הסכם להעסקת עובד בענף הבניין

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬
‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬
:‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬
‫כתובת‬-
‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬
:‫לבין‬‫ת.ז‬
‫כתובת‬-
:‫(להלן‬"‫העובד‬")‫שני‬ ‫מצד‬
‫הואיל‬‫ו‬‫המעסי‬‫ק‬‫לעובד‬ ‫זקוק‬‫בתפקיד‬‫של‬____________‫בנייה‬ ‫באתר‬;
‫והואיל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬ ‫והעובד‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬
;‫ביותר‬ ‫הטוב‬
‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬
‫הצ‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬‫כדלקמן‬ ‫דדים‬:
1.:‫כללי‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬
1.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1
1
‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
.‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬
-1-
1.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬:
1.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬-_____________‫ב‬‫תפקיד‬‫של‬________‫בנייה‬ ‫באתר‬‫ה‬ ,‫כולל‬
:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬
1.12.1.
1.12.1.
1.12‫יבצע‬ ‫העובד‬‫כל‬‫מטלות‬‫תפקידים‬ ‫ו/או‬‫נוספ‬‫אחר‬ ‫ו/או‬ ‫ים‬‫ים‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬
‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,‫נמצא‬‫ים‬‫וכישוריו‬ ‫מיומנותו‬ ‫בתחום‬/‫כאמור‬ ‫לתפקידו‬ ‫קשורים‬2
.
3.:‫העובד‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬
‫העובד‬;‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬
3.12‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬
‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אי‬ ‫כי‬‫ן‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬
,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫בטופס‬ ‫מילא‬101‫ו/או‬‫מסר‬
‫לעבודתו‬ ‫קבלתו‬ ‫ובעת‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ ‫העובד‬
.‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬
3.12‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬‫ו/או‬
‫עת‬ ‫מעת‬ ‫יעמידו‬ ‫שהמעסיק‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬
‫של‬ ‫קיומן‬ ‫בדיקת‬ ‫לשם‬ ‫רפואיות‬ ‫לבדיקות‬‫ה‬;‫כאמור‬ ‫מגבלות‬
3.13‫הוא‬‫עבודה‬ ‫כמנהל‬ ‫לשמש‬ ‫העבודה‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קורס‬ ‫עבר‬‫ו‬‫י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬‫דין‬ ‫כל‬,
‫כפי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬;‫תפקידו‬ ‫למילוי‬ ‫הרלבנטיים‬ ,
3.10‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬‫המעסיק‬;‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬
‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬‫י‬ ;‫כללי‬ ‫את‬ ‫בקפדנות‬ ‫קיים‬
‫והגהות‬ ‫הבטיחות‬‫בז‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ;‫ועקב‬ ‫מן‬
;‫עבודתו‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫כך‬;‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬
‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬;‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬
‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬;‫לעובד‬ ‫יתנכל‬ ‫לא‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬
‫וי‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫נהג‬
;‫העבודה‬
3.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫הישיר‬ ‫הממונה‬,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬‫על‬ ‫וכן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬,‫המעסיק‬
‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬3
.
4.,‫משרה‬ ‫היקף‬‫שעות‬‫וימי‬‫העבודה‬:
4.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬,‫בימים‬‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,
‫משעה‬‫השעה‬ ‫ועד‬________,‫ו‬-‫יום‬ ‫כל‬ ‫שעות‬‫/שבוע‬4
.
2
‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫ותפקידים‬ ‫מטלות‬ ‫הטלת‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מצמצמת‬
3
‫דיווחי‬ ,‫בעבודה‬ ‫משמעת‬ ‫ואמצעי‬ ‫משמעת‬ ‫לעניין‬ ‫חשובות‬ ‫התייחסויות‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫בנהלים‬ .‫נהלים‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬
‫נו‬ ,‫עבודה‬ ‫שעות‬.‫ועוד‬ ‫פוליגרף‬ ‫לבדיקת‬ ‫עובד‬ ‫העמדת‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫איסור‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫כחות‬
-2-
4.12‫השעות‬ ‫בטווח‬ ‫העובד‬ ‫יעבוד‬ '‫ו‬ ‫ביום‬5
,______.‫שעות‬
4.13‫השב‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬‫ביום‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ועי‬‫שבת‬.
4.10‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬
‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬
‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬
5.:‫שכר‬
5.12‫העובד‬‫י‬‫שכר‬ ‫קבל‬‫או‬ ,‫ש"ח‬ __________ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫חודשי‬‫שכר‬‫השכר‬ ‫טבלאות‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫התעריפי‬‫הגב‬ ,‫ו‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫ה‬.
5.12.1:‫כדלקמן‬ ‫הינו‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫התעריפי‬ ‫השכר‬
‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫דרגה‬
4200 1
5141 1
5453 3
5214 4
5035 5
5154 5
5350 2
5.12.1‫השכר‬‫התעריפי‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫בתוס‬ ‫דכן‬‫פת‬‫ב‬‫שניתנ‬ ‫יוקר‬ ‫תוספות‬ ‫כל‬‫ה‬‫ו/או‬‫תי‬‫נת‬‫ן‬‫החל‬
‫ינואר‬ ‫מחודש‬1011.
5.12.3‫במ‬‫ולעובד‬ ‫ידה‬,‫קודם‬ ‫ענפי‬ ‫וותק‬ ‫יש‬‫יוודא‬‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫דרגתו‬ ‫את‬
‫ו‬ ‫העובד‬ ‫לו‬ ‫שיציג‬ ‫אסמכתאות‬ ‫באמצעות‬‫ה‬‫השכר‬ ‫לטבלת‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבע‬ ‫שכר‬
.‫התעריפי‬‫י‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫האישור‬ ‫את‬ ‫ציג‬‫ים‬‫יקבל‬ ,‫באיחור‬‫העובד‬‫לפי‬ ‫תשלום‬
,‫דרגתו‬‫למפרע‬50.‫האישור‬ ‫הצגת‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬
5.12.4‫לדרגה‬ ‫עד‬ ‫בדרגות‬ ‫קידום‬3‫יהיה‬ ‫התעריפי‬ ‫השכר‬ ‫לטבלאות‬ ‫בהתאם‬ )‫(כולל‬
.‫אוטומטי‬‫בענף‬ ‫מלאה‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫כל‬‫הבנייה‬‫יתקדם‬ ,‫בישראל‬
‫ה‬‫השנים‬ ‫שלוש‬ ‫מניין‬ .‫אחת‬ ‫בדרגה‬ ‫עובד‬‫מ‬‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫מיום‬ ‫תחיל‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬
‫לתוקף‬ ‫הבניין‬,‫ביום‬5.2.10.
4
‫ה‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬‫וא‬‫בן‬41.‫שעות‬‫ערב‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫כמקובל‬ ,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫ששה‬ ‫או‬ ‫חמישה‬ ‫בן‬ ‫יהיה‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬
.‫זה‬ ‫צו‬ ‫חתימת‬‫בעתי‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫ככל‬‫כל‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫כלליים‬ ‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫חקיקה‬ ‫בעקבות‬ ‫ד‬
‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫הצו‬ ‫לפי‬ ‫שיפוצים‬ ‫ועובד‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫כך‬ ,‫בהתאמה‬ ,‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ,‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫עובדי‬
.‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫העבודה‬ ‫משבוע‬ ‫אחת‬ ‫בשעה‬‫לדוגמא‬–‫נכון‬‫להיום‬‫בן‬ ‫הוא‬ ‫במשק‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ,43‫י‬ ‫והמשק‬ ‫היה‬ .‫שעות‬‫עבור‬
‫לעבוד‬41‫צו‬ ‫חל‬ ‫עליהם‬ ‫העובדים‬ ‫יעברו‬ ,‫שבועיות‬ ‫שעות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬‫לעבוד‬41.‫שבועיות‬ ‫שעות‬
5
.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
-3-
5.12.5,‫בנוסף‬‫והעובד‬ ‫במידה‬‫והוא‬ ‫חדש‬ ‫עובד‬ ‫הינו‬‫סיים‬‫הכשרה‬‫בקרן‬ ‫מקיפה‬
‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בהיקף‬‫ובנושאים‬‫כפי‬‫שייקבעו‬‫בין‬
‫בוועדת‬‫הדרגות‬‫מכוח‬‫ההסכם‬‫הקיבוצי‬‫בענף‬‫הבניין‬‫יהיה‬‫זכאי‬ ‫הוא‬‫החל‬
‫ממועד‬‫סיום‬‫ההכשרה‬‫אישור‬ ‫וקבלת‬‫על‬‫כך‬‫מהקרן‬‫לשיבוץ‬‫בדרגה‬1.
‫באחריות‬‫ה‬‫עובד‬‫אם‬‫סיים‬‫את‬‫ההכשרה‬‫האמורה‬,‫להציג‬‫למע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫אישור‬
‫מאת‬‫הקרן‬‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בדבר‬‫סיום‬‫ההכשרה‬.
‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫כבד‬‫את‬‫אישור‬‫הקרן‬‫לעניין‬‫הדרגה‬‫ושכר‬‫העובד‬‫יעודכן‬‫בהתאם‬
‫החל‬‫מן‬‫המועד‬‫שבו‬‫הציג‬‫העובד‬‫את‬‫האישור‬‫למע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬6
.
5.12.5‫עובד‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬‫ב‬‫חלקית‬ ‫משרה‬‫יקבל‬ ,‫הוא‬‫שכ‬ ‫את‬‫ר‬‫ו‬‫טבל‬ ‫על־פי‬‫ת‬‫ה‬‫שכר‬
‫ה‬‫מפורט‬‫ת‬‫לעי‬‫ל‬.‫משרתו‬ ‫לאחוז‬ ‫ובהתאם‬
5.2‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫פי‬ ‫על‬ ‫העובד‬ ‫זכויות‬ ‫בחישוב‬‫הסכם‬‫הינו‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שוויה‬ ,‫זה‬
‫ה‬ ‫החלק‬-121.‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫מהשכר‬
5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬.‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ביצוע‬
‫באישו‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬‫לשעות‬ ‫באשר‬ ‫אמת‬ ‫דיווחי‬ ‫ובמסירת‬ ‫בלבד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הממונים‬ ‫ר‬
.‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫שעות‬ ‫לבצע‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ,‫זאת‬ ‫מחייבים‬ ‫העבודה‬ ‫וצורכי‬ ‫במידה‬
.‫הנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫נוספות‬
‫או‬
5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬‫שעות‬
‫נוספות‬‫גלובאליות‬‫ב‬‫של‬ ‫שיעור‬115%‫של‬ ‫ובסך‬₪‫עבור‬ ‫לחודש‬‫נוספת‬ ‫שעות‬
‫גלובאליות‬‫של‬ ‫בשיעור‬150%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,
‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬
‫גם‬ ‫התוספת‬‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬7
‫וכי‬‫וערכאה‬ ‫במידה‬
‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬
‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬
‫שיפסק‬ ‫הסכום‬.
5.:‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬
5.12‫במידה‬‫וה‬‫יהיה‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫עקב‬ ‫לעבודה‬ ‫לצאת‬ ‫לא‬ ‫ממעבידו‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫עובד‬‫הוא‬
‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬4.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬
5.12‫ו‬ ‫במידה‬‫התחיל‬‫ה‬‫עובד‬‫ל‬‫ב‬ ‫לעבוד‬ ‫להפסיק‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫היום‬ ‫ובמשך‬ ,‫עבוד‬‫של‬‫מזג‬ ‫פגעי‬
‫בציר‬ ‫בפועל‬ ‫שעבד‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬‫תשלום‬ ‫וף‬
‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאינו‬ ‫תשלום‬ ‫יקבל‬ ‫הכל‬ ‫שבסך‬ ‫בתנאי‬ ,‫שעות‬ ‫ארבע‬ ‫בעבור‬
.‫רגיל‬ ‫עבודה‬
6
.‫לעובד‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫והסעיף‬ ‫במידה‬ ‫למחוק‬
7
‫ובל‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫בד‬
‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬
‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬
‫והע‬ ‫במידה‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫ובד‬150%‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ ,-1‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬150%.
-4-
5.13‫ו‬ ‫היה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬‫ה‬‫ברכב‬ ‫לעבודה‬ ‫יוצאים‬ ‫ממנו‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫הגיע‬ ‫עובד‬
‫בעבור‬ ‫לו‬ ‫ישולם‬ ,‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫הגיע‬ ‫ולא‬ ,‫המעביד‬4‫על‬ ‫חובה‬ .‫עבודה‬ ‫שעות‬‫ה‬‫להמתין‬ ‫עובד‬
‫לרכב‬‫המתין‬ .‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬ ‫להוראות‬ ‫או‬‫העובד‬‫שעה‬ ‫שכר‬ ‫ישולם‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬
‫יצא‬ .‫ההמתנה‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫אחת‬‫העובד‬‫ההמתנה‬ ‫שעת‬ ‫תיחשב‬ ‫לא‬ ,‫ההמתנה‬ ‫בתום‬ ‫לעבודה‬
.‫עבודה‬ ‫כשעת‬
5.10‫המע‬ ‫הודיע‬ ‫אם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לא‬ ‫־‬ ‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫כן‬ ‫עשה‬ ‫והעובד‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫שלא‬ ‫לעובד‬
‫יקבל‬‫הוא‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫תשלום‬-4‫עבו‬ ‫שעות‬.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫דה‬
5.11‫קיבל‬‫ה‬‫בעבור‬ ‫לשכר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫להמתין‬ ‫הוראה‬ ‫עובד‬
.‫בפועל‬ ‫העבודה‬ ‫לשעות‬ ‫בנוסף‬ ‫ההמתנה‬ ‫שעות‬
5.11‫עזב‬‫ה‬‫יקבל‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ,‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫בעד‬ ‫תשלום‬
.‫בלבד‬ ‫בפועל‬ ‫עבודתו‬ ‫שעות‬
2.‫ופיצ‬ ‫סוציאליים‬ ‫ביטוחים‬‫פיטורים‬ ‫ויי‬:
2.12:‫כללי‬ ‫פנסיה‬
2.12.1‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫את‬‫העובד‬‫בביטוח‬‫הכולל‬ ‫מנהלים/עובדים‬
,‫העובד‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬
‫ופיצויים‬.
2.12.1‫המעביד‬ ‫יפקיד‬ ,‫כלשהי‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫או‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫העובד‬ ‫בחר‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬
.‫חדשה‬ ‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫הכספים‬ ‫את‬
2.12.3‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬
‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬
.‫הרלבנטיות‬
2.12.4‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ת‬‫התעריפי‬ ‫מהשכר‬ ‫פחת‬
:‫(להלן‬ ‫כאמור‬)"‫המבוטח‬ ‫"השכר‬.
2.12‫פנסיה‬ ‫קרן‬
2.12.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫המבוטח‬,‫סכומים‬
‫פנסיה‬ ‫לקרן‬‫מקיפה‬8
‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:5%
‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬5%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%5.5.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
2.12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫ותיקה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫מבוטח‬ ‫עובד‬-‫המע‬ ‫ימשיך‬‫ס‬‫י‬‫ק‬
‫לבטח‬‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫ו‬‫ו‬‫על‬ ‫הדרושים‬ ‫והניכויים‬ ‫ההפרשות‬ ‫את‬ ‫ויעביר‬ ,‫תיקה‬
‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬‫ו‬‫תיקה‬9
.
‫או‬
8
.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
9
‫צו‬ ‫חתימת‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ ‫העומדים‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬5.2.10‫־‬ ‫על‬10.5%.
-5-
2.5‫מנהלים/עובדים‬ ‫ביטוח‬:
2.5.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫ה‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫מבוטחת‬
‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים/עובדים‬ ‫לביטוח‬10
‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬
‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:2.33%‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬;5%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫ו‬ ;-
5%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫האמורים‬ ‫השיעורים‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬‫י‬‫המעביד‬ ‫שלם‬
‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ‫העבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫תשלומים‬25%
‫על‬ ‫עולים‬ ‫שאינם‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬1.5%.‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬
2.2‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬:
2.2.1‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫ו/או‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫המעביד‬ ‫ותשלומי‬ ‫ההפקדות‬
‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬ ,)‫ותיקה‬ ‫או‬ ‫חדשה‬ ,‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫(לרבות‬
( ‫בהתאם‬5%‫או‬2.33%‫בהתאמה‬ ‫יבואו‬ ,)‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬
‫במקום‬21%‫במקום‬ ‫או‬100%‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬
‫סעיף‬14‫לחוק‬‫התשכ״ג־‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬1353:‫(להלן‬‫פיצויי‬ ‫״חוק‬
,)‫פיטורים״‬‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫הרכיבים‬ ,‫השכר‬ ‫בגין‬
.‫בלבד‬ ‫ההפרשה‬
2.2.1‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫ו/או‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫באמור‬ ‫אין‬
‫לא‬ ‫בגינם‬ ‫אשר‬ ‫שיעורים‬ ‫ו/או‬ ‫תקופות‬ ‫ו/או‬ ‫רכיבים‬ ‫ו/או‬ ‫שכר‬ ‫בגין‬ ‫פיטורים‬
.‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫הפרשות‬ ‫בוצעו‬
2.2.3‫המ‬ ‫הפקדות‬‫עסיק‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬5%‫או‬2.33%‫לפי‬
,‫מקרה‬ ‫בכל‬ ,‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ,‫לעיל‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫כמפורט‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ,‫העניין‬
‫למע‬ ‫להחזרה‬‫סיק‬‫עם‬ ‫העובד‬ ‫לבעלות‬ ‫ישוחררו‬ ‫התגמולים‬ ‫וכספי‬ ‫אלה‬ ‫כספים‬ .
.‫עבודתו‬ ‫סיום‬
2.2.4‫מהאמור‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬,‫לעיל‬‫וה‬ ‫במידה‬‫מע‬‫סיק‬‫את‬ ‫מבטח‬‫ה‬‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫עובד‬
(5%‫רשאי‬ ,)‫לפיצויים‬‫הוא‬‫מבוטח‬ ‫בה‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫להפריש‬
‫ה‬‫העובד‬ ‫ע״ש‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫עובד‬1.33%‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ‫נוספים‬
:‫(להלן‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬,)‫פיטורים״‬ ‫פיצויי‬ ‫״השלמת‬‫וכספי‬
‫יבוא‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬‫במקום‬ ‫ו‬12%‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬
‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ,‫פיטורים‬14.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬
2.2.5‫המע‬ ‫הפריש‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫העובד‬ ‫בגין‬1.33%‫כאמור‬
‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫והסתיימה‬‫ה‬‫אצל‬ ‫עובד‬‫המ‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בפיצויי‬ ‫מזכות‬ ‫שאינן‬ ‫בנסיבות‬
‫המע‬ ‫יוותר‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫ז‬ ‫כל‬ ‫על‬‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫כות‬
‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫הופקדו‬ ‫אשר‬ ‫התשלומים‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬
‫בשיעור‬1.33%‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫הפקדות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעובד‬ ‫וישחרר‬ ‫כאמור‬
‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫לו‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ה‬‫עובד‬
‫ס‬ ‫מכוח‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫עיף‬15‫או‬12‫לחוק‬
,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬.‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬
10
.‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
-6-
2.2.5‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫הסתיימה‬‫ה‬‫לאחר‬ ‫או‬ ‫פיטורים‬ ‫בפיצויי‬ ‫המזכות‬ ‫בנסיבות‬ ‫עובד‬
‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫פרישה‬ ‫בגיל‬ ‫לפנסיה‬ ‫בפרישה‬ ‫או‬ ‫בדין‬ ‫כהגדרתו‬ ‫פרישה‬ ‫לגיל‬ ‫הגיעו‬
:‫להלן‬ ‫האמור‬ ‫יחול‬ ,‫שאירים‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ‫בפנסיית‬ ‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בקרות‬ ‫או‬
‫א‬.‫על‬ ‫המעביד‬ ‫הפריש‬‫שם‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.33%
‫המע‬ ‫יעביר‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫כספי‬ ‫מלוא‬ ‫את‬
‫לבעלות‬ ‫לעובד‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ו‬;
‫ב‬.‫המע‬ ‫הפריש‬ ‫לא‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫עבור‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.33%
‫המע‬ ‫לו‬ ‫ישלם‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫של‬ ‫שיעור‬12%‫האחרון‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫ש‬ ‫כל‬ ‫בגין‬,‫שנה‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫בעד‬ ‫יחסי‬ ‫וחלק‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫משנות‬ ‫נה‬
.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬
2.2:‫השתלמות‬ ‫קרן‬
‫וה‬ ‫במידה‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬3‫בישראל‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫שנים‬‫למועד‬ ‫קשר‬ ‫(ללא‬
)‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫חתימת‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫עביר‬‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬3,‫בענף‬ ‫ותק‬ ‫שנות‬
‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-11
‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬
‫הבא‬:1.5%‫ב‬‫גין‬‫מעבידו‬ ‫חלק‬-%1.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬
2.2.1‫ה‬‫המבוטח‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫פקדות‬.‫הנ"ל‬
2.3‫ק‬‫רן‬‫בישראל‬ ‫הבנייה‬ ‫ענף‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬
2.3.1‫ה‬‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫יפריש‬ ‫מעביד‬0.2%‫של‬ ‫התעריפי‬ ‫משכרו‬ ‫לחודש‬‫ה‬‫לקרן‬ ‫עובד‬
‫ע‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬.‫הבניה‬ ‫נף‬
2.‫תנאים‬‫נ‬‫לווים‬
2.1‫שנתית‬ ‫חופשה‬
2.1.1‫ה‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫תינתן‬ ‫אשר‬ ‫שנתית‬ ‫לחופשה‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬
‫כימי‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬
‫בן‬ ‫בשבוע‬ ‫חופשה‬
‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫חמישה‬
‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬
‫חופשה‬ ‫כימי‬
‫ששה‬ ‫בן‬ ‫בשבוע‬
‫עבודה‬ ‫ימי‬
‫בישראל‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬
10 11 ‫השנים‬ ‫בעד‬1-1
11 13 ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
14 15 ‫הרביעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
15 12 ‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
12 13 ‫והשביעית‬ ‫השישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
12 13 ‫השמינית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
13 15 ‫ואילך‬ ‫התשיעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫עובד‬55
14 12 ‫ואילך‬ ‫עשרה‬ ‫האחת‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬
11
.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
-7-
2.1.1‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בארץ‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫לצורך‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬
‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬.
2.1.3‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫בלבד‬ ‫עבודה‬ ‫לימי‬ ‫מתייחסת‬ ‫לעיל‬ ‫הטבלה‬
.‫וחגים‬ ‫שבתות‬ ‫כוללת‬ ‫ואינה‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
2.1.4‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫לו‬ ‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬ ‫העובד‬
‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬
‫ית‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬.‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫רות‬‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
‫זה‬ ‫לסעיף‬-‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫לנצל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬2‫חופשה‬ ‫ימי‬
‫של‬ ‫וסך‬ ‫לפחות‬________‫להעביר‬ ‫ימים‬‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬ /‫הבאה‬ ‫לשנה‬12
.
,‫כאמור‬ ‫הסכמה‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬
.‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬
2.1.5‫עו‬‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ,‫לחופשה‬ ‫לצאת‬ ‫המבקש‬ ‫בד‬‫מאת‬ ‫לכך‬‫הממונים‬
‫עליו‬.‫י‬ ‫מועדי‬‫צ‬‫בהתחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫לחופשה‬ ‫העובד‬ ‫יאת‬
,‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫העבודה‬ ‫בצרכי‬‫העובד‬ ‫ובקשות‬ ‫בצרכי‬ ,‫האפשר‬ ‫במידת‬13
.
2.1.5‫ה‬‫מעסיק‬‫יוכל‬‫יד‬ ‫על‬ ‫שיקבע‬ ‫במועדים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ו‬‫חול‬ ‫ימי‬ ,‫חג‬ ‫ערב‬ ‫לרבות‬ ,
‫המוע‬‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מרוכזת‬ ‫חופשה‬ ‫תהיה‬ ,‫גשר‬ ‫או‬ ‫ד‬
‫חופשה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ע"ח‬ ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫יקוזז‬ ,‫מרוכזת‬
‫לעובד‬ ‫תימסר‬ ‫מרוכזת‬14‫ימים‬‫מראש‬14
.
2.1‫מחלה‬ ‫דמי‬
2.1.1‫וה‬ ‫במידה‬‫עובד‬‫עבד‬‫ביום‬ ‫בענף‬1.2.1004‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בביטוח‬ ‫ובוטח‬
‫ימשי‬ ,‫וותיקה‬ ‫מחלה‬‫הוא‬ ‫ך‬‫שיעורי‬ ‫ובאותם‬ ‫ביטוחים‬ ‫באותם‬ ‫מבוטח‬ ‫להיות‬
‫ה‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫הפרשה‬‫וא‬.‫כאמור‬ ‫בביטוחים‬ ‫להמשיך‬ ‫הקרן‬ ‫ונוהלי‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫זכאי‬
2.1.1‫של‬ ‫מזכויותיו‬ ‫למעט‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫ה‬‫עובד‬,‫והוא‬ ‫במידה‬‫על‬ ‫זכאי‬
‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫ערב‬ ‫בענף‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוציים‬ ‫ההסכמים‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬
‫הבניה‬‫לתוקף‬(‫ביום‬5.2.10).‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫בוטח‬ ‫ולא‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לביטוח‬
‫ה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬‫מ‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬‫המעסיק‬‫ל‬‫זכאי‬ ‫היה‬ ‫להן‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬
‫קרן‬ ‫של‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תקנות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫בוטח‬ ‫אילו‬
.‫דין‬ ‫כל‬ ‫והוראות‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬ ‫כפי‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬
2.1.3‫וה‬ ‫במידה‬‫אינ‬ ‫עובד‬‫ו‬‫הז‬ ‫העובדים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬,‫כנ"ל‬ ‫מחלה‬ ‫בקרן‬ ‫לביטוח‬ ‫כאים‬
‫יהי‬‫ה‬‫זכאי‬‫הוא‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לתשלום‬‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬
‫תשל״ז‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬-1325;‫החל‬
‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מן‬-15‫מחלה‬ ‫ימי‬
‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫ולצבירה‬ ,‫בשנה‬151‫יום‬;‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
.‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫העובד‬ ‫של‬
12
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
13
.‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
14
.‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
-8-
2.3‫הבראה‬ ‫דמי‬
2.3.1,‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫בעבודה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫לאחר‬‫ז‬ ‫יהא‬‫כאי‬‫העובד‬,‫הבראה‬ ‫לדמי‬
,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫השיפוצים‬ ‫ענף‬ ‫או‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫שצבר‬ ‫לוותק‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבעו‬ ‫אשר‬
.‫בישראל‬
2.3.1‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫הינה‬ ‫הזכאות‬‫כ‬:‫להלן‬ ‫מפורט‬
2.3.1‫בהתאם‬ ‫הינו‬ ‫ההבראה‬ ‫יום‬ ‫ערך‬‫ב‬ ‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫לערך‬‫העסקי‬ ‫מגזר‬‫כפי‬ ,
.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬
2.3.3‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬‫יהא‬‫יולי‬ ‫חודשים‬ ‫במשכורות‬-‫או‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫ספטמבר‬
.‫מהם‬ ‫איזה‬
2.4‫חגים‬ ‫חופשת‬
2.4.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫חודשי‬ ‫שלושה‬,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫עבודה‬
‫ו‬‫יהיה‬ ,‫החג‬ ‫אחרי‬ ‫יום‬ ‫או‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫נעדר‬ ‫לא‬‫זכאי‬
,‫החג‬ ‫ביום‬ ‫בתשלום‬ ‫לחופשה‬,‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬
‫בחירה‬ ‫ליום‬ ‫וכן‬ ‫כאמור‬ ‫בשנה‬‫(סה"כ‬10.)‫ימים‬
2.4.1‫יהודיים‬ ‫חג‬ ‫ימי‬‫הם‬‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ :;‫הסוכות‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ ;‫הכיפורים‬ ‫יום‬;
‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬;‫השבועות‬ ‫חג‬;‫העצמאות‬ ‫יום‬)‫העובד‬ ‫בדת‬ ‫תלוי‬ ‫(אינו‬.
2.4.3‫וה‬ ‫במידה‬‫עוב‬‫יקבל‬ ‫יהודי‬ ‫אינו‬ ‫ד‬‫הוא‬,‫לעיל‬ ‫התנאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בתשלום‬ ‫חופשה‬
‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ,‫היהודיים‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬ ‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬
‫בשנה‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫על‬ ‫בתשלום‬ ‫החופשה‬‫בתוספת‬.‫בחירה‬ ‫יום‬
2.4.4‫השבועית‬ ‫המנוחה‬ ‫על‬ ‫הנופל‬ ‫חג‬ ‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬.
‫והעובד‬ ‫במידה‬ ,‫בנוסף‬‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שכר‬ ‫מקבל‬
‫בגין‬‫חג‬ ‫דמי‬‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫לתשלום‬ ‫מעבר‬‫המשולם‬‫לו‬‫בימי‬ ‫עבד‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬
.‫החג‬
2.5‫שמחה‬ ‫ימי‬
2.5.1‫וה‬ ‫במידה‬‫המע‬ ‫אצל‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬ ,‫הוא‬‫שכר‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬
‫עבודה‬:‫הבאים‬ ‫השמחה‬ ‫בימי‬ ‫היעדרות‬ ‫עבור‬
‫א‬.‫־‬ ‫העובד/ת‬ ‫נישואי‬1‫ימים‬;
‫ימים‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬
5‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ 1-1‫שנים‬
2‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬3‫עד‬4‫שנים‬
3‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-5‫עד‬10‫שנים‬
10‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬11‫עד‬15‫שנים‬
11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬15‫עד‬13‫שנים‬
11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-10‫ויותר‬ ‫שנים‬
-9-
.‫ב‬‫־‬ ‫ילד/ה‬ ‫הולדת‬1‫יום‬;
.‫ג‬‫ילד/ה‬ ‫נישואי‬-1‫יום‬.
2.5‫י‬‫מ‬‫י‬‫אבל‬
2.5.1‫וה‬ ‫במידה‬‫בענף‬ ‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ו‬‫י‬‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫עדר‬
‫בשל‬‫יהיה‬ ,‫אבלות‬ ‫מנהגי‬ ‫קיום‬‫הוא‬‫עפ״י‬ ‫באבל‬ ‫שבתו‬ ‫בתקופת‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬
‫ובמידה‬ ,‫ישראל‬ ‫מנהגי‬‫יותר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫דתו‬ ‫מנהגי‬ ‫עפ״י‬ ‫אחרת‬ ‫דת‬ ‫בן‬ ‫והוא‬
‫מש‬.‫ימים‬ ‫בעה‬
2.2‫נסיעות‬
2.2.1‫והמ‬ ‫במידה‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫אינו‬‫העובד‬‫ו‬ ‫הסעה‬‫העובד‬‫לתחבורה‬ ‫נזקק‬
‫יהיה‬ ,‫וחזרה‬ ‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫מביתו‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬‫העובד‬‫זכאי‬
‫בהסכמים‬ ‫הקבועים‬ ‫ולסכומים‬ ‫לכללים‬ ‫בהתאם‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬
‫הכל‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫התיאום‬ ‫לשכת‬ ‫בין‬ ‫הנחתמים‬ ‫הכלליים‬ ‫הקיבוציים‬‫כליים‬
‫כפי‬ ,‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫בעניין‬ ‫החדשה‬ ‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫להסתדרות‬
.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬
2.2.1‫נדרש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מוסכם‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫למרות‬‫ה‬‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫עובד‬
‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫המרוחק‬-40‫לרשותו‬ ‫יעמיד‬ ‫שהמעביד‬ ‫מבלי‬ ,‫מגוריו‬ ‫ממקום‬ ‫ק״מ‬
‫בגובה‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫הסעה‬150%‫מהתעריף‬
‫עם‬ ‫שיסוכם‬ ‫כפי‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫כפי‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬
.‫קבלות‬ ‫כנגד‬ ,‫מראש‬ ‫מעבידו‬
2.2.3‫לא‬ ‫שהעובד‬ ‫בכך‬ ‫מותנים‬ ‫הנסיעה‬ ‫דמי‬‫מהמעסיק‬ ‫רכב‬ ‫מקבל‬,‫החזר‬ ‫או‬
‫רכב‬ ‫הוצאות‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסע‬ ‫שאינו‬ ‫או‬
2.2.4‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬ ‫מוזל‬ ‫נסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫ייקבעו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬‫כרטיס‬ ‫או‬
‫כרטיס‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬ ‫מגורי‬ ‫ממקום‬ ‫מוזל‬ ‫חודשי‬ ‫מינוי‬
.‫כזה‬ ‫הנחה‬ ‫כרטיס‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הנחה‬
2.2.5‫בתחבורה‬ ‫בפועל‬ ‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫כנגד‬ ‫לעובד‬ ‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬
.‫וממנה‬ ‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫ציבורית‬
2.2.5‫מ‬ ‫נעדר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫עבודתו‬
.‫היעדרותו‬ ‫תקופת‬ ‫בעד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬
2.2‫מג‬ ‫ובגדי‬ ‫ביגוד‬ ‫סט‬‫ן‬
2.2.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫עובד‬‫הינו‬‫בו‬‫ו‬‫יהיה‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ומעלה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫תק‬‫הוא‬‫זכאי‬
,‫לקבל‬,‫מכנסיים‬ ,‫נעליים‬ ‫הכוללת‬ ‫טובה‬ ‫מאיכות‬ ‫ביגוד‬ ‫מערכת‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬
,‫חולצה‬.‫מצחייה‬ ‫וכובע‬
2.2.1‫כאשר‬ ,‫בנוסף‬‫עבודת‬‫ה‬‫וכד׳‬ ‫כובע‬ ,‫מגפיים‬ :‫כגון‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫מחייבת‬ ‫עובד‬,‫וזאת‬
,‫בעבודה‬ ‫בטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬‫יעניק‬‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫על‬ ‫אלו‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫לעובד‬
.‫בלבד‬ ‫חשבונו‬
2.3‫מילואים‬ ‫ימי‬
-11-
2.3.1‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ,
.‫שקיבל‬
2.3.1‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬
‫המעסיק‬.
2.3.3‫ה‬.‫כדין‬ ‫המחושב‬ ,‫שלו‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬ ‫בתקופת‬ ‫השכר‬ ‫למלוא‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬
2.3.4‫ל‬ ‫מילואים‬ ‫צו‬ ‫בהצגת‬ ‫מותנה‬ ‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בגין‬ ‫השכר‬ ‫תשלום‬‫מעסיק‬
.‫לעבודה‬ ‫שובו‬ ‫עם‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫טופס‬ ‫והמצאת‬ ‫קבלתו‬ ‫עם‬ ‫מייד‬
2.3.5‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫את‬ ‫הלאומי‬ ‫מהביטוח‬ ‫יגבה‬‫שיתקבל‬ ‫והסכום‬ ‫היה‬ .‫המילואים‬ ‫כספי‬
‫או‬ ‫העובד‬ ‫יקבל‬ ,‫לעובד‬ ‫ששולם‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬
‫ה‬.‫ממעבידו‬ ‫ההפרשים‬ ‫את‬ ‫עובד‬
2.10‫אש״ל‬
2.10.1‫וה‬ ‫במידה‬‫דרישת‬ ‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬ ‫עובד‬
‫יקבל‬ ‫המעביד‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫סיק‬‫או‬ ‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬ ‫ארוחת‬
.‫תמורתם‬
2.10.1‫ארוחות‬ ‫תמורת‬ ,‫הכלכלה‬ ‫קצובת‬ ‫לשיעורי‬ ‫בהתאם‬ ‫יהיה‬ ‫הנ״ל‬ ‫התשלום‬ ‫גובה‬
‫שמעודכנים‬ ‫וכפי‬ ‫בתקש״יר‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ,‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬
.‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫והסכמי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ע״י‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫ומפורסמים‬
2.10.3,‫בנוסף‬‫והעובד‬ ‫במידה‬‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬
‫המע‬ ‫דרישת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יקבל‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫ס‬‫י‬‫ק‬.‫תמורתו‬ ‫או‬ ‫מתאים‬ ‫לינה‬ ‫מקום‬
2.10.4‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בגין‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫יאשר‬ ,‫לעובד‬ ‫הלינה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫יקבע‬
‫ההוצאה‬ ‫בהשבת‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫בתשלומה‬ ‫ויישא‬ ,‫הלינה‬
.‫קבלות‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬
2.11‫לחג‬ ‫שי‬
2.11.1‫י‬ ,‫ובפסח‬ ‫השנה‬ ‫בראש‬ ,‫בשנה‬ ‫פעמיים‬‫קבל‬‫הע‬‫ו‬.‫לחג‬ ‫שי‬ ‫בד‬
2.11‫רכב‬15
:
2.11.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫עמיד‬
:‫(להלן‬"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,)
2.11.1‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬.
2.11.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬
‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫העובד‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬
2.11.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬
‫הרכב‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬
.‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬
15
‫אם‬ ‫למחוק‬.‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫הבנייה‬ ‫בעף‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬
-11-
2.11.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬
.‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬
2.11.5‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬
‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬ ‫התעבורה‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬
‫ברכב‬16
.
2.11.2‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬
‫העובד‬ ‫במקום‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬
‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
2.11.2‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬ ‫העובד‬‫ו‬,
‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
.‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬
‫או‬
2.11‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬17
:
2.11.1‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחו‬.‫דש‬
2.11.1‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬,
‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫העובד‬ ‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬
.‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬
2.11.3‫שה‬ ‫מאחר‬‫עובד‬‫מקבל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫ברכב‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות‬
.‫בנוסף‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬
2.13‫נייד‬ ‫טלפון‬18
:
2.13.1‫ה‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫מעסיק‬‫כום‬‫התשלום‬
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬
‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬ ‫והעובד‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬
‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫ו/או‬‫מ‬.‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
2.13.1‫מוסכם‬‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬
‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫העובד‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,
3.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬:
3.1‫פיטורי‬‫ה‬.‫לב‬ ‫בשרירות‬ ‫ולא‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫יעשו‬ ‫עובד‬‫פיטורי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫תתקבל‬ ‫בטרם‬‫ה‬‫עובד‬
‫העובד‬ .‫מסודר‬ ‫שימוע‬ ‫יתקיים‬‫י‬‫י‬ ‫שלושה‬ ,‫לפיטורים‬ ‫הטעמים‬ ‫את‬ ‫קבל‬‫לפני‬ ‫לפחות‬ ‫מים‬
.‫השימוע‬‫אם‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫העובדים‬ ‫לוועד‬ ‫במקביל‬ ‫תישלח‬ ‫השימוע‬ ‫מהודעת‬ ‫העתק‬
.‫קיים‬.‫השימוע‬ ‫הליך‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫תתקבל‬ ‫הפיטורים‬ ‫החלטת‬
16
.‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬
17
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬.‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬
18
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬.‫זו‬
-12-
3.1,‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בכתב‬‫פי‬ ‫על‬
‫דין‬19
/‫בת‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬‫ימים‬20
.
3.3‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ ,
‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬ ‫כל‬
:‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬
3.3.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬
3.3.1‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫העובד‬ ‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬
‫ובעסק‬‫י‬‫המעס‬.‫יק‬
3.3.3‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬
‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬
3.3.4‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬.
3.3.5.‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫שנבצר‬ ‫באופן‬ ‫נשלל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫רישיונו‬ ‫אם‬
3.4‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬"‫התשכ‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬‫ג‬-1353,
‫את‬ ‫לפטר‬‫העובד‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬
.‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬
10.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬
19
‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬
‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-1001:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬
‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬
‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬
‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬
‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬
:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬
‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬
‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬
‫במה‬‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫לך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬
20
‫פ‬ ‫(על‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬‫כן‬ .)‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫דין‬ ‫י‬
.‫הדדית‬ ‫תהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫הארכת‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬
-13-
10.12‫להעביר‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫את‬‫תפקידו‬
‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫ו‬
.‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬
10.12‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫למעסיק‬ ‫העובד‬‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫אלי‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬
‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬
.‫וסביר‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
10.13‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,5‫לאחר‬ ‫חודשים‬
‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬
‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫יי‬ ‫ואם‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫דרש‬‫המעסיק‬‫הוא‬ ,
‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬
‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬
.‫העובד‬
10.10‫העובד‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫ל‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬‫רבות‬
‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬
‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬.
10.11‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העובד‬
‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫העובד‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬
.‫פעילות‬
11.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬
11.12‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫עבודה‬
‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫לציוד‬‫ולרכוש‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬‫בגין‬
‫ו/או‬ ‫אובדן‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬
11.12‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לק‬ ‫זכאי‬‫זז‬‫/לנכות‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬
.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬
‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫העובד‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬
11.‫עובדים‬ ‫ארגון‬21
:
11.12‫הינו‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬.
13.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬:
13.12,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬
‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫הניתנת‬ ‫הטבה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬
,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫אחר‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,.
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
:‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לעובד‬‫מס‬ ‫גילום‬22
.
21
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
-14-
14.:‫שונות‬
14.12,‫מוסכם‬ .‫בענף‬ ‫העובד‬ ‫לוותק‬ ‫הכוונה‬ ,‫בותק‬ ‫התלויות‬ ‫זכויות‬ ‫זה‬ ‫בצו‬ ‫מפורטות‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬
‫שירות‬ ‫לרבות‬ ‫חובה‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בצה״ל‬ ‫ששירת‬ ‫עובד‬ ‫כי‬‫וויתקו‬ ‫מלכתחילה‬ ‫ייחשב‬ ,‫לאומי‬
‫השכר‬ ‫תשלום‬ ‫גובה‬ ‫לעניין‬ ‫למעט‬ ,‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫הענפי‬ ‫מוויתקו‬ ‫כחלק‬ ,‫הנ״ל‬ ‫בשירות‬
.‫הפיטורים‬ ‫ופיצויי‬
14.12‫פלשטינאי‬ ‫מהגר‬ ‫הינו‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫לעניי‬ ‫בדין‬ ‫שנקבע‬ ‫המינימאלי‬ ‫ההפקדות‬ ‫שיעור‬ ,‫ן‬‫מהגרי‬
,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫וכפי‬ ‫עבודה‬‫לפנס‬ ‫ההפקדות‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫יבוא‬‫ולקרן‬ ‫לפיצויים‬ ,‫יה‬
‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המתחייבות‬ ‫השתלמות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬ ,
14.13‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬ ‫העובד‬‫ואין‬
‫תוק‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫ף‬‫ו‬.
14.10,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫מכוח‬ ‫לעובד‬ ‫המוקנית‬
,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬
‫אחרת‬‫עליה‬‫העובד‬ ‫יחתום‬.
14.11‫בד‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫ואר‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬
‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬
‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬
14.11‫הפרת‬ .‫וסודיים‬ ‫אישיים‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫כאמור‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תנאי‬‫עובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬
.‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫משמעת‬ ‫כהפרת‬ ‫תחשב‬
14.13‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬
‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬
‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬‫החתום‬ ‫על‬
_______________________________
‫העובד‬‫ה‬‫מעסיק‬
22
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬

Recomendados

הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
215 visualizações7 slides
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברהMoshe Vakrat
221 visualizações16 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
494 visualizações11 slides
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
194 visualizações12 slides
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיMoshe Vakrat
258 visualizações46 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברהMoshe Vakrat
225 visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
366 visualizações16 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
629 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
182 visualizações17 slides
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
294 visualizações4 slides
הסכם העסקה למטפלת por
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתMoshe Vakrat
408 visualizações6 slides

Destaque(11)

הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat225 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat629 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat182 visualizações
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat294 visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat408 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat207 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat333 visualizações

Similar a הסכם להעסקת עובד בענף הבניין

הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
1.3K visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
708 visualizações16 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
1.1K visualizações34 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
3.7K visualizações34 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
228 visualizações17 slides

Similar a הסכם להעסקת עובד בענף הבניין(20)

הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat708 visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat1.1K visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat3.7K visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat226 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat623 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat476 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat295 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat801 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat769 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat481 visualizações
משאבי אנוש 4 2015 por Liat Tevel
משאבי אנוש 4 2015משאבי אנוש 4 2015
משאבי אנוש 4 2015
Liat Tevel169 visualizações
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat157 visualizações
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat486 visualizações

הסכם להעסקת עובד בענף הבניין

 • 1. ‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬ :‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫לבין‬‫ת.ז‬ ‫כתובת‬- :‫(להלן‬"‫העובד‬")‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הואיל‬‫ו‬‫המעסי‬‫ק‬‫לעובד‬ ‫זקוק‬‫בתפקיד‬‫של‬____________‫בנייה‬ ‫באתר‬; ‫והואיל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬ ‫והעובד‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ;‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬ ‫הצ‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬‫כדלקמן‬ ‫דדים‬: 1.:‫כללי‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ 1.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1 1 ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬
 • 2. -1- 1.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬: 1.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬-_____________‫ב‬‫תפקיד‬‫של‬________‫בנייה‬ ‫באתר‬‫ה‬ ,‫כולל‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ 1.12.1. 1.12.1. 1.12‫יבצע‬ ‫העובד‬‫כל‬‫מטלות‬‫תפקידים‬ ‫ו/או‬‫נוספ‬‫אחר‬ ‫ו/או‬ ‫ים‬‫ים‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬ ‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,‫נמצא‬‫ים‬‫וכישוריו‬ ‫מיומנותו‬ ‫בתחום‬/‫כאמור‬ ‫לתפקידו‬ ‫קשורים‬2 . 3.:‫העובד‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬ ‫העובד‬;‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ 3.12‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אי‬ ‫כי‬‫ן‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬ ,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫בטופס‬ ‫מילא‬101‫ו/או‬‫מסר‬ ‫לעבודתו‬ ‫קבלתו‬ ‫ובעת‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ ‫העובד‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ 3.12‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬‫ו/או‬ ‫עת‬ ‫מעת‬ ‫יעמידו‬ ‫שהמעסיק‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬ ‫של‬ ‫קיומן‬ ‫בדיקת‬ ‫לשם‬ ‫רפואיות‬ ‫לבדיקות‬‫ה‬;‫כאמור‬ ‫מגבלות‬ 3.13‫הוא‬‫עבודה‬ ‫כמנהל‬ ‫לשמש‬ ‫העבודה‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קורס‬ ‫עבר‬‫ו‬‫י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פעל‬‫דין‬ ‫כל‬, ‫כפי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬;‫תפקידו‬ ‫למילוי‬ ‫הרלבנטיים‬ , 3.10‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬‫המעסיק‬;‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬ ‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬‫י‬ ;‫כללי‬ ‫את‬ ‫בקפדנות‬ ‫קיים‬ ‫והגהות‬ ‫הבטיחות‬‫בז‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ;‫ועקב‬ ‫מן‬ ;‫עבודתו‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫כך‬;‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬;‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬;‫לעובד‬ ‫יתנכל‬ ‫לא‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫וי‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫נהג‬ ;‫העבודה‬ 3.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫הישיר‬ ‫הממונה‬,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬‫על‬ ‫וכן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬,‫המעסיק‬ ‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬3 . 4.,‫משרה‬ ‫היקף‬‫שעות‬‫וימי‬‫העבודה‬: 4.12‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬,‫בימים‬‫השעות‬ ‫בטווח‬ , ‫משעה‬‫השעה‬ ‫ועד‬________,‫ו‬-‫יום‬ ‫כל‬ ‫שעות‬‫/שבוע‬4 . 2 ‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫ותפקידים‬ ‫מטלות‬ ‫הטלת‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מצמצמת‬ 3 ‫דיווחי‬ ,‫בעבודה‬ ‫משמעת‬ ‫ואמצעי‬ ‫משמעת‬ ‫לעניין‬ ‫חשובות‬ ‫התייחסויות‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫בנהלים‬ .‫נהלים‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫נו‬ ,‫עבודה‬ ‫שעות‬.‫ועוד‬ ‫פוליגרף‬ ‫לבדיקת‬ ‫עובד‬ ‫העמדת‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫איסור‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫כחות‬
 • 3. -2- 4.12‫השעות‬ ‫בטווח‬ ‫העובד‬ ‫יעבוד‬ '‫ו‬ ‫ביום‬5 ,______.‫שעות‬ 4.13‫השב‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬‫ביום‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ועי‬‫שבת‬. 4.10‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬ ‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬ ‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬ 5.:‫שכר‬ 5.12‫העובד‬‫י‬‫שכר‬ ‫קבל‬‫או‬ ,‫ש"ח‬ __________ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫חודשי‬‫שכר‬‫השכר‬ ‫טבלאות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫התעריפי‬‫הגב‬ ,‫ו‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫ה‬. 5.12.1:‫כדלקמן‬ ‫הינו‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫התעריפי‬ ‫השכר‬ ‫זה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫שכר‬ ‫דרגה‬ 4200 1 5141 1 5453 3 5214 4 5035 5 5154 5 5350 2 5.12.1‫השכר‬‫התעריפי‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫בתוס‬ ‫דכן‬‫פת‬‫ב‬‫שניתנ‬ ‫יוקר‬ ‫תוספות‬ ‫כל‬‫ה‬‫ו/או‬‫תי‬‫נת‬‫ן‬‫החל‬ ‫ינואר‬ ‫מחודש‬1011. 5.12.3‫במ‬‫ולעובד‬ ‫ידה‬,‫קודם‬ ‫ענפי‬ ‫וותק‬ ‫יש‬‫יוודא‬‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫דרגתו‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫העובד‬ ‫לו‬ ‫שיציג‬ ‫אסמכתאות‬ ‫באמצעות‬‫ה‬‫השכר‬ ‫לטבלת‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבע‬ ‫שכר‬ .‫התעריפי‬‫י‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫האישור‬ ‫את‬ ‫ציג‬‫ים‬‫יקבל‬ ,‫באיחור‬‫העובד‬‫לפי‬ ‫תשלום‬ ,‫דרגתו‬‫למפרע‬50.‫האישור‬ ‫הצגת‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬ 5.12.4‫לדרגה‬ ‫עד‬ ‫בדרגות‬ ‫קידום‬3‫יהיה‬ ‫התעריפי‬ ‫השכר‬ ‫לטבלאות‬ ‫בהתאם‬ )‫(כולל‬ .‫אוטומטי‬‫בענף‬ ‫מלאה‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫כל‬‫הבנייה‬‫יתקדם‬ ,‫בישראל‬ ‫ה‬‫השנים‬ ‫שלוש‬ ‫מניין‬ .‫אחת‬ ‫בדרגה‬ ‫עובד‬‫מ‬‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫מיום‬ ‫תחיל‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫לתוקף‬ ‫הבניין‬,‫ביום‬5.2.10. 4 ‫ה‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬‫וא‬‫בן‬41.‫שעות‬‫ערב‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫כמקובל‬ ,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫ששה‬ ‫או‬ ‫חמישה‬ ‫בן‬ ‫יהיה‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬ .‫זה‬ ‫צו‬ ‫חתימת‬‫בעתי‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫ככל‬‫כל‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫כלליים‬ ‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫חקיקה‬ ‫בעקבות‬ ‫ד‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫הצו‬ ‫לפי‬ ‫שיפוצים‬ ‫ועובד‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫ששבוע‬ ‫כך‬ ,‫בהתאמה‬ ,‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ‫יגדל‬ ‫או‬ ‫יקטן‬ ,‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫עובדי‬ .‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫העבודה‬ ‫משבוע‬ ‫אחת‬ ‫בשעה‬‫לדוגמא‬–‫נכון‬‫להיום‬‫בן‬ ‫הוא‬ ‫במשק‬ ‫העבודה‬ ‫שבוע‬ ,43‫י‬ ‫והמשק‬ ‫היה‬ .‫שעות‬‫עבור‬ ‫לעבוד‬41‫צו‬ ‫חל‬ ‫עליהם‬ ‫העובדים‬ ‫יעברו‬ ,‫שבועיות‬ ‫שעות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬‫לעבוד‬41.‫שבועיות‬ ‫שעות‬ 5 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
 • 4. -3- 5.12.5,‫בנוסף‬‫והעובד‬ ‫במידה‬‫והוא‬ ‫חדש‬ ‫עובד‬ ‫הינו‬‫סיים‬‫הכשרה‬‫בקרן‬ ‫מקיפה‬ ‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בהיקף‬‫ובנושאים‬‫כפי‬‫שייקבעו‬‫בין‬ ‫בוועדת‬‫הדרגות‬‫מכוח‬‫ההסכם‬‫הקיבוצי‬‫בענף‬‫הבניין‬‫יהיה‬‫זכאי‬ ‫הוא‬‫החל‬ ‫ממועד‬‫סיום‬‫ההכשרה‬‫אישור‬ ‫וקבלת‬‫על‬‫כך‬‫מהקרן‬‫לשיבוץ‬‫בדרגה‬1. ‫באחריות‬‫ה‬‫עובד‬‫אם‬‫סיים‬‫את‬‫ההכשרה‬‫האמורה‬,‫להציג‬‫למע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫אישור‬ ‫מאת‬‫הקרן‬‫לעידוד‬‫ופיתוח‬‫ענף‬‫הבניה‬‫בישראל‬,‫בדבר‬‫סיום‬‫ההכשרה‬. ‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫י‬‫כבד‬‫את‬‫אישור‬‫הקרן‬‫לעניין‬‫הדרגה‬‫ושכר‬‫העובד‬‫יעודכן‬‫בהתאם‬ ‫החל‬‫מן‬‫המועד‬‫שבו‬‫הציג‬‫העובד‬‫את‬‫האישור‬‫למע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬6 . 5.12.5‫עובד‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬‫ב‬‫חלקית‬ ‫משרה‬‫יקבל‬ ,‫הוא‬‫שכ‬ ‫את‬‫ר‬‫ו‬‫טבל‬ ‫על־פי‬‫ת‬‫ה‬‫שכר‬ ‫ה‬‫מפורט‬‫ת‬‫לעי‬‫ל‬.‫משרתו‬ ‫לאחוז‬ ‫ובהתאם‬ 5.2‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫פי‬ ‫על‬ ‫העובד‬ ‫זכויות‬ ‫בחישוב‬‫הסכם‬‫הינו‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שוויה‬ ,‫זה‬ ‫ה‬ ‫החלק‬-121.‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫מהשכר‬ 5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬.‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ביצוע‬ ‫באישו‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬‫לשעות‬ ‫באשר‬ ‫אמת‬ ‫דיווחי‬ ‫ובמסירת‬ ‫בלבד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הממונים‬ ‫ר‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫שעות‬ ‫לבצע‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ,‫זאת‬ ‫מחייבים‬ ‫העבודה‬ ‫וצורכי‬ ‫במידה‬ .‫הנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫נוספות‬ ‫או‬ 5.3‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬‫שעות‬ ‫נוספות‬‫גלובאליות‬‫ב‬‫של‬ ‫שיעור‬115%‫של‬ ‫ובסך‬₪‫עבור‬ ‫לחודש‬‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫גלובאליות‬‫של‬ ‫בשיעור‬150%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ , ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬7 ‫וכי‬‫וערכאה‬ ‫במידה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬ ‫שיפסק‬ ‫הסכום‬. 5.:‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ 5.12‫במידה‬‫וה‬‫יהיה‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫עקב‬ ‫לעבודה‬ ‫לצאת‬ ‫לא‬ ‫ממעבידו‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫עובד‬‫הוא‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬4.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ 5.12‫ו‬ ‫במידה‬‫התחיל‬‫ה‬‫עובד‬‫ל‬‫ב‬ ‫לעבוד‬ ‫להפסיק‬ ‫הוראה‬ ‫קיבל‬ ‫היום‬ ‫ובמשך‬ ,‫עבוד‬‫של‬‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בציר‬ ‫בפועל‬ ‫שעבד‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬‫תשלום‬ ‫וף‬ ‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאינו‬ ‫תשלום‬ ‫יקבל‬ ‫הכל‬ ‫שבסך‬ ‫בתנאי‬ ,‫שעות‬ ‫ארבע‬ ‫בעבור‬ .‫רגיל‬ ‫עבודה‬ 6 .‫לעובד‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫והסעיף‬ ‫במידה‬ ‫למחוק‬ 7 ‫ובל‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫בד‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫והע‬ ‫במידה‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫ובד‬150%‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ ,-1‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬150%.
 • 5. -4- 5.13‫ו‬ ‫היה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬‫ה‬‫ברכב‬ ‫לעבודה‬ ‫יוצאים‬ ‫ממנו‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫הגיע‬ ‫עובד‬ ‫בעבור‬ ‫לו‬ ‫ישולם‬ ,‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫הגיע‬ ‫ולא‬ ,‫המעביד‬4‫על‬ ‫חובה‬ .‫עבודה‬ ‫שעות‬‫ה‬‫להמתין‬ ‫עובד‬ ‫לרכב‬‫המתין‬ .‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬ ‫להוראות‬ ‫או‬‫העובד‬‫שעה‬ ‫שכר‬ ‫ישולם‬ ‫אחת‬ ‫שעה‬ ‫לפחות‬ ‫יצא‬ .‫ההמתנה‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫אחת‬‫העובד‬‫ההמתנה‬ ‫שעת‬ ‫תיחשב‬ ‫לא‬ ,‫ההמתנה‬ ‫בתום‬ ‫לעבודה‬ .‫עבודה‬ ‫כשעת‬ 5.10‫המע‬ ‫הודיע‬ ‫אם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לא‬ ‫־‬ ‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫כן‬ ‫עשה‬ ‫והעובד‬ ‫הריכוז‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫שלא‬ ‫לעובד‬ ‫יקבל‬‫הוא‬‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫תשלום‬-4‫עבו‬ ‫שעות‬.‫יום‬ ‫אותו‬ ‫בגין‬ ‫דה‬ 5.11‫קיבל‬‫ה‬‫בעבור‬ ‫לשכר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫להמתין‬ ‫הוראה‬ ‫עובד‬ .‫בפועל‬ ‫העבודה‬ ‫לשעות‬ ‫בנוסף‬ ‫ההמתנה‬ ‫שעות‬ 5.11‫עזב‬‫ה‬‫יקבל‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫פגעי‬ ‫בשל‬ ,‫עצמו‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫בעד‬ ‫תשלום‬ .‫בלבד‬ ‫בפועל‬ ‫עבודתו‬ ‫שעות‬ 2.‫ופיצ‬ ‫סוציאליים‬ ‫ביטוחים‬‫פיטורים‬ ‫ויי‬: 2.12:‫כללי‬ ‫פנסיה‬ 2.12.1‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫את‬‫העובד‬‫בביטוח‬‫הכולל‬ ‫מנהלים/עובדים‬ ,‫העובד‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬ ‫ופיצויים‬. 2.12.1‫המעביד‬ ‫יפקיד‬ ,‫כלשהי‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫או‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫העובד‬ ‫בחר‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ .‫חדשה‬ ‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫הכספים‬ ‫את‬ 2.12.3‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ .‫הרלבנטיות‬ 2.12.4‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ת‬‫התעריפי‬ ‫מהשכר‬ ‫פחת‬ :‫(להלן‬ ‫כאמור‬)"‫המבוטח‬ ‫"השכר‬. 2.12‫פנסיה‬ ‫קרן‬ 2.12.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫המבוטח‬,‫סכומים‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬‫מקיפה‬8 ‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:5% ‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬5%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%5.5.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 2.12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫ותיקה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫מבוטח‬ ‫עובד‬-‫המע‬ ‫ימשיך‬‫ס‬‫י‬‫ק‬ ‫לבטח‬‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫ו‬‫ו‬‫על‬ ‫הדרושים‬ ‫והניכויים‬ ‫ההפרשות‬ ‫את‬ ‫ויעביר‬ ,‫תיקה‬ ‫הו‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬‫ו‬‫תיקה‬9 . ‫או‬ 8 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬ 9 ‫צו‬ ‫חתימת‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ ‫העומדים‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬5.2.10‫־‬ ‫על‬10.5%.
 • 6. -5- 2.5‫מנהלים/עובדים‬ ‫ביטוח‬: 2.5.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫ה‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫מבוטחת‬ ‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים/עובדים‬ ‫לביטוח‬10 ‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬ ‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:2.33%‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬;5%‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫ו‬ ;- 5%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬‫האמורים‬ ‫השיעורים‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬‫י‬‫המעביד‬ ‫שלם‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ‫העבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫תשלומים‬25% ‫על‬ ‫עולים‬ ‫שאינם‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬1.5%.‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ 2.2‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬: 2.2.1‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫ו/או‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫המעביד‬ ‫ותשלומי‬ ‫ההפקדות‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬ ,)‫ותיקה‬ ‫או‬ ‫חדשה‬ ,‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫(לרבות‬ ( ‫בהתאם‬5%‫או‬2.33%‫בהתאמה‬ ‫יבואו‬ ,)‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ‫במקום‬21%‫במקום‬ ‫או‬100%‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬ ‫סעיף‬14‫לחוק‬‫התשכ״ג־‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬1353:‫(להלן‬‫פיצויי‬ ‫״חוק‬ ,)‫פיטורים״‬‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫הרכיבים‬ ,‫השכר‬ ‫בגין‬ .‫בלבד‬ ‫ההפרשה‬ 2.2.1‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫ו/או‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫לא‬ ‫בגינם‬ ‫אשר‬ ‫שיעורים‬ ‫ו/או‬ ‫תקופות‬ ‫ו/או‬ ‫רכיבים‬ ‫ו/או‬ ‫שכר‬ ‫בגין‬ ‫פיטורים‬ .‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫הפרשות‬ ‫בוצעו‬ 2.2.3‫המ‬ ‫הפקדות‬‫עסיק‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫רכיב‬ ‫עבור‬5%‫או‬2.33%‫לפי‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ ,‫ניתנות‬ ‫אינן‬ ,‫לעיל‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫כמפורט‬ ,‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ,‫העניין‬ ‫למע‬ ‫להחזרה‬‫סיק‬‫עם‬ ‫העובד‬ ‫לבעלות‬ ‫ישוחררו‬ ‫התגמולים‬ ‫וכספי‬ ‫אלה‬ ‫כספים‬ . .‫עבודתו‬ ‫סיום‬ 2.2.4‫מהאמור‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬,‫לעיל‬‫וה‬ ‫במידה‬‫מע‬‫סיק‬‫את‬ ‫מבטח‬‫ה‬‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫עובד‬ (5%‫רשאי‬ ,)‫לפיצויים‬‫הוא‬‫מבוטח‬ ‫בה‬ ‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫להפריש‬ ‫ה‬‫העובד‬ ‫ע״ש‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫עובד‬1.33%‫המבוטח‬ ‫מהשכר‬ ‫נוספים‬ :‫(להלן‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬,)‫פיטורים״‬ ‫פיצויי‬ ‫״השלמת‬‫וכספי‬ ‫יבוא‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬‫במקום‬ ‫ו‬12%‫פיצויי‬ ‫לתשלום‬ ‫המעביד‬ ‫מחובת‬ ‫בסעיף‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ,‫פיטורים‬14.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬ 2.2.5‫המע‬ ‫הפריש‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫העובד‬ ‫בגין‬1.33%‫כאמור‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫והסתיימה‬‫ה‬‫אצל‬ ‫עובד‬‫המ‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בפיצויי‬ ‫מזכות‬ ‫שאינן‬ ‫בנסיבות‬ ‫המע‬ ‫יוותר‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫ז‬ ‫כל‬ ‫על‬‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫כות‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫לצורך‬ ‫הופקדו‬ ‫אשר‬ ‫התשלומים‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫בשיעור‬1.33%‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫הפקדות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעובד‬ ‫וישחרר‬ ‫כאמור‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫לו‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ה‬‫עובד‬ ‫ס‬ ‫מכוח‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫עיף‬15‫או‬12‫לחוק‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬.‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ 10 .‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 • 7. -6- 2.2.5‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫הסתיימה‬‫ה‬‫לאחר‬ ‫או‬ ‫פיטורים‬ ‫בפיצויי‬ ‫המזכות‬ ‫בנסיבות‬ ‫עובד‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫פרישה‬ ‫בגיל‬ ‫לפנסיה‬ ‫בפרישה‬ ‫או‬ ‫בדין‬ ‫כהגדרתו‬ ‫פרישה‬ ‫לגיל‬ ‫הגיעו‬ :‫להלן‬ ‫האמור‬ ‫יחול‬ ,‫שאירים‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ‫בפנסיית‬ ‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בקרות‬ ‫או‬ ‫א‬.‫על‬ ‫המעביד‬ ‫הפריש‬‫שם‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.33% ‫המע‬ ‫יעביר‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫כספי‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לבעלות‬ ‫לעובד‬ ‫שנצברו‬ ‫הפיטורים‬‫ו‬; ‫ב‬.‫המע‬ ‫הפריש‬ ‫לא‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫עבור‬‫ה‬‫בשיעור‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫השלמת‬ ‫עובד‬1.33% ‫המע‬ ‫לו‬ ‫ישלם‬ ,‫עבודתו‬ ‫בתקופת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫של‬ ‫שיעור‬12%‫האחרון‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ש‬ ‫כל‬ ‫בגין‬,‫שנה‬ ‫של‬ ‫חלק‬ ‫בעד‬ ‫יחסי‬ ‫וחלק‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫משנות‬ ‫נה‬ .‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬ 2.2:‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫וה‬ ‫במידה‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬3‫בישראל‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫שנים‬‫למועד‬ ‫קשר‬ ‫(ללא‬ )‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫חתימת‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫עביר‬‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬3,‫בענף‬ ‫ותק‬ ‫שנות‬ ‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-11 ‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬ ‫הבא‬:1.5%‫ב‬‫גין‬‫מעבידו‬ ‫חלק‬-%1.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬ 2.2.1‫ה‬‫המבוטח‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫פקדות‬.‫הנ"ל‬ 2.3‫ק‬‫רן‬‫בישראל‬ ‫הבנייה‬ ‫ענף‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬ 2.3.1‫ה‬‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫יפריש‬ ‫מעביד‬0.2%‫של‬ ‫התעריפי‬ ‫משכרו‬ ‫לחודש‬‫ה‬‫לקרן‬ ‫עובד‬ ‫ע‬ ‫ופיתוח‬ ‫לעידוד‬.‫הבניה‬ ‫נף‬ 2.‫תנאים‬‫נ‬‫לווים‬ 2.1‫שנתית‬ ‫חופשה‬ 2.1.1‫ה‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫תינתן‬ ‫אשר‬ ‫שנתית‬ ‫לחופשה‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬ ‫כימי‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫בן‬ ‫בשבוע‬ ‫חופשה‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫חמישה‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫חופשה‬ ‫כימי‬ ‫ששה‬ ‫בן‬ ‫בשבוע‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫בישראל‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬ 10 11 ‫השנים‬ ‫בעד‬1-1 11 13 ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 14 15 ‫הרביעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 15 12 ‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 13 ‫והשביעית‬ ‫השישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 12 13 ‫השמינית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 13 15 ‫ואילך‬ ‫התשיעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫עובד‬55 14 12 ‫ואילך‬ ‫עשרה‬ ‫האחת‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ 11 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 • 8. -7- 2.1.1‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בארץ‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫לצורך‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬. 2.1.3‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫בלבד‬ ‫עבודה‬ ‫לימי‬ ‫מתייחסת‬ ‫לעיל‬ ‫הטבלה‬ .‫וחגים‬ ‫שבתות‬ ‫כוללת‬ ‫ואינה‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 2.1.4‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫לו‬ ‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬ ‫העובד‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫ית‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬.‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫רות‬‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬-‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫לנצל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬2‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫וסך‬ ‫לפחות‬________‫להעביר‬ ‫ימים‬‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬ /‫הבאה‬ ‫לשנה‬12 . ,‫כאמור‬ ‫הסכמה‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ 2.1.5‫עו‬‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ,‫לחופשה‬ ‫לצאת‬ ‫המבקש‬ ‫בד‬‫מאת‬ ‫לכך‬‫הממונים‬ ‫עליו‬.‫י‬ ‫מועדי‬‫צ‬‫בהתחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫לחופשה‬ ‫העובד‬ ‫יאת‬ ,‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫העבודה‬ ‫בצרכי‬‫העובד‬ ‫ובקשות‬ ‫בצרכי‬ ,‫האפשר‬ ‫במידת‬13 . 2.1.5‫ה‬‫מעסיק‬‫יוכל‬‫יד‬ ‫על‬ ‫שיקבע‬ ‫במועדים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ו‬‫חול‬ ‫ימי‬ ,‫חג‬ ‫ערב‬ ‫לרבות‬ , ‫המוע‬‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מרוכזת‬ ‫חופשה‬ ‫תהיה‬ ,‫גשר‬ ‫או‬ ‫ד‬ ‫חופשה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ע"ח‬ ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫יקוזז‬ ,‫מרוכזת‬ ‫לעובד‬ ‫תימסר‬ ‫מרוכזת‬14‫ימים‬‫מראש‬14 . 2.1‫מחלה‬ ‫דמי‬ 2.1.1‫וה‬ ‫במידה‬‫עובד‬‫עבד‬‫ביום‬ ‫בענף‬1.2.1004‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בביטוח‬ ‫ובוטח‬ ‫ימשי‬ ,‫וותיקה‬ ‫מחלה‬‫הוא‬ ‫ך‬‫שיעורי‬ ‫ובאותם‬ ‫ביטוחים‬ ‫באותם‬ ‫מבוטח‬ ‫להיות‬ ‫ה‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫הפרשה‬‫וא‬.‫כאמור‬ ‫בביטוחים‬ ‫להמשיך‬ ‫הקרן‬ ‫ונוהלי‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫זכאי‬ 2.1.1‫של‬ ‫מזכויותיו‬ ‫למעט‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫ה‬‫עובד‬,‫והוא‬ ‫במידה‬‫על‬ ‫זכאי‬ ‫צו‬ ‫כניסת‬ ‫ערב‬ ‫בענף‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוציים‬ ‫ההסכמים‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬‫בענף‬ ‫הרחבה‬ ‫הבניה‬‫לתוקף‬(‫ביום‬5.2.10).‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫בוטח‬ ‫ולא‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לביטוח‬ ‫ה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬‫מ‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫עובד‬‫המעסיק‬‫ל‬‫זכאי‬ ‫היה‬ ‫להן‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תקנות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫בקרן‬ ‫בוטח‬ ‫אילו‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫והוראות‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬ ‫כפי‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ 2.1.3‫וה‬ ‫במידה‬‫אינ‬ ‫עובד‬‫ו‬‫הז‬ ‫העובדים‬ ‫על‬ ‫נמנה‬,‫כנ"ל‬ ‫מחלה‬ ‫בקרן‬ ‫לביטוח‬ ‫כאים‬ ‫יהי‬‫ה‬‫זכאי‬‫הוא‬:‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לתשלום‬‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫תשל״ז‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬-1325;‫החל‬ ‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫לעבודה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מן‬-15‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫ולצבירה‬ ,‫בשנה‬151‫יום‬;‫וויתקו‬ ‫כי‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ולא‬ ‫בענף‬ ‫הנו‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫העובד‬ ‫של‬ 12 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 13 .‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 14 .‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
 • 9. -8- 2.3‫הבראה‬ ‫דמי‬ 2.3.1,‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫בעבודה‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫לאחר‬‫ז‬ ‫יהא‬‫כאי‬‫העובד‬,‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫השיפוצים‬ ‫ענף‬ ‫או‬ ‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫שצבר‬ ‫לוותק‬ ‫בהתאם‬ ‫ייקבעו‬ ‫אשר‬ .‫בישראל‬ 2.3.1‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫הינה‬ ‫הזכאות‬‫כ‬:‫להלן‬ ‫מפורט‬ 2.3.1‫בהתאם‬ ‫הינו‬ ‫ההבראה‬ ‫יום‬ ‫ערך‬‫ב‬ ‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫לערך‬‫העסקי‬ ‫מגזר‬‫כפי‬ , .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ 2.3.3‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬‫יהא‬‫יולי‬ ‫חודשים‬ ‫במשכורות‬-‫או‬ ,‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫ספטמבר‬ .‫מהם‬ ‫איזה‬ 2.4‫חגים‬ ‫חופשת‬ 2.4.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫חודשי‬ ‫שלושה‬,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫בישראל‬ ‫בענף‬ ‫עבודה‬ ‫ו‬‫יהיה‬ ,‫החג‬ ‫אחרי‬ ‫יום‬ ‫או‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫רשות‬ ‫ללא‬ ‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫נעדר‬ ‫לא‬‫זכאי‬ ,‫החג‬ ‫ביום‬ ‫בתשלום‬ ‫לחופשה‬,‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫בחירה‬ ‫ליום‬ ‫וכן‬ ‫כאמור‬ ‫בשנה‬‫(סה"כ‬10.)‫ימים‬ 2.4.1‫יהודיים‬ ‫חג‬ ‫ימי‬‫הם‬‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ :;‫הסוכות‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬ ;‫הכיפורים‬ ‫יום‬; ‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫שני‬;‫השבועות‬ ‫חג‬;‫העצמאות‬ ‫יום‬)‫העובד‬ ‫בדת‬ ‫תלוי‬ ‫(אינו‬. 2.4.3‫וה‬ ‫במידה‬‫עוב‬‫יקבל‬ ‫יהודי‬ ‫אינו‬ ‫ד‬‫הוא‬,‫לעיל‬ ‫התנאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫בתשלום‬ ‫חופשה‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ,‫היהודיים‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬ ‫דתו‬ ‫מצוות‬ ‫לפי‬ ‫החג‬ ‫בימי‬ ‫או‬ ‫בשנה‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫תשעה‬ ‫על‬ ‫בתשלום‬ ‫החופשה‬‫בתוספת‬.‫בחירה‬ ‫יום‬ 2.4.4‫השבועית‬ ‫המנוחה‬ ‫על‬ ‫הנופל‬ ‫חג‬ ‫יום‬ ‫בעבור‬ ‫תשלום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬. ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ,‫בנוסף‬‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שכר‬ ‫מקבל‬ ‫בגין‬‫חג‬ ‫דמי‬‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫לתשלום‬ ‫מעבר‬‫המשולם‬‫לו‬‫בימי‬ ‫עבד‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬ .‫החג‬ 2.5‫שמחה‬ ‫ימי‬ 2.5.1‫וה‬ ‫במידה‬‫המע‬ ‫אצל‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬ ,‫הוא‬‫שכר‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫עבודה‬:‫הבאים‬ ‫השמחה‬ ‫בימי‬ ‫היעדרות‬ ‫עבור‬ ‫א‬.‫־‬ ‫העובד/ת‬ ‫נישואי‬1‫ימים‬; ‫ימים‬ ‫ענפי‬ ‫ותק‬ 5‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ 1-1‫שנים‬ 2‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬3‫עד‬4‫שנים‬ 3‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-5‫עד‬10‫שנים‬ 10‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬11‫עד‬15‫שנים‬ 11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ־‬15‫עד‬13‫שנים‬ 11‫לשנה‬ ‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫מ‬-10‫ויותר‬ ‫שנים‬
 • 10. -9- .‫ב‬‫־‬ ‫ילד/ה‬ ‫הולדת‬1‫יום‬; .‫ג‬‫ילד/ה‬ ‫נישואי‬-1‫יום‬. 2.5‫י‬‫מ‬‫י‬‫אבל‬ 2.5.1‫וה‬ ‫במידה‬‫בענף‬ ‫לפחות‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬ ‫עובד‬‫ו‬‫י‬‫העבודה‬ ‫מן‬ ‫עדר‬ ‫בשל‬‫יהיה‬ ,‫אבלות‬ ‫מנהגי‬ ‫קיום‬‫הוא‬‫עפ״י‬ ‫באבל‬ ‫שבתו‬ ‫בתקופת‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫ובמידה‬ ,‫ישראל‬ ‫מנהגי‬‫יותר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫דתו‬ ‫מנהגי‬ ‫עפ״י‬ ‫אחרת‬ ‫דת‬ ‫בן‬ ‫והוא‬ ‫מש‬.‫ימים‬ ‫בעה‬ 2.2‫נסיעות‬ 2.2.1‫והמ‬ ‫במידה‬‫ע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫אינו‬‫העובד‬‫ו‬ ‫הסעה‬‫העובד‬‫לתחבורה‬ ‫נזקק‬ ‫יהיה‬ ,‫וחזרה‬ ‫העבודה‬ ‫למקום‬ ‫מביתו‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬‫העובד‬‫זכאי‬ ‫בהסכמים‬ ‫הקבועים‬ ‫ולסכומים‬ ‫לכללים‬ ‫בהתאם‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫הכל‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫התיאום‬ ‫לשכת‬ ‫בין‬ ‫הנחתמים‬ ‫הכלליים‬ ‫הקיבוציים‬‫כליים‬ ‫כפי‬ ,‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫בעניין‬ ‫החדשה‬ ‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫להסתדרות‬ .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכנו‬ 2.2.1‫נדרש‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מוסכם‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫למרות‬‫ה‬‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫עובד‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫המרוחק‬-40‫לרשותו‬ ‫יעמיד‬ ‫שהמעביד‬ ‫מבלי‬ ,‫מגוריו‬ ‫ממקום‬ ‫ק״מ‬ ‫בגובה‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ,‫הסעה‬150%‫מהתעריף‬ ‫עם‬ ‫שיסוכם‬ ‫כפי‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫כפי‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫קבלות‬ ‫כנגד‬ ,‫מראש‬ ‫מעבידו‬ 2.2.3‫לא‬ ‫שהעובד‬ ‫בכך‬ ‫מותנים‬ ‫הנסיעה‬ ‫דמי‬‫מהמעסיק‬ ‫רכב‬ ‫מקבל‬,‫החזר‬ ‫או‬ ‫רכב‬ ‫הוצאות‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסע‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ 2.2.4‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬ ‫מוזל‬ ‫נסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫ייקבעו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫כרטיס‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬ ‫מגורי‬ ‫ממקום‬ ‫מוזל‬ ‫חודשי‬ ‫מינוי‬ .‫כזה‬ ‫הנחה‬ ‫כרטיס‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הנחה‬ 2.2.5‫בתחבורה‬ ‫בפועל‬ ‫משתמש‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫כנגד‬ ‫לעובד‬ ‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ .‫וממנה‬ ‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫ציבורית‬ 2.2.5‫מ‬ ‫נעדר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫עבודתו‬ .‫היעדרותו‬ ‫תקופת‬ ‫בעד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ 2.2‫מג‬ ‫ובגדי‬ ‫ביגוד‬ ‫סט‬‫ן‬ 2.2.1‫ו‬ ‫במידה‬‫ה‬‫עובד‬‫הינו‬‫בו‬‫ו‬‫יהיה‬ ‫המעביד‬ ‫אצל‬ ‫ומעלה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫תק‬‫הוא‬‫זכאי‬ ,‫לקבל‬,‫מכנסיים‬ ,‫נעליים‬ ‫הכוללת‬ ‫טובה‬ ‫מאיכות‬ ‫ביגוד‬ ‫מערכת‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ,‫חולצה‬.‫מצחייה‬ ‫וכובע‬ 2.2.1‫כאשר‬ ,‫בנוסף‬‫עבודת‬‫ה‬‫וכד׳‬ ‫כובע‬ ,‫מגפיים‬ :‫כגון‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫מחייבת‬ ‫עובד‬,‫וזאת‬ ,‫בעבודה‬ ‫בטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬‫יעניק‬‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫על‬ ‫אלו‬ ‫מגן‬ ‫בגדי‬ ‫לעובד‬ .‫בלבד‬ ‫חשבונו‬ 2.3‫מילואים‬ ‫ימי‬
 • 11. -11- 2.3.1‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ , .‫שקיבל‬ 2.3.1‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫המעסיק‬. 2.3.3‫ה‬.‫כדין‬ ‫המחושב‬ ,‫שלו‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬ ‫בתקופת‬ ‫השכר‬ ‫למלוא‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ 2.3.4‫ל‬ ‫מילואים‬ ‫צו‬ ‫בהצגת‬ ‫מותנה‬ ‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בגין‬ ‫השכר‬ ‫תשלום‬‫מעסיק‬ .‫לעבודה‬ ‫שובו‬ ‫עם‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫טופס‬ ‫והמצאת‬ ‫קבלתו‬ ‫עם‬ ‫מייד‬ 2.3.5‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫את‬ ‫הלאומי‬ ‫מהביטוח‬ ‫יגבה‬‫שיתקבל‬ ‫והסכום‬ ‫היה‬ .‫המילואים‬ ‫כספי‬ ‫או‬ ‫העובד‬ ‫יקבל‬ ,‫לעובד‬ ‫ששולם‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מן‬ ‫ה‬.‫ממעבידו‬ ‫ההפרשים‬ ‫את‬ ‫עובד‬ 2.10‫אש״ל‬ 2.10.1‫וה‬ ‫במידה‬‫דרישת‬ ‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬ ‫עובד‬ ‫יקבל‬ ‫המעביד‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫סיק‬‫או‬ ‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ .‫תמורתם‬ 2.10.1‫ארוחות‬ ‫תמורת‬ ,‫הכלכלה‬ ‫קצובת‬ ‫לשיעורי‬ ‫בהתאם‬ ‫יהיה‬ ‫הנ״ל‬ ‫התשלום‬ ‫גובה‬ ‫שמעודכנים‬ ‫וכפי‬ ‫בתקש״יר‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ,‫ולילה‬ ‫ערב‬ ,‫צהריים‬ ,‫בוקר‬ .‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫והסכמי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ע״י‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫ומפורסמים‬ 2.10.3,‫בנוסף‬‫והעובד‬ ‫במידה‬‫עקב‬ ‫שלו‬ ‫הרגיל‬ ‫הלינה‬ ‫למקום‬ ‫מחוץ‬ ‫ללון‬ ‫יידרש‬ ‫המע‬ ‫דרישת‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫יקבל‬‫הוא‬‫המע‬ ‫מן‬‫ס‬‫י‬‫ק‬.‫תמורתו‬ ‫או‬ ‫מתאים‬ ‫לינה‬ ‫מקום‬ 2.10.4‫המע‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫בגין‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫יאשר‬ ,‫לעובד‬ ‫הלינה‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫יקבע‬ ‫ההוצאה‬ ‫בהשבת‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫בתשלומה‬ ‫ויישא‬ ,‫הלינה‬ .‫קבלות‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬ 2.11‫לחג‬ ‫שי‬ 2.11.1‫י‬ ,‫ובפסח‬ ‫השנה‬ ‫בראש‬ ,‫בשנה‬ ‫פעמיים‬‫קבל‬‫הע‬‫ו‬.‫לחג‬ ‫שי‬ ‫בד‬ 2.11‫רכב‬15 : 2.11.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫עמיד‬ :‫(להלן‬"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,) 2.11.1‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬. 2.11.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫העובד‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ 2.11.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬ .‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ 15 ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫הבנייה‬ ‫בעף‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬
 • 12. -11- 2.11.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬ .‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬ 2.11.5‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬ ‫התעבורה‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬ ‫ברכב‬16 . 2.11.2‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬ ‫העובד‬ ‫במקום‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬ ‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 2.11.2‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬ ‫העובד‬‫ו‬, ‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , .‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫או‬ 2.11‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬17 : 2.11.1‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחו‬.‫דש‬ 2.11.1‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬, ‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫העובד‬ ‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬ .‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ 2.11.3‫שה‬ ‫מאחר‬‫עובד‬‫מקבל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫ברכב‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות‬ .‫בנוסף‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ 2.13‫נייד‬ ‫טלפון‬18 : 2.13.1‫ה‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫מעסיק‬‫כום‬‫התשלום‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬ ‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬ ‫והעובד‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫ו/או‬‫מ‬.‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 2.13.1‫מוסכם‬‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬ ‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫העובד‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ , 3.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬: 3.1‫פיטורי‬‫ה‬.‫לב‬ ‫בשרירות‬ ‫ולא‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫יעשו‬ ‫עובד‬‫פיטורי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫תתקבל‬ ‫בטרם‬‫ה‬‫עובד‬ ‫העובד‬ .‫מסודר‬ ‫שימוע‬ ‫יתקיים‬‫י‬‫י‬ ‫שלושה‬ ,‫לפיטורים‬ ‫הטעמים‬ ‫את‬ ‫קבל‬‫לפני‬ ‫לפחות‬ ‫מים‬ .‫השימוע‬‫אם‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫העובדים‬ ‫לוועד‬ ‫במקביל‬ ‫תישלח‬ ‫השימוע‬ ‫מהודעת‬ ‫העתק‬ .‫קיים‬.‫השימוע‬ ‫הליך‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫תתקבל‬ ‫הפיטורים‬ ‫החלטת‬ 16 .‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬ 17 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬.‫זו‬ ‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ 18 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬‫זכות‬ ‫להעניק‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫אין‬.‫זו‬
 • 13. -12- 3.1,‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בכתב‬‫פי‬ ‫על‬ ‫דין‬19 /‫בת‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬‫ימים‬20 . 3.3‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ , ‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬ ‫כל‬ :‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬ 3.3.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 3.3.1‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫העובד‬ ‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫ובעסק‬‫י‬‫המעס‬.‫יק‬ 3.3.3‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬ ‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬ 3.3.4‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬. 3.3.5.‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫שנבצר‬ ‫באופן‬ ‫נשלל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫רישיונו‬ ‫אם‬ 3.4‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬"‫התשכ‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬‫ג‬-1353, ‫את‬ ‫לפטר‬‫העובד‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬ .‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ 10.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬ 19 ‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-1001:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬ ‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬ :‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫במה‬‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫לך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 20 ‫פ‬ ‫(על‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬‫כן‬ .)‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫דין‬ ‫י‬ .‫הדדית‬ ‫תהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫הארכת‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬
 • 14. -13- 10.12‫להעביר‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫את‬‫תפקידו‬ ‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫ו‬ .‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ 10.12‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫למעסיק‬ ‫העובד‬‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלי‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ .‫וסביר‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 10.13‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,5‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫יי‬ ‫ואם‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫דרש‬‫המעסיק‬‫הוא‬ , ‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬ .‫העובד‬ 10.10‫העובד‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫ל‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬‫רבות‬ ‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬ ‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬. 10.11‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העובד‬ ‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫העובד‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬ .‫פעילות‬ 11.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬ 11.12‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫עבודה‬ ‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫לציוד‬‫ולרכוש‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬‫בגין‬ ‫ו/או‬ ‫אובדן‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬ 11.12‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לק‬ ‫זכאי‬‫זז‬‫/לנכות‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬ .‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫העובד‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬ 11.‫עובדים‬ ‫ארגון‬21 : 11.12‫הינו‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬. 13.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬: 13.12,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫הניתנת‬ ‫הטבה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫אחר‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,. ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ :‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לעובד‬‫מס‬ ‫גילום‬22 . 21 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 • 15. -14- 14.:‫שונות‬ 14.12,‫מוסכם‬ .‫בענף‬ ‫העובד‬ ‫לוותק‬ ‫הכוונה‬ ,‫בותק‬ ‫התלויות‬ ‫זכויות‬ ‫זה‬ ‫בצו‬ ‫מפורטות‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫שירות‬ ‫לרבות‬ ‫חובה‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בצה״ל‬ ‫ששירת‬ ‫עובד‬ ‫כי‬‫וויתקו‬ ‫מלכתחילה‬ ‫ייחשב‬ ,‫לאומי‬ ‫השכר‬ ‫תשלום‬ ‫גובה‬ ‫לעניין‬ ‫למעט‬ ,‫ועניין‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫הענפי‬ ‫מוויתקו‬ ‫כחלק‬ ,‫הנ״ל‬ ‫בשירות‬ .‫הפיטורים‬ ‫ופיצויי‬ 14.12‫פלשטינאי‬ ‫מהגר‬ ‫הינו‬ ‫והעובד‬ ‫היה‬‫לעניי‬ ‫בדין‬ ‫שנקבע‬ ‫המינימאלי‬ ‫ההפקדות‬ ‫שיעור‬ ,‫ן‬‫מהגרי‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫וכפי‬ ‫עבודה‬‫לפנס‬ ‫ההפקדות‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫יבוא‬‫ולקרן‬ ‫לפיצויים‬ ,‫יה‬ ‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המתחייבות‬ ‫השתלמות‬‫הבניין‬ ‫בענף‬ ‫ההרחבה‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ‫והכול‬ , 14.13‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬ ‫העובד‬‫ואין‬ ‫תוק‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫ף‬‫ו‬. 14.10,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫מכוח‬ ‫לעובד‬ ‫המוקנית‬ ,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ‫אחרת‬‫עליה‬‫העובד‬ ‫יחתום‬. 14.11‫בד‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫ואר‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬ ‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬ 14.11‫הפרת‬ .‫וסודיים‬ ‫אישיים‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫כאמור‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תנאי‬‫עובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ .‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫משמעת‬ ‫כהפרת‬ ‫תחשב‬ 14.13‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬ ‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬‫החתום‬ ‫על‬ _______________________________ ‫העובד‬‫ה‬‫מעסיק‬ 22 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬