مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵,سعید محمدی,خلاقیت

1 Khalaghiyat.com
‫نظیر‬‫بی‬‫فرصت‬‫یک‬‫معرفی‬
‫تجارت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫از‬‫متندی‬‫و‬‫ثر‬‫طالیی‬‫ازهای‬‫ر‬
‫امپ‬‫ر‬‫ت‬‫نالـــــــد‬‫و‬‫د‬
‫احت‬‫ر‬‫چگونه‬
‫مشتـری‬‫مغز‬
‫درگیــــــر‬‫ا‬‫ر‬
‫کنید‬‫خــرید‬95%
‫روستا‬‫دکرت‬‫نگاه‬‫از‬‫زیستـن‬‫شاد‬‫آیین‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کلیدی‬‫نکات‬
‫بورس‬‫در‬‫خریدسهام‬
‫دایر‬‫وین‬‫دکتر‬
‫درون‬‫تحول‬‫ازهــــای‬‫ر‬
‫آور‬‫اعجاب‬‫پیشـرفت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫ندگی‬‫ز‬‫در‬
‫دنیـــــا‬‫هــای‬‫میلیاردر‬
‫ند‬‫و‬‫ش‬‫می‬‫ار‬‫و‬‫س‬‫هایی‬‫ماشین‬‫چه‬
‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬
Creativity View
magazine
‫تومان‬‫هزار‬‫دو‬-35‫آذر29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬
‫فاحش‬‫اشتباه‬‫چنـد‬‫معرفی‬
‫عمر‬‫بیمه‬‫فروش‬‫در‬
‫بگویید‬
‫ها‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫و‬‫دور‬‫های‬‫ثروت‬
‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
235 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
3 Khalaghiyat.com
92/06/31‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫ردیف‬
‫دوره‬ ‫نام‬‫نیاز‬ ‫پیش‬‫استاد‬ ‫نام‬
‫مدت‬
‫زمان‬
‫دوره‬
)‫(ساعت‬
‫محل‬
‫برگزاری‬
‫ایام‬
‫برگزاری‬‫برگزاری‬ ‫ساعت‬
‫تاریخ‬
‫شروع‬
‫تاریخ‬
‫پایان‬
‫شهریه‬
) ‫ریال‬ (
1‫عمومی‬ ‫مدیریت‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/3092/08/282/680/000
2
‫سازمانهای‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫سوم‬ ‫هزاره‬
-‫خلج‬ ‫آقای‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬14:00-18:0092/07/1492/08/052/480/000
3‫تبلیغات‬ ‫مدیریت‬
‫مدیریت‬
‫بازاریابی‬
‫اسدالهی‬ ‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/06/1992/07/162/680/000
4‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬-‫اسدالهی‬ ‫دکتر‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬17:30-20:3092/07/1592/08/062/480/000
5‫برند‬ ‫مدیریت‬
‫مدیریت‬
‫بازاریابی‬
‫جاللی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫دو‬16:30-20:3092/07/1592/07/292/400/000
6‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬-‫جاللی‬ ‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬16:30-20:3092/07/1892/08/302/680/000
7‫بازاريابي‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬-
‫دکترحریرفروش‬
‫چایچیان‬ ‫آقای‬80‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/06/1292/11/018/900/000
8‫فروش‬ ‫عملیات‬ ‫مديريت‬-
‫دکترحریرفروش‬
‫چایچیان‬ ‫آقای‬48‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/08/0492/11/194/900/000
9)CRM(‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬-‫موالیی‬ ‫آقای‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬16:30-20:3092/08/1392/08/271/980/000
10‫زمان‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬-
‫نژاد‬‫دکترابراهیم‬
‫حریر‬‫دکتر‬
‫فروش‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/3092/08/071/280/000
11
‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫ارتباطی‬ ‫مهارتهای‬
DISC ‫تست‬ ‫همراه‬ ‫اجرایی-به‬-‫شاهانی‬ ‫مهندس‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬16:30-20:3092/06/2592/07/152/400/000
12) ‫ویژه‬ ‫دوره‬ (‫رهبری‬ ‫مهارتهای‬ ‫توسعه‬-‫فرهنگی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬14:00-18:0092/06/2592/07/082/400/000
13
‫کسب‬ ‫مراودات‬ ‫در‬ ‫مذاکره‬ ‫مهارتهای‬
‫کار‬ ‫و‬-‫دکترمتولی‬
‫میرزاپور‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬14:00-18:0092/06/1992/07/022/480/000
14
(International(‫الملل‬ ‫بین‬ ‫بازرگانی‬
Trade
‫زبان‬
‫انگلیسی‬
‫متولی‬ ‫دکتر‬36‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬17:30-20:3092/07/0792/09/243/800/000
15
‫سال‬ ‫ویرایش‬ISO90001 ‫استاندارد‬
2008-‫رفتاری‬ ‫آقای‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/07/0692/08/182/480/000
16
‫بنگاههای‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬
‫اقتصادی‬-‫دانش‬ ‫دکتر‬
‫جعفری‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬16:30-20:3092/08/0492/08/252/480/000
17EFQM ‫سازمانی‬ ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬-‫نیکنام‬ ‫مهندس‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬16:30-20:3092/08/3092/09/071/280/000
18‫استراتژي‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬14:00-18:0092/05/3192/06/282/980/000
19‫برنده‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬-‫م‬ ‫نیکنا‬ ‫مهندس‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬14:00-18:0092/08/1992/08/261/280/000
20‫ایرانی‬ ‫سازمانهای‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬-‫فرهنگی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/08/2192/09/051/980/000
21‫خانوادگی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬-‫ابراهیم‬ ‫دکتر‬
‫نژاد‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/1692/07/302/480/000
22‫خانوادگی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬14:00-18:0092/08/0492/08/111/680/000
23‫مشتری‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مدیریت‬-‫چیان‬ ‫چائی‬ ‫آقای‬36‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/08/2592/11/122/980/000
24‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬16:30-20:3092/07/1692/07/231/980/000
25‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬-‫افرایی‬ ‫مهندس‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬16:30-20:3091/07/1492/08/052/480/000
26‫بازاریابی‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫اساتید‬ ‫از‬ ‫جمعی‬128‫آباد‬ ‫سعادت‬
‫شنبه‬ ‫دو‬
14:00-18:0092/08/1392/12/2616/800/000
27‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫اساتید‬ ‫از‬ ‫جمعی‬144‫آباد‬ ‫سعادت‬
‫شنبه‬ ‫دو‬
14:00-18:0092/08/1392/12/2618/800/000
28
Business( I ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫زبان‬
)English
‫تعیین‬
‫سطح‬‫برقی‬ ‫آقای‬42‫آباد‬ ‫سعادت‬‫يكشنبه‬17:30-20:3092/08/2692/12/042/870/000
‫وکار‬‫کسب‬‫و‬‫مدیریت‬‫دپارتمان‬‫های‬‫کالس‬‫برنامه‬
‫تخفیف‬
‫ا‬‫ر‬20‫عدد‬ ‫‌ها‬‫س‬‫کال‬‫این‬‫در‬‫نام‬‫ثبت‬‫جهت‬
‫کنید‬‫پیامک‬100046446‫شمـــــــاره‬‫به‬ 20%
5 Khalaghiyat.com
‫سرمقـاله‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬
‫کارآفرینی‬
‫ارتباط‬
‫خالق‬ ‫فکر‬
‫بازاریابی‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬
‫ثروت‬ ‫جنگ‬ | ‫پاورقی‬ | ‫ایرانی‬ ‫نگاه‬
4/‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مطلبی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫بازتا‬
‫‌وکار‬‫ب‬�‫کس‬ ‫آموزش‬ ‫ب�رای‬ ‫مت�د‬ ‫بهترین‬ /10/‫اس�ت‬ ‫آم�ده‬ ‫وج�ود‬ ‫ب�ه‬ ‫اواخر‬ ‫همی�ن‬ ‫ک�ه‬ ‫تجارت‬ ‫ب�رای‬ ‫‌نظی�ر‬‫ی‬‫ب‬ ‫فرص�ت‬ ‫ی�ک‬
‫چ�ه‬ /14/ ‫‌س�ت؟‬‫ی‬‫کارآفرین‬ ،‫‌ه�ا‬‫ن‬‫جوا‬ ‫ب�رای‬ ‫راه‬ ‫بهتـــــــری�ن‬ ‫چ�را‬ /12/‫محمدی�ان‬ ‫محم�ود‬ ‫دکت�ر‬ ‫نوش�ته‬ ،‫ای�ران‬ ‫در‬
‫بازاریاب�ی‬ ‫ب�ه‬ ‫فق�ط‬ ‫بیش�تر‬ ‫س�ود‬ ‫داش�تن‬ ‫ب�رای‬ /16/‫دارد؟‬ ‫وج�ود‬ ‫‌ه�ا‬‫ی‬‫ایران‬ ‫م�ا‬ ‫اط�راف‬ ‫در‬ ‫کارآفرین�ی‬ ‫ب�رای‬ ‫‌های�ی‬‫ت‬‫ثرو‬
/18/‫نکنید‬ ‫تکیه‬
‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com
‫انتشار‬‫دست‬‫در‬‫کتاب‬‫یک‬‫از‬‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬/24/‫تصویری‬‫گزارش‬/22/‫زندگی‬‫در‬‫پیشرفت‬‫برای‬‫درون‬‫تحــول‬‫و‬‫دایر‬‫وین‬
‫تصور‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫چگونه‬ /28/‫بگوییم‬ »‫«نه‬ ‫راحت‬ ‫چگونه‬ /26/»‫ش�وید‬ ‫برنده‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫«چگونه‬ :‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫از‬
30/‫آوریم؟‬‫یاد‬‫به‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬
/34/‫کردند‬‫ایجاد‬‫پیتــزا‬‫برند‬‫دو‬‫ک�ه‬‫تمایزی‬/32/‫جهان‬‫برندینگ‬‫علم‬‫پدر‬،‫ریس‬‫ال‬‫ب�ا‬‫فریدونی‬‫توماج‬‫‌وگ�وی‬‫ت‬‫گف‬
‫عمر‬ ‫بیمه‬ /38/‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫متوجه‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫ایستادن‬ ‫از‬ /36/‫موفق‬ ‫تجارت‬ ‫درباره‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬
‫مش�تریان‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫راز‬ /42/‫بیمه‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اش�تباهات‬ /40/!‫نده‬ ‫انجام‬ ‫کردم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کارهای�ی‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫بف�روش‬
48/‫کنید؟‬‫خریـــــــــــد‬‫درگیــر‬‫را‬‫مشتــری‬‫مغز‬‫59درصد‬‫چگونه‬/46/‫مختلف‬
20/‫پرکاری‬‫برای‬‫مکسول‬‫و‬‫تریسی‬‫رقابت‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬
50/‫ترازنامه‬:‫بورس‬‫سهام‬‫تحلیل‬‫و‬‫تجزیه‬‫مفاهیم‬
‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ 17/58/‫آموزش‬ ‫قدرت‬ /56/ ‫خود‬ ‫به‬ ‫باور‬ ،‫اوج‬ ‫تا‬ ‫ارتفاع‬ /52/‫باشیم‬ ‫‌بخش‬‫ی‬‫شاد‬ ‫و‬ ‫ش�ــــــــاد‬
62/‫کنیم‬‫پیدا‬‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/‫زندگی‬‫ارزیابی‬‌‫ه‬‫‌نام‬‫ش‬‫پرس‬/60/
‫ارتباط‬
6/‫چیست؟‬‫کودک‬‫آینده‬‫موفقیت‬‫در‬‫خانواده‬‫مهم‬‫نقش‬
‫ویژه‬ ‫گزارش‬
8/‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬‫سوار‬‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬‫چه‬‫دنیا‬‫ثروتمنـــدان‬
‫زندگی‬ ‫در‬ ‫پیروزی‬ ‫اصلی‬ ‫اصل‬
.‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫ازتمرکز‬ ‫برندینگ‬ ‫دنیای‬ ‫در‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫باید‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬
‫تصور‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬
‫به‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫روزمر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ .‫بگنجد‬
‫بالفاصله‬ ‫خواستند‬ ‫را‬ ‫ابزاری‬ ‫یا‬ ‫برخوردند‬ ‫مشکلی‬
‫اگر‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫بیفتند‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یاد‬
‫هدف‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫جامع‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫روزمر‬ ‫زندگی‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫بخواهید‬
‫کنید‬ ‫پر‬ ‫خودتان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‌تان‬‫ن‬‫مشتریا‬
‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫به‬ ‫نیازشان‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬
‫و‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫رفت‬ ‫اشتباه‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫‌وقت‬‫ن‬‫آ‬ ‫بیفتند؛‬ ‫شما‬ ‫یاد‬
‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شربتی‬ ‫آن‬ ‫حکایت‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫تجار‬ ‫نام‬
‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جای‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫بست‬ ‫آب‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬
‫آب‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مز‬ ،‫بدهد‬ ‫را‬ ‫شربت‬ ‫خاص‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫عصار‬ ‫طعم‬
‫نام‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫خالی‬
‫یک‬ ‫یادآور‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ،‫تجاری‬
‫ممکن‬ ‫حاال‬ .‫باشید‬ ‫مردمان‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫جلو‬
‫شوید‬ ‫پولساز‬ ‫و‬ ‫پولدار‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫برندتان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫است‬
‫دیگری‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫طبق‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬
‫امکانات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫هم‬
‫‌های‬‫ب‬‫آسی‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫مالی‬
‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫گسترش‬
‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫ولی‬ ‫رساند؛‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫نم‬
‫خیلی‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫حالت‬ ‫بدترین‬ ‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬
‫قوانین‬ ‫از‬ .‫خورد‬ ‫نخواهید‬ ‫سختی‬ ‫شکست‬ ‫زیاد‬
‫این‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫شم‬ ‫بگوییم‬ ‫تا‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫برند‬ ‫دنیای‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫قوانین‬
‫‌ایم‬‫ه‬‫دید‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫‌مان‬‫ن‬‫آشنایا‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫بین‬
‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫تجارتی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫پای‬ ‫که‬
‫دارند‬ ‫عادت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ،‫کنند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬
‫خود‬ ‫شاید‬ .‫کنند‬ ‫بلند‬ ‫هندوانه‬ ‫تا‬ ‫چند‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫با‬
‫‌خبری‬‫ی‬‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫جزو‬ ‫هم‬ ‫ما‬
‫اگر‬ .‫بریم‬ ‫سر‬ ‫به‬ ،‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫آسی‬ ‫از‬
‫‌ی‬‫ه‬‫وهل‬ ‫در‬ ‫‌هاست؛‬‫ب‬‫آسی‬ ‫کدام‬ ‫منظورمان‬ ‫بپرسید‬
‫خیلی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اول‬
‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫شغل‬ ‫موفقیت‬ ‫اساس‬ ،‫فن‬ ‫اهل‬ ‫از‬
‫‌اش‬‫ل‬‫دلی‬ .‫دارید‬ ‫‌اش‬‫ت‬‫دوس‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬
‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫شغلی‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هم‬
‫زیادی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مرار‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬
‫مضاعفی‬ ‫توان‬ ،‫مادی‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫انگیز‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫‌طلبد‬‫ی‬‫م‬
.‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫پیمودن‬ ‫برای‬
‫مغز‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫دوم‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫وهل‬ ‫در‬
‫که‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬
‫‌ست‬‫ی‬‫هدف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ .‫برسید‬ ‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬
‫اگر‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫حیاتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تحقق‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫کنیم‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫را‬ ‫اسیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مغز‬
‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫سردرگمی‬ ‫وقت‬
‫و‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫ناسره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سره‬ ‫نتواند‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬
.‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫‌جایی‬‫ن‬‫هما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫نتواند‬
.‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دنبال‬ ‫و‬ ‫عواقب‬ ،‫بحث‬ ‫این‬
‫را‬ ‫کارهایی‬ ‫کیفیت‬ ،‫تمرکز‬ ‫نبود‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫باعث‬ ،‫کل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تعهد‬ ‫که‬
‫پذیرش‬ ‫فرط‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫‌آمدن‬‫ن‬‫پایی‬
‫طالب‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ...‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬
‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫نکنید؛‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫تمرکز‬ ‫هستید‬ ‫موفقیت‬
.‫اهداف‬ ‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ‫تا‬ ‫کارها‬ ‫‌ترین‬‫ی‬‫جزی‬
120:‫مسلسل‬‫شماره‬
‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬
Creativity View
magazine
1576953614 :‫کدپستی‬
30009900007777:SMS
:‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬
‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬
:‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬
‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬
‫یاغچی‬ ‫حسین‬
‫نصیری‬ ‫آرش‬
‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬
‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬
‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬
‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬
‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬
‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬
96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬
88861933 :‫فکس‬ | 88952139 :‫تلفن‬
.‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬
10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬
‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬
‫مهندس‬
‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬
‫بقوسیان‬ ‫ژان‬
‫امامی‬ ‫حمید‬
‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬
‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬
‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬
‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬
‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬
‫فروش‬ ‫مشاور‬
‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬
‫بیمه‬ ‫مشاور‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬
‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬
afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com
vafaee@khalaghiyat.com
ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com
boghossian@khalaghiyat.com
emami@khalaghiyat.com
khani@khalaghiyat.com
rabani@khalaghiyat.com
635 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers
‫شماره‬‫مطلب‬
‫حمید‬‫آقای‬‫پیش‬
‫موضوع‬‫با‬‫امامی‬
‫از‬‫بعد‬‫که‬‫«پولی‬
‫بیمه‬‫از‬‫تورم‬‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬
»‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬‫عمر‬
‫خوانندگان‬‫توجه‬
‫خصوص‬‫به‬‫گرامی‬
‫بیمه‬‫فروشندگان‬
،‫کرد‬‫جلب‬‫را‬‫عمر‬
‫بخش‬‫که‬‫شکلی‬‫به‬
‫‌های‬‫ک‬‫پیام‬‫اعظم‬
‫این‬‫به‬‫شماره‬‫این‬
‫اختصاص‬‫موضوع‬
.‫بود‬‫یافته‬
0912224-83
‫به‬ ‫نباش��يد‬ ‫خس��ته‬ ‫و‬ ‫س�لام‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫پنجره‬ ‫زحمتكش‬ ‫هم��كاران‬ ‫و‬ ‫ق��وي‬ ‫مديرمس��وول‬
‫در‬‫روستا‬‫احمد‬‫استاد‬‫موثر‬‫حضور‬‫همچنين‬‫و‬‫خالقيت‬
.‫هميشگي‬‫پويايي‬‫و‬‫موفقيت‬ ‫آرزوي‬ ‫با‬،‫خوبتان‬‫مجله‬
»)‫ربيعي‬‫حسين‬‫(محمد‬
‫محبت‬‫که‬‫گرامی‬‫خواننده‬‫شما‬‫از‬‫سپاس‬:‫خالقی�ت‬
.‫هستید‬‫ارتباط‬‫در‬‫خودتان‬‫مجله‬‫با‬‫و‬‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬
0919103-16
‫جوانی‬‫من‬‫خوبتون‬‫مجله‬‫از‬‫باتشکر‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغل‬ ‫خیاطی‬ ‫در‬ ‫7ساله‬‫که‬ ‫هستم‬ ‫22س��اله‬
‫بین‬ ‫درآمدی‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫41س��اعت‬‫روزانه‬ ‫هس��تم‬
‫راضی‬ ‫وضع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارم‬ ‫صد‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬
‫وبه‬ ‫‌گذره‬‫ی‬‫باکارم‬ ‫عمرم‬ ‫س��اعت‬ ‫بیشتر‬ ‫چون‬ ‫نیستم‬
‫شغلم‬‫گرفتم‬‫تصمیم‬.‫‌رسم‬‫ی‬‫نم‬‫خود‬‫شخصی‬‫سایرامور‬
‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫ویک‬ ‫کنید‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫کنم‬ ‫راعوض‬
‫بدهید‬‫را‬‫پیامم‬‫جواب‬‫لطفا‬.‫کنید‬‫معرفی‬‫من‬‫به‬‫کمک‬
».‫چهاردولی‬‫مسعود‬‫متشکرم‬
‫کرد‬‫توصیه‬‫شما‬‫به‬‫همه‬‫از‬‫‌تر‬‫م‬‫مه‬‫و‬‫اول‬‫باید‬:‫خالقیت‬
‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫مطالعه‬‫طریق‬‫از‬‫چه‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫زمینه‬‫در‬‫که‬
،‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫دور‬‫در‬‫ش��رکت‬‫نی��ز‬‫و‬‫‌وکاری‬‫ب‬��‫کس‬
‫‌ترین‬‫ی‬‫اصل‬ ‫دریاف��ت‬ ‫از‬ ‫پی��ش‬ ‫اگر‬ .‫ببینید‬ ‫آم��وزش‬
‫بیرون‬‫‌تان‬‫ی‬‫فعل‬‫شغل‬‫از‬‫بخواهید‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬
.‫‌رسید‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫مطلوبی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ،‫بیایید‬
‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬‫یک‬‫ایجاد‬‫ب��ه‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫ای��ن‬‫کن��ار‬‫در‬
‫چرا‬‫کنید؛‬‫فکر‬‫خودتان‬‫تخصص‬‫اس��اس‬‫بر‬‫اینترنتی‬
‫نیاز‬‫کمتری‬‫فیزیکی‬‫حضور‬‫به‬‫اینترنتی‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫که‬
‫‌تری‬‫ب‬‫مطلو‬ ‫ش��کل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫دارد‬
.‫کنید‬‫مدیریت‬
0919266-53
‫ولی‬‫تومنه‬‫هزار‬‫دو‬‫شما‬‫مجله‬‫قیمت‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫واقعا‬‫داره‬‫ارزش‬‫دالر‬‫هزاران‬‫‌اش‬‫ه‬‫کلم‬‫هر‬‫من‬‫نظر‬‫ب��ه‬
.‫بدین‬‫ادامش‬‫منوال‬‫همین‬‫به‬‫امیدوارم‬.‫نباشید‬‫خسته‬
».‫زنجان‬‫از‬‫محبی‬
.‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫به‬‫که‬‫مثبتی‬‫انرژی‬‫از‬‫ممنون‬:‫خالقیت‬
0912226-38
‫همه‬،‫‌تان‬‫ی‬‫عال‬‫مجله‬‫از‬‫س��پاس‬‫و‬‫باسالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
‫سرمقاله‬ ،‫‌طرف‬‫ک‬‫ی‬ ‫‌هایتان‬‫ه‬‫سرمقال‬ ‫و‬ ‫‌طرف‬‫ک‬‫ی‬ ‫مجله‬
‫فعلی‬‫زندگی‬‫به‬‫درست‬»‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫مثل‬‫«انسان‬
‫‌نهایت‬‫ی‬‫ب‬ ‫ازتان‬ ،‫بودم‬ ‫نخوانده‬ ‫جایی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫من‬
».‫ارم‬‫ز‬‫سپاسگ‬
‫را‬‫مجله‬‫مطال��ب‬‫که‬‫خوش��حالیم‬‫بس��یار‬:‫خالقیت‬
‫‌تان‬‫ف‬‫اهدا‬‫پیش��برد‬‫برای‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫‌دانی��د‬‫ی‬‫م‬‫مقب��ول‬
.‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬
0913357-24
‫خوبی‬ ‫مجله‬ ‫‌اندرکاران‬‫ت‬‫دس‬ ‫به‬ ‫س�لام‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫هستم‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫شماره‬ ‫رسیدن‬ ‫منتظر‬ ‫همیش��ه‬ ‫که‬
‫کمی‬‫لطفا‬‫شده‬‫تکراری‬‫و‬‫‌گویی‬‫ی‬‫کل‬‫کمی‬‫مطالب‬‫ولی‬
‫قبول‬‫هم...فعال‬‫کاغذ‬‫کیفیت‬.‫دهید‬‫خرج‬‫به‬‫خالقیت‬
».‫خدانگهدارتان‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬
‫خواهیم‬ ‫تماس‬ ‫گرام��ی‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫با‬ :‫خالقیت‬
‫‌تر‬‫ی‬‫مصداق‬‫ش��کلی‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫‌نظرات‬‫ه‬‫نقط‬‫تا‬‫گرف��ت‬
‫بهتر‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مطرح‬ ‫ما‬ ‫برای‬
.‫کنیم‬‫استفاده‬‫مجله‬‫شدن‬
0935588-45
‫همكاران‬‫و‬‫شما‬‫از‬‫فراوان‬‫سپاس‬‫و‬‫سالم‬‫«با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫را‬‫مجله‬‫اس��ت‬‫مدتي‬.‫خالقيت‬‫پنج��ره‬‫در‬‫خوبت��ان‬
‫بجنورد‬‫شمالي‬‫خراسان‬‫با‬‫ظاهرا‬.‫كنم‬‫تهيه‬‫‌توانم‬‫ي‬‫نم‬
»!‫كرديد‬‫قهر‬
‫دوستان‬‫با‬‫را‬‫بجنورد‬‫شهر‬‫در‬‫توزیع‬‫مشکل‬:‫خالقیت‬
.‫کرد‬‫خواهیم‬‫رفع‬‫را‬‫آن‬‫حتما‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫مطرح‬‫توزیع‬
0939569-57
‫کسب‬‫به‬‫راجع‬‫خوب‬‫کتابای‬‫‌شه‬‫ی‬‫م‬.‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬
‫علی‬.‫تشکر‬‫با‬.‫کنید‬‫معرفی‬‫مالی‬‫دانش‬‫تقویت‬‫و‬‫کار‬‫و‬
»‫تبریز‬‫از‬
‫منتشرشده‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫جدیدترین‬،‫ماه‬‫هر‬‫در‬:‫خالقیت‬
‫هم‬‫آتی‬‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬‫در‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫معرفی‬‫را‬‫جهان‬‫در‬
‫در‬‫مطرح‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫معرفی‬‫به‬‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬‫ش��کل‬‫به‬
.‫پرداخت‬‫خواهیم‬،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫حوزه‬
0917430-44
‫به‬‫انگیزه‬‫اینقدر‬‫که‬‫شما‬‫خدمت‬‫نباشید‬‫خسته‬‫و‬‫سالم‬
‫ترس‬‫بودن‬‫شما‬‫با‬.‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫پیشرفت‬‫جهت‬‫جوانان‬‫ما‬
‫پرانرژیتان‬ ‫مجله‬ ‫انشاءاهلل‬ .‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫‌رنگ‬‫م‬‫ک‬ ‫آینده‬ ‫از‬
»‫ازجهرم‬‫اسدی‬.‫م‬.‫شود‬‫صدساله‬
‫اهل‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬
‫مثبت‬ ‫نظر‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫توانست‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫افتخار‬ ‫واقعا‬ .‫جهرم‬
‫محروم‬‫خود‬‫‌نظرات‬‫ه‬‫نقط‬‫از‬‫را‬‫ما‬.‫کنیم‬‫جلب‬‫را‬‫ش��ما‬
.‫د‬‫نکنی‬
0918972-68
‫بانی‬ ‫‌تان‬‫ه‬‫مجل‬ .‫احت��رام‬ ‫و‬ ‫درود‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬
.‫ش��ده‬‫کارهایمان‬‫در‬‫مضاعف‬‫آرزوی‬‫و‬‫امید‬‫باع��ث‬‫و‬
».‫سنندج‬‫از‬‫حیدری‬.‫سپاس+سپاس‬
‫که‬‫مثبتی‬‫تاثیر‬‫از‬‫خوشحال‬‫و‬‫متش��کریم‬:‫خالقیت‬
.‫باشید‬‫تماس‬‫در‬‫همچنان‬‫ما‬‫با‬.‫کردید‬‫اشاره‬‫آن‬‫به‬
‫امامی‬‫حمید‬‫آقای‬‫پیش‬‫ش��ماره‬‫مطلب‬:‫توضیح‬‫یک‬
‫عمر‬‫بیمه‬‫از‬‫تورم‬‫‌ها‬‫ل‬‫س��ا‬‫از‬‫بعد‬‫که‬‫«پولی‬‫موضوع‬‫با‬
‫خصوص‬ ‫به‬ ‫گرام��ی‬ ‫خوانندگان‬ ‫توج��ه‬ »‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫ش��کلی‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫فروش��ندگان‬
‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ش��ماره‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ک‬‫پیام‬ ‫اعظم‬ ‫بخش‬
‫موضوع‬‫این‬‫به‬‫بعد‬‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬‫در‬.‫بود‬‫یافته‬‫اختصاص‬
‫تعدادی‬‫ادامه‬‫در‬.‫پرداخت‬‫خواهیم‬‫‌تری‬‫ع‬‫جام‬‫شکل‬‫به‬
‫نوش��ته‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ک‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫از‬
:‫‌آوریم‬‫ی‬‫م‬،‫است‬‫شده‬
0912580-18
‫سالم‬‫امامی‬‫آقای‬‫به‬.‫شما‬‫زحمات‬‫تشکراز‬‫با‬‫«س�لام‬
‫بیشتری‬ ‫متقاعدکننده‬ ‫جوابهای‬ ‫بگویید‬ ‫و‬ ‫برس��ونید‬
‫بعدازبیست‬‫دریافتی‬‫رقم‬‫بگویم‬‫مشتری‬‫به‬‫اینکه‬‫برای‬
.‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫‌تر‬‫ح‬‫واض‬ ‫یا‬ ‫بدهد‬ ‫نیست‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫سال‬
»‫تشکر‬.‫دادند‬‫توضیح‬‫کم‬،‫چهار‬‫و‬‫سی‬‫شماره‬‫در‬
0935745-75
.‫‌شه‬‫ی‬‫م‬‫جذابتر‬‫روز‬‫به‬‫روز‬‫امامی‬‫آقای‬‫مطالب‬.‫«سالم‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫پول‬ ‫‌پرس��ند‬‫ی‬‫م‬ ‫مشتریان‬ ‫همیشه‬
‫مورد‬‫این‬‫در‬‫امامی‬‫آقای‬.‫نداره‬‫ارزش��ی‬‫سال‬‫بیس��ت‬
»‫گلزاری‬،‫تشکر‬.‫دهید‬‫توضیح‬‫‌تر‬‫ن‬‫روا‬
0935908-51
‫بحث‬ .‫شما‬ ‫بیکران‬ ‫زحمات‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫عزیزان‬ ‫«سالم‬
‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫سوال‬ ‫همیش��ه‬ ‫عمر‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بیم‬ ‫دریافتی‬
‫در‬ ‫دارم‬ ‫تقاضا‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫بوده‬ ‫تورم‬ ‫خاطر‬
‫دلیل‬‫با‬‫بتوانیم‬‫تا‬‫بدهند‬‫بیشتری‬‫توضیحات‬‫رابطه‬‫این‬
»‫قربانی‬.‫کنیم‬‫توجیه‬‫بیشتری‬
0912248-83
‫بابت‬ ‫تشکر‬ .‫شما‬ ‫برای‬ ‫نباشید‬ ‫خسته‬ ‫عرض‬ ‫و‬ ‫«سالم‬
‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ ‫دارم‬ ‫خواه��ش‬ .‫خالقیت‬ ‫وزین‬ ‫مجل��ه‬
‫توضیحات‬‫و‬‫عمر‬‫بیمه‬‫دریافتی‬‫درباره‬‫بیشتر‬‫بخواهید‬
.‫بدهند‬‫توضیح‬‫‌ها‬‫ی‬‫مش��تر‬‫برای‬‫آن‬‫منطقی‬‫دالیل‬‫و‬
»‫بابايي‬
0936085-42
‫خواهش‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ .‫شما‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫ضمن‬ .‫«س�لام‬
‫توضیحات‬ ‫عمر‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بیم‬ ‫دریافتی‬ ‫ب��ا‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫دارم‬
»‫اکبری‬.‫تشکر‬‫با‬.‫بدهند‬‫بیشتری‬
0935580-18
‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ما‬ .‫خالقیت‬ ‫وزین‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫«سالم‬
‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫بازاریابان‬
‫بخواهید‬‫امامی‬‫آقای‬‫از‬‫خواهشن‬.‫داریم‬‫را‬‫تشکر‬‫کمال‬
‫توجیه‬‫جمله‬‫از‬‫عمر‬‫بیمه‬‫دریافتی‬‫بحث‬‫با‬‫رابط��ه‬‫در‬
»‫سپهر‬‫بهزاد‬‫تشکر‬‫با‬.‫دهند‬‫توضیح‬‫بیشتر‬‫مشتری‬
0912659-73
‫امامي‬ ‫آق��اي‬ ‫کارب��ردي‬ ‫توضيح��ات‬ ‫باب��ت‬ .‫س�لام‬
‫و‬‫تورم‬‫درباره‬‫بيشتري‬‫توضيحات‬‫لطفن‬.‫‌كنم‬‫ي‬‫تشكرم‬
‫ممنون‬.‫بدهيد‬‫‌ها‬‫ي‬‫مشتر‬‫متقاعدکردن‬‫و‬‫آن‬‫دريافتي‬
»‫پارسيان‬‫بيمه‬‫فرهادپورهستم‬
‫عمر‬‫بیمه‬‫مورد‬‫در‬‫مطلبی‬‫‌های‬‫ب‬‫تا‬‫ز‬‫با‬
‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬
‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬
3000 99 0000 7777
7 Khalaghiyat.com
835 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫در‬‫اده‬‫و‬‫خان‬‫مهم‬‫نقش‬
‫چیست؟‬‫کودک‬‫آینده‬‫موفقیت‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫‌پی‬‫ل‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫بنیانگذار‬ ،‫معدلی‬ ‫کوروش‬ ‫دکتر‬ ‫از‬ ‫یادداشتی‬
1
2
‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ن‬‫ید‬�‫س‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ده‬‫وا‬�‫ن‬‫خا‬ ‫ش‬�‫ق‬‫ن‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ره‬‫ما‬�‫ش‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫در‬
‫صد‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫از‬ ‫ی‬‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫ن‬‫ای‬ .‫م‬‫زی‬‫دا‬‫پر‬‌‫ی‬‫م‬
‫ت‬‫اف‬‫ری‬‫د‬ ‫ط‬‫حی‬‫م‬ ‫از‬ ‫ن‬‫سا‬‫ان‬ ‫که‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬ ‫ی‬‫سر‬ ‫ن‬‫ولی‬‫ا‬ ‫که‬ ‫را‬‫چ‬ ‫د؛‬‫ش‬‫با‬
‫و‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ته‬‫رف‬‫گ‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ت‬�‫س‬‌‫ی‬‫عات‬‫ال‬‫اط‬ ‫ل‬‫ام‬�‫ش‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬.‫د‬‫یر‬‫‌گ‬‫ی‬‫م‬ ‫ل‬‫شک‬ ‫س‬‫سا‬‫ا‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬
‫در‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬ ‫ام‬‫�و‬‫اق‬ ‫گر‬‫دی‬ ‫و‬ ‫در‬‫را‬‫ب‬ ‫و‬ ‫�ر‬‫اه‬‫خو‬ ،‫ر‬‫اد‬‫م‬ ،‫ر‬‫پد‬ ‫ار‬�‫ت‬‫رف‬
‫به‬ ‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ام‬‫کد‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫گ‬‫ررن‬‫پ‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫ی‬�‫خ‬‫بر‬
‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ند‬‫‌زن‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ی‬‫های‬‌‫ف‬‫حر‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ع‬‫رج‬‫م‬ ‫ک‬�‫ی‬ ‫ن‬‫وا‬‫عن‬
‫ام‬‫ج‬‫ان‬ ‫ده‬‫ین‬‫آ‬ ‫در‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫ن‬‫مک‬‫م‬ ‫که‬ ‫�د‬‫ش‬‫با‬ ‫ی‬‫های‬‫ار‬‫ک‬ ‫س‬‫�ا‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫یه‬‫پا‬
.‫د‬‫ده‬
‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬ ‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫ث‬‫ح‬‫مب‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یم‬‫دار‬ ‫ت‬�‫ش‬‫نو‬‫سر‬ ‫در‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫ام‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ی‬‫یک‬‫کن‬‫ت‬ ‫ما‬
‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫ام‬‌‫ه‬‫ید‬‫د‬ ‫ها‬‫ار‬‫ب‬ ‫ال‬‫مث‬ .‫د‬‫�ن‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬ ‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫ت‬‫ش‬‫نو‬‫سر‬ ‫در‬ ‫ی‬‫یم‬‫تق‬�‫س‬‫م‬ ‫یر‬‫تاث‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬
‫تو‬ ‫ت‬‫رف‬�‫ش‬‫پی‬ ‫ع‬‫مان‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫ن‬‫نک‬ ‫ج‬‫دوا‬‫از‬ ‫ند‬‫‌ا‬‫ه‬‫فت‬‫گ‬ ‫ی‬‫وخ‬�‫ش‬ ‫به‬ ‫ی‬‫حت‬ ،‫ی‬‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬
‫ت‬‫ش‬‫دا‬‫بر‬ ‫ور‬‫‌ط‬‫ن‬‫ای‬ ‫ود‬‫شن‬‌‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ا‬ ‫له‬‫سا‬ 5- 4 ‫ی‬‫ا‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫ال‬‫مث‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬
‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫ده‬‫ین‬‫آ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اد‬‫د‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬ ‫خ‬‫ر‬ ‫ی‬‫وان‬‫را‬‫ف‬ ‫ت‬‫ال‬‫شک‬‫م‬ ‫ش‬‫رای‬‫ب‬ ‫ج‬‫دوا‬‫از‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬
‫ن‬‫شا‬‌‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬‫در‬‫ها‬‌‫ه‬‫اد‬‫نو‬‫خا‬‫ید‬‫با‬‫که‬‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬‫ن‬‫شا‬‫ن‬‫ن‬‫ای‬.‫د‬‫کن‬‫ی‬‫یر‬‫‌گ‬‫م‬‫می‬‫ص‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫در‬‫نه‬‫می‬‫ز‬
‫در‬ ‫که‬ ‫ت‬‫س‬‌‫ی‬‫عات‬‫ال‬‫اط‬ ‫ن‬‫ولی‬‫ا‬ ‫س‬‫سا‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫ما‬‫ما‬‫ت‬ ...‫و‬ ‫ل‬‫�غ‬‫ش‬ ،‫ل‬‫پو‬ ‫با‬ ‫طه‬‫راب‬ .‫د‬‫شن‬‫با‬ ‫ب‬‫راق‬‫م‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬
‫ک‬‫چر‬ ،‫ل‬‫پو‬ :‫د‬‫وی‬‫‌گ‬‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ه‬‫سال‬4 ‫سر‬‫پ‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬‫پ‬ ‫ی‬‫قت‬‫و‬ ‫ال‬‫مث‬ .‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ده‬‫ش‬ ‫ک‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫ذه‬
‫یر‬‫ضم‬ ‫در‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫ن‬‫رد‬‫آو‬‌‫ت‬‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ی‬‫صل‬‫ا‬ ‫ار‬‫عی‬‫م‬ ‫ن‬‫وا‬‫عن‬ ‫به‬ ‫ف‬‫حر‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫ت؛‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ف‬‫ک‬
‫ل‬‫پو‬ ‫که‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫اد‬‫ج‬‫ای‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ب‬‫خر‬‫م‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫عد‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ک‬‫ح‬ ‫ک‬‫ود‬‫ک‬ ‫اه‬‫آگ‬‫ود‬�‫خ‬‫نا‬
‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫نم‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫ن‬‫رد‬‫آو‬‌‫ت‬‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ی‬‫ش‬‫ال‬‫ت‬ ‫ن‬‫رای‬‫ناب‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‌‫ی‬‫تن‬‫رف‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ف‬‫ک‬ ‫ک‬‫چر‬
‫ل‬‫دلی‬ ‫به‬ ‫ی‬‫دگ‬‫زن‬ ‫از‬ ‫ی‬‫حل‬‫را‬‫م‬ ‫در‬ ‫ید‬‫�ا‬‫ش‬ .‫د‬‫ده‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫رد‬‫آو‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫گر‬‫ا‬ ‫یا‬
‫ته‬‫نک‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫به‬ ‫ید‬‫با‬ ‫ما‬‫ا‬ .‫م‬�‫ی‬‫بر‬‫ب‬ ‫ل‬‫وا‬�‫س‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ،‫ر‬‫‌ت‬‫ی‬‫قو‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬ ‫ود‬�‫ج‬‫و‬
‫ل‬‫طو‬ ‫ل‬‫سا‬ 25 ‫ده‬‫ش‬ ‫گ‬‫زر‬‫ب‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫با‬ ‫ل‬‫�ا‬‫س‬ 25 ‫که‬ ‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫سال‬ 25 ‫رد‬‫ف‬ ‫یم‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬�‫ش‬‫دا‬ ‫جه‬‫تو‬
‫ید‬‫با‬ ‫که‬ ‫ید‬‫ین‬‫بب‬ ‫ید‬‫شد‬ ‫ی‬‫رون‬‫د‬ ‫ار‬‫جب‬‫ا‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫و‬ .‫د‬‫کن‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫او‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ور‬‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬
‫و‬ ‫ود‬‫ب‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬ ‫ت‬‫خ‬�‫س‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ن‬‫رد‬‫‌ک‬‫ی‬‫نث‬‫خ‬ ‫ع‬‫واق‬ ‫در‬ .‫د‬‫ور‬‫یا‬‫درب‬ ‫ل‬‫پو‬
‫ته‬‫ش‬‫گذ‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ‫یم‬‫وان‬‫بت‬ ‫تا‬ ‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫رار‬‫ق‬ ‫ما‬ ‫ار‬‫تی‬‫اخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬‫های‬‫زار‬‫اب‬ ‫ی‬‫‌پ‬‫ل‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬ ،‫ر‬‫سی‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫در‬.‫م‬‫هی‬‫د‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫ی‬‫تر‬‫ش‬‫بی‬ ‫ت‬‫رع‬‫س‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬
‫ارتباط‬Relation
9 Khalaghiyat.com
3
5
4
‫س‬‫نف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ‫وع‬‫ض‬‫مو‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫یر‬‫مگ‬‫ش‬‫چ‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫در‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ش‬‫نق‬
‫ی‬‫عن‬‫ی‬ .‫د‬‫شو‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ت‬‫می‬‫اه‬ ‫ئز‬‫حا‬ ‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫ی‬‫دگ‬‫وا‬‫خان‬ ‫ط‬‫واب‬‫ر‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫ل‬‫ذی‬ ‫هم‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬
‫در‬ ‫نه‬‫فا‬‫س‬‫تا‬‫م‬ .‫د‬‫نن‬‫ک‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫س‬‫نف‬ ‫ت‬‫عز‬ ‫ی‬‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ک‬‫ی‬
.‫د‬‫شو‬ ‫ده‬‫دا‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫زه‬‫جا‬‫ا‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫خ‬‫ر‬ ‫ت‬‫در‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫ما‬ ‫گ‬‫هن‬‫فر‬
‫ل‬‫دلی‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫به‬ .‫د‬�‫ن‬‫ک‬ ‫ح‬‫طر‬‫م‬ ‫را‬ ‫ش‬‫های‬‌‫ه‬‫ید‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ند‬‫وا‬‫بت‬ ‫رد‬�‫ف‬ ‫ی‬‫عن‬‫ی‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬�‫ب‬‫ا‬
‫جه‬‫تی‬‫ن‬ ‫در‬‫و‬ ‫ند‬‫کن‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ی‬‫ور‬�‫خ‬‫ود‬‫خ‬ ‫که‬ ‫یم‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬ ‫جه‬‫وا‬‫م‬ ‫ی‬‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫ب‬‫رت‬‫م‬ ‫که‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬
‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫یم‬‫دان‬‫ب‬ ‫ید‬‫با‬ ‫�ه‬‫ک‬ ‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫د؛‬‫تن‬�‫س‬‫ه‬ ‫دار‬‫ور‬‫رخ‬‫ب‬ ‫ی‬‫ین‬‫پای‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫از‬
‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫ام‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ی‬‫یز‬‫چ‬ ‫گر‬‫ا‬ .‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫هم‬‫م‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫زار‬‫اب‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬
‫به‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫ود‬‫ش‬ ‫رد‬‫وا‬ ‫ی‬‫رت‬‫جا‬‫ت‬ ‫چ‬‫هی‬ ‫در‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫شد‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬‫ن‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫در‬
.‫د‬‫سان‬‫بر‬ ‫ی‬‫وب‬‫طل‬‫م‬ ‫ام‬‫ج‬‫ران‬‫س‬
‫ها‬‌‫ن‬‫آ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫گی‬‫ب‬ ‫ت‬‫ور‬�‫ص‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ط‬�‫س‬‫تو‬ ‫ید‬‫با‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫ن‬‫ای‬
‫ی‬‫اه‬‫گ‬ .‫د‬‫هن‬‫د‬ ‫�د‬‫ش‬‫ر‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هم‬‫م‬ ‫ی‬‫ژگ‬‫وی‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫�د‬‫انن‬‫تو‬‌‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ند‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬
‫ی‬‫نه‬ ‫ی‬‫ار‬‫ک‬ ‫ام‬‫ج‬‫ان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫ت‬‫شد‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫که‬ ‫یم‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬ ‫هد‬‫�ا‬‫ش‬ ‫ت‬‫قا‬‫او‬
‫ی‬‫دار‬‫مق‬ ‫ید‬‫�ا‬‫ش‬ .‫د‬‫دار‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫ذر‬‫ح‬ ‫بر‬ ‫طر‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ک‬�‫س‬‫ری‬ ‫نه‬‫گو‬‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬
‫به‬ ‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫چ‬‫ب‬ ‫یم‬‫ذار‬‫بگ‬ ‫ید‬‫با‬‫ن‬ ‫که‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫وم‬‫عل‬‫م‬ ‫ل‬‫حا‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫د؛‬�‫ش‬‫با‬ ‫ی‬‫یع‬‫طب‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬
‫یم‬‫ذار‬‫‌گ‬‫ی‬‫نم‬ ‫ی‬‫حت‬ ‫ی‬‫اه‬‫گ‬ ‫ی‬‫ول‬ .‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫از‬�‫ب‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫یز‬‫پر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫ند‬‫بز‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ش‬‫آت‬
‫که‬ ‫را‬ ‫ی‬‫یت‬‫عال‬‫ف‬ ‫ن‬�‫ی‬‫تر‬‌‫ک‬‫وچ‬‫ک‬ ‫�ا‬‫ی‬ ‫ود‬‫ر‬ ‫اال‬‫ب‬ ‫ی‬�‫ل‬‫ند‬‫ص‬ ‫از‬ ‫ی‬‫های‬‫تن‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫�د‬‫رزن‬‫ف‬
‫وع‬‫ن‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫ی‬�‫ل‬‫حا‬ ‫در‬ ‫م؛‬‫نی‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ی‬�‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫هد‬‫د‬ ‫ام‬�‫ج‬‫ان‬ ‫�د‬‫اه‬‫خو‬‌‫ی‬‫م‬
‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬ .‫د‬‫رو‬‫ب‬ ‫ن‬‫بی‬ ‫از‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫در‬ ‫س‬‫نف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ث‬‫اع‬‫ب‬ ‫ت‬‫ربی‬‫ت‬
‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ت‬‫رو‬‫ث‬ ‫که‬ ‫ی‬‫در‬‫ما‬ ‫و‬ ‫در‬‫پ‬ .‫د‬‫فت‬‫بی‬ ‫ق‬‫فا‬‫ات‬ ‫هم‬ ‫ص‬‫خ‬‫ش‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ‫رد‬‫مو‬ ‫در‬
‫در‬ ‫ت‬‫رو‬‫ث‬ ‫ب‬�‫س‬‫ک‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬‫وب‬‫خ‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫�د‬‫انن‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫را‬‫هت‬‫ب‬ ‫�ا‬‫م‬ ‫از‬
.‫د‬‫ورن‬‫آ‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫به‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬
‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ،‫س‬�‫ف‬‫ن‬ ‫ت‬‫عز‬ ‫ی‬‫رو‬ ‫ده‬‫وا‬�‫ن‬‫خا‬ ‫در‬ ‫ن‬‫یا‬‫راف‬‫اط‬ ‫و‬ ‫در‬‫�ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫در‬�‫پ‬ ‫�د‬‫بای‬
‫رد‬‫ف‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ست‬‫ه‬ ‫ی‬‫های‬‌‫ه‬‫مای‬‫�ر‬‫س‬ ‫ها‬‌‫ن‬‫ای‬ .‫د‬‫نن‬‫ک‬ ‫ار‬‫ک‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬ ‫س‬‫نف‬
‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ید‬‫با‬ .‫د‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫به‬ ‫ن‬‫ید‬�‫س‬‫ر‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬
‫ی‬‫طق‬‫من‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬ ‫تا‬ ‫ند‬‫ش‬‫با‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ی‬‫ها‬‌‫ن‬‫زد‬‌‫ف‬‫حر‬ ‫ب‬‫راق‬‫م‬ ‫که‬ ‫ت‬‫وخ‬‫آم‬
‫با‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ،‫ی‬‫دگ‬‫زن‬ ‫ل‬‫�و‬‫ط‬ ‫در‬ ‫گر‬‫ا‬ .‫د‬�‫ش‬‫با‬‫ن‬ ‫ده‬‫نن‬‫دک‬‫دو‬‫ح‬‫م‬ ‫و‬ ‫�د‬‫ش‬‫با‬ ‫ت‬‫ثب‬‫م‬ ‫و‬
،‫ی‬‫تگ‬‫س‬‫شک‬‫ور‬ ‫یا‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬ ‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫گ‬‫مر‬ ‫ل‬‫مث‬ ‫�د‬‫ش‬ ‫رو‬‫روب‬ ‫ی‬‫کل‬‫ش‬‫م‬
‫که‬ ‫ی‬‫سن‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫که‬‫را‬‫چ‬ .‫د‬‫ون‬‫ش‬ ‫ده‬‫دا‬ ‫ح‬‫ضی‬‫تو‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ید‬‫با‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬
.‫ت‬‫س‬‫او‬ ‫ی‬‫ها‬‌‫ی‬‫یر‬‫دگ‬‫یا‬ ‫زو‬‫ج‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫جه‬‫تو‬‫م‬ ‫را‬ ‫ق‬‫نط‬‫م‬ ‫ال‬‫ام‬‫ک‬ ‫شد‬‫با‬
‫ی‬‫قت‬‫و‬‫ال‬‫مث‬.‫د‬‫کن‬‌‫ی‬‫م‬‫ول‬‫قب‬‫ود‬‫شن‬‫ب‬‫را‬‫ق‬‫نط‬‫م‬‫ی‬‫قت‬‫و‬‫او‬
‫ود‬‫ش‬‫ده‬‫دا‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫چه‬‫ب‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ی‬‫تگ‬‫س‬‫شک‬‫ور‬‫وع‬‫وض‬‫م‬
‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫ن‬‫ضم‬.‫د‬‫‌زن‬‫ی‬‫نم‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫طم‬‫ل‬‫او‬‫به‬‫وع‬‫وض‬‫م‬‫ن‬‫ای‬
‫در‬‫که‬‫داد‬‫را‬‫ان‬‫ین‬‫طم‬‫ا‬‫ن‬‫ای‬‫چه‬‫ب‬‫به‬‫ید‬‫با‬‫له‬‫سا‬‫م‬‫ن‬‫ای‬
‫هد‬‫وا‬‫خ‬‫ت‬‫مای‬‫ح‬‫ما‬‫ف‬‫طر‬‫از‬‫او‬‫ده‬‫آم‬‌‫ش‬‫پی‬‫ل‬‫�ک‬‫ش‬‫م‬
.‫د‬‫اش‬‫ب‬‫ده‬‫سا‬‫ت‬‫ور‬‫ص‬‫به‬‫ید‬‫با‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫ن‬‫ای‬‫و‬‫شد‬
‫ال‬‫قب‬‫در‬‫پ‬:‫ود‬�‫ش‬‫ته‬‫گف‬‫چه‬‫ب‬‫�ه‬‫ب‬‫له‬‫جم‬‫ن‬‫ای‬‫لا‬‫مث‬
‫تر‬‫کم‬‫الن‬‫ا‬‫ی‬‫ول‬،‫ده‬‫ور‬‫‌آ‬‫ی‬�‫م‬‫ت‬�‫س‬‫د‬‫به‬‫ی‬‫اد‬‫زی‬‫ول‬‫پ‬
‫یم‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬‫را‬‫ی‬‫از‬‫‌ب‬‫ب‬‫با‬‫اس‬‫الن‬‫ف‬‫ال‬‫فع‬‫ما‬‫و‬‫رد‬‫آو‬‌‫ی‬‫رم‬‫د‬
‫ود‬‫ش‬‫تر‬‫به‬‫در‬‫پ‬‫ع‬‫وض‬‫ره‬‫وبا‬‫د‬‫ی‬‫قت‬‫و‬‫تا‬‫یم‬‫خر‬‫ب‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬
‫تر‬‫ش‬‫بی‬‫ی‬‫حت‬‫و‬‫یم‬‫خر‬‌‫ی‬‫م‬‫هم‬‫از‬‫ب‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ت‬‫وق‬‌‫ن‬‫آ‬‫و‬
‫که‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫چ‬‫ب‬.‫رد‬‫ک‬‫یم‬‫واه‬‫خ‬‫ی‬‫دار‬‫ری‬‫خ‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ل‬‫قب‬‫از‬
‫ل‬‫دلی‬‫ن‬‫ای‬‫به‬‫رد‬‫خو‬‌‫ی‬‫م‬‫به‬‫ضر‬‫وع‬‫وض‬‫م‬‫ن‬‫ای‬‫ط‬�‫س‬‫تو‬
‫ی‬‫یل‬‫دل‬‫چ‬‫هی‬‫و‬‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫من‬‫ناا‬‫س‬‫سا‬‫اح‬‫که‬‫ت‬�‫س‬‫ا‬
‫دا‬‫پی‬‫ش‬‫در‬‫�ا‬‫م‬‫در‬‫پ‬‫ی‬‫ها‬‫ار‬‫فت‬‫ر‬‫دن‬‫�ر‬‫رک‬‫یی‬‫تغ‬‫ی‬‫را‬‫ب‬
‫ام‬‫به‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ه‬‫و‬‫رد‬‫گی‬‌‫ی‬‫م‬‫رار‬‫ق‬‫ام‬�‫ه‬‫اب‬‫در‬‫و‬‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫نم‬
‫ت‬‫ور‬‫ص‬‫در‬‫چه‬‫ب‬‫ن‬‫ای‬.‫د‬‫ده‬‌‫ی‬‫م‬‫ب‬‫ذا‬‫ع‬‫را‬‫رد‬‫ف‬‫که‬‫ت‬‫اس‬
‫ی‬‫دگ‬‫زن‬‫در‬‫هم‬‫ط‬‫رای‬�‫ش‬‫ن‬‫ای‬‫که‬‫رد‬‫ذی‬‫‌پ‬‫ی‬‫م‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬
‫از‬‫ان‬‫چن‬‫هم‬‫ما‬‫ا‬‫تر‬‫ود‬‫حد‬‫م‬‫�د‬‫چن‬‫هر‬‫و‬‫رد‬‫دا‬‫ود‬‫وج‬
.‫ود‬‫ب‬‫هد‬‫وا‬‫خ‬‫دار‬‫ور‬�‫خ‬‫بر‬‫ی‬‫ایت‬‫حم‬‫و‬‫ی‬‫طف‬‫عا‬‫ط‬‫واب‬‫ر‬
‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫عی‬‫وق‬‫م‬‫با‬‫را‬‫ند‬‫رز‬‫ف‬‫رد‬‫دا‬‫ان‬‫مک‬‫ا‬‫تا‬‫ید‬‫با‬‫ن‬‫رای‬‫ناب‬‫ب‬
‫ن‬‫شت‬‫دا‬‫با‬‫ون‬‫چ‬‫رد‬‫ک‬‫نا‬‫آش‬‫تر‬‫ش‬‫بی‬،‫ط‬‫حی‬‫م‬‫ف‬‫تل‬‫خ‬‫م‬
‫تر‬‌‫ن‬‫سا‬‫آ‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫به‬ ‫دن‬‫�ی‬‫رس‬ ،‫ر‬‫شت‬‫بی‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬
.‫ود‬‫ب‬‫هد‬‫وا‬‫خ‬
1035 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫ویژه‬‫گزارش‬Special Report
‫دنیا‬‫ان‬‫د‬‫متنـــ‬‫و‬‫ثر‬
‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬‫ار‬‫و‬‫س‬‫‌هایی‬‫ل‬‫اتومبی‬‫چه‬
‫احمدپور‬ ‫لطیف‬ :‫مترجم‬
‫از‬ ‫س�وال‬ ‫این‬ ‫‌ه�ا‬‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫پی�ش‬ ‫احتم�اال‬
‫ثروت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫شده‬ ‫پرسیده‬ ‫ش�ما‬
‫اتومبیلی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ،‫داش�تید‬ ‫‌ش�ماری‬‫ی‬‫ب‬
‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫ش�ما‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌خریدید؟‬‫ی‬‫م‬
‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫‌اندیشید‬‫ی‬‫م‬ ‫سوال‬ ‫این‬
‫خودروهای‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫‌اراده‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌تان‬‫ن‬‫ذه‬
‫از‬ ‫فهرس�تی‬ ،‫کن�د‬ ‫پرواز‬ ‫دنی�ا‬ ‫لوک�س‬
‫ثروتمندترین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ل‬‫اتومبی‬
‫اس�تفاده‬ ‫دنی�ا‬ ‫اف�راد‬ ‫مش�هورترین‬ ‫و‬
.‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫آورده‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬
‫به‬ ‫‌‌ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بس�یاری‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جالب‬ ‫نکت�ه‬
.‫است‬ ‫ارزان‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫ثروت‬ ‫نسبت‬
‫اسلیم‬ ‫کارلوس‬
‫اس�لیم‬ ‫کارلوس‬ ،‫م�ا‬ ‫فهرس�ت‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫اولی�ن‬
73 ‫ثروت‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫مکزیکی‬
‫ثروتمن�دان‬ ‫فهرس�ت‬ ‫ص�در‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬
.‫دارد‬ ‫ق�رار‬ ‫فوربس‬ ‌‫ه‬‫مجل‬ ‫س�وی‬ ‫از‬ ‫ش�ده‬ ‫ارائه‬
‫صنای�ع‬ ‌‫ه‬‫ح�وز‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫س�رمای‬ ‫ای�ن‬ ‫‌ک�ه‬‫ی‬‫هنگام‬
‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫نقط‬ ‫از‬ ‫بخواه�د‬ ‫مخابرات�ی‬ ‫و‬ ‫ارتباط�ی‬
‫کانتیننتال‬ ‫بنتل�ی‬ ‫س�وار‬ ،‫ب�رود‬ ‫دیگر‬ ‌‫ه‬�‫نقط‬
‫هزار‬ 300 ‫تقریبی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اسپار‬ ‫فالئینگ‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫دالر‬
‫گیتس‬ ‫بیل‬
‫قبال‬ ‫که‬ ‫حال�ی‬ ‫در‬ ‫چطور؟‬ ‫گیت�س‬ ‫بیل‬ ‫آمریکای�ی‬ ‫میلی�اردر‬ ‫م�ورد‬ ‫در‬
‫دفاتر‬ ‫به‬ ‫فوکوس‬ ‫فورد‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ثروتمند‬ ‫فرد‬ ‫دومین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ش�ده‬ ‫دیده‬
‫که‬ ‫بود‬ ‫دیگ�رش‬ ‫اتومبیل‬ ‫این‬ ‫ام�ا‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رف�ت‬ ‫مایکروس�افت‬
.‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توجهات‬
‫را‬ »Show and Display« ‫قانون‬ ‫کلینتون‬ ‫بیل‬ ‫وقتی‬ ،1999 ‫س�ال‬ ‫در‬
‫ایمنی‬ ‫مقررات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کلکسیونی‬ ‫بسیار‬ ‫خودروهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫امضا‬
‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫عاشقان‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گیتس‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ،‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫معاف‬ ‫دولت‬
‫تا‬ ‫داد‬ ‫اجازه‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫به‬ ‫قانون‬ ‫این‬ .‫نبودند‬ ‫‌تاثیر‬‫ی‬‫ب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫لوکس‬
.‫شود‬ ‫سوار‬ ‫را‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ 225 ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کوپه‬ 959 ‫پورشه‬
‫كامپراد‬ ‫اينگوارد‬
‫ش�ركت‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫كامپ�راد‬ ‫اينگ�وارد‬ ‫ثروت‬
3/3 ‫ح�دود‬ ‫در‬ ،‫مبلم�ان‬ ‌‫ه‬‫عرص‬ ‫غ�ول‬ ‫آيكی�ا‬
‫ولوو‬ ‫يك‬ ‫س�وار‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اس�ت‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬
‫كارش‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ 1993 ‫سال‬ ‫مدل‬ 240
.‫‌رود‬‫ي‬‫م‬
11 Khalaghiyat.com
‫والتون‬ ‫آلیس‬
‫‌های‬‫ه‬‫فروش�گا‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫دختر‬ ،‫والتون‬ ‫آلیس‬
‫با‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫والتون‬ ‫س�ام‬ ،‫‌مارت‬‫ل‬‫‌وا‬‫‌ای‬‫ه‬‫زنجی�ر‬
‫ثروتمند‬ ‫زن‬ ‫سومین‬ ،‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 26/3 ‫ثروت‬
‫هیچ‬ ‫‌اش‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫اما‬ .‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫جهان‬
‫فورد‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫اتومبیل‬ .‫ندارد‬ ‫ثروتش‬ ‫با‬ ‫سنخیتی‬
‫هزار‬ 40 ‫تقریبی‬ ‫قیم�ت‬ ‫با‬ 2006 ‫مدل‬ F-150
.‫است‬ ‫دالر‬
‫بلومبرگ‬ ‫مایکل‬
.‫اس�ت‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫س�رعت‬ ،‫مالی‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫بلومبرگ‬ ‫مایکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شاید‬
‫این‬ .‫دارد‬ R8 ‫آئودی‬ ‫‌س�ریع‬‫ق‬‫فو‬ ‫اتومبیل‬ ‫یک‬
‫سرعت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آلمانی‬ ‫‌العاده‬‫ق‬‫فو‬ ‫اتومبیل‬
‫تا‬ ‫صفر‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ 324
.‫است‬ ‫ثانیه‬ 3/6 ‫آن‬ ‫صد‬
‫الیسون‬ ‫لری‬
‫عاشق‬ ،‫الیس�ون‬ ‫لری‬ ،‫اوراکل‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬
‫کلکسیونر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتومبیل‬
‌،‫درواق�ع‬ .‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬ ‫ش�ناخته‬ ‫اتومبی�ل‬
‫از‬ ‫‌الع�اده‬‫ق‬‫فو‬ ‫كلكس�يون‬ ‫يك‬ ‫مال�ك‬ ‫او‬
،‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫مختلف‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫اتومبي‬
‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫يك�ی‬ ‫حت�ي‬ ‫مالكي�ت‬ ‫آرزوي‬
‌‫ه‬‫عالق‬ ‫مورد‬ ‫‌ه�اي‬‫ل‬‫اتومبي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ .‫دارن�د‬
‫که‬ ‫اتومبیل‬ ‫این‬ .‫است‬ F1 ‫مك‌الرن‬ ،‫لري‬
،‫دنیاست‬ ‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫‌ترین‬‫ع‬‫سری‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫قیمتی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سرعت‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مایل‬ 231
.‫دارد‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 4/1 ‫حدود‬ ‫در‬
‫بافت‬ ‫وارن‬
‫‌اش‬‫ی‬‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 53/5 ‫ثروت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بافت‬ ‫وارن‬
،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محس�وب‬ ‫دنیا‬ ‫ثروتمند‬ ‫فرد‬ ‫چهارمین‬
‫دور‬ ‫‌قیمت‬‫ن‬‫گرا‬ ‫ماش�ین‬ ‫خری�دن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‌‌اش‬‫پ�ول‬
‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ DTS‫کادیالک‬ ‫یک‬ ‫او‬ .‫‌ریزد‬‫ی‬‫نم‬
‫‌دادن‬‫ن‬‫نش�ا‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ 45
‫خودروس�ازان‬ ‫و‬ ‫‌موت�ورز‬‫ل‬‫جنرا‬ ‫از‬ ‫‌اش‬‫ت‬�‫حمای‬
.‫خرید‬ ‫اخیر‬ ‫مالی‬ ‫بحران‬ ‫طی‬ ‫در‬ ،‫آمریکایی‬
‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬
‫م�ارک‬ ،‫‌ب�وک‬‫س‬‫فی‬ ‫موس�س‬
‫ج�وان‬ ‫دومی�ن‬ ،‫زوکرب�رگ‬
‫یکی‬ ‫اما‬ ،‫دنیاس�ت‬ ‫ثروتمن�د‬
‫‌ه�ای‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫‌تری�ن‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫از‬
‫ی�ک‬ ‫او‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫لیس�ت‬ ‫ای�ن‬
‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫س�وار‬ TSX ‫آکورا‬
‫هزار‬ 30 ‫ح�دود‬ ‫در‬ ‫‌اش‬‫ت‬�‫قیم‬
.‫است‬ ‫دالر‬
‫دل‬ ‫مایکل‬
‫ش�رکت‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫ک�ه‬ ‫دل‬ ‫مایکل‬
‫خالص‬ ‫ث�روت‬ ‫با‬ ،‫اس�ت‬ ‫دل‬ ‫معروف‬
‫‌ونهمی�ن‬‫ل‬‫چه‬ ،‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬ 15/3
‫ی�ک‬ ‫او‬ .‫دنیاس�ت‬ ‫ثروتمن�د‬ ‫ف�رد‬
.‫دارد‬ 2004 ‫مدل‬ ‫باکستر‬ ‫پورشه‬
‫بالمر‬ ‫استیو‬
‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫غول‬‫لطف‬‫به‬،‫بالمر‬‫استیو‬
‫ثروت‬ ‫با‬ ،‫مایکروس�افت‬ ‫یعنی‬ ‫دنیا‬
‫پنجاهمی�ن‬ ،‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬ 15/2
‫بنتلی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫دنیاست‬ ‫ثروتمند‬
‫با‬ ‫هیبریدی‬ ‫فیوژن‬ ‫فورد‬ ‫یک‬ ،‫بنز‬ ‫یا‬
.‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫سوار‬‫پاک‬‫سوخت‬
‫برانسون‬ ‫ریچارد‬
‫اس�ت‬‫ویرجین‬‫گروه‬‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬،‫بریتانیایی‬‫غیرع�ادی‬‫و‬‫خودس�اخته‬‫ثروتمند‬‫این‬
‫از‬‫خارج‬‫در‬‫فعالیت‬‫از‬‫هرگز‬‫که‬‫برانس�ون‬.‫دارد‬‫دالر‬‫میلیارد‬ 4/6‫حدود‬‫در‬‫ثروت�ی‬‫و‬
‫بتوان‬‫را‬‫بودنش‬‫غیرعادی‬‫این‬‫شاید‬،‫است‬‫نداشته‬‫هراسی‬‫‌وکارش‬‫ب‬‫کس‬‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬
‫گیبس‬‫آب-خاکی‬‫خودروی‬‫یک‬‫او‬ .‫دید‬‫‌اش‬‫ه‬‫نقلی‬‌‫ه‬‫وسیل‬‫انتخاب‬‫در‬‫شکل‬‫بهترین‬‫به‬
.‫دارد‬‫دالر‬‫هزار‬125‫تقریبی‬‫قیمت‬‫به‬‫آکوآدا‬
1235 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬
‫کارآفرینی‬Entrepreneurship
‫که‬‫تجارت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫‌نظیر‬‫ی‬‫ب‬‫فرصت‬‫یک‬
‫است‬‫آمده‬‫وجود‬‫به‬‫اخر‬‫و‬‫ا‬‫همین‬
‫درباره‬ ‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫عل�ی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬
‫اینترنتی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
‫علم‬ ‫پدر‬ ،‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬
‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫‌تی‬‫ی‬‫آ‬
‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫ایجاد‬
‫انجام‬ ‫‌وگویی‬‫ت‬‫گف‬ ‫ایران‬
‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫داد‬
:‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬
‫فناوری‬ ‫فعل�ی‬ ‫س�اختارهای‬ ‫ش�ما‬ ‫نظر‬ ‫به‬
‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اطالع�ات‬
‫بگیرند؟‬ ‫شکل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬
‫امكانات‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫نيازمن��د‬ ‫خوب‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫يك‬
‫پرداخت‬ ،‫امنيت��ي‬ ،‫دسترس��ي‬ ،‫ارتباطي‬ ،‫‌اف��زاري‬‫م‬‫نر‬ ،‫اف��زاري‬ ‫س��خت‬
‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آموزش��ي‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫انس��اني‬ ‫منابع‬ ،‫قانون‬ ،‫الكترونيكي‬
‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫بايد‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫مختلف‬
‫خوب‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫يك‬ ‫اجراي‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫درحد‬ ‫امكانات‬ ‫اين‬ ‫همه‬ ‫ايران‬ ‫در‬ .‫باش��د‬
‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫در‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫پراكند‬ ‫اقدامات‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ،‫فوق‬ ‫‌های‬‫ت‬‫محدودي‬ ‫تمام‬ ‫وجود‬ ‫ب��ا‬ .‫ندارد‬ ‫وج��ود‬
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫عالقمند‬ ‫افراد‬ ‫‌وقفه‬‫ي‬‫ب‬ ‫تالش‬ ‫اس��اس‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬
‫شده‬ ‫باعث‬ ‫اينترنتي‬ ‫‌وكار‬‫ب‬‫كس‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫اراده‬ ‫نبود‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ملي‬ ‫شده‬ ‫حساب‬ ‫‌ريزي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫يك‬
‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫توسعه‬ ‫حامي‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫فعلي‬ ‫س��اختارهاي‬ ‫كه‬ ‫برس��یم‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬
‫مشكل‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اثبات‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫اينترنتي‬
‫ش��امل‬ ‫كه‬ ‫ارتباطي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫اس��ت‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫فضاي‬ ‫ارتباطي‬ ‫مش��كل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اول‬
‫آن‬ ‫كم‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫سرعت‬ ‫كندي‬ ‫است‬ ‫كش��ور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫وكار‬ ‫كس��ب‬ ‫براي‬ ‫اينترنت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬
‫در‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫بوده‬ ‫قرار‬ ‫نيز‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫براي‬ ‫اطالعات‬ ‫ملي‬ ‫شبكه‬ .‫اس��ت‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫مش��كل‬
‫كه‬ ‫شهروندان‬ ‫براي‬ ‫جدي‬ ‫دسترسي‬ ‫عمال‬ ‫آن‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫سال‬ 5 ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫هنوز‬ ‫كه‬ ‫آيد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫كشور‬
‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫محترم‬ ‫وزير‬ ‫اخيرا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫كنند‬ ‫اس��تفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫وكار‬ ‫كس��ب‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬
‫شبكه‬ ‫منتظر‬ ‫بايد‬ ‫ديگرهم‬ ‫س��ال‬ ‫يك‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫مطبوعات‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
‫ايران‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫حوزه‬ ‫ارتباطي‬ ‫مانده‬ ‫باقي‬ ‫راه‬ ‫تنه��ا‬ ‫بنابراين‬ .‫بود‬ ‫اطالعات‬ ‫مل��ي‬
‫محدوديت‬ ،‫دوم‬ ‫مش��كل‬ .‫دارد‬ ‫اساسي‬ ‫مش��كل‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫توس��عه‬ ‫براي‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اينترنت‬
.‫اس��ت‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫محدودي‬ ‫س��اير‬ ‫و‬ ‫اعتباري‬ ‫كارت‬ ‫و‬ ‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬ ‫ابزاره��اي‬ ‫در‬
‫و‬ ‫نيس��ت‬ ‫فراهم‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫خارجي‬ ‫كش��ورهاي‬ ‫از‬ ‫خريد‬ ‫براي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬ ‫امكان‬ ‫هنوز‬
‫از‬ ‫محدودي‬ ‫بسيار‬ ‫يا‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ما‬ ‫كش��ور‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫س��طح‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫اعتباري‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫كار‬
‫خارجي‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫حسا‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫كرد‬ ‫تهيه‬ ‫كشور‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مس��تركارت‬ ‫و‬ ‫ويزا‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ ‫با‬ ‫افراد‬
‫مشكل‬ ‫مثل‬ ‫ديگري‬ ‫مش��كالت‬ ‫نيز‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫دس��ته‬ ‫اين‬ .‫‌ش��وند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬ ‫امكان‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫دارند‬
‫باني‬ ‫نبود‬ .‫دارن��د‬ ‫را‬ ‫كش��ور‬ ‫در‬ ‫چنيني‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مس��ائل‬ ‫و‬ ‫پس��ت‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫ترخيص‬ ‫و‬ ‫گم��رك‬
‫اعالم‬ ‫گاهی‬ .‫اس��ت‬ ‫سوم‬ ‫مشكل‬ ‫نيز‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پاس��خگو‬ ‫مش��خص‬
‫هم‬ ‫وزارت‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫الكترونيك‬ ‫تجارت‬ ‫مس��وول‬ ‫بازرگاني‬ ‫وزارت‬ ‫كه‬ ‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬
‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذش��ته‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫س��ا‬ ‫در‬ ‫زيادي‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫تال‬
‫گسترش‬ ‫را‬ ‫ديجيتالي‬ ‫امضای‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫ايجاد‬ ‫الكترونيك‬ ‫تجارت‬ ‫دفتر‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫دفتري‬ ‫حتي‬
‫نيز‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫‌رساني‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫‌سازي‬‫گ‬‫فرهن‬ ،‫آموزش‬ ‫چهارم‬ ‫مشكل‬ .‫است‬ ‫داده‬
‫‌هاي‬‫ه‬‫نمون‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫‌اندركاران‬‫ت‬‫دس‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫آموز‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫معرفي‬ ‫خوب‬
‫كه‬ ‫كرد‬ ‫‌بندي‬‫ع‬‫جم‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫لذا‬ .‫شود‬ ‫معرفي‬ ‫ديگران‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫موفقي‬ ‫نس��بتا‬
.‫است‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫موجود‬ ‫ساختار‬
13 Khalaghiyat.com
‫‌وکارهای‬‫ب‬�‫کس‬ ‫ایج�اد‬ ‫امتی�از‬
‫‌وکارهای‬‫ب‬�‫کس‬ ‫با‬ ‫مقایس�ه‬ ‫در‬ ‫‌الین‬‫ن‬‫آ‬
‫چیست؟‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬
‫زياد‬ ‫بس�يار‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫ايجاد‬ ‫امتيازات‬
‫مقايسه‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ .‫اس�ت‬
:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫سنتي‬ ‫روش‬ ‫با‬
‫عملياتي‬ ‫فضاي‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كس�ب‬ :‫جغرافیایی‬ ‫محدویت‬ ‫ح�ذف‬
‫زمين‬ ‫كره‬ ‫روي‬ ‫انسان‬ ‫ميليارد‬ 7 ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫ايران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫كس�ب‬
‫كمتر‬ ‫و‬ ‫اضافي‬ ‫هزينه‬ ‫بدون‬ ‫درازمدت‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫اين‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫كاال‬ ‫فروش‬ ‫مخاطب‬ ‫را‬
‫اجاره‬ ‫تامين‬ ‫هزينه‬ .‫است‬ ‫مقدور‬ ‫منزل‬ ِ‫ر‬‫د‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫فروشگاه‬ ِ‫ر‬‫د‬ ‫از‬ ‫كاال‬ ‫ش�ده‬ ‫تمام‬ ‫بهاي‬ ‫از‬
‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اضافه‬ ‫پس�ت‬ ‫وهزينه‬ ‫‌ش�ود‬‫ي‬‫م‬ ‫كم‬ ‫قيمت‬ ‫گران‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫فروش�گا‬ ‫خريد‬ ‫يا‬
.‫است‬ ‫دومي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫اولي‬
۲۴ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫ام�كان‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كس�ب‬ :‫زمانی‬ ‫محدویت‬ ‫حذف‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫در‬ .‫اس�ت‬ ‫كرده‬ ‫‌پذير‬‫ن‬‫امكا‬ ‫س�ال‬ ‫روز‬ ۳۶۵ ‫در‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬ 7 ‫و‬ ‫س�اعت‬
.‫بفروش�ید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاالی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ )‫تعطیل‬ ‫غیر‬ ‫ای�ام‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫(س�اعات‬ ‫محدود‬ ‫‌های‬‫ن‬‫زما‬
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫سنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫نيز‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬ ‫تعطیل‬ ‫ایام‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫تفاوت‬
‫بس�یار‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس�ب‬ ‫یک‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫‌ان�دازی‬‫ه‬ ‫را‬ :‫اينترنتي‬ ‫‌وكار‬‫ب‬�‫كس‬ ‫ب�ودن‬ ‫‌هزین�ه‬‫م‬‫ک‬
‫هزینه‬ ‫شما‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫در‬ .‫اس�ت‬ ‫س�نتي‬ ‫كار‬ ‫‌و‬‫ب‬�‫كس‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫‌هزین‬‫م‬‫ک‬
‫وكار‬ ‫كس�ب‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫پرس�نل‬ ،‫تجهزیات‬ ،‫انبار‬ ،‫داری‬ ‫لوازم‬ ،‫مح�ل‬
‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ .‫‌یاب�د‬‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫بس�یار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫این‬ ‫‌ه�ا‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫خودکارکردن‬ ‫ب�ا‬ ‫اينترنت�ي‬
.‫است‬ ‫موثرتر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫هم‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬
‫انجام‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ :‫كاال‬ ‫به‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫دسترسي‬
.‫است‬ ‫سنتي‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫مشتري‬ ‫رسیدن‬ ‫امكان‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬
‫به‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫ومشتري‬ ‫است‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫كيف‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫در‬ ‫‌رس�انی‬‫ع‬‫اطال‬
‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫را‬ ‫كاال‬ ‫ارس�ال‬ ‫ومس�ير‬ ‫مراحل‬ ‫راحتي‬
.‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫باالتري‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬
‫کسب‬ :‫فروشنده‬ ‫براي‬ ‫بيشتر‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫كاال‬ ‫‌شده‬‫م‬‫تما‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬
‫‌ها‬‫ه‬‫واس�ط‬ ‫حذف‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫خودکارس�ازی‬ ‫ب�ا‬ ‫اینترنت�ی‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫و‬ ‫فروش�نده‬ ‫بين‬ ‫آن‬ ‫س�ود‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫محص�والت‬ ‫قیمت‬ ‫‌توان�د‬‫ی‬‫م‬
.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫تقسيم‬ ‫توليدكننده‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫خريدار‬
‫امکان‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کس�ب‬ ‫اکثر‬ :‫‌پذيري‬‫ت‬‫رقاب‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫‌س�ازی‬‫ی‬‫سفارش‬
‫را‬ ‫مش�تریان‬ ‫‌تک‬‫ک‬‫ت‬ ‫س�لیقه‬ ‫اس�اس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫سفارش�ی‬ ‫کامال‬ ‫محصوالتی‬ ‫ارائه‬
‫او‬ ‫عكس‬ ‫كه‬ ‫دهيد‬ ‫سفارش‬ ‫خود‬ ‫فرزند‬ ‫براي‬ ‫كفشي‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ .‫دارند‬
‫در‬ ‫رقابت‬ ‫فرصت‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫طرفي‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫كفش‬ ‫روي‬ ‫ب�ر‬ ‫را‬
‫را‬ ‫بهترين‬ ‫كاال‬ ‫چند‬ ‫مقايسه‬ ‫با‬ ‫مشتري‬ .‫‌آورد‬‫ي‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كاال‬ ‫كيفيت‬ ‫افزايش‬
‫هزينه‬ ‫كاهش‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫مش�تري‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫باعث‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫انتخ�اب‬
.‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫كاال‬
‫تا‬‫کنیم‬‫ویژه‬‫توجه‬‫مواردی‬‫چه‬‫به‬‫است‬‫الزم‬‫اینترنتی‬‫کار‬‫‌و‬‫کسب‬‫یک‬‫ایجاد‬‫در‬
‫آوریم؟‬‫وجود‬‫به‬‫را‬‫موفق‬‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬
‫و‬‫درس�ت‬‫درك‬‫اقدام‬‫‌ترين‬‫ي‬‫ابتداي‬‫اينترنتي‬‫كار‬ ‫و‬‫كس�ب‬‫يك‬‫در‬‫موفقيت‬‫براي‬
‫اين‬‫در‬‫كافي‬‫دانش‬‫و‬‫الزم‬‫اطالعات‬‫به‬‫كامل‬‫تسلط‬‫و‬‫آن‬‫مختلف‬‫مراحل‬‫دانس�تن‬
‫شركت‬‫و‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫فضاي‬‫تئوري‬‫مباحث‬‫مطالعه‬‫با‬‫كار‬‫اين‬.‫است‬‫حوزه‬
‫تخصصي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬‫گذراندن‬‫و‬‫آموزش‬‫‌هاي‬‫س‬‫كال‬‫حتي‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫كارگا‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫هماي‬‫در‬
‫مناسب‬ ‫مدل‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫موفق‬ ‫تجربيات‬ ‫مطالعه‬ .‫اس�ت‬ ‫‌پذير‬‫ن‬‫امكا‬
‫كسي‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‌‫ت‬‫ضروريا‬ ‫جزو‬ ‫نيز‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫توسعه‬
‫آمازون‬ ‫كتابفروشي‬ ‫توسعه‬ ‫مدل‬ ‫حتما‬ ‫بايد‬ ‫بيندازد‬ ‫راه‬ ‫كتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫‌خواهد‬‫ي‬‫م‬
.‫بگيرد‬‫درس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬‫ببيند‬‫را‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫وکارهای‬ ‌‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫و‬ ‫شرایط‬
‫است؟‬‫چگونه‬
‫توس�عه‬ ‫در‬ ‫اصل�ي‬ ‫س�رمايه‬
‫اينترنت�ي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬
‫الزم‬ ‫ودان�ش‬ ‫اراده‬
‫الزم‬‫دانش‬‫داشتن‬‫بدون‬‫كه‬‫دارد‬‫زيادي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫جاذب‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كس�ب‬.‫اس�ت‬
‫سنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫برخالف‬ ‫سرمايه‬ ‫بنابراين‬ .‫برد‬ ‫سود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫نم‬
.‫نيست‬‫‌اي‬‫ه‬‫برجست‬‫ويژگي‬‫اينرنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫در‬
‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫صاحبان‬‫باید‬،‫اینترنتی‬‫‌وکارهای‬‫کسب‬‫در‬‫موفقیت‬‫برای‬‫شما‬‫نظر‬‫به‬
‫کنند؟‬‫مطالعه‬‫را‬‫کتبی‬‫چه‬‫و‬‫ببینند‬‫را‬‫‌هایی‬‫ش‬‫آموز‬‫چه‬
‫دوره‬ ،‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫الكترونيكي‬ ‫تجارت‬ ‫مختلف‬ ‫دورهاي‬ ‫در‬ ‫بايد‬
‫‌هاي‬‫ه‬‫فروشگا‬‫توسعه‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬،‫الكترونيكي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫پرداخ‬‫دوره‬،‫اينترنتي‬‫برندينگ‬
‫ش�ركت‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫خوش�وقتانه‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫مختلف‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬ ،‫اينترنتي‬
،‫الكترونيك‬ ‫دولت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬ .‫ك�رد‬ ‫دريافت‬ ‫تخصصي‬ ‫ومدارك‬
‫جمله‬‫از‬‫اطالعات‬‫فناوري‬‫مديريت‬‫و‬‫الكترونيكي‬‫روس�تاهاي‬،‫الكترونيك‬‫ش�هر‬
‫فضاي‬ ‫كاربردهاي‬ ‫موضوع‬ ‫درك‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هس�تند‬ ‫‌هايي‬‫ب‬‫كتا‬
‫كسب‬‫حوزه‬‫در‬‫زيادي‬‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬‫تخصصي‬‫صورت‬‫به‬‫اما‬.‫هستند‬‫موثر‬‫وكار‬‫كسب‬
‫‌ها‬‫ب‬‫كتا‬‫از‬‫دس�ته‬‫اين‬.‫‌اند‬‫ه‬‫ش�د‬‫ترجمه‬‫يا‬‫تاليف‬‫يا‬‫كه‬‫دارند‬‫وجود‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬
‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬‫تا‬‫گرفته‬‫اينترنت‬‫فضاي‬‫در‬‫مشتري‬‫با‬‫روابط‬‫از‬‫كه‬‫هستند‬‫زياد‬‫بس�يار‬
.‫هستند‬‫دسترس‬‫در‬‫راحتي‬‫به‬‫و‬‫‌شوند‬‫ي‬‫م‬‫شامل‬‫را‬‫الكترونيكي‬‫تجارت‬
‫چه‬‫و‬‫رفت‬‫خواهد‬‫س�مت‬‫کدام‬‫به‬‫را‬‫ایران‬‫در‬‫اینترنتی‬‫کارهای‬‫‌و‬‫کس�ب‬ ‌‫ه‬‫آیند‬
‫داشت؟‬‫خواهد‬‫وجود‬‫آن‬‫در‬‫‌هایی‬‫ت‬‫فرص‬
‫آيد‬‫وجود‬‫به‬‫ايران‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫فضاي‬‫در‬ ‫اراده‬‫كه‬‫زمان‬‫هر‬‫در‬‫و‬‫هميشه‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬
‫كشورهاي‬ ‫ظالمانه‬ ‫‌هاي‬‫م‬‫تحري‬ ‫لغو‬ ‫با‬ ‫كه‬ ،‫اس�ت‬ ‫امروز‬ ‫فرصت‬ ‫بهترين‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ .‫كنيم‬ ‫برقرار‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫بتوانيم‬ ‫‌يافته‬‫ه‬‫توسع‬
‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫امروز‬ ‫فرصت‬ ‫بهترين‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫داش�ت‬ ‫فاصله‬ ‫ما‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫س�ال‬ 34‫جهان‬
‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫بتوانيم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫لغوتحري‬
‫شكل‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫در‬‫بزرگي‬‫تحول‬‫كه‬‫شويم‬‫باعث‬‫و‬‫كنيم‬‫قرار‬‫بر‬‫جهان‬
‫و‬‫كس�ب‬‫و‬‫الكترونيكي‬‫تجارت‬‫بتوانيم‬‫که‬‫صورتی‬‫در‬‫هم‬‫آن‬.‫بگيرد‬
‫كه‬‫صورتي‬‫در‬.‫دهيم‬‫توسعه‬‫‌اي‬‫ه‬‫گسترد‬‫سطح‬‫در‬‫را‬‫اينترنتي‬‫كار‬
‫بار‬‫اگر‬‫حتي‬،‫شود‬‫نهادينه‬‫ما‬‫كشور‬‫در‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬
‫را‬ ‫ما‬ ‫اقتصادي‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫قدرتمند‬ ‫كش�ورهاي‬ ‫ديگر‬
‫بزنيم‬‫دور‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫راحتي‬‫به‬‫‌توانيم‬‫ي‬‫م‬،‫كنند‬‫تحريم‬
.‫است‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫براي‬‫خوبي‬‫فرصت‬‫اين‬‫و‬
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵

Recomendados

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۴سعید محمدی
1K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۸سعید محمدی
1.3K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۱سعید محمدی
1.2K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۳سعید محمدی
1.2K visualizações68 slides
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲ por
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲
مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۲سعید محمدی
1.1K visualizações68 slides
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم por
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمچگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیم
چگونه یک کسب‌وکار سنتی را به یک استارتاپ تبدیل کنیمرامین عبدی
48 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Karafarini(demo)madsg.com por
Karafarini(demo)madsg.com Karafarini(demo)madsg.com
Karafarini(demo)madsg.com reyhaneh akbari
121 visualizações97 slides
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ کسب و کار شما
30 visualizações5 slides
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاورMostafa ani
340 visualizações13 slides
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اولکسب و کار شما
60 visualizações5 slides
Hame chiz dar morede tablosazi por
Hame chiz dar morede tablosaziHame chiz dar morede tablosazi
Hame chiz dar morede tablosazisaftysign_com
51 visualizações20 slides
Sales and negotiation skills por
Sales and negotiation skillsSales and negotiation skills
Sales and negotiation skillsDamoon Nozari
388 visualizações46 slides

Mais procurados(19)

Karafarini(demo)madsg.com por reyhaneh akbari
Karafarini(demo)madsg.com Karafarini(demo)madsg.com
Karafarini(demo)madsg.com
reyhaneh akbari121 visualizações
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por کسب و کار شما
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
کسب و کار شما30 visualizações
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 visualizações
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por کسب و کار شما
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
کسب و کار شما60 visualizações
Hame chiz dar morede tablosazi por saftysign_com
Hame chiz dar morede tablosaziHame chiz dar morede tablosazi
Hame chiz dar morede tablosazi
saftysign_com51 visualizações
Sales and negotiation skills por Damoon Nozari
Sales and negotiation skillsSales and negotiation skills
Sales and negotiation skills
Damoon Nozari388 visualizações
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri) por Mahdi Nasseri
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri1.6K visualizações
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por کسب و کار شما
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
کسب و کار شما27 visualizações
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ por Hanieh Ghofrani
 http://ebusinesscenter.mihanblog.com/ http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
http://ebusinesscenter.mihanblog.com/
Hanieh Ghofrani609 visualizações
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه por اصفهان پلاس
هنر ارائه ایده در 60 ثانیههنر ارائه ایده در 60 ثانیه
هنر ارائه ایده در 60 ثانیه
اصفهان پلاس1.4K visualizações
مشاوره و راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
مشاوره و راه اندازی کسب و کارمشاوره و راه اندازی کسب و کار
مشاوره و راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما106 visualizações
50skills por YaBeSH KelassUp
50skills50skills
50skills
YaBeSH KelassUp323 visualizações
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟ por Mahdi Nasseri
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
Mahdi Nasseri6.7K visualizações
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما74 visualizações
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems ا... por Sohail Abbasi
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems ا...Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems ا...
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems ا...
Sohail Abbasi2.1K visualizações
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود por saeed ghafouri
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود "کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود
"کارگاه اشتغال "منتظر نباشید کاری از آسمان برایتان نازل شود
saeed ghafouri466 visualizações
مباحث نوین بازاریابی por Masih Karimian
مباحث نوین بازاریابیمباحث نوین بازاریابی
مباحث نوین بازاریابی
Masih Karimian10.7K visualizações
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید. por کسب و کار شما
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
کسب و کار شما54 visualizações

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵

نکاتی که مدیران باید بدانند por
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانندکسب و کار شما
27 visualizações6 slides
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2) por
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)Modirinfo
10 visualizações11 slides
Idea to Business Model Workshop por
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model WorkshopSohail Abbasi
4.7K visualizações111 slides
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمکسب و کار شما
39 visualizações4 slides
دلایل شکست استارتاپها por
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپهاaliaalistartup
32 visualizações15 slides
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگکسب و کار شما
97 visualizações6 slides

Similar a مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵(20)

نکاتی که مدیران باید بدانند por کسب و کار شما
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانند
کسب و کار شما27 visualizações
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2) por Modirinfo
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
اگر می‌خواهید مولتی‌میلیونر شوید، فورا این کارها را انجام دهید (2)
Modirinfo10 visualizações
Idea to Business Model Workshop por Sohail Abbasi
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
Sohail Abbasi4.7K visualizações
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por کسب و کار شما
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
کسب و کار شما39 visualizações
دلایل شکست استارتاپها por aliaalistartup
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
aliaalistartup32 visualizações
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por کسب و کار شما
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
کسب و کار شما97 visualizações
فایل سمینار الفبای استارتاپ por Seyed Reza Alavi
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ
Seyed Reza Alavi261 visualizações
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی por aliaalistartup
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینینکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
aliaalistartup33 visualizações
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید por Modirinfo
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
Modirinfo67 visualizações
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por کسب و کار شما
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
کسب و کار شما48 visualizações
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی por Mohammad Mahdi Pourbasir
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
بهترین استفاده از فرصت کارآموزی
Mohammad Mahdi Pourbasir138 visualizações
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم. por کسب و کار شما
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما45 visualizações
Swfinal presentations por Hamidreza Ahmadi
Swfinal presentationsSwfinal presentations
Swfinal presentations
Hamidreza Ahmadi683 visualizações
Etiquet1 por Reza Maleki
Etiquet1Etiquet1
Etiquet1
Reza Maleki233 visualizações
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز por samanebra1
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
samanebra129 visualizações
مدیران موفق کار افرین هستند por کسب و کار شما
مدیران موفق کار افرین هستندمدیران موفق کار افرین هستند
مدیران موفق کار افرین هستند
کسب و کار شما36 visualizações
ارائه صمد طاهری و سعید محمدی ارانی در دهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال por درمسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه صمد طاهری و سعید محمدی ارانی در دهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتالارائه صمد طاهری و سعید محمدی ارانی در دهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال
ارائه صمد طاهری و سعید محمدی ارانی در دهمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال

مجله پنجره خلاقیت – شماره ۳۵

  • 1. 1 Khalaghiyat.com ‫نظیر‬‫بی‬‫فرصت‬‫یک‬‫معرفی‬ ‫تجارت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫از‬‫متندی‬‫و‬‫ثر‬‫طالیی‬‫ازهای‬‫ر‬ ‫امپ‬‫ر‬‫ت‬‫نالـــــــد‬‫و‬‫د‬ ‫احت‬‫ر‬‫چگونه‬ ‫مشتـری‬‫مغز‬ ‫درگیــــــر‬‫ا‬‫ر‬ ‫کنید‬‫خــرید‬95% ‫روستا‬‫دکرت‬‫نگاه‬‫از‬‫زیستـن‬‫شاد‬‫آیین‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫بورس‬‫در‬‫خریدسهام‬ ‫دایر‬‫وین‬‫دکتر‬ ‫درون‬‫تحول‬‫ازهــــای‬‫ر‬ ‫آور‬‫اعجاب‬‫پیشـرفت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ندگی‬‫ز‬‫در‬ ‫دنیـــــا‬‫هــای‬‫میلیاردر‬ ‫ند‬‫و‬‫ش‬‫می‬‫ار‬‫و‬‫س‬‫هایی‬‫ماشین‬‫چه‬ ‫شوید؟‬‫پولساز‬‫چگـونه‬ Creativity View magazine ‫تومان‬‫هزار‬‫دو‬-35‫آذر29-شماره‬‫دوم‬‫نیمه‬ ‫فاحش‬‫اشتباه‬‫چنـد‬‫معرفی‬ ‫عمر‬‫بیمه‬‫فروش‬‫در‬ ‫بگویید‬ ‫ها‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫و‬‫دور‬‫های‬‫ثروت‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
  • 4. 92/06/31‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ردیف‬ ‫دوره‬ ‫نام‬‫نیاز‬ ‫پیش‬‫استاد‬ ‫نام‬ ‫مدت‬ ‫زمان‬ ‫دوره‬ )‫(ساعت‬ ‫محل‬ ‫برگزاری‬ ‫ایام‬ ‫برگزاری‬‫برگزاری‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫پایان‬ ‫شهریه‬ ) ‫ریال‬ ( 1‫عمومی‬ ‫مدیریت‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/3092/08/282/680/000 2 ‫سازمانهای‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سوم‬ ‫هزاره‬ -‫خلج‬ ‫آقای‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬14:00-18:0092/07/1492/08/052/480/000 3‫تبلیغات‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت‬ ‫بازاریابی‬ ‫اسدالهی‬ ‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/06/1992/07/162/680/000 4‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬-‫اسدالهی‬ ‫دکتر‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬17:30-20:3092/07/1592/08/062/480/000 5‫برند‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت‬ ‫بازاریابی‬ ‫جاللی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫دو‬16:30-20:3092/07/1592/07/292/400/000 6‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬-‫جاللی‬ ‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬16:30-20:3092/07/1892/08/302/680/000 7‫بازاريابي‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬- ‫دکترحریرفروش‬ ‫چایچیان‬ ‫آقای‬80‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/06/1292/11/018/900/000 8‫فروش‬ ‫عملیات‬ ‫مديريت‬- ‫دکترحریرفروش‬ ‫چایچیان‬ ‫آقای‬48‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/08/0492/11/194/900/000 9)CRM(‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬-‫موالیی‬ ‫آقای‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬16:30-20:3092/08/1392/08/271/980/000 10‫زمان‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬- ‫نژاد‬‫دکترابراهیم‬ ‫حریر‬‫دکتر‬ ‫فروش‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/3092/08/071/280/000 11 ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫ارتباطی‬ ‫مهارتهای‬ DISC ‫تست‬ ‫همراه‬ ‫اجرایی-به‬-‫شاهانی‬ ‫مهندس‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬16:30-20:3092/06/2592/07/152/400/000 12) ‫ویژه‬ ‫دوره‬ (‫رهبری‬ ‫مهارتهای‬ ‫توسعه‬-‫فرهنگی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫دوشنبه‬14:00-18:0092/06/2592/07/082/400/000 13 ‫کسب‬ ‫مراودات‬ ‫در‬ ‫مذاکره‬ ‫مهارتهای‬ ‫کار‬ ‫و‬-‫دکترمتولی‬ ‫میرزاپور‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬14:00-18:0092/06/1992/07/022/480/000 14 (International(‫الملل‬ ‫بین‬ ‫بازرگانی‬ Trade ‫زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫متولی‬ ‫دکتر‬36‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬17:30-20:3092/07/0792/09/243/800/000 15 ‫سال‬ ‫ویرایش‬ISO90001 ‫استاندارد‬ 2008-‫رفتاری‬ ‫آقای‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/07/0692/08/182/480/000 16 ‫بنگاههای‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصادی‬-‫دانش‬ ‫دکتر‬ ‫جعفری‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬16:30-20:3092/08/0492/08/252/480/000 17EFQM ‫سازمانی‬ ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬-‫نیکنام‬ ‫مهندس‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬16:30-20:3092/08/3092/09/071/280/000 18‫استراتژي‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬20‫آباد‬ ‫سعادت‬‫پنجشنبه‬14:00-18:0092/05/3192/06/282/980/000 19‫برنده‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬-‫م‬ ‫نیکنا‬ ‫مهندس‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬14:00-18:0092/08/1992/08/261/280/000 20‫ایرانی‬ ‫سازمانهای‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬-‫فرهنگی‬ ‫دکتر‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/08/2192/09/051/980/000 21‫خانوادگی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬-‫ابراهیم‬ ‫دکتر‬ ‫نژاد‬12‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬ ‫سه‬16:30-20:3092/07/1692/07/302/480/000 22‫خانوادگی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬14:00-18:0092/08/0492/08/111/680/000 23‫مشتری‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫مدیریت‬-‫چیان‬ ‫چائی‬ ‫آقای‬36‫آباد‬ ‫سعادت‬‫شنبه‬17:30-20:3092/08/2592/11/122/980/000 24‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬-‫نژاد‬‫ابراهیم‬‫دکتر‬8‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬16:30-20:3092/07/1692/07/231/980/000 25‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬-‫افرایی‬ ‫مهندس‬16‫آباد‬ ‫سعادت‬‫یکشنبه‬16:30-20:3091/07/1492/08/052/480/000 26‫بازاریابی‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫اساتید‬ ‫از‬ ‫جمعی‬128‫آباد‬ ‫سعادت‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ 14:00-18:0092/08/1392/12/2616/800/000 27‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫اساتید‬ ‫از‬ ‫جمعی‬144‫آباد‬ ‫سعادت‬ ‫شنبه‬ ‫دو‬ 14:00-18:0092/08/1392/12/2618/800/000 28 Business( I ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫زبان‬ )English ‫تعیین‬ ‫سطح‬‫برقی‬ ‫آقای‬42‫آباد‬ ‫سعادت‬‫يكشنبه‬17:30-20:3092/08/2692/12/042/870/000 ‫وکار‬‫کسب‬‫و‬‫مدیریت‬‫دپارتمان‬‫های‬‫کالس‬‫برنامه‬ ‫تخفیف‬ ‫ا‬‫ر‬20‫عدد‬ ‫‌ها‬‫س‬‫کال‬‫این‬‫در‬‫نام‬‫ثبت‬‫جهت‬ ‫کنید‬‫پیامک‬100046446‫شمـــــــاره‬‫به‬ 20%
  • 5. 5 Khalaghiyat.com ‫سرمقـاله‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ارتباط‬ ‫خالق‬ ‫فکر‬ ‫بازاریابی‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫کتابخانه‬ ‫ثروت‬ ‫جنگ‬ | ‫پاورقی‬ | ‫ایرانی‬ ‫نگاه‬ 4/‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مطلبی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫بازتا‬ ‫‌وکار‬‫ب‬�‫کس‬ ‫آموزش‬ ‫ب�رای‬ ‫مت�د‬ ‫بهترین‬ /10/‫اس�ت‬ ‫آم�ده‬ ‫وج�ود‬ ‫ب�ه‬ ‫اواخر‬ ‫همی�ن‬ ‫ک�ه‬ ‫تجارت‬ ‫ب�رای‬ ‫‌نظی�ر‬‫ی‬‫ب‬ ‫فرص�ت‬ ‫ی�ک‬ ‫چ�ه‬ /14/ ‫‌س�ت؟‬‫ی‬‫کارآفرین‬ ،‫‌ه�ا‬‫ن‬‫جوا‬ ‫ب�رای‬ ‫راه‬ ‫بهتـــــــری�ن‬ ‫چ�را‬ /12/‫محمدی�ان‬ ‫محم�ود‬ ‫دکت�ر‬ ‫نوش�ته‬ ،‫ای�ران‬ ‫در‬ ‫بازاریاب�ی‬ ‫ب�ه‬ ‫فق�ط‬ ‫بیش�تر‬ ‫س�ود‬ ‫داش�تن‬ ‫ب�رای‬ /16/‫دارد؟‬ ‫وج�ود‬ ‫‌ه�ا‬‫ی‬‫ایران‬ ‫م�ا‬ ‫اط�راف‬ ‫در‬ ‫کارآفرین�ی‬ ‫ب�رای‬ ‫‌های�ی‬‫ت‬‫ثرو‬ /18/‫نکنید‬ ‫تکیه‬ ‫بگیرید‬ ‫متاس‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫با‬khalaghiyat.com ‫انتشار‬‫دست‬‫در‬‫کتاب‬‫یک‬‫از‬‫‌هایی‬‫ش‬‫بخ‬/24/‫تصویری‬‫گزارش‬/22/‫زندگی‬‫در‬‫پیشرفت‬‫برای‬‫درون‬‫تحــول‬‫و‬‫دایر‬‫وین‬ ‫تصور‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫چگونه‬ /28/‫بگوییم‬ »‫«نه‬ ‫راحت‬ ‫چگونه‬ /26/»‫ش�وید‬ ‫برنده‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫«چگونه‬ :‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫از‬ 30/‫آوریم؟‬‫یاد‬‫به‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ /34/‫کردند‬‫ایجاد‬‫پیتــزا‬‫برند‬‫دو‬‫ک�ه‬‫تمایزی‬/32/‫جهان‬‫برندینگ‬‫علم‬‫پدر‬،‫ریس‬‫ال‬‫ب�ا‬‫فریدونی‬‫توماج‬‫‌وگ�وی‬‫ت‬‫گف‬ ‫عمر‬ ‫بیمه‬ /38/‫‌شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫متوجه‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫ایستادن‬ ‫از‬ /36/‫موفق‬ ‫تجارت‬ ‫درباره‬ ‫آنالین‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫مش�تریان‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫راز‬ /42/‫بیمه‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اش�تباهات‬ /40/!‫نده‬ ‫انجام‬ ‫کردم‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کارهای�ی‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫بف�روش‬ 48/‫کنید؟‬‫خریـــــــــــد‬‫درگیــر‬‫را‬‫مشتــری‬‫مغز‬‫59درصد‬‫چگونه‬/46/‫مختلف‬ 20/‫پرکاری‬‫برای‬‫مکسول‬‫و‬‫تریسی‬‫رقابت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ 50/‫ترازنامه‬:‫بورس‬‫سهام‬‫تحلیل‬‫و‬‫تجزیه‬‫مفاهیم‬ ‫‌بخش‬‫م‬‫الها‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ 17/58/‫آموزش‬ ‫قدرت‬ /56/ ‫خود‬ ‫به‬ ‫باور‬ ،‫اوج‬ ‫تا‬ ‫ارتفاع‬ /52/‫باشیم‬ ‫‌بخش‬‫ی‬‫شاد‬ ‫و‬ ‫ش�ــــــــاد‬ 62/‫کنیم‬‫پیدا‬‫تسلط‬‫فروشندگی‬‫هنر‬‫بر‬‫چگونه‬/61/‫زندگی‬‫ارزیابی‬‌‫ه‬‫‌نام‬‫ش‬‫پرس‬/60/ ‫ارتباط‬ 6/‫چیست؟‬‫کودک‬‫آینده‬‫موفقیت‬‫در‬‫خانواده‬‫مهم‬‫نقش‬ ‫ویژه‬ ‫گزارش‬ 8/‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬‫سوار‬‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬‫چه‬‫دنیا‬‫ثروتمنـــدان‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫پیروزی‬ ‫اصلی‬ ‫اصل‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫ازتمرکز‬ ‫برندینگ‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫باید‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫تصور‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫به‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫روزمر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ .‫بگنجد‬ ‫بالفاصله‬ ‫خواستند‬ ‫را‬ ‫ابزاری‬ ‫یا‬ ‫برخوردند‬ ‫مشکلی‬ ‫اگر‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫بیفتند‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یاد‬ ‫هدف‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫جامع‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫روزمر‬ ‫زندگی‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫بخواهید‬ ‫کنید‬ ‫پر‬ ‫خودتان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‌تان‬‫ن‬‫مشتریا‬ ‫مختلف‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫به‬ ‫نیازشان‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫‌اید‬‫ه‬‫رفت‬ ‫اشتباه‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫‌وقت‬‫ن‬‫آ‬ ‫بیفتند؛‬ ‫شما‬ ‫یاد‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شربتی‬ ‫آن‬ ‫حکایت‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫تجار‬ ‫نام‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جای‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫بست‬ ‫آب‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫مز‬ ،‫بدهد‬ ‫را‬ ‫شربت‬ ‫خاص‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫عصار‬ ‫طعم‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫خالی‬ ‫یک‬ ‫یادآور‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ،‫تجاری‬ ‫ممکن‬ ‫حاال‬ .‫باشید‬ ‫مردمان‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫جلو‬ ‫شوید‬ ‫پولساز‬ ‫و‬ ‫پولدار‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫آ‬ ‫برندتان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫‌بندی‬‫ه‬‫طبق‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫هم‬ ‫‌های‬‫ب‬‫آسی‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫مالی‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫گسترش‬ ‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫ولی‬ ‫رساند؛‬ ‫صفر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫آسی‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫نم‬ ‫خیلی‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫حالت‬ ‫بدترین‬ ‫در‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ .‫خورد‬ ‫نخواهید‬ ‫سختی‬ ‫شکست‬ ‫زیاد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫شم‬ ‫بگوییم‬ ‫تا‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫برند‬ ‫دنیای‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫هم‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫دید‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫‌مان‬‫ن‬‫آشنایا‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫بین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫تجارتی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫پای‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عادت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ،‫کنند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫که‬ ‫هرکسی‬ ‫خود‬ ‫شاید‬ .‫کنند‬ ‫بلند‬ ‫هندوانه‬ ‫تا‬ ‫چند‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫‌خبری‬‫ی‬‫ب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫آد‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫جزو‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ .‫بریم‬ ‫سر‬ ‫به‬ ،‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫آسی‬ ‫از‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫وهل‬ ‫در‬ ‫‌هاست؛‬‫ب‬‫آسی‬ ‫کدام‬ ‫منظورمان‬ ‫بپرسید‬ ‫خیلی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫اشاره‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اول‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫شغل‬ ‫موفقیت‬ ‫اساس‬ ،‫فن‬ ‫اهل‬ ‫از‬ ‫‌اش‬‫ل‬‫دلی‬ .‫دارید‬ ‫‌اش‬‫ت‬‫دوس‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫شغلی‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫زیادی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مرار‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مضاعفی‬ ‫توان‬ ،‫مادی‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫انگیز‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫‌طلبد‬‫ی‬‫م‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫پیمودن‬ ‫برای‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫دوم‬ ‫‌ی‬‫ه‬‫وهل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫هدف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ .‫برسید‬ ‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫حیاتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تحقق‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫کنیم‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫را‬ ‫اسیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مغز‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫سردرگمی‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫ناسره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سره‬ ‫نتواند‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ .‫‌خواهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫‌جایی‬‫ن‬‫هما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫نتواند‬ .‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دنبال‬ ‫و‬ ‫عواقب‬ ،‫بحث‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫کارهایی‬ ‫کیفیت‬ ،‫تمرکز‬ ‫نبود‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ،‫کل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌آورد‬‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تعهد‬ ‫که‬ ‫پذیرش‬ ‫فرط‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫‌آمدن‬‫ن‬‫پایی‬ ‫طالب‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ...‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مسوولی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫نکنید؛‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫تمرکز‬ ‫هستید‬ ‫موفقیت‬ .‫اهداف‬ ‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ‫تا‬ ‫کارها‬ ‫‌ترین‬‫ی‬‫جزی‬ 120:‫مسلسل‬‫شماره‬ ‫باشید‬‫موفق‬‫و‬‫ثروتمند‬ Creativity View magazine 1576953614 :‫کدپستی‬ 30009900007777:SMS :‫مدیرمسوول‬ ‫و‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫‌زاده‬‫ی‬‫جندق‬ ‫محمدرضا‬ :‫‌گذاری‬‫ت‬‫سیاس‬ ‫شورای‬ ‫‌‌زاده‬‫جندقی‬ ‫محمدرضا‬ ‫یاغچی‬ ‫حسین‬ ‫نصیری‬ ‫آرش‬ ‫ربانی‬ ‫مهدی‬‫محمد‬ ‫شفیعی‬ ‫هایده‬ :‫اجرایی‬ ‫مدیر‬ ‫میرزایی‬ ‫‌الدین‬‫ی‬‫مح‬ :‫هنری‬ ‫مدیر‬ ‫گائینی‬ ‫بهاره‬ :‫ویراستار‬ ‫رضوانی‬‫کیارش‬:‫عکس‬ ‫دبیر‬ ‫سبز‬ ‫سرزمین‬ ‫هنر‬ :‫چاپ‬ 96861933 ‫نشرگستر‬ ‫شرکت‬ :‫توزیع‬ 88861933 :‫فکس‬ | 88952139 :‫تلفن‬ .‫ترکمنستان‬‫خیابان‬.‫مطهری‬‫شهید‬‫خیابان‬:‫آدرس‬ 10‫پالک‬.‫توسکا‬‫بست‬‫بن‬ ‫‌نژاد‬‫م‬‫ابراهی‬‫‌اهلل‬‫ح‬‫رو‬‫دکتر‬ ‫مهندس‬ ‫مقیمی‬‫فاطمه‬‫سیده‬ ‫بقوسیان‬ ‫ژان‬ ‫امامی‬ ‫حمید‬ ‫خانی‬‫مسلم‬‫دکتر‬ ‫ربانی‬‫محمدمهدی‬‫مهندس‬ ‫افشار‬ ‫بهروز‬ ‫مهندس‬ ‫‌حسینی‬‫ه‬‫شا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫وفایی‬ ‫سعید‬ ‫مهندس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫فروش‬ ‫مشاور‬ ‫‌خانوادگی‬‫ی‬‫‌ها‬‫ر‬‫‌کا‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫مشاور‬ ‫بانوان‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ ‫بیمه‬ ‫مشاور‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌های‬‫ت‬‫مشاورمهار‬ ‫‌کار‬‫و‬‌‫ب‬‫کس‬ ‫‌اندازی‬‫ه‬‫را‬ ‫مشاور‬ afshar@khalaghiyat.comhosseini@khalaghiyat.com vafaee@khalaghiyat.com ebrahimnejad@khalaghiyat.com moghimi@khalaghiyat.com boghossian@khalaghiyat.com emami@khalaghiyat.com khani@khalaghiyat.com rabani@khalaghiyat.com
  • 6. 635 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫خوانندگان‬ ‫با‬With Readers ‫شماره‬‫مطلب‬ ‫حمید‬‫آقای‬‫پیش‬ ‫موضوع‬‫با‬‫امامی‬ ‫از‬‫بعد‬‫که‬‫«پولی‬ ‫بیمه‬‫از‬‫تورم‬‫‌ها‬‫ل‬‫سا‬ »‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬‫عمر‬ ‫خوانندگان‬‫توجه‬ ‫خصوص‬‫به‬‫گرامی‬ ‫بیمه‬‫فروشندگان‬ ،‫کرد‬‫جلب‬‫را‬‫عمر‬ ‫بخش‬‫که‬‫شکلی‬‫به‬ ‫‌های‬‫ک‬‫پیام‬‫اعظم‬ ‫این‬‫به‬‫شماره‬‫این‬ ‫اختصاص‬‫موضوع‬ .‫بود‬‫یافته‬ 0912224-83 ‫به‬ ‫نباش��يد‬ ‫خس��ته‬ ‫و‬ ‫س�لام‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫پنجره‬ ‫زحمتكش‬ ‫هم��كاران‬ ‫و‬ ‫ق��وي‬ ‫مديرمس��وول‬ ‫در‬‫روستا‬‫احمد‬‫استاد‬‫موثر‬‫حضور‬‫همچنين‬‫و‬‫خالقيت‬ .‫هميشگي‬‫پويايي‬‫و‬‫موفقيت‬ ‫آرزوي‬ ‫با‬،‫خوبتان‬‫مجله‬ »)‫ربيعي‬‫حسين‬‫(محمد‬ ‫محبت‬‫که‬‫گرامی‬‫خواننده‬‫شما‬‫از‬‫سپاس‬:‫خالقی�ت‬ .‫هستید‬‫ارتباط‬‫در‬‫خودتان‬‫مجله‬‫با‬‫و‬‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ 0919103-16 ‫جوانی‬‫من‬‫خوبتون‬‫مجله‬‫از‬‫باتشکر‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغل‬ ‫خیاطی‬ ‫در‬ ‫7ساله‬‫که‬ ‫هستم‬ ‫22س��اله‬ ‫بین‬ ‫درآمدی‬ ‫‌کنم‬‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫41س��اعت‬‫روزانه‬ ‫هس��تم‬ ‫راضی‬ ‫وضع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دارم‬ ‫صد‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫وبه‬ ‫‌گذره‬‫ی‬‫باکارم‬ ‫عمرم‬ ‫س��اعت‬ ‫بیشتر‬ ‫چون‬ ‫نیستم‬ ‫شغلم‬‫گرفتم‬‫تصمیم‬.‫‌رسم‬‫ی‬‫نم‬‫خود‬‫شخصی‬‫سایرامور‬ ‫برای‬ ‫مشاور‬ ‫ویک‬ ‫کنید‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫کنم‬ ‫راعوض‬ ‫بدهید‬‫را‬‫پیامم‬‫جواب‬‫لطفا‬.‫کنید‬‫معرفی‬‫من‬‫به‬‫کمک‬ ».‫چهاردولی‬‫مسعود‬‫متشکرم‬ ‫کرد‬‫توصیه‬‫شما‬‫به‬‫همه‬‫از‬‫‌تر‬‫م‬‫مه‬‫و‬‫اول‬‫باید‬:‫خالقیت‬ ‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫مطالعه‬‫طریق‬‫از‬‫چه‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫زمینه‬‫در‬‫که‬ ،‫مختلف‬‫‌های‬‫ه‬‫دور‬‫در‬‫ش��رکت‬‫نی��ز‬‫و‬‫‌وکاری‬‫ب‬��‫کس‬ ‫‌ترین‬‫ی‬‫اصل‬ ‫دریاف��ت‬ ‫از‬ ‫پی��ش‬ ‫اگر‬ .‫ببینید‬ ‫آم��وزش‬ ‫بیرون‬‫‌تان‬‫ی‬‫فعل‬‫شغل‬‫از‬‫بخواهید‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫‌های‬‫ه‬‫آموز‬ .‫‌رسید‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫مطلوبی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ،‫بیایید‬ ‫‌وکار‬‫ب‬��‫کس‬‫یک‬‫ایجاد‬‫ب��ه‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫ای��ن‬‫کن��ار‬‫در‬ ‫چرا‬‫کنید؛‬‫فکر‬‫خودتان‬‫تخصص‬‫اس��اس‬‫بر‬‫اینترنتی‬ ‫نیاز‬‫کمتری‬‫فیزیکی‬‫حضور‬‫به‬‫اینترنتی‬‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫که‬ ‫‌تری‬‫ب‬‫مطلو‬ ‫ش��کل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫دارد‬ .‫کنید‬‫مدیریت‬ 0919266-53 ‫ولی‬‫تومنه‬‫هزار‬‫دو‬‫شما‬‫مجله‬‫قیمت‬‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫واقعا‬‫داره‬‫ارزش‬‫دالر‬‫هزاران‬‫‌اش‬‫ه‬‫کلم‬‫هر‬‫من‬‫نظر‬‫ب��ه‬ .‫بدین‬‫ادامش‬‫منوال‬‫همین‬‫به‬‫امیدوارم‬.‫نباشید‬‫خسته‬ ».‫زنجان‬‫از‬‫محبی‬ .‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫ما‬‫به‬‫که‬‫مثبتی‬‫انرژی‬‫از‬‫ممنون‬:‫خالقیت‬ 0912226-38 ‫همه‬،‫‌تان‬‫ی‬‫عال‬‫مجله‬‫از‬‫س��پاس‬‫و‬‫باسالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ ‫سرمقاله‬ ،‫‌طرف‬‫ک‬‫ی‬ ‫‌هایتان‬‫ه‬‫سرمقال‬ ‫و‬ ‫‌طرف‬‫ک‬‫ی‬ ‫مجله‬ ‫فعلی‬‫زندگی‬‫به‬‫درست‬»‫آتشفشانی‬‫شهر‬‫مثل‬‫«انسان‬ ‫‌نهایت‬‫ی‬‫ب‬ ‫ازتان‬ ،‫بودم‬ ‫نخوانده‬ ‫جایی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫من‬ ».‫ارم‬‫ز‬‫سپاسگ‬ ‫را‬‫مجله‬‫مطال��ب‬‫که‬‫خوش��حالیم‬‫بس��یار‬:‫خالقیت‬ ‫‌تان‬‫ف‬‫اهدا‬‫پیش��برد‬‫برای‬‫آن‬‫از‬‫و‬‫‌دانی��د‬‫ی‬‫م‬‫مقب��ول‬ .‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬‫استفاده‬ 0913357-24 ‫خوبی‬ ‫مجله‬ ‫‌اندرکاران‬‫ت‬‫دس‬ ‫به‬ ‫س�لام‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫هستم‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫شماره‬ ‫رسیدن‬ ‫منتظر‬ ‫همیش��ه‬ ‫که‬ ‫کمی‬‫لطفا‬‫شده‬‫تکراری‬‫و‬‫‌گویی‬‫ی‬‫کل‬‫کمی‬‫مطالب‬‫ولی‬ ‫قبول‬‫هم...فعال‬‫کاغذ‬‫کیفیت‬.‫دهید‬‫خرج‬‫به‬‫خالقیت‬ ».‫خدانگهدارتان‬.‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫خواهیم‬ ‫تماس‬ ‫گرام��ی‬ ‫خواننده‬ ‫ش��ما‬ ‫با‬ :‫خالقیت‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫مصداق‬‫ش��کلی‬‫به‬‫را‬‫خود‬‫‌نظرات‬‫ه‬‫نقط‬‫تا‬‫گرف��ت‬ ‫بهتر‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مطرح‬ ‫ما‬ ‫برای‬ .‫کنیم‬‫استفاده‬‫مجله‬‫شدن‬ 0935588-45 ‫همكاران‬‫و‬‫شما‬‫از‬‫فراوان‬‫سپاس‬‫و‬‫سالم‬‫«با‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫را‬‫مجله‬‫اس��ت‬‫مدتي‬.‫خالقيت‬‫پنج��ره‬‫در‬‫خوبت��ان‬ ‫بجنورد‬‫شمالي‬‫خراسان‬‫با‬‫ظاهرا‬.‫كنم‬‫تهيه‬‫‌توانم‬‫ي‬‫نم‬ »!‫كرديد‬‫قهر‬ ‫دوستان‬‫با‬‫را‬‫بجنورد‬‫شهر‬‫در‬‫توزیع‬‫مشکل‬:‫خالقیت‬ .‫کرد‬‫خواهیم‬‫رفع‬‫را‬‫آن‬‫حتما‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫مطرح‬‫توزیع‬ 0939569-57 ‫کسب‬‫به‬‫راجع‬‫خوب‬‫کتابای‬‫‌شه‬‫ی‬‫م‬.‫«سالم‬:‫‌اید‬‫ه‬‫نوشت‬ ‫علی‬.‫تشکر‬‫با‬.‫کنید‬‫معرفی‬‫مالی‬‫دانش‬‫تقویت‬‫و‬‫کار‬‫و‬ »‫تبریز‬‫از‬ ‫منتشرشده‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫جدیدترین‬،‫ماه‬‫هر‬‫در‬:‫خالقیت‬ ‫هم‬‫آتی‬‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬‫در‬‫و‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬‫معرفی‬‫را‬‫جهان‬‫در‬ ‫در‬‫مطرح‬‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬‫معرفی‬‫به‬‫‌تری‬‫گ‬‫پررن‬‫ش��کل‬‫به‬ .‫پرداخت‬‫خواهیم‬،‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫حوزه‬ 0917430-44 ‫به‬‫انگیزه‬‫اینقدر‬‫که‬‫شما‬‫خدمت‬‫نباشید‬‫خسته‬‫و‬‫سالم‬ ‫ترس‬‫بودن‬‫شما‬‫با‬.‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬‫پیشرفت‬‫جهت‬‫جوانان‬‫ما‬ ‫پرانرژیتان‬ ‫مجله‬ ‫انشاءاهلل‬ .‫‌ش��ود‬‫ی‬‫م‬ ‫‌رنگ‬‫م‬‫ک‬ ‫آینده‬ ‫از‬ »‫ازجهرم‬‫اسدی‬.‫م‬.‫شود‬‫صدساله‬ ‫اهل‬ ‫گرامی‬ ‫خواننده‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫سپاس‬ :‫خالقیت‬ ‫مثبت‬ ‫نظر‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫توانست‬ ‫که‬ ‫‌ست‬‫ی‬‫افتخار‬ ‫واقعا‬ .‫جهرم‬ ‫محروم‬‫خود‬‫‌نظرات‬‫ه‬‫نقط‬‫از‬‫را‬‫ما‬.‫کنیم‬‫جلب‬‫را‬‫ش��ما‬ .‫د‬‫نکنی‬ 0918972-68 ‫بانی‬ ‫‌تان‬‫ه‬‫مجل‬ .‫احت��رام‬ ‫و‬ ‫درود‬ ‫عرض‬ ‫«با‬ :‫‌اید‬‫ه‬‫نوش��ت‬ .‫ش��ده‬‫کارهایمان‬‫در‬‫مضاعف‬‫آرزوی‬‫و‬‫امید‬‫باع��ث‬‫و‬ ».‫سنندج‬‫از‬‫حیدری‬.‫سپاس+سپاس‬ ‫که‬‫مثبتی‬‫تاثیر‬‫از‬‫خوشحال‬‫و‬‫متش��کریم‬:‫خالقیت‬ .‫باشید‬‫تماس‬‫در‬‫همچنان‬‫ما‬‫با‬.‫کردید‬‫اشاره‬‫آن‬‫به‬ ‫امامی‬‫حمید‬‫آقای‬‫پیش‬‫ش��ماره‬‫مطلب‬:‫توضیح‬‫یک‬ ‫عمر‬‫بیمه‬‫از‬‫تورم‬‫‌ها‬‫ل‬‫س��ا‬‫از‬‫بعد‬‫که‬‫«پولی‬‫موضوع‬‫با‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫گرام��ی‬ ‫خوانندگان‬ ‫توج��ه‬ »‫‌گیریم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ش��کلی‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫فروش��ندگان‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ش��ماره‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ک‬‫پیام‬ ‫اعظم‬ ‫بخش‬ ‫موضوع‬‫این‬‫به‬‫بعد‬‫‌های‬‫ه‬‫شمار‬‫در‬.‫بود‬‫یافته‬‫اختصاص‬ ‫تعدادی‬‫ادامه‬‫در‬.‫پرداخت‬‫خواهیم‬‫‌تری‬‫ع‬‫جام‬‫شکل‬‫به‬ ‫نوش��ته‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ک‬‫پیام‬ ‫این‬ ‫از‬ :‫‌آوریم‬‫ی‬‫م‬،‫است‬‫شده‬ 0912580-18 ‫سالم‬‫امامی‬‫آقای‬‫به‬.‫شما‬‫زحمات‬‫تشکراز‬‫با‬‫«س�لام‬ ‫بیشتری‬ ‫متقاعدکننده‬ ‫جوابهای‬ ‫بگویید‬ ‫و‬ ‫برس��ونید‬ ‫بعدازبیست‬‫دریافتی‬‫رقم‬‫بگویم‬‫مشتری‬‫به‬‫اینکه‬‫برای‬ .‫دهند‬ ‫توضیح‬ ‫‌تر‬‫ح‬‫واض‬ ‫یا‬ ‫بدهد‬ ‫نیست‬ ‫‌ارزش‬‫ی‬‫ب‬ ‫سال‬ »‫تشکر‬.‫دادند‬‫توضیح‬‫کم‬،‫چهار‬‫و‬‫سی‬‫شماره‬‫در‬ 0935745-75 .‫‌شه‬‫ی‬‫م‬‫جذابتر‬‫روز‬‫به‬‫روز‬‫امامی‬‫آقای‬‫مطالب‬.‫«سالم‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫عمر‬ ‫بیمه‬ ‫پول‬ ‫‌پرس��ند‬‫ی‬‫م‬ ‫مشتریان‬ ‫همیشه‬ ‫مورد‬‫این‬‫در‬‫امامی‬‫آقای‬.‫نداره‬‫ارزش��ی‬‫سال‬‫بیس��ت‬ »‫گلزاری‬،‫تشکر‬.‫دهید‬‫توضیح‬‫‌تر‬‫ن‬‫روا‬ 0935908-51 ‫بحث‬ .‫شما‬ ‫بیکران‬ ‫زحمات‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫عزیزان‬ ‫«سالم‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫سوال‬ ‫همیش��ه‬ ‫عمر‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بیم‬ ‫دریافتی‬ ‫در‬ ‫دارم‬ ‫تقاضا‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ .‫اس��ت‬ ‫بوده‬ ‫تورم‬ ‫خاطر‬ ‫دلیل‬‫با‬‫بتوانیم‬‫تا‬‫بدهند‬‫بیشتری‬‫توضیحات‬‫رابطه‬‫این‬ »‫قربانی‬.‫کنیم‬‫توجیه‬‫بیشتری‬ 0912248-83 ‫بابت‬ ‫تشکر‬ .‫شما‬ ‫برای‬ ‫نباشید‬ ‫خسته‬ ‫عرض‬ ‫و‬ ‫«سالم‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ ‫دارم‬ ‫خواه��ش‬ .‫خالقیت‬ ‫وزین‬ ‫مجل��ه‬ ‫توضیحات‬‫و‬‫عمر‬‫بیمه‬‫دریافتی‬‫درباره‬‫بیشتر‬‫بخواهید‬ .‫بدهند‬‫توضیح‬‫‌ها‬‫ی‬‫مش��تر‬‫برای‬‫آن‬‫منطقی‬‫دالیل‬‫و‬ »‫بابايي‬ 0936085-42 ‫خواهش‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫از‬ .‫شما‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫ضمن‬ .‫«س�لام‬ ‫توضیحات‬ ‫عمر‬ ‫‌های‬‫ه‬‫بیم‬ ‫دریافتی‬ ‫ب��ا‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫دارم‬ »‫اکبری‬.‫تشکر‬‫با‬.‫بدهند‬‫بیشتری‬ 0935580-18 ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ما‬ .‫خالقیت‬ ‫وزین‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫«سالم‬ ‫امامی‬ ‫آقای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستیم‬ ‫توسعه‬ ‫بیمه‬ ‫بازاریابان‬ ‫بخواهید‬‫امامی‬‫آقای‬‫از‬‫خواهشن‬.‫داریم‬‫را‬‫تشکر‬‫کمال‬ ‫توجیه‬‫جمله‬‫از‬‫عمر‬‫بیمه‬‫دریافتی‬‫بحث‬‫با‬‫رابط��ه‬‫در‬ »‫سپهر‬‫بهزاد‬‫تشکر‬‫با‬.‫دهند‬‫توضیح‬‫بیشتر‬‫مشتری‬ 0912659-73 ‫امامي‬ ‫آق��اي‬ ‫کارب��ردي‬ ‫توضيح��ات‬ ‫باب��ت‬ .‫س�لام‬ ‫و‬‫تورم‬‫درباره‬‫بيشتري‬‫توضيحات‬‫لطفن‬.‫‌كنم‬‫ي‬‫تشكرم‬ ‫ممنون‬.‫بدهيد‬‫‌ها‬‫ي‬‫مشتر‬‫متقاعدکردن‬‫و‬‫آن‬‫دريافتي‬ »‫پارسيان‬‫بيمه‬‫فرهادپورهستم‬ ‫عمر‬‫بیمه‬‫مورد‬‫در‬‫مطلبی‬‫‌های‬‫ب‬‫تا‬‫ز‬‫با‬ ‫خوانندگان‬‫سواالت‬‫از‬‫برخی‬‫به‬‫پاسخ‬ ‫باشید‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ 3000 99 0000 7777
  • 8. 835 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫در‬‫اده‬‫و‬‫خان‬‫مهم‬‫نقش‬ ‫چیست؟‬‫کودک‬‫آینده‬‫موفقیت‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫‌پی‬‫ل‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫بنیانگذار‬ ،‫معدلی‬ ‫کوروش‬ ‫دکتر‬ ‫از‬ ‫یادداشتی‬ 1 2 ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ن‬‫ید‬�‫س‬‫ر‬ ‫در‬ ‫ده‬‫وا‬�‫ن‬‫خا‬ ‫ش‬�‫ق‬‫ن‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ره‬‫ما‬�‫ش‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫از‬ ‫ی‬‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫ن‬‫ای‬ .‫م‬‫زی‬‫دا‬‫پر‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ت‬‫اف‬‫ری‬‫د‬ ‫ط‬‫حی‬‫م‬ ‫از‬ ‫ن‬‫سا‬‫ان‬ ‫که‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬ ‫ی‬‫سر‬ ‫ن‬‫ولی‬‫ا‬ ‫که‬ ‫را‬‫چ‬ ‫د؛‬‫ش‬‫با‬ ‫و‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ته‬‫رف‬‫گ‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ت‬�‫س‬‌‫ی‬‫عات‬‫ال‬‫اط‬ ‫ل‬‫ام‬�‫ش‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬.‫د‬‫یر‬‫‌گ‬‫ی‬‫م‬ ‫ل‬‫شک‬ ‫س‬‫سا‬‫ا‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ‫در‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬ ‫ام‬‫�و‬‫اق‬ ‫گر‬‫دی‬ ‫و‬ ‫در‬‫را‬‫ب‬ ‫و‬ ‫�ر‬‫اه‬‫خو‬ ،‫ر‬‫اد‬‫م‬ ،‫ر‬‫پد‬ ‫ار‬�‫ت‬‫رف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫از‬ ‫ام‬‫کد‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫گ‬‫ررن‬‫پ‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫ی‬�‫خ‬‫بر‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ند‬‫‌زن‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫ی‬‫های‬‌‫ف‬‫حر‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ع‬‫رج‬‫م‬ ‫ک‬�‫ی‬ ‫ن‬‫وا‬‫عن‬ ‫ام‬‫ج‬‫ان‬ ‫ده‬‫ین‬‫آ‬ ‫در‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫ن‬‫مک‬‫م‬ ‫که‬ ‫�د‬‫ش‬‫با‬ ‫ی‬‫های‬‫ار‬‫ک‬ ‫س‬‫�ا‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫یه‬‫پا‬ .‫د‬‫ده‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬ ‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫ث‬‫ح‬‫مب‬ ‫ن‬�‫ی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یم‬‫دار‬ ‫ت‬�‫ش‬‫نو‬‫سر‬ ‫در‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫ام‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ی‬‫یک‬‫کن‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫ام‬‌‫ه‬‫ید‬‫د‬ ‫ها‬‫ار‬‫ب‬ ‫ال‬‫مث‬ .‫د‬‫�ن‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬ ‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫ت‬‫ش‬‫نو‬‫سر‬ ‫در‬ ‫ی‬‫یم‬‫تق‬�‫س‬‫م‬ ‫یر‬‫تاث‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫تو‬ ‫ت‬‫رف‬�‫ش‬‫پی‬ ‫ع‬‫مان‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫ن‬‫نک‬ ‫ج‬‫دوا‬‫از‬ ‫ند‬‫‌ا‬‫ه‬‫فت‬‫گ‬ ‫ی‬‫وخ‬�‫ش‬ ‫به‬ ‫ی‬‫حت‬ ،‫ی‬‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬ ‫ت‬‫ش‬‫دا‬‫بر‬ ‫ور‬‫‌ط‬‫ن‬‫ای‬ ‫ود‬‫شن‬‌‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ا‬ ‫له‬‫سا‬ 5- 4 ‫ی‬‫ا‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫ال‬‫مث‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫ده‬‫ین‬‫آ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اد‬‫د‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬ ‫خ‬‫ر‬ ‫ی‬‫وان‬‫را‬‫ف‬ ‫ت‬‫ال‬‫شک‬‫م‬ ‫ش‬‫رای‬‫ب‬ ‫ج‬‫دوا‬‫از‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫شا‬‌‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬‫در‬‫ها‬‌‫ه‬‫اد‬‫نو‬‫خا‬‫ید‬‫با‬‫که‬‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬‫ن‬‫شا‬‫ن‬‫ن‬‫ای‬.‫د‬‫کن‬‫ی‬‫یر‬‫‌گ‬‫م‬‫می‬‫ص‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫در‬‫نه‬‫می‬‫ز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ت‬‫س‬‌‫ی‬‫عات‬‫ال‬‫اط‬ ‫ن‬‫ولی‬‫ا‬ ‫س‬‫سا‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫ما‬‫ما‬‫ت‬ ...‫و‬ ‫ل‬‫�غ‬‫ش‬ ،‫ل‬‫پو‬ ‫با‬ ‫طه‬‫راب‬ .‫د‬‫شن‬‫با‬ ‫ب‬‫راق‬‫م‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫ک‬‫چر‬ ،‫ل‬‫پو‬ :‫د‬‫وی‬‫‌گ‬‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ه‬‫سال‬4 ‫سر‬‫پ‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬‫پ‬ ‫ی‬‫قت‬‫و‬ ‫ال‬‫مث‬ .‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ده‬‫ش‬ ‫ک‬‫ح‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫ذه‬ ‫یر‬‫ضم‬ ‫در‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫ن‬‫رد‬‫آو‬‌‫ت‬‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ی‬‫صل‬‫ا‬ ‫ار‬‫عی‬‫م‬ ‫ن‬‫وا‬‫عن‬ ‫به‬ ‫ف‬‫حر‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫ت؛‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ف‬‫ک‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫که‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫اد‬‫ج‬‫ای‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫در‬ ‫ب‬‫خر‬‫م‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫عد‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ک‬‫ح‬ ‫ک‬‫ود‬‫ک‬ ‫اه‬‫آگ‬‫ود‬�‫خ‬‫نا‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫نم‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫ن‬‫رد‬‫آو‬‌‫ت‬‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ی‬‫ش‬‫ال‬‫ت‬ ‫ن‬‫رای‬‫ناب‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‌‫ی‬‫تن‬‫رف‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ف‬‫ک‬ ‫ک‬‫چر‬ ‫ل‬‫دلی‬ ‫به‬ ‫ی‬‫دگ‬‫زن‬ ‫از‬ ‫ی‬‫حل‬‫را‬‫م‬ ‫در‬ ‫ید‬‫�ا‬‫ش‬ .‫د‬‫ده‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫رد‬‫آو‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫گر‬‫ا‬ ‫یا‬ ‫ته‬‫نک‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫به‬ ‫ید‬‫با‬ ‫ما‬‫ا‬ .‫م‬�‫ی‬‫بر‬‫ب‬ ‫ل‬‫وا‬�‫س‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ،‫ر‬‫‌ت‬‫ی‬‫قو‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬ ‫ود‬�‫ج‬‫و‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫ل‬‫سا‬ 25 ‫ده‬‫ش‬ ‫گ‬‫زر‬‫ب‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫با‬ ‫ل‬‫�ا‬‫س‬ 25 ‫که‬ ‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫سال‬ 25 ‫رد‬‫ف‬ ‫یم‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬�‫ش‬‫دا‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫ید‬‫با‬ ‫که‬ ‫ید‬‫ین‬‫بب‬ ‫ید‬‫شد‬ ‫ی‬‫رون‬‫د‬ ‫ار‬‫جب‬‫ا‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫و‬ .‫د‬‫کن‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫او‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ور‬‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ب‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬ ‫ت‬‫خ‬�‫س‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ی‬‫یم‬‫قد‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ن‬‫رد‬‫‌ک‬‫ی‬‫نث‬‫خ‬ ‫ع‬‫واق‬ ‫در‬ .‫د‬‫ور‬‫یا‬‫درب‬ ‫ل‬‫پو‬ ‫ته‬‫ش‬‫گذ‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ‫یم‬‫وان‬‫بت‬ ‫تا‬ ‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫رار‬‫ق‬ ‫ما‬ ‫ار‬‫تی‬‫اخ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬‫های‬‫زار‬‫اب‬ ‫ی‬‫‌پ‬‫ل‬‫‌ا‬‫ن‬‫ا‬ ،‫ر‬‫سی‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫در‬.‫م‬‫هی‬‫د‬ ‫یر‬‫غی‬‫ت‬ ‫ی‬‫تر‬‫ش‬‫بی‬ ‫ت‬‫رع‬‫س‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ارتباط‬Relation
  • 9. 9 Khalaghiyat.com 3 5 4 ‫س‬‫نف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ‫وع‬‫ض‬‫مو‬ ‫و‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫یر‬‫مگ‬‫ش‬‫چ‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫در‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ش‬‫نق‬ ‫ی‬‫عن‬‫ی‬ .‫د‬‫شو‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ت‬‫می‬‫اه‬ ‫ئز‬‫حا‬ ‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫ی‬‫دگ‬‫وا‬‫خان‬ ‫ط‬‫واب‬‫ر‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫ل‬‫ذی‬ ‫هم‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫نه‬‫فا‬‫س‬‫تا‬‫م‬ .‫د‬‫نن‬‫ک‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫ند‬‫ده‬ ‫س‬‫نف‬ ‫ت‬‫عز‬ ‫ی‬‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ک‬‫ی‬ .‫د‬‫شو‬ ‫ده‬‫دا‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫زه‬‫جا‬‫ا‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هد‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫خ‬‫ر‬ ‫ت‬‫در‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ار‬‫سی‬‫ب‬ ‫ما‬ ‫گ‬‫هن‬‫فر‬ ‫ل‬‫دلی‬ ‫ن‬‫می‬‫ه‬ ‫به‬ .‫د‬�‫ن‬‫ک‬ ‫ح‬‫طر‬‫م‬ ‫را‬ ‫ش‬‫های‬‌‫ه‬‫ید‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ند‬‫وا‬‫بت‬ ‫رد‬�‫ف‬ ‫ی‬‫عن‬‫ی‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬�‫ب‬‫ا‬ ‫جه‬‫تی‬‫ن‬ ‫در‬‫و‬ ‫ند‬‫کن‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ی‬‫ور‬�‫خ‬‫ود‬‫خ‬ ‫که‬ ‫یم‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬ ‫جه‬‫وا‬‫م‬ ‫ی‬‫اد‬‫فر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫ب‬‫رت‬‫م‬ ‫که‬ ‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫یم‬‫دان‬‫ب‬ ‫ید‬‫با‬ ‫�ه‬‫ک‬ ‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ ‫د؛‬‫تن‬�‫س‬‫ه‬ ‫دار‬‫ور‬‫رخ‬‫ب‬ ‫ی‬‫ین‬‫پای‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫از‬ ‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫ام‬‫ن‬ ‫به‬ ‫ی‬‫یز‬‫چ‬ ‫گر‬‫ا‬ .‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫هم‬‫م‬ ‫ار‬‫�ی‬‫س‬‫ب‬ ‫زار‬‫اب‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ت‬‫را‬‫ج‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫یا‬ ‫ود‬‫ش‬ ‫رد‬‫وا‬ ‫ی‬‫رت‬‫جا‬‫ت‬ ‫چ‬‫هی‬ ‫در‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫شد‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬‫ن‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫در‬ .‫د‬‫سان‬‫بر‬ ‫ی‬‫وب‬‫طل‬‫م‬ ‫ام‬‫ج‬‫ران‬‫س‬ ‫ها‬‌‫ن‬‫آ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫گی‬‫ب‬ ‫ت‬‫ور‬�‫ص‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ط‬�‫س‬‫تو‬ ‫ید‬‫با‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ار‬�‫س‬‫ج‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫ی‬‫اه‬‫گ‬ .‫د‬‫هن‬‫د‬ ‫�د‬‫ش‬‫ر‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هم‬‫م‬ ‫ی‬‫ژگ‬‫وی‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫�د‬‫انن‬‫تو‬‌‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ند‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬ ‫ی‬‫نه‬ ‫ی‬‫ار‬‫ک‬ ‫ام‬‫ج‬‫ان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫ت‬‫شد‬ ‫به‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫که‬ ‫یم‬‫�ت‬‫س‬‫ه‬ ‫هد‬‫�ا‬‫ش‬ ‫ت‬‫قا‬‫او‬ ‫ی‬‫دار‬‫مق‬ ‫ید‬‫�ا‬‫ش‬ .‫د‬‫دار‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫ذر‬‫ح‬ ‫بر‬ ‫طر‬‫خ‬ ‫و‬ ‫ک‬�‫س‬‫ری‬ ‫نه‬‫گو‬‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫چ‬‫ب‬ ‫یم‬‫ذار‬‫بگ‬ ‫ید‬‫با‬‫ن‬ ‫که‬ ‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫وم‬‫عل‬‫م‬ ‫ل‬‫حا‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫د؛‬�‫ش‬‫با‬ ‫ی‬‫یع‬‫طب‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫یم‬‫ذار‬‫‌گ‬‫ی‬‫نم‬ ‫ی‬‫حت‬ ‫ی‬‫اه‬‫گ‬ ‫ی‬‫ول‬ .‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫از‬�‫ب‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫یز‬‫پر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫ند‬‫بز‬ ‫ت‬�‫س‬‫د‬ ‫ش‬‫آت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ی‬‫یت‬‫عال‬‫ف‬ ‫ن‬�‫ی‬‫تر‬‌‫ک‬‫وچ‬‫ک‬ ‫�ا‬‫ی‬ ‫ود‬‫ر‬ ‫اال‬‫ب‬ ‫ی‬�‫ل‬‫ند‬‫ص‬ ‫از‬ ‫ی‬‫های‬‫تن‬ ‫�ه‬‫ب‬ ‫�د‬‫رزن‬‫ف‬ ‫وع‬‫ن‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫که‬ ‫ی‬�‫ل‬‫حا‬ ‫در‬ ‫م؛‬‫نی‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ی‬�‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫هد‬‫د‬ ‫ام‬�‫ج‬‫ان‬ ‫�د‬‫اه‬‫خو‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬ .‫د‬‫رو‬‫ب‬ ‫ن‬‫بی‬ ‫از‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫در‬ ‫س‬‫نف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ‫ود‬�‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫ث‬‫اع‬‫ب‬ ‫ت‬‫ربی‬‫ت‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ت‬‫رو‬‫ث‬ ‫که‬ ‫ی‬‫در‬‫ما‬ ‫و‬ ‫در‬‫پ‬ .‫د‬‫فت‬‫بی‬ ‫ق‬‫فا‬‫ات‬ ‫هم‬ ‫ص‬‫خ‬‫ش‬ ‫ی‬‫ها‬‫ور‬‫با‬ ‫رد‬‫مو‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ت‬‫رو‬‫ث‬ ‫ب‬�‫س‬‫ک‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬‫وب‬‫خ‬ ‫ور‬‫با‬ ‫ند‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬ ‫�د‬‫انن‬‫‌د‬‫ی‬‫م‬ ‫ن‬‫را‬‫هت‬‫ب‬ ‫�ا‬‫م‬ ‫از‬ .‫د‬‫ورن‬‫آ‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫به‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫به‬ ‫اد‬‫تم‬‫اع‬ ،‫س‬�‫ف‬‫ن‬ ‫ت‬‫عز‬ ‫ی‬‫رو‬ ‫ده‬‫وا‬�‫ن‬‫خا‬ ‫در‬ ‫ن‬‫یا‬‫راف‬‫اط‬ ‫و‬ ‫در‬‫�ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫در‬�‫پ‬ ‫�د‬‫بای‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫که‬ ‫ند‬‫ست‬‫ه‬ ‫ی‬‫های‬‌‫ه‬‫مای‬‫�ر‬‫س‬ ‫ها‬‌‫ن‬‫ای‬ .‫د‬‫نن‬‫ک‬ ‫ار‬‫ک‬ ‫ند‬‫رز‬‫ف‬ ‫ود‬‫وج‬ ‫راز‬‫اب‬ ‫و‬ ‫س‬‫نف‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫در‬ ‫رد‬‫ف‬ ‫به‬ ‫ید‬‫با‬ .‫د‬‫ش‬‫با‬ ‫ته‬‫ش‬‫دا‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫به‬ ‫ن‬‫ید‬�‫س‬‫ر‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ند‬‫وا‬‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫ی‬‫طق‬‫من‬ ‫ش‬‫‌ا‬‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫حب‬‫ص‬ ‫تا‬ ‫ند‬‫ش‬‫با‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ی‬‫ها‬‌‫ن‬‫زد‬‌‫ف‬‫حر‬ ‫ب‬‫راق‬‫م‬ ‫که‬ ‫ت‬‫وخ‬‫آم‬ ‫با‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ،‫ی‬‫دگ‬‫زن‬ ‫ل‬‫�و‬‫ط‬ ‫در‬ ‫گر‬‫ا‬ .‫د‬�‫ش‬‫با‬‫ن‬ ‫ده‬‫نن‬‫دک‬‫دو‬‫ح‬‫م‬ ‫و‬ ‫�د‬‫ش‬‫با‬ ‫ت‬‫ثب‬‫م‬ ‫و‬ ،‫ی‬‫تگ‬‫س‬‫شک‬‫ور‬ ‫یا‬ ‫ده‬‫وا‬‫خان‬ ‫ی‬‫ضا‬‫اع‬ ‫از‬ ‫ی‬‫یک‬ ‫گ‬‫مر‬ ‫ل‬‫مث‬ ‫�د‬‫ش‬ ‫رو‬‫روب‬ ‫ی‬‫کل‬‫ش‬‫م‬ ‫که‬ ‫ی‬‫سن‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫که‬‫را‬‫چ‬ .‫د‬‫ون‬‫ش‬ ‫ده‬‫دا‬ ‫ح‬‫ضی‬‫تو‬ ‫چه‬‫ب‬ ‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ید‬‫با‬ ‫رد‬‫وا‬‫م‬ ‫ن‬‫ای‬ .‫ت‬‫س‬‫او‬ ‫ی‬‫ها‬‌‫ی‬‫یر‬‫دگ‬‫یا‬ ‫زو‬‫ج‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ش‬‌‫ی‬‫م‬ ‫جه‬‫تو‬‫م‬ ‫را‬ ‫ق‬‫نط‬‫م‬ ‫ال‬‫ام‬‫ک‬ ‫شد‬‫با‬ ‫ی‬‫قت‬‫و‬‫ال‬‫مث‬.‫د‬‫کن‬‌‫ی‬‫م‬‫ول‬‫قب‬‫ود‬‫شن‬‫ب‬‫را‬‫ق‬‫نط‬‫م‬‫ی‬‫قت‬‫و‬‫او‬ ‫ود‬‫ش‬‫ده‬‫دا‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫چه‬‫ب‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ی‬‫تگ‬‫س‬‫شک‬‫ور‬‫وع‬‫وض‬‫م‬ ‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫ن‬‫ضم‬.‫د‬‫‌زن‬‫ی‬‫نم‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫طم‬‫ل‬‫او‬‫به‬‫وع‬‫وض‬‫م‬‫ن‬‫ای‬ ‫در‬‫که‬‫داد‬‫را‬‫ان‬‫ین‬‫طم‬‫ا‬‫ن‬‫ای‬‫چه‬‫ب‬‫به‬‫ید‬‫با‬‫له‬‫سا‬‫م‬‫ن‬‫ای‬ ‫هد‬‫وا‬‫خ‬‫ت‬‫مای‬‫ح‬‫ما‬‫ف‬‫طر‬‫از‬‫او‬‫ده‬‫آم‬‌‫ش‬‫پی‬‫ل‬‫�ک‬‫ش‬‫م‬ .‫د‬‫اش‬‫ب‬‫ده‬‫سا‬‫ت‬‫ور‬‫ص‬‫به‬‫ید‬‫با‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬‫ن‬‫ای‬‫و‬‫شد‬ ‫ال‬‫قب‬‫در‬‫پ‬:‫ود‬�‫ش‬‫ته‬‫گف‬‫چه‬‫ب‬‫�ه‬‫ب‬‫له‬‫جم‬‫ن‬‫ای‬‫لا‬‫مث‬ ‫تر‬‫کم‬‫الن‬‫ا‬‫ی‬‫ول‬،‫ده‬‫ور‬‫‌آ‬‫ی‬�‫م‬‫ت‬�‫س‬‫د‬‫به‬‫ی‬‫اد‬‫زی‬‫ول‬‫پ‬ ‫یم‬‫وان‬‫‌ت‬‫ی‬‫نم‬‫را‬‫ی‬‫از‬‫‌ب‬‫ب‬‫با‬‫اس‬‫الن‬‫ف‬‫ال‬‫فع‬‫ما‬‫و‬‫رد‬‫آو‬‌‫ی‬‫رم‬‫د‬ ‫ود‬‫ش‬‫تر‬‫به‬‫در‬‫پ‬‫ع‬‫وض‬‫ره‬‫وبا‬‫د‬‫ی‬‫قت‬‫و‬‫تا‬‫یم‬‫خر‬‫ب‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫تر‬‫ش‬‫بی‬‫ی‬‫حت‬‫و‬‫یم‬‫خر‬‌‫ی‬‫م‬‫هم‬‫از‬‫ب‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ت‬‫وق‬‌‫ن‬‫آ‬‫و‬ ‫که‬‫ی‬‫‌ا‬‫ه‬‫چ‬‫ب‬.‫رد‬‫ک‬‫یم‬‫واه‬‫خ‬‫ی‬‫دار‬‫ری‬‫خ‬‫تو‬‫ی‬‫را‬‫ب‬‫ل‬‫قب‬‫از‬ ‫ل‬‫دلی‬‫ن‬‫ای‬‫به‬‫رد‬‫خو‬‌‫ی‬‫م‬‫به‬‫ضر‬‫وع‬‫وض‬‫م‬‫ن‬‫ای‬‫ط‬�‫س‬‫تو‬ ‫ی‬‫یل‬‫دل‬‫چ‬‫هی‬‫و‬‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫من‬‫ناا‬‫س‬‫سا‬‫اح‬‫که‬‫ت‬�‫س‬‫ا‬ ‫دا‬‫پی‬‫ش‬‫در‬‫�ا‬‫م‬‫در‬‫پ‬‫ی‬‫ها‬‫ار‬‫فت‬‫ر‬‫دن‬‫�ر‬‫رک‬‫یی‬‫تغ‬‫ی‬‫را‬‫ب‬ ‫ام‬‫به‬‫ا‬‫ن‬‫می‬‫ه‬‫و‬‫رد‬‫گی‬‌‫ی‬‫م‬‫رار‬‫ق‬‫ام‬�‫ه‬‫اب‬‫در‬‫و‬‫ند‬‫‌ک‬‫ی‬‫نم‬ ‫ت‬‫ور‬‫ص‬‫در‬‫چه‬‫ب‬‫ن‬‫ای‬.‫د‬‫ده‬‌‫ی‬‫م‬‫ب‬‫ذا‬‫ع‬‫را‬‫رد‬‫ف‬‫که‬‫ت‬‫اس‬ ‫ی‬‫دگ‬‫زن‬‫در‬‫هم‬‫ط‬‫رای‬�‫ش‬‫ن‬‫ای‬‫که‬‫رد‬‫ذی‬‫‌پ‬‫ی‬‫م‬‫ح‬‫ضی‬‫تو‬ ‫از‬‫ان‬‫چن‬‫هم‬‫ما‬‫ا‬‫تر‬‫ود‬‫حد‬‫م‬‫�د‬‫چن‬‫هر‬‫و‬‫رد‬‫دا‬‫ود‬‫وج‬ .‫ود‬‫ب‬‫هد‬‫وا‬‫خ‬‫دار‬‫ور‬�‫خ‬‫بر‬‫ی‬‫ایت‬‫حم‬‫و‬‫ی‬‫طف‬‫عا‬‫ط‬‫واب‬‫ر‬ ‫ی‬‫ها‬‌‫ت‬‫عی‬‫وق‬‫م‬‫با‬‫را‬‫ند‬‫رز‬‫ف‬‫رد‬‫دا‬‫ان‬‫مک‬‫ا‬‫تا‬‫ید‬‫با‬‫ن‬‫رای‬‫ناب‬‫ب‬ ‫ن‬‫شت‬‫دا‬‫با‬‫ون‬‫چ‬‫رد‬‫ک‬‫نا‬‫آش‬‫تر‬‫ش‬‫بی‬،‫ط‬‫حی‬‫م‬‫ف‬‫تل‬‫خ‬‫م‬ ‫تر‬‌‫ن‬‫سا‬‫آ‬ ‫ت‬‫قی‬‫وف‬‫م‬ ‫به‬ ‫دن‬‫�ی‬‫رس‬ ،‫ر‬‫شت‬‫بی‬ ‫ت‬‫عا‬‫ال‬‫اط‬ .‫ود‬‫ب‬‫هد‬‫وا‬‫خ‬
  • 10. 1035 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫ویژه‬‫گزارش‬Special Report ‫دنیا‬‫ان‬‫د‬‫متنـــ‬‫و‬‫ثر‬ ‫‌شوند؟‬‫ی‬‫م‬‫ار‬‫و‬‫س‬‫‌هایی‬‫ل‬‫اتومبی‬‫چه‬ ‫احمدپور‬ ‫لطیف‬ :‫مترجم‬ ‫از‬ ‫س�وال‬ ‫این‬ ‫‌ه�ا‬‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫پی�ش‬ ‫احتم�اال‬ ‫ثروت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫شده‬ ‫پرسیده‬ ‫ش�ما‬ ‫اتومبیلی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ،‫داش�تید‬ ‫‌ش�ماری‬‫ی‬‫ب‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫ش�ما‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌خریدید؟‬‫ی‬‫م‬ ‫‌دهید‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫‌اندیشید‬‫ی‬‫م‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫خودروهای‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫‌اراده‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌تان‬‫ن‬‫ذه‬ ‫از‬ ‫فهرس�تی‬ ،‫کن�د‬ ‫پرواز‬ ‫دنی�ا‬ ‫لوک�س‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫اس�تفاده‬ ‫دنی�ا‬ ‫اف�راد‬ ‫مش�هورترین‬ ‫و‬ .‫اس�ت‬ ‫ش�ده‬ ‫آورده‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫‌‌ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بس�یاری‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫جالب‬ ‫نکت�ه‬ .‫است‬ ‫ارزان‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫ثروت‬ ‫نسبت‬ ‫اسلیم‬ ‫کارلوس‬ ‫اس�لیم‬ ‫کارلوس‬ ،‫م�ا‬ ‫فهرس�ت‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫اولی�ن‬ 73 ‫ثروت‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اس�ت‬ ‫مکزیکی‬ ‫ثروتمن�دان‬ ‫فهرس�ت‬ ‫ص�در‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬ .‫دارد‬ ‫ق�رار‬ ‫فوربس‬ ‌‫ه‬‫مجل‬ ‫س�وی‬ ‫از‬ ‫ش�ده‬ ‫ارائه‬ ‫صنای�ع‬ ‌‫ه‬‫ح�وز‬ ‫‌دار‬‫ه‬‫س�رمای‬ ‫ای�ن‬ ‫‌ک�ه‬‫ی‬‫هنگام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫نقط‬ ‫از‬ ‫بخواه�د‬ ‫مخابرات�ی‬ ‫و‬ ‫ارتباط�ی‬ ‫کانتیننتال‬ ‫بنتل�ی‬ ‫س�وار‬ ،‫ب�رود‬ ‫دیگر‬ ‌‫ه‬�‫نقط‬ ‫هزار‬ 300 ‫تقریبی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫اسپار‬ ‫فالئینگ‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫دالر‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫حال�ی‬ ‫در‬ ‫چطور؟‬ ‫گیت�س‬ ‫بیل‬ ‫آمریکای�ی‬ ‫میلی�اردر‬ ‫م�ورد‬ ‫در‬ ‫دفاتر‬ ‫به‬ ‫فوکوس‬ ‫فورد‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫ثروتمند‬ ‫فرد‬ ‫دومین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ش�ده‬ ‫دیده‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫دیگ�رش‬ ‫اتومبیل‬ ‫این‬ ‫ام�ا‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رف�ت‬ ‫مایکروس�افت‬ .‫کرد‬ ‫جلب‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫توجهات‬ ‫را‬ »Show and Display« ‫قانون‬ ‫کلینتون‬ ‫بیل‬ ‫وقتی‬ ،1999 ‫س�ال‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫مقررات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کلکسیونی‬ ‫بسیار‬ ‫خودروهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫امضا‬ ‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫عاشقان‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گیتس‬ ‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ،‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫معاف‬ ‫دولت‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫اجازه‬ ‫گیتس‬ ‫بیل‬ ‫به‬ ‫قانون‬ ‫این‬ .‫نبودند‬ ‫‌تاثیر‬‫ی‬‫ب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫لوکس‬ .‫شود‬ ‫سوار‬ ‫را‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ 225 ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کوپه‬ 959 ‫پورشه‬ ‫كامپراد‬ ‫اينگوارد‬ ‫ش�ركت‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫كامپ�راد‬ ‫اينگ�وارد‬ ‫ثروت‬ 3/3 ‫ح�دود‬ ‫در‬ ،‫مبلم�ان‬ ‌‫ه‬‫عرص‬ ‫غ�ول‬ ‫آيكی�ا‬ ‫ولوو‬ ‫يك‬ ‫س�وار‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اس�ت‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫كارش‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ 1993 ‫سال‬ ‫مدل‬ 240 .‫‌رود‬‫ي‬‫م‬
  • 11. 11 Khalaghiyat.com ‫والتون‬ ‫آلیس‬ ‫‌های‬‫ه‬‫فروش�گا‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫دختر‬ ،‫والتون‬ ‫آلیس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اس�ت‬ ‫والتون‬ ‫س�ام‬ ،‫‌مارت‬‫ل‬‫‌وا‬‫‌ای‬‫ه‬‫زنجی�ر‬ ‫ثروتمند‬ ‫زن‬ ‫سومین‬ ،‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 26/3 ‫ثروت‬ ‫هیچ‬ ‫‌اش‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫اما‬ .‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬ ‫محسوب‬ ‫جهان‬ ‫فورد‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫اتومبیل‬ .‫ندارد‬ ‫ثروتش‬ ‫با‬ ‫سنخیتی‬ ‫هزار‬ 40 ‫تقریبی‬ ‫قیم�ت‬ ‫با‬ 2006 ‫مدل‬ F-150 .‫است‬ ‫دالر‬ ‫بلومبرگ‬ ‫مایکل‬ .‫اس�ت‬ ‫ضروری‬ ‫امری‬ ‫س�رعت‬ ،‫مالی‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫بلومبرگ‬ ‫مایکل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫این‬ .‫دارد‬ R8 ‫آئودی‬ ‫‌س�ریع‬‫ق‬‫فو‬ ‫اتومبیل‬ ‫یک‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آلمانی‬ ‫‌العاده‬‫ق‬‫فو‬ ‫اتومبیل‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ 324 .‫است‬ ‫ثانیه‬ 3/6 ‫آن‬ ‫صد‬ ‫الیسون‬ ‫لری‬ ‫عاشق‬ ،‫الیس�ون‬ ‫لری‬ ،‫اوراکل‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫کلکسیونر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتومبیل‬ ‌،‫درواق�ع‬ .‫‌ش�ود‬‫ی‬‫م‬ ‫ش�ناخته‬ ‫اتومبی�ل‬ ‫از‬ ‫‌الع�اده‬‫ق‬‫فو‬ ‫كلكس�يون‬ ‫يك‬ ‫مال�ك‬ ‫او‬ ،‫بسياري‬ ‫كه‬ ‫اس�ت‬ ‫مختلف‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫اتومبي‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫يك�ی‬ ‫حت�ي‬ ‫مالكي�ت‬ ‫آرزوي‬ ‌‫ه‬‫عالق‬ ‫مورد‬ ‫‌ه�اي‬‫ل‬‫اتومبي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ .‫دارن�د‬ ‫که‬ ‫اتومبیل‬ ‫این‬ .‫است‬ F1 ‫مك‌الرن‬ ،‫لري‬ ،‫دنیاست‬ ‫‌های‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫‌ترین‬‫ع‬‫سری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قیمتی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سرعت‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مایل‬ 231 .‫دارد‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 4/1 ‫حدود‬ ‫در‬ ‫بافت‬ ‫وارن‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫دالر‬ ‫میلیارد‬ 53/5 ‫ثروت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بافت‬ ‫وارن‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫محس�وب‬ ‫دنیا‬ ‫ثروتمند‬ ‫فرد‬ ‫چهارمین‬ ‫دور‬ ‫‌قیمت‬‫ن‬‫گرا‬ ‫ماش�ین‬ ‫خری�دن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‌‌اش‬‫پ�ول‬ ‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ DTS‫کادیالک‬ ‫یک‬ ‫او‬ .‫‌ریزد‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌دادن‬‫ن‬‫نش�ا‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ 45 ‫خودروس�ازان‬ ‫و‬ ‫‌موت�ورز‬‫ل‬‫جنرا‬ ‫از‬ ‫‌اش‬‫ت‬�‫حمای‬ .‫خرید‬ ‫اخیر‬ ‫مالی‬ ‫بحران‬ ‫طی‬ ‫در‬ ،‫آمریکایی‬ ‫زوکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫م�ارک‬ ،‫‌ب�وک‬‫س‬‫فی‬ ‫موس�س‬ ‫ج�وان‬ ‫دومی�ن‬ ،‫زوکرب�رگ‬ ‫یکی‬ ‫اما‬ ،‫دنیاس�ت‬ ‫ثروتمن�د‬ ‫‌ه�ای‬‫ل‬‫اتومبی‬ ‫‌تری�ن‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫از‬ ‫ی�ک‬ ‫او‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫لیس�ت‬ ‫ای�ن‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫س�وار‬ TSX ‫آکورا‬ ‫هزار‬ 30 ‫ح�دود‬ ‫در‬ ‫‌اش‬‫ت‬�‫قیم‬ .‫است‬ ‫دالر‬ ‫دل‬ ‫مایکل‬ ‫ش�رکت‬ ‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬ ‫ک�ه‬ ‫دل‬ ‫مایکل‬ ‫خالص‬ ‫ث�روت‬ ‫با‬ ،‫اس�ت‬ ‫دل‬ ‫معروف‬ ‫‌ونهمی�ن‬‫ل‬‫چه‬ ،‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬ 15/3 ‫ی�ک‬ ‫او‬ .‫دنیاس�ت‬ ‫ثروتمن�د‬ ‫ف�رد‬ .‫دارد‬ 2004 ‫مدل‬ ‫باکستر‬ ‫پورشه‬ ‫بالمر‬ ‫استیو‬ ‫‌افزاری‬‫م‬‫نر‬‫غول‬‫لطف‬‫به‬،‫بالمر‬‫استیو‬ ‫ثروت‬ ‫با‬ ،‫مایکروس�افت‬ ‫یعنی‬ ‫دنیا‬ ‫پنجاهمی�ن‬ ،‫دالر‬ ‫میلی�ارد‬ 15/2 ‫بنتلی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫او‬ .‫دنیاست‬ ‫ثروتمند‬ ‫با‬ ‫هیبریدی‬ ‫فیوژن‬ ‫فورد‬ ‫یک‬ ،‫بنز‬ ‫یا‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬‫سوار‬‫پاک‬‫سوخت‬ ‫برانسون‬ ‫ریچارد‬ ‫اس�ت‬‫ویرجین‬‫گروه‬‫‌گذار‬‫ن‬‫بنیا‬،‫بریتانیایی‬‫غیرع�ادی‬‫و‬‫خودس�اخته‬‫ثروتمند‬‫این‬ ‫از‬‫خارج‬‫در‬‫فعالیت‬‫از‬‫هرگز‬‫که‬‫برانس�ون‬.‫دارد‬‫دالر‬‫میلیارد‬ 4/6‫حدود‬‫در‬‫ثروت�ی‬‫و‬ ‫بتوان‬‫را‬‫بودنش‬‫غیرعادی‬‫این‬‫شاید‬،‫است‬‫نداشته‬‫هراسی‬‫‌وکارش‬‫ب‬‫کس‬‫‌های‬‫ب‬‫چارچو‬ ‫گیبس‬‫آب-خاکی‬‫خودروی‬‫یک‬‫او‬ .‫دید‬‫‌اش‬‫ه‬‫نقلی‬‌‫ه‬‫وسیل‬‫انتخاب‬‫در‬‫شکل‬‫بهترین‬‫به‬ .‫دارد‬‫دالر‬‫هزار‬125‫تقریبی‬‫قیمت‬‫به‬‫آکوآدا‬
  • 12. 1235 ‫شماره‬ .‫خالقیت‬ ‫پنجره‬ ‫کارآفرینی‬Entrepreneurship ‫که‬‫تجارت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫‌نظیر‬‫ی‬‫ب‬‫فرصت‬‫یک‬ ‫است‬‫آمده‬‫وجود‬‫به‬‫اخر‬‫و‬‫ا‬‫همین‬ ‫درباره‬ ‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫عل�ی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬ ‫اینترنتی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ،‫جاللی‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ ‫با‬ ‫شرایط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫‌تی‬‫ی‬‫آ‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬ ‫ایجاد‬ ‫انجام‬ ‫‌وگویی‬‫ت‬‫گف‬ ‫ایران‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫داد‬ :‫‌خوانید‬‫ی‬‫م‬ ‫فناوری‬ ‫فعل�ی‬ ‫س�اختارهای‬ ‫ش�ما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اطالع�ات‬ ‫بگیرند؟‬ ‫شکل‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬‫کس‬ ‫امكانات‬ ‫از‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫نيازمن��د‬ ‫خوب‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫يك‬ ‫پرداخت‬ ،‫امنيت��ي‬ ،‫دسترس��ي‬ ،‫ارتباطي‬ ،‫‌اف��زاري‬‫م‬‫نر‬ ،‫اف��زاري‬ ‫س��خت‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آموزش��ي‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫انس��اني‬ ‫منابع‬ ،‫قانون‬ ،‫الكترونيكي‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫بايد‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫حوزه‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫مختلف‬ ‫خوب‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫يك‬ ‫اجراي‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫درحد‬ ‫امكانات‬ ‫اين‬ ‫همه‬ ‫ايران‬ ‫در‬ .‫باش��د‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫در‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫پراكند‬ ‫اقدامات‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ،‫فوق‬ ‫‌های‬‫ت‬‫محدودي‬ ‫تمام‬ ‫وجود‬ ‫ب��ا‬ .‫ندارد‬ ‫وج��ود‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫عالقمند‬ ‫افراد‬ ‫‌وقفه‬‫ي‬‫ب‬ ‫تالش‬ ‫اس��اس‬ ‫بر‬ ‫نيز‬ ‫مقدار‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫اينترنتي‬ ‫‌وكار‬‫ب‬‫كس‬ ‫توسعه‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫اراده‬ ‫نبود‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ملي‬ ‫شده‬ ‫حساب‬ ‫‌ريزي‬‫ه‬‫برنام‬ ‫يك‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫توسعه‬ ‫حامي‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫فعلي‬ ‫س��اختارهاي‬ ‫كه‬ ‫برس��یم‬ ‫نتيجه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫مشكل‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫اصلي‬ ‫مشكل‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اثبات‬ ‫براي‬ .‫باشد‬ ‫اينترنتي‬ ‫ش��امل‬ ‫كه‬ ‫ارتباطي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫اس��ت‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫فضاي‬ ‫ارتباطي‬ ‫مش��كل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اول‬ ‫آن‬ ‫كم‬ ‫باند‬ ‫پهناي‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫سرعت‬ ‫كندي‬ ‫است‬ ‫كش��ور‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫وكار‬ ‫كس��ب‬ ‫براي‬ ‫اينترنت‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫بوده‬ ‫قرار‬ ‫نيز‬ ‫كشور‬ ‫داخل‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫براي‬ ‫اطالعات‬ ‫ملي‬ ‫شبكه‬ .‫اس��ت‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫مش��كل‬ ‫كه‬ ‫شهروندان‬ ‫براي‬ ‫جدي‬ ‫دسترسي‬ ‫عمال‬ ‫آن‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫سال‬ 5 ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫هنوز‬ ‫كه‬ ‫آيد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫كشور‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫محترم‬ ‫وزير‬ ‫اخيرا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫كنند‬ ‫اس��تفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫وكار‬ ‫كس��ب‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫شبكه‬ ‫منتظر‬ ‫بايد‬ ‫ديگرهم‬ ‫س��ال‬ ‫يك‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫مطبوعات‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫حوزه‬ ‫ارتباطي‬ ‫مانده‬ ‫باقي‬ ‫راه‬ ‫تنه��ا‬ ‫بنابراين‬ .‫بود‬ ‫اطالعات‬ ‫مل��ي‬ ‫محدوديت‬ ،‫دوم‬ ‫مش��كل‬ .‫دارد‬ ‫اساسي‬ ‫مش��كل‬ ‫حوزه‬ ‫اين‬ ‫توس��عه‬ ‫براي‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫كه‬ ‫اس��ت‬ ‫اينترنت‬ .‫اس��ت‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫محدودي‬ ‫س��اير‬ ‫و‬ ‫اعتباري‬ ‫كارت‬ ‫و‬ ‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬ ‫ابزاره��اي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نيس��ت‬ ‫فراهم‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫خارجي‬ ‫كش��ورهاي‬ ‫از‬ ‫خريد‬ ‫براي‬ ‫الكترونيكي‬ ‫پرداخت‬ ‫امكان‬ ‫هنوز‬ ‫از‬ ‫محدودي‬ ‫بسيار‬ ‫يا‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ما‬ ‫كش��ور‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫س��طح‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫اعتباري‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫كار‬ ‫خارجي‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫حسا‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫كرد‬ ‫تهيه‬ ‫كشور‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مس��تركارت‬ ‫و‬ ‫ويزا‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫مشكل‬ ‫مثل‬ ‫ديگري‬ ‫مش��كالت‬ ‫نيز‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫دس��ته‬ ‫اين‬ .‫‌ش��وند‬‫ي‬‫م‬ ‫‌مند‬‫ه‬‫بهر‬ ‫امكان‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫باني‬ ‫نبود‬ .‫دارن��د‬ ‫را‬ ‫كش��ور‬ ‫در‬ ‫چنيني‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مس��ائل‬ ‫و‬ ‫پس��ت‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫ترخيص‬ ‫و‬ ‫گم��رك‬ ‫اعالم‬ ‫گاهی‬ .‫اس��ت‬ ‫سوم‬ ‫مشكل‬ ‫نيز‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس��ب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پاس��خگو‬ ‫مش��خص‬ ‫هم‬ ‫وزارت‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫زمينه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫الكترونيك‬ ‫تجارت‬ ‫مس��وول‬ ‫بازرگاني‬ ‫وزارت‬ ‫كه‬ ‫‌ش��ود‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذش��ته‬ ‫‌هاي‬‫ل‬‫س��ا‬ ‫در‬ ‫زيادي‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫تال‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫ديجيتالي‬ ‫امضای‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫ايجاد‬ ‫الكترونيك‬ ‫تجارت‬ ‫دفتر‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫دفتري‬ ‫حتي‬ ‫نيز‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫‌رساني‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫‌سازي‬‫گ‬‫فرهن‬ ،‫آموزش‬ ‫چهارم‬ ‫مشكل‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫نمون‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫‌اندركاران‬‫ت‬‫دس‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫‌هاي‬‫ش‬‫آموز‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫معرفي‬ ‫خوب‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫‌بندي‬‫ع‬‫جم‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫لذا‬ .‫شود‬ ‫معرفي‬ ‫ديگران‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫موفقي‬ ‫نس��بتا‬ .‫است‬ ‫نبوده‬ ‫موفق‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫موجود‬ ‫ساختار‬
  • 13. 13 Khalaghiyat.com ‫‌وکارهای‬‫ب‬�‫کس‬ ‫ایج�اد‬ ‫امتی�از‬ ‫‌وکارهای‬‫ب‬�‫کس‬ ‫با‬ ‫مقایس�ه‬ ‫در‬ ‫‌الین‬‫ن‬‫آ‬ ‫چیست؟‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫زياد‬ ‫بس�يار‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫ايجاد‬ ‫امتيازات‬ ‫مقايسه‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ .‫اس�ت‬ :‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫سنتي‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫عملياتي‬ ‫فضاي‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كس�ب‬ :‫جغرافیایی‬ ‫محدویت‬ ‫ح�ذف‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫روي‬ ‫انسان‬ ‫ميليارد‬ 7 ‫‌توان‬‫ي‬‫م‬ ‫ايران‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫كس�ب‬ ‫كمتر‬ ‫و‬ ‫اضافي‬ ‫هزينه‬ ‫بدون‬ ‫درازمدت‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫اين‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫كاال‬ ‫فروش‬ ‫مخاطب‬ ‫را‬ ‫اجاره‬ ‫تامين‬ ‫هزينه‬ .‫است‬ ‫مقدور‬ ‫منزل‬ ِ‫ر‬‫د‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫فروشگاه‬ ِ‫ر‬‫د‬ ‫از‬ ‫كاال‬ ‫ش�ده‬ ‫تمام‬ ‫بهاي‬ ‫از‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اضافه‬ ‫پس�ت‬ ‫وهزينه‬ ‫‌ش�ود‬‫ي‬‫م‬ ‫كم‬ ‫قيمت‬ ‫گران‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫فروش�گا‬ ‫خريد‬ ‫يا‬ .‫است‬ ‫دومي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫اولي‬ ۲۴ ‫در‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫ام�كان‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كس�ب‬ :‫زمانی‬ ‫محدویت‬ ‫حذف‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫در‬ .‫اس�ت‬ ‫كرده‬ ‫‌پذير‬‫ن‬‫امكا‬ ‫س�ال‬ ‫روز‬ ۳۶۵ ‫در‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫روز‬ 7 ‫و‬ ‫س�اعت‬ .‫بفروش�ید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاالی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬ )‫تعطیل‬ ‫غیر‬ ‫ای�ام‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫(س�اعات‬ ‫محدود‬ ‫‌های‬‫ن‬‫زما‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫سنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرصت‬ ‫نيز‬ ‫‌المللی‬‫ن‬‫بی‬ ‫تعطیل‬ ‫ایام‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫تفاوت‬ ‫بس�یار‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس�ب‬ ‫یک‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫‌ان�دازی‬‫ه‬ ‫را‬ :‫اينترنتي‬ ‫‌وكار‬‫ب‬�‫كس‬ ‫ب�ودن‬ ‫‌هزین�ه‬‫م‬‫ک‬ ‫هزینه‬ ‫شما‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫در‬ .‫اس�ت‬ ‫س�نتي‬ ‫كار‬ ‫‌و‬‫ب‬�‫كس‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ه‬‫‌هزین‬‫م‬‫ک‬ ‫وكار‬ ‫كس�ب‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫پرس�نل‬ ،‫تجهزیات‬ ،‫انبار‬ ،‫داری‬ ‫لوازم‬ ،‫مح�ل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫هزین‬ .‫‌یاب�د‬‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫بس�یار‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫این‬ ‫‌ه�ا‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫خودکارکردن‬ ‫ب�ا‬ ‫اينترنت�ي‬ .‫است‬ ‫موثرتر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬ ‫هم‬ ‫اينترنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫خود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ :‫كاال‬ ‫به‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫دسترسي‬ .‫است‬ ‫سنتي‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫‌تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫مشتري‬ ‫رسیدن‬ ‫امكان‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫ومشتري‬ ‫است‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫كيف‬ ‫الكترونيكي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫در‬ ‫‌رس�انی‬‫ع‬‫اطال‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫زير‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫را‬ ‫كاال‬ ‫ارس�ال‬ ‫ومس�ير‬ ‫مراحل‬ ‫راحتي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫باالتري‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫کسب‬ :‫فروشنده‬ ‫براي‬ ‫بيشتر‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫مشتري‬ ‫براي‬ ‫كاال‬ ‫‌شده‬‫م‬‫تما‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫واس�ط‬ ‫حذف‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫فعالی‬ ‫خودکارس�ازی‬ ‫ب�ا‬ ‫اینترنت�ی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫فروش�نده‬ ‫بين‬ ‫آن‬ ‫س�ود‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫محص�والت‬ ‫قیمت‬ ‫‌توان�د‬‫ی‬‫م‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫تقسيم‬ ‫توليدكننده‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫خريدار‬ ‫امکان‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کس�ب‬ ‫اکثر‬ :‫‌پذيري‬‫ت‬‫رقاب‬ ‫و‬ ‫كاال‬ ‫‌س�ازی‬‫ی‬‫سفارش‬ ‫را‬ ‫مش�تریان‬ ‫‌تک‬‫ک‬‫ت‬ ‫س�لیقه‬ ‫اس�اس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫سفارش�ی‬ ‫کامال‬ ‫محصوالتی‬ ‫ارائه‬ ‫او‬ ‫عكس‬ ‫كه‬ ‫دهيد‬ ‫سفارش‬ ‫خود‬ ‫فرزند‬ ‫براي‬ ‫كفشي‬ ‫‌توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ .‫دارند‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫فرصت‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫طرفي‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫كفش‬ ‫روي‬ ‫ب�ر‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫بهترين‬ ‫كاال‬ ‫چند‬ ‫مقايسه‬ ‫با‬ ‫مشتري‬ .‫‌آورد‬‫ي‬‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫كاال‬ ‫كيفيت‬ ‫افزايش‬ ‫هزينه‬ ‫كاهش‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫مش�تري‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫باعث‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫انتخ�اب‬ .‫‌شود‬‫ي‬‫م‬ ‫كاال‬ ‫تا‬‫کنیم‬‫ویژه‬‫توجه‬‫مواردی‬‫چه‬‫به‬‫است‬‫الزم‬‫اینترنتی‬‫کار‬‫‌و‬‫کسب‬‫یک‬‫ایجاد‬‫در‬ ‫آوریم؟‬‫وجود‬‫به‬‫را‬‫موفق‬‫‌وکاری‬‫ب‬‫کس‬ ‫و‬‫درس�ت‬‫درك‬‫اقدام‬‫‌ترين‬‫ي‬‫ابتداي‬‫اينترنتي‬‫كار‬ ‫و‬‫كس�ب‬‫يك‬‫در‬‫موفقيت‬‫براي‬ ‫اين‬‫در‬‫كافي‬‫دانش‬‫و‬‫الزم‬‫اطالعات‬‫به‬‫كامل‬‫تسلط‬‫و‬‫آن‬‫مختلف‬‫مراحل‬‫دانس�تن‬ ‫شركت‬‫و‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫فضاي‬‫تئوري‬‫مباحث‬‫مطالعه‬‫با‬‫كار‬‫اين‬.‫است‬‫حوزه‬ ‫تخصصي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬‫گذراندن‬‫و‬‫آموزش‬‫‌هاي‬‫س‬‫كال‬‫حتي‬‫و‬‫‌ها‬‫ه‬‫كارگا‬‫و‬‫‌ها‬‫ش‬‫هماي‬‫در‬ ‫مناسب‬ ‫مدل‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫موفق‬ ‫تجربيات‬ ‫مطالعه‬ .‫اس�ت‬ ‫‌پذير‬‫ن‬‫امكا‬ ‫كسي‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫است‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‌‫ت‬‫ضروريا‬ ‫جزو‬ ‫نيز‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫توسعه‬ ‫آمازون‬ ‫كتابفروشي‬ ‫توسعه‬ ‫مدل‬ ‫حتما‬ ‫بايد‬ ‫بيندازد‬ ‫راه‬ ‫كتاب‬ ‫فروشگاه‬ ‫‌خواهد‬‫ي‬‫م‬ .‫بگيرد‬‫درس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬‫ببيند‬‫را‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫وکارهای‬ ‌‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫‌گذاری‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫‌های‬‫ی‬‫ویژگ‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫است؟‬‫چگونه‬ ‫توس�عه‬ ‫در‬ ‫اصل�ي‬ ‫س�رمايه‬ ‫اينترنت�ي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫الزم‬ ‫ودان�ش‬ ‫اراده‬ ‫الزم‬‫دانش‬‫داشتن‬‫بدون‬‫كه‬‫دارد‬‫زيادي‬‫‌هاي‬‫ه‬‫جاذب‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كس�ب‬.‫اس�ت‬ ‫سنتي‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫برخالف‬ ‫سرمايه‬ ‫بنابراين‬ .‫برد‬ ‫سود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌توان‬‫ي‬‫نم‬ .‫نيست‬‫‌اي‬‫ه‬‫برجست‬‫ويژگي‬‫اينرنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫در‬ ‫‌وکار‬‫ب‬‫کس‬‫صاحبان‬‫باید‬،‫اینترنتی‬‫‌وکارهای‬‫کسب‬‫در‬‫موفقیت‬‫برای‬‫شما‬‫نظر‬‫به‬ ‫کنند؟‬‫مطالعه‬‫را‬‫کتبی‬‫چه‬‫و‬‫ببینند‬‫را‬‫‌هایی‬‫ش‬‫آموز‬‫چه‬ ‫دوره‬ ،‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫الكترونيكي‬ ‫تجارت‬ ‫مختلف‬ ‫دورهاي‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫فروشگا‬‫توسعه‬‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬،‫الكترونيكي‬‫‌هاي‬‫ت‬‫پرداخ‬‫دوره‬،‫اينترنتي‬‫برندينگ‬ ‫ش�ركت‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫خوش�وقتانه‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫مختلف‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫دور‬ ،‫اينترنتي‬ ،‫الكترونيك‬ ‫دولت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مختلفي‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬ .‫ك�رد‬ ‫دريافت‬ ‫تخصصي‬ ‫ومدارك‬ ‫جمله‬‫از‬‫اطالعات‬‫فناوري‬‫مديريت‬‫و‬‫الكترونيكي‬‫روس�تاهاي‬،‫الكترونيك‬‫ش�هر‬ ‫فضاي‬ ‫كاربردهاي‬ ‫موضوع‬ ‫درك‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هس�تند‬ ‫‌هايي‬‫ب‬‫كتا‬ ‫كسب‬‫حوزه‬‫در‬‫زيادي‬‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬‫تخصصي‬‫صورت‬‫به‬‫اما‬.‫هستند‬‫موثر‬‫وكار‬‫كسب‬ ‫‌ها‬‫ب‬‫كتا‬‫از‬‫دس�ته‬‫اين‬.‫‌اند‬‫ه‬‫ش�د‬‫ترجمه‬‫يا‬‫تاليف‬‫يا‬‫كه‬‫دارند‬‫وجود‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫كتا‬‫تا‬‫گرفته‬‫اينترنت‬‫فضاي‬‫در‬‫مشتري‬‫با‬‫روابط‬‫از‬‫كه‬‫هستند‬‫زياد‬‫بس�يار‬ .‫هستند‬‫دسترس‬‫در‬‫راحتي‬‫به‬‫و‬‫‌شوند‬‫ي‬‫م‬‫شامل‬‫را‬‫الكترونيكي‬‫تجارت‬ ‫چه‬‫و‬‫رفت‬‫خواهد‬‫س�مت‬‫کدام‬‫به‬‫را‬‫ایران‬‫در‬‫اینترنتی‬‫کارهای‬‫‌و‬‫کس�ب‬ ‌‫ه‬‫آیند‬ ‫داشت؟‬‫خواهد‬‫وجود‬‫آن‬‫در‬‫‌هایی‬‫ت‬‫فرص‬ ‫آيد‬‫وجود‬‫به‬‫ايران‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬‫فضاي‬‫در‬ ‫اراده‬‫كه‬‫زمان‬‫هر‬‫در‬‫و‬‫هميشه‬‫‌ها‬‫ت‬‫فرص‬ ‫كشورهاي‬ ‫ظالمانه‬ ‫‌هاي‬‫م‬‫تحري‬ ‫لغو‬ ‫با‬ ‫كه‬ ،‫اس�ت‬ ‫امروز‬ ‫فرصت‬ ‫بهترين‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ .‫كنيم‬ ‫برقرار‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫بتوانيم‬ ‫‌يافته‬‫ه‬‫توسع‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫امروز‬ ‫فرصت‬ ‫بهترين‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫داش�ت‬ ‫فاصله‬ ‫ما‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫س�ال‬ 34‫جهان‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫كشورهاي‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اينترنتي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كس�ب‬ ‫بتوانيم‬ ‫‌ها‬‫م‬‫لغوتحري‬ ‫شكل‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫در‬‫بزرگي‬‫تحول‬‫كه‬‫شويم‬‫باعث‬‫و‬‫كنيم‬‫قرار‬‫بر‬‫جهان‬ ‫و‬‫كس�ب‬‫و‬‫الكترونيكي‬‫تجارت‬‫بتوانيم‬‫که‬‫صورتی‬‫در‬‫هم‬‫آن‬.‫بگيرد‬ ‫كه‬‫صورتي‬‫در‬.‫دهيم‬‫توسعه‬‫‌اي‬‫ه‬‫گسترد‬‫سطح‬‫در‬‫را‬‫اينترنتي‬‫كار‬ ‫بار‬‫اگر‬‫حتي‬،‫شود‬‫نهادينه‬‫ما‬‫كشور‬‫در‬‫اينترنتي‬‫كار‬‫و‬‫كسب‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اقتصادي‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫جهان‬ ‫قدرتمند‬ ‫كش�ورهاي‬ ‫ديگر‬ ‫بزنيم‬‫دور‬‫را‬‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬‫راحتي‬‫به‬‫‌توانيم‬‫ي‬‫م‬،‫كنند‬‫تحريم‬ .‫است‬‫ايران‬‫اقتصاد‬‫براي‬‫خوبي‬‫فرصت‬‫اين‬‫و‬