مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

1 Khalaghiyat.com
‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫کار‬
‫بازار‬‫در‬‫جدید‬‫محصول‬
:‫خودشناسی‬ ‫تست‬
‫تان‬‫کودک‬‫مالی‬‫موفقیت‬‫که‬‫راهی‬
‫کند‬‫می‬‫تضمین‬‫آینده‬‫در‬‫را‬
‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬
‫باشید‬ ‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬
‫چیست‬‫شدن‬‫موفق‬‫های‬‫قدم‬‫لین‬‫و‬‫ا‬
‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬
‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫آن‬‫یا‬
‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬
Creativity View
magazine
‫0002تومان‬-33‫آبان29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬
‫ترین‬‫جوان‬‫معرفی‬
2013‫سال‬‫در‬ ‫میلیاردرها‬
‫رونق‬‫های‬‫اه‬‫ر‬
‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫در‬
‫کاتلر‬‫فیلیپ‬‫با‬‫گفتگو‬
06
‫بودن‬‫موثر‬‫ازهای‬‫ر‬
‫چشمگیر‬‫درخشش‬
‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬
‫تریسی‬‫برایان‬‫سمینار‬‫در‬
$ ‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫یادداشت‬ ‫جدیدترین‬
‫زندگی‬‫در‬‫پیروزی‬‫برای‬‫گذاری‬‫هدف‬‫قدرت‬
‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬
‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬
233 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
3 Khalaghiyat.com
‫سایت‬‫در‬‫روز‬‫هر‬ ‫ا‬‫ر‬‫لی‬‫ما‬‫موفقیت‬
khalaghiyat.com
‫کنید‬‫مرور‬
‫سایت‬‫در‬‫اهید‬‫و‬‫خ‬‫می‬‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫مالی‬‫موفقیت‬‫درباره‬‫که‬‫محصوالتی‬‫همه‬
khalaghiyat.com
‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬
Creativity View
magazine
5 Khalaghiyat.com
‫سرمقـاله‬
‫خوانندگان‬ ‫با‬
‫فکرخالق‬
‫ارتباط‬
‫خالق‬ ‫فروشنده‬
‫ایرانی‬ ‫نگاه‬
‫بازاریابی‬
‫ثروت‬ ‫جنگ‬
4/‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫تحول‬
‫رئیس‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫پنج‬ /22/‫تریسی‬ ‫برایان‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬ /20/‫تصویری‬ ‫گزارش‬ /18/‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬
‫انگیزه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ 10 /28/!‫بده‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫گاز‬ ‫پدال‬ /26/ ‫چیست‬ ‫‌ش�دن‬‫ق‬‫موف‬ ‫‌های‬‫م‬‫قد‬ ‫اولین‬ /24/‫باند‬ ‫جیمز‬ ‫س�بک‬ ‫به‬ ،‫بودن‬ ‫دقیق‬
32/‫تجاری‬ ‫طـرح‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫کلیــــدی‬ ‫نکات‬ /30/‫دیگران‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬
‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com
،‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫سوددهی‬‫راز‬/52/‫بدن‬‫زبان‬‫مدرس‬،‫ودایع‬‫پویا‬‫از‬‫یادداشتی‬/50/‫امامی‬‫حمید‬‫با‬‫بیمه‬‫فروشندگی‬‫تجربیات‬
54/‫است؟‬‫کدام‬
56/‫بگیر‬ ‫آغوش‬‫در‬ ‫را‬‫امروزت‬
‫فیلیپ‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ /36/‫چــــــریکی‬ ‫برندســــــــازی‬ /34/‫کودکان‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫درباره‬ ‫جاللی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬
‫نویسنده‬ ،‫کالینز‬ ‫جیم‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /40/‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫اصــــــول‬ /38/‫جهان‬ ‫بازاریابی‬ ‫برتر‬ ‫اس�تاد‬ ،‫کاتلر‬
44/‫برندینگ‬ ‫در‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫جایگا‬ ‫نظریه‬ ‫خالق‬ ،‫تروت‬ ‫جک‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /42/»‫عالی‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫«از‬ ‫پرفروش‬ ‫کتاب‬
‫پاورقی‬
58/‫باشید‬‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬
‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬/60/‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫قول‬‫نقل‬ 15
62/‫کنیم‬‫پیدا‬
‫کارآفرینی‬
‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬ /6/‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬�‫پرس‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬�‫پاس‬
‫در‬ ‫اول‬ ‫همراه‬ ‫نماینده‬ ‫چشمگیر‬ ‫درخشش‬ /10/2013‫سال‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫نفره‬ ‫ده‬ ‫فهرس�ت‬ /8/ ‫صنعت‬
14/‫دالری‬‫میـــلیون‬100‌‫ه‬‫ســــرمای‬‫جـذب‬‫راز‬/12/‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬
16/‫یادگیری‬،‫نه‬‫شکست‬
‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫مثل‬‫انسان‬
‫که‬‫است‬‫شده‬‫نقل‬‫نیچه‬،‫‌ساز‬‫ن‬‫دورا‬‫فیلسوف‬‫از‬
‫این‬‫آیا‬»‫کنید‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫را‬‫خود‬‫«شهرهای‬
‫بر‬‫که‬‫مفهومی‬‫دارد؟‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫جز‬‫مفهومی‬،‫قول‬‫نقل‬
.‫دارد‬‫ما‬‫زندگی‬‫برای‬‫اساسی‬‫ثمراتی‬،‫اولیه‬‫ذهنیت‬‫خالف‬
‫لحظه‬‫هر‬‫است؛‬‫شده‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫که‬‫شهری‬
‫باشد‬‫برافکن‬‫بنیان‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫خطر‬‫وقوع‬‫منتظر‬
‫است‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫احساس‬‫همین‬.‫برساند‬‫هیچ‬‫به‬‫و‬
‫تمام‬،‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫آن‬‫ساکنان‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫که‬
‫اتفاقات‬‫تا‬‫اندازند‬‫کار‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫جسمی‬‫و‬‫ذهنی‬‫توان‬
‫شاید‬‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬.‫نشود‬‫‌شان‬‫ن‬‫جا‬‫بالی‬‫ناخواسته‬‫و‬‫نامترقبه‬
‫‌های‬‫ه‬‫داشت‬‫از‬‫فراتر‬‫بسیار‬‫که‬‫برسند‬‫دستاوردهایی‬‫به‬
‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫بسیار‬‫که‬‫شود‬‫حاصل‬‫نتایجی‬‫و‬‫است‬‫امروز‬
‫شخصی‬‫کامیابی‬‫و‬‫پیشرفت‬‫علم‬‫در‬.‫هستند‬‫مشکل‬‫خود‬
.‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬‫آن‬‫به‬
‫در‬‫بار‬‫یک‬‫وقت‬‫چند‬‫هر‬،‫زندگی‬‫طول‬‫در‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬
‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬‫چون‬‫و‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫گرفتار‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫چنبر‬
‫‌مانیم‬‫ی‬‫م‬‫‌خبر‬‫ی‬‫ب‬‫‌اش‬‫ی‬‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬‫از‬‫است؛‬‫مترادف‬،‫خیال‬
‫که‬‫را‬‫ضررهایی‬‫و‬‫دهد‬‫نشان‬‫را‬‫خود‬‫ناگهان‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬
‫‌ترین‬‫ف‬‫ژر‬‫دنبال‬‫اگر‬.‫کند‬‫عیان‬،‫است‬‫زده‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫بر‬
‫این‬‫که‬‫باشد‬‫یادمان‬‫باید‬‫هستیم‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫در‬‫تغییرات‬
‫زندگی‬‫در‬.‫ندارد‬‫مناسبتی‬،‫خیال‬‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬
‫اوضاع‬،‫معروف‬‫قول‬‫به‬‫که‬‫هست‬‫‌هایی‬‫ه‬‫دور‬‫انسان‬‫هر‬
‫طی‬‫را‬‫یکنواختی‬‫مسیر‬،‫زندگی‬‫و‬‫‌افتد‬‫ی‬‫م‬‫روال‬‫روی‬
‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫دست‬‫ما‬‫به‬‫احساس‬‫این‬‫‌کم‬‫م‬‫ک‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫هرچند‬‫و‬‫باشد‬‫باید‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫همان‬،‫زندگی‬‫در‬‫مسیر‬‫این‬
‫نشان‬‫آزاردهنده‬‫هم‬‫چندان‬‫ولی‬‫نیست‬‫مطلوب‬‫که‬
‫سر‬‫را‬‫عمر‬‫روز‬‫دو‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫سای‬‫در‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬
‫آمال‬‫خود‬‫برای‬،‫راه‬‫ابتدای‬‫در‬‫که‬‫کسانی‬‫برای‬‫این‬.‫آورد‬
‫همچون‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬‫نظر‬‫در‬‫را‬‫زیادی‬‫اهداف‬‫و‬
‫این‬‫به‬‫موضوع‬‫این‬‫تشخیص‬‫اما‬.‫کند‬‫عمل‬‫کشنده‬‫سمی‬
‫مسیرهایی‬‫در‬‫گاهی‬.‫نیست‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫گفته‬‫که‬‫‌ها‬‫ی‬‫سادگ‬
‫را‬‫موقت‬‫مسیرهای‬‫حکم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫که‬‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬
‫همان‬‫در‬‫معاش‬‫و‬‫روزمرگی‬‫اسیر‬‫‌چنان‬‫ن‬‫آ‬‫بعد‬‫ولی‬‫دارند؛‬
‫راهی‬‫که‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫یادمان‬‫که‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫موقت‬‫مسیرهای‬
‫توجه‬‫با‬‫و‬‫‌ایم‬‫ه‬‫گرفت‬‫پیش‬‫در‬‫عمر‬‫تمام‬‫برای‬‫را‬‫موقتی‬
‫زندگی‬‫‌ی‬‫ه‬‫ریش‬‫به‬‫تیشه‬‫واقع‬‫در‬،‫‌مان‬‫ف‬‫اهدا‬‫و‬‫آمال‬‫به‬
‫(و‬‫تکنیک‬‫همان‬‫آن‬‫با‬‫مقابله‬‫راه‬‫بهترین‬.‫‌زنیم‬‫ی‬‫م‬‫خود‬
‫است‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬)‫استراتژی‬‫شاید‬
‫را‬‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫نگه‬‫اضطرار‬‫وضعیت‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫که‬
‫پرورش‬‫و‬‫باز‬‫ذهن‬‫همان‬،‫‌جمعی‬‫س‬‫حوا‬‫این‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫جمع‬
‫را‬‫ما‬‫توانایی‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫شخص‬‫‌ی‬‫ه‬‫خالقان‬‫استعدادهای‬
‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫‌مان‬‫ه‬‫نگ‬‫جوان‬،‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫گسترش‬‫روز‬‫به‬‫روز‬
.‫‌زند‬‫ی‬‫م‬‫رقم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫بهتری‬
118:‫مسلسل‬‫شماره‬
‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬
Creativity View
magazine
1576953614 :‫کدپستی‬
30009900007777:SMS
:‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬
‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬
:‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬
‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬
‫یاغچی‬ ‫حسین‬
‫نصیری‬ ‫آرش‬
‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬
‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬
‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬
‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬
‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬
‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬
96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬
82462150 :‫فکس‬ | 88528491 :‫تلفن‬
.‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬
10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬
‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬
‫مهندس‬
‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬
‫بقوسیان‬ ‫ژان‬
‫امامی‬ ‫حمید‬
‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬
‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬
‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬
‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬
‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬
‫بیمه‬ ‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬
afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com
vafaee@khalaghiyat.com
ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com
boghossian@khalaghiyat.com
emami@khalaghiyat.com
khani@khalaghiyat.com
rabani@khalaghiyat.com
‫باد‬ ‫تسلیت‬ ‫و‬ ‫تعزیت‬ ،‫حسینی‬ ‫عاشورای‬ ‫و‬ ‫تاسوعا‬
‫در‬‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬‫و‬‫کارون‬‫همراه‬‫تجارت‬‫مدیرعامل‬،‫اسدزاده‬‫‌رضا‬‫د‬‫حمی‬:‫جلد‬‫روی‬‫عکس‬‫شرح‬
.‫کرد‬‫اهدا‬‫تریسی‬‫به‬‫را‬‫ایرانی‬‫ابریشمی‬‫فرش‬،‫روستا‬‫احمد‬‫دکتر‬‫حضور‬‫در‬‫و‬‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬
633 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers
،‫خالقیت‬‫مجله‬
‫‌ای‬‫ه‬‫مجل‬
‫است‬‫محتوامحور‬
‫‌محور‬‫س‬‫عک‬‫نه‬‫و‬
‫کاغذ‬‫نوع‬‫این‬‫و‬
‫مطالعه‬‫برای‬
‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬‫بسیار‬
‫کاغذهای‬‫تا‬‫است‬
‫نور‬‫که‬‫لوکسی‬
‫و‬‫‌تابانند‬‫ی‬‫بازم‬‫را‬
‫تصاویر‬‫انتشار‬‫برای‬
‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫هنرپیش‬
‫مناسب‬‫ورزشکاران‬
‫است‬
0936066-52
‫جلد‬ ‫طراحى‬ ‫باالخره‬ ‫كه‬ ‫ممنون‬ ‫«س�لااااااام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
».‫گرفته‬‫قشنگ‬‫صورت‬‫يك‬‫مجله‬
‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫تح��والت‬ ‫پیگیر‬ ‫که‬ ‫س��پاس‬:‫خالقیت‬
.‫د‬‫هستی‬
0917430-44
‫به‬ ‫من‬ .‫نباشید‬ ‫خس��ته‬ ‫و‬ ‫س�لام‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫بودن‬ ‫مش��ترک‬ ‫س��ال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خوبتان‬ ‫مجله‬ ‫کمک‬
‫دیگران‬‫شاگردی‬‫امروز‬‫تا‬.‫باشم‬‫خودم‬‫پای‬‫روی‬‫توانستم‬
‫‌ده‬‫ی‬‫م‬ ‫جواب‬ ‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫واقعا‬ ...‫ام��روز‬ ‫اما‬ ‫‌کردم‬‫ی‬‫م‬
‫جهرم‬ ‫از‬ ‫م،اس��دی‬ .‫دارم‬ ‫دوس��تتان‬ .‫کنیم‬ ‫درکش‬ ‫باید‬
»‫فارس‬
‫که‬ ‫خرسندیم‬ ‫بس��یار‬ ‫عزیز‬ ‫اس��دی‬ ‫جناب‬ :‫خالقیت‬
‫دخیل‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫مثبت‬ ‫تحوالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودت��ان‬ ‫مجله‬
‫شایس��ته‬ ‫پاس��خگوی‬ ‫همچنان‬ ‫امیدواریم‬ .‫‌دانی��د‬‫ی‬‫م‬
.‫باشیم‬‫مجله‬‫از‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫توقعات‬
0919385-22
‫اين‬‫که‬‫شما‬‫از‬‫فراوان‬‫س��پاس‬‫و‬‫س�لام‬‫«با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫من‬ .‫انداختي��ن‬ ‫راه‬ ‫رو‬ ‫‌الع��اده‬‫ق‬‫فو‬ ‫مجل��ه‬ ‫و‬ ‫مجموع��ه‬
‫پيشرفت‬‫به‬‫‌مندم‬‫ه‬‫عالق‬.‫هستم‬‫مکانيک‬‫رشته‬‫دانشجوى‬
‫خيلى‬ .‫‌کنم‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫خصوصى‬ ‫تدريس‬ .‫خيلى‬ ،‫رش��د‬ ‫و‬
‫شرايطى‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ش��ما‬ ‫گروه‬ ‫با‬ ‫بشم‬ ‫مش��اوره‬ ‫دارم‬ ‫دوس‬
‫فريد‬ ...،‫راز‬ ‫فيلم‬ ،‫ناخودآگاه‬‫ضمير‬ ‫راجب‬ .‫بگين‬‫شما‬ ‫که‬
».‫شکرى‬
‫مشاوران‬ ‫کلیه‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ .‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬
‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫موجود‬ ‫مجله‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫تحریری��ه‬ ‫اس��اتید‬ ‫و‬
‫را‬‫عزیزان‬‫این‬‫ش��ماره‬‫تا‬‫بگیرید‬‫تماس‬‫ما‬‫با‬‫‌توانی��د‬‫ی‬‫م‬
.‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬
0935496-77
‫لطفا‬،‫خوبتون‬‫بسیار‬‫مجله‬‫از‬‫تشکر‬‫و‬‫«باسالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫ومدیریت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مطالب‬ ‫از‬
‫موفق‬‫افراد‬‫زندگینامه‬‫از‬‫چرا‬‫ضمن‬‫در‬،‫بگین‬‫تومجلتون‬
»!‫‌نویسید‬‫ی‬‫م‬‫مجلتون‬‫توی‬‫کمتر‬‫داخلی‬
‫با‬‫اس��ت‬‫ممکن‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫ت�لاش‬ :‫خالقیت‬
‫و‬‫کنیم‬‫مصاحبه‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫خودساخته‬‫کارآفرینان‬‫‌ترین‬‫ق‬‫موف‬
.‫دهیم‬‫امه‬‫د‬‫ا‬‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬‫شکل‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫روند‬‫این‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تالش‬
0913281-21
‫را‬ ‫دکترمعدلی‬ ‫سمینار‬ ‫خواهشمندیم‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫نتوانستیم‬ ‫مسافت‬ ‫خاطردوری‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫برگزارکنید‬ ‫دوباره‬
‫در‬ ‫سمینار‬ ‫از‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫آیا‬ .‫کنیم‬ ‫شرکت‬ ‫اول‬ ‫سمینار‬ ‫در‬
»‫هست؟‬‫دسترس‬
‫در‬ ‫و‬ ‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫تماس‬ ‫معدلی‬ ‫جناب‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ :‫خالقیت‬
،‫بود‬‫موجود‬‫شما‬‫موردنظر‬‫همایش‬‫از‬‫فیلمی‬‫که‬‫صورتی‬
.‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫اختیارتان‬‫در‬‫حتما‬
0913611-11
.‫خالقیت‬ ‫امیدبخش‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫راهم‬‫بتونم‬‫که‬‫امیدوارم‬‫و‬‫شدم‬‫آشنا‬‫مجله‬‫این‬‫با‬‫تازه‬‫من‬
‫بلندی‬‫اهداف‬‫به‬‫زود‬‫‌های‬‫ی‬‫زود‬‫همین‬‫به‬‫و‬‫کنم‬‫پیدا‬‫رو‬
».‫برسم‬ ‫دارم‬ ‫که‬
‫مدنظرتان‬ ‫اهداف‬‫به‬‫که‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آرزو‬ ‫هم‬‫ما‬ :‫خالقیت‬
‫جمع‬‫به‬‫که‬‫خوش��حالیم‬‫و‬‫یابید‬‫دس��ت‬‫زودتر‬‫هرچ��ه‬
.‫‌اید‬‫ه‬‫پیوست‬‫خالقیت‬‫خوانندگان‬
0935729-46
‫در‬‫را‬‫شما‬‫گزارش‬،‫امامی‬‫آقای‬‫خدمت‬‫سالم‬‫با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫خاطرات‬ ‫جای‬ ‫ولی‬ .‫بود‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫خوندم‬ ‫خالقیت‬
‫مطلبی‬‫اولین‬‫همیشه‬.‫بود‬‫خالی‬‫عمر‬‫بیمه‬‫مورد‬‫در‬‫شما‬
.‫باشید‬‫موفق‬.‫شماست‬‫صفحه‬‫‌خونم‬‫ی‬‫م‬‫خالقیت‬‫در‬‫که‬
».‫تبریز‬.‫بهار‬‫خ‬‫مطبوعاتی‬‫کیوسک‬‫از‬‫نوروزی‬‫رضا‬
‫حمید‬ ‫استاد‬ ‫بیمه‬ ‫فروشندگی‬ ‫خاطرات‬ ‫ادامه‬ :‫خالقیت‬
‫گرامی‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫تقدیم‬‫ش��ماره‬‫این‬‫در‬‫امامی‬
.‫است‬ ‫شده‬
0936888-47
‫خدمات‬ ‫در‬ ‫31ساله‬ .‫دارم‬ ‫13س��ال‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫شیفتی‬ ‫کار‬ ‫از‬ .‫نرس��یدم‬ ‫هیچی‬ ‫به‬ .‫هستم‬ ‫بیمارستان‬
».‫فرزاد‬‫کنم؟‬‫کار‬‫شدم.چه‬‫خسته‬
‫تقویت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس��ب‬ ‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫مطالعه‬ :‫خالقی�ت‬
‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ،‫بعد‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫دانش‬
‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫توصی‬‫بهترین‬‫ذهنی‬‫‌های‬‫ه‬‫اندوخت‬‫مبنای‬‫بر‬
.‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫عزیز‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬
0914903-80
‫نایل��ون‬‫داخ��ل‬‫مجل��ه‬‫گذاش��تن‬‫«ای��ده‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫بایگانی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مجل‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫بسیارعالیس��ت‬
».‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬
‫هوش‬ ‫ضمیمه‬ ‫یا‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬ :‫خالقیت‬
‫نایلونی‬‫کاور‬‫در‬‫را‬‫مجله‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫منتش��ر‬‫کودکان‬‫مالی‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫تقدیم‬
0936532-11
‫واسه‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫کاغذ‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫الاقل‬ ‫کاش‬ ‫«ای‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫مطالب‬ .‫برد‬ ‫باالت��ر‬ ‫قیمتش��و‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫قبل‬ ‫مثل‬ ‫تهرانی��ا‬
‫راستش‬ .‫شه‬ ‫چاپ‬ ‫خوب‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫استثنایی‬
‫مجله‬ ‫نمیاد‬ ‫دلم‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کاغذ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫از‬
».‫بزنم‬ ‫ورق‬ ‫رو‬
‫ارجمند‬ ‫و‬ ‫دلسوز‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫باید‬ :‫خالقیت‬
‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ش��مار‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫‌ط��ور‬‫ن‬‫هما‬ ‫کنی��م‬ ‫ع��رض‬
‫محتوامحور‬ ‫‌ای‬‫ه‬��‫مجل‬ ،‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫دادی��م‬ ‫توضیح‬
‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کاغذ‬ ‫ن��وع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌محور‬‫س‬‫عک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬
‫نور‬ ‫که‬ ‫لوکس��ی‬ ‫کاغذهای‬ ‫تا‬ ‫اس��ت‬ ‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬ ‫بس��یار‬
‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬��‫هنرپیش‬ ‫تصاویر‬ ‫انتش��ار‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌تابانن��د‬‫ی‬‫بازم‬ ‫را‬
‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ورزشکاران‬
‫مجله‬ ‫قیمت‬ ،‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫کلی‬ ‫رویه‬ ‫خالف‬ ‫بر‬
‫در‬ ‫چه‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫نصف‬ ‫را‬
‫به‬ ‫هم‬ ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫گی��رد‬ ‫قرار‬ ‫شهرس��تان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫تهران‬
‫شما‬ ‫از‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫اتخاذشده‬ ‫رویه‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫گون‬
‫هستید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬
.‫سپاسگزاریم‬‫صمیمانه‬
0919120-83
‫پنجره‬ ‫زحمتکش‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بچ‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫سالم‬ ‫«یه‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫امیدوارم‬‫و‬‫میاره‬‫وجد‬‫به‬‫منو‬‫شما‬‫مجله‬‫انصافا‬.‫خالقیت‬
‫زمینه‬‫در‬‫مجله‬‫این‬‫نویسندگان‬‫از‬‫عضوی‬‫منم‬‫بیاد‬‫روزی‬
:‫داشتم‬‫انتقاد‬‫و‬‫پیشنهاد‬‫چند‬.‫بشم‬‫خالقیت‬‫و‬‫مدیریت‬
‫هم‬‫موفقیتند‬‫استاد‬‫که‬‫فرهنگ‬‫ش��اهین‬‫اس��تاد‬‫از‬-1
‫یک‬ -2...‫و‬‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬‫تهیه‬ ‫مصاحبه‬
‫‌های‬‫ج‬‫پکی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫آخر‬ ‫دوصفحه‬ ‫یا‬
‫درباره‬ ‫عنب��ران‬ ‫مرحوم‬ ‫‌های‬‫م‬‫فیل‬ ‫مثل‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬
‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫مدی��ران‬ ‫طالیی‬ ‫کیف‬ ‫یا‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬
‫یا‬‫ثروتمندش��دن‬ ‫با‬‫دررابطه‬‫‌هایی‬‫ی‬‫باز‬‫یا‬‫‌آفرینان‬‫ت‬‫ثرو‬
‫و‬ ‫زارعی‬ ‫اس��تاد‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‫پول‬ ‫گردش‬ ‫مث��ل‬ ‫کارآفرینی‬
‫فیلم‬ ‫یا‬ ...‫و‬ ‫مال��ی‬ ‫دانش‬ ‫بورس‬ ‫جزوات‬ ‫ی��ا‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬
‫بیاد‬ ‫نتونسته‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫بذارید‬ ‫برگزارشده‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دور‬
‫برگزار‬‫سمینارهای‬‫یا‬‫‌ها‬‫م‬‫فیل‬‫یا‬‫کنه‬‫تهیه‬‫فیلمو‬‫سمینار‬
‫برای‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫جهان‬ ‫یا‬ ‫کش��ور‬ ‫س��طح‬ ‫در‬ ‫ش��ده‬
».‫بذارید‬‫وجایزه‬‫کنید‬‫طراحی‬‫مسابقه‬-3‫بذارید‬‫فروش‬
‫مجله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌گذارید‬‫ی‬‫م‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬
‫تا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫حتم��ا‬ .‫هس��تید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬
.‫کنیم‬‫عمل‬‫شما‬‫پیشنهادات‬‫به‬‫ممکن‬‫نهایت‬
0912547-59
‫افشار‬ ‫آقاي‬ ‫فروش‬ ‫مدرسه‬ ‫مطالب‬ ،‫سالم‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫ش��ما‬‫مجله‬‫در‬‫ايش��ان‬‫حضور‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫مفي��د‬‫بس��يار‬
»‫‌شود؟‬‫ي‬‫م‬‫برگزار‬‫کي‬‫ايشان‬‫سمينار‬.‫متشکريم‬
‫محض‬ ‫یه‬ ‫ایشان‬ ‫همایش‬ .‫ش��ما‬ ‫از‬ ‫س��پاس‬ :‫خالقیت‬
‫در‬ ‫برگزارکنندگان‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تاری��خ‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬
.‫شد‬‫خواهد‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬
0939521-51
‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫نیوشاعاشورزاده‬ ‫جناب‬ ‫به‬ ‫س�لام‬ « :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫مشخص‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ورود‬ ‫کیوس��اکی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫به‬
.‫برخوردارید‬‫باالیی‬‫درایت‬‫و‬‫ه��وش‬‫میزان‬‫از‬‫که‬‫اس��ت‬
‫و‬ 101‫‌های‬‫ی‬‫باز‬‫بتوانم‬‫چگونه‬‫که‬‫کنید‬‫راهنمایی‬‫لطفا‬
‫تماس‬‫ایشان‬‫با‬‫یا‬‫کنم‬‫تهیه‬‫را‬‫ایشان‬‫مالی‬‫گردش‬ 102
».‫مشهد‬‫از‬‫حیدری‬.‫بگیرم‬
‫ناشران‬‫از‬‫یکی‬‫هستیم‬‫جریان‬‫در‬‫که‬‫جایی‬‫تا‬:‫خالقیت‬
،‫انتشار‬‫محض‬‫به‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫باز‬‫این‬‫انتشار‬‫درصدد‬‫کشور‬
.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬‫طریق‬‫از‬
‫خالقیت‬‫با‬‫مثبت‬‫تحول‬
‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬
‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
3000 99 0000 7777
7 Khalaghiyat.com
‫مدرسان‬
‫موفقیت‬‫بزرگ‬
‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫مالی‬
‫وضعیت‬‫بهترین‬
‫‌های‬‫ل‬‫سا‬‫در‬
‫نه‬،‫کار‬‫آغازین‬
‫و‬‫مزایا‬‫و‬‫حقوق‬
‫که‬‫پول‬‫دریافت‬
.‫‌ست‬‫ی‬‫‌اندوز‬‫ه‬‫تجرب‬
‫مطالعه‬‫با‬‫پس‬
،‫مطالعات‬‫به‬‫عمل‬
‫خود‬‫مالی‬‫آینده‬
‫خداوند‬‫امید‬‫به‬‫را‬
‫کنید‬‫شکوفا‬
833 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫کارآفرینی‬Entrepreneurship
‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬
‫طالیی‬‫اه‬‫ر‬‫یک‬‫تجاری‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫رسمایه‬‫تامین‬
‫خوار‬ ‫زباله‬ ‫‌ه�ای‬‫م‬‫کر‬ ‫از‬
‫بگویید؟‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫ک�ه‬ ‫باش�د‬ ‫جالب‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫برا‬ ‫ش�اید‬
‫جز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫شناس�ایی‬ ‫خاکی‬ ‫کرم‬ ‫گونه‬ 4۰۰
‫زمین‬ ‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫صرفا‬ ‫بقیه‬ ‫کار‬ ،‫معدودی‬ ‫تعداد‬
‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫هم‬ ‫مع�دود‬ ‫تعداد‬ ‫آن‬ ‫اس�ت؛‬
،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ...‫و‬ ‫آنزیم‬ ،‫ویتامین‬ ،‫پروتئین‬ ،‫زمین‬
‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫باارزش‬ ‫و‬ ‫ش�ده‬ ‫غنی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬
‫طال‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫کثی�ف‬ ‫زباله‬ ‫قولی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫آش�غال‬
،‫هزینه‬ ‫ب�دون‬ !‫طالیی‬ ‫چه‬ ‫ه�م‬ ‫آن‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬
!‫ما‬ ‫برای‬ ‫مشقت‬ ‫و‬ ‫سختی‬
‫این‬ ‫ب�ه‬ ‫که‬ ‫ش�د‬ ‫چ�ه‬
‫شدید؟‬ ‫عالقمند‬ ‫موضوع‬
،‫داشتم‬ ‫گاوداری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬ ‫در‬
‫این‬ ‫به‬ ‫‌جا‬‫ن‬‫هما‬ ‫و‬ ‫ش�دم‬ ‫آش�نا‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫این‬ ‫با‬
‫حیوانی‬ ‫فضوالت‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫افتادم‬ ‫فکر‬
‫سال‬ ‫بخورد؟‬ ‫هم‬ ‫زباله‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آیا‬ ،‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬
‫منزل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫ک�رم‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ۱۳۸۷
‫این‬ .‫کردم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ ‫س�طل‬ ‫دو‬ ‫با‬
‫اعضای‬ ‫ص�دای‬ ‫اوایل‬ ‫‌ه�ا‬‫م‬‫کر‬ ‫با‬ ‫م�ن‬ ‫کار‬
.‫بود‬ ‫درآورده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خانواده‬
‫موف�ق‬ ‫را‬ ‫خ�ود‬ ‫آی�ا‬
‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬
‫صفر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نس�بی‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬
‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫موفق‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫من‬ .‫نیست‬ ‫یکی‬ ‫و‬
‫ولی‬ ‫‌گوین�د‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫ای�ن‬ ‫هم‬ ‫دیگ�ران‬ ‫البت�ه‬
‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫‌دان�م‬‫ی‬‫م‬ ‫نس�بی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقی�ت‬
‫با‬ ‫بلکه‬ ‫‌کن�م‬‫ی‬‫نم‬ ‫ارزیابی‬ ‫پ�ول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خ�ودم‬
‫‌ش�ان‬‫ی‬‫برا‬ ‫‌توانم‬‫ی‬‫م‬ ‫ک�ه‬ ‫اف�رادی‬ ‫تع�داد‬
.‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنم‬ ‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬
‫روی‬ ،‫خود‬ ‫تولیدات‬ ‫در‬
‫‌اید؟‬‫ه‬‫کرد‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫صادرات‬
‫اقدام‬ ‫ب�ار‬ ‫ی�ک‬ ‫ص�ادرات‬ ‫خص�وص‬ ‫در‬
‫برای‬ ‫محصول‬ ‫هزارت�ن‬ ۲۰۰ ‫س�فارش‬ .‫کردیم‬
‫باید‬ ‫ت�ازه‬ .‫گرفتی�م‬ ‫ه�م‬ ‫را‬ ‫عربس�تان‬ ‫و‬ ‫مص�ر‬
‫کیفی�ت‬ ‫و‬ ‫‌کردی�م‬‫ی‬‫م‬ ‫اخ�ذ‬ ‫اس�تاندارد‬ ‫تاییدی�ه‬
‫تایید‬ ‫ایتالیایی‬ ‫واس�ط‬ ‫خری�دار‬ ‫توس�ط‬ ‫محصول‬
‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫توافق‬ ‫الزم‬ ‫مس�تندات‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌ش�د‬‫ی‬‫م‬
‫شود‬ ‫پیاده‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫بس�ت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫پاکتها‬ ‫روی‬ ‫تا‬
‫محصول‬ ‫نداش�تن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ...‫و‬
‫اقدام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موف�ق‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫ب�ه‬
.‫نشدیم‬
‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫جوا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬
9 Khalaghiyat.com
‫چه‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫درح�ال‬
‫هستید؟‬ ‫روبرو‬ ‫موانعی‬
‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫داری�م‬ ‫فرهنگی‬ ‫مش�کل‬ ‫ما‬
‫تغییر‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫باورهای‬ ‫باید‬ ‫روی‬
‫و‬ ‫‌بر‬‫ه‬‫هزین‬ ‫فرهن�گ‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫طبع�ا‬ .‫کند‬
‫هم‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫دس�تگا‬ ‫یاری‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫‌بر‬‫ن‬‫زما‬
‫متاسفانه‬ .‫دارند‬ ‫کافی‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫‌طلبد‬‫ی‬‫م‬
‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫س�یما‬ ‫و‬ ‫صدا‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫همکاری‬ ‫خوب‬
‫چ�ه‬ ‫آین�ده‬ ‫ب�رای‬
‫دارید؟‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬
‫هم‬ ‫آن‬ ،‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫فک�ر‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫ب�ه‬ ‫من‬
‫اس�ت‬ ‫طبیعی‬ ‫اس�ت؛‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫مهم‬ ‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫که‬
‫هم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫بهر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫س�الم‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫کلیدی‬
‫مبادرت‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ش�هروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬
‫زمین‬ ‫خوشه‬ ‫تعاونی‬ ‫ش�رکت‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬
‫قابل‬ ‫زی�ر‬ ‫نش�انی‬ ‫به‬ ‫‌ای�م‬‫ه‬‫کرد‬ ‫س�الم‬
.‫است‬ ‫دسترسی‬
WWW.HECC.IR
‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫آیا‬
‫دست‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫زمینه‬
‫‌اید؟‬‫ه‬‫زد‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬
‫ش�اید‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫زد‬ ‫متعددی‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫دس�ت‬ ‫من‬
‫کاری‬ ‫رزومه‬ ‫صفحه‬ ۳۰ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫من‬ ‫اما‬ ‫نکنید‬ ‫باور‬
.‫دارم‬
‫کاری‬ ،‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫‌اید؟‬‫ه‬‫برد‬ ‫پیش‬ ‫از‬
‫دریافت‬ ‫دول�ت‬ ‫س�وی‬ ‫از‬ ‫حمایتی‬ ‫هی�چ‬ ‫من‬
‫با‬ ،‫‌ام‬‫ه‬‫ک�رد‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کاری‬ ‫ه�ر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫نک�رد‬
‫‌ام‬‫ه‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫شخصی‬ ‫هزینه‬
‫بوده‬‫زیاد‬‫هم‬‫بسیار‬‫البته‬‫که‬
.‫است‬
‫مش�کل‬ ‫بزرگترین‬ ‫جوان‬ ‫یک‬
‫س�رمایه‬ ،‫خود‬ ‫کس�ب‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫دارید؟‬‫مشکل‬‫این‬‫رفع‬‫برای‬‫‌ای‬‫ه‬‫توصی‬‫چه‬‫شما‬،‫‌داند‬‫ی‬‫م‬
‫در‬‫نشده‬‫مشخص‬‫تفاوتش‬‫پول‬‫با‬‫س�رمایه‬‫ما‬‫کش�ور‬‫در‬‫چون‬
!‫سرمایه‬‫نه‬‫‌داند‬‫ی‬‫م‬‫پول‬‫را‬‫مشکلش‬‫ایرانی‬‫جوان‬‫بگویید‬‫باید‬‫اصل‬
‫یا‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫س�رمایه‬ .‫ش�ویم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫س�رمایه‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫پس‬
‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تقسیم‬‫مالی‬‫و‬‫معنوی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫به‬‫کش�وری‬‫و‬‫شهری‬،‫س�ازمانی‬
‫این‬‫مجموع‬‫در‬‫و‬‫است‬‫مادی‬‫و‬‫پولی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫از‬‫متش�کل‬‫مالی‬‫س�رمایه‬‫که‬
،‫دیگر‬‫عبارت‬‫به‬.‫است‬‫درصد‬۳‫از‬‫کمتر‬‫یافته‬‫توسعه‬‫کشورهای‬‫در‬‫مالی‬‫سرمایه‬
‫و‬‫است‬ ‫درصد‬ ‫س�ه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬‫نامیده‬‫ایرانی‬ ‫جوانان‬‫مش�کل‬‫نام‬ ‌‫ه‬‫ب‬‫آنچه‬
‫ارتباطاتی‬‫و‬‫سازمانی‬،‫اجتماعی‬،‫انسانی‬‫سرمایه‬‫چهار‬‫از‬‫خود‬‫که‬‫معنوی‬‫سرمایه‬
‫تشکیل‬‫را‬‫درصد‬ ۸۴‫از‬‫بیش‬‫یافته‬‫توس�عه‬‫کشورهای‬‫در‬‫است‬‫شده‬‫تش�کیل‬
‫این‬‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫که‬‫است‬‫همین‬‫ایران‬‫مردم‬‫و‬‫ایرانی‬‫جوانان‬‫مش�کل‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬
‫همین‬‫به‬‫بدهیم؛‬‫توسعه‬‫را‬‫آن‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫و‬‫چیست؟‬‫چهارگانه‬‫‌های‬‫ه‬‫سرمای‬
‫هم‬‫کنترلی‬‫و‬‫نظارت‬‫و‬‫حسابداری‬‫هیچ‬‫نیز‬‫آن‬‫روی‬‫که‬‫هست‬‫هم‬‫خاطر‬
.‫نداریم‬
‫همان‬ ‫یا‬ ‫پروتئین�ی‬ ‫ک�رم‬ ‫پرورش‬ ‫ش�غل‬ ‫همین‬ ‫مثال‬ ‫ب�رای‬
‫کرم‬‫مش�ت‬‫یک‬‫با‬‫صرفا‬‫کنید‬‫باور‬،‫خودمان‬‫کرمداری‬
.‫است‬‫انجام‬‫قابل‬،‫معنوی‬‫سرمایه‬‫با‬‫البته‬‫و‬
‫هم‬ ‫بخواهی�د‬ ‫اگ�ر‬
،‫کنید‬ ‫آغ�از‬ ‫صف�ر‬ ‫از‬ ‫اکن�ون‬
‫خواهید‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫چگونه‬
‫بود؟‬
‫فکر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ش�روع‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫قبال‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بهت�ر‬ ‫را‬ ‫مس�یری‬ ‫تغییر‬ ‫کنم‬
‫ش�اید‬‫‌ام‬‫ه‬‫پیم�ود‬‫ک�ه‬‫مس�یری‬
.‫نکنم‬‫انتخاب‬
‫با‬‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬‫و‬‫مشاغل‬‫کدام‬
‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬‫مناسب‬‫کشور‬‫حاضر‬‫حال‬‫شرایط‬
۳‫میالدی‬۲۰۴۵‫سال‬‫در‬‫شده‬‫که‬‫برآوردی‬‫به‬‫توجه‬‫با‬
‫بخش‬‫در‬‫درصد‬۴‫و‬‫کشاورزی‬‫بخش‬‫در‬‫دنیا‬‫شاغلین‬‫درصد‬
‫بخش‬ ‫باید‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خدمات‬ ‫بخ�ش‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ۹۳ ‫و‬ ‫صنعت‬
‫توجه‬‫با‬‫بازهم‬‫البته‬‫باشد‬‫مدنظر‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫بخشهای‬‫از‬‫یکی‬‫خدمات‬
‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬ ‫به‬
‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ش�ده‬ ‫موجب‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫ش�ویم‬ ‫غافل‬ ‫نباید‬
‫بازگشت‬‫نرخ‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫همچنین‬.‫کنیم‬‫حرکت‬‫نتوانیم‬‫بیکران‬‫دریای‬‫این‬
‫بازگشت‬‫نرخ‬‫کنار‬‫در‬‫است‬‫درصد‬ ۳۰۰۰‫که‬‫توس�عه‬‫و‬‫تحقیق‬‫در‬‫س�رمایه‬
‫تا‬ ۱۰‫که‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۱۲‫تا‬ ۴‫که‬ ‫کشاورزی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬
‫باید‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۴۰‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫اس�ت‬ ‫درصد‬ ۲۰
‫با‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫یعنی‬ ‫دید؛‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ ‫سه‬ ‫این‬
‫هر‬‫به‬.‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫با‬‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫فناوری‬‫زیرساخت‬
‫سرمایه‬‫افزایش‬‫و‬‫شد‬‫عرصه‬‫این‬‫وارد‬‫هوشمندانه‬‫باید‬‫حال‬
‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫س�رمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫معنوی‬
.‫داد‬‫قرار‬‫دولتی‬‫و‬‫صنعتی‬،‫آموزشی‬‫مراکز‬‫کار‬
‫مصرف‬ ‫ش�ما‬ ‫نظر‬ ‫به‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫تولی�د‬ ،‫مقابل�ش‬ ‫در‬ ‫و‬
‫است؟‬‫چگونه‬
‫حیف‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بیش�تر‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مصرف‬
‫چنان‬‫ما‬‫نیز‬‫دیگ�ر‬‫طرف‬‫از‬.‫اس�ت‬‫میل‬‫و‬
‫قوانین‬‫ب�ا‬‫س�نگین‬‫بوروکراس�ی‬‫اس�یر‬
‫که‬ ‫هستیم‬ ‫‌کننده‬‫ج‬‫فل‬ ‫و‬ ‫پاگیر‬ ‫و‬ ‫دست‬
‫محکوم‬ ‫و‬ ‫زمینگیر‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫شکست‬‫به‬
‫ایران�ی‬ ‫تولیدکنن�ده‬
‫شکایت‬‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬‫واردات‬‫از‬‫همیشه‬
‫کرد؟‬‫باید‬‫چه‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫دارد؛‬
‫ش�ده‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫که‬ ‫صورت�ی‬ ‫در‬ ‫واردات‬
‫اما‬ ،‫اس�ت‬ ‫خوب‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫ب�رای‬ ‫باش�د‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫نظام‬ ‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬ ‫واردات‬
‫همیشه‬‫که‬‫هستند‬‫هم‬‫بازار‬‫در‬‫فعاالن‬‫برخی‬
‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هس�تند‬ ‫سودش�ان‬ ‫دنب�ال‬ ‫ب�ه‬
‫پای‬ ‫جلوی‬ ‫س�نگ‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫طریقی‬
.‫‌اندازند‬‫ی‬‫م‬‫تولیدکننده‬
1033 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬
‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫یا‬
‫‌هایی‬‫ه‬‫مصاحب‬‫و‬‫مقاالت‬‫سلسله‬‫در‬‫تاکنون‬:‫نصیری‬‫آرش‬
‫در‬‫‌هایی‬‫ه‬‫اید‬،‫شده‬‫چاپ‬‫خالقیت‬‫در‬‫جهانگیری‬‫دکتر‬‫از‬‫که‬
‫که‬‫شدخ‬‫معرفی‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫خوداشتغالی‬‫زمینه‬
‫شماره‬‫این‬‫از‬.‫است‬‫بوده‬‫طبیعت‬‫و‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫عمدتا‬
‫دکتر‬.‫کنیم‬‫مطرح‬‫را‬‫صنعت‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫داریم‬‫قصد‬
‫صنعتگر‬‫کارآفرین‬‫یک‬‫عن�وان‬‫به‬‫‌ها‬‫ل‬‫س�ا‬‫خود‬‫جهانگیری‬
‫مدیریت‬‫آن‬‫در‬‫یا‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫را‬‫کارخانه‬‫چندین‬‫و‬‫بوده‬‫مطرح‬
‫شما‬‫برای‬‫حتما‬‫صنعت‬‫زمینه‬‫در‬‫او‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫شنیدن‬‫و‬‫کرده‬
‫بگوییم‬‫هم‬‫را‬‫این‬‫باید‬.‫بود‬‫خواهد‬‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫و‬‫راهگشا‬‫ما‬‫و‬
‫مجله‬‫در‬‫هنوز‬‫هم‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫که‬
‫نزدیک‬‫آینده‬‫در‬‫خدا‬‫امید‬‫به‬‫و‬‫دارد‬‫وی�ژه‬‫جایگاه‬‫خالقیت‬
‫کش�اورزی‬‫محصوالت‬‫بازرگانی‬‫بحث‬‫خصوص‬‫به‬،‫بحث‬‫این‬
.‫گرفت‬‫خواهیم‬‫پی‬‫را‬
‫مقدمه‬
‫به‬‫که‬‫دوستانی‬‫به‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫اختصاص‬‫را‬‫بخش‬‫این‬‫ش��ماره‬‫این‬‫از‬
‫را‬‫ش��ما‬‫باید‬،‫بحث‬‫این‬‫به‬‫ورود‬‫از‬‫قبل‬.‫عالقمندند‬‫تولید‬‫و‬‫صنعت‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ل‬‫قب‬ ‫و‬‫کنم‬‫آش��نا‬ ‫کنیم‬‫مطرح‬ ‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬‫عناوینی‬‫با‬
.‫بزنم‬‫حرف‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫تاریخچه‬‫درباره‬‫شما‬‫با‬‫‌خواهم‬‫ی‬‫م‬
‫باز‬‫اروپایی‬‫کش��ورهای‬‫به‬‫ایران‬‫پای‬‫که‬‫بود‬‫قاجار‬‫حکومت‬‫اواخ��ر‬
‫آن‬‫‌های‬‫ت‬‫شخصی‬‫و‬‫صنعتمردان‬‫و‬‫کرد‬‫سفر‬‫دوبار‬‫پادشاه‬‫خود‬.‫شد‬
‫را‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫بنیانگذار‬‫شاید‬.‫شدند‬‫صنعت‬‌‫ه‬‫عرص‬‫وارد‬‫روزگار‬
‫عنوان‬‫به‬.‫کرد‬‫ایران‬‫در‬‫متعددی‬‫کارهای‬‫که‬‫بدانیم‬‫‌الدوله‬‫ع‬‫صنی‬‫باید‬
‫سرچشمه‬ ‫خیابان‬ ‫به‬ ،‫آمد‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫ژنراتور‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫مثال‬
‫با‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫ش��ب‬ ‫هر‬ ‫خیابان‬ ‫این‬ ‫موقع‬ ‫آن‬ .‫برق‬ ‫چراغ‬ ‫‌گفتند‬‫ی‬‫م‬
،‫‏‬‫د‬‫آر‬‫سیلوهای‬ ‫‏‬،‫قند‬‫کارخانجات‬‫بعدها‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬‫ژنراتور‬‫برق‬
‫دیدبانی‬‫مثل‬‫دیگری‬‫بزرگ‬‫و‬‫کوچک‬‫صنایع‬‫و‬‫سیمان‬،‫‏‬‫ی‬‫نس��اج‬
‫کش��ور‬‫در‬‫متعدد‬‫قند‬‫کارخانجات‬،‫‏‬‫ی‬‫ر‬‫چیت‬‫نس��اجی‬،‫‏‬‫س‬‫چالو‬
.‫بودند‬‫ما‬‫کشور‬‫در‬‫صنعت‬‫سرآغاز‬‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬‫که‬‫شد‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬
‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬
‫نه؟‬ ‫یا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫ش��د‬ ‫صنعتی‬ ‫اصوال‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫ش��دیم‬ ‫صنعتی‬ ‫چگونه‬ ‫م��ا‬
‫غربی‬ ‫سرمنشاء‬ ‫بیش��تر‬ ‫آمده‬ ‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنایعی‬ ‫الگوهای‬
‫به‬ ‫را‬ ‫صنایعی‬ ‫‏‬‫ا‬‫آمریک‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫بخشی‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫از‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬ .‫دارد‬
‫به‬ ‫پیش‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بیاوریم‬ ‫کشور‬
.‫ش��د‬ ‫تبدیل‬ ...‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ،‫‏‬‫د‬‫فوال‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫واحد‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬
‫کپی‬ ‫بود‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫صرفا‬ ‫‌آوردیم‬‫ی‬‫م‬ ‫کش��ور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫ما‬
‫ابزارهایی‬‫چه‬،‫کنیم‬‫مصرف‬‫‌ای‬‫ه‬‫اولی‬‫مواد‬‫چه‬‫ما‬‫که‬‫‌دادند‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫نسخ‬.‫‌کردیم‬‫ی‬‫م‬
‫کار‬‫این‬‫و‬‫داشتیم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫دوران‬‫آن‬‫در‬‫چون‬‫و‬‫کنیم‬‫تولید‬‫محصولی‬‫چه‬‫و‬‫باش��یم‬‫داش��ته‬
‫بس��ت؛‬‫بر‬‫رخت‬‫ایران‬‫از‬‫نوآوری‬‫و‬‫خالقیت‬،‫کارآفرینی‬،‫‌ش��د‬‫ی‬‫م‬‫تمام‬‫راحت‬‫و‬‫ارزان‬‫بس��یار‬‫ما‬‫برای‬
‫از‬.‫کنیم‬‫پیدا‬‫راهکار‬‫و‬‫کنیم‬‫اندیشه‬‫که‬‫نداشتیم‬‫احتیاجی‬‫‌وبیش‬‫م‬‫ک‬‫ما‬‫و‬‫است‬‫اختراع‬‫مادر‬،‫احتیاج‬‫چون‬
‫تولیدی‬‫کاالی‬‫‌‌کردیم‬‫می‬‫فکر‬‫‌رسید‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫مجانی‬‫درحد‬‫و‬‫ارزان‬‫قیمت‬‫با‬‫هم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫که‬‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬
‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌‌کردیم‬‫می‬ ‫کارخانه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫انرژی‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫ما‬ .‫اس��ت‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫بس��یار‬ ‫ما‬
‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫چون‬ ‫اما‬ ‫‌دادیم؛‬‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ،‫‏‬‫ت‬‫صنع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ .‫داشتیم‬ ‫درآمد‬
‫که‬ ‫را‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫نفت‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫دلخوش‬ ‫ما‬ ،‫نداشت‬ ‫قیمتی‬ ‫هم‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬
‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫امروز‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫سود‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫تصور‬ ‫و‬ ‫‌‌کنیم‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫خرج‬ ،‫‌آمد‬‫ی‬‫درم‬ ‫دالر‬ ‫صد‬ ‫ما‬ ‫برای‬
‫ما‬.‫بپردازیم‬‫جهانی‬‫قیمت‬‫به‬‫را‬‫انرژی‬‫هزینه‬‫است‬‫قرار‬‫چون‬‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫مختل‬‫یا‬‫تعطیل‬‫یا‬‫کشور‬‫صنایع‬‫درصد‬‫هشتاد‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫نزدیک‬
‫با‬‫را‬‫ما‬‫باید‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬.‫بود‬‫کارآفرینی‬‫و‬‫خالقیت‬‫و‬‫تحول‬ ‫حال‬‫در‬‫سرعت‬‫به‬‫دنیا‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫گذراندیم؛‬‫شیوه‬‫این‬‫به‬‫را‬‫بیستم‬‫قرن‬‫تمام‬
‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫ی‬‫صنعت‬‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫د‬‫دا‬‫رخ‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬‫سطح‬‫در‬‫گوناگون‬‫تحوالت‬‫بیستم‬‫قرن‬‫طول‬‫تمام‬‫در‬.‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬‫آشنا‬‫دنیا‬‫روز‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬
‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ .‫هستیم‬ ‫حد‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫ماندیم‬ ‫دانشگاه‬ ‫اول‬ ‫نسل‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫آمدند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ ،‫کارآفرینی‬
‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫الگوها‬ ‫که‬ ‫دیدیم‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫آشنا‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اصال‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫تئوری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬
‫به‬ ‫‌آورد؛‬‫ی‬‫درم‬ ‫پا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ،‫بود‬ ‫ما‬ ‫کاالی‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫برابر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاالهایی‬ ‫با‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫رقابت‬ ‫تایوان‬ ‫یا‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشوری‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫چون‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ ‫گردشگری‬ ‫به‬ ‫قاره‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫که‬ ‫طوری‬
‫حقوق‬‫با‬‫که‬‫چین‬‫کشور‬‫با‬‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬‫بنابراین‬‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫کار‬‫کارخانه‬‫در‬‫دالری‬‫‌هزار‬‫ه‬‫س‬‫دستمزد‬‫حداقل‬‫با‬‫کشورشان‬‫مردم‬‫و‬ ‫‏‬‫ت‬‫باالس‬‫سرانه‬‫درآمد‬‫سطح‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫در‬
‫و‬‫اش��کاالت‬‫چه‬‫که‬‫کنیم‬‫فکر‬‫این‬‫به‬‫باید‬‫برویم‬‫پیش‬‫بحث‬‫این‬‫در‬‫که‬‫آن‬‫برای‬.‫نیس��تند‬‫هم‬‫الگو‬‫تغییر‬‫به‬‫قادر‬‫و‬‫کنند‬‫رقابت‬،‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫به‬‫ماه‬‫در‬‫دالر‬‫ش��صت‬
‫کنیم؟‬‫صادر‬‫را‬‫خود‬‫کاالی‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫نم‬‫چرا‬‫‌شویم؟‬‫ی‬‫نم‬‫رقابتی‬‫چرا‬.‫نیاموزیم‬‫را‬‫مدرن‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫ما‬‫که‬‫شد‬‫باعث‬‫الگوهایی‬
‫اول‬ ‫قسمت‬ -‫صنعت‬ ‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬
11 Khalaghiyat.com
‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬‫راهکارهای‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫چال‬
‫بگذاریم‬‫را‬‫‌مان‬‫ث‬‫بح‬‫از‬‫بخش‬‫یک‬‫باید‬‫دهیم‬‫جواب‬‫سواالت‬‫این‬‫به‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫برای‬
‫به‬ .‫رو‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهای‬ ‫بر‬ ‫بگذاریم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫بر‬
.‫کنیم‬‫تحمل‬‫را‬‫سربار‬‫هزینه‬165‫از‬‫بیش‬‫ما‬‫کاال‬‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫مثال‬‫عنوان‬
‫راننده‬،‫باغبان‬،‫‏‬‫ن‬‫نگهبا‬‫از‬‫که‬‫‌بینید‬‫ی‬‫م‬‫کنید‬‫مراجعه‬‫کارخانه‬‫یک‬‫به‬‫شما‬‫اگر‬
،‫بازخرید‬ ،‫پاداش‬ ،‫عیدی‬ ،‫حقوق‬ ،‫‌کار‬‫س‬‫لبا‬ ،‫اتوبوس‬ ،‫سرآش��پز‬ ،‫س��رویس‬
‫ما‬‫که‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫فوتبال‬‫تیم‬‫حتی‬‫و‬‫بیمه‬،‫مالیات‬،‫گاز‬،‫آب‬،‫برق‬،‫سنوات‬
‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬‫این‬‫تمام‬‫امروز‬‫‌های‬‫ت‬‫صنع‬‫در‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫نباشد؛‬‫رقابت‬‫به‬‫قادر‬
‫پیدا‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫پنج‬‫به‬‫سربار‬‫هزینه‬ 165‫این‬‫تمام‬‫و‬‫شده‬‫حذف‬‫سربار‬
‫وادار‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬ ‫ش��ده‬ ‫تصویب‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫کرده‬
‫برای‬ ‫درصدی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫گوناگ��ون‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬
،‫زندانیان‬‫امور‬‫برای‬‫درصدی‬،‫احمر‬‫هالل‬‫برای‬‫درصدی‬،‫‏‬‫ش‬‫پرور‬‫و‬‫آموزش‬
‫‌‌ای‬‫تولیدکننده‬ ...‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ،‫بدنی‬ ‫تربیت‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬
‫چک‌های‬ ‫و‬ ‫هدایا‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیس��ت‬ ‫خود‬ ‫کاالی‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫را‬
‫نکردیم‬ ‫کمکش‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫ت�لاش‬ ‫دارد‬ ‫امانی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫‌دار‬‫ت‬‫م��د‬
‫نگارش‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گذاشتیم‬ ‫او‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ 16 ‫بلکه‬
‫و‬ ‫کند‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫باتجرب‬ ‫صنعتکار‬ ‫یک‬ ‫قوانین‬
‫یعنی‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫ژاپن‬ ‫در‬ .‫بدهد‬ ‫تغییر‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫نگاه‬
‫درست‬ ،‫زده‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫عاش��قی‬ ‫اگر‬ .‫اشتغال‬ ‫هسته‬
‫کارخانه‬‫آن‬‫حقیقت‬‫در‬‫اما‬‫اوست‬‫مال‬‫کارخانه‬‫آن‬‫ظاهر‬‫در‬‫که‬‫اس��ت‬
‫ش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫نم‬ ‫هرگز‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫دولت‬ ‫مال‬
‫دوم‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫برود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫اش��تغال‬ ‫که‬
،‫‏‬‫د‬‫سیص‬ ‫کارخانجات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫نرسیده‬
‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫تاریخی‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫چهارصد‬
‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫عاشقی‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫صنعت‬ ‫‌‌رسد؟‬‫نمی‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫نس��ل‬
.‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫بین‬‫از‬،‫عاشق‬‫آن‬‫مرگ‬‫با‬‫و‬‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫دنیا‬‫به‬‫‌‌کند‬‫می‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬
‫بنده‬ ‫عرایض‬ ‫موید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫‌شماری‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌های‬‫ل‬‫مثا‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬
،‫سربار‬‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬،‫ارز‬‫نرخ‬،‫‏‬‫م‬‫تحری‬‫شامل‬‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬‫ما‬‫پس‬.‫است‬
‫و‬‫داریم‬‫صنعتکار‬‫یک‬‫روی‬‫پیش‬‫گیر‬‫پا‬‫و‬‫دست‬‫قوانین‬،‫‌کاری‬‫ی‬‫کپ‬
.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫تنگنا‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫‌ها‬‫ن‬‫همی‬
‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬
‫خواهیم‬ ‫ی��اد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آین��ده‬ ‫‌ه��ای‬‫و‬‫گفتگ‬ ‫سلس��له‬ ‫در‬
‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫فرار‬ ‫‌ها‬‫د‬‫تهدی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫گرفت‬
‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬ ‫ب��ا‬ ‫آیا‬ .‫بزنیم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫تهدیده��ا‬ ‫ای��ن‬
‫شناختی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫آش��نا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬
‫مواد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آیا‬ ‫داریم؟‬
‫کنیم؟‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫اولی‬
‫نفر‬ ‫میلیارد‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫که‬ ‫همسایه‬ ‫کش��ور‬ ‫پانزده‬ ‫به‬ ‫آیا‬
‫برآورده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫دارند‬ ‫جمعیت‬
‫از‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫بود‬ ‫قادر‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫آیا‬ ‫کنیم؟‬
‫شویم‬ ‫دیگری‬ ‫خط‬ ‫وارد‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫‌آالت‬‫ن‬‫ماشی‬ ‫همان‬
‫یک‬ ‫رونق‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫(یعنی‬ ‫بدهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫تولید‬ ‫و‬
‫همان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫کارخانه‬ ‫آن‬ ‫رفت‬ ‫بی��ن‬ ‫از‬ ‫کاال‬
‫بازار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫دیگری‬ ‫محصول‬ ‫باش��یم‬ ‫قادر‬ ‫ابزار‬
‫جایگزینی‬ ،‫‏‬‫ت‬‫قیم‬ ‫‌آوردن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫‏‬،‫کیفیت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ .)‫بمانیم‬
‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ،‫است‬ ‫فراوان‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫ضایعات‬ ،‫مواد‬
.‫‌ایم‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫هرگز‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫و‬
،‫قطعات‬ ‫مونتاژ‬ ،‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ،‫‏‬‫ت‬‫کارخانجا‬ ‫خالی‬ ‫ظرفیت‬
‫مغفول‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫هم��ه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ج��رات‬ ‫و‬ ‫جس��ارت‬
‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫امی��دوارم‬ .‫اس��ت‬ ‫مانده‬ ‫خاموش‬ ‫و‬
‫آش��نا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫تاریخی‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اوال‬ ،‫‏‬‫ا‬‫‌وگوه‬‫ت‬‫گف‬
‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ،‫کند‬
‫کش��ورها‬ ‫برخی‬ ‫ببینیم‬ ‫تا‬ ‫بگردیم‬ ‫راه��کار‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بع��د‬ ‫و‬
‫جهانی‬ ‫بازارهای‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫توانس��ت‬ ‫ان��دک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫س��رمای‬ ‫با‬ ‫چگونه‬
‫با‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫گزار‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنن��د‬ ‫خ��ود‬ ‫آن‬ ‫آز‬ ‫را‬
‫موانع‬ ‫دورزدن‬ ‫و‬ ‫راهکار‬ ‫و‬ ‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫آشنا‬ ‫مس��ائل‬ ‫این‬ ‫تک‌تک‬
‫همت‬ ‫یکم‬ ‫‌و‬‫ت‬‫بیس‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬
.‫‌‌گماریم‬‫می‬
1233 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
TOP
10
‫نفره‬‫ده‬‫فهرست‬
‫ترین‬‌‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬
‫دنیا‬‫میلیاردرهای‬
2013‫سال‬‫در‬
‫احمدپور‬‫لطیف‬:‫ترجمه‬
،‫هستند‬‫ثروتمند‬‫چقدر‬‫بافت‬‫وارن‬‫یا‬‫گیتس‬‫بیل‬،‫مکزیکی‬‫اسلیم‬‫کارلوس‬‫نیست‬‫مهم‬
‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬،‫کنند‬‫هزینه‬‫باشند‬‫حاضر‬‫هم‬‫هرچقدر‬‫میلیاردرها‬‫این‬‫که‬‫هست‬‫چیز‬‫یک‬
‫جوانی‬‫و‬‫پول‬‫که‬‫هستند‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫فهرست‬‫در‬‫هم‬‫کس�انی‬‫اما‬.‫جوانی‬:‫بخرند‬
.‫دارند‬‫هم‬‫با‬‫را‬
2013‫سال‬‫در‬‫فوربس‬‫نشریه‬‫سوی‬‫از‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫از‬‫منتشرشده‬‫فهرست‬‫آخرین‬
‫یک‬‫باالی‬‫ثروت‬‫به‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫هستند‬‫نفر‬ 1426‫جهان‬‫سراسر‬‫در‬‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫نشان‬
‫منتشر‬‫لیست‬‫این‬‫در‬‫افراد‬‫سنی‬‫میانگین‬.‫کنند‬‫مباهات‬‫بیشترش�ان‬‫یا‬‫دالر‬‫میلیارد‬
‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫نفر‬۲۹‫تنها‬،‫جهان‬‫میلیاردر‬1426‫این‬‫بین‬‫از‬‫مجموع‬‫در‬.‫است‬‫سال‬63،‫شده‬
‫نفر‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ثروت‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 119‫مجموع‬ ‫در‬ ‫نفر‬ 29‫این‬ .‫دارند‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ۴۰‫زیر‬
‫اضافه‬‫لیست‬‫این‬‫به‬‫تازگی‬‫به‬‫نفرشان‬5‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫فعالیت‬‫تکنولوژی‬‫بخش‬‫در‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬
‫را‬ ‫جهان‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫خ�ود‬ ‫گزارش‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫تاز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لیس�ت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فوربس‬
.‫گرفت‬‫قرار‬‫صدر‬‫در‬‫سن‬‫سال‬ ۲9‫با‬‫ماسکوویتز‬‫داستین‬‫اساس‬‫این‬‫بر‬‫که‬‫کرد‬‫معرفی‬
،‫زاکربرگ‬‫مارک‬،‫او‬‫از‬‫بعد‬.‫است‬‫شده‬‫اعالم‬‫دالر‬‫میلیارد‬5/2‫معادل‬‫ماسکوویتز‬‫دارایی‬
‫دوم‬‫رده‬‫در‬‫دالری‬‫میلیارد‬19‫دارایی‬‫با‬‫است‬‫ماسکوویتز‬‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫روز‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬
.‫دارد‬‫قرار‬‫فهرست‬‫این‬
‫امالک‬‫چون‬‫مختلفی‬‫‌ه�ای‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫که‬‫نیز‬‫آلمانی‬‫تاکس�یس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلب�رت‬
‫رده‬‫در‬‫دالر‬‫میلی�ارد‬1/5‫دارایی‬‫و‬‫س�ال‬30‫با‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫اقتصادی‬‫فعالیت‬‫مس�تغالت‬‫و‬
‫‌بندی‬‫ه‬‫رد‬‫در‬‫داشت‬‫سن‬‫س�ال‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬‫زمانی‬‫بار‬‫نخس�تین‬‫او‬.‫دارد‬‫قرار‬‫بعدی‬
‫انرژی‬‫تولید‬‫مراکز‬‫بزرگتری�ن‬‫از‬‫یکی‬‫دارد‬‫قصد‬‫و‬‫گرفت‬‫ق�رار‬‫فوربس‬‫میلیاردره�ای‬
.‫کند‬‫احداث‬‫آلمان‬‫جنوب‬‫در‬‫واقع‬‫باواریا‬‫در‬‫را‬‫جهان‬‫خورشیدی‬
،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نیمی‬‫که‬‫اس�ت‬‫این‬‫نفره‬‫ده‬‫لیس�ت‬‫این‬‫در‬‫تأمل‬‫قابل‬‫و‬‫توجه‬‫قابل‬‫نکته‬
‫اینکه‬‫‌تر‬‫ب‬‫جال‬‫و‬‫‌اند‬‫ه‬‫نبرد‬‫ارث‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫ثروت‬‫و‬‫هس�تند‬‫خودس�اخته‬‫میلیاردرهای‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫پیدا‬‫دست‬‫هنگفت‬‫ثروت‬‫این‬‫به‬‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬‫طریق‬‫از‬،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نفر‬‫چهار‬
‫ماسکوویتز‬ ‫داستین‬
‫آسانا‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬ ‫شغل‬
29 :‫سن‬
‫س��پتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 5/2 :‫خال�ص‬ ‫ثروت‬
2013
‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬
‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصی��ل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیلات‬
‫هاروارد‬
‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫افراد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫از‬ ‫کماکان‬ ‫اما‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کار‬ ‫اجتماعی‬ ‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫زوکربرگ‬ ‫پیش��ین‬ ‫اتاقی‬ ‫هم‬
.‫کرد‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ ،‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫جهان‬
2010 ‫سال‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تأسیس‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آسانا‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫جدا‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫از‬ 2008 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬
‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫بشردوس��تانه‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آمریکایی‬ ‫ثروتمن��دان‬ ‫که‬ ‫بنیادی‬ ،‫پلج‬ ‫گیوینگ‬ ‫ب��ه‬ ‫ه��م‬
‫بوده‬ ‫خبرنگار‬ ً‫ا‬‫س��ابق‬ ‫که‬ ،‫تونا‬ ‫کاری‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫ش��ریک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مش��ابه‬ ‫بنیادی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پیوس��ت‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫در‬ ‫‌قیمت‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫‌های‬‫ت‬‫بلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌رود‬‫ی‬‫م‬ ‫کارش‬ ‫س��ر‬ ‫دوچرخه‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫ماسکوویتز‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫اس��ت‬
:‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫چندانی‬ ‫تأثیر‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫شیوه‬ ‫بر‬ ‫ثروتش‬ ‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫هوایی‬ ‫پروازهای‬
‫به‬ ‫اما‬ ،‫هستم‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫برد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اخالق‬ ‫این‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ .‫داشتم‬ ‫پول‬ ‫حرص‬ ‫و‬ ‫شوق‬ ‫خیلی‬ ‫‌ها‬‫م‬‫«قدی‬
».‫گذشته‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫دالیلی‬
‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬
‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬‫شغل‬
29 :‫سن‬
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 19 :‫خالص‬ ‫ثروت‬
2013
‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫تکنولوژی‬:‫صنعت‬
‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیالت‬
‫هاروارد‬
‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫او‬ .‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سال‬ ‫شخصیت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تایم‬ ‫مجله‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ 2010 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫زوکربرگ‬ ‫الیوت‬ ‫مارک‬
‫‌ی‬‫ه‬‫پشتوان‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫دانشجویان‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫هاروارد‬ ‫دانش��گاه‬ ‫دانش��جوی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫و‬ ‫کرد‬ ‫اجتماعی‬ ‫ش��بکه‬ ‫این‬ ‫تأس��یس‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هاگز‬ ‫کریس‬ ‫و‬ ‫ماس��کوویتز‬ ‫داس��تین‬ ،‫مک‌کالم‬ ‫اندرو‬
‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫فیلمی‬ ۲۰۱۰ ‫س��ال‬ ‫در‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فعالیت‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬
‫کتاب‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فینچر‬ ‫دیوید‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬
‫مسائل‬ ‫و‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫تأسیس‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫مزریک‬ ‫بن‬ ‫نوشته‬ ‫تصادفی‬ ‫میلیاردرهای‬
‫شرکای‬ ‫از‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ .‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫‌های‬‫ش‬‫کشمک‬ ‫و‬
.‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬ ‫همکاری‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نزدیک‬
‫لطف‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫داشت‬ ‫فوربس‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬ 20 ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫بازگشتی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬
.‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫م‬‫سها‬ ‫ارزش‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫‌اش‬‫ی‬‫موبایل‬ ‫تبلیغات‬ ‫رشد‬
1
2
13 Khalaghiyat.com
‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬
‫رالی‬‫راننده‬:‫فعلی‬‫شغل‬
30:‫سن‬
2013‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 1/5:‫خالص‬‫ثروت‬
‫موروثی‬،‫گوناگون‬:‫ثروت‬‫منبع‬
‫ادینگبورگ‬‫دانشگاه‬‫از‬‫ارشد‬‫کارشناسی‬:‫تحصیالت‬
‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬
‫سن‬‫در‬‫بار‬‫نخستین‬‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬
،‫شد‬ ‫فوربس‬ ‫میلیاردرهای‬ ‫فهرست‬ ‫وارد‬ ‫س��الگی‬ 8
‫اروپا‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ثرو‬ ‫‌ترين‬‫گ‬‫بزر‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ببرد؛‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫ثروت‬ ‫توانست‬ ‫رسما‬ ‫سالگی‬ 18‫سن‬ ‫در‬ 2001‫سال‬ ‫در‬ ‫اما‬
‫هنوز‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫نفيس‬ ‫هنري‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫و‬ ‫ارزش��مند‬ ‫سهام‬ ‫پورتفوليوي‬ ‫يك‬ ،‫فراوان‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالك‬ ‫ش��امل‬
‫مسابقه‬‫آلمان‬‫سواری‬‫اتومبیل‬‫لیگ‬‫در‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫‌اش‬‫ه‬‫خانواد‬‫همراه‬‫به‬‫خانوادگی‬‫قصر‬‫در‬‫همچنان‬‫است‬‫مجرد‬
.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬
‫حریری‬‫فهد‬
32:‫سن‬
‫میلیارد‬1/35:‫خالص‬‫ثروت‬
2013‫مارس‬‫در‬‫دالر‬
،‫مبلم��ان‬ :‫ث�روت‬ ‫منب�ع‬
‫س��رمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬
‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬
‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬
‫معماری‬
‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬
‫مدرک‬‫اخذ‬‫زمان‬‫از‬‫او‬.‫است‬‫لبنان‬‫سابق‬‫وزیر‬‫نخست‬،‫حریری‬‫رفیق‬‫پسر‬‫‌ترین‬‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬‫حریری‬‫فهد‬
‫یک‬‫فهد‬‫انشجویی‬‫د‬‫زمان‬‫همان‬‫از‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫آنجا‬،‫پاریس‬‫در‬‫انشگاهی‬‫د‬‫در‬‫‌اش‬‫ی‬‫معمار‬
.‫‌فروشد‬‫ی‬‫م‬‫مبلمان‬‫عربی‬‫ارهای‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫و‬‫اخته‬‫د‬‫ان‬‫اه‬‫ر‬‫به‬‫اخلی‬‫د‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬‫استودیو‬
‫بیوالت‬ ‫بسنیر‬ ‫ماری‬
33 :‫سن‬
1/5 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬
‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬
2013
‫موروثی‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫لبنیات‬ :‫صنعت‬
‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ثروت��ش‬ ‫او‬
‫لبنیات‬ ‫ش��رکت‬ ‫یک‬ ‫وارثان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫وی‬ .‫اس��ت‬ ‫برده‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫برادرانش‬ ‫و‬ ‫خواهر‬
.‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫مشهور‬
‫پارکر‬ ‫شان‬
33 :‫سن‬
2 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬
‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬
2013
،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬
‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬
‫دیپلم‬ :‫تحصیالت‬
‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫ایده‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫صاحب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫نپستر‬ ‫خالق‬
‫یکی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 1999 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫ساله‬ ۳3 ‫مرد‬ ‫این‬ ‫دستآوردهای‬ ‫از‬ ‫پالکسو‬
‫بدون‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تاسیس‬ ‫را‬ ‫نپستر‬ ‫شرکت‬ ‫دوستانش‬ ‫از‬
‫پالکسو‬ ‫سرویس‬ ‫پارکر‬ ۲۰۰۲ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬
‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫تلفن‬ ‫دفترچه‬ ‫نخس��تین‬ ‫س��رویس‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫را‬
.‫بود‬ ‫اوتلوک‬ ‫میکروسافت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫آمیزش‬ ‫قابلیت‬
‫حریری‬‫ایمن‬
35:‫سن‬
‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 1/35:‫خال�ص‬‫ثروت‬
2013‫مارس‬
‫سرمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬
‫انش��گاه‬‫د‬ ‫از‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬
‫‌تاون‬‫ج‬‫جور‬
‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬
‫شرکت‬‫در‬‫تا‬‫برد‬‫بهره‬‫اشت‬‫ذ‬‫گ‬‫ارث‬‫به‬‫فرزندش‬‫پنج‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پدرشان‬‫که‬‫ثروتی‬‫از‬‫حریری‬‫فهد‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫ادر‬‫ر‬‫ب‬
‫بزرگی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫شرکت‬‫این‬‫مدیره‬‫هیات‬‫اعضای‬‫از‬‫یکی‬‫ان‬‫و‬‫عن‬‫به‬‫او‬.‫کند‬‫اری‬‫ذ‬‫‌گ‬‫ه‬‫سرمای‬‫اوگر‬‫سعودی‬
.‫است‬‫کرده‬‫مدیریت‬‫ا‬‫ر‬‫اهلل‬‫د‬‫عب‬‫تجاری‬‫منطقه‬‫و‬‫ان‬‫و‬‫بان‬‫ویژه‬‫الرحمن‬‫د‬‫عب‬‫ابن‬‫نور‬‫اده‬‫ز‬‫شاه‬‫انشگاه‬‫د‬‫چون‬
‫دانکن‬‫اسکات‬
30:‫سن‬
2013‫سپتامبر‬‫در‬‫دالر‬‫میلیارد‬ 5/5:‫خالص‬‫ثروت‬
‫موروثی‬،‫گاز‬‫و‬‫نفت‬‫خطوط‬:‫ثروت‬‫منبع‬
‫گاز‬‫و‬‫نفت‬:‫صنعت‬
‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬
‫کارآفرین‬ ‫دانکن‬ ‫دن‬ ‫فرزند‬ ‫کوچک‌ترین‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬
‫اینترپرایز‬ ‫کمپانی‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫هیوس��تونی‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫پارتنرز‬ ‫پروداکت‬
‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫هیوستون‬ ‫فرد‬ ‫‌ترین‬‫د‬‫ثروتمن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬ ‫پدر‬ ،‫دانکن‬ ‫دن‬ .‫است‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬
‫کامیون‬‫دو‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬ 1968‫سال‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫شرکت‬‫و‬‫کرد‬‫رشد‬‫و‬‫شد‬‫متولد‬‫فقر‬‫در‬‫او‬.‫رفت‬‫دنیا‬‫از‬‫سالگی‬ 77‫در‬ 2010
.‫است‬‫انرژی‬‫انتقال‬‫خطوط‬‫از‬‫مایل‬‫هزار‬50‫از‬‫بیش‬‫صاحب‬‫شرکت‬‫این‬‫امروزه‬.‫بود‬‫منزل‬ِ‫ر‬‫د‬‫فروش‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫کار‬‫که‬‫کرد‬‫تاسیس‬
‫ساورین‬ ‫ادواردو‬
31 :‫سن‬
‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 2/65 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬
2013 ‫آگوست‬
‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬
‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کارشناسی‬ :‫تحصیالت‬
‫مجرد‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 30 ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ساورین‬ ‫ادواردو‬
‫قدیمی‬ ‫دوس��ت‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫تیره‬ ‫زوکربرگ‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫رابطه‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ،‫داش��ت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫زندگینام��ه‬ ‫و‬ ‫س��هام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 5 ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫کش��اندند‬ ‫دادگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همدیگ��ر‬
‫خود‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 3 ‫تاکنون‬ ‫او‬ ‫فوربس‬ ‫گزارش‬ ‫طبق‬ .‫شد‬ ‫ساورین‬ ‫نصیب‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫‌گذاران‬‫ن‬‫بنیا‬
‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‌ولی‬‫ن‬‫سیلیکو‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫تازه‬ ‫شرکت‬ ،‫کوییکی‬ ‫روی‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 8 ‫و‬ ‫فروخته‬ ‫را‬
.‫است‬
‫هیویان‬‫یانگ‬
32 :‫سن‬
‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 7/2 :‫خالص‬ ‫ثروت‬
2013
‫موروثی‬ ،‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬
‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫علوم‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیالت‬
‫اوهایو‬ ‫ایالتی‬
‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬
‫پیش‬ ‫و‬ 2007 ‫س��ال‬ ‫در‬ ،‫یانگ‬ ‫ثروتمند‬ ‫پدر‬
‫منتقل‬ ‫دخترش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫هلدینگ‬ ‫این‬ ،‫مستغالتش‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫عمومی‬ ‫عرضه‬ ‫از‬
‫سال‬ ‫آن‬ ‫از‬ )‫دارایی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 16/2 ‫(با‬ ‫بود‬ ‫چین‬ ‫جوان‬ ‫ثروتمندترین‬ 2007 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یانگ‬ .‫کرد‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫پولدارتر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ،‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫ثروتش‬ ‫در‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫تاکنون‬
37
8
9
4
5
610
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

Recomendados

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲سعید محمدی
1.1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴سعید محمدی
1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱سعید محمدی
1.2K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵سعید محمدی
1.1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸سعید محمدی
1.3K visualizações68 slides
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم por
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمچگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمرامین عبدی
48 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ کسب و کار شما
30 visualizações5 slides
Miveonlline por
MiveonllineMiveonlline
Miveonllinepouriayarizadeh
9 visualizações22 slides
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri) por
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
1.6K visualizações39 slides
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟ por
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟Mahdi Nasseri
6.7K visualizações47 slides
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاورMostafa ani
340 visualizações13 slides
انواع کسب و کار از دید اسلام por
انواع کسب و کار از دید اسلامانواع کسب و کار از دید اسلام
انواع کسب و کار از دید اسلامAli Reza Hashemi Nekoo
170 visualizações9 slides

Mais procurados(19)

چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por کسب و کار شما
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
کسب و کار شما30 visualizações
Miveonlline por pouriayarizadeh
MiveonllineMiveonlline
Miveonlline
pouriayarizadeh9 visualizações
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri) por Mahdi Nasseri
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri1.6K visualizações
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟ por Mahdi Nasseri
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
Mahdi Nasseri6.7K visualizações
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 visualizações
انواع کسب و کار از دید اسلام por Ali Reza Hashemi Nekoo
انواع کسب و کار از دید اسلامانواع کسب و کار از دید اسلام
انواع کسب و کار از دید اسلام
Ali Reza Hashemi Nekoo170 visualizações
Hame chiz dar morede tablosazi por saftysign_com
Hame chiz dar morede tablosaziHame chiz dar morede tablosazi
Hame chiz dar morede tablosazi
saftysign_com51 visualizações
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por کسب و کار شما
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
کسب و کار شما27 visualizações
Sales and negotiation skills por Damoon Nozari
Sales and negotiation skillsSales and negotiation skills
Sales and negotiation skills
Damoon Nozari388 visualizações
زندگی به سبک مادر por AghighFamily
زندگی به سبک مادرزندگی به سبک مادر
زندگی به سبک مادر
AghighFamily184 visualizações
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه por اصفهان پلاس
هنر ارائه ایده در 60 ثانیههنر ارائه ایده در 60 ثانیه
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه
اصفهان پلاس1.4K visualizações
مباحث نوین بازاریابی por Masih Karimian
مباحث نوین بازاریابیمباحث نوین بازاریابی
مباحث نوین بازاریابی
Masih Karimian10.7K visualizações
مشاوره و راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
مشاوره و راه اندازی کسب و کارمشاوره و راه اندازی کسب و کار
مشاوره و راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما106 visualizações
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود por saeed ghafouri
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود "کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود
saeed ghafouri466 visualizações
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید. por کسب و کار شما
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
کسب و کار شما54 visualizações
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ por Hanieh Ghofrani
 http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
Hanieh Ghofrani609 visualizações
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por کسب و کار شما
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
کسب و کار شما60 visualizações

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمکسب و کار شما
39 visualizações4 slides
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگکسب و کار شما
97 visualizações6 slides
آینده ات را خودت، امروز بساز! por
آینده ات را خودت، امروز بساز!آینده ات را خودت، امروز بساز!
آینده ات را خودت، امروز بساز!K.N.Toosi University of Technology
103 visualizações127 slides
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دومکسب و کار شما
34 visualizações6 slides
موفقیت در کسب و کار por
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
Idea to Business Model Workshop por
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model WorkshopSohail Abbasi
4.7K visualizações111 slides

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳(20)

بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por کسب و کار شما
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
کسب و کار شما39 visualizações
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por کسب و کار شما
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
کسب و کار شما97 visualizações
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por کسب و کار شما
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
کسب و کار شما34 visualizações
Idea to Business Model Workshop por Sohail Abbasi
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
Sohail Abbasi4.7K visualizações
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas por Araz Ostadi
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
Araz Ostadi997 visualizações
ارائه برای آشنایی-95.06.18 por Miaad Nabizadeh
ارائه برای آشنایی-95.06.18ارائه برای آشنایی-95.06.18
ارائه برای آشنایی-95.06.18
Miaad Nabizadeh208 visualizações
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم por کسب و کار شما
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
کسب و کار شما203 visualizações
فایل سمینار الفبای استارتاپ por Seyed Reza Alavi
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ
Seyed Reza Alavi261 visualizações
سخنرانی منصور سجاد در کارخانه تولید اطلاعات شرکت مدیر سبز آقای ژان بقوسیان por kelidpub
سخنرانی منصور سجاد در کارخانه تولید اطلاعات شرکت مدیر سبز آقای ژان بقوسیانسخنرانی منصور سجاد در کارخانه تولید اطلاعات شرکت مدیر سبز آقای ژان بقوسیان
سخنرانی منصور سجاد در کارخانه تولید اطلاعات شرکت مدیر سبز آقای ژان بقوسیان
kelidpub80 visualizações
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟ por کسب و کار شما
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
کسب و کار شما37 visualizações
بازار هدف در کسب و کار por کسب و کار شما
بازار هدف در کسب و کاربازار هدف در کسب و کار
بازار هدف در کسب و کار
کسب و کار شما30 visualizações
جهانی شدن و بازار جهانی por کسب و کار شما
جهانی شدن و بازار جهانیجهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانی
کسب و کار شما38 visualizações
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani167 visualizações
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایتآموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت
آموزش سئو و بهینه سازی سایت آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani188 visualizações
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی. por Hossein Zeinivand
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
Hossein Zeinivand127 visualizações
Brand strategiesconf por Alireza Mojahedi
Brand strategiesconfBrand strategiesconf
Brand strategiesconf
Alireza Mojahedi69 visualizações
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم. por کسب و کار شما
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما45 visualizações
ماهنامه تبلیغات مدرن شماره 1 por Arzu Shahveran
ماهنامه تبلیغات مدرن شماره 1ماهنامه تبلیغات مدرن شماره 1
ماهنامه تبلیغات مدرن شماره 1
Arzu Shahveran276 visualizações

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

 • 1. 1 Khalaghiyat.com ‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫کار‬ ‫بازار‬‫در‬‫جدید‬‫محصول‬ :‫خودشناسی‬ ‫تست‬ ‫تان‬‫کودک‬‫مالی‬‫موفقیت‬‫که‬‫راهی‬ ‫کند‬‫می‬‫تضمین‬‫آینده‬‫در‬‫را‬ ‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬ ‫باشید‬ ‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬ ‫چیست‬‫شدن‬‫موفق‬‫های‬‫قدم‬‫لین‬‫و‬‫ا‬ ‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬ ‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫آن‬‫یا‬ ‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬ Creativity View magazine ‫0002تومان‬-33‫آبان29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬ ‫ترین‬‫جوان‬‫معرفی‬ 2013‫سال‬‫در‬ ‫میلیاردرها‬ ‫رونق‬‫های‬‫اه‬‫ر‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫در‬ ‫کاتلر‬‫فیلیپ‬‫با‬‫گفتگو‬ 06 ‫بودن‬‫موثر‬‫ازهای‬‫ر‬ ‫چشمگیر‬‫درخشش‬ ‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬ ‫تریسی‬‫برایان‬‫سمینار‬‫در‬ $ ‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫یادداشت‬ ‫جدیدترین‬ ‫زندگی‬‫در‬‫پیروزی‬‫برای‬‫گذاری‬‫هدف‬‫قدرت‬ ‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬ ‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬
 • 5. 5 Khalaghiyat.com ‫سرمقـاله‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬ ‫فکرخالق‬ ‫ارتباط‬ ‫خالق‬ ‫فروشنده‬ ‫ایرانی‬ ‫نگاه‬ ‫بازاریابی‬ ‫ثروت‬ ‫جنگ‬ 4/‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫تحول‬ ‫رئیس‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫پنج‬ /22/‫تریسی‬ ‫برایان‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬ /20/‫تصویری‬ ‫گزارش‬ /18/‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬ ‫انگیزه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ 10 /28/!‫بده‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫گاز‬ ‫پدال‬ /26/ ‫چیست‬ ‫‌ش�دن‬‫ق‬‫موف‬ ‫‌های‬‫م‬‫قد‬ ‫اولین‬ /24/‫باند‬ ‫جیمز‬ ‫س�بک‬ ‫به‬ ،‫بودن‬ ‫دقیق‬ 32/‫تجاری‬ ‫طـرح‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫کلیــــدی‬ ‫نکات‬ /30/‫دیگران‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com ،‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫سوددهی‬‫راز‬/52/‫بدن‬‫زبان‬‫مدرس‬،‫ودایع‬‫پویا‬‫از‬‫یادداشتی‬/50/‫امامی‬‫حمید‬‫با‬‫بیمه‬‫فروشندگی‬‫تجربیات‬ 54/‫است؟‬‫کدام‬ 56/‫بگیر‬ ‫آغوش‬‫در‬ ‫را‬‫امروزت‬ ‫فیلیپ‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ /36/‫چــــــریکی‬ ‫برندســــــــازی‬ /34/‫کودکان‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫درباره‬ ‫جاللی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ ‫نویسنده‬ ،‫کالینز‬ ‫جیم‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /40/‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫اصــــــول‬ /38/‫جهان‬ ‫بازاریابی‬ ‫برتر‬ ‫اس�تاد‬ ،‫کاتلر‬ 44/‫برندینگ‬ ‫در‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫جایگا‬ ‫نظریه‬ ‫خالق‬ ،‫تروت‬ ‫جک‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /42/»‫عالی‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫«از‬ ‫پرفروش‬ ‫کتاب‬ ‫پاورقی‬ 58/‫باشید‬‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬ ‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬/60/‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫قول‬‫نقل‬ 15 62/‫کنیم‬‫پیدا‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬ /6/‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬�‫پرس‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬�‫پاس‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫همراه‬ ‫نماینده‬ ‫چشمگیر‬ ‫درخشش‬ /10/2013‫سال‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫نفره‬ ‫ده‬ ‫فهرس�ت‬ /8/ ‫صنعت‬ 14/‫دالری‬‫میـــلیون‬100‌‫ه‬‫ســــرمای‬‫جـذب‬‫راز‬/12/‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬ 16/‫یادگیری‬،‫نه‬‫شکست‬ ‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫مثل‬‫انسان‬ ‫که‬‫است‬‫شده‬‫نقل‬‫نیچه‬،‫‌ساز‬‫ن‬‫دورا‬‫فیلسوف‬‫از‬ ‫این‬‫آیا‬»‫کنید‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫را‬‫خود‬‫«شهرهای‬ ‫بر‬‫که‬‫مفهومی‬‫دارد؟‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫جز‬‫مفهومی‬،‫قول‬‫نقل‬ .‫دارد‬‫ما‬‫زندگی‬‫برای‬‫اساسی‬‫ثمراتی‬،‫اولیه‬‫ذهنیت‬‫خالف‬ ‫لحظه‬‫هر‬‫است؛‬‫شده‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫که‬‫شهری‬ ‫باشد‬‫برافکن‬‫بنیان‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫خطر‬‫وقوع‬‫منتظر‬ ‫است‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫احساس‬‫همین‬.‫برساند‬‫هیچ‬‫به‬‫و‬ ‫تمام‬،‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫آن‬‫ساکنان‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫که‬ ‫اتفاقات‬‫تا‬‫اندازند‬‫کار‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫جسمی‬‫و‬‫ذهنی‬‫توان‬ ‫شاید‬‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬.‫نشود‬‫‌شان‬‫ن‬‫جا‬‫بالی‬‫ناخواسته‬‫و‬‫نامترقبه‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داشت‬‫از‬‫فراتر‬‫بسیار‬‫که‬‫برسند‬‫دستاوردهایی‬‫به‬ ‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫بسیار‬‫که‬‫شود‬‫حاصل‬‫نتایجی‬‫و‬‫است‬‫امروز‬ ‫شخصی‬‫کامیابی‬‫و‬‫پیشرفت‬‫علم‬‫در‬.‫هستند‬‫مشکل‬‫خود‬ .‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬‫آن‬‫به‬ ‫در‬‫بار‬‫یک‬‫وقت‬‫چند‬‫هر‬،‫زندگی‬‫طول‬‫در‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬ ‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬‫چون‬‫و‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫گرفتار‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫چنبر‬ ‫‌مانیم‬‫ی‬‫م‬‫‌خبر‬‫ی‬‫ب‬‫‌اش‬‫ی‬‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬‫از‬‫است؛‬‫مترادف‬،‫خیال‬ ‫که‬‫را‬‫ضررهایی‬‫و‬‫دهد‬‫نشان‬‫را‬‫خود‬‫ناگهان‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬ ‫‌ترین‬‫ف‬‫ژر‬‫دنبال‬‫اگر‬.‫کند‬‫عیان‬،‫است‬‫زده‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫بر‬ ‫این‬‫که‬‫باشد‬‫یادمان‬‫باید‬‫هستیم‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫در‬‫تغییرات‬ ‫زندگی‬‫در‬.‫ندارد‬‫مناسبتی‬،‫خیال‬‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬ ‫اوضاع‬،‫معروف‬‫قول‬‫به‬‫که‬‫هست‬‫‌هایی‬‫ه‬‫دور‬‫انسان‬‫هر‬ ‫طی‬‫را‬‫یکنواختی‬‫مسیر‬،‫زندگی‬‫و‬‫‌افتد‬‫ی‬‫م‬‫روال‬‫روی‬ ‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫دست‬‫ما‬‫به‬‫احساس‬‫این‬‫‌کم‬‫م‬‫ک‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫هرچند‬‫و‬‫باشد‬‫باید‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫همان‬،‫زندگی‬‫در‬‫مسیر‬‫این‬ ‫نشان‬‫آزاردهنده‬‫هم‬‫چندان‬‫ولی‬‫نیست‬‫مطلوب‬‫که‬ ‫سر‬‫را‬‫عمر‬‫روز‬‫دو‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫سای‬‫در‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫آمال‬‫خود‬‫برای‬،‫راه‬‫ابتدای‬‫در‬‫که‬‫کسانی‬‫برای‬‫این‬.‫آورد‬ ‫همچون‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬‫نظر‬‫در‬‫را‬‫زیادی‬‫اهداف‬‫و‬ ‫این‬‫به‬‫موضوع‬‫این‬‫تشخیص‬‫اما‬.‫کند‬‫عمل‬‫کشنده‬‫سمی‬ ‫مسیرهایی‬‫در‬‫گاهی‬.‫نیست‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫گفته‬‫که‬‫‌ها‬‫ی‬‫سادگ‬ ‫را‬‫موقت‬‫مسیرهای‬‫حکم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫که‬‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬ ‫همان‬‫در‬‫معاش‬‫و‬‫روزمرگی‬‫اسیر‬‫‌چنان‬‫ن‬‫آ‬‫بعد‬‫ولی‬‫دارند؛‬ ‫راهی‬‫که‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫یادمان‬‫که‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫موقت‬‫مسیرهای‬ ‫توجه‬‫با‬‫و‬‫‌ایم‬‫ه‬‫گرفت‬‫پیش‬‫در‬‫عمر‬‫تمام‬‫برای‬‫را‬‫موقتی‬ ‫زندگی‬‫‌ی‬‫ه‬‫ریش‬‫به‬‫تیشه‬‫واقع‬‫در‬،‫‌مان‬‫ف‬‫اهدا‬‫و‬‫آمال‬‫به‬ ‫(و‬‫تکنیک‬‫همان‬‫آن‬‫با‬‫مقابله‬‫راه‬‫بهترین‬.‫‌زنیم‬‫ی‬‫م‬‫خود‬ ‫است‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬)‫استراتژی‬‫شاید‬ ‫را‬‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫نگه‬‫اضطرار‬‫وضعیت‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫که‬ ‫پرورش‬‫و‬‫باز‬‫ذهن‬‫همان‬،‫‌جمعی‬‫س‬‫حوا‬‫این‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫جمع‬ ‫را‬‫ما‬‫توانایی‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫شخص‬‫‌ی‬‫ه‬‫خالقان‬‫استعدادهای‬ ‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫‌مان‬‫ه‬‫نگ‬‫جوان‬،‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫گسترش‬‫روز‬‫به‬‫روز‬ .‫‌زند‬‫ی‬‫م‬‫رقم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫بهتری‬ 118:‫مسلسل‬‫شماره‬ ‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬ Creativity View magazine 1576953614 :‫کدپستی‬ 30009900007777:SMS :‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬ :‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬ ‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬ ‫یاغچی‬ ‫حسین‬ ‫نصیری‬ ‫آرش‬ ‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬ ‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬ ‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬ ‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬ ‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬ 96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬ 82462150 :‫فکس‬ | 88528491 :‫تلفن‬ .‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬ 10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬ ‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬ ‫مهندس‬ ‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬ ‫بقوسیان‬ ‫ژان‬ ‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬ ‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬ ‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬ ‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ ‫بیمه‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬ afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com vafaee@khalaghiyat.com ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com boghossian@khalaghiyat.com emami@khalaghiyat.com khani@khalaghiyat.com rabani@khalaghiyat.com ‫باد‬ ‫تسلیت‬ ‫و‬ ‫تعزیت‬ ،‫حسینی‬ ‫عاشورای‬ ‫و‬ ‫تاسوعا‬ ‫در‬‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬‫و‬‫کارون‬‫همراه‬‫تجارت‬‫مدیرعامل‬،‫اسدزاده‬‫‌رضا‬‫د‬‫حمی‬:‫جلد‬‫روی‬‫عکس‬‫شرح‬ .‫کرد‬‫اهدا‬‫تریسی‬‫به‬‫را‬‫ایرانی‬‫ابریشمی‬‫فرش‬،‫روستا‬‫احمد‬‫دکتر‬‫حضور‬‫در‬‫و‬‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬
 • 6. 633 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers ،‫خالقیت‬‫مجله‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مجل‬ ‫است‬‫محتوامحور‬ ‫‌محور‬‫س‬‫عک‬‫نه‬‫و‬ ‫کاغذ‬‫نوع‬‫این‬‫و‬ ‫مطالعه‬‫برای‬ ‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬‫بسیار‬ ‫کاغذهای‬‫تا‬‫است‬ ‫نور‬‫که‬‫لوکسی‬ ‫و‬‫‌تابانند‬‫ی‬‫بازم‬‫را‬ ‫تصاویر‬‫انتشار‬‫برای‬ ‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫هنرپیش‬ ‫مناسب‬‫ورزشکاران‬ ‫است‬ 0936066-52 ‫جلد‬ ‫طراحى‬ ‫باالخره‬ ‫كه‬ ‫ممنون‬ ‫«س�لااااااام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ».‫گرفته‬‫قشنگ‬‫صورت‬‫يك‬‫مجله‬ ‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫تح��والت‬ ‫پیگیر‬ ‫که‬ ‫س��پاس‬:‫خالقیت‬ .‫د‬‫هستی‬ 0917430-44 ‫به‬ ‫من‬ .‫نباشید‬ ‫خس��ته‬ ‫و‬ ‫س�لام‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫بودن‬ ‫مش��ترک‬ ‫س��ال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خوبتان‬ ‫مجله‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬‫شاگردی‬‫امروز‬‫تا‬.‫باشم‬‫خودم‬‫پای‬‫روی‬‫توانستم‬ ‫‌ده‬‫ی‬‫م‬ ‫جواب‬ ‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫واقعا‬ ...‫ام��روز‬ ‫اما‬ ‫‌کردم‬‫ی‬‫م‬ ‫جهرم‬ ‫از‬ ‫م،اس��دی‬ .‫دارم‬ ‫دوس��تتان‬ .‫کنیم‬ ‫درکش‬ ‫باید‬ »‫فارس‬ ‫که‬ ‫خرسندیم‬ ‫بس��یار‬ ‫عزیز‬ ‫اس��دی‬ ‫جناب‬ :‫خالقیت‬ ‫دخیل‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫مثبت‬ ‫تحوالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودت��ان‬ ‫مجله‬ ‫شایس��ته‬ ‫پاس��خگوی‬ ‫همچنان‬ ‫امیدواریم‬ .‫‌دانی��د‬‫ی‬‫م‬ .‫باشیم‬‫مجله‬‫از‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫توقعات‬ 0919385-22 ‫اين‬‫که‬‫شما‬‫از‬‫فراوان‬‫س��پاس‬‫و‬‫س�لام‬‫«با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫من‬ .‫انداختي��ن‬ ‫راه‬ ‫رو‬ ‫‌الع��اده‬‫ق‬‫فو‬ ‫مجل��ه‬ ‫و‬ ‫مجموع��ه‬ ‫پيشرفت‬‫به‬‫‌مندم‬‫ه‬‫عالق‬.‫هستم‬‫مکانيک‬‫رشته‬‫دانشجوى‬ ‫خيلى‬ .‫‌کنم‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫خصوصى‬ ‫تدريس‬ .‫خيلى‬ ،‫رش��د‬ ‫و‬ ‫شرايطى‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ش��ما‬ ‫گروه‬ ‫با‬ ‫بشم‬ ‫مش��اوره‬ ‫دارم‬ ‫دوس‬ ‫فريد‬ ...،‫راز‬ ‫فيلم‬ ،‫ناخودآگاه‬‫ضمير‬ ‫راجب‬ .‫بگين‬‫شما‬ ‫که‬ ».‫شکرى‬ ‫مشاوران‬ ‫کلیه‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ .‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫موجود‬ ‫مجله‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫تحریری��ه‬ ‫اس��اتید‬ ‫و‬ ‫را‬‫عزیزان‬‫این‬‫ش��ماره‬‫تا‬‫بگیرید‬‫تماس‬‫ما‬‫با‬‫‌توانی��د‬‫ی‬‫م‬ .‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ 0935496-77 ‫لطفا‬،‫خوبتون‬‫بسیار‬‫مجله‬‫از‬‫تشکر‬‫و‬‫«باسالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫ومدیریت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫موفق‬‫افراد‬‫زندگینامه‬‫از‬‫چرا‬‫ضمن‬‫در‬،‫بگین‬‫تومجلتون‬ »!‫‌نویسید‬‫ی‬‫م‬‫مجلتون‬‫توی‬‫کمتر‬‫داخلی‬ ‫با‬‫اس��ت‬‫ممکن‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫ت�لاش‬ :‫خالقیت‬ ‫و‬‫کنیم‬‫مصاحبه‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫خودساخته‬‫کارآفرینان‬‫‌ترین‬‫ق‬‫موف‬ .‫دهیم‬‫امه‬‫د‬‫ا‬‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬‫شکل‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫روند‬‫این‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تالش‬ 0913281-21 ‫را‬ ‫دکترمعدلی‬ ‫سمینار‬ ‫خواهشمندیم‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫نتوانستیم‬ ‫مسافت‬ ‫خاطردوری‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫برگزارکنید‬ ‫دوباره‬ ‫در‬ ‫سمینار‬ ‫از‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫آیا‬ .‫کنیم‬ ‫شرکت‬ ‫اول‬ ‫سمینار‬ ‫در‬ »‫هست؟‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫تماس‬ ‫معدلی‬ ‫جناب‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ :‫خالقیت‬ ،‫بود‬‫موجود‬‫شما‬‫موردنظر‬‫همایش‬‫از‬‫فیلمی‬‫که‬‫صورتی‬ .‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫اختیارتان‬‫در‬‫حتما‬ 0913611-11 .‫خالقیت‬ ‫امیدبخش‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫راهم‬‫بتونم‬‫که‬‫امیدوارم‬‫و‬‫شدم‬‫آشنا‬‫مجله‬‫این‬‫با‬‫تازه‬‫من‬ ‫بلندی‬‫اهداف‬‫به‬‫زود‬‫‌های‬‫ی‬‫زود‬‫همین‬‫به‬‫و‬‫کنم‬‫پیدا‬‫رو‬ ».‫برسم‬ ‫دارم‬ ‫که‬ ‫مدنظرتان‬ ‫اهداف‬‫به‬‫که‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آرزو‬ ‫هم‬‫ما‬ :‫خالقیت‬ ‫جمع‬‫به‬‫که‬‫خوش��حالیم‬‫و‬‫یابید‬‫دس��ت‬‫زودتر‬‫هرچ��ه‬ .‫‌اید‬‫ه‬‫پیوست‬‫خالقیت‬‫خوانندگان‬ 0935729-46 ‫در‬‫را‬‫شما‬‫گزارش‬،‫امامی‬‫آقای‬‫خدمت‬‫سالم‬‫با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫خاطرات‬ ‫جای‬ ‫ولی‬ .‫بود‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫خوندم‬ ‫خالقیت‬ ‫مطلبی‬‫اولین‬‫همیشه‬.‫بود‬‫خالی‬‫عمر‬‫بیمه‬‫مورد‬‫در‬‫شما‬ .‫باشید‬‫موفق‬.‫شماست‬‫صفحه‬‫‌خونم‬‫ی‬‫م‬‫خالقیت‬‫در‬‫که‬ ».‫تبریز‬.‫بهار‬‫خ‬‫مطبوعاتی‬‫کیوسک‬‫از‬‫نوروزی‬‫رضا‬ ‫حمید‬ ‫استاد‬ ‫بیمه‬ ‫فروشندگی‬ ‫خاطرات‬ ‫ادامه‬ :‫خالقیت‬ ‫گرامی‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫تقدیم‬‫ش��ماره‬‫این‬‫در‬‫امامی‬ .‫است‬ ‫شده‬ 0936888-47 ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫31ساله‬ .‫دارم‬ ‫13س��ال‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫شیفتی‬ ‫کار‬ ‫از‬ .‫نرس��یدم‬ ‫هیچی‬ ‫به‬ .‫هستم‬ ‫بیمارستان‬ ».‫فرزاد‬‫کنم؟‬‫کار‬‫شدم.چه‬‫خسته‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس��ب‬ ‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫مطالعه‬ :‫خالقی�ت‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ،‫بعد‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫دانش‬ ‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫توصی‬‫بهترین‬‫ذهنی‬‫‌های‬‫ه‬‫اندوخت‬‫مبنای‬‫بر‬ .‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫عزیز‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ 0914903-80 ‫نایل��ون‬‫داخ��ل‬‫مجل��ه‬‫گذاش��تن‬‫«ای��ده‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫بایگانی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مجل‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫بسیارعالیس��ت‬ ».‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫هوش‬ ‫ضمیمه‬ ‫یا‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬ :‫خالقیت‬ ‫نایلونی‬‫کاور‬‫در‬‫را‬‫مجله‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫منتش��ر‬‫کودکان‬‫مالی‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫تقدیم‬ 0936532-11 ‫واسه‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫کاغذ‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫الاقل‬ ‫کاش‬ ‫«ای‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫مطالب‬ .‫برد‬ ‫باالت��ر‬ ‫قیمتش��و‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫قبل‬ ‫مثل‬ ‫تهرانی��ا‬ ‫راستش‬ .‫شه‬ ‫چاپ‬ ‫خوب‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫استثنایی‬ ‫مجله‬ ‫نمیاد‬ ‫دلم‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کاغذ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ ».‫بزنم‬ ‫ورق‬ ‫رو‬ ‫ارجمند‬ ‫و‬ ‫دلسوز‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫باید‬ :‫خالقیت‬ ‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ش��مار‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫‌ط��ور‬‫ن‬‫هما‬ ‫کنی��م‬ ‫ع��رض‬ ‫محتوامحور‬ ‫‌ای‬‫ه‬��‫مجل‬ ،‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫دادی��م‬ ‫توضیح‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کاغذ‬ ‫ن��وع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌محور‬‫س‬‫عک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫لوکس��ی‬ ‫کاغذهای‬ ‫تا‬ ‫اس��ت‬ ‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬ ‫بس��یار‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬��‫هنرپیش‬ ‫تصاویر‬ ‫انتش��ار‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌تابانن��د‬‫ی‬‫بازم‬ ‫را‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ورزشکاران‬ ‫مجله‬ ‫قیمت‬ ،‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫کلی‬ ‫رویه‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫نصف‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫گی��رد‬ ‫قرار‬ ‫شهرس��تان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫شما‬ ‫از‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫اتخاذشده‬ ‫رویه‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫گون‬ ‫هستید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ .‫سپاسگزاریم‬‫صمیمانه‬ 0919120-83 ‫پنجره‬ ‫زحمتکش‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بچ‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫سالم‬ ‫«یه‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫امیدوارم‬‫و‬‫میاره‬‫وجد‬‫به‬‫منو‬‫شما‬‫مجله‬‫انصافا‬.‫خالقیت‬ ‫زمینه‬‫در‬‫مجله‬‫این‬‫نویسندگان‬‫از‬‫عضوی‬‫منم‬‫بیاد‬‫روزی‬ :‫داشتم‬‫انتقاد‬‫و‬‫پیشنهاد‬‫چند‬.‫بشم‬‫خالقیت‬‫و‬‫مدیریت‬ ‫هم‬‫موفقیتند‬‫استاد‬‫که‬‫فرهنگ‬‫ش��اهین‬‫اس��تاد‬‫از‬-1 ‫یک‬ -2...‫و‬‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬‫تهیه‬ ‫مصاحبه‬ ‫‌های‬‫ج‬‫پکی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫آخر‬ ‫دوصفحه‬ ‫یا‬ ‫درباره‬ ‫عنب��ران‬ ‫مرحوم‬ ‫‌های‬‫م‬‫فیل‬ ‫مثل‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫مدی��ران‬ ‫طالیی‬ ‫کیف‬ ‫یا‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬ ‫یا‬‫ثروتمندش��دن‬ ‫با‬‫دررابطه‬‫‌هایی‬‫ی‬‫باز‬‫یا‬‫‌آفرینان‬‫ت‬‫ثرو‬ ‫و‬ ‫زارعی‬ ‫اس��تاد‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‫پول‬ ‫گردش‬ ‫مث��ل‬ ‫کارآفرینی‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ...‫و‬ ‫مال��ی‬ ‫دانش‬ ‫بورس‬ ‫جزوات‬ ‫ی��ا‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬ ‫بیاد‬ ‫نتونسته‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫بذارید‬ ‫برگزارشده‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دور‬ ‫برگزار‬‫سمینارهای‬‫یا‬‫‌ها‬‫م‬‫فیل‬‫یا‬‫کنه‬‫تهیه‬‫فیلمو‬‫سمینار‬ ‫برای‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫جهان‬ ‫یا‬ ‫کش��ور‬ ‫س��طح‬ ‫در‬ ‫ش��ده‬ ».‫بذارید‬‫وجایزه‬‫کنید‬‫طراحی‬‫مسابقه‬-3‫بذارید‬‫فروش‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌گذارید‬‫ی‬‫م‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬ ‫تا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫حتم��ا‬ .‫هس��تید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ .‫کنیم‬‫عمل‬‫شما‬‫پیشنهادات‬‫به‬‫ممکن‬‫نهایت‬ 0912547-59 ‫افشار‬ ‫آقاي‬ ‫فروش‬ ‫مدرسه‬ ‫مطالب‬ ،‫سالم‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫ش��ما‬‫مجله‬‫در‬‫ايش��ان‬‫حضور‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫مفي��د‬‫بس��يار‬ »‫‌شود؟‬‫ي‬‫م‬‫برگزار‬‫کي‬‫ايشان‬‫سمينار‬.‫متشکريم‬ ‫محض‬ ‫یه‬ ‫ایشان‬ ‫همایش‬ .‫ش��ما‬ ‫از‬ ‫س��پاس‬ :‫خالقیت‬ ‫در‬ ‫برگزارکنندگان‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تاری��خ‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬ 0939521-51 ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫نیوشاعاشورزاده‬ ‫جناب‬ ‫به‬ ‫س�لام‬ « :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫مشخص‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ورود‬ ‫کیوس��اکی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫به‬ .‫برخوردارید‬‫باالیی‬‫درایت‬‫و‬‫ه��وش‬‫میزان‬‫از‬‫که‬‫اس��ت‬ ‫و‬ 101‫‌های‬‫ی‬‫باز‬‫بتوانم‬‫چگونه‬‫که‬‫کنید‬‫راهنمایی‬‫لطفا‬ ‫تماس‬‫ایشان‬‫با‬‫یا‬‫کنم‬‫تهیه‬‫را‬‫ایشان‬‫مالی‬‫گردش‬ 102 ».‫مشهد‬‫از‬‫حیدری‬.‫بگیرم‬ ‫ناشران‬‫از‬‫یکی‬‫هستیم‬‫جریان‬‫در‬‫که‬‫جایی‬‫تا‬:‫خالقیت‬ ،‫انتشار‬‫محض‬‫به‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫باز‬‫این‬‫انتشار‬‫درصدد‬‫کشور‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬‫طریق‬‫از‬ ‫خالقیت‬‫با‬‫مثبت‬‫تحول‬ ‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ 3000 99 0000 7777
 • 8. 833 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫کارآفرینی‬Entrepreneurship ‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫طالیی‬‫اه‬‫ر‬‫یک‬‫تجاری‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫رسمایه‬‫تامین‬ ‫خوار‬ ‫زباله‬ ‫‌ه�ای‬‫م‬‫کر‬ ‫از‬ ‫بگویید؟‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ک�ه‬ ‫باش�د‬ ‫جالب‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫برا‬ ‫ش�اید‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫شناس�ایی‬ ‫خاکی‬ ‫کرم‬ ‫گونه‬ 4۰۰ ‫زمین‬ ‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫صرفا‬ ‫بقیه‬ ‫کار‬ ،‫معدودی‬ ‫تعداد‬ ‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫هم‬ ‫مع�دود‬ ‫تعداد‬ ‫آن‬ ‫اس�ت؛‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ...‫و‬ ‫آنزیم‬ ،‫ویتامین‬ ،‫پروتئین‬ ،‫زمین‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫باارزش‬ ‫و‬ ‫ش�ده‬ ‫غنی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫طال‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫کثی�ف‬ ‫زباله‬ ‫قولی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫آش�غال‬ ،‫هزینه‬ ‫ب�دون‬ !‫طالیی‬ ‫چه‬ ‫ه�م‬ ‫آن‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ !‫ما‬ ‫برای‬ ‫مشقت‬ ‫و‬ ‫سختی‬ ‫این‬ ‫ب�ه‬ ‫که‬ ‫ش�د‬ ‫چ�ه‬ ‫شدید؟‬ ‫عالقمند‬ ‫موضوع‬ ،‫داشتم‬ ‫گاوداری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌جا‬‫ن‬‫هما‬ ‫و‬ ‫ش�دم‬ ‫آش�نا‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫حیوانی‬ ‫فضوالت‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫افتادم‬ ‫فکر‬ ‫سال‬ ‫بخورد؟‬ ‫هم‬ ‫زباله‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آیا‬ ،‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫ک�رم‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ۱۳۸۷ ‫این‬ .‫کردم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ ‫س�طل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫اعضای‬ ‫ص�دای‬ ‫اوایل‬ ‫‌ه�ا‬‫م‬‫کر‬ ‫با‬ ‫م�ن‬ ‫کار‬ .‫بود‬ ‫درآورده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خانواده‬ ‫موف�ق‬ ‫را‬ ‫خ�ود‬ ‫آی�ا‬ ‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬ ‫صفر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نس�بی‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫موفق‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫من‬ .‫نیست‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫ولی‬ ‫‌گوین�د‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫ای�ن‬ ‫هم‬ ‫دیگ�ران‬ ‫البت�ه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫‌دان�م‬‫ی‬‫م‬ ‫نس�بی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقی�ت‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫‌کن�م‬‫ی‬‫نم‬ ‫ارزیابی‬ ‫پ�ول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خ�ودم‬ ‫‌ش�ان‬‫ی‬‫برا‬ ‫‌توانم‬‫ی‬‫م‬ ‫ک�ه‬ ‫اف�رادی‬ ‫تع�داد‬ .‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنم‬ ‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫روی‬ ،‫خود‬ ‫تولیدات‬ ‫در‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫کرد‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫صادرات‬ ‫اقدام‬ ‫ب�ار‬ ‫ی�ک‬ ‫ص�ادرات‬ ‫خص�وص‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫هزارت�ن‬ ۲۰۰ ‫س�فارش‬ .‫کردیم‬ ‫باید‬ ‫ت�ازه‬ .‫گرفتی�م‬ ‫ه�م‬ ‫را‬ ‫عربس�تان‬ ‫و‬ ‫مص�ر‬ ‫کیفی�ت‬ ‫و‬ ‫‌کردی�م‬‫ی‬‫م‬ ‫اخ�ذ‬ ‫اس�تاندارد‬ ‫تاییدی�ه‬ ‫تایید‬ ‫ایتالیایی‬ ‫واس�ط‬ ‫خری�دار‬ ‫توس�ط‬ ‫محصول‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫توافق‬ ‫الزم‬ ‫مس�تندات‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌ش�د‬‫ی‬‫م‬ ‫شود‬ ‫پیاده‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫بس�ت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫پاکتها‬ ‫روی‬ ‫تا‬ ‫محصول‬ ‫نداش�تن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ...‫و‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موف�ق‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫ب�ه‬ .‫نشدیم‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫جوا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬
 • 9. 9 Khalaghiyat.com ‫چه‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫درح�ال‬ ‫هستید؟‬ ‫روبرو‬ ‫موانعی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫داری�م‬ ‫فرهنگی‬ ‫مش�کل‬ ‫ما‬ ‫تغییر‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫باورهای‬ ‫باید‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫‌بر‬‫ه‬‫هزین‬ ‫فرهن�گ‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫طبع�ا‬ .‫کند‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫دس�تگا‬ ‫یاری‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫‌بر‬‫ن‬‫زما‬ ‫متاسفانه‬ .‫دارند‬ ‫کافی‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫‌طلبد‬‫ی‬‫م‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫س�یما‬ ‫و‬ ‫صدا‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫همکاری‬ ‫خوب‬ ‫چ�ه‬ ‫آین�ده‬ ‫ب�رای‬ ‫دارید؟‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ،‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫فک�ر‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫ب�ه‬ ‫من‬ ‫اس�ت‬ ‫طبیعی‬ ‫اس�ت؛‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫بهر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫س�الم‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫کلیدی‬ ‫مبادرت‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ش�هروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫زمین‬ ‫خوشه‬ ‫تعاونی‬ ‫ش�رکت‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫قابل‬ ‫زی�ر‬ ‫نش�انی‬ ‫به‬ ‫‌ای�م‬‫ه‬‫کرد‬ ‫س�الم‬ .‫است‬ ‫دسترسی‬ WWW.HECC.IR ‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫زمینه‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫زد‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫ش�اید‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫زد‬ ‫متعددی‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫دس�ت‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫رزومه‬ ‫صفحه‬ ۳۰ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫من‬ ‫اما‬ ‫نکنید‬ ‫باور‬ .‫دارم‬ ‫کاری‬ ،‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫برد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫دریافت‬ ‫دول�ت‬ ‫س�وی‬ ‫از‬ ‫حمایتی‬ ‫هی�چ‬ ‫من‬ ‫با‬ ،‫‌ام‬‫ه‬‫ک�رد‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کاری‬ ‫ه�ر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫نک�رد‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫شخصی‬ ‫هزینه‬ ‫بوده‬‫زیاد‬‫هم‬‫بسیار‬‫البته‬‫که‬ .‫است‬ ‫مش�کل‬ ‫بزرگترین‬ ‫جوان‬ ‫یک‬ ‫س�رمایه‬ ،‫خود‬ ‫کس�ب‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دارید؟‬‫مشکل‬‫این‬‫رفع‬‫برای‬‫‌ای‬‫ه‬‫توصی‬‫چه‬‫شما‬،‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬‫نشده‬‫مشخص‬‫تفاوتش‬‫پول‬‫با‬‫س�رمایه‬‫ما‬‫کش�ور‬‫در‬‫چون‬ !‫سرمایه‬‫نه‬‫‌داند‬‫ی‬‫م‬‫پول‬‫را‬‫مشکلش‬‫ایرانی‬‫جوان‬‫بگویید‬‫باید‬‫اصل‬ ‫یا‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫س�رمایه‬ .‫ش�ویم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫س�رمایه‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تقسیم‬‫مالی‬‫و‬‫معنوی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫به‬‫کش�وری‬‫و‬‫شهری‬،‫س�ازمانی‬ ‫این‬‫مجموع‬‫در‬‫و‬‫است‬‫مادی‬‫و‬‫پولی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫از‬‫متش�کل‬‫مالی‬‫س�رمایه‬‫که‬ ،‫دیگر‬‫عبارت‬‫به‬.‫است‬‫درصد‬۳‫از‬‫کمتر‬‫یافته‬‫توسعه‬‫کشورهای‬‫در‬‫مالی‬‫سرمایه‬ ‫و‬‫است‬ ‫درصد‬ ‫س�ه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬‫نامیده‬‫ایرانی‬ ‫جوانان‬‫مش�کل‬‫نام‬ ‌‫ه‬‫ب‬‫آنچه‬ ‫ارتباطاتی‬‫و‬‫سازمانی‬،‫اجتماعی‬،‫انسانی‬‫سرمایه‬‫چهار‬‫از‬‫خود‬‫که‬‫معنوی‬‫سرمایه‬ ‫تشکیل‬‫را‬‫درصد‬ ۸۴‫از‬‫بیش‬‫یافته‬‫توس�عه‬‫کشورهای‬‫در‬‫است‬‫شده‬‫تش�کیل‬ ‫این‬‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫که‬‫است‬‫همین‬‫ایران‬‫مردم‬‫و‬‫ایرانی‬‫جوانان‬‫مش�کل‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫همین‬‫به‬‫بدهیم؛‬‫توسعه‬‫را‬‫آن‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫و‬‫چیست؟‬‫چهارگانه‬‫‌های‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫هم‬‫کنترلی‬‫و‬‫نظارت‬‫و‬‫حسابداری‬‫هیچ‬‫نیز‬‫آن‬‫روی‬‫که‬‫هست‬‫هم‬‫خاطر‬ .‫نداریم‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫پروتئین�ی‬ ‫ک�رم‬ ‫پرورش‬ ‫ش�غل‬ ‫همین‬ ‫مثال‬ ‫ب�رای‬ ‫کرم‬‫مش�ت‬‫یک‬‫با‬‫صرفا‬‫کنید‬‫باور‬،‫خودمان‬‫کرمداری‬ .‫است‬‫انجام‬‫قابل‬،‫معنوی‬‫سرمایه‬‫با‬‫البته‬‫و‬ ‫هم‬ ‫بخواهی�د‬ ‫اگ�ر‬ ،‫کنید‬ ‫آغ�از‬ ‫صف�ر‬ ‫از‬ ‫اکن�ون‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ش�روع‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫قبال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بهت�ر‬ ‫را‬ ‫مس�یری‬ ‫تغییر‬ ‫کنم‬ ‫ش�اید‬‫‌ام‬‫ه‬‫پیم�ود‬‫ک�ه‬‫مس�یری‬ .‫نکنم‬‫انتخاب‬ ‫با‬‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬‫و‬‫مشاغل‬‫کدام‬ ‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬‫مناسب‬‫کشور‬‫حاضر‬‫حال‬‫شرایط‬ ۳‫میالدی‬۲۰۴۵‫سال‬‫در‬‫شده‬‫که‬‫برآوردی‬‫به‬‫توجه‬‫با‬ ‫بخش‬‫در‬‫درصد‬۴‫و‬‫کشاورزی‬‫بخش‬‫در‬‫دنیا‬‫شاغلین‬‫درصد‬ ‫بخش‬ ‫باید‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خدمات‬ ‫بخ�ش‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ۹۳ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫توجه‬‫با‬‫بازهم‬‫البته‬‫باشد‬‫مدنظر‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫بخشهای‬‫از‬‫یکی‬‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ش�ده‬ ‫موجب‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫ش�ویم‬ ‫غافل‬ ‫نباید‬ ‫بازگشت‬‫نرخ‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫همچنین‬.‫کنیم‬‫حرکت‬‫نتوانیم‬‫بیکران‬‫دریای‬‫این‬ ‫بازگشت‬‫نرخ‬‫کنار‬‫در‬‫است‬‫درصد‬ ۳۰۰۰‫که‬‫توس�عه‬‫و‬‫تحقیق‬‫در‬‫س�رمایه‬ ‫تا‬ ۱۰‫که‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۱۲‫تا‬ ۴‫که‬ ‫کشاورزی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۴۰‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫اس�ت‬ ‫درصد‬ ۲۰ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫یعنی‬ ‫دید؛‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫هر‬‫به‬.‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫با‬‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫فناوری‬‫زیرساخت‬ ‫سرمایه‬‫افزایش‬‫و‬‫شد‬‫عرصه‬‫این‬‫وارد‬‫هوشمندانه‬‫باید‬‫حال‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫س�رمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫معنوی‬ .‫داد‬‫قرار‬‫دولتی‬‫و‬‫صنعتی‬،‫آموزشی‬‫مراکز‬‫کار‬ ‫مصرف‬ ‫ش�ما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫تولی�د‬ ،‫مقابل�ش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است؟‬‫چگونه‬ ‫حیف‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بیش�تر‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫چنان‬‫ما‬‫نیز‬‫دیگ�ر‬‫طرف‬‫از‬.‫اس�ت‬‫میل‬‫و‬ ‫قوانین‬‫ب�ا‬‫س�نگین‬‫بوروکراس�ی‬‫اس�یر‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫‌کننده‬‫ج‬‫فل‬ ‫و‬ ‫پاگیر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫محکوم‬ ‫و‬ ‫زمینگیر‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫شکست‬‫به‬ ‫ایران�ی‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫شکایت‬‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬‫واردات‬‫از‬‫همیشه‬ ‫کرد؟‬‫باید‬‫چه‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫دارد؛‬ ‫ش�ده‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫که‬ ‫صورت�ی‬ ‫در‬ ‫واردات‬ ‫اما‬ ،‫اس�ت‬ ‫خوب‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫ب�رای‬ ‫باش�د‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫نظام‬ ‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬ ‫واردات‬ ‫همیشه‬‫که‬‫هستند‬‫هم‬‫بازار‬‫در‬‫فعاالن‬‫برخی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هس�تند‬ ‫سودش�ان‬ ‫دنب�ال‬ ‫ب�ه‬ ‫پای‬ ‫جلوی‬ ‫س�نگ‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫طریقی‬ .‫‌اندازند‬‫ی‬‫م‬‫تولیدکننده‬
 • 10. 1033 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬ ‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫یا‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫مصاحب‬‫و‬‫مقاالت‬‫سلسله‬‫در‬‫تاکنون‬:‫نصیری‬‫آرش‬ ‫در‬‫‌هایی‬‫ه‬‫اید‬،‫شده‬‫چاپ‬‫خالقیت‬‫در‬‫جهانگیری‬‫دکتر‬‫از‬‫که‬ ‫که‬‫شدخ‬‫معرفی‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫خوداشتغالی‬‫زمینه‬ ‫شماره‬‫این‬‫از‬.‫است‬‫بوده‬‫طبیعت‬‫و‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫عمدتا‬ ‫دکتر‬.‫کنیم‬‫مطرح‬‫را‬‫صنعت‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫داریم‬‫قصد‬ ‫صنعتگر‬‫کارآفرین‬‫یک‬‫عن�وان‬‫به‬‫‌ها‬‫ل‬‫س�ا‬‫خود‬‫جهانگیری‬ ‫مدیریت‬‫آن‬‫در‬‫یا‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫را‬‫کارخانه‬‫چندین‬‫و‬‫بوده‬‫مطرح‬ ‫شما‬‫برای‬‫حتما‬‫صنعت‬‫زمینه‬‫در‬‫او‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫شنیدن‬‫و‬‫کرده‬ ‫بگوییم‬‫هم‬‫را‬‫این‬‫باید‬.‫بود‬‫خواهد‬‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫و‬‫راهگشا‬‫ما‬‫و‬ ‫مجله‬‫در‬‫هنوز‬‫هم‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫که‬ ‫نزدیک‬‫آینده‬‫در‬‫خدا‬‫امید‬‫به‬‫و‬‫دارد‬‫وی�ژه‬‫جایگاه‬‫خالقیت‬ ‫کش�اورزی‬‫محصوالت‬‫بازرگانی‬‫بحث‬‫خصوص‬‫به‬،‫بحث‬‫این‬ .‫گرفت‬‫خواهیم‬‫پی‬‫را‬ ‫مقدمه‬ ‫به‬‫که‬‫دوستانی‬‫به‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫اختصاص‬‫را‬‫بخش‬‫این‬‫ش��ماره‬‫این‬‫از‬ ‫را‬‫ش��ما‬‫باید‬،‫بحث‬‫این‬‫به‬‫ورود‬‫از‬‫قبل‬.‫عالقمندند‬‫تولید‬‫و‬‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ل‬‫قب‬ ‫و‬‫کنم‬‫آش��نا‬ ‫کنیم‬‫مطرح‬ ‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬‫عناوینی‬‫با‬ .‫بزنم‬‫حرف‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫تاریخچه‬‫درباره‬‫شما‬‫با‬‫‌خواهم‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬‫اروپایی‬‫کش��ورهای‬‫به‬‫ایران‬‫پای‬‫که‬‫بود‬‫قاجار‬‫حکومت‬‫اواخ��ر‬ ‫آن‬‫‌های‬‫ت‬‫شخصی‬‫و‬‫صنعتمردان‬‫و‬‫کرد‬‫سفر‬‫دوبار‬‫پادشاه‬‫خود‬.‫شد‬ ‫را‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫بنیانگذار‬‫شاید‬.‫شدند‬‫صنعت‬‌‫ه‬‫عرص‬‫وارد‬‫روزگار‬ ‫عنوان‬‫به‬.‫کرد‬‫ایران‬‫در‬‫متعددی‬‫کارهای‬‫که‬‫بدانیم‬‫‌الدوله‬‫ع‬‫صنی‬‫باید‬ ‫سرچشمه‬ ‫خیابان‬ ‫به‬ ،‫آمد‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫ژنراتور‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫ش��ب‬ ‫هر‬ ‫خیابان‬ ‫این‬ ‫موقع‬ ‫آن‬ .‫برق‬ ‫چراغ‬ ‫‌گفتند‬‫ی‬‫م‬ ،‫‏‬‫د‬‫آر‬‫سیلوهای‬ ‫‏‬،‫قند‬‫کارخانجات‬‫بعدها‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬‫ژنراتور‬‫برق‬ ‫دیدبانی‬‫مثل‬‫دیگری‬‫بزرگ‬‫و‬‫کوچک‬‫صنایع‬‫و‬‫سیمان‬،‫‏‬‫ی‬‫نس��اج‬ ‫کش��ور‬‫در‬‫متعدد‬‫قند‬‫کارخانجات‬،‫‏‬‫ی‬‫ر‬‫چیت‬‫نس��اجی‬،‫‏‬‫س‬‫چالو‬ .‫بودند‬‫ما‬‫کشور‬‫در‬‫صنعت‬‫سرآغاز‬‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬‫که‬‫شد‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬ ‫نه؟‬ ‫یا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫ش��د‬ ‫صنعتی‬ ‫اصوال‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫ش��دیم‬ ‫صنعتی‬ ‫چگونه‬ ‫م��ا‬ ‫غربی‬ ‫سرمنشاء‬ ‫بیش��تر‬ ‫آمده‬ ‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنایعی‬ ‫الگوهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنایعی‬ ‫‏‬‫ا‬‫آمریک‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫بخشی‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫از‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬ .‫دارد‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بیاوریم‬ ‫کشور‬ .‫ش��د‬ ‫تبدیل‬ ...‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ،‫‏‬‫د‬‫فوال‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫واحد‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬ ‫کپی‬ ‫بود‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫صرفا‬ ‫‌آوردیم‬‫ی‬‫م‬ ‫کش��ور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫ما‬ ‫ابزارهایی‬‫چه‬،‫کنیم‬‫مصرف‬‫‌ای‬‫ه‬‫اولی‬‫مواد‬‫چه‬‫ما‬‫که‬‫‌دادند‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫نسخ‬.‫‌کردیم‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬‫این‬‫و‬‫داشتیم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫دوران‬‫آن‬‫در‬‫چون‬‫و‬‫کنیم‬‫تولید‬‫محصولی‬‫چه‬‫و‬‫باش��یم‬‫داش��ته‬ ‫بس��ت؛‬‫بر‬‫رخت‬‫ایران‬‫از‬‫نوآوری‬‫و‬‫خالقیت‬،‫کارآفرینی‬،‫‌ش��د‬‫ی‬‫م‬‫تمام‬‫راحت‬‫و‬‫ارزان‬‫بس��یار‬‫ما‬‫برای‬ ‫از‬.‫کنیم‬‫پیدا‬‫راهکار‬‫و‬‫کنیم‬‫اندیشه‬‫که‬‫نداشتیم‬‫احتیاجی‬‫‌وبیش‬‫م‬‫ک‬‫ما‬‫و‬‫است‬‫اختراع‬‫مادر‬،‫احتیاج‬‫چون‬ ‫تولیدی‬‫کاالی‬‫‌‌کردیم‬‫می‬‫فکر‬‫‌رسید‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫مجانی‬‫درحد‬‫و‬‫ارزان‬‫قیمت‬‫با‬‫هم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫که‬‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌‌کردیم‬‫می‬ ‫کارخانه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫انرژی‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫ما‬ .‫اس��ت‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫بس��یار‬ ‫ما‬ ‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫چون‬ ‫اما‬ ‫‌دادیم؛‬‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ،‫‏‬‫ت‬‫صنع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ .‫داشتیم‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫نفت‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫دلخوش‬ ‫ما‬ ،‫نداشت‬ ‫قیمتی‬ ‫هم‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫امروز‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫سود‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫تصور‬ ‫و‬ ‫‌‌کنیم‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫خرج‬ ،‫‌آمد‬‫ی‬‫درم‬ ‫دالر‬ ‫صد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ما‬.‫بپردازیم‬‫جهانی‬‫قیمت‬‫به‬‫را‬‫انرژی‬‫هزینه‬‫است‬‫قرار‬‫چون‬‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫مختل‬‫یا‬‫تعطیل‬‫یا‬‫کشور‬‫صنایع‬‫درصد‬‫هشتاد‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫نزدیک‬ ‫با‬‫را‬‫ما‬‫باید‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬.‫بود‬‫کارآفرینی‬‫و‬‫خالقیت‬‫و‬‫تحول‬ ‫حال‬‫در‬‫سرعت‬‫به‬‫دنیا‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫گذراندیم؛‬‫شیوه‬‫این‬‫به‬‫را‬‫بیستم‬‫قرن‬‫تمام‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫ی‬‫صنعت‬‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫د‬‫دا‬‫رخ‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬‫سطح‬‫در‬‫گوناگون‬‫تحوالت‬‫بیستم‬‫قرن‬‫طول‬‫تمام‬‫در‬.‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬‫آشنا‬‫دنیا‬‫روز‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ .‫هستیم‬ ‫حد‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫ماندیم‬ ‫دانشگاه‬ ‫اول‬ ‫نسل‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫آمدند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫الگوها‬ ‫که‬ ‫دیدیم‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫آشنا‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اصال‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫تئوری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫به‬ ‫‌آورد؛‬‫ی‬‫درم‬ ‫پا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ،‫بود‬ ‫ما‬ ‫کاالی‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫برابر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاالهایی‬ ‫با‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫رقابت‬ ‫تایوان‬ ‫یا‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشوری‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫چون‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ ‫گردشگری‬ ‫به‬ ‫قاره‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫حقوق‬‫با‬‫که‬‫چین‬‫کشور‬‫با‬‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬‫بنابراین‬‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫کار‬‫کارخانه‬‫در‬‫دالری‬‫‌هزار‬‫ه‬‫س‬‫دستمزد‬‫حداقل‬‫با‬‫کشورشان‬‫مردم‬‫و‬ ‫‏‬‫ت‬‫باالس‬‫سرانه‬‫درآمد‬‫سطح‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫در‬ ‫و‬‫اش��کاالت‬‫چه‬‫که‬‫کنیم‬‫فکر‬‫این‬‫به‬‫باید‬‫برویم‬‫پیش‬‫بحث‬‫این‬‫در‬‫که‬‫آن‬‫برای‬.‫نیس��تند‬‫هم‬‫الگو‬‫تغییر‬‫به‬‫قادر‬‫و‬‫کنند‬‫رقابت‬،‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫به‬‫ماه‬‫در‬‫دالر‬‫ش��صت‬ ‫کنیم؟‬‫صادر‬‫را‬‫خود‬‫کاالی‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫نم‬‫چرا‬‫‌شویم؟‬‫ی‬‫نم‬‫رقابتی‬‫چرا‬.‫نیاموزیم‬‫را‬‫مدرن‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫ما‬‫که‬‫شد‬‫باعث‬‫الگوهایی‬ ‫اول‬ ‫قسمت‬ -‫صنعت‬ ‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬
 • 11. 11 Khalaghiyat.com ‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬‫راهکارهای‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫چال‬ ‫بگذاریم‬‫را‬‫‌مان‬‫ث‬‫بح‬‫از‬‫بخش‬‫یک‬‫باید‬‫دهیم‬‫جواب‬‫سواالت‬‫این‬‫به‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫برای‬ ‫به‬ .‫رو‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهای‬ ‫بر‬ ‫بگذاریم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫بر‬ .‫کنیم‬‫تحمل‬‫را‬‫سربار‬‫هزینه‬165‫از‬‫بیش‬‫ما‬‫کاال‬‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫مثال‬‫عنوان‬ ‫راننده‬،‫باغبان‬،‫‏‬‫ن‬‫نگهبا‬‫از‬‫که‬‫‌بینید‬‫ی‬‫م‬‫کنید‬‫مراجعه‬‫کارخانه‬‫یک‬‫به‬‫شما‬‫اگر‬ ،‫بازخرید‬ ،‫پاداش‬ ،‫عیدی‬ ،‫حقوق‬ ،‫‌کار‬‫س‬‫لبا‬ ،‫اتوبوس‬ ،‫سرآش��پز‬ ،‫س��رویس‬ ‫ما‬‫که‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫فوتبال‬‫تیم‬‫حتی‬‫و‬‫بیمه‬،‫مالیات‬،‫گاز‬،‫آب‬،‫برق‬،‫سنوات‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬‫این‬‫تمام‬‫امروز‬‫‌های‬‫ت‬‫صنع‬‫در‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫نباشد؛‬‫رقابت‬‫به‬‫قادر‬ ‫پیدا‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫پنج‬‫به‬‫سربار‬‫هزینه‬ 165‫این‬‫تمام‬‫و‬‫شده‬‫حذف‬‫سربار‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬ ‫ش��ده‬ ‫تصویب‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫گوناگ��ون‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ،‫زندانیان‬‫امور‬‫برای‬‫درصدی‬،‫احمر‬‫هالل‬‫برای‬‫درصدی‬،‫‏‬‫ش‬‫پرور‬‫و‬‫آموزش‬ ‫‌‌ای‬‫تولیدکننده‬ ...‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ،‫بدنی‬ ‫تربیت‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ‫چک‌های‬ ‫و‬ ‫هدایا‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیس��ت‬ ‫خود‬ ‫کاالی‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نکردیم‬ ‫کمکش‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫ت�لاش‬ ‫دارد‬ ‫امانی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫‌دار‬‫ت‬‫م��د‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گذاشتیم‬ ‫او‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ 16 ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫باتجرب‬ ‫صنعتکار‬ ‫یک‬ ‫قوانین‬ ‫یعنی‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫ژاپن‬ ‫در‬ .‫بدهد‬ ‫تغییر‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫نگاه‬ ‫درست‬ ،‫زده‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫عاش��قی‬ ‫اگر‬ .‫اشتغال‬ ‫هسته‬ ‫کارخانه‬‫آن‬‫حقیقت‬‫در‬‫اما‬‫اوست‬‫مال‬‫کارخانه‬‫آن‬‫ظاهر‬‫در‬‫که‬‫اس��ت‬ ‫ش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫نم‬ ‫هرگز‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫دولت‬ ‫مال‬ ‫دوم‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫برود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫اش��تغال‬ ‫که‬ ،‫‏‬‫د‬‫سیص‬ ‫کارخانجات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫نرسیده‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫تاریخی‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫چهارصد‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫عاشقی‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫صنعت‬ ‫‌‌رسد؟‬‫نمی‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫نس��ل‬ .‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫بین‬‫از‬،‫عاشق‬‫آن‬‫مرگ‬‫با‬‫و‬‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫دنیا‬‫به‬‫‌‌کند‬‫می‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫بنده‬ ‫عرایض‬ ‫موید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫‌شماری‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌های‬‫ل‬‫مثا‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫سربار‬‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬،‫ارز‬‫نرخ‬،‫‏‬‫م‬‫تحری‬‫شامل‬‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬‫ما‬‫پس‬.‫است‬ ‫و‬‫داریم‬‫صنعتکار‬‫یک‬‫روی‬‫پیش‬‫گیر‬‫پا‬‫و‬‫دست‬‫قوانین‬،‫‌کاری‬‫ی‬‫کپ‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫تنگنا‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫‌ها‬‫ن‬‫همی‬ ‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫خواهیم‬ ‫ی��اد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آین��ده‬ ‫‌ه��ای‬‫و‬‫گفتگ‬ ‫سلس��له‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫فرار‬ ‫‌ها‬‫د‬‫تهدی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬ ‫ب��ا‬ ‫آیا‬ .‫بزنیم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫تهدیده��ا‬ ‫ای��ن‬ ‫شناختی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫آش��نا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آیا‬ ‫داریم؟‬ ‫کنیم؟‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫اولی‬ ‫نفر‬ ‫میلیارد‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫که‬ ‫همسایه‬ ‫کش��ور‬ ‫پانزده‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫دارند‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫بود‬ ‫قادر‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫آیا‬ ‫کنیم؟‬ ‫شویم‬ ‫دیگری‬ ‫خط‬ ‫وارد‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫‌آالت‬‫ن‬‫ماشی‬ ‫همان‬ ‫یک‬ ‫رونق‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫(یعنی‬ ‫بدهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫کارخانه‬ ‫آن‬ ‫رفت‬ ‫بی��ن‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫دیگری‬ ‫محصول‬ ‫باش��یم‬ ‫قادر‬ ‫ابزار‬ ‫جایگزینی‬ ،‫‏‬‫ت‬‫قیم‬ ‫‌آوردن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫‏‬،‫کیفیت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ .)‫بمانیم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ،‫است‬ ‫فراوان‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫ضایعات‬ ،‫مواد‬ .‫‌ایم‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫هرگز‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫و‬ ،‫قطعات‬ ‫مونتاژ‬ ،‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ،‫‏‬‫ت‬‫کارخانجا‬ ‫خالی‬ ‫ظرفیت‬ ‫مغفول‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫هم��ه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ج��رات‬ ‫و‬ ‫جس��ارت‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫امی��دوارم‬ .‫اس��ت‬ ‫مانده‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫آش��نا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫تاریخی‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اوال‬ ،‫‏‬‫ا‬‫‌وگوه‬‫ت‬‫گف‬ ‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ،‫کند‬ ‫کش��ورها‬ ‫برخی‬ ‫ببینیم‬ ‫تا‬ ‫بگردیم‬ ‫راه��کار‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بع��د‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫بازارهای‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫توانس��ت‬ ‫ان��دک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫س��رمای‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫با‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫گزار‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنن��د‬ ‫خ��ود‬ ‫آن‬ ‫آز‬ ‫را‬ ‫موانع‬ ‫دورزدن‬ ‫و‬ ‫راهکار‬ ‫و‬ ‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫آشنا‬ ‫مس��ائل‬ ‫این‬ ‫تک‌تک‬ ‫همت‬ ‫یکم‬ ‫‌و‬‫ت‬‫بیس‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ .‫‌‌گماریم‬‫می‬
 • 12. 1233 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ TOP 10 ‫نفره‬‫ده‬‫فهرست‬ ‫ترین‬‌‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬ ‫دنیا‬‫میلیاردرهای‬ 2013‫سال‬‫در‬ ‫احمدپور‬‫لطیف‬:‫ترجمه‬ ،‫هستند‬‫ثروتمند‬‫چقدر‬‫بافت‬‫وارن‬‫یا‬‫گیتس‬‫بیل‬،‫مکزیکی‬‫اسلیم‬‫کارلوس‬‫نیست‬‫مهم‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬،‫کنند‬‫هزینه‬‫باشند‬‫حاضر‬‫هم‬‫هرچقدر‬‫میلیاردرها‬‫این‬‫که‬‫هست‬‫چیز‬‫یک‬ ‫جوانی‬‫و‬‫پول‬‫که‬‫هستند‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫فهرست‬‫در‬‫هم‬‫کس�انی‬‫اما‬.‫جوانی‬:‫بخرند‬ .‫دارند‬‫هم‬‫با‬‫را‬ 2013‫سال‬‫در‬‫فوربس‬‫نشریه‬‫سوی‬‫از‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫از‬‫منتشرشده‬‫فهرست‬‫آخرین‬ ‫یک‬‫باالی‬‫ثروت‬‫به‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫هستند‬‫نفر‬ 1426‫جهان‬‫سراسر‬‫در‬‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫نشان‬ ‫منتشر‬‫لیست‬‫این‬‫در‬‫افراد‬‫سنی‬‫میانگین‬.‫کنند‬‫مباهات‬‫بیشترش�ان‬‫یا‬‫دالر‬‫میلیارد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫نفر‬۲۹‫تنها‬،‫جهان‬‫میلیاردر‬1426‫این‬‫بین‬‫از‬‫مجموع‬‫در‬.‫است‬‫سال‬63،‫شده‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ثروت‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 119‫مجموع‬ ‫در‬ ‫نفر‬ 29‫این‬ .‫دارند‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ۴۰‫زیر‬ ‫اضافه‬‫لیست‬‫این‬‫به‬‫تازگی‬‫به‬‫نفرشان‬5‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫فعالیت‬‫تکنولوژی‬‫بخش‬‫در‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫خ�ود‬ ‫گزارش‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫تاز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لیس�ت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فوربس‬ .‫گرفت‬‫قرار‬‫صدر‬‫در‬‫سن‬‫سال‬ ۲9‫با‬‫ماسکوویتز‬‫داستین‬‫اساس‬‫این‬‫بر‬‫که‬‫کرد‬‫معرفی‬ ،‫زاکربرگ‬‫مارک‬،‫او‬‫از‬‫بعد‬.‫است‬‫شده‬‫اعالم‬‫دالر‬‫میلیارد‬5/2‫معادل‬‫ماسکوویتز‬‫دارایی‬ ‫دوم‬‫رده‬‫در‬‫دالری‬‫میلیارد‬19‫دارایی‬‫با‬‫است‬‫ماسکوویتز‬‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫روز‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬ .‫دارد‬‫قرار‬‫فهرست‬‫این‬ ‫امالک‬‫چون‬‫مختلفی‬‫‌ه�ای‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫که‬‫نیز‬‫آلمانی‬‫تاکس�یس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلب�رت‬ ‫رده‬‫در‬‫دالر‬‫میلی�ارد‬1/5‫دارایی‬‫و‬‫س�ال‬30‫با‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫اقتصادی‬‫فعالیت‬‫مس�تغالت‬‫و‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫رد‬‫در‬‫داشت‬‫سن‬‫س�ال‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬‫زمانی‬‫بار‬‫نخس�تین‬‫او‬.‫دارد‬‫قرار‬‫بعدی‬ ‫انرژی‬‫تولید‬‫مراکز‬‫بزرگتری�ن‬‫از‬‫یکی‬‫دارد‬‫قصد‬‫و‬‫گرفت‬‫ق�رار‬‫فوربس‬‫میلیاردره�ای‬ .‫کند‬‫احداث‬‫آلمان‬‫جنوب‬‫در‬‫واقع‬‫باواریا‬‫در‬‫را‬‫جهان‬‫خورشیدی‬ ،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نیمی‬‫که‬‫اس�ت‬‫این‬‫نفره‬‫ده‬‫لیس�ت‬‫این‬‫در‬‫تأمل‬‫قابل‬‫و‬‫توجه‬‫قابل‬‫نکته‬ ‫اینکه‬‫‌تر‬‫ب‬‫جال‬‫و‬‫‌اند‬‫ه‬‫نبرد‬‫ارث‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫ثروت‬‫و‬‫هس�تند‬‫خودس�اخته‬‫میلیاردرهای‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫پیدا‬‫دست‬‫هنگفت‬‫ثروت‬‫این‬‫به‬‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬‫طریق‬‫از‬،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نفر‬‫چهار‬ ‫ماسکوویتز‬ ‫داستین‬ ‫آسانا‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬ ‫شغل‬ 29 :‫سن‬ ‫س��پتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 5/2 :‫خال�ص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصی��ل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیلات‬ ‫هاروارد‬ ‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫افراد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫از‬ ‫کماکان‬ ‫اما‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کار‬ ‫اجتماعی‬ ‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫زوکربرگ‬ ‫پیش��ین‬ ‫اتاقی‬ ‫هم‬ .‫کرد‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ ،‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫جهان‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تأسیس‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آسانا‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫جدا‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫از‬ 2008 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫بشردوس��تانه‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آمریکایی‬ ‫ثروتمن��دان‬ ‫که‬ ‫بنیادی‬ ،‫پلج‬ ‫گیوینگ‬ ‫ب��ه‬ ‫ه��م‬ ‫بوده‬ ‫خبرنگار‬ ً‫ا‬‫س��ابق‬ ‫که‬ ،‫تونا‬ ‫کاری‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫ش��ریک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مش��ابه‬ ‫بنیادی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پیوس��ت‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫‌قیمت‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫‌های‬‫ت‬‫بلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌رود‬‫ی‬‫م‬ ‫کارش‬ ‫س��ر‬ ‫دوچرخه‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫ماسکوویتز‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫اس��ت‬ :‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫چندانی‬ ‫تأثیر‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫شیوه‬ ‫بر‬ ‫ثروتش‬ ‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫هوایی‬ ‫پروازهای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫هستم‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫برد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اخالق‬ ‫این‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ .‫داشتم‬ ‫پول‬ ‫حرص‬ ‫و‬ ‫شوق‬ ‫خیلی‬ ‫‌ها‬‫م‬‫«قدی‬ ».‫گذشته‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫دالیلی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬‫شغل‬ 29 :‫سن‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 19 :‫خالص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬:‫صنعت‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیالت‬ ‫هاروارد‬ ‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫او‬ .‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سال‬ ‫شخصیت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تایم‬ ‫مجله‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ 2010 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫زوکربرگ‬ ‫الیوت‬ ‫مارک‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫پشتوان‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫دانشجویان‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫هاروارد‬ ‫دانش��گاه‬ ‫دانش��جوی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫اجتماعی‬ ‫ش��بکه‬ ‫این‬ ‫تأس��یس‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هاگز‬ ‫کریس‬ ‫و‬ ‫ماس��کوویتز‬ ‫داس��تین‬ ،‫مک‌کالم‬ ‫اندرو‬ ‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫فیلمی‬ ۲۰۱۰ ‫س��ال‬ ‫در‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فعالیت‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ‫کتاب‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فینچر‬ ‫دیوید‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫تأسیس‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫مزریک‬ ‫بن‬ ‫نوشته‬ ‫تصادفی‬ ‫میلیاردرهای‬ ‫شرکای‬ ‫از‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ .‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫‌های‬‫ش‬‫کشمک‬ ‫و‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬ ‫همکاری‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نزدیک‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫داشت‬ ‫فوربس‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬ 20 ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫بازگشتی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫م‬‫سها‬ ‫ارزش‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫‌اش‬‫ی‬‫موبایل‬ ‫تبلیغات‬ ‫رشد‬ 1 2
 • 13. 13 Khalaghiyat.com ‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬ ‫رالی‬‫راننده‬:‫فعلی‬‫شغل‬ 30:‫سن‬ 2013‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 1/5:‫خالص‬‫ثروت‬ ‫موروثی‬،‫گوناگون‬:‫ثروت‬‫منبع‬ ‫ادینگبورگ‬‫دانشگاه‬‫از‬‫ارشد‬‫کارشناسی‬:‫تحصیالت‬ ‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫سن‬‫در‬‫بار‬‫نخستین‬‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬ ،‫شد‬ ‫فوربس‬ ‫میلیاردرهای‬ ‫فهرست‬ ‫وارد‬ ‫س��الگی‬ 8 ‫اروپا‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ثرو‬ ‫‌ترين‬‫گ‬‫بزر‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ببرد؛‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫ثروت‬ ‫توانست‬ ‫رسما‬ ‫سالگی‬ 18‫سن‬ ‫در‬ 2001‫سال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫نفيس‬ ‫هنري‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫و‬ ‫ارزش��مند‬ ‫سهام‬ ‫پورتفوليوي‬ ‫يك‬ ،‫فراوان‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالك‬ ‫ش��امل‬ ‫مسابقه‬‫آلمان‬‫سواری‬‫اتومبیل‬‫لیگ‬‫در‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫‌اش‬‫ه‬‫خانواد‬‫همراه‬‫به‬‫خانوادگی‬‫قصر‬‫در‬‫همچنان‬‫است‬‫مجرد‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫حریری‬‫فهد‬ 32:‫سن‬ ‫میلیارد‬1/35:‫خالص‬‫ثروت‬ 2013‫مارس‬‫در‬‫دالر‬ ،‫مبلم��ان‬ :‫ث�روت‬ ‫منب�ع‬ ‫س��رمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ ‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬ ‫معماری‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫مدرک‬‫اخذ‬‫زمان‬‫از‬‫او‬.‫است‬‫لبنان‬‫سابق‬‫وزیر‬‫نخست‬،‫حریری‬‫رفیق‬‫پسر‬‫‌ترین‬‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬‫حریری‬‫فهد‬ ‫یک‬‫فهد‬‫انشجویی‬‫د‬‫زمان‬‫همان‬‫از‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫آنجا‬،‫پاریس‬‫در‬‫انشگاهی‬‫د‬‫در‬‫‌اش‬‫ی‬‫معمار‬ .‫‌فروشد‬‫ی‬‫م‬‫مبلمان‬‫عربی‬‫ارهای‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫و‬‫اخته‬‫د‬‫ان‬‫اه‬‫ر‬‫به‬‫اخلی‬‫د‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬‫استودیو‬ ‫بیوالت‬ ‫بسنیر‬ ‫ماری‬ 33 :‫سن‬ 1/5 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ ‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 2013 ‫موروثی‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫لبنیات‬ :‫صنعت‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ثروت��ش‬ ‫او‬ ‫لبنیات‬ ‫ش��رکت‬ ‫یک‬ ‫وارثان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫وی‬ .‫اس��ت‬ ‫برده‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫برادرانش‬ ‫و‬ ‫خواهر‬ .‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫مشهور‬ ‫پارکر‬ ‫شان‬ 33 :‫سن‬ 2 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 2013 ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫دیپلم‬ :‫تحصیالت‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫صاحب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫نپستر‬ ‫خالق‬ ‫یکی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 1999 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫ساله‬ ۳3 ‫مرد‬ ‫این‬ ‫دستآوردهای‬ ‫از‬ ‫پالکسو‬ ‫بدون‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تاسیس‬ ‫را‬ ‫نپستر‬ ‫شرکت‬ ‫دوستانش‬ ‫از‬ ‫پالکسو‬ ‫سرویس‬ ‫پارکر‬ ۲۰۰۲ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫تلفن‬ ‫دفترچه‬ ‫نخس��تین‬ ‫س��رویس‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫را‬ .‫بود‬ ‫اوتلوک‬ ‫میکروسافت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫آمیزش‬ ‫قابلیت‬ ‫حریری‬‫ایمن‬ 35:‫سن‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 1/35:‫خال�ص‬‫ثروت‬ 2013‫مارس‬ ‫سرمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬ ‫انش��گاه‬‫د‬ ‫از‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬ ‫‌تاون‬‫ج‬‫جور‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫شرکت‬‫در‬‫تا‬‫برد‬‫بهره‬‫اشت‬‫ذ‬‫گ‬‫ارث‬‫به‬‫فرزندش‬‫پنج‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پدرشان‬‫که‬‫ثروتی‬‫از‬‫حریری‬‫فهد‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫ادر‬‫ر‬‫ب‬ ‫بزرگی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫شرکت‬‫این‬‫مدیره‬‫هیات‬‫اعضای‬‫از‬‫یکی‬‫ان‬‫و‬‫عن‬‫به‬‫او‬.‫کند‬‫اری‬‫ذ‬‫‌گ‬‫ه‬‫سرمای‬‫اوگر‬‫سعودی‬ .‫است‬‫کرده‬‫مدیریت‬‫ا‬‫ر‬‫اهلل‬‫د‬‫عب‬‫تجاری‬‫منطقه‬‫و‬‫ان‬‫و‬‫بان‬‫ویژه‬‫الرحمن‬‫د‬‫عب‬‫ابن‬‫نور‬‫اده‬‫ز‬‫شاه‬‫انشگاه‬‫د‬‫چون‬ ‫دانکن‬‫اسکات‬ 30:‫سن‬ 2013‫سپتامبر‬‫در‬‫دالر‬‫میلیارد‬ 5/5:‫خالص‬‫ثروت‬ ‫موروثی‬،‫گاز‬‫و‬‫نفت‬‫خطوط‬:‫ثروت‬‫منبع‬ ‫گاز‬‫و‬‫نفت‬:‫صنعت‬ ‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫کارآفرین‬ ‫دانکن‬ ‫دن‬ ‫فرزند‬ ‫کوچک‌ترین‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬ ‫اینترپرایز‬ ‫کمپانی‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫هیوس��تونی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫پارتنرز‬ ‫پروداکت‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫هیوستون‬ ‫فرد‬ ‫‌ترین‬‫د‬‫ثروتمن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬ ‫پدر‬ ،‫دانکن‬ ‫دن‬ .‫است‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ‫کامیون‬‫دو‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬ 1968‫سال‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫شرکت‬‫و‬‫کرد‬‫رشد‬‫و‬‫شد‬‫متولد‬‫فقر‬‫در‬‫او‬.‫رفت‬‫دنیا‬‫از‬‫سالگی‬ 77‫در‬ 2010 .‫است‬‫انرژی‬‫انتقال‬‫خطوط‬‫از‬‫مایل‬‫هزار‬50‫از‬‫بیش‬‫صاحب‬‫شرکت‬‫این‬‫امروزه‬.‫بود‬‫منزل‬ِ‫ر‬‫د‬‫فروش‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫کار‬‫که‬‫کرد‬‫تاسیس‬ ‫ساورین‬ ‫ادواردو‬ 31 :‫سن‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 2/65 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ 2013 ‫آگوست‬ ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کارشناسی‬ :‫تحصیالت‬ ‫مجرد‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 30 ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ساورین‬ ‫ادواردو‬ ‫قدیمی‬ ‫دوس��ت‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫تیره‬ ‫زوکربرگ‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫رابطه‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ،‫داش��ت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫زندگینام��ه‬ ‫و‬ ‫س��هام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 5 ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫کش��اندند‬ ‫دادگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همدیگ��ر‬ ‫خود‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 3 ‫تاکنون‬ ‫او‬ ‫فوربس‬ ‫گزارش‬ ‫طبق‬ .‫شد‬ ‫ساورین‬ ‫نصیب‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫‌گذاران‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‌ولی‬‫ن‬‫سیلیکو‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫تازه‬ ‫شرکت‬ ،‫کوییکی‬ ‫روی‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 8 ‫و‬ ‫فروخته‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫هیویان‬‫یانگ‬ 32 :‫سن‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 7/2 :‫خالص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫موروثی‬ ،‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫علوم‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیالت‬ ‫اوهایو‬ ‫ایالتی‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫پیش‬ ‫و‬ 2007 ‫س��ال‬ ‫در‬ ،‫یانگ‬ ‫ثروتمند‬ ‫پدر‬ ‫منتقل‬ ‫دخترش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫هلدینگ‬ ‫این‬ ،‫مستغالتش‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫عمومی‬ ‫عرضه‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫از‬ )‫دارایی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 16/2 ‫(با‬ ‫بود‬ ‫چین‬ ‫جوان‬ ‫ثروتمندترین‬ 2007 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یانگ‬ .‫کرد‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پولدارتر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ،‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫ثروتش‬ ‫در‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫تاکنون‬ 37 8 9 4 5 610