شهروندالکترونیک

‫ارائه‬‫دهنده‬:‫سیدمصطفی‬‫مظفری‬
E-CITIZEN
‫شهروندالکترونیک‬
‫ش‬ ‫دو‬ ‫عععع‬‫ع‬ ‫ش‬ ‫عععع‬‫ع‬ ‫ششوشتد‬ ‫ععععو‬‫ع‬‫و‬ ‫ععععوزش‬‫ع‬‫توس‬
‫عا‬‫ع‬‫عدشس‬‫ع‬ ‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬‫ر‬ ‫دشا‬ ‫ا‬ ‫ع‬‫ع‬ ‫عزشا‬‫ع‬ ‫عبش‬‫ع‬‫ك‬ ‫الكتدو‬‫ش‬
‫عععععوزش‬‫ع‬‫عععععدااشتوس‬‫ع‬ ‫عععععاهبش‬‫ع‬ ‫عععععااشادت‬‫ع‬‫ه‬IT‫دش‬
‫ش‬ ‫شاهو‬ ‫ودا‬ ‫ك‬‫ادشاس‬ ‫ود‬ ‫د‬.
‫ش‬ ‫ععا‬‫ع‬ ‫ععتاش‬‫ع‬‫ععاشداس‬‫ع‬ ‫دشا‬ECDL‫ش‬ ‫اد‬ ‫ععتا‬‫ع‬‫اس‬
‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬ ‫عاش‬‫ع‬ ‫عبش‬‫ع‬ ‫وو‬E-CITIZEN‫عااش‬‫ع‬ ‫داش‬
‫شداش‬ ‫ع‬‫ع‬‫شرواو‬ ‫عدا‬‫ع‬‫عاوبشام‬‫ع‬‫عزشتو‬‫ع‬‫شك‬ ‫ع‬‫ع‬‫دشاس‬ ‫عا‬‫ع‬
‫عععععععععععععععععععععععععععععععععععد‬ ‫دش‬ ‫واش‬ ‫ععععععععععععععععععععععععععععععععععع‬
‫ع‬‫ع‬ ‫اشت‬ ‫عوا‬‫ع‬‫بشوشس‬ ‫عااشسع‬‫ع‬‫عدودشه‬‫ع‬‫گعدمتاشگ‬
‫ه‬ ‫ششقدادشوبش‬ ‫وو‬
European Computer Driving Licence
‫مقدمه‬
Logo Footer- slide no.
‫مقدمه‬
•‫امروزه‬‫در‬‫دنیایی‬‫زندگی‬‫می‬‫کنیم‬‫که‬‫بدون‬‫اختیار‬‫وارد‬‫حرکت‬‫سریعی‬
‫به‬‫نام‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫شده‬‫ایم‬.‫تا‬‫دیروز‬‫اگر‬‫به‬‫مدرسه‬‫نرفتن‬‫عنوان‬
‫بیسوادي‬‫را‬‫به‬‫شخص‬‫القا‬‫می‬،‫کرد‬‫در‬‫آینده‬‫اي‬‫نزدیک‬‫اگر‬‫شیوه‬‫کار‬
‫با‬‫تکنولوژي‬‫روز‬‫و‬‫ابزارهاي‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫را‬‫ندانیم‬‫بیسواد‬‫نامیده‬
‫می‬‫شویم‬.
•،‫باشیم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شهروند‬ ‫یک‬ ‫روزي‬ ‫ناچاریم‬ ‫ما‬ ‫همه‬
‫دیر‬ ‫وگرنه‬‫زود‬ ‫یا‬‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شهروندي‬ ‫حقوق‬
‫کیست؟‬ ‫شهروندالکترونیک‬
•‫سققققققققققو‬ ‫کشققققققققققوردر‬ ‫ارتبوطققققققققققوت‬ ‫و‬ ‫ققققققققققوت‬ ‫اط‬ ‫رنققققققققققوور‬ ‫مققققققققققور‬ ‫فققققققققققری‬ ‫طبققققققققققا‬،95‫ش‬ ‫ا‬ ‫توعععععععععع‬
‫زش‬ ‫دااش‬ ‫دشا‬ ‫ش‬ ‫تد‬ ‫دااشا‬ ‫کاد‬37‫واش‬ ‫ول‬‫فدش‬‫وش‬28‫دش‬ ‫شدس‬ ‫شپدسدع‬ ‫تد‬ ‫دشا‬ ‫واشکاد‬ ‫ل‬ ‫و‬‫اس‬.‫ایق‬‫فبق‬‫ر‬,
‫قققققققو‬‫ق‬‫تقریب‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫یعن‬‫اب‬ ‫و‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ان‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققققق‬‫ق‬ ‫مت‬ ‫قققققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ً‫قققققققون‬‫ق‬‫ه‬ ‫قققققققبکه‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫اب‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫نیم‬
‫انقققققققققد‬ ‫کقققققققققرد‬ ‫ود‬ ‫اسقققققققققت‬ ‫مفتدققققققققق‬ ‫قققققققققو‬ ‫بمینقققققققققه‬ ‫در‬.‫بقققققققققه‬ ‫قققققققققت‬ ‫تقققققققققوا‬ ً‫مققققققققق‬ ‫یقققققققققو‬ ً‫ولققققققققق‬
‫دارد؟‬ ‫ود‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫نیب‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬ ‫میبا‬ ‫می‬
•‫ققققققققو‬‫ق‬‫ی‬ ً‫الکترونیکققققققققق‬ ‫ققققققققهروند‬‫ق‬‫ش‬E-Citizen‫ققققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ً‫ققققققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫ققققققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققققققت‬‫ق‬‫اس‬ ً‫ققققققققق‬ ‫شف‬
‫ققققققو‬‫ق‬ ‫ور‬ ‫قققققق‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققرتبط‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققو‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ‫اببار‬ ‫و‬ ‫ققققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ،‫ققققققه‬‫ق‬‫رایون‬ ‫یر‬ ‫ققققققور‬‫ق‬‫ک‬
‫قققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫قققققرفط‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫کور‬ ‫در‬ ‫قققققورکت‬‫ق‬‫ومش‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫روبم‬ ‫قققققور‬‫ق‬‫ام‬ ‫قققققبرد‬‫ق‬‫ریش‬ ‫قققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ‫قققققوی‬‫ق‬‫ن‬
‫بوشققققققد‬ ‫داشققققققته‬.،‫و‬ ‫فریققققققد‬ ،‫ققققققو‬ ‫بدققققققیط‬ ‫ربرو‬ ،‫نومققققققه‬ ‫ررسققققققتود‬ ‫ربیقققققق‬ ‫اب‬ ً‫ققققققوی‬ ‫کور‬ ‫او‬
‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫ررداف‬ ‫و‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫دریور‬...‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققوط‬‫ق‬‫مرب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققونه‬‫ق‬‫رس‬ ‫و‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫طری‬ ‫اب‬ ‫را‬
‫ققققققو‬‫ق‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ‫ققققققورکت‬‫ق‬‫مش‬ ‫در‬ ‫ققققققرکت‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫و‬ ‫ققققققد‬‫ق‬ ‫د‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققود‬‫ق‬ ‫ان‬
‫انتفوبوت‬‫نیب‬ ‫را‬ ً‫الکترونیک‬‫دارد‬(‫مکورا‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫رورو‬ ‫مهرا‬1390(.
•‫قک‬‫ق‬‫ین‬ ‫رو‬(2005)‫ق‬‫ق‬‫ب‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قو‬‫ق‬‫تنه‬ ‫قو‬‫ق‬‫مننورم‬ ‫قید‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ق‬‫ق‬‫م‬ ‫قمبت‬‫ق‬ ‫قک‬‫ق‬‫الکترونی‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫ورت‬ ‫قد‬‫ق‬‫وی‬ ً‫ق‬‫ق‬‫م‬‫ه‬
‫قققققققققققت‬‫ق‬‫نیس‬ ‫قققققققققققد‬‫ق‬‫کنن‬ ‫قققققققققققر‬‫ق‬ ‫م‬ ‫قققققققققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققو‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققد‬‫ق‬‫ن‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫قققققققققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققوا‬‫ق‬‫ن‬(ً‫قققققققققققومد‬‫ق‬,1390)
‫کیست؟‬ ‫شهروندالکترونیک‬8)‫ر‬ ‫رطو‬ ‫بدیط‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ربرو‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ریب‬ ‫برنومه‬
‫واریمو‬ ‫و‬
9)‫سیب‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فونواد‬ ‫و‬ ‫فود‬ ‫امنیت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً‫توانوئ‬‫و‬
ً‫اینترنت‬
10)‫ر‬ ‫وسویر‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫تد‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ربوض‬ ‫رردافت‬‫بوض‬
ً‫امتمول‬
11)‫ررمو‬ ‫کور‬ ‫به‬ ‫نتویج‬ ‫ارسو‬ ‫و‬ ‫فونه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کور‬ ‫ود‬ ‫ان‬
12)‫و‬ ‫کتوب‬ ‫فرید‬ ‫مث‬ ‫روبانه‬ ‫و‬ ‫فرید‬ ‫ود‬ ‫ان‬CD‫و‬
‫اینترنت‬ ‫طریا‬ ‫اب‬ ‫غیر‬
13)‫و‬ ‫ررد‬ ‫بو‬ ً‫شنوی‬online‫نهو‬ ‫تکمی‬ ‫نمو‬ ‫و‬
14)‫دنی‬ ً‫داروی‬ ‫و‬ ً‫ربشک‬ ‫و‬ ‫یورته‬ ‫فری‬ ‫یورت‬ ‫در‬‫اب‬ ‫و‬
‫وب‬ ‫طریا‬
15)‫اینترنت‬ ‫طریا‬ ‫اب‬ ً‫کوریوب‬
.ً‫المدد‬ ‫بی‬ ‫استوندارد‬ ‫طبا‬E-Citizen‫دو‬ ‫بوید‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬‫د‬
‫بوشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫بیر‬ ‫و‬ ‫مهورت‬ ‫و‬
11)‫ویندوب‬ ،‫کومریوتر‬ ً‫مبون‬ ‫مث‬ ‫کومریوتر‬ ‫سواد‬
2)ً‫الکترونیک‬ ‫رست‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫بو‬ ً‫شنوئ‬
3)‫و‬ ‫سویت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫وت‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫تکنیک‬
4)‫سویر‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ،ً‫سیوس‬ ، ‫ود‬ ‫ارت‬ ،‫افبور‬ ‫فری‬ ‫به‬ ً‫دستیوب‬‫و‬ ‫فبر‬
‫وب‬ ‫اب‬
5)‫اینترنت‬ ‫اب‬ ‫نیوب‬ ‫مورد‬ ‫فدموت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫کوال‬ ‫یورت‬
6)ً‫الکترونیک‬ ‫بونکدار‬ ‫فدموت‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬
7)ً‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫اب‬ ‫فدموت‬ ‫یورت‬ ‫در‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونی‬‫ک‬
•‫در‬ ً‫قوم‬‫ق‬‫م‬ ‫قو‬‫ق‬ ‫ار‬ ‫ق‬‫ق‬ ‫قت‬‫ق‬‫سیوس‬ ‫قک‬‫ق‬‫الکترونی‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قوب‬‫ق‬‫م‬ ‫در‬ ‫قه‬‫ق‬‫مبوم‬ ‫قری‬‫ق‬‫مهمت‬ ‫اب‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫یک‬ ‫قو‬‫ق‬‫ام‬
‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫وب‬ ‫م‬ ‫رضو‬ ‫ه‬ ‫ر‬.ً‫قومد‬ ‫تقه‬ ‫به‬(1389)‫قوب‬ ‫م‬ ‫رضقو‬ ‫قو‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫سیوسقت‬
‫نهوست‬ ‫مهمتری‬ ‫اب‬ ً‫یک‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫برمیگیرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ً‫وسیع‬ ‫موب‬.
•‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ ‫نوع‬ ‫ای‬ ‫ووت‬ ‫مت‬ ‫نسفه‬ ‫دو‬,‫نومند‬ ً‫م‬ ً‫سدب‬ ‫و‬ ً‫وب‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ً‫سدب‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ ‫و‬
‫م‬ ‫شوم‬ ‫را‬,‫مطقر‬ ‫اینگونقه‬ ‫را‬ ً‫سقدب‬ ‫قو‬ ‫سیوسقت‬ ‫اب‬ ‫مقد‬ ‫قرو‬ ‫هور‬ ‫و‬ ‫میداند‬ ‫ننورت‬ ‫و‬ ‫کنتر‬
‫میکند‬:
•1-‫فرد‬ ‫سطع‬ ‫در‬ ً‫کنترل‬ ‫و‬ ً‫ننورت‬ ‫سومونه‬ ‫ار‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫تشویا‬:‫تش‬ ‫برا‬ ً‫وی‬ ‫سیوست‬‫کوربرا‬ ‫ویا‬
‫اب‬ ‫ود‬ ‫قت‬‫ق‬‫اس‬ ‫قرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫قود‬‫ق‬ ‫قوربرا‬‫ق‬‫ک‬ ‫قب‬‫ق‬‫ترغی‬ ‫قی‬‫ق‬‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫قوب‬‫ق‬‫م‬ ‫ق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬ ‫قتق‬‫ق‬‫مس‬ ‫قداموت‬‫ق‬‫ار‬ ‫قور‬‫ق‬‫من‬ ‫قه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قود‬‫ق‬
‫سوب‬ ‫مسدود‬ ‫و‬ ً‫ننورت‬ ‫و‬ ‫رنوور‬.
•2-‫ار‬ ‫ق‬ ‫رقونو‬ ‫موب‬ ‫در‬ ‫بوبدارند‬ ‫ریب‬ ‫برنومه‬:‫مقورد‬ ‫در‬ ً‫رایق‬ ‫ا‬ ‫رقوانی‬ ‫قو‬ ‫قوبات‬ ‫م‬ ‫قرا‬ ‫ا‬
‫ستند‬ ‫نومنوست‬ ‫ممتوا‬ ‫به‬ ً‫وت‬ ‫موضو‬ ‫انتشور‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مسوو‬ ‫که‬ ً‫کسون‬.
•3-‫کق‬ ‫در‬ ‫سقطر‬ ‫وکنتقر‬ ً‫ننقورت‬ ‫و‬ ‫سومونه‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬:‫مقو‬ ‫در‬ ‫اینترنقت‬ ‫سونسقور‬ ‫بقه‬ ‫قو‬ ‫دولقت‬‫رد‬
‫است‬ ‫نومنوسب‬ ‫میکنند‬ ‫ور‬ ‫ت‬ ‫که‬ ً‫وت‬ ‫موضو‬,‫کنند‬ ً‫م‬ ‫ارداد‬.
•۴-‫اینترنت‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫اب‬ ‫یر‬ ‫دو‬:‫اب‬ ‫ود‬ ‫اسقت‬ ‫بقو‬ ‫اینترنقت‬ ‫بقه‬ ‫مقود‬ ً‫دسترسق‬ ‫یقت‬ ‫ممنو‬‫بقو‬ ‫اینترنقت‬
‫دولت‬ ‫وب‬ ‫ا‬ ‫کسب‬(ً‫ومد‬,1390)
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
•‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ایجابی‬ ‫هاي‬ ‫سیاست‬,‫سازي‬ ‫دیجیتالی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬
‫و‬ ‫اطالعات‬‫دسترسی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ساختن‬ ‫پذیر‬.
•1-‫دیجیتالی‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬:‫دیجیتال‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
•2-‫آنلوگ‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواي‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬:‫دیجی‬ ‫براي‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫انجام‬‫تالی‬
‫کشورها‬ ‫فرهنگی‬ ‫هنري‬ ‫آثار‬ ‫مثل‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواهاي‬ ‫کردن‬.
•3-‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫فضاي‬ ‫سازي‬ ‫ایمن‬:‫بر‬ ‫فرهنگی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬‫اي‬
‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬‫اینترنت‬
(ً‫ومد‬,1390)
‫دو‬ ‫زش‬ ‫ااش‬ ‫دو‬ ‫دش‬ ‫لشتغ‬ ‫ودا‬
‫كب‬ ‫الكتدو‬
‫شهروندا‬ ً‫نگ‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫رکر‬ ‫سوب‬ ‫مود‬
‫و‬ ‫مهورت‬ ‫موبش‬
‫م‬ ‫در‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
‫ق‬‫ق‬‫ای‬ ‫مبایقو‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫ورت‬ ‫شقهروند‬ ‫یقک‬
‫مشقتورون‬ ‫فقود‬ ‫یوبقد‬ ً ‫و‬ ‫تغییر‬‫در‬ ‫ه‬
‫دولقت‬ ،‫کقرد‬ ‫د‬ ‫فوا‬ ‫شرکت‬ ‫امر‬ ‫ای‬
ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققب‬‫ق‬‫نی‬ ‫ققربط‬‫ق‬‫بی‬ ‫ققو‬‫ق‬ ‫ققوبمو‬‫ق‬‫س‬ ‫و‬
،‫و‬ ‫سققققمینور‬ ‫ققققبار‬ ‫بر‬ ‫بققققو‬ ‫تواننققققد‬
‫قققققو‬‫ق‬‫رادی‬ ‫قققققوت‬‫ق‬‫تبدیغ‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققویش‬‫ق‬‫م‬
‫و‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫تدویبی‬ ‫و‬...‫قققود‬‫ق‬‫م‬ ‫قققت‬‫ق‬‫ه‬ ‫در‬
‫شهرون‬ ً‫نگ‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫رکر‬ ‫سوب‬‫دا‬
‫بردارنق‬ ‫مقوثر‬ ‫قود‬ ‫بمینقه‬ ‫ای‬ ‫در‬‫د‬
‫قققه‬ ‫نتی‬ ‫در‬ ‫قققوا‬ ً ‫لقققود‬ ‫ش‬ ‫ققو‬‫ق‬‫ک‬
‫قققققققوی‬‫ق‬‫وس‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ‫قققققققردد‬‫ق‬‫ت‬ ‫ش‬ ‫قققققققو‬‫ق‬‫ک‬
‫ش‬ ‫اموروکققققو‬ ‫ققققود‬ ‫ان‬ ‫بققققرا‬ ‫نقدیققققه‬
‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫نوش‬ ‫قود‬‫ق‬ ‫ارت‬ ‫قو‬‫ق‬ ‫قه‬‫ق‬‫بین‬
‫قق‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ً‫قق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫در‬‫د‬
‫انگیقب‬ ‫قود‬ ‫ای‬ ‫بقرا‬ ً‫منوسب‬ ‫وم‬‫ش‬
‫بوشد‬ ‫شهروندا‬ ‫در‬.
‫ر‬‫شهروند‬‫بوید‬‫اب‬‫ننر‬‫رکر‬‫ب‬‫ه‬
‫ای‬‫ه‬ ‫نتی‬‫برسد‬‫که‬‫بو‬‫تبدی‬‫او‬‫به‬
‫یک‬‫شهروند‬ً‫الکترونیک‬‫و‬
‫براینکه‬‫ویگو‬ً ‫تمو‬ ‫ا‬‫او‬‫تث‬‫بیت‬
ً‫م‬،‫شود‬‫اب‬‫ننر‬‫ود‬ ‫ارت‬‫و‬
ً‫بمون‬‫کدیه‬‫امور‬‫بو‬‫رره‬‫وی‬ً
‫شمگیر‬‫ود‬ ‫ان‬‫د‬ ‫فوا‬‫شد‬.
‫اا‬ ‫دو‬ ‫گبش‬ ‫اشمكداشوشمده‬ ‫دشسا‬ ‫وا‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
•‫بنیود‬ ‫راستو‬ ‫می‬ ‫در‬ECDL‫نود‬ ‫بو‬ ً‫موبش‬ ‫دور‬E-Citizen‫را‬‫است‬ ‫کرد‬ ً‫طرام‬‫که‬
‫استوندارد‬‫شهروندا‬ ‫موبش‬ ‫برا‬ً‫الکترونیک‬‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫دنیو‬ ‫تمود‬ ‫در‬.‫بر‬ ‫دور‬ ‫ای‬‫ارائه‬ ‫ا‬
‫به‬ ‫فدموت‬ً‫نهوی‬‫کومریوتر‬ ‫اب‬ ً‫اندک‬ ‫وت‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫دارا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شد‬ ً‫طرام‬‫و‬
‫اینترنت‬‫ستند‬.‫رقط‬ ‫البته‬ ‫بوشند‬ ‫بیر‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫توانند‬ ً‫م‬ ‫ارراد‬ ‫ای‬‫ممدود‬‫به‬‫بیر‬ ‫و‬ ‫رو‬
‫شود‬ ً‫نم‬:
‫سولمند‬ ‫شهروندا‬
‫نیستند‬ ‫ارتبوط‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫بو‬ ‫که‬ ‫ا‬ ‫مرره‬ ‫و‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬
ً‫موم‬ ‫فدمتکورا‬
‫رت‬ ‫مهو‬ ‫بمینه‬ ‫در‬ ‫کورکنو‬
‫اند‬ ‫بود‬ ‫بیکور‬ ‫بیود‬ ‫مدت‬ ‫که‬ ‫ارراد‬.
‫کنند‬ ً‫نم‬ ‫کور‬ ‫منب‬ ‫اب‬ ‫فورج‬ ‫که‬ ‫ارراد‬.
‫برنومه‬E-Citizen‫برا‬‫مورعیت‬ ‫اب‬ ‫ننر‬ ‫ر‬ ‫مگو‬‫ت‬ ‫ی‬ ‫ً،تم‬ ‫تمو‬ ‫ا‬، ‫س‬ ،‫سطر‬
ً‫توانوی‬‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫درك‬ ‫و‬.‫برف‬‫دور‬ICDL‫که‬‫کومریوت‬ ‫کوربر‬ ً‫المدد‬ ‫بی‬ ‫ینومه‬ ‫وا‬‫ر‬
‫و‬ ‫بوشد‬ ً‫م‬‫بو‬ ‫ارراد‬‫سول‬ ‫و‬ ‫بیسواد‬ ‫ارراد‬ ً‫مت‬ ‫دور‬ ‫ای‬ ،‫یرد‬ ً‫م‬ ‫دربر‬ ‫را‬ ‫ومعه‬ ‫سواد‬‫مند‬
‫ومعه‬‫د‬ ‫د‬ ً‫م‬ ‫ررار‬ ‫موبش‬ ‫تمت‬ ‫نیب‬ ‫را‬
‫شها‬ ‫اد‬ ‫ششو‬ ‫وو‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
•.‫آموزشی‬ ‫برنامه‬E-Citizen‫به‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫سه‬‫شود‬
•
‫ششاول‬:‫زش‬ ‫شهااشپا‬ ‫اد‬ ‫و‬(Foundation )
‫کومریوتر‬
‫روی‬‫و‬ ‫روشه‬ ‫و‬ ‫و‬
‫برنومه‬‫سود‬ ‫کوربرد‬ ‫و‬
ً‫مبون‬‫اینترنت‬
ً‫مبون‬‫الکترونیک‬ ‫رست‬
‫شش‬‫و‬:‫شوشرواش‬ ‫رس‬‫اهالعا‬(Information search)
‫ست‬‫و‬ ‫و‬–‫اینترنت‬ ‫اب‬ ً‫وسیع‬ ‫ممدود‬
‫امتیوط‬‫و‬-‫فطرات‬ ‫و‬ ‫نتویج‬
‫تبور‬ ‫ا‬‫وت‬ ‫اط‬
‫شش‬‫سو‬:‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫ادك‬ ‫و‬(E-Participation )
‫فدموت‬‫درنگ‬ ‫ب‬
‫برنومه‬‫م‬ ‫در‬ ‫کوربرد‬ ‫و‬
‫شها‬ ‫اد‬ ‫ششو‬ ‫اوو‬
•‫طققققور‬ ‫بققققه‬ ‫شققققهروندا‬ ‫کققققه‬ ‫رسققققید‬ ‫بمققققو‬ ‫مققققوال‬ ‫شققققهروندا‬ ‫مققققوبش‬ ‫اب‬ ‫بعققققد‬
‫ققققد‬‫ق‬‫یوبن‬ ‫ققققور‬‫ق‬‫مض‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫در‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫مد‬.‫ققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققق‬‫ق‬‫دلی‬ ‫ققققی‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ب‬
ً‫ققق‬‫ق‬‫رن‬ ‫قققو‬‫ق‬ ‫قققه‬‫ق‬‫بمین‬ ‫قققدو‬‫ق‬‫کن‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دریور‬ ً‫قققوب‬‫ق‬‫ف‬ ‫قققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ً‫قققول‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ‫قققوت‬‫ق‬ ‫اط‬ ‫قققد‬‫ق‬‫بوش‬ ‫قققودر‬‫ق‬‫ر‬
‫ققققور‬‫ق‬‫مک‬ ‫و‬ ‫ققققدیگر‬‫ق‬‫یک‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققور‬‫ق‬‫کش‬ ‫قققق‬‫ق‬‫مفتد‬ ‫و‬ ‫ققققد‬‫ق‬‫وام‬ ‫ققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬ ‫ققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ‫البد‬
‫قققوبد‬‫ق‬‫س‬ ‫د‬ ‫قققرا‬‫ق‬‫ر‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫دولت‬ ‫و‬ ً‫ققق‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫قققش‬‫ق‬‫بف‬.‫قققه‬‫ق‬‫بمین‬ ‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققر‬‫ق‬‫دیگ‬ ‫قققه‬‫ق‬ ‫ونی‬
‫ققققت‬‫ق‬‫اس‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬ ‫ققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققب‬‫ق‬‫منوس‬ ً‫ققققونون‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫روش‬ ‫ققققود‬‫ق‬ ‫ای‬.‫ققققو‬‫ق‬
‫قققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققت‬‫ق‬‫مرک‬ ‫قققو‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫ه‬ ‫قققود‬‫ق‬ ‫ارت‬ ‫قققر‬‫ق‬‫ط‬ ‫قققه‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫کن‬ ‫قققو‬‫ق‬‫دنی‬.‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققو‬‫ق‬‫ب‬
‫ققققر‬‫ق‬‫ت‬ ‫ققققیش‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫المدد‬ ‫ققققی‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬ ‫در‬ ً‫ققققونون‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققویرت‬‫ق‬‫مغ‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ون‬ ‫ر‬ ‫ققققعیت‬‫ق‬‫وض‬
‫قققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققدا‬‫ق‬‫ری‬ ‫قققود‬‫ق‬‫نم‬.‫قققر‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققوت‬‫ق‬‫مولی‬ ‫قققو‬‫ق‬ ً‫ت‬ ‫قققک‬‫ق‬‫مش‬ ‫قققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققو‬‫ق‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققیر‬‫ق‬‫مس‬ ‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬
‫ققققو‬‫ق‬ ‫ررارداد‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫امض‬ ، ‫ققققر‬‫ق‬‫کنت‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫نم‬ ‫و‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬
‫قققققققه‬‫ق‬ ‫موا‬ ‫قققققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققققور‬‫ق‬‫رمبنگ‬ ‫و‬ ‫قققققققت‬‫ق‬‫امنی‬ ‫قققققققود‬‫ق‬ ‫وای‬ ‫قققققققور‬ ‫ت‬‫قققققققتند‬‫ق‬‫س‬
‫دشعول‬ ‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫دو‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
•‫و‬ ً‫قققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫دو‬ ‫قققققر‬‫ق‬ ‫قققققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫اس‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫دیگ‬ ‫قققققوله‬‫ق‬‫مس‬
‫قققققند‬‫ق‬‫بوش‬ ‫قققققته‬‫ق‬‫داش‬ ‫را‬ ‫قققققیو‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققت‬‫ق‬ ‫رر‬.‫ا‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ون‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫نبوی‬ ‫قققققرات‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬
‫قققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققرا‬‫ق‬ ‫ققققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققود‬‫ق‬ ‫ای‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققت‬‫ق‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققولش‬‫ق‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫بررس‬ ‫ققققدو‬‫ق‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫ققققتوب‬‫ق‬‫ش‬
‫قققققققن‬‫ق‬‫ررس‬ ‫و‬ ‫قققققققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ً‫م‬ ‫قققققققردر‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققققه‬‫ق‬ ‫بو‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ً‫قققققققوی‬‫ق‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫وب‬ ‫و‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ‫قققققققویض‬‫ق‬‫تع‬
‫قققققود‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ارائ‬ ‫قققققروی‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققود‬‫ق‬‫تم‬ ‫ا‬ ‫قققققدد‬‫ق‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬.‫قققققر‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫رون‬
‫قققققد‬‫ق‬‫بمونبن‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫برنوم‬ ‫قققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫طب‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫قققققمت‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬
‫قو‬ ‫مقوارد‬ ‫دیگقر‬ ‫نیب‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫بو‬ ‫نگ‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫مطدوب‬ ‫و‬ ‫معقو‬‫نقگ‬ ‫رر‬‫مقوبش‬ ‫سقوب‬
‫رسقد‬ ‫قود‬ ‫ان‬ ‫بقه‬.‫و‬ ‫ق‬‫ت‬ ‫سقر‬ ،‫قوت‬ ‫اط‬ ‫رنقوور‬ ‫قو‬ ‫سقوفت‬ ‫بیقر‬ ،‫بقوال‬ ‫مقوارد‬ ‫بقر‬‫رقویی‬
‫ققققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬‫رنقققققققوور‬ ‫ققققققوت‬‫ق‬‫امکون‬ ‫ققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققوطا‬‫ق‬‫من‬ ‫و‬ ‫ققققققراد‬‫ق‬‫ار‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫بعض‬ ً‫دسترسققققققق‬ ‫ققققققدد‬‫ق‬ ‫و‬
‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫مقوبد‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫را‬ ‫و‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫اینترنت‬ ‫قققققرائد‬‫ق‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫ت‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫دری‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫تعری‬ ،‫قققققوت‬‫ق‬ ‫اط‬...‫اب‬
‫ققققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققب‬‫ق‬‫طد‬ ‫را‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫ققققد‬‫ق‬ ‫ققققبد‬‫ق‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫اس‬ ‫ققققوارد‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫مد‬.‫ققققورت‬‫ق‬ ‫در‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬
‫قققققققهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققققرو‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫کوم‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫مد‬ ‫و‬ ‫قققققققر‬‫ق‬‫ام‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققققردا‬‫ق‬‫دولتم‬ ‫قققققققه‬‫ق‬ ‫تو‬
‫قققققققققت‬‫ق‬‫داش‬ ‫قققققققققد‬‫ق‬ ‫دربرفوا‬ ‫قققققققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫قققققققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققققققققول‬‫ق‬ ‫قققققققققیور‬‫ق‬‫بس‬ ‫قققققققققویج‬‫ق‬‫نت‬ ،ً‫ققققققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬
‫دشعول‬ ‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫دو‬
‫تربیت‬
‫شهروندالکترونیک‬
•‫ققد‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ً‫ققون‬‫ق‬‫بم‬ ً‫قق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققت‬‫ق‬‫دول‬
‫ققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققر‬‫ق‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققا‬‫ق‬‫مور‬
‫ق‬‫ق‬‫م‬ ‫در‬ ً‫ق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫قواد‬‫ق‬‫س‬ ‫قو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬
‫ققققققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققققدی‬‫ق‬‫تب‬.‫ققققققور‬‫ق‬‫منن‬ ‫ققققققی‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققه‬‫ق‬‫ب‬
‫دور‬ ‫ققت‬‫ق‬‫تم‬ ‫ققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققوبش‬‫ق‬‫م‬E-
Citizen‫ققققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققوب‬‫ق‬‫س‬ ‫ققققققگ‬‫ق‬‫ن‬ ‫رر‬ ‫و‬
ً‫الکترونیکق‬ ‫قورت‬ ‫بقه‬ ‫قو‬ ‫کور‬ ‫ود‬ ‫ان‬‫و‬
‫ت‬ ‫ققر‬‫ق‬‫س‬ ‫ققد‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققو‬‫ق‬‫نه‬ ‫ققط‬‫ق‬‫توس‬ ‫ققرفط‬‫ق‬‫ب‬
‫ومعققه‬ ‫یققک‬ ‫بققه‬ ‫تبققدی‬ ‫بققرا‬ ‫را‬ ‫ومعققه‬
‫قققققققققققققد‬‫ق‬ ‫د‬ ‫قققققققققققققبایش‬‫ق‬‫ار‬ ً‫ققققققققققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬
‫یر‬ ‫ه‬ ‫نتی‬
‫منوبع‬
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫باتشکر‬..
• http://www.icdlgcc.org
• http://www.eshiraz.ir/news/zone6/fa/1222
• http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=102
• http://alison.com/courses/e-Citizen/content
•
‫موبش‬ ‫و‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬‫شهروندا‬
، ً‫هون‬ ‫رضوانه‬1، ‫وب‬ ‫رورو‬ ‫مهرا‬2‫رور‬ ً‫غن‬ ‫بهم‬3
• ‫وت‬ ‫اط‬ ‫رنوور‬ ‫مدیریت‬:‫رور‬ ‫ی‬ ‫اسمو‬ ‫دکتررضو‬:1394
1 de 15

Recomendados

دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین por
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک و نقش آن در خرده فروشی آنلاین sarahekmat2
93 visualizações41 slides
سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق 1410 منتشر شد. por
سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق 1410 منتشر شد.سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق 1410 منتشر شد.
سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق 1410 منتشر شد.eFarda Company
40 visualizações103 slides
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک por
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکنقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک
نقش شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکsarahekmat2
277 visualizações32 slides
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار por
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار mehran sultany nezhad
59 visualizações4 slides
12/20/19 Letter To Brown-Helfer-Cuomo-Glover...(REDACTED)-Persian por
12/20/19 Letter To Brown-Helfer-Cuomo-Glover...(REDACTED)-Persian12/20/19 Letter To Brown-Helfer-Cuomo-Glover...(REDACTED)-Persian
12/20/19 Letter To Brown-Helfer-Cuomo-Glover...(REDACTED)-PersianVogelDenise
2 visualizações36 slides
Badkoobeh covid-19 pandemic por
Badkoobeh  covid-19 pandemicBadkoobeh  covid-19 pandemic
Badkoobeh covid-19 pandemicArmanAzizi4
23 visualizações67 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a شهروندالکترونیک

درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟ por
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟Mohammad Karimi
35 visualizações19 slides
لایحه ثبت نام por
لایحه ثبت نام لایحه ثبت نام
لایحه ثبت نام ABDUL NUSHIN
3K visualizações4 slides
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfMehriEmami1
5 visualizações22 slides
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران por
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایرانEcommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایرانHossein Zeinivand
83 visualizações6 slides
Presentation Feel 2016 - WEB por
Presentation Feel 2016 - WEB Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB Behrang Tonekaboni
81 visualizações32 slides
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدليات por
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدلياتبرنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدليات
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدلياتIES_software
203 visualizações24 slides

Similar a شهروندالکترونیک(20)

درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟ por Mohammad Karimi
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
Mohammad Karimi35 visualizações
لایحه ثبت نام por ABDUL NUSHIN
لایحه ثبت نام لایحه ثبت نام
لایحه ثبت نام
ABDUL NUSHIN3K visualizações
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por MehriEmami1
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
MehriEmami15 visualizações
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران por Hossein Zeinivand
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایرانEcommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Ecommerce in iran تجارت الکترونیکی در اشتغال و اقتصاد ایران
Hossein Zeinivand83 visualizações
Presentation Feel 2016 - WEB por Behrang Tonekaboni
Presentation Feel 2016 - WEB Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB
Behrang Tonekaboni81 visualizações
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدليات por IES_software
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدلياتبرنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدليات
برنامج ايزي كونتراكت لاداره تعاقدات الصيدليات
IES_software203 visualizações
جلسه نهم آموزش صادرات por ixport1
جلسه نهم آموزش صادراتجلسه نهم آموزش صادرات
جلسه نهم آموزش صادرات
ixport11.9K visualizações
Num31daryaaknar شماره 31 نشریه دریاکنار por mehran sultany nezhad
Num31daryaaknar  شماره 31 نشریه دریاکنارNum31daryaaknar  شماره 31 نشریه دریاکنار
Num31daryaaknar شماره 31 نشریه دریاکنار
mehran sultany nezhad11 visualizações
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی por upvcglazedwindow
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانیپنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی
پنجره ضد سرقت ایرانی ترک المانی
upvcglazedwindow6.7K visualizações
قیمت پنجره دوجداره در ایران por upvcglazedwindow
قیمت پنجره دوجداره در ایرانقیمت پنجره دوجداره در ایران
قیمت پنجره دوجداره در ایران
upvcglazedwindow7.1K visualizações
Persian 021912 email tounitedstatescongress por VogelDenise
Persian   021912 email tounitedstatescongressPersian   021912 email tounitedstatescongress
Persian 021912 email tounitedstatescongress
VogelDenise465 visualizações
Num47daryaaknar شماره 47 نشریه دریاکنار por mehran sultany nezhad
Num47daryaaknar شماره 47 نشریه دریاکنارNum47daryaaknar شماره 47 نشریه دریاکنار
Num47daryaaknar شماره 47 نشریه دریاکنار
mehran sultany nezhad66 visualizações
Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار( por mehran sultany nezhad
Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار(Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار(
Num17 daryaaknar (شماره 17 نشریه دریاکنار(
mehran sultany nezhad18 visualizações
Bankdariye Interneti por sarahekmat2
Bankdariye InternetiBankdariye Interneti
Bankdariye Interneti
sarahekmat255 visualizações
تلگرام ناجی کسب و کار نیست por Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 visualizações
011220 N.A.Z.I. Trials and WAR Crimes Commission-Draft (Persian) por VogelDenise
011220 N.A.Z.I. Trials and WAR Crimes Commission-Draft (Persian)011220 N.A.Z.I. Trials and WAR Crimes Commission-Draft (Persian)
011220 N.A.Z.I. Trials and WAR Crimes Commission-Draft (Persian)
VogelDenise10 visualizações
Persian por VogelDenise
PersianPersian
Persian
VogelDenise507 visualizações
أثر فائض السيولة النقدية على معدلات الربحية في البنوك الأردنية por canavaro
أثر فائض السيولة النقدية على معدلات الربحية في البنوك الأردنيةأثر فائض السيولة النقدية على معدلات الربحية في البنوك الأردنية
أثر فائض السيولة النقدية على معدلات الربحية في البنوك الأردنية
canavaro179 visualizações
امنیت داده ها در کارت های هوشمند por پایگاه CIO.IR
امنیت داده ها در کارت های هوشمند امنیت داده ها در کارت های هوشمند
امنیت داده ها در کارت های هوشمند
پایگاه CIO.IR1.3K visualizações
Shahrvand electronik por hekmat saeideh
Shahrvand electronikShahrvand electronik
Shahrvand electronik
hekmat saeideh27 visualizações

شهروندالکترونیک

  • 2. ‫ش‬ ‫دو‬ ‫عععع‬‫ع‬ ‫ش‬ ‫عععع‬‫ع‬ ‫ششوشتد‬ ‫ععععو‬‫ع‬‫و‬ ‫ععععوزش‬‫ع‬‫توس‬ ‫عا‬‫ع‬‫عدشس‬‫ع‬ ‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬‫ر‬ ‫دشا‬ ‫ا‬ ‫ع‬‫ع‬ ‫عزشا‬‫ع‬ ‫عبش‬‫ع‬‫ك‬ ‫الكتدو‬‫ش‬ ‫عععععوزش‬‫ع‬‫عععععدااشتوس‬‫ع‬ ‫عععععاهبش‬‫ع‬ ‫عععععااشادت‬‫ع‬‫ه‬IT‫دش‬ ‫ش‬ ‫شاهو‬ ‫ودا‬ ‫ك‬‫ادشاس‬ ‫ود‬ ‫د‬. ‫ش‬ ‫ععا‬‫ع‬ ‫ععتاش‬‫ع‬‫ععاشداس‬‫ع‬ ‫دشا‬ECDL‫ش‬ ‫اد‬ ‫ععتا‬‫ع‬‫اس‬ ‫ش‬ ‫عا‬‫ع‬ ‫عاش‬‫ع‬ ‫عبش‬‫ع‬ ‫وو‬E-CITIZEN‫عااش‬‫ع‬ ‫داش‬ ‫شداش‬ ‫ع‬‫ع‬‫شرواو‬ ‫عدا‬‫ع‬‫عاوبشام‬‫ع‬‫عزشتو‬‫ع‬‫شك‬ ‫ع‬‫ع‬‫دشاس‬ ‫عا‬‫ع‬ ‫عععععععععععععععععععععععععععععععععععد‬ ‫دش‬ ‫واش‬ ‫ععععععععععععععععععععععععععععععععععع‬ ‫ع‬‫ع‬ ‫اشت‬ ‫عوا‬‫ع‬‫بشوشس‬ ‫عااشسع‬‫ع‬‫عدودشه‬‫ع‬‫گعدمتاشگ‬ ‫ه‬ ‫ششقدادشوبش‬ ‫وو‬ European Computer Driving Licence ‫مقدمه‬
  • 3. Logo Footer- slide no. ‫مقدمه‬ •‫امروزه‬‫در‬‫دنیایی‬‫زندگی‬‫می‬‫کنیم‬‫که‬‫بدون‬‫اختیار‬‫وارد‬‫حرکت‬‫سریعی‬ ‫به‬‫نام‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫شده‬‫ایم‬.‫تا‬‫دیروز‬‫اگر‬‫به‬‫مدرسه‬‫نرفتن‬‫عنوان‬ ‫بیسوادي‬‫را‬‫به‬‫شخص‬‫القا‬‫می‬،‫کرد‬‫در‬‫آینده‬‫اي‬‫نزدیک‬‫اگر‬‫شیوه‬‫کار‬ ‫با‬‫تکنولوژي‬‫روز‬‫و‬‫ابزارهاي‬‫فناوري‬‫اطالعات‬‫را‬‫ندانیم‬‫بیسواد‬‫نامیده‬ ‫می‬‫شویم‬. •،‫باشیم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شهروند‬ ‫یک‬ ‫روزي‬ ‫ناچاریم‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫دیر‬ ‫وگرنه‬‫زود‬ ‫یا‬‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شهروندي‬ ‫حقوق‬
  • 4. ‫کیست؟‬ ‫شهروندالکترونیک‬ •‫سققققققققققو‬ ‫کشققققققققققوردر‬ ‫ارتبوطققققققققققوت‬ ‫و‬ ‫ققققققققققوت‬ ‫اط‬ ‫رنققققققققققوور‬ ‫مققققققققققور‬ ‫فققققققققققری‬ ‫طبققققققققققا‬،95‫ش‬ ‫ا‬ ‫توعععععععععع‬ ‫زش‬ ‫دااش‬ ‫دشا‬ ‫ش‬ ‫تد‬ ‫دااشا‬ ‫کاد‬37‫واش‬ ‫ول‬‫فدش‬‫وش‬28‫دش‬ ‫شدس‬ ‫شپدسدع‬ ‫تد‬ ‫دشا‬ ‫واشکاد‬ ‫ل‬ ‫و‬‫اس‬.‫ایق‬‫فبق‬‫ر‬, ‫قققققققو‬‫ق‬‫تقریب‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫یعن‬‫اب‬ ‫و‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ان‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققققق‬‫ق‬ ‫مت‬ ‫قققققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ً‫قققققققون‬‫ق‬‫ه‬ ‫قققققققبکه‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫اب‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫نیم‬ ‫انقققققققققد‬ ‫کقققققققققرد‬ ‫ود‬ ‫اسقققققققققت‬ ‫مفتدققققققققق‬ ‫قققققققققو‬ ‫بمینقققققققققه‬ ‫در‬.‫بقققققققققه‬ ‫قققققققققت‬ ‫تقققققققققوا‬ ً‫مققققققققق‬ ‫یقققققققققو‬ ً‫ولققققققققق‬ ‫دارد؟‬ ‫ود‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫نیب‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬ ‫میبا‬ ‫می‬ •‫ققققققققو‬‫ق‬‫ی‬ ً‫الکترونیکققققققققق‬ ‫ققققققققهروند‬‫ق‬‫ش‬E-Citizen‫ققققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ً‫ققققققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫ققققققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققققققت‬‫ق‬‫اس‬ ً‫ققققققققق‬ ‫شف‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ‫ور‬ ‫قققققق‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققرتبط‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققو‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ‫اببار‬ ‫و‬ ‫ققققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ،‫ققققققه‬‫ق‬‫رایون‬ ‫یر‬ ‫ققققققور‬‫ق‬‫ک‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫قققققرفط‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫کور‬ ‫در‬ ‫قققققورکت‬‫ق‬‫ومش‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫روبم‬ ‫قققققور‬‫ق‬‫ام‬ ‫قققققبرد‬‫ق‬‫ریش‬ ‫قققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ‫قققققوی‬‫ق‬‫ن‬ ‫بوشققققققد‬ ‫داشققققققته‬.،‫و‬ ‫فریققققققد‬ ،‫ققققققو‬ ‫بدققققققیط‬ ‫ربرو‬ ،‫نومققققققه‬ ‫ررسققققققتود‬ ‫ربیقققققق‬ ‫اب‬ ً‫ققققققوی‬ ‫کور‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫ررداف‬ ‫و‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫دریور‬...‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققوط‬‫ق‬‫مرب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققونه‬‫ق‬‫رس‬ ‫و‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫اینترن‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫طری‬ ‫اب‬ ‫را‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققققو‬‫ق‬ ‫ققققققورکت‬‫ق‬‫مش‬ ‫در‬ ‫ققققققرکت‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫و‬ ‫ققققققد‬‫ق‬ ‫د‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققود‬‫ق‬ ‫ان‬ ‫انتفوبوت‬‫نیب‬ ‫را‬ ً‫الکترونیک‬‫دارد‬(‫مکورا‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫رورو‬ ‫مهرا‬1390(. •‫قک‬‫ق‬‫ین‬ ‫رو‬(2005)‫ق‬‫ق‬‫ب‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قو‬‫ق‬‫تنه‬ ‫قو‬‫ق‬‫مننورم‬ ‫قید‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ق‬‫ق‬‫م‬ ‫قمبت‬‫ق‬ ‫قک‬‫ق‬‫الکترونی‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫ورت‬ ‫قد‬‫ق‬‫وی‬ ً‫ق‬‫ق‬‫م‬‫ه‬ ‫قققققققققققت‬‫ق‬‫نیس‬ ‫قققققققققققد‬‫ق‬‫کنن‬ ‫قققققققققققر‬‫ق‬ ‫م‬ ‫قققققققققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققو‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققد‬‫ق‬‫ن‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫قققققققققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققققققققوا‬‫ق‬‫ن‬(ً‫قققققققققققومد‬‫ق‬,1390)
  • 5. ‫کیست؟‬ ‫شهروندالکترونیک‬8)‫ر‬ ‫رطو‬ ‫بدیط‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ربرو‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ریب‬ ‫برنومه‬ ‫واریمو‬ ‫و‬ 9)‫سیب‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فونواد‬ ‫و‬ ‫فود‬ ‫امنیت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً‫توانوئ‬‫و‬ ً‫اینترنت‬ 10)‫ر‬ ‫وسویر‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫تد‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ربوض‬ ‫رردافت‬‫بوض‬ ً‫امتمول‬ 11)‫ررمو‬ ‫کور‬ ‫به‬ ‫نتویج‬ ‫ارسو‬ ‫و‬ ‫فونه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کور‬ ‫ود‬ ‫ان‬ 12)‫و‬ ‫کتوب‬ ‫فرید‬ ‫مث‬ ‫روبانه‬ ‫و‬ ‫فرید‬ ‫ود‬ ‫ان‬CD‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫طریا‬ ‫اب‬ ‫غیر‬ 13)‫و‬ ‫ررد‬ ‫بو‬ ً‫شنوی‬online‫نهو‬ ‫تکمی‬ ‫نمو‬ ‫و‬ 14)‫دنی‬ ً‫داروی‬ ‫و‬ ً‫ربشک‬ ‫و‬ ‫یورته‬ ‫فری‬ ‫یورت‬ ‫در‬‫اب‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫طریا‬ 15)‫اینترنت‬ ‫طریا‬ ‫اب‬ ً‫کوریوب‬ .ً‫المدد‬ ‫بی‬ ‫استوندارد‬ ‫طبا‬E-Citizen‫دو‬ ‫بوید‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬‫د‬ ‫بوشند‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫بیر‬ ‫و‬ ‫مهورت‬ ‫و‬ 11)‫ویندوب‬ ،‫کومریوتر‬ ً‫مبون‬ ‫مث‬ ‫کومریوتر‬ ‫سواد‬ 2)ً‫الکترونیک‬ ‫رست‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫بو‬ ً‫شنوئ‬ 3)‫و‬ ‫سویت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫وت‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫تکنیک‬ 4)‫سویر‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ،ً‫سیوس‬ ، ‫ود‬ ‫ارت‬ ،‫افبور‬ ‫فری‬ ‫به‬ ً‫دستیوب‬‫و‬ ‫فبر‬ ‫وب‬ ‫اب‬ 5)‫اینترنت‬ ‫اب‬ ‫نیوب‬ ‫مورد‬ ‫فدموت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫کوال‬ ‫یورت‬ 6)ً‫الکترونیک‬ ‫بونکدار‬ ‫فدموت‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬ 7)ً‫الکترونیک‬ ‫دولت‬ ‫اب‬ ‫فدموت‬ ‫یورت‬ ‫در‬
  • 6. ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونی‬‫ک‬ •‫در‬ ً‫قوم‬‫ق‬‫م‬ ‫قو‬‫ق‬ ‫ار‬ ‫ق‬‫ق‬ ‫قت‬‫ق‬‫سیوس‬ ‫قک‬‫ق‬‫الکترونی‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قوب‬‫ق‬‫م‬ ‫در‬ ‫قه‬‫ق‬‫مبوم‬ ‫قری‬‫ق‬‫مهمت‬ ‫اب‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫یک‬ ‫قو‬‫ق‬‫ام‬ ‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫وب‬ ‫م‬ ‫رضو‬ ‫ه‬ ‫ر‬.ً‫قومد‬ ‫تقه‬ ‫به‬(1389)‫قوب‬ ‫م‬ ‫رضقو‬ ‫قو‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫سیوسقت‬ ‫نهوست‬ ‫مهمتری‬ ‫اب‬ ً‫یک‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫برمیگیرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ً‫وسیع‬ ‫موب‬. •‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ ‫نوع‬ ‫ای‬ ‫ووت‬ ‫مت‬ ‫نسفه‬ ‫دو‬,‫نومند‬ ً‫م‬ ً‫سدب‬ ‫و‬ ً‫وب‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ً‫سدب‬ ‫و‬ ‫سیوست‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شوم‬ ‫را‬,‫مطقر‬ ‫اینگونقه‬ ‫را‬ ً‫سقدب‬ ‫قو‬ ‫سیوسقت‬ ‫اب‬ ‫مقد‬ ‫قرو‬ ‫هور‬ ‫و‬ ‫میداند‬ ‫ننورت‬ ‫و‬ ‫کنتر‬ ‫میکند‬: •1-‫فرد‬ ‫سطع‬ ‫در‬ ً‫کنترل‬ ‫و‬ ً‫ننورت‬ ‫سومونه‬ ‫ار‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫تشویا‬:‫تش‬ ‫برا‬ ً‫وی‬ ‫سیوست‬‫کوربرا‬ ‫ویا‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫قت‬‫ق‬‫اس‬ ‫قرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫قود‬‫ق‬ ‫قوربرا‬‫ق‬‫ک‬ ‫قب‬‫ق‬‫ترغی‬ ‫قی‬‫ق‬‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫قوب‬‫ق‬‫م‬ ‫ق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬ ‫قتق‬‫ق‬‫مس‬ ‫قداموت‬‫ق‬‫ار‬ ‫قور‬‫ق‬‫من‬ ‫قه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قود‬‫ق‬ ‫سوب‬ ‫مسدود‬ ‫و‬ ً‫ننورت‬ ‫و‬ ‫رنوور‬. •2-‫ار‬ ‫ق‬ ‫رقونو‬ ‫موب‬ ‫در‬ ‫بوبدارند‬ ‫ریب‬ ‫برنومه‬:‫مقورد‬ ‫در‬ ً‫رایق‬ ‫ا‬ ‫رقوانی‬ ‫قو‬ ‫قوبات‬ ‫م‬ ‫قرا‬ ‫ا‬ ‫ستند‬ ‫نومنوست‬ ‫ممتوا‬ ‫به‬ ً‫وت‬ ‫موضو‬ ‫انتشور‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مسوو‬ ‫که‬ ً‫کسون‬. •3-‫کق‬ ‫در‬ ‫سقطر‬ ‫وکنتقر‬ ً‫ننقورت‬ ‫و‬ ‫سومونه‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬:‫مقو‬ ‫در‬ ‫اینترنقت‬ ‫سونسقور‬ ‫بقه‬ ‫قو‬ ‫دولقت‬‫رد‬ ‫است‬ ‫نومنوسب‬ ‫میکنند‬ ‫ور‬ ‫ت‬ ‫که‬ ً‫وت‬ ‫موضو‬,‫کنند‬ ً‫م‬ ‫ارداد‬. •۴-‫اینترنت‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫است‬ ‫اب‬ ‫یر‬ ‫دو‬:‫اب‬ ‫ود‬ ‫اسقت‬ ‫بقو‬ ‫اینترنقت‬ ‫بقه‬ ‫مقود‬ ً‫دسترسق‬ ‫یقت‬ ‫ممنو‬‫بقو‬ ‫اینترنقت‬ ‫دولت‬ ‫وب‬ ‫ا‬ ‫کسب‬(ً‫ومد‬,1390)
  • 7. ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬ •‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ایجابی‬ ‫هاي‬ ‫سیاست‬,‫سازي‬ ‫دیجیتالی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫دسترسی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬ ‫محتواي‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ساختن‬ ‫پذیر‬. •1-‫دیجیتالی‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬:‫دیجیتال‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواي‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ •2-‫آنلوگ‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواي‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬:‫دیجی‬ ‫براي‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫انجام‬‫تالی‬ ‫کشورها‬ ‫فرهنگی‬ ‫هنري‬ ‫آثار‬ ‫مثل‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتواهاي‬ ‫کردن‬. •3-‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫فضاي‬ ‫سازي‬ ‫ایمن‬:‫بر‬ ‫فرهنگی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬‫اي‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫فضاي‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫افزایش‬‫اینترنت‬ (ً‫ومد‬,1390)
  • 8. ‫دو‬ ‫زش‬ ‫ااش‬ ‫دو‬ ‫دش‬ ‫لشتغ‬ ‫ودا‬ ‫كب‬ ‫الكتدو‬ ‫شهروندا‬ ً‫نگ‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫رکر‬ ‫سوب‬ ‫مود‬ ‫و‬ ‫مهورت‬ ‫موبش‬ ‫م‬ ‫در‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬ ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬
  • 9. ‫ق‬‫ق‬‫ای‬ ‫مبایقو‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫ورت‬ ‫شقهروند‬ ‫یقک‬ ‫مشقتورون‬ ‫فقود‬ ‫یوبقد‬ ً ‫و‬ ‫تغییر‬‫در‬ ‫ه‬ ‫دولقت‬ ،‫کقرد‬ ‫د‬ ‫فوا‬ ‫شرکت‬ ‫امر‬ ‫ای‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققب‬‫ق‬‫نی‬ ‫ققربط‬‫ق‬‫بی‬ ‫ققو‬‫ق‬ ‫ققوبمو‬‫ق‬‫س‬ ‫و‬ ،‫و‬ ‫سققققمینور‬ ‫ققققبار‬ ‫بر‬ ‫بققققو‬ ‫تواننققققد‬ ‫قققققو‬‫ق‬‫رادی‬ ‫قققققوت‬‫ق‬‫تبدیغ‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققویش‬‫ق‬‫م‬ ‫و‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫تدویبی‬ ‫و‬...‫قققود‬‫ق‬‫م‬ ‫قققت‬‫ق‬‫ه‬ ‫در‬ ‫شهرون‬ ً‫نگ‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫رکر‬ ‫سوب‬‫دا‬ ‫بردارنق‬ ‫مقوثر‬ ‫قود‬ ‫بمینقه‬ ‫ای‬ ‫در‬‫د‬ ‫قققه‬ ‫نتی‬ ‫در‬ ‫قققوا‬ ً ‫لقققود‬ ‫ش‬ ‫ققو‬‫ق‬‫ک‬ ‫قققققققوی‬‫ق‬‫وس‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ‫قققققققردد‬‫ق‬‫ت‬ ‫ش‬ ‫قققققققو‬‫ق‬‫ک‬ ‫ش‬ ‫اموروکققققو‬ ‫ققققود‬ ‫ان‬ ‫بققققرا‬ ‫نقدیققققه‬ ‫اب‬ ً‫ق‬‫ق‬‫نوش‬ ‫قود‬‫ق‬ ‫ارت‬ ‫قو‬‫ق‬ ‫قه‬‫ق‬‫بین‬ ‫قق‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ً‫قق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫در‬‫د‬ ‫انگیقب‬ ‫قود‬ ‫ای‬ ‫بقرا‬ ً‫منوسب‬ ‫وم‬‫ش‬ ‫بوشد‬ ‫شهروندا‬ ‫در‬. ‫ر‬‫شهروند‬‫بوید‬‫اب‬‫ننر‬‫رکر‬‫ب‬‫ه‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫نتی‬‫برسد‬‫که‬‫بو‬‫تبدی‬‫او‬‫به‬ ‫یک‬‫شهروند‬ً‫الکترونیک‬‫و‬ ‫براینکه‬‫ویگو‬ً ‫تمو‬ ‫ا‬‫او‬‫تث‬‫بیت‬ ً‫م‬،‫شود‬‫اب‬‫ننر‬‫ود‬ ‫ارت‬‫و‬ ً‫بمون‬‫کدیه‬‫امور‬‫بو‬‫رره‬‫وی‬ً ‫شمگیر‬‫ود‬ ‫ان‬‫د‬ ‫فوا‬‫شد‬. ‫اا‬ ‫دو‬ ‫گبش‬ ‫اشمكداشوشمده‬ ‫دشسا‬ ‫وا‬ ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬
  • 10. •‫بنیود‬ ‫راستو‬ ‫می‬ ‫در‬ECDL‫نود‬ ‫بو‬ ً‫موبش‬ ‫دور‬E-Citizen‫را‬‫است‬ ‫کرد‬ ً‫طرام‬‫که‬ ‫استوندارد‬‫شهروندا‬ ‫موبش‬ ‫برا‬ً‫الکترونیک‬‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫دنیو‬ ‫تمود‬ ‫در‬.‫بر‬ ‫دور‬ ‫ای‬‫ارائه‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫فدموت‬ً‫نهوی‬‫کومریوتر‬ ‫اب‬ ً‫اندک‬ ‫وت‬ ‫اط‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫دارا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شد‬ ً‫طرام‬‫و‬ ‫اینترنت‬‫ستند‬.‫رقط‬ ‫البته‬ ‫بوشند‬ ‫بیر‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫توانند‬ ً‫م‬ ‫ارراد‬ ‫ای‬‫ممدود‬‫به‬‫بیر‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫شود‬ ً‫نم‬: ‫سولمند‬ ‫شهروندا‬ ‫نیستند‬ ‫ارتبوط‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫بو‬ ‫که‬ ‫ا‬ ‫مرره‬ ‫و‬ ‫ستد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ً‫موم‬ ‫فدمتکورا‬ ‫رت‬ ‫مهو‬ ‫بمینه‬ ‫در‬ ‫کورکنو‬ ‫اند‬ ‫بود‬ ‫بیکور‬ ‫بیود‬ ‫مدت‬ ‫که‬ ‫ارراد‬. ‫کنند‬ ً‫نم‬ ‫کور‬ ‫منب‬ ‫اب‬ ‫فورج‬ ‫که‬ ‫ارراد‬. ‫برنومه‬E-Citizen‫برا‬‫مورعیت‬ ‫اب‬ ‫ننر‬ ‫ر‬ ‫مگو‬‫ت‬ ‫ی‬ ‫ً،تم‬ ‫تمو‬ ‫ا‬، ‫س‬ ،‫سطر‬ ً‫توانوی‬‫بوشد‬ ً‫م‬ ‫درك‬ ‫و‬.‫برف‬‫دور‬ICDL‫که‬‫کومریوت‬ ‫کوربر‬ ً‫المدد‬ ‫بی‬ ‫ینومه‬ ‫وا‬‫ر‬ ‫و‬ ‫بوشد‬ ً‫م‬‫بو‬ ‫ارراد‬‫سول‬ ‫و‬ ‫بیسواد‬ ‫ارراد‬ ً‫مت‬ ‫دور‬ ‫ای‬ ،‫یرد‬ ً‫م‬ ‫دربر‬ ‫را‬ ‫ومعه‬ ‫سواد‬‫مند‬ ‫ومعه‬‫د‬ ‫د‬ ً‫م‬ ‫ررار‬ ‫موبش‬ ‫تمت‬ ‫نیب‬ ‫را‬ ‫شها‬ ‫اد‬ ‫ششو‬ ‫وو‬ ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬
  • 11. •.‫آموزشی‬ ‫برنامه‬E-Citizen‫به‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫سه‬‫شود‬ • ‫ششاول‬:‫زش‬ ‫شهااشپا‬ ‫اد‬ ‫و‬(Foundation ) ‫کومریوتر‬ ‫روی‬‫و‬ ‫روشه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫برنومه‬‫سود‬ ‫کوربرد‬ ‫و‬ ً‫مبون‬‫اینترنت‬ ً‫مبون‬‫الکترونیک‬ ‫رست‬ ‫شش‬‫و‬:‫شوشرواش‬ ‫رس‬‫اهالعا‬(Information search) ‫ست‬‫و‬ ‫و‬–‫اینترنت‬ ‫اب‬ ً‫وسیع‬ ‫ممدود‬ ‫امتیوط‬‫و‬-‫فطرات‬ ‫و‬ ‫نتویج‬ ‫تبور‬ ‫ا‬‫وت‬ ‫اط‬ ‫شش‬‫سو‬:‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫ادك‬ ‫و‬(E-Participation ) ‫فدموت‬‫درنگ‬ ‫ب‬ ‫برنومه‬‫م‬ ‫در‬ ‫کوربرد‬ ‫و‬ ‫شها‬ ‫اد‬ ‫ششو‬ ‫اوو‬
  • 12. •‫طققققور‬ ‫بققققه‬ ‫شققققهروندا‬ ‫کققققه‬ ‫رسققققید‬ ‫بمققققو‬ ‫مققققوال‬ ‫شققققهروندا‬ ‫مققققوبش‬ ‫اب‬ ‫بعققققد‬ ‫ققققد‬‫ق‬‫یوبن‬ ‫ققققور‬‫ق‬‫مض‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫در‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫مد‬.‫ققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققق‬‫ق‬‫دلی‬ ‫ققققی‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ب‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫رن‬ ‫قققو‬‫ق‬ ‫قققه‬‫ق‬‫بمین‬ ‫قققدو‬‫ق‬‫کن‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دریور‬ ً‫قققوب‬‫ق‬‫ف‬ ‫قققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ً‫قققول‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ‫قققوت‬‫ق‬ ‫اط‬ ‫قققد‬‫ق‬‫بوش‬ ‫قققودر‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققور‬‫ق‬‫مک‬ ‫و‬ ‫ققققدیگر‬‫ق‬‫یک‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققور‬‫ق‬‫کش‬ ‫قققق‬‫ق‬‫مفتد‬ ‫و‬ ‫ققققد‬‫ق‬‫وام‬ ‫ققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬ ‫ققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫را‬ ‫البد‬ ‫قققوبد‬‫ق‬‫س‬ ‫د‬ ‫قققرا‬‫ق‬‫ر‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫دولت‬ ‫و‬ ً‫ققق‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫قققش‬‫ق‬‫بف‬.‫قققه‬‫ق‬‫بمین‬ ‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققر‬‫ق‬‫دیگ‬ ‫قققه‬‫ق‬ ‫ونی‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫اس‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬ ‫ققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققب‬‫ق‬‫منوس‬ ً‫ققققونون‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫روش‬ ‫ققققود‬‫ق‬ ‫ای‬.‫ققققو‬‫ق‬ ‫قققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققت‬‫ق‬‫مرک‬ ‫قققو‬‫ق‬‫یت‬ ‫دی‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫ه‬ ‫قققود‬‫ق‬ ‫ارت‬ ‫قققر‬‫ق‬‫ط‬ ‫قققه‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققون‬‫ق‬‫کن‬ ‫قققو‬‫ق‬‫دنی‬.‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققر‬‫ق‬‫ت‬ ‫ققققیش‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫المدد‬ ‫ققققی‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬ ‫در‬ ً‫ققققونون‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققویرت‬‫ق‬‫مغ‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ون‬ ‫ر‬ ‫ققققعیت‬‫ق‬‫وض‬ ‫قققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫ققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققدا‬‫ق‬‫ری‬ ‫قققود‬‫ق‬‫نم‬.‫قققر‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققوت‬‫ق‬‫مولی‬ ‫قققو‬‫ق‬ ً‫ت‬ ‫قققک‬‫ق‬‫مش‬ ‫قققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققو‬‫ق‬ ‫قققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫قققیر‬‫ق‬‫مس‬ ‫ققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫در‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ررارداد‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫امض‬ ، ‫ققققر‬‫ق‬‫کنت‬ ‫ققققو‬‫ق‬‫نم‬ ‫و‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققققورت‬‫ق‬ ‫ت‬ ‫قققققققه‬‫ق‬ ‫موا‬ ‫قققققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققققور‬‫ق‬‫رمبنگ‬ ‫و‬ ‫قققققققت‬‫ق‬‫امنی‬ ‫قققققققود‬‫ق‬ ‫وای‬ ‫قققققققور‬ ‫ت‬‫قققققققتند‬‫ق‬‫س‬ ‫دشعول‬ ‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫دو‬ ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬
  • 13. •‫و‬ ً‫قققققوی‬‫ق‬‫توان‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫دو‬ ‫قققققر‬‫ق‬ ‫قققققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫قققققت‬‫ق‬‫اس‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫دیگ‬ ‫قققققوله‬‫ق‬‫مس‬ ‫قققققند‬‫ق‬‫بوش‬ ‫قققققته‬‫ق‬‫داش‬ ‫را‬ ‫قققققیو‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققت‬‫ق‬ ‫رر‬.‫ا‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ون‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫نبوی‬ ‫قققققرات‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققرا‬‫ق‬ ‫ققققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققود‬‫ق‬ ‫ای‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققت‬‫ق‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫ققققو‬‫ق‬ ‫ققققولش‬‫ق‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫بررس‬ ‫ققققدو‬‫ق‬‫ب‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫ققققتوب‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققققن‬‫ق‬‫ررس‬ ‫و‬ ‫قققققققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ً‫م‬ ‫قققققققردر‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققققه‬‫ق‬ ‫بو‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ً‫قققققققوی‬‫ق‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫وب‬ ‫و‬ ‫قققققققو‬‫ق‬ ‫قققققققویض‬‫ق‬‫تع‬ ‫قققققود‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫م‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ارائ‬ ‫قققققروی‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققود‬‫ق‬‫تم‬ ‫ا‬ ‫قققققدد‬‫ق‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬.‫قققققر‬‫ق‬‫تغیی‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫رون‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫بمونبن‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫برنوم‬ ‫قققققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫طب‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫بوی‬ ‫قققققد‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫قققققمت‬‫ق‬‫س‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫قققققوبمو‬‫ق‬‫س‬ ‫قو‬ ‫مقوارد‬ ‫دیگقر‬ ‫نیب‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫بو‬ ‫نگ‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫مطدوب‬ ‫و‬ ‫معقو‬‫نقگ‬ ‫رر‬‫مقوبش‬ ‫سقوب‬ ‫رسقد‬ ‫قود‬ ‫ان‬ ‫بقه‬.‫و‬ ‫ق‬‫ت‬ ‫سقر‬ ،‫قوت‬ ‫اط‬ ‫رنقوور‬ ‫قو‬ ‫سقوفت‬ ‫بیقر‬ ،‫بقوال‬ ‫مقوارد‬ ‫بقر‬‫رقویی‬ ‫ققققققوت‬‫ق‬‫ارتبوط‬‫رنقققققققوور‬ ‫ققققققوت‬‫ق‬‫امکون‬ ‫ققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققوطا‬‫ق‬‫من‬ ‫و‬ ‫ققققققراد‬‫ق‬‫ار‬ ً‫قققققق‬‫ق‬‫بعض‬ ً‫دسترسققققققق‬ ‫ققققققدد‬‫ق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫قققققو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققه‬‫ق‬‫مقوبد‬ ‫قققققو‬‫ق‬ ‫را‬ ‫و‬ ً‫ققققق‬‫ق‬‫اینترنت‬ ‫قققققرائد‬‫ق‬ ‫قققققر‬‫ق‬‫ت‬ ‫قققققا‬‫ق‬‫دری‬ ‫ققققق‬‫ق‬‫تعری‬ ،‫قققققوت‬‫ق‬ ‫اط‬...‫اب‬ ‫ققققد‬‫ق‬‫کن‬ ً‫قققق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققب‬‫ق‬‫طد‬ ‫را‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫ققققد‬‫ق‬ ‫ققققبد‬‫ق‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققققت‬‫ق‬‫اس‬ ‫ققققوارد‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫مد‬.‫ققققورت‬‫ق‬ ‫در‬ ‫ققققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫قققققققهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫قققققققرو‬‫ق‬‫ر‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫کوم‬ ‫قققققققد‬‫ق‬‫ش‬ ً‫ققققققق‬‫ق‬‫مد‬ ‫و‬ ‫قققققققر‬‫ق‬‫ام‬ ‫ققققققق‬‫ق‬‫ای‬ ‫قققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫قققققققردا‬‫ق‬‫دولتم‬ ‫قققققققه‬‫ق‬ ‫تو‬ ‫قققققققققت‬‫ق‬‫داش‬ ‫قققققققققد‬‫ق‬ ‫دربرفوا‬ ‫قققققققققه‬‫ق‬‫ومع‬ ‫قققققققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ً‫قققققققققول‬‫ق‬ ‫قققققققققیور‬‫ق‬‫بس‬ ‫قققققققققویج‬‫ق‬‫نت‬ ،ً‫ققققققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫دشعول‬ ‫كبش‬ ‫شالكتدو‬ ‫دو‬ ‫تربیت‬ ‫شهروندالکترونیک‬
  • 14. •‫ققد‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ً‫ققون‬‫ق‬‫بم‬ ً‫قق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫ققت‬‫ق‬‫دول‬ ‫ققک‬‫ق‬‫ی‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققر‬‫ق‬ ‫ققه‬‫ق‬‫ک‬ ‫ققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققا‬‫ق‬‫مور‬ ‫ق‬‫ق‬‫م‬ ‫در‬ ً‫ق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫قواد‬‫ق‬‫س‬ ‫قو‬‫ق‬‫ب‬ ‫قهروند‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققققود‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققققققدی‬‫ق‬‫تب‬.‫ققققققور‬‫ق‬‫منن‬ ‫ققققققی‬‫ق‬‫م‬ ‫ققققققه‬‫ق‬‫ب‬ ‫دور‬ ‫ققت‬‫ق‬‫تم‬ ‫ققهروندا‬‫ق‬‫ش‬ ‫ققوبش‬‫ق‬‫م‬E- Citizen‫ققققققرا‬‫ق‬‫ب‬ ‫ققققققوب‬‫ق‬‫س‬ ‫ققققققگ‬‫ق‬‫ن‬ ‫رر‬ ‫و‬ ً‫الکترونیکق‬ ‫قورت‬ ‫بقه‬ ‫قو‬ ‫کور‬ ‫ود‬ ‫ان‬‫و‬ ‫ت‬ ‫ققر‬‫ق‬‫س‬ ‫ققد‬‫ق‬‫توان‬ ً‫قق‬‫ق‬‫م‬ ‫ققو‬‫ق‬‫نه‬ ‫ققط‬‫ق‬‫توس‬ ‫ققرفط‬‫ق‬‫ب‬ ‫ومعققه‬ ‫یققک‬ ‫بققه‬ ‫تبققدی‬ ‫بققرا‬ ‫را‬ ‫ومعققه‬ ‫قققققققققققققد‬‫ق‬ ‫د‬ ‫قققققققققققققبایش‬‫ق‬‫ار‬ ً‫ققققققققققققق‬‫ق‬‫الکترونیک‬ ‫یر‬ ‫ه‬ ‫نتی‬
  • 15. ‫منوبع‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫باتشکر‬.. • http://www.icdlgcc.org • http://www.eshiraz.ir/news/zone6/fa/1222 • http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=102 • http://alison.com/courses/e-Citizen/content • ‫موبش‬ ‫و‬ ً‫الکترونیک‬ ‫شهروند‬‫شهروندا‬ ، ً‫هون‬ ‫رضوانه‬1، ‫وب‬ ‫رورو‬ ‫مهرا‬2‫رور‬ ً‫غن‬ ‫بهم‬3 • ‫وت‬ ‫اط‬ ‫رنوور‬ ‫مدیریت‬:‫رور‬ ‫ی‬ ‫اسمو‬ ‫دکتررضو‬:1394