بکارد‬ ‫زراعی‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫موضوع‬
‫برداشت‬ ‫و‬ ‫کاشت-داشت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫نوآور‬ ‫آخرین‬ ‫‌توانس�ت‬‫ی‬‫م‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫باالیی‬‫بسیار‬‫‌زایی‬‫ل‬‫اشتغا‬‫قابلیت‬،‫سایت‬‫این‬.‫کند‬‫معرفی‬‫کشاورز‬‫به‬‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬
‫باید‬‫بگیریم؛‬‫نظر‬‫در‬‫را‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫رشته‬‫بیکار‬‫نفر‬‫05هزار‬‫آن‬‫اگر‬‫و‬‫داشت‬
‫و‬‫کشاورز‬‫با‬‫تعامل‬‫در‬‫که‬‫کرد‬‫پیشنهاد‬‫را‬‫دست‬‫این‬‫از‬‫‌هایی‬‫ت‬‫سای‬‫ایجاد‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫به‬
‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫مطرح‬‫را‬‫‌هایی‬‫ث‬‫بح‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫در‬.‫دارد‬‫قرار‬‫روستایی‬ICT‫دفاتر‬‫نیز‬
‫‌ویکم‬‫ت‬‫بیس‬‫قرن‬‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬‫تربیت‬‫قابلیت‬‫ما‬‫کشور‬‫آموزش�ی‬‫نظام‬‫معتقدیم‬‫که‬
‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫مصداق‬ ‫کمتر‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫دانشگاه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫سخن‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬
‫آموزش‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تحول‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌رس�د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬
‫انجام‬‫اشتغال‬‫از‬‫مجددی‬‫تعریف‬‫هم‬‫و‬‫بیاید‬‫وجود‬‫به‬‫ما‬‫عالی‬‫آموزش‬‫نیز‬‫و‬‫عمومی‬
‫شد؛‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫آینده‬ ‫02سال‬‫تا‬ ‫احتماال‬ .‫دهیم‬
‫موفق‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌‌چنان‬‫آن‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫روی‬ ‫چنین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫ما‬ ‫کش�ور‬ ‫در‬ ‫ولی‬
‫مهم‬‫ازاهداف‬‫يكي‬،‫آموزشی‬‫سیستم‬‫کلی‬‫ساختار‬‫بر‬‫عالوه‬‫حاال‬.‫است‬‫نبوده‬
‫باشد‬‫دانشجويان‬‫نفس‬‫به‬‫اعتماد‬‫باالبردن‬‫بايد‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانش�گا‬
‫چيزي‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫احس�اس‬ ‫‌التحصيلي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫‌خورد‬‫ي‬‫م‬ ‫بقيه‬ ‫و‬ ‫خودش�ان‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫ك�ه‬ ‫‌دانند‬‫ي‬‫م‬
.‫درآورند‬‫پول‬‫آن‬‫از‬‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬
‫‌التحصيلان‬‫غ‬‫فار‬ ‫بي�كاري‬ ‫از‬ ‫وقت�ي‬ ‫بنابراي�ن‬
‫آن‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ازعل‬ ‫يكي‬ ،‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫دانشگاه‬
‫پذيرش‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫كمبود‬ ‫بايد‬ ‫را‬
‫ب�ر‬ ‫مبتن�ي‬ ‫اجتماع�ي‬ ‫و‬ ‫‌اي‬‫ه‬�‫حرف‬ ‫‌ه�اي‬‫ش‬‫نق‬
‫‌هاي‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫دانس�ت‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫تحصيال‬
‫نمره‬ ‫يكي‬ ‫راك�ه‬ ‫دانش�جويي‬ ‫دو‬ ‫وقت�ي‬ ‫ايران‬
‫قرار‬ ‫هم‬ ‫كن�ار‬ 14 ‫نم�ره‬ ،‫ديگ�ري‬ ‫و‬ ‫گرفت�ه‬ 20
‫به‬ ‫يكي‬ ‫كدام‬ ‫كه‬ ‫‌ش�ود‬‫ي‬‫نم‬ ‫مش�خص‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬
‫برتري‬ ‫ديگ�ري‬ ‫بر‬ ‫‌اي‬‫ه‬�‫حرف‬ ‫توانمندي‬ ‫لح�اظ‬
‫هر‬ ‫پروژه‬ ‫م�ا‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫اس�اس‬ ‫همين‬ ‫بر‬ ‫دارد؛‬
‫هدف‬ ‫كه‬ ‫‌ايم‬‫ه‬‫كرد‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫يك‬ ،‫دانشجو‬
‫دانشجويان‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫‌افزايي‬‫ن‬‫توا‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫آن‬
‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫افزايش‬ ‫آن‬ ،‫درنهايت‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬
‫اين‬ .‫‌آورد‬‫ي‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ،‫كرديم‬ ‫اش�اره‬ ‫كه‬ ‫هم‬ ‫را‬
‫توجه‬ ‫بدان‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫گمشد‬ ‫حلقه‬ ‫شايد‬
‫جدي‬ ‫معضل‬ ‫از‬ ‫زي�ادي‬ ‫بخ�ش‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫ش�ود‬
.‫دهد‬ ‫كاهش‬ ‫را‬ ‫‌ديده‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫بيكاران‬
‫و‬ ‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ *
‫آمریکا‬ ‫ویرجینیای‬ ‫وست‬ ‫دانشگاه‬
‫رضوانی‬ ‫کیارش‬ :‫عکس‬
1231 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫کرم‬‫سلطان‬
‫شد؟‬‫ثرومتند‬‫چگونـــــه‬
‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫سلجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬
‫را‬ ‫خالقيت‬ ‫مجله‬ ‫جلد‬ ‫امسال‬ ‫ارديبهش�ت‬ ‫نيمه‬ ‫در‬ :‫توضیح‬
‫كه‬ ‫داديم‬ ‫اختصاص‬ ‫س�لجوقي‬ ‫خس�رو‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫به‬
‫انتظار‬ ‫كه‬ ‫همانطوري‬ .‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫معروف‬ ‫كرم‬ ‫س�لطان‬ ‫به‬
‫استقبال‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫اين‬ ،‫انتظارمان‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫داش�تيم‬
‫خيلي‬ .‫شد‬ ‫مواجه‬ ‫خالقيت‬ ‫مجله‬ ‫خوانندگان‬ ‫شما‬ ‫گس�ترده‬
‫صحبت‬ ‫خواس�تار‬ ‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫تم�اس‬ ‫مجل�ه‬ ‫خوانن�دگان‬ ‫از‬
‫شماره‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫شدند‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫بيش�تر‬
‫‌ها‬‫ن‬‫تلف‬ ‫اين‬ ‫‌ك�م‬‫كم‬ ‫و‬ ‫گذاش�تيم‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ايش�ان‬ ‫تلفن‬
‫كه‬ ‫شد‬ ‫اين‬ ‫خواس�تار‬ ‫سلجوقي‬ ‫جناب‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫زياد‬ ‫انقدر‬
.‫بدهيم‬ ‫خوانندگان‬ ‫ب�ه‬ ‫را‬ ‫ايش�ان‬ ‫همكاران‬ ‫يا‬ ‫دفتر‬ ‫ش�ماره‬
‫تماس‬ ‫كه‬ ‫كساني‬ ‫از‬ ‫بس�ياري‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫البته‬
‫مهندس‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ ‫داش�تند‬ ‫مشترك‬ ‫سواالت‬ ‫‌گرفتند‬‫ي‬‫م‬
‫بنويسند‬ ‫را‬ ‫مشترك‬ ‫سواالت‬ ‫اين‬ ‫جواب‬ ‫كه‬ ‫كرديم‬ ‫خواهش‬
‫اين‬ ‫از‬ ‫قس�مت‬ ‫اولين‬ ‫اين‬ .‫كنيم‬ ‫چ�اپ‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫مرور‬ ‫ب�ه‬ ‫و‬
‫اين‬ ‫بعدي‬ ‫بخش‬ .‫اس�ت‬ ‫آن‬ ‫‌هاي‬‫خ‬�‫پاس‬ ‫و‬ ‫س�واالت‬ ‫از‬ ‫بخش‬
‫اگر‬ ‫هم‬ ‫ش�ما‬ .‫كرد‬ ‫خواهيم‬ ‫چاپ‬ ‫آينده‬ ‫ش�ماره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلب‬
100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫داريد‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫سوالي‬
‫اختيارمان‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫تم�اس‬ ‫مجله‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫كنيد‬ ‫پيام�ك‬
‫در‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫كنيم‬ ‫درج‬ ‫مجل�ه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاس�خ‬ ‫تا‬ ‫بگذاري�د‬
‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كارگاه�ي‬ ‫نزديك‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫آين�د‬ ‫در‬ ‫داريم‬ ‫نظ�ر‬
‫تجربيات‬ ‫آخرين‬ ‫س�لجوقي‬ ‫مهندس‬ ‫جناب‬ ‫تا‬ ‫كنيم‬ ‫برگزار‬
.‫بگذارند‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دانست‬ ‫و‬
‫رفتید؟‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫سراغ‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫چرا‬
‫این‬ ‫با‬ ‫تصادف‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬
‫کرم‬ ‫تن‬ ‫یک‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫چند‬ .‫شدم‬ ‫آش��نا‬ ‫موضوع‬
‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫ایران‬ ‫وارد‬ ‫آرژانتین‬ ‫از‬ ‫حلقوی‬ ‫خاکی‬ ‫قرمز‬
‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ش��ده‬ ‫پرداخت‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ 50 ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫ب��رای‬
‫یک‬ ‫کاری‬ ‫قرارداد‬ ‫یک‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫ش��د‬ ‫خواسته‬ ‫کارش��ناس‬ ‫یک‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همکاری‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫ساله‬
‫دامی‬ ‫فضوالت‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫افتادم‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫ب��ه‬
‫در‬ .‫بخورد‬ ‫هم‬ ‫زبال��ه‬ ‫بتواند‬ ‫اس��ت‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغذیه‬
‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ش��دم‬ ‫متوجه‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫حین‬
‫در‬ ‫راهکاری‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ ‫یافت��ه‬
‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آلی‬ ‫مواد‬ ‫پس��ماند‬ ‫مدیریت‬
‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ .‫است‬ ‫گرفته‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫بس��یاری‬ ‫مزایای‬
‫غذا‬ ‫خودش‬ ‫وزن‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫کرم‬ ‫هر‬
‫تصاعد‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ک��رم‬ ‫تکثیر‬ .‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬
11 ‫به‬ ‫يك‬ ‫تکثیر‬ ‫کرم‬ .‫اس��ت‬ ‫هندسی‬
‫تحقيقاتي‬ ‫گروه‬ ‫يك‬ ‫حاال‬ ‫همي��ن‬ .‫دارد‬
‫کرم‬ ‫تکثیر‬ ‫هستند‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫مش��هد‬ ‫در‬
‫تا‬ ‫كرم‬ ‫هر‬ ‫يعن��ي‬ ،‫برس��انند‬ 20 ‫به‬ ‫ي��ك‬ ‫را‬
‫این‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگی‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بچه‬ 20
‫پروتئین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫پروتئین‬ ‫درصد‬ 70 ‫که‬ ‫اس��ت‬
‫بیشتر‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫کرم‬ ‫پروتئین‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫درصد‬ 22 ‫قرمز‬ ‫گوش��ت‬
.‫است‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫از‬
‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمیاب‬ ‫آنزیم‬ ‫ن��وع‬ ‫پنج‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫ب��دن‬ ‫در‬
‫یافت‬ ‫کرم‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫نیاس��ین‬ ‫و‬ B12 ‫ویتامینهای‬ ‫از‬ ‫تنوع��ی‬
‫مطرح‬ ‫جدیدی‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫پرورش‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬
.‫است‬ ‫دامپروری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زیرمجموع‬ ‫از‬ ‫کرمداری‬ ‫ش��غل‬ .‫اس��ت‬ ‫شده‬
.‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫فعالیت‬ ‫ش��غل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ 500 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آمری��کا‬ ‫در‬
‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ 180 ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬
‫ارزشی‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬
.‫دارد‬ ‫خام‬ ‫نفت‬ ‫معادل‬
13 Khalaghiyat.com
‫کجاست؟‬‫بومی‬‫و‬‫است‬‫کرمی‬‫چه‬‫بارانی‬‫حلقوی‬‫خاکی‬‫قرمز‬‫کرم‬
‫ضروري‬‫خاك‬‫براي‬‫كه‬‫است‬‫زمين‬‫‌زدن‬‫م‬‫شخ‬‫‌ها‬‫م‬‫كر‬‫اين‬‫اصلي‬‫وظايف‬‫از‬‫يكي‬.‫است‬‫آفريده‬‫خاكي‬‫كرم‬‫گونه‬ 4400‫از‬‫بيش‬‫خداوند‬
‫اين‬ ‫از‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ،‫گونه‬ 4400‫از‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫‌رفتن‬‫ن‬‫بي‬ ‫از‬ ‫موجب‬ ‫سموم‬ ‫و‬ ‫شيميايي‬ ‫كودهای‬ ‫مصرف‬ ‫متاسفانه‬ .‫است‬
.‫دارد‬ ‫نام‬ ‫پيله‬ ‫يا‬ ‫كوكون‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫تخم‬ .‫گذارند‬ ‫تخم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ .‫آنهاست‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫خاصي‬ ‫‌هاي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬
‫نقش‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫كرم‬ ‫دو‬ ‫حتما‬ ‫بايد‬ ‫شدن‬ ‫باردار‬ ‫براي‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫جنسيتي‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫هرمافروديت‬ ‫حلقوي‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬
‫روز‬ 45 ‫تا‬ 35 ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫تازه‬ ‫‌هاي‬‫م‬‫كر‬ .‫داريم‬ ‫كرم‬ 24 ‫كرم‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هفته‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫بازي‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫نقش‬ ‫ديگری‬ ‫و‬ ‫ماده‬
‫آيزينيا‬ ‫است‬ ‫سازگار‬ ‫ايران‬ ‫بوم‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫نوعي‬ .‫است‬ ‫قلب‬ ‫پنج‬ ‫داشتن‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ويژگي‬ .‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬ ‫پيدا‬ ‫باروري‬ ‫قدرت‬
‫كاليفرنيایی‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬ ‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫شناسايي‬ ‫كاليفرنيا‬ ‫دره‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستين‬ ‫باراني‬ ‫حلقوي‬ ‫خاکی‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬ .‫فوتيداست‬
،‫انگليس‬ ‫كشورهاي‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ديده‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫كوچك‌تري‬ ‫جثه‬ ،‫مقايس��ه‬ ‫در‬ ‫ايراني‬ ‫بومي‬ .‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬
‫آفريقايي‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫روبولوس‬ ‫لومبریکوس‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫نوع‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ايران‬ ‫وارد‬ ‫ارمنستان‬ ‫و‬ ‫هند‬ ،‫آرژانتين‬
.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫محدوديتي‬ ‫هيچ‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سازگاري‬ ‫كشور‬ ‫مناطق‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫تقريبا‬ ‫است‬ ‫ايران‬ ‫بومي‬ ‫كه‬ ‫نوعي‬ .‫است‬ ‫سازگار‬
‫چيست؟‬‫كرم‬‫پرورش‬‫براي‬‫نياز‬‫مورد‬‫سرمايه‬‫عبارتي‬‫به‬‫داد؟‬‫پرورش‬‫را‬‫كرم‬‫اين‬‫‌توان‬‫ي‬‫م‬‫چگونه‬
‫كرم‬ ‫اين‬ ‫پرورش‬ ‫براي‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كه‬ ‫راكتوري‬ ‫‌ترين‬‫ه‬‫ساد‬ ‫خانه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫كرم‬ ‫مشت‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سرمايه‬ ‫تنها‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬
‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫‌توانيم‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫داشتيم‬ ‫پالستيكي‬ ‫ميوه‬ ‫سبد‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫چوبي‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ميوه‬ ‫سبد‬ ‫يك‬ ‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬
‫زباله‬ ‫هم‬ ‫كشت‬ ‫محيط‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫ساختار‬ ‫يك‬ ‫‌كنيم‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫راكتوري‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ .‫بپوشانيم‬ ‫كاغذ‬ ‫يا‬ ‫روزنامه‬
.‫كنيد‬ ‫تبديل‬ ‫كود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زباله‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫آشپزخانه‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫گوش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫راكتور‬ ‫اين‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ .‫است‬
‫كه‬ ‫چرا‬ ‫‌شوند؛‬‫ي‬‫م‬ ‫خشك‬ ‫متري‬ ‫دو‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫علتي‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ،‫‌شوند‬‫ي‬‫نم‬ ‫خارج‬ ‫راكتور‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫باشد‬ ‫ايمن‬ ‫شرايط‬ ‫اگر‬
‫صورتي‬ ‫در‬‫‌اي‬‫ه‬‫زند‬‫موجود‬ ‫هر‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫آنها‬‫رفتن‬‫بين‬‫از‬‫موجب‬‫هوا‬‫خشكي‬‫و‬‫رطوبت‬‫نبود‬‫و‬‫دارند‬‫نياز‬‫رطوبت‬‫به‬‫ماندن‬‫زنده‬‫براي‬‫‌ها‬‫م‬‫كر‬
.‫است‬ ‫موجودات‬ ‫اين‬ ‫زندگي‬ ‫عليه‬ ‫تهديد‬ ‫هم‬ ‫رطوبت‬ ‫افزايش‬ .‫‌رود‬‫ي‬‫م‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫نامساعد‬ ‫محيطي‬ ‫شرايط‬ ‫كه‬
.‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬ ‫خودكشي‬ ‫ديگر‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫عد‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫عد‬ ‫يا‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫تغذيه‬ ‫خودش‬ ‫مدفوع‬ ‫از‬ ‫كرم‬ ،‫نباشد‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫كافي‬ ‫غذايي‬ ‫مواد‬ ‫اگر‬
.‫باشند‬ ‫موجودات‬ ‫اين‬ ‫عليه‬ ‫تهديدي‬ ‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫نيز‬ ‫پرندگان‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫غ‬‫مر‬ ،‫غيرزيستي‬ ‫عوامل‬ ‫جز‬ ‫به‬ .‫نيستند‬ ‫‌خوار‬‫ه‬‫زند‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬
‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كارهايي‬ ‫چه‬ ‫براي‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫‌هايي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫چنين‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬
‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خالص‬ ،‫كرم‬ ‫اين‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫آبزيان‬ ‫و‬ ‫طيور‬ ،‫دام‬ ‫خوراك‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫منبعي‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫كرم‬
‫مرغ‬ ‫غذايي‬ ‫جيره‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ‫يك‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫‌رس��د‬‫ي‬‫نم‬ ‫دام‬
‫افزايش‬ ‫درصد‬ 7 ‫مرغ‬ ‫سينه‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫درصد‬ 22 ‫مرغ‬ ‫وزن‬ ،‫درصد‬ 25 ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫توليد‬ ،‫شود‬ ‫گنجانده‬
‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ثروت‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫كش��ورها‬ ‫همه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫بس��يار‬ ‫كه‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫پيدا‬
‫مش��ابه‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫‌وري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫افزايش‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫‌گذاري‬‫ه‬‫س��رماي‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫كه‬ ‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬
.‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫‌هاي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫با‬ ‫‌هايي‬‫م‬‫كر‬ ‫و‬ ‫ش��امپو‬ ،‫صابون‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬
‫براي‬ ‫داروهايي‬ ‫توليد‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫خيلي‬ ‫هنوز‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مزيت‬
.‫است‬ ‫سرطاني‬ ‫بيماران‬ ‫‌درماني‬‫ي‬‫شيم‬
‫چيست؟‬‫صنعت‬‫اين‬‫زباله‬
‫كه‬ ‫است‬ ‫كرم‬ ‫مدفوع‬ ،‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫زباله‬ ‫تنها‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫زبال‬ ‫هيچ‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬
‫‌هايي‬‫ت‬‫شرك‬ ‫آلمان‬ ‫دوسلدورف‬ ‫در‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كمپوس��ت‬ ‫ورمي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫كرده‬‫توليد‬‫را‬‫خانگي‬‫رآكتورهاي‬‫يا‬ Bin‫به‬‫موسوم‬‫‌هايي‬‫ف‬‫ظر‬‫كه‬‫است‬‫شده‬‫‌اندازي‬‫ه‬‫را‬
‫را‬ ‫كود‬ ‫و‬ ‫كرم‬ ،‫كرده‬ ‫مراجعه‬ ‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ .‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫تحويل‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫خان‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫كرم‬ ‫هم��راه‬ ‫و‬
،‫توليد‬‫براي‬‫راهكاري‬‫روش‬‫اين‬.‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬‫پرداخت‬‫را‬‫مبلغي‬‫آن‬‫ازاي‬‫به‬‫و‬‫گرفته‬‫تحويل‬
.‫مبداست‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫توزيع‬
‫برد؟‬‫نام‬‫يكم‬‫و‬‫بيست‬‫قرن‬‫نمكي‬‫شغل‬‫عنوان‬‫به‬‫راهكار‬‫اين‬‫از‬‫‌توان‬‫ي‬‫م‬‫آيا‬
‫نان‬ ‫نمكي‬ .‫است‬ ‫يكم‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫نمكي‬ ‫شغل‬ ‫جايگزين‬ ‫كرمداري‬ ‫صنعت‬ ،‫دقيقا‬
‫با‬ ‫‌مرغ‬‫م‬‫تخ‬ ،‫ش��ود‬ ‫مرغ‬ ‫تغذيه‬ ‫صرف‬ ‫كپك‌زده‬ ‫نان‬ ‫اگر‬ ،‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌آوري‬‫ع‬‫جم‬ ‫را‬ ‫كپك‌زده‬
‫تغذيه‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫شير‬ ‫شود‬ ‫گوسفند‬ ‫تغذيه‬ ‫صرف‬ ‫اگر‬ ‫داريم؛‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬
‫بيست‬ ‫قرن‬ ‫نمكي‬ .‫داشت‬ ‫خواهيم‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫گوش��ت‬ ‫ش��ود‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫گاو‬
‫كود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كرم‬ ‫مدفوع‬ ‫و‬ ‫‌ده��د‬‫ي‬‫م‬ ‫درصدي‬ 70 ‫پروتئين‬ ‫با‬ ‫كرم‬ ‫ش��ما‬ ‫به‬ ‫يكم‬ ‫و‬
‫كود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫طيور‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫خوراك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌آوري‬‫ع‬‫جم‬ ‫كمپوست‬ ‫ورمي‬
‫مولد‬ ‫و‬ ‫‌هزينه‬‫م‬‫ك‬ ،‫ساده‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زباله‬ ‫فرآوري‬ .‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
.‫است‬ ‫ثروت‬
‫شد؟‬ ‫ثروتمند‬ ‫چگونه‬ ‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬
‫به‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫‌اند؛‬‫ه‬‫گذاشت‬ ‫سلجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لقبی‬ ‫این‬ !‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫س��لطان‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کیمیاگری‬ ‫واقعی‬ ‫مفهوم‬
‫که‬ ‫مردی‬ ‫‌اند؛‬‫ه‬‫گذاشت‬ ‫س��لجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫لقبی‬ ‫این‬ !‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫س��لطان‬
،‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫‌های��ی‬‫ه‬‫زبال‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کیمیاگری‬ ‫واقعی‬ ‫مفهوم‬ ‫ب��ه‬
.‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫پول‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زبال‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫دس��ت‬ ‫به‬ ‫طال‬
‫به‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زبال‬ ‫همین‬ ‫‌ش��ان‬‫ی‬‫غذا‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫کر‬ ‫‌کند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫پروتئینی‬ ‫کرم‬ ‫تولید‬ ‫س��لجوقی‬
.‫است‬ ‫‌مصرف‬‫ی‬‫ب‬ ‫ظاهر‬
1431 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫به‬‫کا‬‫رش‬‫چگـــونه‬
‫کنند؟‬‫اعتامد‬‫هم‬
*
‫اسدی‬ ‫مجتبی‬ ‫مهندس‬ ‫نوشته‬ ‫شراکت‬ ‫آداب‬
‫و‬ ‫شرکا‬ ‫ارزشی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پیش�ین‬ ‫نوشتار‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫‌ش�ان‬‫ت‬‫اختالفا‬ ‫مدیریت‬
‫ش�امل‬ ‫که‬ ‫‌پردازیم‬‫ی‬‫م‬ ‫ش�راکت‬ ‫آداب‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬
.‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
‫تیم‬‫رهبر‬•
‫را‬ ‫شرکا‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫گرو‬ ‫گاهی‬ .‫باش��د‬ ‫داشته‬ ‫رهبر‬ ‫باید‬ ‫شرکا‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫این‬ ‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬
.‫ندارند‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫‌شان‬‫م‬‫کدا‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ،‫هستند‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ‫‌شان‬‫ک‬‫‌ت‬‫ک‬‫ت‬ ‫که‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬
‫در‬ ‫وکارها‬ ‫کسب‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬
‫و‬ ‫همکاری‬ ،‫همکالسی‬ ،‫دوستی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫پیشین‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ .‫ندارند‬ ‫‌داری‬‫ت‬‫شرک‬ ‫قبلی‬ ‫تجارب‬ ‫شرکا‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬
.‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫عهد‬ ‫ش��رکت‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌گذارند‬‫ی‬‫م‬ ‫ش��راکت‬ ‫در‬ ‫گام‬ ‫دس��ت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬
‫چندان‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫سم‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫نق‬ ‫این‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ...‫و‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رییس‬ ‫دیگری‬ ،‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫یکی‬
‫‌شان‬‫ی‬‫قبل‬ ‫دوست‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫توقع‬ ‫همچنان‬ ‫ولی‬ ‫‌کنند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مثال‬ .‫‌گیرند‬‫ی‬‫نم‬ ‫جدی‬
‫و‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫همکار‬ ‫و‬ ‫دوس��ت‬ ،‫جدید‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫باش��د‬ ‫س��ابق‬ ‫رفتارهای‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫و‬
‫مواقع‬ ‫اغلب‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌شنوی‬‫ف‬‫حر‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫‌هاست‬‫ن‬‫آ‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعامل‬
‫فقدان‬ .‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اجرایی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مس��ئولی‬ ‫و‬ ‫هس��تند‬ ‫موظف‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬
‫سویی‬‫از‬‫و‬‫شود‬‫می‬‫مطلوب‬‫عملکرد‬‫از‬‫مانع‬‫شرایط‬‫این‬‫در‬‫قوی‬‫مدیریت‬‫و‬‫رهبری‬
.‫باشد‬ ‫شراکت‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫خود‬ ‫درایت‬ ‫با‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫قوی‬ ‫رهبری‬
‫اعتماد‬ ‫سرمایه‬ ‫حفظ‬ •
‫اعتماد‬ ،‫شراکت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫س��رمایه‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬
.‫نیست‬ ‫شرکا‬ ‫بین‬ ‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫ش��ما‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫هیچ‬ .‫اس��ت‬
‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ ‫از‬ ‫بس��یاری‬ ‫باش��د؛‬ ‫داش��ته‬ ‫وجود‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫اعتماد‬ ‫وقت��ی‬
‫حفظ‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫پیدا‬ ‫بروز‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫ش��د‬ ‫خواهد‬ ‫حل‬ ،‫‌آید‬‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬
‫که‬ ‫عواملی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫عمل‬ ‫در‬ ‫ش��فافیت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫داریم؛‬ ‫ش��فافیت‬ ‫عنصر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫اعتماد‬
،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫قرص‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اس��تقرار‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ش��فافیت‬ ‫این‬ ‫به‬
‫‌نویسیم؛‬‫ی‬‫م‬ ‫قراردادی‬ ‫یا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫توافقی‬ ‫اگر‬ .‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫بس��یار‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫وعد‬ ‫و‬ ‫قول‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫ثبت‬
‫خیلی‬ ،‫حسابداری‬ ‌‫ه‬‫مقول‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌اندازند‬‫ی‬‫م‬ ‫راه‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫دید‬ ‫بارها‬ .‫کنیم‬ ‫مکتوب‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬
‫تردید‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫‌هاست‬‫ت‬‫شرک‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫الزام‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫ضمن‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫حس��ا‬ ‫درست‬ ‫ثبت‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫برخورد‬ ‫‌انگارانه‬‫ه‬‫س��اد‬
‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫ضربه‬ ‫نقاط‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫ش��راک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بررس‬ .‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫ش��رکا‬ ‫بین‬
.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫الزم‬
1
2
mojtaba.asadi@gmail.com
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱

Recomendados

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴سعید محمدی
1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲سعید محمدی
1.1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳سعید محمدی
1.2K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵سعید محمدی
1.1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸سعید محمدی
1.3K visualizações68 slides
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم por
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمچگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمرامین عبدی
48 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ کسب و کار شما
30 visualizações5 slides
Karafarini(demo)madsg.com por
Karafarini(demo)madsg.com Karafarini(demo)madsg.com
Karafarini(demo)madsg.com reyhaneh akbari
121 visualizações97 slides
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاورMostafa ani
340 visualizações13 slides
Sales and negotiation skills por
Sales and negotiation skillsSales and negotiation skills
Sales and negotiation skillsDamoon Nozari
388 visualizações46 slides
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri) por
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
1.6K visualizações39 slides
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دومکسب و کار شما
40 visualizações6 slides

Mais procurados(20)

چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por کسب و کار شما
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
کسب و کار شما30 visualizações
Karafarini(demo)madsg.com por reyhaneh akbari
Karafarini(demo)madsg.com Karafarini(demo)madsg.com
Karafarini(demo)madsg.com
reyhaneh akbari121 visualizações
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 visualizações
Sales and negotiation skills por Damoon Nozari
Sales and negotiation skillsSales and negotiation skills
Sales and negotiation skills
Damoon Nozari388 visualizações
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri) por Mahdi Nasseri
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri1.6K visualizações
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por کسب و کار شما
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
کسب و کار شما27 visualizações
Hame chiz dar morede tablosazi por saftysign_com
Hame chiz dar morede tablosaziHame chiz dar morede tablosazi
Hame chiz dar morede tablosazi
saftysign_com51 visualizações
انواع کسب و کار از دید اسلام por Ali Reza Hashemi Nekoo
انواع کسب و کار از دید اسلامانواع کسب و کار از دید اسلام
انواع کسب و کار از دید اسلام
Ali Reza Hashemi Nekoo171 visualizações
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید. por کسب و کار شما
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
کسب و کار شما54 visualizações
مشاوره و راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
مشاوره و راه اندازی کسب و کارمشاوره و راه اندازی کسب و کار
مشاوره و راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما106 visualizações
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por کسب و کار شما
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
کسب و کار شما60 visualizações
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟ por Mahdi Nasseri
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
Mahdi Nasseri6.7K visualizações
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه por اصفهان پلاس
هنر ارائه ایده در 60 ثانیههنر ارائه ایده در 60 ثانیه
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه
اصفهان پلاس1.4K visualizações
زندگی به سبک مادر por AghighFamily
زندگی به سبک مادرزندگی به سبک مادر
زندگی به سبک مادر
AghighFamily184 visualizações
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ por Hanieh Ghofrani
 http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
Hanieh Ghofrani609 visualizações
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟ por کسب و کار شما
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
کسب و کار شما37 visualizações
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما74 visualizações
اغاز کسب و کار جدید و موفق por کسب و کار شما
اغاز کسب و کار جدید و موفقاغاز کسب و کار جدید و موفق
اغاز کسب و کار جدید و موفق
کسب و کار شما81 visualizações

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز por
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتزsamanebra1
29 visualizações8 slides
Content strategy por
Content strategyContent strategy
Content strategyShayan Shalileh
52 visualizações9 slides
Why should we have a goal por
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goalzibaandishiweb
23 visualizações5 slides
ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتاب por
ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتابساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتاب
ساخته شده برای چسبیدن - چکیده کتابInternational Web Marketing Group
270 visualizações8 slides
موفقیت در کسب و کار por
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارmiladdel
11 visualizações4 slides
ده نکته برای ارائه استارتاپ ها por
ده نکته برای ارائه استارتاپ هاده نکته برای ارائه استارتاپ ها
ده نکته برای ارائه استارتاپ هارامین عبدی
32 visualizações13 slides

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱(20)

دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز por samanebra1
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
samanebra129 visualizações
Content strategy por Shayan Shalileh
Content strategyContent strategy
Content strategy
Shayan Shalileh52 visualizações
Why should we have a goal por zibaandishiweb
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goal
zibaandishiweb23 visualizações
موفقیت در کسب و کار por miladdel
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کار
miladdel11 visualizações
ده نکته برای ارائه استارتاپ ها por رامین عبدی
ده نکته برای ارائه استارتاپ هاده نکته برای ارائه استارتاپ ها
ده نکته برای ارائه استارتاپ ها
رامین عبدی32 visualizações
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por aliaalistartup
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
aliaalistartup44 visualizações
بازار هدف در کسب و کار por کسب و کار شما
بازار هدف در کسب و کاربازار هدف در کسب و کار
بازار هدف در کسب و کار
کسب و کار شما30 visualizações
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2) por Modirinfo
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
Modirinfo10 visualizações
ایده برای کسب و کار جدید por کسب و کار شما
ایده برای کسب و کار جدیدایده برای کسب و کار جدید
ایده برای کسب و کار جدید
کسب و کار شما39 visualizações
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما33 visualizações
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por ssuser81d2e1
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
ssuser81d2e116 visualizações
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار por Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K visualizações
سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟ por کسب و کار شما
سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟
سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟
کسب و کار شما35 visualizações
دلایل شکست استارتاپها por aliaalistartup
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
aliaalistartup32 visualizações
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت por aliaalistartup
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتقوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
aliaalistartup42 visualizações
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟ por Hamid Keshmiri
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
Hamid Keshmiri739 visualizações
راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
راه اندازی کسب و کار جدیدراه اندازی کسب و کار جدید
راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما29 visualizações
عدم تمرکز در کسب و کار por کسب و کار شما
عدم تمرکز در کسب و کارعدم تمرکز در کسب و کار
عدم تمرکز در کسب و کار
کسب و کار شما37 visualizações

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱

 • 1. 1 Khalaghiyat.com ‫نه‬‫و‬‫چگ‬ ‫شوید‬‫می‬‫خالق‬ ‫چگونه‬ ‫برنده‬‫یک‬‫مثل‬ ‫کنید‬‫فکر‬ ‫معروف‬‫میلیاردر‬‫پیشنهاد‬ :‫شما‬‫به‬‫ترامپ‬‫دونالد‬ ‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬ Creativity View magazine ‫0002تومان‬-31‫مهر29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬ ‫چیست‬‫نوآوری‬‫اصلی‬‫کلید‬ ‫روستا‬‫دکتـر‬‫از‬‫خوب‬‫ندگی‬‫ز‬‫آیین‬ ،‫ار‬‫ز‬‫با‬‫یک‬‫در‬‫وقتی‬ ‫کنید؟‬‫کار‬‫چه‬‫نیستید‬‫اول‬ ‫ها‬‫دانشگاه‬‫التحصیالن‬‫فارغ‬‫چرا‬ ‫مانند؟‬‫می‬‫بیکار‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫سالمت‬‫سنجش‬‫پرسشنامه‬ ‫ادگی‬‫و‬‫خان‬‫وکار‬‫کسب‬‫از‬‫ر‬ ‫دانشور‬‫فاطمه‬‫نوشته‬‫موفق‬ :‫بفهمید‬‫تا‬‫انید‬‫و‬‫بخ‬‫ا‬‫ر‬‫مطلب‬‫این‬ ‫کنید‬‫می‬‫که‬‫کاری‬‫آیا‬ ‫است؟‬‫کار‬‫اقعا‬‫و‬ ‫مشتـری‬‫جذب‬‫قانون‬5
 • 4. ‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬ Creativity View magazine ‫نفــــر‬ 40 :‫ظرفیت‬ ‫تومان‬ ‫مبلغ:07هـــــزار‬ ‫ماه‬‫مهــــــر‬ 27 :‫تاریخ‬ ‫عصـــــر‬ 19 ‫تا‬ 16 :‫زمان‬ ‫‌کنندگان‬‫ت‬‫شرک‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫راز‬ ‫هدیه‬ ‫تخفیف‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬ 30 ‫کنید‬ ‫پیامک‬ 100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬ 303 ‫عدد‬ ‫تخفیف‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ 100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫را‬ 800 ‫عدد‬ ‫‌آفرین‬‫ل‬‫تحو‬ ‫سمینار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫پیامک‬
 • 5. 5 Khalaghiyat.com ‫سرمقـاله‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬ ‫فکرخالق‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫خالق‬‫فروشنده‬ ‫ایرانی‬‫نگاه‬ ‫پاورقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬ ‫بازاریابی‬ ‫ثروت‬ ‫جنگ‬ 4/‫غیرفعال‬ ‫درآمد‬ ‫درباره‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ /8/‫جاللي‬ ‫اكبر‬ ‫علي‬ ‫دكتر‬ ‫از‬ ‫يادداشتي‬ /6/‫دانشور‬ ‫فاطمه‬ ‫نوشته‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫ایجاد‬ ‫رابرت‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ /12/‫اس�دی‬ ‫مجتبی‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ ‫ش�راکت‬ ‫آداب‬ /10/‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫س�لجوقی‬ 16/‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ /14/‫کیوساکی‬ ‫حمید‬ ‫نوشته‬ ‫شخصی‬ ‫برندسازی‬ /22/‫ش�یدایـــی‬ ‫حدیث‬ ‫کندلوس‬ /20/‫ترکمن‬ ‫ش�اهین‬ ‫با‬ ‫خالی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ 28/‫چیست؟‬ ‫نوآوری‬ ‫اصلی‬ ‫کلید‬ /26/‫فانتوم‬ ‫سـرعت‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫جــــــذب‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫دانـش‬ /24/‫سپیدنام‬ 42/92 ‫سال‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫بازارهای‬ ‫سودآوری‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫فروشندگی‬ ‫تجربیات‬ /48/‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫با‬ ‫فروش‬ ‫مدرسه‬ /46/‫نپوشید‬ ‫سفیــــــــد‬ ‫جوراب‬ ‫مش�کی‬ ‫کفش‬ ‫با‬ ‫لطفا‬ 50/‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫با‬ ‫بیمه‬ ‫موفق‬ 56/‫آورید‬ ‫بهار‬ ،‫سرما‬ ‫دیدید‬ ‫چو‬ /52/‫روستا‬ ‫احمد‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫عمر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫الفبای‬ ‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com 58/‫باشید‬‫‌هودها‬‫ن‬‫رابی‬‫مراقب‬ 36/‫بقوسیان‬‫ژان‬‫با‬‫خالقیت‬‫در‬‫فقط‬،‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫روز‬‫کتاب‬ 5‫معرفی‬ /32/‫است؟‬‫بد‬‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ Yahoo‫جدید‬‫لوگوی‬‫چرا‬/30/‫جهان‬‫در‬‫برندینگ‬‫برتر‬‫استاد‬،‫ریس‬‫ال‬‫یادداشت‬‫جدیدترین‬ 34/‫مشتــری‬‫جذب‬‫برای‬‫قانون‬ 5 62/‫کنیم‬‫پیدا‬ ‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫سالمت‬‫سنجش‬‫‌نامه‬‫ش‬‫پرس‬/60/‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫قول‬‫نقل‬14 ‫نکنید‬‫کار‬‫پول‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مطالبی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شاید‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫بنشینید‬ ‫جایی‬ ‫بروید‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ .‫ببندید‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫سروصداها‬ ‫از‬ ‫که‬ ،‫اول‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ .‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫‌تری‬‫م‬‫آرا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫تیتر‬ ‫وقتی‬ ‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬ ‫اخالقی‬ ‫موضعی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫برسید‬ ‫نتیجه‬ ‫هم‬ ‫موضع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫نکنید‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ‫منظور‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫واال‬ ‫بسیار‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫2سرفصل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫دیگر‬ ‫چیز‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫نخست‬ .‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زندگی‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫مدرسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫زندگی‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫مساله‬ ،‫باشید‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫دنبال‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫باشید‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫دنبال‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫‌گویند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫چرا‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫یعنی‬ ،‫پول‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫پولی‬ ،‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫توانایی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫پول‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫موقعیتی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫‌پردازد؛‬‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫پولی‬ ‫و‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫حداقل‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ،‫کاری‬ ‫مسیر‬ ‫ابتدای‬ ‫مبلغ‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مرحل‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫بر‬ .‫کرد‬ ‫دریافت‬ ،‫بازار‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫بابت‬ ‫خوبی‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫قصد‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مراحل‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫مسیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫کار‬ ‫تجربه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ .‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫نبست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ی‬‫توانای‬ ‫سققف‬ ،‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ،‫وقت‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫رسیده‬ ‫حدی‬ ‫به‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫معلوم‬ ‫بازار‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫سقف‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫توانای‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫مبنا‬ ‫برای‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ .‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جنب‬ ‫مساله‬ ،‫پول‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫نکنید؛‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫علتش‬ .‫نیست‬ ‫پول‬ ‫دیگر‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫دارای‬ ‫نیست؛‬ ‫واقعی‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دارای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫و‬ ‫نقره‬ ،‫طال‬ ‫مثل‬ ‫واقعی‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫دول‬ ‫اعتبار‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫دیگر‬ ،‫پول‬ .‫دارند‬ ‫ذات‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫‌محور‬‫ی‬‫دارای‬ ‫ارزش‬ ،‫پول‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫کاغذی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬ ‫مختص‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مبهم‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫جامع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دنیاست‬ ‫پولی‬ ‫واحدهای‬ ‫بر‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫پیش‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫ده‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫اساس‬ ‫بگیرید‬ ‫کاغذی‬ ‫تا‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫دارد‬ ‫طال‬ ‫حکم‬ ‫که‬ ‫ممکن‬ ‫حالت‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫خوشبینان‬ ‫در‬ ‫‌اش‬‫ش‬‫ارز‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مطرح‬ ‫که‬ ‫پرسشی‬ ‫حاال‬ .‫نیست‬ ‫مشخص‬ ‫پس‬ ،‫نکنیم‬ ‫کار‬ ‫پول‬ ‫برای‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫جواب‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کنیم؟‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫جواب‬ ‫اما‬ .‫آمد‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫کارکردن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کار‬ ‫دارایی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫پول‬ .‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬ ‫‌تر‬‫ش‬‫بی‬ ،‫بعدی‬ ‫نوشتارهای‬ 116:‫مسلسل‬‫شماره‬ ‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬ Creativity View magazine 1576953614 :‫کدپستی‬ 30009900007777:SMS :‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬ :‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬ ‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬ ‫یاغچی‬ ‫حسین‬ ‫نصیری‬ ‫آرش‬ ‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬ ‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬ ‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬ ‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬ ‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬ 96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬ 82462150 :‫فکس‬ | 88528491 :‫تلفن‬ .‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬ 10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬ ‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬ ‫مهندس‬ ‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬ ‫بقوسیان‬ ‫ژان‬ ‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬ ‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬ ‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬ ‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ ‫بیمه‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬ afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com vafaee@khalaghiyat.com ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com boghossian@khalaghiyat.com emami@khalaghiyat.com khani@khalaghiyat.com rabani@khalaghiyat.com
 • 6. 631 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers ‫برندسازی‬‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ ‫شرکت‬‫مورد‬‫در‬‫را‬ ‫و‬‫محصول‬‫یا‬ ‫انجام‬‫خود‬‫خدمات‬ ‫وقتی‬‫ولی‬،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫روی‬‫را‬‫برندسازی‬ ‫خود‬‫شخصی‬‫اسم‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫انجام‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تبدیل‬ ‫برندسازی‬‫به‬ ،‫وقت‬‫آن‬‫و‬‫شخصی‬ ‫برندشخصی‬‫آن‬ ‫کاالها‬‫روی‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫مختلف‬‫خدمات‬‫و‬ ‫گیرد‬‫قرار‬ 0937664-06 ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مجل��ه‬ ‫بهترین‬ ...‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫دکتر‬ ‫که‬ ‫بفرمایین‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫خواهش‬ ...‫هستین‬ ‫چون‬ ‫ببینم‬ ‫‌تونم‬‫ی‬‫م‬ ‫چطور‬ ‫رو‬ ‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫‌خوام‬‫ی‬‫م‬ ‫پولس��از‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫ایده‬ ‫یه‬ ‫ب��اره‬ ‫در‬ ».‫کنم‬‫صحبت‬‫باهاشون‬ ‫مثبتی‬‫انرژی‬‫بابت‬‫عزیز‬‫خواننده‬‫شما‬‫از‬:‫خالقیت‬ ‫اداری‬ ‫همکاران‬ .‫سپاسگزاریم‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دکتر‬ ‫جناب‬ ،‫ارجمند‬ ‫اس��تاد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایده‬ ‫ت��ا‬ .‫کنید‬‫مطرح‬‫جاللی‬ 0914984-69 ‫مواظب‬.‫است‬‫معرکه‬‫‌تان‬‫ه‬‫مجل‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫منحرف‬ ‫مجله‬ ‫مسیر‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬‫ل‬‫ری‬ ‫از‬ ‫باش��ید‬ ‫مثالچرا‬.‫ندهید‬‫دست‬‫از‬‫را‬‫‌تان‬‫ی‬‫تمایزها‬.‫نشوید‬ ،‫مربوط‬ ‫مس��ائل‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫معیش��ت‬ ‫راهنمایی‬ ‫اس��تاد‬ ‫کردید؟‬ ‫ول‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫معرف��ی‬ ».‫بمان‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫همیشه‬ ‫عالیی‬ ‫سادات‬ ‫در‬ ‫متشکریم‬ ،‫عزیز‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫از‬ :‫خالقی�ت‬ ‫بود‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫خانواده‬ ‫مدیریت‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ،‫متناوب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫بای��د‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫چاپ‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫یک‬ .‫بود‬ ‫گذش��ته‬ ‫ش��ماره‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آن‬ ‫جدیدترین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کتاب‬ ‫خالصه‬ ‫شما‬ ‫دیدگان‬ ‫مقابل‬ 29 ‫شماره‬ ‫همچون‬ ‫شماره‬ .‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫بزرگواران‬ 0936104-07 .‫مفیدتان‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تش��کر‬ ‫با‬ ،‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫داشته‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مصاحب‬ ‫مقیمی‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫با‬ ‫لطفا‬ »!‫تشکر‬‫با‬.‫باشید‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫آثار‬ ‫انتشار‬ .‫چشم‬ ‫روی‬ ‫به‬ :‫خالقیت‬ ‫باعث‬ ‫همیش��ه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برتر‬ ‫بانوی‬ ،‫مقیمی‬ ».‫است‬ ‫بوده‬ ‫ما‬ ‫مجله‬ ‫افتخار‬ 0913503-29 ،‫‌تان‬‫ب‬‫خو‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫و‬ ‫«باس�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫است‬ ‫6سال‬‫حدود‬ ،‫13ساله‬‫هس��تم‬ ‫جوانی‬ ‫من‬ ‫متاسفانه‬ .‫هستم‬ ‫ساختمان‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫برقکار‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫س��ریعا‬ ‫دس��تمزدش‬ ،‫برق��کاری‬ ‫ش��غل‬ ‫مجبوریم‬ .‫‌رسه‬‫ی‬‫نم‬ ‫برقکار‬ ‫دس��ت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫تقریباهمیشه‬ ‫همین‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ .‫کارکنیم‬ ‫قسطی‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫م��ن‬ ‫لطفا‬ .‫مواجهی��م‬ ‫‌پولی‬‫ی‬‫ب‬ ‫ب��ا‬ ».‫فرمایید‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫اصلی‬ ‫توصیه‬ ،‫عزیز‬ ‫دوس��ت‬ :‫خالقیت‬ ‫سیستمی‬ ‫‌تان‬‫ه‬‫حرف‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫ش��ما‬ ‫به‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫از‬ ‫درآمد‬‫به‬‫را‬‫شما‬ ،‫واقع‬‫در‬‫و‬‫باشد‬‫پولساز‬‫هم‬‫شما‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫حرف‬ ‫تمام‬ ‫م��ورد‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫برس��اند‬ ‫غیرفعال‬ ‫هم‬ ‫برقکاری‬ ‫و‬ ‫باش��د‬ ‫داش��ته‬ ‫مصداق‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫هم‬ ‫بنابرای��ن‬ .‫‌هاس��ت‬‫ه‬‫حرف‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خ��ود‬ ‫نفس‬ ».‫بیفزایید‬ ‫خود‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫هم‬ 0910212-36 ‫من‬ ‫نباشید؛‬ ‫خسته‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫الگوی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سپیدنام‬ ‫حمید‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫‌خواستم‬‫ی‬‫م‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫کردم‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫یک‬ ‫(و‬ ‫کامل‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫نام‬ ‫زندگی‬ ‫ک��ه‬ ‫کنم‬ ‫خواهش‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ )‫مصاحبه‬ ‫ضمنا‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫مجله‬ ‫در‬ )‫خودش��ان‬ ‫زبان‬ ‫(از‬ ‫«برندس��ازی‬ ‫کلمه‬ ‫خود‬ ‫تعریف‬ ‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ »‫‌نیا‬‫م‬‫اعظ‬،‫تشکر‬‫با‬.‫بگویید‬‫را‬»‫شخصی‬ ‫دوست‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫که‬ ‫«خوش��حالیم‬ :‫خالقیت‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫سپیدنام‬ ‫حمید‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫گرانقدر‬ ‫مربوط‬‫فقط‬‫این‬‫و‬‫است‬‫برانگیخته‬‫را‬‫عزیز‬‫دوست‬ ‫چنین‬‫ما‬‫خوانندگان‬‫از‬‫بسیاری‬‫و‬‫نیست‬‫شما‬‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫ایش��ان‬ ‫مطالب‬ ‫درباره‬ ‫نظری‬ ‫هم‬ ‫ش��خصی‬ ‫برندس��ازی‬ ‫واژه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ،‫پیش‬ ‫شماره‬ ‫در‬ ‫سپیدنام‬ ‫جناب‬ ‫که‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬ ‫موضوعی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ،‫برشمردند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬ ‫اسم‬‫مثبت‬‫‌شدن‬‫ه‬‫برجست‬‫موجب‬‫که‬‫‌گردد‬‫ی‬‫بازم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برندس��ازی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ .‫شود‬ ‫شما‬ ‫ش��خصی‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫ش��رکت‬ ‫مورد‬ ‫اس��م‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫برندس��ازی‬ ‫وقتی‬ ‫ولی‬ ،‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫برندشخصی‬ ‫آن‬ ،‫وقت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫برندسازی‬ ‫قرار‬ ‫مختلف‬ ‫خدم��ات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫روی‬ ‫‌توان��د‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ 1997 ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخس��تین‬ ‫واژه‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫پیترز‬ ‫تام‬ ‫نوش��ته‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫اصطالحات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫شاخص‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نمون‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫تجارت‬ ‫دنیای‬ ‫مرسوم‬ ».‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫آن‬ 0936555-84 ‫فوتبال‬ ‫بازی‬ ‫عاش��ق‬ ‫من‬ .‫سالم‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫از‬ ‫‌تونم‬‫ی‬‫م‬ ‫ببینم‬ ‫‌خواستم‬‫ی‬‫م‬ .‫هس��تم‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫رایان‬ »‫کنم؟‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫یک‬ ‫داش��تن‬ ‫‌نیازهای‬‫ش‬‫پی‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ :‫خالقی�ت‬ ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫به‬ ‫‌داشتن‬‫ه‬‫عالق‬ ،‫موفق‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫که‬ ‫ش��ما‬ ‫عالقه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬��‫عالق‬ .‫اس��ت‬ ‫آن‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫رایان‬ ‫فوتب��ال‬ ‫‌های‬‫ی‬‫باز‬ ‫عاش��ق‬ ‫‌گویی��د‬‫ی‬‫م‬ ‫موفق‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫از‬ ‫بس��یاری‬ .‫هس��تید‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫ش��کل‬ ‫اس��اس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫دنیا‬ .‫هستند‬...‫و‬‫نینتندو‬‫و‬‫‌باکس‬‫س‬‫ایک‬‫‌هایش‬‫ن‬‫بهتری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫کنید‬‫آغاز‬‫زمینه‬ 0935376-75 ‫نباشيد‬ ‫خس��ته‬ ‫عرض‬ ‫با‬ ‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫ايد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫چ��را‬ ‫ولي‬ ‫زيباس��ت‬ ‫مجلتون‬ ‫بيشتر‬ ‫لطفا‬ ‫‌نويسين‬‫ي‬‫نم‬ ‫چيزي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫خالقيت‬ ‫مطلبمو‬ ‫لطفا‬ .‫فرماييد‬ ‫تالش‬ ‫بيكاري‬ ‫رفع‬ ‫براي‬ ».‫تشكر‬ ‫با‬ ‫كنيد‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ :‫خالقی�ت‬ ‫ایجاد‬ ‫زیربنای‬ ‫ک��ه‬ ‫بپردازیم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مقول��ه‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫اشتغال‬ ‫بپردازیم‬ ‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ .‫شود‬ ‫تامین‬ ‫هم‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫تا‬ 0916969-45 ‫هدايتي‬ ‫آق��اي‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫«س�لام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫مصاحب‬‫دست‬‫اين‬‫بازهم‬‫لطفا‬.‫بود‬‫بسيارخوب‬ ‫خواننده‬ .‫دهيد‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫‌بخش‬‫ه‬‫انگيز‬ ‫كه‬ ».‫‌آباد‬‫م‬‫ازخر‬ ‫چدني‬ ‫مهدي‬ ‫شما‬ ‫قديمي‬ .‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫از‬ ‫متش��کریم‬ :‫خالقیت‬ ‫در‬ ‫هدایتی‬ ‫جن��اب‬ ‫آثار‬ ‫ه��م‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫ت�لاش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫منتش��ر‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫خودس��اخته‬ ‫کارآفرینان‬ ،‫گروه‬ .‫کنیم‬‫منتشر‬‫‌هایی‬‫ه‬‫مصاحب‬ 0913987-99 ‫خطش‬ ‫هر‬ ‫مطالبتون‬ ‫امامی؛‬ ‫«استاد‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫امیدوار‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫درس‬ ‫زندگ��ی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫صفح‬ ».‫باشیم‬ ‫شما‬‫از‬‫سپاس‬:‫خالقیت‬ ‫غیرفعال‬‫درآمد‬‫درباره‬ ‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ 3000 99 0000 7777
 • 8. 831 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫کارآفرینی‬Entrepreneurship ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کلیدی‬‫رسمایه‬ ‫چیست؟‬‫ادگی‬‫و‬‫خان‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫یک‬ * ‫دانشور‬‫فاطمه‬‫نوشته‬‫خانوادگی‬‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬‫ایجاد‬ ‫مشابه‬ ‫‌خورید؟‬‫ی‬‫نم‬ ‫اختالف‬ ‫به‬ ‫همسرتان‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫پرسیده‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫که‬ ‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشات‬ ‫ذهنیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سواالتی‬ ‫چنین‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌پرسند‬‫ی‬‫م‬ ‫همسرم‬ ‫از‬ ‫آقایان‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫میان‬ ‫اختالف‬ ‫اسباب‬ ،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫ادار‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫ش��وهر‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫همکاری‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫‌هایی‬‫ب‬‫آسی‬ ‫و‬ ‫ش��ود‬ ‫کش��یده‬ ‫هم‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫اس��ت‬ ‫ممکن‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫زعم‬ ‫به‬ ،‫اختالفات‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫همکاری‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدم‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫داشت‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تجربیاتی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫آورد‬ ‫همسو‬ ‫‌وکارشان‬‫ب‬‫کس‬ ‫با‬ ‫را‬ )‫برادر‬ ‫یا‬ ‫پدر‬ ،‫همسر‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫مردان‬ ‫تا‬ ‫‌هاست‬‫م‬‫خان‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫خانوادگی‬ ‫موفق‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناس��بی‬ ‫فرصت‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫ضمن‬ .‫س��ازند‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫محملی‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫شرک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرزندان‬ ،‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نگران‬ ‫‌شان‬‫ن‬‫فرزندا‬ ‫دانشگاهی‬ ‫تحصیالت‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫مادرها‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ .‫باشند‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بچ‬ ‫آن‬ ‫آینده‬ ‫بستری‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌هاس��ت؛‬‫ن‬‫آ‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫شغلی‬ ‫سرنوشت‬ ‫چه‬ ،‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خانواده‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مثمرثمر‬ ‫نقشی‬ ‫بتوانند‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ل‬��‫نس‬ ‫تا‬ ‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫‌یافته‬‫ه‬‫توس��ع‬ ‫کش��ورهای‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫امری‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫موضوع‬ .‫کنند‬ ‫ایفا‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫دنیا‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬
 • 9. 9 Khalaghiyat.com ،‫خانواده‬ ‫پ��در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫ص��ورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫خانوادگ��ی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬��‫کس‬ ‫وضعیت‬ ‫هم‬ ‫م��ا‬ ‫کش��ور‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫بود‬ ‫او‬ ‫پسران‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬��‫کس‬ ‫‌وکارهایی‬‫ب‬‫کس‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫معتقدیم‬ ‫امروز‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫خانواده‬ ‫زنان‬ ‫نقش‬ ‫مانده‬ ‫مغفول‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫میان‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫نق‬ ‫هم‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫خانواده‬ ‫پدران‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫نوین‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ش��رکتی‬ ‫حاکمیت‬ .‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫حیات‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫ارکان‬ ‫کلیه‬ ‫مش��ارکت‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫حاکمیت‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫‌بدیل‬‫ی‬‫ب‬ ‫نقشی‬ ‫‌وکارها‬‫ب‬‫کس‬ ‫این‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫شورا‬ ‫این‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ،‫خانواده‬ ‫شورای‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫شرکتی‬ ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫استراتژی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫شرکتی‬ ‫شوراهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مثل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫حاکم‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫امروزی‬ ‫کامال‬ ‫نگاهی‬ ‫بلکه‬ ‫نشود؛‬ ‫نگاه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حجر‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫بنگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تا‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫‌یابد‬‫ی‬‫م‬ ‫معنا‬ ،‫مدیریت‬ ‫روز‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫همسویی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫امروزی‬ ‫نگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عمد‬ ‫بخش‬ ‫البته‬ ‫جدی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫توصیه‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫ش��رک‬ ‫چنین‬ ‫تاسیس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫خان‬ ‫از‬ ‫دس��ته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫شورای‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫دور‬ ‫این‬ ‫چون‬ .‫بگذرانند‬ ‫را‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دور‬ ،‫شرکتی‬ ‫ماموریت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫شرکتی‬ ‫ماموریت‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫‌آفرینی‬‫ش‬‫نق‬ ‫بتوانند‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫نقشی‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫خان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مطرح‬ ‫هم‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫آن‬ ‫مدنظر‬ ‫‌های‬‫ش‬‫ارز‬ ‫بحث‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫خانوادگ‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ارزش��ی‬ ‫بحث‬ ‫ایجاد‬ ،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫ایفا‬ ،‫شرکت‬ ‫درآمدهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تا‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫بمانم‬ ‫پایبند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ،‫نوین‬ ‫علوم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌تر‬‫ق‬‫موف‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫پیشرفته‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫صرف‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫‌تری‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫نگاه‬ ،‫باشد‬ ‫همس��وتر‬ ‫این‬ ‫قراردادن‬ .‫‌ست‬‫ی‬‫اجتماع‬ ‫مسوولیت‬ ‫بحث‬ ،‫شود‬ ‫منظور‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اس��تراتژی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫گذشته‬ ‫که‬ ‫بیاورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫‌نامی‬‫ش‬‫خو‬ ‫نوعی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫شرکت‬ ‫کالن‬ ‫‌های‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ذیل‬ ،‫مورد‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫آن‬ ‫کلیت‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫فراوانی‬ ‫مثبت‬ ‫نکات‬ ،‫آن‬ ‫معنوی‬ ‫ارزش��مند‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ی‬‫اس��تراتژ‬ ‫از‬ ‫تاثیرش‬ ‫ش��اید‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫خانوادگی‬ ِ‫اجتماعی‬ ‫‌پذیری‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬ .‫باشد‬ ‫بیش��تر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫جدیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬‫بحث‬‫اما‬‫است؛‬‫داشته‬‫وجود‬‫ما‬‫مقدس‬‫شرع‬‫و‬‫سنت‬‫در‬‫خیریه‬‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬‫بحث‬‫البته‬ ‫مس��وولیت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬‫از‬‫یکی‬‫خیریه‬،‫واقع‬‫در‬‫و‬‫اس��ت‬‫خیریه‬‫موضوعات‬‫از‬‫فراتر‬‫خیلی‬‫اجتماعی‬ ‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ز‬ ‫اگر‬ .‫‌هاس��ت‬‫ت‬‫شرک‬ ‫اجتماعی‬ ‫وفاداری‬‫باعث‬‫که‬‫است‬‫بلندمدت‬‫‌نامی‬‫ش‬‫خو‬‫ایجاد‬‫‌اش‬‫ه‬‫نتیج‬‫بکوشند‬،‫شد‬‫عرض‬‫که‬‫استراتژی‬‫این‬ ‫موفق‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نمون‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫برندی‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫سهامداران‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫کرده‬‫عمل‬‫خود‬‫اجتماعی‬‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬‫به‬‫همواره‬‫که‬‫است‬‫کیسون‬‫شرکت‬،‫ایران‬‫در‬‫موضوع‬‫این‬ ‫در‬‫را‬‫‌ها‬‫ه‬‫خان‬‫این‬‫و‬‫س��اخته‬‫‌هایی‬‫ه‬‫خان‬،‫‌کرده‬‫ی‬‫م‬‫اجرا‬‫‌ای‬‫ه‬‫پروژ‬‫که‬‫مناطقی‬‫در‬‫مثال‬‫طور‬‫به‬.‫اس��ت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫بوتان‬ ‫ش��رکت‬ ‫کنارآن‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬ ‫محروم‬ ‫مردم‬ ‫اختیار‬ ‫امروز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫کارنامه‬ ‫هم‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ .‫را‬ ‫عراقی‬ ‫خلیلی‬ ‫مهندس‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫آن‬ ‫موسس‬ ‫و‬ ‫بوتان‬ ‫شرکت‬ ‫اعتبار‬ ‫کند‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کیست‬ ،‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اقداماتی‬ ‫با‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫واقع‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫بلندمدت‬ ‫وفاداری‬ ‫‌اش‬‫ج‬‫نتای‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫ساد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫‌آید‬‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ش��رکت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫موثری‬ ‫اجتماعی‬ ‫س��رمایه‬ ‫مزیت‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌پذیری‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫مزایای‬ ‫سایر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫خانوادگی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫در‬‫‌اش‬‫ت‬‫مثب‬‫بس��یار‬‫تاثیر‬‫و‬‫اس��ت‬‫اقدامات‬‫نوع‬‫این‬‫ذاتی‬‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬‫از‬‫که‬‫افزود‬‫هم‬‫را‬‫خانواده‬‫اعضای‬‫درون‬‫همدلی‬‫افزایش‬ ‫فراز‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫‌وکارشان‬‫ب‬‫کس‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫خانواد‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫قوی‬ ‫سرمایه‬ ‫فرودها‬ ‫و‬ ‫فراز‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مواجه‬ ‫زیادی‬ ‫فرودهای‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫‌آمدن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫ارز‬ ‫قیمت‬ ‫‌باره‬‫ک‬‫ی‬ ‫باالرفتن‬ ‫مثال‬ .‫کند‬ ‫‌اثر‬‫ی‬‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ندارد‬‫وجود‬‫چندانی‬‫کمک‬،‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫که‬‫‌ها‬‫ن‬‫بحرا‬‫قبیل‬‫این‬‫در‬.‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬‫وجود‬‫به‬‫صادرکنندگان‬‫برای‬‫را‬‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ .‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫شرکت‬‫کمک‬‫به‬‫اجتماعی‬‫سرمایه‬‫بر‬‫مبتنی‬‫اعتبار‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ 87 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هس��ت‬ ‫خاطرم‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫مواجه‬ ‫نقدینگی‬ ‫کمبود‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫اس��ت‬ ‫خانوادگی‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسوولیت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫ما‬ ‫ش��رکت‬ ‫که‬ ‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫ای��ن‬ ،‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫گس��ترده‬ ‫ش��کل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نمانده‬ ‫پنهان‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫شرکت‬ ‫چینی‬ ‫مش��تریان‬ ‫و‬ ‫حس��اس‬ ‫بس��یار‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ش��د‬ ‫باعث‬ ‫رویک��رد‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫چندانی‬ ‫کمک‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ک‬‫بان‬ ‫ش��اید‬ ‫که‬ ‫س��ختی‬ ‫قابل‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫آمدن��د‬ ‫ما‬ ‫یاری‬ ‫به‬ ،‫چینی‬ ‫مش��تریان‬ ‫هم��ان‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫بارهای‬ ‫خرید‬ ‫‌پرداخت‬‫ش‬‫پی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توجه��ی‬ ‫که‬ ‫گفتند‬ ‫هم‬ ‫شفاف‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫واریز‬ ‫شرکت‬ ‫حساب‬ ‫فقرا‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ک‬‫کم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کارش��ان‬ ‫این‬ ‫علت‬ ،‫رویکردهایی‬ ‫چنین‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نش��ان‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫وکار‬ ‫کس��ب‬ ‫جهانی‬ ‫زبان‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫جهات‬ ‫جمیع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫داش��ت‬ ‫جدی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫این‬ ‫مسوول‬ ‫را‬ ‫خانوادگی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫ش��ریک‬ ‫‌های‬‫م‬‫خان‬ ‫عد‬ُ‫ب‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫مثبت‬ ‫بسیار‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مهم‬ ‫بس��یار‬ ‫بخش‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫ش��رکت‬ ‫ملموس‬ ‫موفقیت‬ ‫عد‬ُ‫ب‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫معن��وی‬ .‫نشست‬ ‫نظاره‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫نماینده‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برتر‬ ‫بانوی‬* ‫تهران‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫در‬
 • 10. 1031 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫‌مانند؟‬‫ی‬‫م‬‫بيكار‬،‫دانشگاه‬‫‌التحصيالن‬‫غ‬‫فار‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫علم‬ ‫دانش�گاه‬ ‫برق‬ ‫دانش�كده‬ ‫در‬ ‫مهرماه‬ 8 ‫دوش�نبه‬ :‫توضيح‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫چند‬ ‫ه�ر‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫برگزار‬ ‫س�ميناري‬ ،‫ايران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫اما‬ ،‫بود‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫رش�ته‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫دانش�جويان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫بگوييم‬ ‫اگر‬ ‫نيس�ت‬ ‫اغراق‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫ارائه‬ ‫محتوايي‬ ‫و‬ ‫رويك�رد‬ ‫گذش�ته‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫س�ا‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫‌دانيد‬‫ي‬‫م‬ .‫اس�ت‬ ‫‌نظير‬‫م‬‫ك‬ ،‫جهان‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫جهان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫آموزش�ي‬ ‫سيس�تم‬ ‫به‬ ‫زيادي‬ ‫انتقادهاي‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫بوده‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫اي�ران‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫‌ه�اي‬‫ت‬‫مهار‬ ،‫‌التحصيل�ي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بع�د‬ ‫دانش�جويان‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫خواند‬ ‫درس‬ ‫كه‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫رش�ت‬ ‫درهمان‬ ‫كاركردن‬ ‫ب�راي‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫از‬ ‫كثيري‬ ‫بخ�ش‬ ‫مان�دن‬ ‫بي�كار‬ ‫مهم‬ ‫عل�ت‬ ‫ش�ايد‬ ‫و‬ ‫ندارن�د‬ ‫حاال‬ .‫باشد‬ ‫مساله‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫دانش�گاهي‬ ‫‌التحصيالن‬‫غ‬‫فار‬ ‫دانشجويان‬ ‫با‬ ‫ترم‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫ش�يو‬ ،‫جاللي‬ ‫‌اكبر‬‫ي‬‫عل‬ ‫دكتر‬ :‫هست‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كرده‬ ‫آغاز‬ ‫برق‬ ‫مهندسي‬ ‫اول‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫اس�ت‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫اين‬ ‫در‬ »‫ش�غل‬ ‫يك‬ ،‫دانش�جو‬ ‫«هر‬ ‫كند‬ ‫انتخاب‬ ‫مربوطه‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫يك‬ ‫دانش�جو‬ ،‫اول‬ ‫ترم‬ ‫شغل‬ ‫همين‬ ‫در‬ ‫عملي‬ ‫و‬ ‫تئوريك‬ ‫تحقيق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آينده‬ ‫4س�ال‬ ‫و‬ ‫داش�ت‬ ‫خواهد‬ ‫مدرك‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫‌التحصيلي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بپردازد‬ ‫شخصي‬ ،‫‌اش‬‫ي‬‫تحصيل‬ ‫رش�ته‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫كاري‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫رش�ت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫‌گير‬‫ه‬‫هم‬ ‫اگر‬ ‫پروژه‬ ‫اين‬ .‫ش�د‬ ‫خواهد‬ ‫محس�وب‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫عالي‬ ‫آموزش‬ ‫نظ�ام‬ ‫بر‬ ‫بنيادين‬ ‫و‬ ‫چش�مگير‬ ‫تاثيري‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌كردگان‬‫ل‬‫تحصي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫بيكاري‬ ‫معضل‬ ‫و‬ ‫بگذارد‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫دكتر‬ ،‫موضوع‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫نظر‬ .‫دهد‬ ‫كاهش‬ ‫چش�مگيري‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مطلبي‬ ،‫ايران‬ ‫‌تي‬‫ي‬‫آ‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ،‫جاللي‬ ‫اكبر‬ ‫عل�ي‬ :‫‌خوانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫كرد‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ * ‫جاللي‬‫اكبر‬‫علي‬‫دكتر‬‫از‬‫يادداشتي‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫قدرت‬ ،‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫آموزش�ی‬ ‫س�نتی‬ ‫‌های‬‫م‬‫نظا‬ ‫معموال‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫بدهند‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ،‫کالسیک‬ ‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬ ،‫ترم‬‫طول‬‫در‬‫و‬‫‌بندی‬‫م‬‫تقسی‬‫را‬‫کتابی‬‫‌کرده‬‫ی‬‫م‬‫کفایت‬‫فقط‬،‫‌اند‬‫ه‬‫داشت‬‫اختیار‬‫در‬‫که‬‫زمانی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬‫به‬‫‌تر‬‫ی‬‫جزی‬‫پرداختن‬‫و‬‫کار‬‫فرصت‬،‫دیگر‬،‫اس�اس‬‫این‬‫بر‬‫و‬‫کنند‬‫تدریس�ش‬ ‫داده‬ ‫اجازه‬ ‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫‌های‬‫ی‬‫تکنولوژ‬ ‫اما‬ .‫اس�ت‬ ‫نبوده‬ ‫فراهم‬ ‫‌ش�ده‬‫ه‬‫ارائ‬ ‫‌تری‬‫ی‬‫قو‬ ‫کاربردی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬ ،‫اینترنت‬ ‫مثل‬ ‫جنبی‬ ‫ازابزارهایی‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫استاد‬ ‫درس‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫مثال‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫اس�تاد‬ ‫درس‬ ‫روی‬ ‫دانشجو‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫بیش�تری‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بیابد‬ ‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫‌مصرف‬‫م‬‫ک‬ ‫المپ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ،‫برق‬ ‫دانش�کده‬ ‫کالس‬ ‫که‬‫تئوری‬‫مرحله‬‫از‬‫ک�ه‬‫اس�ت‬‫فراهم‬‫دانش�جو‬‫برای‬‫امکان‬‫این‬‫‌دهیم؛‬‫ی‬‫م‬‫توضیح‬‫را‬‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫فراتر‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫استاد‬ ‫توسط‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫‌پذیر‬‫ن‬‫امکا‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫کسب‬ ‫‌مصرف‬‫م‬‫ک‬ ‫المپ‬ .‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫محدود‬،‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫ارائه‬‫استاد‬‫که‬‫تئوریکی‬‫محتوای‬‫به‬‫دانشگاه‬‫در‬‫دانشجو‬‫معلومات‬ ‫احساس‬‫هم‬‫افراد‬‫آموزش�ی‬‫‌های‬‫ش‬‫نگر‬‫در‬‫تغییر‬‫لزوم‬،‫س�نتی‬‫آموزش‬‫بنیادین‬‫تغییر‬‫با‬ ‫‌وجو‬‫ت‬‫جس‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زمین‬ ،‫رشته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫اس�تانداردهای‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ،‫تحصیل‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنن�د‬ ‫اطالعات‬‫به‬‫خود‬‫تحصیلی‬‫رشته‬‫در‬‫دانشجو‬‫این‬‫از‬‫پیش‬‫تا‬.‫باش�ند‬‫کرده‬‫کس�ب‬‫را‬‫الزم‬ ‫الغیر؛‬‫و‬‫بوده‬‫استاد‬‫علم‬‫و‬‫درسی‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫به‬‫محدود‬‫او‬‫دانش‬‫و‬‫نداشته‬‫دسترسی‬‫واقعی‬ ‫تحصیلی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربیات‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫فراهم‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫االن‬ ‫نام‬‫به‬‫معضلی‬‫ما‬‫آموزش�ی‬‫سیس�تم‬‫در‬‫هنوز‬‫چرا‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫علت‬‫حاال‬ .‫کند‬‫اس�تفاده‬‫خود‬ ‫اطالعات‬‫عصر‬‫در‬‫که‬‫فراوانی‬‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬‫رغم‬‫به‬‫هم‬‫آن‬‫دارد؛‬‫وجود‬‫بیکار‬‫‌التحصیالن‬‫غ‬‫فار‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫فرص‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ ‫نبودن‬ ‫آشنا‬ ‫به‬ ‫‌گردد‬‫ی‬‫برم‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫این‬‫از‬‫‌رس�د‬‫ی‬‫م‬‫نظر‬‫به‬‫واقع‬‫در‬.‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫‌س�ازی‬‫گ‬‫فرهن‬‫فقدان‬‫نیز‬‫و‬‫دارد‬‫وجود‬‫که‬ ‫خبر‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫مطلع‬ ،‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫نه‬ ،‫موجود‬ ‫‌های‬‫ت‬‫فرص‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫اطالع‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫کس�ی‬ ‫دارد؛‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫برق‬ ‫دانشکده‬ ‫در‬ »‫ش�غل‬ ‫یک‬ ،‫دانشجو‬ ‫«هر‬ ‫عنوان‬ ‫پیدا‬ ‫اطالع‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫دانش�جو‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ،‫اس�ت‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫منتها‬ .‫ببرد‬ ‫پیش‬ ‫اس�اس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ش�غلی‬ ‫مس�یر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫از‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫قبول‬ ...‫و‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫نظیر‬ ‫مهندسی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫رشت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫بچ‬ ‫‌هایی‬‫ح‬‫طر‬‫چنین‬‫اجرای‬‫به‬‫را‬‫ما‬‫که‬‫‌هایی‬‫ی‬‫نگران‬‫ولی‬‫شد؛‬‫خواهند‬‫برخوردار‬‫خوبی‬‫اشتغال‬ ‫که‬‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫‌ست‬‫ی‬‫کشاورز‬‫مثل‬‫دیگری‬‫‌های‬‫ه‬‫رش�ت‬‫از‬‫ناش�ی‬،‫‌دارد‬‫ی‬‫وام‬ ‫که‬‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬،‫طرف‬‫آن‬‫از‬‫اما‬‫داریم؛‬‫بیکار‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫‌التحصیل‬‫غ‬‫فار‬‫نفر‬‫هزار‬ 50 .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬‫تولید‬‫بخش‬‫این‬‫در‬‫خوبی‬‫محصوالت‬‫و‬‫است‬‫ضعیف‬‫ما‬‫کشاورزی‬‫وضعیت‬‫چقدر‬ ‫صنعت‬‫و‬‫علم‬‫دانشگاه‬‫برق‬‫دانشکده‬‫در‬»‫شغل‬‫یک‬،‫دانشجو‬‫«هر‬‫سمینار‬
 • 11. 11 Khalaghiyat.com ‫به‬‫که‬‫بیاوریم‬‫پدید‬‫را‬‫سیس�تمی‬،‫مهندس�ی‬‫آموزش‬‫در‬‫که‬‫اس�ت‬‫این‬‫ما‬‫هدف‬ ‫و‬‫خودش‬‫حوزه‬‫همان‬‫در‬‫بتواند‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫رشته‬‫دانش�جوی‬‫مثال‬‫طور‬ ‫زندگی‬‫آن‬‫با‬‫و‬‫انتخاب‬‫را‬‫محصول‬‫یک‬،‫دانش�گاه‬‫در‬‫تحصیل‬‫اول‬‫س�ال‬‫همان‬‫از‬ ‫ایران‬‫در‬‫جدیدی‬‫محصول‬‫که‬‫را‬‫بروکلی‬‫کلم‬‫بیاید‬‫دانشجو‬‫یک‬‫کنید‬‫فرض‬.‫کند‬ ‫نوع‬،‫فروش‬‫بازار‬‫تا‬‫آن‬‫نگهداری‬،‫برداشت‬‫‌های‬‫ن‬‫زما‬‫و‬‫نحوه‬،‫کاشت‬‫نحوه‬،‫اس�ت‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اس�تخراج‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‌گذاری‬‫ت‬‫قیم‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫که‬‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬.‫کند‬‫بروکلی‬‫کلم‬‫نظیر‬‫محصولی‬‫به‬‫معطوف‬‫را‬‫کشاورزی‬‫مهندس�ی‬ ‫مزایای‬‫سایر‬‫و‬‫دارویی‬‫خواص‬،‫ترشی‬،‫بروکلی‬‫کلم‬‫جمله‬‫از‬‫کشاورزی‬‫محصول‬‫هر‬ ‫نشان‬‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫افزایش‬‫شدت‬‫به‬‫را‬‫محصول‬‫نوع‬‫این‬‫گستره‬‫که‬‫دارد‬‫هم‬‫جنبی‬ ‫محصوالت‬‫تمام‬‫در‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫این‬.‫اس�ت‬‫آن‬‫خوب‬‫بسیار‬‫زایی‬‫اش�تغال‬‫فرصت‬‫از‬ ‫صنعتی‬-‫علمی‬‫‌ه�ای‬‫ش‬‫پژوه‬‫س�ازمان‬‫در‬‫اس�ت‬‫یادم‬.‫بیفتد‬‫اتفاق‬‫کش�اورزی‬ ‫کردیم‬‫ایجاد‬‫‌س�ایتی‬‫ب‬‫و‬،‫بود‬‫آمده‬‫ای�ران‬‫به‬‫اینترنت‬‫که‬‫اوایل‬‫هم�ان‬‫ش�اهرود‬ ‫تحت‬‫را‬‫محصول‬‫این‬‫نوسانات‬‫که‬‫بود‬‫این‬‫قصدمان‬‫آن‬‫در‬‫و‬‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬‫مخصوص‬ ‫‌زمینی‬‫ب‬‫س�ی‬‫محصول‬‫اطالعات‬‫تمام‬‫که‬‫صورت‬‫این‬‫به‬‫هم‬‫آن‬.‫درآوریم‬‫کنت�رل‬ ‫سطح‬‫سنجش‬‫و‬‫سایت‬‫این‬‫به‬‫مراجعه‬‫با‬‫کشاورزی‬‫هر‬‫تا‬‫شود‬‫جمع‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫در‬‫ایران‬ ‫این‬‫به‬‫نسبت‬‫دقیق‬‫برآوردی‬‫به‬‫تقاضا‬‫و‬‫عرضه‬‫میزان‬‫نیز‬‫و‬‫محصول‬‫این‬‫زیرکشت‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫بکارد‬ ‫زراعی‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫موضوع‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫کاشت-داشت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫نوآور‬ ‫آخرین‬ ‫‌توانس�ت‬‫ی‬‫م‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫باالیی‬‫بسیار‬‫‌زایی‬‫ل‬‫اشتغا‬‫قابلیت‬،‫سایت‬‫این‬.‫کند‬‫معرفی‬‫کشاورز‬‫به‬‫‌زمینی‬‫ب‬‫سی‬ ‫باید‬‫بگیریم؛‬‫نظر‬‫در‬‫را‬‫کشاورزی‬‫مهندسی‬‫رشته‬‫بیکار‬‫نفر‬‫05هزار‬‫آن‬‫اگر‬‫و‬‫داشت‬ ‫و‬‫کشاورز‬‫با‬‫تعامل‬‫در‬‫که‬‫کرد‬‫پیشنهاد‬‫را‬‫دست‬‫این‬‫از‬‫‌هایی‬‫ت‬‫سای‬‫ایجاد‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫به‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫مطرح‬‫را‬‫‌هایی‬‫ث‬‫بح‬‫چنین‬‫شرایطی‬‫در‬.‫دارد‬‫قرار‬‫روستایی‬ICT‫دفاتر‬‫نیز‬ ‫‌ویکم‬‫ت‬‫بیس‬‫قرن‬‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬‫تربیت‬‫قابلیت‬‫ما‬‫کشور‬‫آموزش�ی‬‫نظام‬‫معتقدیم‬‫که‬ ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫مصداق‬ ‫کمتر‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫دانشگاه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫سخن‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تحول‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌رس�د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫انجام‬‫اشتغال‬‫از‬‫مجددی‬‫تعریف‬‫هم‬‫و‬‫بیاید‬‫وجود‬‫به‬‫ما‬‫عالی‬‫آموزش‬‫نیز‬‫و‬‫عمومی‬ ‫شد؛‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫آینده‬ ‫02سال‬‫تا‬ ‫احتماال‬ .‫دهیم‬ ‫موفق‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌‌چنان‬‫آن‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫روی‬ ‫چنین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫ما‬ ‫کش�ور‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫مهم‬‫ازاهداف‬‫يكي‬،‫آموزشی‬‫سیستم‬‫کلی‬‫ساختار‬‫بر‬‫عالوه‬‫حاال‬.‫است‬‫نبوده‬ ‫باشد‬‫دانشجويان‬‫نفس‬‫به‬‫اعتماد‬‫باالبردن‬‫بايد‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانش�گا‬ ‫چيزي‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫احس�اس‬ ‫‌التحصيلي‬‫غ‬‫فار‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫‌خورد‬‫ي‬‫م‬ ‫بقيه‬ ‫و‬ ‫خودش�ان‬ ‫درد‬ ‫به‬ ‫ك�ه‬ ‫‌دانند‬‫ي‬‫م‬ .‫درآورند‬‫پول‬‫آن‬‫از‬‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌التحصيلان‬‫غ‬‫فار‬ ‫بي�كاري‬ ‫از‬ ‫وقت�ي‬ ‫بنابراي�ن‬ ‫آن‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ازعل‬ ‫يكي‬ ،‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫دانشگاه‬ ‫پذيرش‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫كمبود‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫ب�ر‬ ‫مبتن�ي‬ ‫اجتماع�ي‬ ‫و‬ ‫‌اي‬‫ه‬�‫حرف‬ ‫‌ه�اي‬‫ش‬‫نق‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫مثال‬ .‫دانس�ت‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫تحصيال‬ ‫نمره‬ ‫يكي‬ ‫راك�ه‬ ‫دانش�جويي‬ ‫دو‬ ‫وقت�ي‬ ‫ايران‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫كن�ار‬ 14 ‫نم�ره‬ ،‫ديگ�ري‬ ‫و‬ ‫گرفت�ه‬ 20 ‫به‬ ‫يكي‬ ‫كدام‬ ‫كه‬ ‫‌ش�ود‬‫ي‬‫نم‬ ‫مش�خص‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫برتري‬ ‫ديگ�ري‬ ‫بر‬ ‫‌اي‬‫ه‬�‫حرف‬ ‫توانمندي‬ ‫لح�اظ‬ ‫هر‬ ‫پروژه‬ ‫م�ا‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫اس�اس‬ ‫همين‬ ‫بر‬ ‫دارد؛‬ ‫هدف‬ ‫كه‬ ‫‌ايم‬‫ه‬‫كرد‬ ‫طراحي‬ ‫را‬ ‫شغل‬ ‫يك‬ ،‫دانشجو‬ ‫دانشجويان‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫‌افزايي‬‫ن‬‫توا‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫آن‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫افزايش‬ ‫آن‬ ،‫درنهايت‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫اين‬ .‫‌آورد‬‫ي‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ،‫كرديم‬ ‫اش�اره‬ ‫كه‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫توجه‬ ‫بدان‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫گمشد‬ ‫حلقه‬ ‫شايد‬ ‫جدي‬ ‫معضل‬ ‫از‬ ‫زي�ادي‬ ‫بخ�ش‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫ش�ود‬ .‫دهد‬ ‫كاهش‬ ‫را‬ ‫‌ديده‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫بيكاران‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫استاد‬ * ‫آمریکا‬ ‫ویرجینیای‬ ‫وست‬ ‫دانشگاه‬ ‫رضوانی‬ ‫کیارش‬ :‫عکس‬
 • 12. 1231 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬‫کرم‬‫سلطان‬ ‫شد؟‬‫ثرومتند‬‫چگونـــــه‬ ‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫سلجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫را‬ ‫خالقيت‬ ‫مجله‬ ‫جلد‬ ‫امسال‬ ‫ارديبهش�ت‬ ‫نيمه‬ ‫در‬ :‫توضیح‬ ‫كه‬ ‫داديم‬ ‫اختصاص‬ ‫س�لجوقي‬ ‫خس�رو‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫به‬ ‫انتظار‬ ‫كه‬ ‫همانطوري‬ .‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫معروف‬ ‫كرم‬ ‫س�لطان‬ ‫به‬ ‫استقبال‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫اين‬ ،‫انتظارمان‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫داش�تيم‬ ‫خيلي‬ .‫شد‬ ‫مواجه‬ ‫خالقيت‬ ‫مجله‬ ‫خوانندگان‬ ‫شما‬ ‫گس�ترده‬ ‫صحبت‬ ‫خواس�تار‬ ‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫تم�اس‬ ‫مجل�ه‬ ‫خوانن�دگان‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫شدند‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫با‬ ‫بيش�تر‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫تلف‬ ‫اين‬ ‫‌ك�م‬‫كم‬ ‫و‬ ‫گذاش�تيم‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ايش�ان‬ ‫تلفن‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫اين‬ ‫خواس�تار‬ ‫سلجوقي‬ ‫جناب‬ ‫كه‬ ‫ش�د‬ ‫زياد‬ ‫انقدر‬ .‫بدهيم‬ ‫خوانندگان‬ ‫ب�ه‬ ‫را‬ ‫ايش�ان‬ ‫همكاران‬ ‫يا‬ ‫دفتر‬ ‫ش�ماره‬ ‫تماس‬ ‫كه‬ ‫كساني‬ ‫از‬ ‫بس�ياري‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫البته‬ ‫مهندس‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ ‫داش�تند‬ ‫مشترك‬ ‫سواالت‬ ‫‌گرفتند‬‫ي‬‫م‬ ‫بنويسند‬ ‫را‬ ‫مشترك‬ ‫سواالت‬ ‫اين‬ ‫جواب‬ ‫كه‬ ‫كرديم‬ ‫خواهش‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫قس�مت‬ ‫اولين‬ ‫اين‬ .‫كنيم‬ ‫چ�اپ‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫مرور‬ ‫ب�ه‬ ‫و‬ ‫اين‬ ‫بعدي‬ ‫بخش‬ .‫اس�ت‬ ‫آن‬ ‫‌هاي‬‫خ‬�‫پاس‬ ‫و‬ ‫س�واالت‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫اگر‬ ‫هم‬ ‫ش�ما‬ .‫كرد‬ ‫خواهيم‬ ‫چاپ‬ ‫آينده‬ ‫ش�ماره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ 100046446 ‫شماره‬ ‫به‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫داريد‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫سوالي‬ ‫اختيارمان‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫تم�اس‬ ‫مجله‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫كنيد‬ ‫پيام�ك‬ ‫در‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫كنيم‬ ‫درج‬ ‫مجل�ه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاس�خ‬ ‫تا‬ ‫بگذاري�د‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كارگاه�ي‬ ‫نزديك‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫آين�د‬ ‫در‬ ‫داريم‬ ‫نظ�ر‬ ‫تجربيات‬ ‫آخرين‬ ‫س�لجوقي‬ ‫مهندس‬ ‫جناب‬ ‫تا‬ ‫كنيم‬ ‫برگزار‬ .‫بگذارند‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دانست‬ ‫و‬ ‫رفتید؟‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫سراغ‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تصادف‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫پسماند‬ ‫مدیریت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫کرم‬ ‫تن‬ ‫یک‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫چند‬ .‫شدم‬ ‫آش��نا‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫ضمن‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫ایران‬ ‫وارد‬ ‫آرژانتین‬ ‫از‬ ‫حلقوی‬ ‫خاکی‬ ‫قرمز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ش��ده‬ ‫پرداخت‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ 50 ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫ب��رای‬ ‫یک‬ ‫کاری‬ ‫قرارداد‬ ‫یک‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫ش��د‬ ‫خواسته‬ ‫کارش��ناس‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همکاری‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫ساله‬ ‫دامی‬ ‫فضوالت‬ ‫از‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫افتادم‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫ب��ه‬ ‫در‬ .‫بخورد‬ ‫هم‬ ‫زبال��ه‬ ‫بتواند‬ ‫اس��ت‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫تغذیه‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫ش��دم‬ ‫متوجه‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫راهکاری‬ ‫عن��وان‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ ‫یافت��ه‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫آلی‬ ‫مواد‬ ‫پس��ماند‬ ‫مدیریت‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫بس��یاری‬ ‫مزایای‬ ‫غذا‬ ‫خودش‬ ‫وزن‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫کرم‬ ‫هر‬ ‫تصاعد‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ک��رم‬ ‫تکثیر‬ .‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬ 11 ‫به‬ ‫يك‬ ‫تکثیر‬ ‫کرم‬ .‫اس��ت‬ ‫هندسی‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫گروه‬ ‫يك‬ ‫حاال‬ ‫همي��ن‬ .‫دارد‬ ‫کرم‬ ‫تکثیر‬ ‫هستند‬ ‫تالش‬ ‫در‬ ‫مش��هد‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫كرم‬ ‫هر‬ ‫يعن��ي‬ ،‫برس��انند‬ 20 ‫به‬ ‫ي��ك‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگی‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بچه‬ 20 ‫پروتئین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫پروتئین‬ ‫درصد‬ 70 ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫بیشتر‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫کرم‬ ‫پروتئین‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫درصد‬ 22 ‫قرمز‬ ‫گوش��ت‬ .‫است‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمیاب‬ ‫آنزیم‬ ‫ن��وع‬ ‫پنج‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫ب��دن‬ ‫در‬ ‫یافت‬ ‫کرم‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫نیاس��ین‬ ‫و‬ B12 ‫ویتامینهای‬ ‫از‬ ‫تنوع��ی‬ ‫مطرح‬ ‫جدیدی‬ ‫شغل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫پرورش‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‫است‬ ‫دامپروری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زیرمجموع‬ ‫از‬ ‫کرمداری‬ ‫ش��غل‬ .‫اس��ت‬ ‫شده‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫فعالیت‬ ‫ش��غل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ 500 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آمری��کا‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ 180 ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫ارزشی‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فعالیت‬ .‫دارد‬ ‫خام‬ ‫نفت‬ ‫معادل‬
 • 13. 13 Khalaghiyat.com ‫کجاست؟‬‫بومی‬‫و‬‫است‬‫کرمی‬‫چه‬‫بارانی‬‫حلقوی‬‫خاکی‬‫قرمز‬‫کرم‬ ‫ضروري‬‫خاك‬‫براي‬‫كه‬‫است‬‫زمين‬‫‌زدن‬‫م‬‫شخ‬‫‌ها‬‫م‬‫كر‬‫اين‬‫اصلي‬‫وظايف‬‫از‬‫يكي‬.‫است‬‫آفريده‬‫خاكي‬‫كرم‬‫گونه‬ 4400‫از‬‫بيش‬‫خداوند‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ،‫گونه‬ 4400‫از‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫‌رفتن‬‫ن‬‫بي‬ ‫از‬ ‫موجب‬ ‫سموم‬ ‫و‬ ‫شيميايي‬ ‫كودهای‬ ‫مصرف‬ ‫متاسفانه‬ .‫است‬ .‫دارد‬ ‫نام‬ ‫پيله‬ ‫يا‬ ‫كوكون‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫تخم‬ .‫گذارند‬ ‫تخم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ .‫آنهاست‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫خاصي‬ ‫‌هاي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫نقش‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫باشيم‬ ‫داشته‬ ‫كرم‬ ‫دو‬ ‫حتما‬ ‫بايد‬ ‫شدن‬ ‫باردار‬ ‫براي‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫جنسيتي‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫هرمافروديت‬ ‫حلقوي‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬ ‫روز‬ 45 ‫تا‬ 35 ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫تازه‬ ‫‌هاي‬‫م‬‫كر‬ .‫داريم‬ ‫كرم‬ 24 ‫كرم‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫هفته‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫بازي‬ ‫را‬ ‫نر‬ ‫نقش‬ ‫ديگری‬ ‫و‬ ‫ماده‬ ‫آيزينيا‬ ‫است‬ ‫سازگار‬ ‫ايران‬ ‫بوم‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫نوعي‬ .‫است‬ ‫قلب‬ ‫پنج‬ ‫داشتن‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ويژگي‬ .‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬ ‫پيدا‬ ‫باروري‬ ‫قدرت‬ ‫كاليفرنيایی‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬ ‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫شناسايي‬ ‫كاليفرنيا‬ ‫دره‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستين‬ ‫باراني‬ ‫حلقوي‬ ‫خاکی‬ ‫قرمز‬ ‫كرم‬ .‫فوتيداست‬ ،‫انگليس‬ ‫كشورهاي‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ديده‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫كوچك‌تري‬ ‫جثه‬ ،‫مقايس��ه‬ ‫در‬ ‫ايراني‬ ‫بومي‬ .‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬ ‫آفريقايي‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫روبولوس‬ ‫لومبریکوس‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫نوع‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ايران‬ ‫وارد‬ ‫ارمنستان‬ ‫و‬ ‫هند‬ ،‫آرژانتين‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫محدوديتي‬ ‫هيچ‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سازگاري‬ ‫كشور‬ ‫مناطق‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫تقريبا‬ ‫است‬ ‫ايران‬ ‫بومي‬ ‫كه‬ ‫نوعي‬ .‫است‬ ‫سازگار‬ ‫چيست؟‬‫كرم‬‫پرورش‬‫براي‬‫نياز‬‫مورد‬‫سرمايه‬‫عبارتي‬‫به‬‫داد؟‬‫پرورش‬‫را‬‫كرم‬‫اين‬‫‌توان‬‫ي‬‫م‬‫چگونه‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫پرورش‬ ‫براي‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كه‬ ‫راكتوري‬ ‫‌ترين‬‫ه‬‫ساد‬ ‫خانه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫كرم‬ ‫مشت‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫سرمايه‬ ‫تنها‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دور‬ ‫تا‬ ‫دور‬ ‫‌توانيم‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫داشتيم‬ ‫پالستيكي‬ ‫ميوه‬ ‫سبد‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫چوبي‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ميوه‬ ‫سبد‬ ‫يك‬ ‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زباله‬ ‫هم‬ ‫كشت‬ ‫محيط‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫ساختار‬ ‫يك‬ ‫‌كنيم‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫راكتوري‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ .‫بپوشانيم‬ ‫كاغذ‬ ‫يا‬ ‫روزنامه‬ .‫كنيد‬ ‫تبديل‬ ‫كود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زباله‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫آشپزخانه‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫گوش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫راكتور‬ ‫اين‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ .‫است‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ‫‌شوند؛‬‫ي‬‫م‬ ‫خشك‬ ‫متري‬ ‫دو‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫شوند‬ ‫خارج‬ ‫علتي‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ،‫‌شوند‬‫ي‬‫نم‬ ‫خارج‬ ‫راكتور‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫باشد‬ ‫ايمن‬ ‫شرايط‬ ‫اگر‬ ‫صورتي‬ ‫در‬‫‌اي‬‫ه‬‫زند‬‫موجود‬ ‫هر‬.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬‫آنها‬‫رفتن‬‫بين‬‫از‬‫موجب‬‫هوا‬‫خشكي‬‫و‬‫رطوبت‬‫نبود‬‫و‬‫دارند‬‫نياز‬‫رطوبت‬‫به‬‫ماندن‬‫زنده‬‫براي‬‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ .‫است‬ ‫موجودات‬ ‫اين‬ ‫زندگي‬ ‫عليه‬ ‫تهديد‬ ‫هم‬ ‫رطوبت‬ ‫افزايش‬ .‫‌رود‬‫ي‬‫م‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫نامساعد‬ ‫محيطي‬ ‫شرايط‬ ‫كه‬ .‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬ ‫خودكشي‬ ‫ديگر‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫عد‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫عد‬ ‫يا‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫تغذيه‬ ‫خودش‬ ‫مدفوع‬ ‫از‬ ‫كرم‬ ،‫نباشد‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫كافي‬ ‫غذايي‬ ‫مواد‬ ‫اگر‬ .‫باشند‬ ‫موجودات‬ ‫اين‬ ‫عليه‬ ‫تهديدي‬ ‫‌توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫نيز‬ ‫پرندگان‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫غ‬‫مر‬ ،‫غيرزيستي‬ ‫عوامل‬ ‫جز‬ ‫به‬ .‫نيستند‬ ‫‌خوار‬‫ه‬‫زند‬ ‫‌ها‬‫م‬‫كر‬ ‫اين‬ ‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كارهايي‬ ‫چه‬ ‫براي‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫‌هايي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫چنين‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫خالص‬ ،‫كرم‬ ‫اين‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫آبزيان‬ ‫و‬ ‫طيور‬ ،‫دام‬ ‫خوراك‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫منبعي‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫كرم‬ ‫مرغ‬ ‫غذايي‬ ‫جيره‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ‫يك‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫‌رس��د‬‫ي‬‫نم‬ ‫دام‬ ‫افزايش‬ ‫درصد‬ 7 ‫مرغ‬ ‫سينه‬ ‫گوشت‬ ‫و‬ ‫درصد‬ 22 ‫مرغ‬ ‫وزن‬ ،‫درصد‬ 25 ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫توليد‬ ،‫شود‬ ‫گنجانده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ثروت‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫كش��ورها‬ ‫همه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫بس��يار‬ ‫كه‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫پيدا‬ ‫مش��ابه‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫‌وري‬‫ه‬‫بهر‬ ‫افزايش‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫‌گذاري‬‫ه‬‫س��رماي‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫كه‬ ‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬ .‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫‌هاي‬‫ي‬‫ويژگ‬ ‫با‬ ‫‌هايي‬‫م‬‫كر‬ ‫و‬ ‫ش��امپو‬ ،‫صابون‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫براي‬ ‫داروهايي‬ ‫توليد‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫خيلي‬ ‫هنوز‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مزيت‬ .‫است‬ ‫سرطاني‬ ‫بيماران‬ ‫‌درماني‬‫ي‬‫شيم‬ ‫چيست؟‬‫صنعت‬‫اين‬‫زباله‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كرم‬ ‫مدفوع‬ ،‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫زباله‬ ‫تنها‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫زبال‬ ‫هيچ‬ ‫صنعت‬ ‫اين‬ ‫‌هايي‬‫ت‬‫شرك‬ ‫آلمان‬ ‫دوسلدورف‬ ‫در‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كمپوس��ت‬ ‫ورمي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كرده‬‫توليد‬‫را‬‫خانگي‬‫رآكتورهاي‬‫يا‬ Bin‫به‬‫موسوم‬‫‌هايي‬‫ف‬‫ظر‬‫كه‬‫است‬‫شده‬‫‌اندازي‬‫ه‬‫را‬ ‫را‬ ‫كود‬ ‫و‬ ‫كرم‬ ،‫كرده‬ ‫مراجعه‬ ‫بعد‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ .‫‌دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫تحويل‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫خان‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫كرم‬ ‫هم��راه‬ ‫و‬ ،‫توليد‬‫براي‬‫راهكاري‬‫روش‬‫اين‬.‫‌كنند‬‫ي‬‫م‬‫پرداخت‬‫را‬‫مبلغي‬‫آن‬‫ازاي‬‫به‬‫و‬‫گرفته‬‫تحويل‬ .‫مبداست‬ ‫در‬ ‫انرژي‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫توزيع‬ ‫برد؟‬‫نام‬‫يكم‬‫و‬‫بيست‬‫قرن‬‫نمكي‬‫شغل‬‫عنوان‬‫به‬‫راهكار‬‫اين‬‫از‬‫‌توان‬‫ي‬‫م‬‫آيا‬ ‫نان‬ ‫نمكي‬ .‫است‬ ‫يكم‬ ‫و‬ ‫بيست‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫نمكي‬ ‫شغل‬ ‫جايگزين‬ ‫كرمداري‬ ‫صنعت‬ ،‫دقيقا‬ ‫با‬ ‫‌مرغ‬‫م‬‫تخ‬ ،‫ش��ود‬ ‫مرغ‬ ‫تغذيه‬ ‫صرف‬ ‫كپك‌زده‬ ‫نان‬ ‫اگر‬ ،‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌آوري‬‫ع‬‫جم‬ ‫را‬ ‫كپك‌زده‬ ‫تغذيه‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫شير‬ ‫شود‬ ‫گوسفند‬ ‫تغذيه‬ ‫صرف‬ ‫اگر‬ ‫داريم؛‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬ ‫بيست‬ ‫قرن‬ ‫نمكي‬ .‫داشت‬ ‫خواهيم‬ ‫ميكروبي‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫گوش��ت‬ ‫ش��ود‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫گاو‬ ‫كود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كرم‬ ‫مدفوع‬ ‫و‬ ‫‌ده��د‬‫ي‬‫م‬ ‫درصدي‬ 70 ‫پروتئين‬ ‫با‬ ‫كرم‬ ‫ش��ما‬ ‫به‬ ‫يكم‬ ‫و‬ ‫كود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫طيور‬ ‫و‬ ‫دام‬ ‫خوراك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌آوري‬‫ع‬‫جم‬ ‫كمپوست‬ ‫ورمي‬ ‫مولد‬ ‫و‬ ‫‌هزينه‬‫م‬‫ك‬ ،‫ساده‬ ‫كرم‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫زباله‬ ‫فرآوري‬ .‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ .‫است‬ ‫ثروت‬ ‫شد؟‬ ‫ثروتمند‬ ‫چگونه‬ ‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫‌اند؛‬‫ه‬‫گذاشت‬ ‫سلجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لقبی‬ ‫این‬ !‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫س��لطان‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کیمیاگری‬ ‫واقعی‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫‌اند؛‬‫ه‬‫گذاشت‬ ‫س��لجوقی‬ ‫خسرو‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫لقبی‬ ‫این‬ !‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫س��لطان‬ ،‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫‌های��ی‬‫ه‬‫زبال‬ ‫از‬ ‫او‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کیمیاگری‬ ‫واقعی‬ ‫مفهوم‬ ‫ب��ه‬ .‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫پول‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زبال‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫دس��ت‬ ‫به‬ ‫طال‬ ‫به‬ ‫‌های‬‫ه‬‫زبال‬ ‫همین‬ ‫‌ش��ان‬‫ی‬‫غذا‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫کر‬ ‫‌کند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫پروتئینی‬ ‫کرم‬ ‫تولید‬ ‫س��لجوقی‬ .‫است‬ ‫‌مصرف‬‫ی‬‫ب‬ ‫ظاهر‬
 • 14. 1431 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫به‬‫کا‬‫رش‬‫چگـــونه‬ ‫کنند؟‬‫اعتامد‬‫هم‬ * ‫اسدی‬ ‫مجتبی‬ ‫مهندس‬ ‫نوشته‬ ‫شراکت‬ ‫آداب‬ ‫و‬ ‫شرکا‬ ‫ارزشی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پیش�ین‬ ‫نوشتار‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫‌ش�ان‬‫ت‬‫اختالفا‬ ‫مدیریت‬ ‫ش�امل‬ ‫که‬ ‫‌پردازیم‬‫ی‬‫م‬ ‫ش�راکت‬ ‫آداب‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫جنب‬ .‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ ‫تیم‬‫رهبر‬• ‫را‬ ‫شرکا‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫گرو‬ ‫گاهی‬ .‫باش��د‬ ‫داشته‬ ‫رهبر‬ ‫باید‬ ‫شرکا‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫این‬ ‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ .‫ندارند‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫‌شان‬‫م‬‫کدا‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ،‫هستند‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ‫‌شان‬‫ک‬‫‌ت‬‫ک‬‫ت‬ ‫که‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫وکارها‬ ‫کسب‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ،‫همکالسی‬ ،‫دوستی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫پیشین‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ .‫ندارند‬ ‫‌داری‬‫ت‬‫شرک‬ ‫قبلی‬ ‫تجارب‬ ‫شرکا‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ .‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫عهد‬ ‫ش��رکت‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌گذارند‬‫ی‬‫م‬ ‫ش��راکت‬ ‫در‬ ‫گام‬ ‫دس��ت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫چندان‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫سم‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫نق‬ ‫این‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ...‫و‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫رییس‬ ‫دیگری‬ ،‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫یکی‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫قبل‬ ‫دوست‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫توقع‬ ‫همچنان‬ ‫ولی‬ ‫‌کنند؛‬‫ی‬‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مثال‬ .‫‌گیرند‬‫ی‬‫نم‬ ‫جدی‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫رهبر‬ ،‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫همکار‬ ‫و‬ ‫دوس��ت‬ ،‫جدید‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫باش��د‬ ‫س��ابق‬ ‫رفتارهای‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مواقع‬ ‫اغلب‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌شنوی‬‫ف‬‫حر‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫‌هاست‬‫ن‬‫آ‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعامل‬ ‫فقدان‬ .‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اجرایی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مس��ئولی‬ ‫و‬ ‫هس��تند‬ ‫موظف‬ ‫مدیره‬ ‫هیات‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫سویی‬‫از‬‫و‬‫شود‬‫می‬‫مطلوب‬‫عملکرد‬‫از‬‫مانع‬‫شرایط‬‫این‬‫در‬‫قوی‬‫مدیریت‬‫و‬‫رهبری‬ .‫باشد‬ ‫شراکت‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫خود‬ ‫درایت‬ ‫با‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫قوی‬ ‫رهبری‬ ‫اعتماد‬ ‫سرمایه‬ ‫حفظ‬ • ‫اعتماد‬ ،‫شراکت‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫س��رمایه‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادمان‬ .‫نیست‬ ‫شرکا‬ ‫بین‬ ‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫ش��ما‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫هیچ‬ .‫اس��ت‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ ‫از‬ ‫بس��یاری‬ ‫باش��د؛‬ ‫داش��ته‬ ‫وجود‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫اعتماد‬ ‫وقت��ی‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫پیدا‬ ‫بروز‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫ش��د‬ ‫خواهد‬ ‫حل‬ ،‫‌آید‬‫ی‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫عمل‬ ‫در‬ ‫ش��فافیت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫داریم؛‬ ‫ش��فافیت‬ ‫عنصر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫اعتماد‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫قرص‬ ‫حسابداری‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اس��تقرار‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫ش��فافیت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌نویسیم؛‬‫ی‬‫م‬ ‫قراردادی‬ ‫یا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫توافقی‬ ‫اگر‬ .‫‌رس��د‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫بس��یار‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫وعد‬ ‫و‬ ‫قول‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫خیلی‬ ،‫حسابداری‬ ‌‫ه‬‫مقول‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌اندازند‬‫ی‬‫م‬ ‫راه‬ ‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫دید‬ ‫بارها‬ .‫کنیم‬ ‫مکتوب‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫تردید‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫‌هاست‬‫ت‬‫شرک‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫الزام‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫ضمن‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫حس��ا‬ ‫درست‬ ‫ثبت‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫برخورد‬ ‫‌انگارانه‬‫ه‬‫س��اد‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫ضربه‬ ‫نقاط‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫ش��راک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بررس‬ .‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫ش��رکا‬ ‫بین‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ویژ‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ 1 2 mojtaba.asadi@gmail.com