O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

1.004 visualizações

Publicada em

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

Publicada em: Saúde
 • Entre para ver os comentários

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳

 1. 1. 1 Khalaghiyat.com ‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫کار‬ ‫بازار‬‫در‬‫جدید‬‫محصول‬ :‫خودشناسی‬ ‫تست‬ ‫تان‬‫کودک‬‫مالی‬‫موفقیت‬‫که‬‫راهی‬ ‫کند‬‫می‬‫تضمین‬‫آینده‬‫در‬‫را‬ ‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬ ‫باشید‬ ‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬ ‫چیست‬‫شدن‬‫موفق‬‫های‬‫قدم‬‫لین‬‫و‬‫ا‬ ‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬ ‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫آن‬‫یا‬ ‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬ Creativity View magazine ‫0002تومان‬-33‫آبان29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬ ‫ترین‬‫جوان‬‫معرفی‬ 2013‫سال‬‫در‬ ‫میلیاردرها‬ ‫رونق‬‫های‬‫اه‬‫ر‬ ‫اریابی‬‫ز‬‫با‬‫در‬ ‫کاتلر‬‫فیلیپ‬‫با‬‫گفتگو‬ 06 ‫بودن‬‫موثر‬‫ازهای‬‫ر‬ ‫چشمگیر‬‫درخشش‬ ‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬ ‫تریسی‬‫برایان‬‫سمینار‬‫در‬ $ ‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫یادداشت‬ ‫جدیدترین‬ ‫زندگی‬‫در‬‫پیروزی‬‫برای‬‫گذاری‬‫هدف‬‫قدرت‬ ‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬ ‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬
 2. 2. 233 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
 3. 3. 3 Khalaghiyat.com
 4. 4. ‫سایت‬‫در‬‫روز‬‫هر‬ ‫ا‬‫ر‬‫لی‬‫ما‬‫موفقیت‬ khalaghiyat.com ‫کنید‬‫مرور‬ ‫سایت‬‫در‬‫اهید‬‫و‬‫خ‬‫می‬‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫مالی‬‫موفقیت‬‫درباره‬‫که‬‫محصوالتی‬‫همه‬ khalaghiyat.com ‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬ Creativity View magazine
 5. 5. 5 Khalaghiyat.com ‫سرمقـاله‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬ ‫فکرخالق‬ ‫ارتباط‬ ‫خالق‬ ‫فروشنده‬ ‫ایرانی‬ ‫نگاه‬ ‫بازاریابی‬ ‫ثروت‬ ‫جنگ‬ 4/‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫تحول‬ ‫رئیس‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫پنج‬ /22/‫تریسی‬ ‫برایان‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬ /20/‫تصویری‬ ‫گزارش‬ /18/‫رابینز‬ ‫آنتونی‬ ‫یادداش�ت‬ ‫جدیدترین‬ ‫انگیزه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ 10 /28/!‫بده‬ ‫فشار‬ ‫را‬ ‫گاز‬ ‫پدال‬ /26/ ‫چیست‬ ‫‌ش�دن‬‫ق‬‫موف‬ ‫‌های‬‫م‬‫قد‬ ‫اولین‬ /24/‫باند‬ ‫جیمز‬ ‫س�بک‬ ‫به‬ ،‫بودن‬ ‫دقیق‬ 32/‫تجاری‬ ‫طـرح‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫کلیــــدی‬ ‫نکات‬ /30/‫دیگران‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com ،‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫سوددهی‬‫راز‬/52/‫بدن‬‫زبان‬‫مدرس‬،‫ودایع‬‫پویا‬‫از‬‫یادداشتی‬/50/‫امامی‬‫حمید‬‫با‬‫بیمه‬‫فروشندگی‬‫تجربیات‬ 54/‫است؟‬‫کدام‬ 56/‫بگیر‬ ‫آغوش‬‫در‬ ‫را‬‫امروزت‬ ‫فیلیپ‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ /36/‫چــــــریکی‬ ‫برندســــــــازی‬ /34/‫کودکان‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آموز‬ ‫درباره‬ ‫جاللی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ ‫نویسنده‬ ،‫کالینز‬ ‫جیم‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /40/‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫اصــــــول‬ /38/‫جهان‬ ‫بازاریابی‬ ‫برتر‬ ‫اس�تاد‬ ،‫کاتلر‬ 44/‫برندینگ‬ ‫در‬ ‫‌سازی‬‫ه‬‫جایگا‬ ‫نظریه‬ ‫خالق‬ ،‫تروت‬ ‫جک‬ ‫نوشته‬ ‫جدیدترین‬ /42/»‫عالی‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫«از‬ ‫پرفروش‬ ‫کتاب‬ ‫پاورقی‬ 58/‫باشید‬‫جامعه‬‫متوسط‬ ‫سطح‬‫از‬‫باالتر‬‫چگونه‬ ‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/‫هستید؟‬‫مصمم‬‫و‬‫سرسخت‬‫کافی‬‫قدر‬‫به‬‫آیا‬/60/‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫قول‬‫نقل‬ 15 62/‫کنیم‬‫پیدا‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬ /6/‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬�‫پرس‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬�‫پاس‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫همراه‬ ‫نماینده‬ ‫چشمگیر‬ ‫درخشش‬ /10/2013‫سال‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫نفره‬ ‫ده‬ ‫فهرس�ت‬ /8/ ‫صنعت‬ 14/‫دالری‬‫میـــلیون‬100‌‫ه‬‫ســــرمای‬‫جـذب‬‫راز‬/12/‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬ 16/‫یادگیری‬،‫نه‬‫شکست‬ ‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫مثل‬‫انسان‬ ‫که‬‫است‬‫شده‬‫نقل‬‫نیچه‬،‫‌ساز‬‫ن‬‫دورا‬‫فیلسوف‬‫از‬ ‫این‬‫آیا‬»‫کنید‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫را‬‫خود‬‫«شهرهای‬ ‫بر‬‫که‬‫مفهومی‬‫دارد؟‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫جز‬‫مفهومی‬،‫قول‬‫نقل‬ .‫دارد‬‫ما‬‫زندگی‬‫برای‬‫اساسی‬‫ثمراتی‬،‫اولیه‬‫ذهنیت‬‫خالف‬ ‫لحظه‬‫هر‬‫است؛‬‫شده‬‫بنا‬‫آتشفشان‬‫کوه‬‫پای‬‫که‬‫شهری‬ ‫باشد‬‫برافکن‬‫بنیان‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫خطر‬‫وقوع‬‫منتظر‬ ‫است‬‫بودن‬‫خطر‬‫در‬‫احساس‬‫همین‬.‫برساند‬‫هیچ‬‫به‬‫و‬ ‫تمام‬،‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫آن‬‫ساکنان‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫که‬ ‫اتفاقات‬‫تا‬‫اندازند‬‫کار‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫جسمی‬‫و‬‫ذهنی‬‫توان‬ ‫شاید‬‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬.‫نشود‬‫‌شان‬‫ن‬‫جا‬‫بالی‬‫ناخواسته‬‫و‬‫نامترقبه‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داشت‬‫از‬‫فراتر‬‫بسیار‬‫که‬‫برسند‬‫دستاوردهایی‬‫به‬ ‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫بسیار‬‫که‬‫شود‬‫حاصل‬‫نتایجی‬‫و‬‫است‬‫امروز‬ ‫شخصی‬‫کامیابی‬‫و‬‫پیشرفت‬‫علم‬‫در‬.‫هستند‬‫مشکل‬‫خود‬ .‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬‫آن‬‫به‬ ‫در‬‫بار‬‫یک‬‫وقت‬‫چند‬‫هر‬،‫زندگی‬‫طول‬‫در‬‫که‬‫‌ای‬‫ه‬‫منطق‬ ‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬‫چون‬‫و‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫گرفتار‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫چنبر‬ ‫‌مانیم‬‫ی‬‫م‬‫‌خبر‬‫ی‬‫ب‬‫‌اش‬‫ی‬‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬‫از‬‫است؛‬‫مترادف‬،‫خیال‬ ‫که‬‫را‬‫ضررهایی‬‫و‬‫دهد‬‫نشان‬‫را‬‫خود‬‫ناگهان‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬ ‫‌ترین‬‫ف‬‫ژر‬‫دنبال‬‫اگر‬.‫کند‬‫عیان‬،‫است‬‫زده‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫بر‬ ‫این‬‫که‬‫باشد‬‫یادمان‬‫باید‬‫هستیم‬‫‌مان‬‫ی‬‫زندگ‬‫در‬‫تغییرات‬ ‫زندگی‬‫در‬.‫ندارد‬‫مناسبتی‬،‫خیال‬‫آرامش‬‫و‬‫راحتی‬‫با‬ ‫اوضاع‬،‫معروف‬‫قول‬‫به‬‫که‬‫هست‬‫‌هایی‬‫ه‬‫دور‬‫انسان‬‫هر‬ ‫طی‬‫را‬‫یکنواختی‬‫مسیر‬،‫زندگی‬‫و‬‫‌افتد‬‫ی‬‫م‬‫روال‬‫روی‬ ‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫دست‬‫ما‬‫به‬‫احساس‬‫این‬‫‌کم‬‫م‬‫ک‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫هرچند‬‫و‬‫باشد‬‫باید‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫همان‬،‫زندگی‬‫در‬‫مسیر‬‫این‬ ‫نشان‬‫آزاردهنده‬‫هم‬‫چندان‬‫ولی‬‫نیست‬‫مطلوب‬‫که‬ ‫سر‬‫را‬‫عمر‬‫روز‬‫دو‬‫آن‬‫‌ی‬‫ه‬‫سای‬‫در‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬‫و‬‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫آمال‬‫خود‬‫برای‬،‫راه‬‫ابتدای‬‫در‬‫که‬‫کسانی‬‫برای‬‫این‬.‫آورد‬ ‫همچون‬‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬‫نظر‬‫در‬‫را‬‫زیادی‬‫اهداف‬‫و‬ ‫این‬‫به‬‫موضوع‬‫این‬‫تشخیص‬‫اما‬.‫کند‬‫عمل‬‫کشنده‬‫سمی‬ ‫مسیرهایی‬‫در‬‫گاهی‬.‫نیست‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫گفته‬‫که‬‫‌ها‬‫ی‬‫سادگ‬ ‫را‬‫موقت‬‫مسیرهای‬‫حکم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫که‬‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬ ‫همان‬‫در‬‫معاش‬‫و‬‫روزمرگی‬‫اسیر‬‫‌چنان‬‫ن‬‫آ‬‫بعد‬‫ولی‬‫دارند؛‬ ‫راهی‬‫که‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫یادمان‬‫که‬‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬‫موقت‬‫مسیرهای‬ ‫توجه‬‫با‬‫و‬‫‌ایم‬‫ه‬‫گرفت‬‫پیش‬‫در‬‫عمر‬‫تمام‬‫برای‬‫را‬‫موقتی‬ ‫زندگی‬‫‌ی‬‫ه‬‫ریش‬‫به‬‫تیشه‬‫واقع‬‫در‬،‫‌مان‬‫ف‬‫اهدا‬‫و‬‫آمال‬‫به‬ ‫(و‬‫تکنیک‬‫همان‬‫آن‬‫با‬‫مقابله‬‫راه‬‫بهترین‬.‫‌زنیم‬‫ی‬‫م‬‫خود‬ ‫است‬‫خود‬‫راحتی‬‫‌ی‬‫ه‬‫منطق‬‫‌کردن‬‫ک‬‫تر‬)‫استراتژی‬‫شاید‬ ‫را‬‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫نگه‬‫اضطرار‬‫وضعیت‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫که‬ ‫پرورش‬‫و‬‫باز‬‫ذهن‬‫همان‬،‫‌جمعی‬‫س‬‫حوا‬‫این‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫جمع‬ ‫را‬‫ما‬‫توانایی‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫شخص‬‫‌ی‬‫ه‬‫خالقان‬‫استعدادهای‬ ‫و‬‫‌دارد‬‫ی‬‫م‬‫‌مان‬‫ه‬‫نگ‬‫جوان‬،‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫گسترش‬‫روز‬‫به‬‫روز‬ .‫‌زند‬‫ی‬‫م‬‫رقم‬‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫بهتری‬ 118:‫مسلسل‬‫شماره‬ ‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬ Creativity View magazine 1576953614 :‫کدپستی‬ 30009900007777:SMS :‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬ :‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬ ‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬ ‫یاغچی‬ ‫حسین‬ ‫نصیری‬ ‫آرش‬ ‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬ ‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬ ‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬ ‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬ ‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬ 96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬ 82462150 :‫فکس‬ | 88528491 :‫تلفن‬ .‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬ 10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬ ‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬ ‫مهندس‬ ‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬ ‫بقوسیان‬ ‫ژان‬ ‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬ ‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬ ‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬ ‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ ‫بیمه‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬ afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com vafaee@khalaghiyat.com ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com boghossian@khalaghiyat.com emami@khalaghiyat.com khani@khalaghiyat.com rabani@khalaghiyat.com ‫باد‬ ‫تسلیت‬ ‫و‬ ‫تعزیت‬ ،‫حسینی‬ ‫عاشورای‬ ‫و‬ ‫تاسوعا‬ ‫در‬‫اول‬‫همراه‬‫نماینده‬‫و‬‫کارون‬‫همراه‬‫تجارت‬‫مدیرعامل‬،‫اسدزاده‬‫‌رضا‬‫د‬‫حمی‬:‫جلد‬‫روی‬‫عکس‬‫شرح‬ .‫کرد‬‫اهدا‬‫تریسی‬‫به‬‫را‬‫ایرانی‬‫ابریشمی‬‫فرش‬،‫روستا‬‫احمد‬‫دکتر‬‫حضور‬‫در‬‫و‬‫تریسی‬‫برایان‬‫همایش‬
 6. 6. 633 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers ،‫خالقیت‬‫مجله‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مجل‬ ‫است‬‫محتوامحور‬ ‫‌محور‬‫س‬‫عک‬‫نه‬‫و‬ ‫کاغذ‬‫نوع‬‫این‬‫و‬ ‫مطالعه‬‫برای‬ ‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬‫بسیار‬ ‫کاغذهای‬‫تا‬‫است‬ ‫نور‬‫که‬‫لوکسی‬ ‫و‬‫‌تابانند‬‫ی‬‫بازم‬‫را‬ ‫تصاویر‬‫انتشار‬‫برای‬ ‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫هنرپیش‬ ‫مناسب‬‫ورزشکاران‬ ‫است‬ 0936066-52 ‫جلد‬ ‫طراحى‬ ‫باالخره‬ ‫كه‬ ‫ممنون‬ ‫«س�لااااااام‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ».‫گرفته‬‫قشنگ‬‫صورت‬‫يك‬‫مجله‬ ‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫تح��والت‬ ‫پیگیر‬ ‫که‬ ‫س��پاس‬:‫خالقیت‬ .‫د‬‫هستی‬ 0917430-44 ‫به‬ ‫من‬ .‫نباشید‬ ‫خس��ته‬ ‫و‬ ‫س�لام‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫بودن‬ ‫مش��ترک‬ ‫س��ال‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خوبتان‬ ‫مجله‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬‫شاگردی‬‫امروز‬‫تا‬.‫باشم‬‫خودم‬‫پای‬‫روی‬‫توانستم‬ ‫‌ده‬‫ی‬‫م‬ ‫جواب‬ ‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫واقعا‬ ...‫ام��روز‬ ‫اما‬ ‫‌کردم‬‫ی‬‫م‬ ‫جهرم‬ ‫از‬ ‫م،اس��دی‬ .‫دارم‬ ‫دوس��تتان‬ .‫کنیم‬ ‫درکش‬ ‫باید‬ »‫فارس‬ ‫که‬ ‫خرسندیم‬ ‫بس��یار‬ ‫عزیز‬ ‫اس��دی‬ ‫جناب‬ :‫خالقیت‬ ‫دخیل‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫مثبت‬ ‫تحوالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودت��ان‬ ‫مجله‬ ‫شایس��ته‬ ‫پاس��خگوی‬ ‫همچنان‬ ‫امیدواریم‬ .‫‌دانی��د‬‫ی‬‫م‬ .‫باشیم‬‫مجله‬‫از‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫توقعات‬ 0919385-22 ‫اين‬‫که‬‫شما‬‫از‬‫فراوان‬‫س��پاس‬‫و‬‫س�لام‬‫«با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫من‬ .‫انداختي��ن‬ ‫راه‬ ‫رو‬ ‫‌الع��اده‬‫ق‬‫فو‬ ‫مجل��ه‬ ‫و‬ ‫مجموع��ه‬ ‫پيشرفت‬‫به‬‫‌مندم‬‫ه‬‫عالق‬.‫هستم‬‫مکانيک‬‫رشته‬‫دانشجوى‬ ‫خيلى‬ .‫‌کنم‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫خصوصى‬ ‫تدريس‬ .‫خيلى‬ ،‫رش��د‬ ‫و‬ ‫شرايطى‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ش��ما‬ ‫گروه‬ ‫با‬ ‫بشم‬ ‫مش��اوره‬ ‫دارم‬ ‫دوس‬ ‫فريد‬ ...،‫راز‬ ‫فيلم‬ ،‫ناخودآگاه‬‫ضمير‬ ‫راجب‬ .‫بگين‬‫شما‬ ‫که‬ ».‫شکرى‬ ‫مشاوران‬ ‫کلیه‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ .‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫موجود‬ ‫مجله‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫تحریری��ه‬ ‫اس��اتید‬ ‫و‬ ‫را‬‫عزیزان‬‫این‬‫ش��ماره‬‫تا‬‫بگیرید‬‫تماس‬‫ما‬‫با‬‫‌توانی��د‬‫ی‬‫م‬ .‫دهیم‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ 0935496-77 ‫لطفا‬،‫خوبتون‬‫بسیار‬‫مجله‬‫از‬‫تشکر‬‫و‬‫«باسالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫هم‬ ‫پروژه‬ ‫ومدیریت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫موفق‬‫افراد‬‫زندگینامه‬‫از‬‫چرا‬‫ضمن‬‫در‬،‫بگین‬‫تومجلتون‬ »!‫‌نویسید‬‫ی‬‫م‬‫مجلتون‬‫توی‬‫کمتر‬‫داخلی‬ ‫با‬‫اس��ت‬‫ممکن‬‫که‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫تا‬‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬‫ت�لاش‬ :‫خالقیت‬ ‫و‬‫کنیم‬‫مصاحبه‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫خودساخته‬‫کارآفرینان‬‫‌ترین‬‫ق‬‫موف‬ .‫دهیم‬‫امه‬‫د‬‫ا‬‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬‫شکل‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫روند‬‫این‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫تالش‬ 0913281-21 ‫را‬ ‫دکترمعدلی‬ ‫سمینار‬ ‫خواهشمندیم‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫نتوانستیم‬ ‫مسافت‬ ‫خاطردوری‬ ‫به‬ ‫ما‬ .‫برگزارکنید‬ ‫دوباره‬ ‫در‬ ‫سمینار‬ ‫از‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫آیا‬ .‫کنیم‬ ‫شرکت‬ ‫اول‬ ‫سمینار‬ ‫در‬ »‫هست؟‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫تماس‬ ‫معدلی‬ ‫جناب‬ ‫دفتر‬ ‫با‬ :‫خالقیت‬ ،‫بود‬‫موجود‬‫شما‬‫موردنظر‬‫همایش‬‫از‬‫فیلمی‬‫که‬‫صورتی‬ .‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫اختیارتان‬‫در‬‫حتما‬ 0913611-11 .‫خالقیت‬ ‫امیدبخش‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫راهم‬‫بتونم‬‫که‬‫امیدوارم‬‫و‬‫شدم‬‫آشنا‬‫مجله‬‫این‬‫با‬‫تازه‬‫من‬ ‫بلندی‬‫اهداف‬‫به‬‫زود‬‫‌های‬‫ی‬‫زود‬‫همین‬‫به‬‫و‬‫کنم‬‫پیدا‬‫رو‬ ».‫برسم‬ ‫دارم‬ ‫که‬ ‫مدنظرتان‬ ‫اهداف‬‫به‬‫که‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آرزو‬ ‫هم‬‫ما‬ :‫خالقیت‬ ‫جمع‬‫به‬‫که‬‫خوش��حالیم‬‫و‬‫یابید‬‫دس��ت‬‫زودتر‬‫هرچ��ه‬ .‫‌اید‬‫ه‬‫پیوست‬‫خالقیت‬‫خوانندگان‬ 0935729-46 ‫در‬‫را‬‫شما‬‫گزارش‬،‫امامی‬‫آقای‬‫خدمت‬‫سالم‬‫با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫خاطرات‬ ‫جای‬ ‫ولی‬ .‫بود‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫خوندم‬ ‫خالقیت‬ ‫مطلبی‬‫اولین‬‫همیشه‬.‫بود‬‫خالی‬‫عمر‬‫بیمه‬‫مورد‬‫در‬‫شما‬ .‫باشید‬‫موفق‬.‫شماست‬‫صفحه‬‫‌خونم‬‫ی‬‫م‬‫خالقیت‬‫در‬‫که‬ ».‫تبریز‬.‫بهار‬‫خ‬‫مطبوعاتی‬‫کیوسک‬‫از‬‫نوروزی‬‫رضا‬ ‫حمید‬ ‫استاد‬ ‫بیمه‬ ‫فروشندگی‬ ‫خاطرات‬ ‫ادامه‬ :‫خالقیت‬ ‫گرامی‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫تقدیم‬‫ش��ماره‬‫این‬‫در‬‫امامی‬ .‫است‬ ‫شده‬ 0936888-47 ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫31ساله‬ .‫دارم‬ ‫13س��ال‬ ‫«سالم‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫شیفتی‬ ‫کار‬ ‫از‬ .‫نرس��یدم‬ ‫هیچی‬ ‫به‬ .‫هستم‬ ‫بیمارستان‬ ».‫فرزاد‬‫کنم؟‬‫کار‬‫شدم.چه‬‫خسته‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس��ب‬ ‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫مطالعه‬ :‫خالقی�ت‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬ ‫یک‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ،‫بعد‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫دانش‬ ‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫توصی‬‫بهترین‬‫ذهنی‬‫‌های‬‫ه‬‫اندوخت‬‫مبنای‬‫بر‬ .‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫عزیز‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ 0914903-80 ‫نایل��ون‬‫داخ��ل‬‫مجل��ه‬‫گذاش��تن‬‫«ای��ده‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫بایگانی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مجل‬ ‫که‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫بسیارعالیس��ت‬ ».‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫هوش‬ ‫ضمیمه‬ ‫یا‬ ‫‌دی‬‫ی‬‫س‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬ :‫خالقیت‬ ‫نایلونی‬‫کاور‬‫در‬‫را‬‫مجله‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫منتش��ر‬‫کودکان‬‫مالی‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫تقدیم‬ 0936532-11 ‫واسه‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫کاغذ‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫الاقل‬ ‫کاش‬ ‫«ای‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫مطالب‬ .‫برد‬ ‫باالت��ر‬ ‫قیمتش��و‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫قبل‬ ‫مثل‬ ‫تهرانی��ا‬ ‫راستش‬ .‫شه‬ ‫چاپ‬ ‫خوب‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫استثنایی‬ ‫مجله‬ ‫نمیاد‬ ‫دلم‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کاغذ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫از‬ ».‫بزنم‬ ‫ورق‬ ‫رو‬ ‫ارجمند‬ ‫و‬ ‫دلسوز‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫خدمت‬ ‫باید‬ :‫خالقیت‬ ‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ش��مار‬ ‫در‬ ‫ک��ه‬ ‫‌ط��ور‬‫ن‬‫هما‬ ‫کنی��م‬ ‫ع��رض‬ ‫محتوامحور‬ ‫‌ای‬‫ه‬��‫مجل‬ ،‫خالقیت‬ ‫مجله‬ ‫دادی��م‬ ‫توضیح‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫کاغذ‬ ‫ن��وع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫‌محور‬‫س‬‫عک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫لوکس��ی‬ ‫کاغذهای‬ ‫تا‬ ‫اس��ت‬ ‫‌تر‬‫ب‬‫مناس‬ ‫بس��یار‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬��‫هنرپیش‬ ‫تصاویر‬ ‫انتش��ار‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌تابانن��د‬‫ی‬‫بازم‬ ‫را‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫ورزشکاران‬ ‫مجله‬ ‫قیمت‬ ،‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫کلی‬ ‫رویه‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫بیشتری‬ ‫مخاطبان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫نصف‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫گی��رد‬ ‫قرار‬ ‫شهرس��تان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫تهران‬ ‫شما‬ ‫از‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫اتخاذشده‬ ‫رویه‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫گون‬ ‫هستید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ .‫سپاسگزاریم‬‫صمیمانه‬ 0919120-83 ‫پنجره‬ ‫زحمتکش‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بچ‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫سالم‬ ‫«یه‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫امیدوارم‬‫و‬‫میاره‬‫وجد‬‫به‬‫منو‬‫شما‬‫مجله‬‫انصافا‬.‫خالقیت‬ ‫زمینه‬‫در‬‫مجله‬‫این‬‫نویسندگان‬‫از‬‫عضوی‬‫منم‬‫بیاد‬‫روزی‬ :‫داشتم‬‫انتقاد‬‫و‬‫پیشنهاد‬‫چند‬.‫بشم‬‫خالقیت‬‫و‬‫مدیریت‬ ‫هم‬‫موفقیتند‬‫استاد‬‫که‬‫فرهنگ‬‫ش��اهین‬‫اس��تاد‬‫از‬-1 ‫یک‬ -2...‫و‬‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬‫تهیه‬ ‫مصاحبه‬ ‫‌های‬‫ج‬‫پکی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫رو‬ ‫مجله‬ ‫آخر‬ ‫دوصفحه‬ ‫یا‬ ‫درباره‬ ‫عنب��ران‬ ‫مرحوم‬ ‫‌های‬‫م‬‫فیل‬ ‫مثل‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫مدی��ران‬ ‫طالیی‬ ‫کیف‬ ‫یا‬ ‫مال��ی‬ ‫موفقیت‬ ‫یا‬‫ثروتمندش��دن‬ ‫با‬‫دررابطه‬‫‌هایی‬‫ی‬‫باز‬‫یا‬‫‌آفرینان‬‫ت‬‫ثرو‬ ‫و‬ ‫زارعی‬ ‫اس��تاد‬ ‫بازی‬ ‫یا‬ ‫پول‬ ‫گردش‬ ‫مث��ل‬ ‫کارآفرینی‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ...‫و‬ ‫مال��ی‬ ‫دانش‬ ‫بورس‬ ‫جزوات‬ ‫ی��ا‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬ ‫بیاد‬ ‫نتونسته‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫بذارید‬ ‫برگزارشده‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دور‬ ‫برگزار‬‫سمینارهای‬‫یا‬‫‌ها‬‫م‬‫فیل‬‫یا‬‫کنه‬‫تهیه‬‫فیلمو‬‫سمینار‬ ‫برای‬ ‫مجله‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫جهان‬ ‫یا‬ ‫کش��ور‬ ‫س��طح‬ ‫در‬ ‫ش��ده‬ ».‫بذارید‬‫وجایزه‬‫کنید‬‫طراحی‬‫مسابقه‬-3‫بذارید‬‫فروش‬ ‫مجله‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌گذارید‬‫ی‬‫م‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬ ‫تا‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫حتم��ا‬ .‫هس��تید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ .‫کنیم‬‫عمل‬‫شما‬‫پیشنهادات‬‫به‬‫ممکن‬‫نهایت‬ 0912547-59 ‫افشار‬ ‫آقاي‬ ‫فروش‬ ‫مدرسه‬ ‫مطالب‬ ،‫سالم‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫ش��ما‬‫مجله‬‫در‬‫ايش��ان‬‫حضور‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫مفي��د‬‫بس��يار‬ »‫‌شود؟‬‫ي‬‫م‬‫برگزار‬‫کي‬‫ايشان‬‫سمينار‬.‫متشکريم‬ ‫محض‬ ‫یه‬ ‫ایشان‬ ‫همایش‬ .‫ش��ما‬ ‫از‬ ‫س��پاس‬ :‫خالقیت‬ ‫در‬ ‫برگزارکنندگان‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تاری��خ‬ ‫‌گیری‬‫م‬‫تصمی‬ .‫شد‬‫خواهد‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬ 0939521-51 ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫نیوشاعاشورزاده‬ ‫جناب‬ ‫به‬ ‫س�لام‬ « :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫مشخص‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫ورود‬ ‫کیوس��اکی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫به‬ .‫برخوردارید‬‫باالیی‬‫درایت‬‫و‬‫ه��وش‬‫میزان‬‫از‬‫که‬‫اس��ت‬ ‫و‬ 101‫‌های‬‫ی‬‫باز‬‫بتوانم‬‫چگونه‬‫که‬‫کنید‬‫راهنمایی‬‫لطفا‬ ‫تماس‬‫ایشان‬‫با‬‫یا‬‫کنم‬‫تهیه‬‫را‬‫ایشان‬‫مالی‬‫گردش‬ 102 ».‫مشهد‬‫از‬‫حیدری‬.‫بگیرم‬ ‫ناشران‬‫از‬‫یکی‬‫هستیم‬‫جریان‬‫در‬‫که‬‫جایی‬‫تا‬:‫خالقیت‬ ،‫انتشار‬‫محض‬‫به‬‫که‬‫‌ست‬‫ی‬‫باز‬‫این‬‫انتشار‬‫درصدد‬‫کشور‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫‌رسانی‬‫ع‬‫اطال‬‫مجله‬‫طریق‬‫از‬ ‫خالقیت‬‫با‬‫مثبت‬‫تحول‬ ‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ 3000 99 0000 7777
 7. 7. 7 Khalaghiyat.com ‫مدرسان‬ ‫موفقیت‬‫بزرگ‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬‫مالی‬ ‫وضعیت‬‫بهترین‬ ‫‌های‬‫ل‬‫سا‬‫در‬ ‫نه‬،‫کار‬‫آغازین‬ ‫و‬‫مزایا‬‫و‬‫حقوق‬ ‫که‬‫پول‬‫دریافت‬ .‫‌ست‬‫ی‬‫‌اندوز‬‫ه‬‫تجرب‬ ‫مطالعه‬‫با‬‫پس‬ ،‫مطالعات‬‫به‬‫عمل‬ ‫خود‬‫مالی‬‫آینده‬ ‫خداوند‬‫امید‬‫به‬‫را‬ ‫کنید‬‫شکوفا‬
 8. 8. 833 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫کارآفرینی‬Entrepreneurship ‫خوانندگان‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫کرم‬ ‫سلطان‬ ،‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫طالیی‬‫اه‬‫ر‬‫یک‬‫تجاری‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫رسمایه‬‫تامین‬ ‫خوار‬ ‫زباله‬ ‫‌ه�ای‬‫م‬‫کر‬ ‫از‬ ‫بگویید؟‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫برا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ک�ه‬ ‫باش�د‬ ‫جالب‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫برا‬ ‫ش�اید‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫شناس�ایی‬ ‫خاکی‬ ‫کرم‬ ‫گونه‬ 4۰۰ ‫زمین‬ ‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫صرفا‬ ‫بقیه‬ ‫کار‬ ،‫معدودی‬ ‫تعداد‬ ‫زدن‬ ‫ش�خم‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫هم‬ ‫مع�دود‬ ‫تعداد‬ ‫آن‬ ‫اس�ت؛‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ...‫و‬ ‫آنزیم‬ ،‫ویتامین‬ ،‫پروتئین‬ ،‫زمین‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫البته‬ ،‫باارزش‬ ‫و‬ ‫ش�ده‬ ‫غنی‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫طال‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫کثی�ف‬ ‫زباله‬ ‫قولی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫آش�غال‬ ،‫هزینه‬ ‫ب�دون‬ !‫طالیی‬ ‫چه‬ ‫ه�م‬ ‫آن‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ !‫ما‬ ‫برای‬ ‫مشقت‬ ‫و‬ ‫سختی‬ ‫این‬ ‫ب�ه‬ ‫که‬ ‫ش�د‬ ‫چ�ه‬ ‫شدید؟‬ ‫عالقمند‬ ‫موضوع‬ ،‫داشتم‬ ‫گاوداری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌جا‬‫ن‬‫هما‬ ‫و‬ ‫ش�دم‬ ‫آش�نا‬ ‫‌ها‬‫م‬‫کر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫حیوانی‬ ‫فضوالت‬ ‫کرم‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫افتادم‬ ‫فکر‬ ‫سال‬ ‫بخورد؟‬ ‫هم‬ ‫زباله‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آیا‬ ،‫‌خورد‬‫ی‬‫م‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫ک�رم‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ۱۳۸۷ ‫این‬ .‫کردم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫آزمایش‬ ‫این‬ ‫س�طل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫اعضای‬ ‫ص�دای‬ ‫اوایل‬ ‫‌ه�ا‬‫م‬‫کر‬ ‫با‬ ‫م�ن‬ ‫کار‬ .‫بود‬ ‫درآورده‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خانواده‬ ‫موف�ق‬ ‫را‬ ‫خ�ود‬ ‫آی�ا‬ ‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬ ‫صفر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نس�بی‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫‌دانم‬‫ی‬‫م‬ ‫موفق‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫من‬ .‫نیست‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫ولی‬ ‫‌گوین�د‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫ای�ن‬ ‫هم‬ ‫دیگ�ران‬ ‫البت�ه‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫‌دان�م‬‫ی‬‫م‬ ‫نس�بی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقی�ت‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫‌کن�م‬‫ی‬‫نم‬ ‫ارزیابی‬ ‫پ�ول‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خ�ودم‬ ‫‌ش�ان‬‫ی‬‫برا‬ ‫‌توانم‬‫ی‬‫م‬ ‫ک�ه‬ ‫اف�رادی‬ ‫تع�داد‬ .‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫ارزیابی‬ ،‫کنم‬ ‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫روی‬ ،‫خود‬ ‫تولیدات‬ ‫در‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫کرد‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫صادرات‬ ‫اقدام‬ ‫ب�ار‬ ‫ی�ک‬ ‫ص�ادرات‬ ‫خص�وص‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫هزارت�ن‬ ۲۰۰ ‫س�فارش‬ .‫کردیم‬ ‫باید‬ ‫ت�ازه‬ .‫گرفتی�م‬ ‫ه�م‬ ‫را‬ ‫عربس�تان‬ ‫و‬ ‫مص�ر‬ ‫کیفی�ت‬ ‫و‬ ‫‌کردی�م‬‫ی‬‫م‬ ‫اخ�ذ‬ ‫اس�تاندارد‬ ‫تاییدی�ه‬ ‫تایید‬ ‫ایتالیایی‬ ‫واس�ط‬ ‫خری�دار‬ ‫توس�ط‬ ‫محصول‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫توافق‬ ‫الزم‬ ‫مس�تندات‬ ‫نوع‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌ش�د‬‫ی‬‫م‬ ‫شود‬ ‫پیاده‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫بس�ت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫پاکتها‬ ‫روی‬ ‫تا‬ ‫محصول‬ ‫نداش�تن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ...‫و‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موف�ق‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫ب�ه‬ .‫نشدیم‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫سلجوقی‬ ‫مهندس‬ ‫‌های‬‫خ‬‫پاس‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫‌های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫قبل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬ ‫در‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫جوا‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬
 9. 9. 9 Khalaghiyat.com ‫چه‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫درح�ال‬ ‫هستید؟‬ ‫روبرو‬ ‫موانعی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫داری�م‬ ‫فرهنگی‬ ‫مش�کل‬ ‫ما‬ ‫تغییر‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫باورهای‬ ‫باید‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫‌بر‬‫ه‬‫هزین‬ ‫فرهن�گ‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫طبع�ا‬ .‫کند‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫دس�تگا‬ ‫یاری‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫‌بر‬‫ن‬‫زما‬ ‫متاسفانه‬ .‫دارند‬ ‫کافی‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫‌طلبد‬‫ی‬‫م‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫س�یما‬ ‫و‬ ‫صدا‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫همکاری‬ ‫خوب‬ ‫چ�ه‬ ‫آین�ده‬ ‫ب�رای‬ ‫دارید؟‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫برنام‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ،‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫فک�ر‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫ب�ه‬ ‫من‬ ‫اس�ت‬ ‫طبیعی‬ ‫اس�ت؛‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫‌های‬‫ش‬‫بخ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پایدار‬ ‫اش�تغال‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫بهر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫س�الم‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫کلیدی‬ ‫مبادرت‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ش�هروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫زمین‬ ‫خوشه‬ ‫تعاونی‬ ‫ش�رکت‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫قابل‬ ‫زی�ر‬ ‫نش�انی‬ ‫به‬ ‫‌ای�م‬‫ه‬‫کرد‬ ‫س�الم‬ .‫است‬ ‫دسترسی‬ WWW.HECC.IR ‫در‬ ‫شغل‬ ‫این‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫زمینه‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫زد‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫به‬ ‫ش�اید‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫زد‬ ‫متعددی‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫دس�ت‬ ‫من‬ ‫کاری‬ ‫رزومه‬ ‫صفحه‬ ۳۰ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫من‬ ‫اما‬ ‫نکنید‬ ‫باور‬ .‫دارم‬ ‫کاری‬ ،‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌اید؟‬‫ه‬‫برد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫دریافت‬ ‫دول�ت‬ ‫س�وی‬ ‫از‬ ‫حمایتی‬ ‫هی�چ‬ ‫من‬ ‫با‬ ،‫‌ام‬‫ه‬‫ک�رد‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫کاری‬ ‫ه�ر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫نک�رد‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫شخصی‬ ‫هزینه‬ ‫بوده‬‫زیاد‬‫هم‬‫بسیار‬‫البته‬‫که‬ .‫است‬ ‫مش�کل‬ ‫بزرگترین‬ ‫جوان‬ ‫یک‬ ‫س�رمایه‬ ،‫خود‬ ‫کس�ب‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دارید؟‬‫مشکل‬‫این‬‫رفع‬‫برای‬‫‌ای‬‫ه‬‫توصی‬‫چه‬‫شما‬،‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬‫نشده‬‫مشخص‬‫تفاوتش‬‫پول‬‫با‬‫س�رمایه‬‫ما‬‫کش�ور‬‫در‬‫چون‬ !‫سرمایه‬‫نه‬‫‌داند‬‫ی‬‫م‬‫پول‬‫را‬‫مشکلش‬‫ایرانی‬‫جوان‬‫بگویید‬‫باید‬‫اصل‬ ‫یا‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫س�رمایه‬ .‫ش�ویم‬ ‫قائل‬ ‫تفاوت‬ ‫س�رمایه‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫تقسیم‬‫مالی‬‫و‬‫معنوی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫به‬‫کش�وری‬‫و‬‫شهری‬،‫س�ازمانی‬ ‫این‬‫مجموع‬‫در‬‫و‬‫است‬‫مادی‬‫و‬‫پولی‬‫سرمایه‬‫دو‬‫از‬‫متش�کل‬‫مالی‬‫س�رمایه‬‫که‬ ،‫دیگر‬‫عبارت‬‫به‬.‫است‬‫درصد‬۳‫از‬‫کمتر‬‫یافته‬‫توسعه‬‫کشورهای‬‫در‬‫مالی‬‫سرمایه‬ ‫و‬‫است‬ ‫درصد‬ ‫س�ه‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬‫نامیده‬‫ایرانی‬ ‫جوانان‬‫مش�کل‬‫نام‬ ‌‫ه‬‫ب‬‫آنچه‬ ‫ارتباطاتی‬‫و‬‫سازمانی‬،‫اجتماعی‬،‫انسانی‬‫سرمایه‬‫چهار‬‫از‬‫خود‬‫که‬‫معنوی‬‫سرمایه‬ ‫تشکیل‬‫را‬‫درصد‬ ۸۴‫از‬‫بیش‬‫یافته‬‫توس�عه‬‫کشورهای‬‫در‬‫است‬‫شده‬‫تش�کیل‬ ‫این‬‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫که‬‫است‬‫همین‬‫ایران‬‫مردم‬‫و‬‫ایرانی‬‫جوانان‬‫مش�کل‬.‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫همین‬‫به‬‫بدهیم؛‬‫توسعه‬‫را‬‫آن‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬‫نه‬‫و‬‫چیست؟‬‫چهارگانه‬‫‌های‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫هم‬‫کنترلی‬‫و‬‫نظارت‬‫و‬‫حسابداری‬‫هیچ‬‫نیز‬‫آن‬‫روی‬‫که‬‫هست‬‫هم‬‫خاطر‬ .‫نداریم‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫پروتئین�ی‬ ‫ک�رم‬ ‫پرورش‬ ‫ش�غل‬ ‫همین‬ ‫مثال‬ ‫ب�رای‬ ‫کرم‬‫مش�ت‬‫یک‬‫با‬‫صرفا‬‫کنید‬‫باور‬،‫خودمان‬‫کرمداری‬ .‫است‬‫انجام‬‫قابل‬،‫معنوی‬‫سرمایه‬‫با‬‫البته‬‫و‬ ‫هم‬ ‫بخواهی�د‬ ‫اگ�ر‬ ،‫کنید‬ ‫آغ�از‬ ‫صف�ر‬ ‫از‬ ‫اکن�ون‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ش�روع‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫قبال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بهت�ر‬ ‫را‬ ‫مس�یری‬ ‫تغییر‬ ‫کنم‬ ‫ش�اید‬‫‌ام‬‫ه‬‫پیم�ود‬‫ک�ه‬‫مس�یری‬ .‫نکنم‬‫انتخاب‬ ‫با‬‫را‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬‫و‬‫مشاغل‬‫کدام‬ ‫‌دانید؟‬‫ی‬‫م‬‫مناسب‬‫کشور‬‫حاضر‬‫حال‬‫شرایط‬ ۳‫میالدی‬۲۰۴۵‫سال‬‫در‬‫شده‬‫که‬‫برآوردی‬‫به‬‫توجه‬‫با‬ ‫بخش‬‫در‬‫درصد‬۴‫و‬‫کشاورزی‬‫بخش‬‫در‬‫دنیا‬‫شاغلین‬‫درصد‬ ‫بخش‬ ‫باید‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫خدمات‬ ‫بخ�ش‬ ‫در‬ ‫درصد‬ ۹۳ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫توجه‬‫با‬‫بازهم‬‫البته‬‫باشد‬‫مدنظر‬‫‌ای‬‫ه‬‫توسع‬‫بخشهای‬‫از‬‫یکی‬‫خدمات‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ش�ده‬ ‫موجب‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫و‬ ‫ش�ویم‬ ‫غافل‬ ‫نباید‬ ‫بازگشت‬‫نرخ‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫همچنین‬.‫کنیم‬‫حرکت‬‫نتوانیم‬‫بیکران‬‫دریای‬‫این‬ ‫بازگشت‬‫نرخ‬‫کنار‬‫در‬‫است‬‫درصد‬ ۳۰۰۰‫که‬‫توس�عه‬‫و‬‫تحقیق‬‫در‬‫س�رمایه‬ ‫تا‬ ۱۰‫که‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۱۲‫تا‬ ۴‫که‬ ‫کشاورزی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫سرمایه‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ۴۰‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫اس�ت‬ ‫درصد‬ ۲۰ ‫با‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫یعنی‬ ‫دید؛‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقوله‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫هر‬‫به‬.‫توسعه‬‫و‬‫تحقیق‬‫با‬‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫فناوری‬‫زیرساخت‬ ‫سرمایه‬‫افزایش‬‫و‬‫شد‬‫عرصه‬‫این‬‫وارد‬‫هوشمندانه‬‫باید‬‫حال‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫س�رمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫معنوی‬ .‫داد‬‫قرار‬‫دولتی‬‫و‬‫صنعتی‬،‫آموزشی‬‫مراکز‬‫کار‬ ‫مصرف‬ ‫ش�ما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫تولی�د‬ ،‫مقابل�ش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است؟‬‫چگونه‬ ‫حیف‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫بیش�تر‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫چنان‬‫ما‬‫نیز‬‫دیگ�ر‬‫طرف‬‫از‬.‫اس�ت‬‫میل‬‫و‬ ‫قوانین‬‫ب�ا‬‫س�نگین‬‫بوروکراس�ی‬‫اس�یر‬ ‫که‬ ‫هستیم‬ ‫‌کننده‬‫ج‬‫فل‬ ‫و‬ ‫پاگیر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫محکوم‬ ‫و‬ ‫زمینگیر‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫شکست‬‫به‬ ‫ایران�ی‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫شکایت‬‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬‫واردات‬‫از‬‫همیشه‬ ‫کرد؟‬‫باید‬‫چه‬‫زمینه‬‫این‬‫در‬‫دارد؛‬ ‫ش�ده‬ ‫‌ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫که‬ ‫صورت�ی‬ ‫در‬ ‫واردات‬ ‫اما‬ ،‫اس�ت‬ ‫خوب‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫ب�رای‬ ‫باش�د‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫نظام‬ ‫‌رویه‬‫ی‬‫ب‬ ‫واردات‬ ‫همیشه‬‫که‬‫هستند‬‫هم‬‫بازار‬‫در‬‫فعاالن‬‫برخی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هس�تند‬ ‫سودش�ان‬ ‫دنب�ال‬ ‫ب�ه‬ ‫پای‬ ‫جلوی‬ ‫س�نگ‬ ‫شده‬ ‫که‬ ‫طریقی‬ .‫‌اندازند‬‫ی‬‫م‬‫تولیدکننده‬
 10. 10. 1033 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫بگذریم‬‫انع‬‫و‬‫م‬‫از‬‫چگونه‬ ‫نیم‬‫ز‬‫ب‬‫دور‬‫ا‬‫ر‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫یا‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫مصاحب‬‫و‬‫مقاالت‬‫سلسله‬‫در‬‫تاکنون‬:‫نصیری‬‫آرش‬ ‫در‬‫‌هایی‬‫ه‬‫اید‬،‫شده‬‫چاپ‬‫خالقیت‬‫در‬‫جهانگیری‬‫دکتر‬‫از‬‫که‬ ‫که‬‫شدخ‬‫معرفی‬‫عزیز‬‫خوانندگان‬‫شما‬‫به‬‫خوداشتغالی‬‫زمینه‬ ‫شماره‬‫این‬‫از‬.‫است‬‫بوده‬‫طبیعت‬‫و‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫عمدتا‬ ‫دکتر‬.‫کنیم‬‫مطرح‬‫را‬‫صنعت‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫داریم‬‫قصد‬ ‫صنعتگر‬‫کارآفرین‬‫یک‬‫عن�وان‬‫به‬‫‌ها‬‫ل‬‫س�ا‬‫خود‬‫جهانگیری‬ ‫مدیریت‬‫آن‬‫در‬‫یا‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬‫را‬‫کارخانه‬‫چندین‬‫و‬‫بوده‬‫مطرح‬ ‫شما‬‫برای‬‫حتما‬‫صنعت‬‫زمینه‬‫در‬‫او‬‫‌های‬‫ه‬‫اید‬‫شنیدن‬‫و‬‫کرده‬ ‫بگوییم‬‫هم‬‫را‬‫این‬‫باید‬.‫بود‬‫خواهد‬‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬‫و‬‫راهگشا‬‫ما‬‫و‬ ‫مجله‬‫در‬‫هنوز‬‫هم‬‫کشاورزی‬‫زمینه‬‫در‬‫خوداشتغالی‬‫بحث‬‫که‬ ‫نزدیک‬‫آینده‬‫در‬‫خدا‬‫امید‬‫به‬‫و‬‫دارد‬‫وی�ژه‬‫جایگاه‬‫خالقیت‬ ‫کش�اورزی‬‫محصوالت‬‫بازرگانی‬‫بحث‬‫خصوص‬‫به‬،‫بحث‬‫این‬ .‫گرفت‬‫خواهیم‬‫پی‬‫را‬ ‫مقدمه‬ ‫به‬‫که‬‫دوستانی‬‫به‬‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬‫اختصاص‬‫را‬‫بخش‬‫این‬‫ش��ماره‬‫این‬‫از‬ ‫را‬‫ش��ما‬‫باید‬،‫بحث‬‫این‬‫به‬‫ورود‬‫از‬‫قبل‬.‫عالقمندند‬‫تولید‬‫و‬‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ل‬‫قب‬ ‫و‬‫کنم‬‫آش��نا‬ ‫کنیم‬‫مطرح‬ ‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬‫عناوینی‬‫با‬ .‫بزنم‬‫حرف‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫تاریخچه‬‫درباره‬‫شما‬‫با‬‫‌خواهم‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬‫اروپایی‬‫کش��ورهای‬‫به‬‫ایران‬‫پای‬‫که‬‫بود‬‫قاجار‬‫حکومت‬‫اواخ��ر‬ ‫آن‬‫‌های‬‫ت‬‫شخصی‬‫و‬‫صنعتمردان‬‫و‬‫کرد‬‫سفر‬‫دوبار‬‫پادشاه‬‫خود‬.‫شد‬ ‫را‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫بنیانگذار‬‫شاید‬.‫شدند‬‫صنعت‬‌‫ه‬‫عرص‬‫وارد‬‫روزگار‬ ‫عنوان‬‫به‬.‫کرد‬‫ایران‬‫در‬‫متعددی‬‫کارهای‬‫که‬‫بدانیم‬‫‌الدوله‬‫ع‬‫صنی‬‫باید‬ ‫سرچشمه‬ ‫خیابان‬ ‫به‬ ،‫آمد‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫ژنراتور‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫ش��ب‬ ‫هر‬ ‫خیابان‬ ‫این‬ ‫موقع‬ ‫آن‬ .‫برق‬ ‫چراغ‬ ‫‌گفتند‬‫ی‬‫م‬ ،‫‏‬‫د‬‫آر‬‫سیلوهای‬ ‫‏‬،‫قند‬‫کارخانجات‬‫بعدها‬.‫‌شد‬‫ی‬‫م‬‫روشن‬‫ژنراتور‬‫برق‬ ‫دیدبانی‬‫مثل‬‫دیگری‬‫بزرگ‬‫و‬‫کوچک‬‫صنایع‬‫و‬‫سیمان‬،‫‏‬‫ی‬‫نس��اج‬ ‫کش��ور‬‫در‬‫متعدد‬‫قند‬‫کارخانجات‬،‫‏‬‫ی‬‫ر‬‫چیت‬‫نس��اجی‬،‫‏‬‫س‬‫چالو‬ .‫بودند‬‫ما‬‫کشور‬‫در‬‫صنعت‬‫سرآغاز‬‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬‫که‬‫شد‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬ ‫نه؟‬ ‫یا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫ش��د‬ ‫صنعتی‬ ‫اصوال‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫ش��دیم‬ ‫صنعتی‬ ‫چگونه‬ ‫م��ا‬ ‫غربی‬ ‫سرمنشاء‬ ‫بیش��تر‬ ‫آمده‬ ‫‌وجود‬‫ه‬‫ب‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنایعی‬ ‫الگوهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنایعی‬ ‫‏‬‫ا‬‫آمریک‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫بخشی‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫از‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬ .‫دارد‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بیاوریم‬ ‫کشور‬ .‫ش��د‬ ‫تبدیل‬ ...‫و‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ،‫‏‬‫د‬‫فوال‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫واحد‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬ ‫کپی‬ ‫بود‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫صرفا‬ ‫‌آوردیم‬‫ی‬‫م‬ ‫کش��ور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنایع‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫ما‬ ‫ابزارهایی‬‫چه‬،‫کنیم‬‫مصرف‬‫‌ای‬‫ه‬‫اولی‬‫مواد‬‫چه‬‫ما‬‫که‬‫‌دادند‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫‌ای‬‫ه‬‫نسخ‬.‫‌کردیم‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬‫این‬‫و‬‫داشتیم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫دوران‬‫آن‬‫در‬‫چون‬‫و‬‫کنیم‬‫تولید‬‫محصولی‬‫چه‬‫و‬‫باش��یم‬‫داش��ته‬ ‫بس��ت؛‬‫بر‬‫رخت‬‫ایران‬‫از‬‫نوآوری‬‫و‬‫خالقیت‬،‫کارآفرینی‬،‫‌ش��د‬‫ی‬‫م‬‫تمام‬‫راحت‬‫و‬‫ارزان‬‫بس��یار‬‫ما‬‫برای‬ ‫از‬.‫کنیم‬‫پیدا‬‫راهکار‬‫و‬‫کنیم‬‫اندیشه‬‫که‬‫نداشتیم‬‫احتیاجی‬‫‌وبیش‬‫م‬‫ک‬‫ما‬‫و‬‫است‬‫اختراع‬‫مادر‬،‫احتیاج‬‫چون‬ ‫تولیدی‬‫کاالی‬‫‌‌کردیم‬‫می‬‫فکر‬‫‌رسید‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫دست‬‫به‬‫مجانی‬‫درحد‬‫و‬‫ارزان‬‫قیمت‬‫با‬‫هم‬‫نفتی‬‫درآمد‬‫که‬‫‌جایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌‌کردیم‬‫می‬ ‫کارخانه‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫انرژی‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫ما‬ .‫اس��ت‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫بس��یار‬ ‫ما‬ ‫ایجاد‬ ‫اشتغال‬ ‫چون‬ ‫اما‬ ‫‌دادیم؛‬‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ،‫‏‬‫ت‬‫صنع‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ .‫داشتیم‬ ‫درآمد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دالر‬ ‫هشتصد‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫نفت‬ ‫که‬ ‫بودیم‬ ‫دلخوش‬ ‫ما‬ ،‫نداشت‬ ‫قیمتی‬ ‫هم‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫جهانی‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫امروز‬ .‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫سود‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫تصور‬ ‫و‬ ‫‌‌کنیم‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫خرج‬ ،‫‌آمد‬‫ی‬‫درم‬ ‫دالر‬ ‫صد‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫ما‬.‫بپردازیم‬‫جهانی‬‫قیمت‬‫به‬‫را‬‫انرژی‬‫هزینه‬‫است‬‫قرار‬‫چون‬‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬‫مختل‬‫یا‬‫تعطیل‬‫یا‬‫کشور‬‫صنایع‬‫درصد‬‫هشتاد‬،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫نزدیک‬ ‫با‬‫را‬‫ما‬‫باید‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬.‫بود‬‫کارآفرینی‬‫و‬‫خالقیت‬‫و‬‫تحول‬ ‫حال‬‫در‬‫سرعت‬‫به‬‫دنیا‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫گذراندیم؛‬‫شیوه‬‫این‬‫به‬‫را‬‫بیستم‬‫قرن‬‫تمام‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫ی‬‫صنعت‬‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬،‫‏‬‫د‬‫دا‬‫رخ‬‫‌ها‬‫ه‬‫دانشگا‬‫سطح‬‫در‬‫گوناگون‬‫تحوالت‬‫بیستم‬‫قرن‬‫طول‬‫تمام‬‫در‬.‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬‫آشنا‬‫دنیا‬‫روز‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ .‫هستیم‬ ‫حد‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫ماندیم‬ ‫دانشگاه‬ ‫اول‬ ‫نسل‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫آمدند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خالقیت‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫الگوها‬ ‫که‬ ‫دیدیم‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫آشنا‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اصال‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫تئوری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫به‬ ‫‌آورد؛‬‫ی‬‫درم‬ ‫پا‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ،‫بود‬ ‫ما‬ ‫کاالی‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫برابر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کاالهایی‬ ‫با‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫رقابت‬ ‫تایوان‬ ‫یا‬ ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫کشوری‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫چون‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ ‫گردشگری‬ ‫به‬ ‫قاره‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫حقوق‬‫با‬‫که‬‫چین‬‫کشور‬‫با‬‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬‫بنابراین‬‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫کار‬‫کارخانه‬‫در‬‫دالری‬‫‌هزار‬‫ه‬‫س‬‫دستمزد‬‫حداقل‬‫با‬‫کشورشان‬‫مردم‬‫و‬ ‫‏‬‫ت‬‫باالس‬‫سرانه‬‫درآمد‬‫سطح‬‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬‫در‬ ‫و‬‫اش��کاالت‬‫چه‬‫که‬‫کنیم‬‫فکر‬‫این‬‫به‬‫باید‬‫برویم‬‫پیش‬‫بحث‬‫این‬‫در‬‫که‬‫آن‬‫برای‬.‫نیس��تند‬‫هم‬‫الگو‬‫تغییر‬‫به‬‫قادر‬‫و‬‫کنند‬‫رقابت‬،‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬‫تولید‬‫به‬‫ماه‬‫در‬‫دالر‬‫ش��صت‬ ‫کنیم؟‬‫صادر‬‫را‬‫خود‬‫کاالی‬‫‌توانیم‬‫ی‬‫نم‬‫چرا‬‫‌شویم؟‬‫ی‬‫نم‬‫رقابتی‬‫چرا‬.‫نیاموزیم‬‫را‬‫مدرن‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫ما‬‫که‬‫شد‬‫باعث‬‫الگوهایی‬ ‫اول‬ ‫قسمت‬ -‫صنعت‬ ‫بخش‬ ‫جهانگیری؛‬ ‫دکتر‬ ‫اشتغال‬ ‫بانک‬
 11. 11. 11 Khalaghiyat.com ‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬‫راهکارهای‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫چال‬ ‫بگذاریم‬‫را‬‫‌مان‬‫ث‬‫بح‬‫از‬‫بخش‬‫یک‬‫باید‬‫دهیم‬‫جواب‬‫سواالت‬‫این‬‫به‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫برای‬ ‫به‬ .‫رو‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهای‬ ‫بر‬ ‫بگذاریم‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫‌رو‬‫ش‬‫پی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫چال‬ ‫بر‬ .‫کنیم‬‫تحمل‬‫را‬‫سربار‬‫هزینه‬165‫از‬‫بیش‬‫ما‬‫کاال‬‫یک‬‫تولید‬‫برای‬‫مثال‬‫عنوان‬ ‫راننده‬،‫باغبان‬،‫‏‬‫ن‬‫نگهبا‬‫از‬‫که‬‫‌بینید‬‫ی‬‫م‬‫کنید‬‫مراجعه‬‫کارخانه‬‫یک‬‫به‬‫شما‬‫اگر‬ ،‫بازخرید‬ ،‫پاداش‬ ،‫عیدی‬ ،‫حقوق‬ ،‫‌کار‬‫س‬‫لبا‬ ،‫اتوبوس‬ ،‫سرآش��پز‬ ،‫س��رویس‬ ‫ما‬‫که‬‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫باعث‬‫فوتبال‬‫تیم‬‫حتی‬‫و‬‫بیمه‬،‫مالیات‬،‫گاز‬،‫آب‬،‫برق‬،‫سنوات‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬‫این‬‫تمام‬‫امروز‬‫‌های‬‫ت‬‫صنع‬‫در‬‫که‬‫حالی‬‫در‬‫نباشد؛‬‫رقابت‬‫به‬‫قادر‬ ‫پیدا‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫پنج‬‫به‬‫سربار‬‫هزینه‬ 165‫این‬‫تمام‬‫و‬‫شده‬‫حذف‬‫سربار‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫تولیدکننده‬ ‫ش��ده‬ ‫تصویب‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫گوناگ��ون‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ،‫زندانیان‬‫امور‬‫برای‬‫درصدی‬،‫احمر‬‫هالل‬‫برای‬‫درصدی‬،‫‏‬‫ش‬‫پرور‬‫و‬‫آموزش‬ ‫‌‌ای‬‫تولیدکننده‬ ...‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ،‫بدنی‬ ‫تربیت‬ ‫برای‬ ‫درصدی‬ ‫چک‌های‬ ‫و‬ ‫هدایا‬ ‫و‬ ‫تبلیغ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیس��ت‬ ‫خود‬ ‫کاالی‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نکردیم‬ ‫کمکش‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫ت�لاش‬ ‫دارد‬ ‫امانی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫‌دار‬‫ت‬‫م��د‬ ‫نگارش‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫گذاشتیم‬ ‫او‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ 16 ‫بلکه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نبود‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫باتجرب‬ ‫صنعتکار‬ ‫یک‬ ‫قوانین‬ ‫یعنی‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫ژاپن‬ ‫در‬ .‫بدهد‬ ‫تغییر‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫نگاه‬ ‫درست‬ ،‫زده‬ ‫کارخانه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫عاش��قی‬ ‫اگر‬ .‫اشتغال‬ ‫هسته‬ ‫کارخانه‬‫آن‬‫حقیقت‬‫در‬‫اما‬‫اوست‬‫مال‬‫کارخانه‬‫آن‬‫ظاهر‬‫در‬‫که‬‫اس��ت‬ ‫ش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫نم‬ ‫هرگز‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫دولت‬ ‫مال‬ ‫دوم‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫برود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫اش��تغال‬ ‫که‬ ،‫‏‬‫د‬‫سیص‬ ‫کارخانجات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫صنعتی‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ .‫اس��ت‬ ‫نرسیده‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫هیچ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫تاریخی‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫چهارصد‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫عاشقی‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫صنعت‬ ‫‌‌رسد؟‬‫نمی‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫نس��ل‬ .‫‌رود‬‫ی‬‫م‬‫بین‬‫از‬،‫عاشق‬‫آن‬‫مرگ‬‫با‬‫و‬‫‌آید‬‫ی‬‫م‬‫دنیا‬‫به‬‫‌‌کند‬‫می‬‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫بنده‬ ‫عرایض‬ ‫موید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫‌شماری‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌های‬‫ل‬‫مثا‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫سربار‬‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬،‫ارز‬‫نرخ‬،‫‏‬‫م‬‫تحری‬‫شامل‬‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬‫ما‬‫پس‬.‫است‬ ‫و‬‫داریم‬‫صنعتکار‬‫یک‬‫روی‬‫پیش‬‫گیر‬‫پا‬‫و‬‫دست‬‫قوانین‬،‫‌کاری‬‫ی‬‫کپ‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫قرار‬‫تنگنا‬‫در‬‫را‬‫ما‬‫‌ها‬‫ن‬‫همی‬ ‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫خواهیم‬ ‫ی��اد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آین��ده‬ ‫‌ه��ای‬‫و‬‫گفتگ‬ ‫سلس��له‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫فرار‬ ‫‌ها‬‫د‬‫تهدی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬ ‫ب��ا‬ ‫آیا‬ .‫بزنیم‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫تهدیده��ا‬ ‫ای��ن‬ ‫شناختی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫آش��نا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫آیا‬ ‫داریم؟‬ ‫کنیم؟‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫اولی‬ ‫نفر‬ ‫میلیارد‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫که‬ ‫همسایه‬ ‫کش��ور‬ ‫پانزده‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫نیازهای‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫دارند‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫بود‬ ‫قادر‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫آیا‬ ‫کنیم؟‬ ‫شویم‬ ‫دیگری‬ ‫خط‬ ‫وارد‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫‌آالت‬‫ن‬‫ماشی‬ ‫همان‬ ‫یک‬ ‫رونق‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫(یعنی‬ ‫بدهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نش��ود‬ ‫تعطیل‬ ‫کارخانه‬ ‫آن‬ ‫رفت‬ ‫بی��ن‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫دیگری‬ ‫محصول‬ ‫باش��یم‬ ‫قادر‬ ‫ابزار‬ ‫جایگزینی‬ ،‫‏‬‫ت‬‫قیم‬ ‫‌آوردن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫‏‬،‫کیفیت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ .)‫بمانیم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ،‫است‬ ‫فراوان‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫ضایعات‬ ،‫مواد‬ .‫‌ایم‬‫ه‬‫نکرد‬ ‫کافی‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫هرگز‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫و‬ ،‫قطعات‬ ‫مونتاژ‬ ،‫خانگی‬ ‫مشاغل‬ ،‫‏‬‫ت‬‫کارخانجا‬ ‫خالی‬ ‫ظرفیت‬ ‫مغفول‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫هم��ه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ج��رات‬ ‫و‬ ‫جس��ارت‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫امی��دوارم‬ .‫اس��ت‬ ‫مانده‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫آش��نا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫تاریخی‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اوال‬ ،‫‏‬‫ا‬‫‌وگوه‬‫ت‬‫گف‬ ‫شویم‬ ‫آشنا‬ ‫هست‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ش‬‫چال‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ،‫کند‬ ‫کش��ورها‬ ‫برخی‬ ‫ببینیم‬ ‫تا‬ ‫بگردیم‬ ‫راه��کار‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بع��د‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫بازارهای‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫توانس��ت‬ ‫ان��دک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫س��رمای‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫با‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫گزار‬ ‫سلس��له‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنن��د‬ ‫خ��ود‬ ‫آن‬ ‫آز‬ ‫را‬ ‫موانع‬ ‫دورزدن‬ ‫و‬ ‫راهکار‬ ‫و‬ ‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫آشنا‬ ‫مس��ائل‬ ‫این‬ ‫تک‌تک‬ ‫همت‬ ‫یکم‬ ‫‌و‬‫ت‬‫بیس‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌آموزیم‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ .‫‌‌گماریم‬‫می‬
 12. 12. 1233 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ TOP 10 ‫نفره‬‫ده‬‫فهرست‬ ‫ترین‬‌‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬ ‫دنیا‬‫میلیاردرهای‬ 2013‫سال‬‫در‬ ‫احمدپور‬‫لطیف‬:‫ترجمه‬ ،‫هستند‬‫ثروتمند‬‫چقدر‬‫بافت‬‫وارن‬‫یا‬‫گیتس‬‫بیل‬،‫مکزیکی‬‫اسلیم‬‫کارلوس‬‫نیست‬‫مهم‬ ‫‌توانند‬‫ی‬‫نم‬،‫کنند‬‫هزینه‬‫باشند‬‫حاضر‬‫هم‬‫هرچقدر‬‫میلیاردرها‬‫این‬‫که‬‫هست‬‫چیز‬‫یک‬ ‫جوانی‬‫و‬‫پول‬‫که‬‫هستند‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫فهرست‬‫در‬‫هم‬‫کس�انی‬‫اما‬.‫جوانی‬:‫بخرند‬ .‫دارند‬‫هم‬‫با‬‫را‬ 2013‫سال‬‫در‬‫فوربس‬‫نشریه‬‫سوی‬‫از‬‫جهان‬‫ثروتمندان‬‫از‬‫منتشرشده‬‫فهرست‬‫آخرین‬ ‫یک‬‫باالی‬‫ثروت‬‫به‬‫‌توانند‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫هستند‬‫نفر‬ 1426‫جهان‬‫سراسر‬‫در‬‫که‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬‫نشان‬ ‫منتشر‬‫لیست‬‫این‬‫در‬‫افراد‬‫سنی‬‫میانگین‬.‫کنند‬‫مباهات‬‫بیشترش�ان‬‫یا‬‫دالر‬‫میلیارد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬‫نفر‬۲۹‫تنها‬،‫جهان‬‫میلیاردر‬1426‫این‬‫بین‬‫از‬‫مجموع‬‫در‬.‫است‬‫سال‬63،‫شده‬ ‫نفر‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ثروت‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 119‫مجموع‬ ‫در‬ ‫نفر‬ 29‫این‬ .‫دارند‬ ‫سن‬ ‫سال‬ ۴۰‫زیر‬ ‫اضافه‬‫لیست‬‫این‬‫به‬‫تازگی‬‫به‬‫نفرشان‬5‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫فعالیت‬‫تکنولوژی‬‫بخش‬‫در‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫از‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫میلیاردهای‬ ‫‌ترین‬‫ن‬‫جوا‬ ‫خ�ود‬ ‫گزارش‬ ‫‌ترین‬‫ه‬‫تاز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لیس�ت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فوربس‬ .‫گرفت‬‫قرار‬‫صدر‬‫در‬‫سن‬‫سال‬ ۲9‫با‬‫ماسکوویتز‬‫داستین‬‫اساس‬‫این‬‫بر‬‫که‬‫کرد‬‫معرفی‬ ،‫زاکربرگ‬‫مارک‬،‫او‬‫از‬‫بعد‬.‫است‬‫شده‬‫اعالم‬‫دالر‬‫میلیارد‬5/2‫معادل‬‫ماسکوویتز‬‫دارایی‬ ‫دوم‬‫رده‬‫در‬‫دالری‬‫میلیارد‬19‫دارایی‬‫با‬‫است‬‫ماسکوویتز‬‫از‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫روز‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬ .‫دارد‬‫قرار‬‫فهرست‬‫این‬ ‫امالک‬‫چون‬‫مختلفی‬‫‌ه�ای‬‫ه‬‫حوز‬‫در‬‫که‬‫نیز‬‫آلمانی‬‫تاکس�یس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلب�رت‬ ‫رده‬‫در‬‫دالر‬‫میلی�ارد‬1/5‫دارایی‬‫و‬‫س�ال‬30‫با‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫اقتصادی‬‫فعالیت‬‫مس�تغالت‬‫و‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫رد‬‫در‬‫داشت‬‫سن‬‫س�ال‬‫هشت‬‫تنها‬‫که‬‫زمانی‬‫بار‬‫نخس�تین‬‫او‬.‫دارد‬‫قرار‬‫بعدی‬ ‫انرژی‬‫تولید‬‫مراکز‬‫بزرگتری�ن‬‫از‬‫یکی‬‫دارد‬‫قصد‬‫و‬‫گرفت‬‫ق�رار‬‫فوربس‬‫میلیاردره�ای‬ .‫کند‬‫احداث‬‫آلمان‬‫جنوب‬‫در‬‫واقع‬‫باواریا‬‫در‬‫را‬‫جهان‬‫خورشیدی‬ ،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نیمی‬‫که‬‫اس�ت‬‫این‬‫نفره‬‫ده‬‫لیس�ت‬‫این‬‫در‬‫تأمل‬‫قابل‬‫و‬‫توجه‬‫قابل‬‫نکته‬ ‫اینکه‬‫‌تر‬‫ب‬‫جال‬‫و‬‫‌اند‬‫ه‬‫نبرد‬‫ارث‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫ثروت‬‫و‬‫هس�تند‬‫خودس�اخته‬‫میلیاردرهای‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬‫پیدا‬‫دست‬‫هنگفت‬‫ثروت‬‫این‬‫به‬‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬‫طریق‬‫از‬،‫افراد‬‫این‬‫از‬‫نفر‬‫چهار‬ ‫ماسکوویتز‬ ‫داستین‬ ‫آسانا‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬ ‫شغل‬ 29 :‫سن‬ ‫س��پتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 5/2 :‫خال�ص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصی��ل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیلات‬ ‫هاروارد‬ ‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫افراد‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫از‬ ‫کماکان‬ ‫اما‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کار‬ ‫اجتماعی‬ ‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬ ‫زوکربرگ‬ ‫پیش��ین‬ ‫اتاقی‬ ‫هم‬ .‫کرد‬ ‫مکان‬ ‫نقل‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ ،‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫جهان‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫تأسیس‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آسانا‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫جدا‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫از‬ 2008 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫دور‬ ‫بشردوس��تانه‬ ‫کارهای‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آمریکایی‬ ‫ثروتمن��دان‬ ‫که‬ ‫بنیادی‬ ،‫پلج‬ ‫گیوینگ‬ ‫ب��ه‬ ‫ه��م‬ ‫بوده‬ ‫خبرنگار‬ ً‫ا‬‫س��ابق‬ ‫که‬ ،‫تونا‬ ‫کاری‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫ش��ریک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مش��ابه‬ ‫بنیادی‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پیوس��ت‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫در‬ ‫‌قیمت‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫‌های‬‫ت‬‫بلی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌رود‬‫ی‬‫م‬ ‫کارش‬ ‫س��ر‬ ‫دوچرخه‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫ماسکوویتز‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫اس��ت‬ :‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫چندانی‬ ‫تأثیر‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫شیوه‬ ‫بر‬ ‫ثروتش‬ ‫‌گوید‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫هوایی‬ ‫پروازهای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫هستم‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ .‫‌ام‬‫ه‬‫برد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اخالق‬ ‫این‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ .‫داشتم‬ ‫پول‬ ‫حرص‬ ‫و‬ ‫شوق‬ ‫خیلی‬ ‫‌ها‬‫م‬‫«قدی‬ ».‫گذشته‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫دالیلی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مدیرعامل‬ :‫فعلی‬‫شغل‬ 29 :‫سن‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 19 :‫خالص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬:‫صنعت‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫ترک‬ :‫تحصیالت‬ ‫هاروارد‬ ‫متأهل‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫او‬ .‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سال‬ ‫شخصیت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تایم‬ ‫مجله‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ 2010 ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫زوکربرگ‬ ‫الیوت‬ ‫مارک‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫پشتوان‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫علوم‬ ‫دانشجویان‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫هاروارد‬ ‫دانش��گاه‬ ‫دانش��جوی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫اجتماعی‬ ‫ش��بکه‬ ‫این‬ ‫تأس��یس‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هاگز‬ ‫کریس‬ ‫و‬ ‫ماس��کوویتز‬ ‫داس��تین‬ ،‫مک‌کالم‬ ‫اندرو‬ ‌‫ه‬‫ش��بک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫فیلمی‬ ۲۰۱۰ ‫س��ال‬ ‫در‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫فعالیت‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ‫کتاب‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فینچر‬ ‫دیوید‬ ‫کارگردانی‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫تأسیس‬ ‫و‬ ‫‌گیری‬‫ل‬‫شک‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫مزریک‬ ‫بن‬ ‫نوشته‬ ‫تصادفی‬ ‫میلیاردرهای‬ ‫شرکای‬ ‫از‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ .‫‌پردازد‬‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫‌های‬‫ش‬‫کشمک‬ ‫و‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫نداشت‬ ‫همکاری‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نزدیک‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫داشت‬ ‫فوربس‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬ 20 ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫بازگشتی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫م‬‫سها‬ ‫ارزش‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫‌اش‬‫ی‬‫موبایل‬ ‫تبلیغات‬ ‫رشد‬ 1 2
 13. 13. 13 Khalaghiyat.com ‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬ ‫رالی‬‫راننده‬:‫فعلی‬‫شغل‬ 30:‫سن‬ 2013‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 1/5:‫خالص‬‫ثروت‬ ‫موروثی‬،‫گوناگون‬:‫ثروت‬‫منبع‬ ‫ادینگبورگ‬‫دانشگاه‬‫از‬‫ارشد‬‫کارشناسی‬:‫تحصیالت‬ ‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫سن‬‫در‬‫بار‬‫نخستین‬‫تاکسیس‬‫اوند‬‫تورن‬‫فون‬‫آلبرت‬ ،‫شد‬ ‫فوربس‬ ‫میلیاردرهای‬ ‫فهرست‬ ‫وارد‬ ‫س��الگی‬ 8 ‫اروپا‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫ثرو‬ ‫‌ترين‬‫گ‬‫بزر‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫ببرد؛‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫ثروت‬ ‫توانست‬ ‫رسما‬ ‫سالگی‬ 18‫سن‬ ‫در‬ 2001‫سال‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫نفيس‬ ‫هنري‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫و‬ ‫ارزش��مند‬ ‫سهام‬ ‫پورتفوليوي‬ ‫يك‬ ،‫فراوان‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالك‬ ‫ش��امل‬ ‫مسابقه‬‫آلمان‬‫سواری‬‫اتومبیل‬‫لیگ‬‫در‬‫و‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫‌اش‬‫ه‬‫خانواد‬‫همراه‬‫به‬‫خانوادگی‬‫قصر‬‫در‬‫همچنان‬‫است‬‫مجرد‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫حریری‬‫فهد‬ 32:‫سن‬ ‫میلیارد‬1/35:‫خالص‬‫ثروت‬ 2013‫مارس‬‫در‬‫دالر‬ ،‫مبلم��ان‬ :‫ث�روت‬ ‫منب�ع‬ ‫س��رمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ ‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬ ‫معماری‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫مدرک‬‫اخذ‬‫زمان‬‫از‬‫او‬.‫است‬‫لبنان‬‫سابق‬‫وزیر‬‫نخست‬،‫حریری‬‫رفیق‬‫پسر‬‫‌ترین‬‫ن‬‫ا‬‫و‬‫ج‬‫حریری‬‫فهد‬ ‫یک‬‫فهد‬‫انشجویی‬‫د‬‫زمان‬‫همان‬‫از‬.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬‫زندگی‬‫آنجا‬،‫پاریس‬‫در‬‫انشگاهی‬‫د‬‫در‬‫‌اش‬‫ی‬‫معمار‬ .‫‌فروشد‬‫ی‬‫م‬‫مبلمان‬‫عربی‬‫ارهای‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫و‬‫اخته‬‫د‬‫ان‬‫اه‬‫ر‬‫به‬‫اخلی‬‫د‬‫اح‬‫ر‬‫ط‬‫استودیو‬ ‫بیوالت‬ ‫بسنیر‬ ‫ماری‬ 33 :‫سن‬ 1/5 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ ‫مارس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 2013 ‫موروثی‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫لبنیات‬ :‫صنعت‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ثروت��ش‬ ‫او‬ ‫لبنیات‬ ‫ش��رکت‬ ‫یک‬ ‫وارثان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫وی‬ .‫اس��ت‬ ‫برده‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫برادرانش‬ ‫و‬ ‫خواهر‬ .‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫مشهور‬ ‫پارکر‬ ‫شان‬ 33 :‫سن‬ 2 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 2013 ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫دیپلم‬ :‫تحصیالت‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫صاحب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫نپستر‬ ‫خالق‬ ‫یکی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ 1999 ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫است‬ ‫ساله‬ ۳3 ‫مرد‬ ‫این‬ ‫دستآوردهای‬ ‫از‬ ‫پالکسو‬ ‫بدون‬ ‫فایل‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تاسیس‬ ‫را‬ ‫نپستر‬ ‫شرکت‬ ‫دوستانش‬ ‫از‬ ‫پالکسو‬ ‫سرویس‬ ‫پارکر‬ ۲۰۰۲ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫تلفن‬ ‫دفترچه‬ ‫نخس��تین‬ ‫س��رویس‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫را‬ .‫بود‬ ‫اوتلوک‬ ‫میکروسافت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫آمیزش‬ ‫قابلیت‬ ‫حریری‬‫ایمن‬ 35:‫سن‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 1/35:‫خال�ص‬‫ثروت‬ 2013‫مارس‬ ‫سرمایه‬ ،‫س��از‬ ‫و‬ ‫س��اخت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫موروثی‬،‫اری‬‫ذ‬‫گ‬ ‫انش��گاه‬‫د‬ ‫از‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیلات‬ ‫‌تاون‬‫ج‬‫جور‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫شرکت‬‫در‬‫تا‬‫برد‬‫بهره‬‫اشت‬‫ذ‬‫گ‬‫ارث‬‫به‬‫فرزندش‬‫پنج‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پدرشان‬‫که‬‫ثروتی‬‫از‬‫حریری‬‫فهد‬‫‌تر‬‫گ‬‫بزر‬‫ادر‬‫ر‬‫ب‬ ‫بزرگی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروژ‬‫شرکت‬‫این‬‫مدیره‬‫هیات‬‫اعضای‬‫از‬‫یکی‬‫ان‬‫و‬‫عن‬‫به‬‫او‬.‫کند‬‫اری‬‫ذ‬‫‌گ‬‫ه‬‫سرمای‬‫اوگر‬‫سعودی‬ .‫است‬‫کرده‬‫مدیریت‬‫ا‬‫ر‬‫اهلل‬‫د‬‫عب‬‫تجاری‬‫منطقه‬‫و‬‫ان‬‫و‬‫بان‬‫ویژه‬‫الرحمن‬‫د‬‫عب‬‫ابن‬‫نور‬‫اده‬‫ز‬‫شاه‬‫انشگاه‬‫د‬‫چون‬ ‫دانکن‬‫اسکات‬ 30:‫سن‬ 2013‫سپتامبر‬‫در‬‫دالر‬‫میلیارد‬ 5/5:‫خالص‬‫ثروت‬ ‫موروثی‬،‫گاز‬‫و‬‫نفت‬‫خطوط‬:‫ثروت‬‫منبع‬ ‫گاز‬‫و‬‫نفت‬:‫صنعت‬ ‫مجرد‬:‫تأهل‬‫وضعیت‬ ‫کارآفرین‬ ‫دانکن‬ ‫دن‬ ‫فرزند‬ ‫کوچک‌ترین‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬ ‫اینترپرایز‬ ‫کمپانی‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫هیوس��تونی‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫اس��ت‬ ‫پارتنرز‬ ‫پروداکت‬ ‫سال‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫هیوستون‬ ‫فرد‬ ‫‌ترین‬‫د‬‫ثروتمن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫دانکن‬ ‫اسکات‬ ‫پدر‬ ،‫دانکن‬ ‫دن‬ .‫است‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫انتقال‬ ‫خطوط‬ ‫کامیون‬‫دو‬‫از‬‫استفاده‬‫با‬ 1968‫سال‬‫در‬‫را‬‫خود‬‫شرکت‬‫و‬‫کرد‬‫رشد‬‫و‬‫شد‬‫متولد‬‫فقر‬‫در‬‫او‬.‫رفت‬‫دنیا‬‫از‬‫سالگی‬ 77‫در‬ 2010 .‫است‬‫انرژی‬‫انتقال‬‫خطوط‬‫از‬‫مایل‬‫هزار‬50‫از‬‫بیش‬‫صاحب‬‫شرکت‬‫این‬‫امروزه‬.‫بود‬‫منزل‬ِ‫ر‬‫د‬‫فروش‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫کار‬‫که‬‫کرد‬‫تاسیس‬ ‫ساورین‬ ‫ادواردو‬ 31 :‫سن‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 2/65 :‫خال�ص‬ ‫ث�روت‬ 2013 ‫آگوست‬ ‫خودساخته‬ ‫میلیاردر‬ ،‫اینترنت‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫تکنولوژی‬ :‫صنعت‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کارشناسی‬ :‫تحصیالت‬ ‫مجرد‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 30 ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫ساورین‬ ‫ادواردو‬ ‫قدیمی‬ ‫دوس��ت‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ش��د‬ ‫تیره‬ ‫زوکربرگ‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫رابطه‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ،‫داش��ت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌بوک‬‫س‬‫فی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫زندگینام��ه‬ ‫و‬ ‫س��هام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 5 ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫کش��اندند‬ ‫دادگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫همدیگ��ر‬ ‫خود‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 3 ‫تاکنون‬ ‫او‬ ‫فوربس‬ ‫گزارش‬ ‫طبق‬ .‫شد‬ ‫ساورین‬ ‫نصیب‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫‌گذاران‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫‌ولی‬‫ن‬‫سیلیکو‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫تازه‬ ‫شرکت‬ ،‫کوییکی‬ ‫روی‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 8 ‫و‬ ‫فروخته‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫هیویان‬‫یانگ‬ 32 :‫سن‬ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی��ارد‬ 7/2 :‫خالص‬ ‫ثروت‬ 2013 ‫موروثی‬ ،‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ :‫ثروت‬ ‫منبع‬ ‫دانش��گاه‬ ‫از‬ ‫علوم‬ ‫کارشناس��ی‬ :‫تحصیالت‬ ‫اوهایو‬ ‫ایالتی‬ ‫هل‬ً‫ا‬‫مت‬ :‫تأهل‬ ‫وضعیت‬ ‫پیش‬ ‫و‬ 2007 ‫س��ال‬ ‫در‬ ،‫یانگ‬ ‫ثروتمند‬ ‫پدر‬ ‫منتقل‬ ‫دخترش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫هلدینگ‬ ‫این‬ ،‫مستغالتش‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫بزرگ‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫عمومی‬ ‫عرضه‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫آن‬ ‫از‬ )‫دارایی‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 16/2 ‫(با‬ ‫بود‬ ‫چین‬ ‫جوان‬ ‫ثروتمندترین‬ 2007 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یانگ‬ .‫کرد‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پولدارتر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ،‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫ثروتش‬ ‫در‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫تاکنون‬ 37 8 9 4 5 610

×