הסכם העסקה לעובד הייטק

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬
‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬
:‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬
‫כתובת‬-
‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬
:‫לבין‬‫ת.ז‬
‫כתובת‬-
:‫(להלן‬"‫העובד‬")‫שני‬ ‫מצד‬
‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫לעובד‬ ‫זקוק‬‫בתפקיד‬‫של‬;
‫והואיל‬‫המקצוע‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬ ‫והעובד‬‫למלא‬ ‫י‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬
;‫ביותר‬ ‫הטוב‬
‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬
‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬:
1.:‫כללי‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬
-1-
1.‫תקופת‬‫ההסכם‬:
1.2‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1
‫הראשונה‬ ‫לחלופה‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
1.2,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫לימודי‬ ‫או‬ ‫בקורס‬ ‫משתתף‬ ‫שהעובד‬ ‫מאחר‬,‫המעסיק‬ ‫במימון‬ ‫ם‬‫מקבל‬ ‫או‬
‫תקופה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ,‫למעסיק‬ ‫בעלויות‬ ‫הכרוכה‬ ‫מיוחדת‬ ‫הכשרה‬
‫בת‬‫כ‬ ‫המצורף‬ ‫ההתחייבות‬ ‫לכתב‬ ‫בהתאם‬ ,‫לפחות‬ ‫חודשים‬‫נספח‬'‫א‬‫זה‬ ‫להסכם‬
.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והינו‬
3.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬:
3.2‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬-_____________‫ב‬‫תפקיד‬____________‫ה‬ ,‫על‬ ‫אחריות‬ ‫כולל‬
:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬
3.2.1______________________________________.
3.2.1.
3.2.3.
3.2‫יבצע‬ ‫העובד‬‫כל‬‫מטלות‬‫תפקידים‬ ‫ו/או‬‫נוספ‬‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫ים‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬
‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,‫נמצא‬‫ים‬‫וכישוריו‬ ‫מיומנותו‬ ‫בתחום‬/‫כאמור‬ ‫לתפקידו‬ ‫קשורים‬2
.
4.:‫העובד‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬
5.;‫כי‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬
5.2‫הוא‬‫תפקי‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫דו‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬
‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬
,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫בטופס‬ ‫מילא‬101‫ו/או‬‫מסר‬
‫לעבודתו‬ ‫קבלתו‬ ‫ובעת‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬,‫המפורטים‬ ‫הפרטים‬ ‫לרבות‬‫ב‬‫נספח‬'‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬3
,
‫הי‬‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫נם‬.‫סעיף‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ ‫העובד‬
.‫זה‬
5.2‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬
‫כ‬ ‫המצורפת‬ ‫בריאות‬ ‫להצהרת‬ ‫בהתאם‬ ,‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬‫נספח‬'‫ג‬
‫שהמע‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫זה‬ ‫להסכם‬‫בדיקת‬ ‫לשם‬ ‫רפואיות‬ ‫לבדיקות‬ ‫עת‬ ‫מעת‬ ‫יעמידו‬ ‫סיק‬
‫של‬ ‫קיומן‬‫ה‬‫כאמור‬ ‫מגבלות‬4
;
1
‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
.‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬
2
‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬-‫על‬ ‫נוספים‬ ‫ותפקידים‬ ‫מטלות‬ ‫הטלת‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מצמצמת‬
.‫העובד‬
3
.‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫הוא‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫זה‬ ‫נספח‬ ‫הוספת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬
4
.‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫אליו‬ ‫שצורפה‬ ‫הרפואית‬ ‫ההצהרה‬ ‫ו/או‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬
-2-
5.10‫שנדרש‬ ‫וככל‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫תפקידו‬ ‫למילוי‬ ‫רישיון‬‫מתחייב‬ ‫הוא‬,‫כזה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬
‫ו‬,‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬‫כפי‬ ,‫מכוחו‬ ‫יוצאו‬ ‫ו/או‬ ‫שהוצאו‬ ‫והצווים‬ ‫התקנות‬ ‫לרבות‬
‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫ה‬‫רישיון‬‫כאמור‬‫ומהותי‬ ‫בסיסי‬ ‫תנאי‬ ‫הינו‬‫של‬ ‫לקיומו‬
‫זה‬ ‫הסכם‬5
.
5.11‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬
‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬
‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬
‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬
‫לעובד‬ ‫יתנכל‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬
;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬
5.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫המעסיק‬
‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬6
.
5.13‫לא‬ ‫וכן‬ ‫עבודתו‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬
‫יתחרה‬7
‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬'‫ד‬‫שהינו‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬
‫בלתי‬ ‫חלק‬.‫ממנו‬ ‫נפרד‬
5.14‫ה‬ ‫בכתבי‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬‫ה‬‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ‫תחייבות‬‫נ‬‫ספח‬'‫ה‬‫להסכם‬
‫זה‬‫כחלק‬‫בלתי‬‫המעסיק‬ ‫במחשבי‬ ‫לשימוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫וזאת‬ ,‫ממנו‬ ‫נפרד‬,‫ל‬‫לתיבות‬ ‫חדירה‬
‫מייל‬‫המע‬ ‫ציוד‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫וכן‬‫ורכושו‬ ‫סיק‬8
.
6.,‫משרה‬ ‫היקף‬‫שעות‬‫וימי‬:‫העבודה‬
6.2‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬,‫בימים‬‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,
‫משעה‬‫השעה‬ ‫ועד‬________‫ו‬ ,-‫כל‬ ‫שעות‬‫יום‬‫/שבוע‬9
.‫יעבוד‬ '‫ו‬ ‫ביום‬
‫השעות‬ ‫בטווח‬ ‫העובד‬10
,______.‫שעות‬‫ביום‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬
5
‫מ‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ותפקידו‬ ‫במידה‬.‫הסעיף‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רישיון‬ ‫חייב‬
6
‫תוכלו‬ ‫בנהלים‬ .)‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫ההתחייבות‬ ‫לכתבי‬ ‫חופפים‬ ‫ממנו‬ ‫(חלקים‬ ‫נהלים‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬
,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫נוכחות‬ ,‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫דיווחי‬ ,‫בעבודה‬ ‫משמעת‬ ‫ואמצעי‬ ‫משמעת‬ ‫לעניין‬ ‫חשובות‬ ‫התייחסויות‬ ‫למצוא‬
‫ה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫איסור‬‫כמו‬ ‫להסכם‬ ‫הנהלים‬ ‫את‬ ‫לצרף‬ ‫ניתן‬ .‫ועוד‬ ‫פוליגרף‬ ‫לבדיקת‬ ‫עובד‬ ‫העמדת‬ ,‫עבודה‬
‫לוותר‬ ‫או‬ ,‫ההסכם‬ ‫בגוף‬ ‫שם‬ ‫המצויים‬ ‫סעיפים‬ ‫לשלב‬ ‫או‬ ,‫רלבנטיים‬ ‫בלתי‬ ‫סעיפים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק/לשנות‬ ‫או‬ ,‫שהם‬
‫אי‬ ‫בדבר‬ ‫הנהלים‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫לעובד‬ ‫שיוצגו‬ ‫בתנאי‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ,‫מהם‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫להסכם‬ ‫הנהלים‬ ‫צירוף‬ ‫על‬‫הטרדה‬ ‫סור‬
.‫העבודה‬ ‫לסדרי‬ ‫ביותר‬ ‫החיוניים‬ ‫אחרים‬ ‫ועניינים‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬
7
‫אי‬ ‫תנייות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬-‫בדבר‬ ‫בתניה‬ ‫ולהסתפק‬ ‫תחרות‬
‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫בלבד‬ ‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫חריגים‬ ‫במקרים‬-
‫או‬ ,‫המתחרה‬ ‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬ ‫שהעובד‬ ‫העובד‬ ‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬
‫אי‬ ‫לשמירת‬ ‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬ ‫שהעובד‬ ‫במקרה‬-
.‫תחרות‬
8
‫כתבי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חלקו‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫או‬ ,‫רלבנטיים‬ ‫אינם‬ ‫אם‬ ,‫חלקם‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫אליו‬ ‫המצורפים‬ ‫ההתחייבות‬
.‫כאמור‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ‫הרחב‬ ‫הנוהל‬ ‫הפעלת‬ ‫דרך‬ ‫אלו‬ ‫התחייבויות‬ ‫לאמץ‬ ‫ניתן‬ .‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבלים‬
9
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
10
.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
-3-
‫תוספ‬‫ו‬‫ת‬‫אפשרי‬‫ו‬‫ת‬
6.2‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬
‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬
‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬‫ע‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫ל‬
7.‫נוספות‬ ‫ושעות‬ ‫שכר‬:
7.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫העובד‬ ‫בל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬₪___________‫ברוטו‬‫לכל‬
._____________
7.1‫השכר‬‫השכר‬ ‫ותוספות‬‫י‬‫שול‬‫מו‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-2.‫לחודש‬
7.3‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬11
.
7.5‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬‫שעות‬
‫נוספות‬‫גלובאליות‬‫ב‬‫של‬ ‫שיעור‬115%‫ובסך‬‫של‬₪‫עבור‬ ‫לחודש‬‫נוספת‬ ‫שעות‬
‫גלובאליות‬‫של‬ ‫בשיעור‬150%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,
‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬
‫נו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬‫כלשהן‬ ‫ספות‬12
‫וכי‬‫וערכאה‬ ‫במידה‬
‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬
‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬
‫שיפסק‬ ‫הסכום‬.
7.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬‫ה‬ ‫זכויותיו‬,‫העובד‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫סוציאליות‬
‫לרבות‬‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬,‫הפרשות‬‫המעסיק‬‫שונות‬ ‫לקרנות‬ ‫ו/או‬ ‫לקופות‬‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ,
‫ו/או‬ ‫מוקדמת‬‫דמי‬‫חופשה‬‫שנתית‬,‫השכר‬ ‫רק‬ ‫בחשבון‬ ‫יילקח‬.‫אחר‬ ‫תשלום‬ ‫ולא‬
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬‫לסעיף‬
‫לפני‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ם‬,‫הדין‬ ‫משורת‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬‫כ‬ ‫יחשב‬‫חלק‬
‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬‫סוציאליות‬13
.
11
‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬‫שתוספות‬
.‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬
12
‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬
‫בפוע‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬.‫ל‬
‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬
‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬150%‫העובד‬ ‫היינו‬ ,
‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬-1‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬150%.
13
‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫לפיה‬ ‫בחוק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
.‫סוציאליות‬
-4-
2.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬:
2.2:‫שנתית‬ ‫חופשה‬
2.2.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לחופשה‬14
/‫ל‬-‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬
)‫ושבת‬ ‫שישי‬15
.
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
2.2.1‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬ ‫העובד‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬
‫ינצ‬‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ל‬
.‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
‫זה‬ ‫לסעיף‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫לנצל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬7‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬
‫ו‬‫של‬ ‫סך‬________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬16
‫מובהר‬ .
‫כי‬ ,‫בזאת‬‫המ‬‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬‫בהתאם‬ ,
.‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬
2.2.3‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ,‫לחופשה‬ ‫לצאת‬ ‫המבקש‬ ‫עובד‬‫מאת‬ ‫לכך‬‫הממונים‬
‫עליו‬.‫י‬ ‫מועדי‬‫צ‬‫בהתחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫לחופשה‬ ‫העובד‬ ‫יאת‬
‫בצרכי‬ ,‫האפשר‬ ‫במידת‬ ,‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫העבודה‬ ‫בצרכי‬‫העובד‬ ‫ובקשות‬17
.
2.2.4‫ה‬‫מעסיק‬‫יוכל‬‫יד‬ ‫על‬ ‫שיקבע‬ ‫במועדים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ו‬‫חול‬ ‫ימי‬ ,‫חג‬ ‫ערב‬ ‫לרבות‬ ,
‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מרוכזת‬ ‫חופשה‬ ‫תהיה‬ ,‫גשר‬ ‫או‬ ‫המועד‬
‫חופשה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ע"ח‬ ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫יקוזז‬ ,‫מרוכזת‬
‫לעובד‬ ‫תימסר‬ ‫מרוכזת‬14‫ימים‬‫מראש‬18
.
2.2:‫הבראה‬ ‫דמי‬
14
‫התשי"א‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חוק‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬-1251‫העובד‬ .‫העובד‬ ‫על‬ ‫שחלים‬ ‫וככל‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ,
‫אזי‬ ,‫בלבד‬ ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חוק‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ .‫אלו‬ ‫מקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫לזכות‬ ‫זכאי‬‫החופשה‬ ‫אורך‬,‫(ברוטו‬
)‫שבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬‫שנת‬ ‫לכל‬-:‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫מעביד‬ ‫אצל‬ ‫עבודה‬(1‫מ‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫בעד‬ )-4‫השנים‬
‫הראשונות‬-14;‫יום‬(1‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-16;‫יום‬(3‫השנה‬ ‫בעד‬ )‫הששית‬-12;‫יום‬(4‫השביעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-11
;‫יום‬(5‫ואילך‬ ‫השמינית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-‫שנת‬ ‫לכל‬ ‫נוסף‬ ‫יום‬‫של‬ ‫לחופשה‬ ‫עד‬ ‫עבודה‬12.‫יום‬
15
‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-‫היינ‬.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫ו‬
16
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
17
.‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
18
.‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
-5-
2.2.1‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬19
.
2.10:‫מחלה‬ ‫דמי‬
2.10.1‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫העובד‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬20
.
2.10.1‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬21
/‫הראשו‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ן‬
‫להיעדרות‬22
.
2.10.3.‫הישיר‬ ‫הממונה‬ ‫דעת‬ ‫להנחת‬ ,‫רפואיים‬ ‫אישורים‬ ‫בהצגת‬ ‫מותנה‬ ‫התשלום‬
2.11:‫נסיעה‬ ‫דמי‬
2.11.1‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫שהוציא‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫דין‬‫החל‬23
.
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
2.11.1‫מותנ‬ ‫הנסיעה‬ ‫דמי‬‫ים‬‫בכך‬‫ש‬‫לא‬ ‫העובד‬‫מהמעסיק‬ ‫רכב‬ ‫מקבל‬,‫החזר‬ ‫או‬
‫ה‬‫רכב‬ ‫וצאות‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסע‬ ‫שאינו‬ ‫או‬
2.11.3‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬ ‫מוזל‬ ‫נסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫ייקבעו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬
‫כרטיס‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬ ‫מגורי‬ ‫ממקום‬ ‫מוזל‬ ‫חודשי‬ ‫מינוי‬
.‫כזה‬ ‫הנחה‬ ‫כרטיס‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הנחה‬
2.11.4‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫כנגד‬ ‫לעובד‬ ‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬‫בתחבורה‬ ‫בפועל‬ ‫משתמש‬
.‫וממנה‬ ‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫ציבורית‬
19
‫בהעדר‬ .‫המעביד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬‫יחול‬ ,‫האחרונים‬ ‫המשפטיים‬ ‫המקורות‬ ‫של‬ ‫תחולה‬
‫מחושבים‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ .‫זה‬ ‫לתשלום‬ ‫מינימום‬ ‫תנאי‬ ‫הקובע‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫בעניין‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬
‫שנה‬ :‫שלו‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫להם‬ ‫זכאי‬ ‫שהעובד‬ ‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫מתעדכן‬ ,‫שגובהו‬ ,‫הבראה‬ ‫ליום‬ ‫תעריף‬ ‫לפי‬
‫ראשונה‬–5;‫הבראה‬ ‫ימי‬‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬–6‫עשירית‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫רביעית‬ ‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬–7‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬
‫עשרה‬ ‫חמש‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫עשרה‬ ‫אחת‬–2‫עשרה‬ ‫תשע‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫עשרה‬ ‫שש‬ ‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬–2‫משנה‬ ‫החל‬ ;‫ימים‬10–10
.‫הבראה‬ ‫ימי‬
20
‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1276‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ ,
‫ה‬‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬ ‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ .‫מעסיק‬
‫של‬ ‫צבירה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫קיימת‬1.5‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬20‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬
‫צביר‬ ‫זכות‬ ‫יש‬ ‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬‫של‬ ‫ה‬1.5‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬
.‫צבירה‬ ‫תקרת‬
21
‫הש‬ ‫היום‬ ‫עבור‬ ;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬‫ני‬
‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬
.‫מקורות‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬ ‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ,‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ .‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬
22
‫שייתן‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬
‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬
23
‫צו‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫האחרונים‬ ‫המקורות‬ ‫בהעדר‬ .‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬
‫מעת‬ ‫והמתעדכנת‬ ‫בצו‬ ‫הקבועה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ,‫נסיעה‬ ‫לדמי‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ ‫לפיו‬ , ‫נסיעות‬ ‫דמי‬ ‫בנושא‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬
.‫לעת‬
-6-
2.11.5‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫ה‬‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫מעבודתו‬ ‫נעדר‬ ‫עובד‬
.‫היעדרותו‬ ‫תקופת‬ ‫בעד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬
2.7‫פנסיה‬24
:
2.7.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫העובד‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬
,‫העובד‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬
‫ופיצויים‬.
2.7.1‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫תקנות‬
‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬
.‫הרלבנטיות‬
2.7.3‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬
‫הבאים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬______________25
.
2.7.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫מ‬ ‫החל‬_______26
‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,
,‫לעיל‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬27
‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬
‫הבא‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%‫בגין‬
.‫עובד‬ ‫תגמולי‬
‫או‬
24
‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬.‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬
25
‫יש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשכר‬ )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬
‫לפנסיה‬ ‫הקובע‬ ‫לשכר‬ ‫התאמה‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ,‫בנוסף‬ .‫החסר‬ ‫את‬ ‫להשלים‬
.‫מוגדר‬ ‫אם‬ ,‫שם‬ ‫המוגדר‬
26
‫י‬‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫ש‬
‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לב‬
,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫המגיע‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫להפקדות‬ ‫זכאי‬
‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬
27
.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
-7-
‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬:
‫החל‬‫מ‬-_______28
‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,
,‫לעיל‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מנהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬29
,‫כאשר‬‫שיעור‬
‫יהיה‬ ‫התשלומים‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;_____‫בגין‬
‫מעביד‬ ‫תגמולי‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬‫המעביד‬‫/עובד‬30
;
‫ו‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
‫ת‬‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫וספת‬..7.831
‫הצדדים‬‫מ‬‫סכי‬‫מים‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬‫ל‬‫קרן‬
‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬
‫ביחס‬ ‫לעובד‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬
‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1263‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬
‫יחול‬ ‫הצדדים‬‫ו‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4652‫התשנ"ח‬ ,-4324,
,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ו‬'‫זה‬ ‫להסכם‬
‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬
‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬
‫פיטור‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫ים‬
‫סעיפים‬16‫או‬17‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬
-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
‫או‬
2.7‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫פנסיה‬32
:
28
‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬
‫להו‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫ראות‬
‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫להפקדות‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫המגיע‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫מוסדר‬
‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬
29
‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬.‫הביטוח‬
30
‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ,‫שלהלן‬ ‫לסעיף‬ ‫התוספת‬ ‫שתחול‬ ‫כדי‬ .‫המיותר‬ ‫מחק‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1263‫על‬ ,
.‫זה‬ ‫ביטוח‬ ‫לממן‬ ‫המעביד‬
31
‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬
‫הית‬ .‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬ ‫הכללי‬ ‫באישור‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בתוספת‬ ‫בשימוש‬ ‫רון‬
‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬,
,‫מנגד‬ ‫אך‬ .‫שליליות‬ ‫הינן‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ .‫פיצויים‬ ‫של‬ ‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬
‫המעבי‬.‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ ‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫ד‬‫במידה‬
‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫וחל‬‫סעיף‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדירים‬14‫אותן‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬
.‫הוראות‬
-8-
2.7.1‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫יבוטח‬ ‫העובד‬‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬
‫מיום‬ ‫במשק‬ ‫מקיף‬30.11.07‫זה‬ ‫בסעיף‬ ,‫(להלן‬–"‫ההרחבה‬ ‫צו‬.)"
2.7.1‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫מיד‬
‫בתום‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫המתנה‬ ‫"תקופת‬.)"‫התקבל‬ ‫אם‬
‫ה‬‫פנסיונ‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫י‬‫הוא‬‫לביצוע‬ ‫זכאי‬
‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬3‫חודשי‬
‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬
‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬.
2.7.3‫תוך‬60‫י‬‫מים‬‫רשאי‬ ‫העסקתו‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬‫העובד‬,‫בכתב‬ ,‫למעסיק‬ ‫להודיע‬
,‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ,‫זכאותו‬ ‫ממועד‬ ‫החל‬ ‫מבוטח‬ ‫להיות‬ ‫מבקש‬ ‫הנו‬ ‫בה‬ ‫הקופה‬ ‫על‬
,‫ונכות‬ ‫מוות‬ ‫למקרה‬ ‫כיסויים‬ ‫גם‬ ‫שתכלול‬ ‫ובלבד‬ ,‫לקצבה‬ ‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫לרבות‬
.‫אחרת‬ ‫בקופה‬ ‫או‬ ‫קופה‬ ‫באותה‬
2.7.4‫העובד‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫יבטח‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הודעה‬ ‫העובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תינתן‬ ‫ולא‬ ‫היה‬
‫זכאותו‬ ‫ממועד‬,‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬33
‫וזאת‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬
.‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫העובד‬ ‫מזכות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬
2.7.5,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬
:‫כדלקמן‬-
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬34
2.7.6‫בחוק‬ ‫כשמעם‬ ‫ורכיביו‬ ‫העובד‬ ‫שכר‬ ‫מתוך‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬
‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בגובה‬ ‫לתקרה‬ ‫בכפוף‬ ‫אך‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫ובתקנות‬
.‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫כפי‬
2.7.7‫כן‬,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫כי‬
‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬14,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬‫התשכ"ג‬-1263,‫בגין‬
.‫בלבד‬ ‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫הרכיבים‬ ,‫השכר‬
2.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬
32
‫צו‬‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬‫לו‬ ‫שאין‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫לחול‬ ‫נועד‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫הסדר‬‫בהסכם‬ ‫לעובד‬ ‫לתת‬ ‫מעוניין‬ ‫ואינו‬
‫כאמור‬ ‫בצו‬ ‫הקבועים‬ ‫לאלו‬ ‫מעבר‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫תנאים‬ ‫העבודה‬‫בענפי‬ ‫הוא‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫המעשית‬ ‫המשמעות‬ ‫עיקר‬ .
‫ובעלי‬ ‫רופאים‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ,‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫במשרדי‬ ‫עובדים‬ ‫כגון‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ,‫עצמאיים‬ ‫מעסיקים‬ ‫אצל‬ ‫השירותים‬
‫מקצוע‬‫חופשיי‬‫ם‬‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫עם‬ ‫מאורגנות‬ ‫שאינן‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫או‬ ‫קמעונאים‬ ‫אצל‬ ‫וכן‬ ‫באלה‬ ‫כיוצא‬.‫ועוד‬
33
.‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬
34
.‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫חלים‬ ‫ממילא‬ ,‫הסעיפים‬ ‫להוסיף‬ ‫חובה‬ ‫אין‬
‫החל‬
.... ‫מיום‬
‫ואילך‬
‫הפרשת‬
‫מעביד‬
‫הפרשות‬
‫עובד‬
‫הפרשות‬
‫המעביד‬
‫לפיצויים‬
1.1.10135%5%5%
1.1.10146%5.5%6%
-9-
2.2‫בונוס‬35
:
2.2.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫י‬‫ה‬ ‫שקול‬‫מעסיק‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברווחי‬‫ותו‬‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫י‬‫חליט‬
‫על‬‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬‫ו‬‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬ ,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬ ‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫באם‬ ,
‫גובהו‬.‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬ ,‫לעובד‬ ‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ ,
‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬
‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫הבונוס‬ ‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫את‬ ‫ומחייבת‬ ‫סופית‬ ‫תהא‬
‫הצדדים‬‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬‫ו‬‫בחשבונות‬ ‫לעיין‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬
‫גובה‬ ‫לקביעת‬ ‫בקשר‬ ‫המעסיק‬‫הבונוס‬.
‫או‬
2.2.1‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬ ‫שהעובד‬ ‫בתנאי‬36
‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬
:‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬
37
.
2.2.1‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬
2.2‫השתלמות‬ ‫קרן‬38
:
2.2.1‫מ‬ ‫החל‬_______‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-39
,
‫כאשר‬‫י‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫היה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬
‫ו‬-%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬
2.2.1‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬-______40
‫ו‬‫לגובה‬ ‫עד‬‫הסכום‬ ‫תקרת‬
‫כ‬ ‫המוכרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הנמוך‬ ,
‫השניים‬ ‫מבין‬.
2.10‫רכב‬41
:
2.10.1‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬(‫רכב‬‫לי‬‫ס‬‫י‬‫נ‬‫א‬ ‫ג‬‫ו‬‫חברה‬)
‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬:‫(להלן‬"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,)
2.10.1‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬.
35
.‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
36
.‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬
37
‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬
.‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬
38
‫לשיקול‬ ‫נתונה‬ ‫זו‬ ‫זכות‬ ‫הענקת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬
‫הפקדות‬ ‫לבצע‬ ‫אותו‬ ‫המחייבים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫המעביד‬ ‫דעת‬
.‫מקורות‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫ההתאמות‬ ‫ולבצע‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ ‫כאמור‬
39
‫ק‬.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫יימת‬
40
‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ,‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬
.‫בלבד‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫יש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫זאת‬ ‫קובעים‬ ,‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫המעביד‬ ‫על‬ ‫החלים‬
41
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
-11-
2.10.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬
.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫העובד‬
2.10.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכ‬‫ל‬
‫הרכב‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬
.‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬
2.10.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬
.‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬
2.10.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬
‫התעבור‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬ ‫ה‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬
‫ברכב‬42
.
2.10.7‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬
‫העובד‬ ‫במקום‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬
‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
2.10.2‫בי‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬ ‫העובד‬‫תפקיד‬ ‫צוע‬‫ו‬,
‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
.‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬
2.10.2‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורף‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫יחול‬ ‫ברכב‬ ‫השימוש‬ ‫על‬‫נספח‬‫ז‬'.
‫הסכם‬ ‫הוראות‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬
‫כתב‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫להוראות‬ ‫זה‬‫ההתחייבות‬43
.
‫או‬
2.6‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬44
:
2.6.1‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬
2.6.1‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬,
‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫העובד‬ ‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬
‫בר‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬.‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫כב‬
2.6.3‫שה‬ ‫מאחר‬‫עובד‬‫מקבל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫ברכב‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות‬
.‫בנוסף‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬
2.7‫חניה‬45
:
42
.‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬
43
‫הע‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ישנם‬ ‫בהסכם‬ .‫מצ"ב‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬.‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההוראות‬ ‫של‬ ‫יקרים‬
.‫ההסכם‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וכוללות‬ ‫מפורטות‬ ‫הינן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫ההוראות‬
44
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
-11-
2.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬ ‫העובד‬ ‫עבור‬ ‫סדיר‬‫על‬ ,‫המעסיק‬
‫חשבונו‬.
2.2‫נייד‬ ‫טלפון‬46
:
2.2.1‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫כום‬‫התשלום‬
‫שישול‬ ‫החודשי‬‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ם‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬
‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬ ‫והעובד‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬
‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫ו/או‬‫מ‬.‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
2.2.1‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬
‫את‬ ‫מיידית‬ ‫העובד‬‫הטלפון‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,
2.2.3‫בזאת‬ ‫המצורף‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫יחול‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫השימוש‬ ‫על‬
‫כ‬‫נספח‬‫ח‬'‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬
‫יח‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫להוראות‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫הוראות‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫הוראות‬‫כתב‬
‫ההתחייבות‬47
.
2.2‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬48
:
2.2.1‫בז‬ ‫מוסכם‬‫את‬,‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫כי‬
‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬
2.2.1‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬
‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫העובד‬ ‫עבור‬ ‫להסדיר‬
‫בעלו‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬‫עד‬ ‫של‬ ‫ת‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬
2.2.3‫בכל‬ ‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬
‫על‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬)₪‫בין‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬
‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬,₪‫תשל‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬‫אחר‬ ‫ום‬
‫לעובד‬ ‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬49
.
2.10‫מילואים‬50
:
2.10.1‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ,
.‫שקיבל‬
2.10.1‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬
‫המעסיק‬.
45
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
46
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
47
‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬‫נייד‬ ‫טלפון‬‫הע‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ישנם‬ ‫בהסכם‬ .‫מצ"ב‬‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההוראות‬ ‫של‬ ‫יקרים‬
.‫ההסכם‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וכוללות‬ ‫מפורטות‬ ‫הינן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫ההוראות‬ .‫נייד‬ ‫בטלפון‬
48
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
49
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬
50
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
-12-
2.10.3‫ל‬ ‫העובד‬ ‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫גב‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬.‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫יית‬
2.10.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ ‫לעובד‬
.‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬
2.11‫ה‬‫אש"ל‬ ‫וצאות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬51
:
2.11.1‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬52
,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫העובד‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬
‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחוד‬‫ש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬
_______53
,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬.
2.11.1‫החזר‬‫בחו‬ ‫הוצאות‬"‫ומק‬ ‫הנהוג‬ ‫לפי‬ ‫יהא‬ ‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ל‬‫המעס‬ ‫אצל‬‫י‬‫ק‬‫הצג‬ ‫כנגד‬‫ת‬
‫חש‬‫ב‬‫ו‬‫ניות‬‫האש‬ ‫שיעור‬ ‫כאשר‬ ,"‫ל‬‫ה‬‫י‬‫ומי‬‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫יעמוד‬_____₪.
2.11‫נייד‬ ‫מחשב‬54
:
2.11.1:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫"המחשב‬
"‫הנייד‬.)
2.11.1.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫העובד‬
2.11.3‫הקש‬ ‫בכל‬,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫ור‬
‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫העובד‬ ‫וינהג‬ ‫יפעל‬.
2.11.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫חזיר‬
‫העובד‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬,‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬
‫ו‬‫כן‬‫מ‬ ‫העובד‬‫ציוד‬ ‫לשמירת‬ ‫הנוגע‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫האמור‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫קבל‬
‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורף‬ ‫המעסיק‬‫כאמור‬.
2.13‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬55
:
2.13.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ ,
‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫חודש‬ ‫מדי‬,%_______
‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫ה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬.‫עובד‬
10.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬:
10.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬56
/‫בהודעה‬
‫בת‬ ‫מוקדמת‬‫חודשים‬57
.
51
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
52
‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬
.‫מקורות‬ ‫לאותם‬
53
.‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
54
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
55
‫הפקד‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬‫במקרים‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫ות‬
.‫בכירים‬ ‫לעובדים‬ ‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬
-13-
10.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ ,
‫הי‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫בהתקיים‬ ,‫תר‬‫אחד‬ ‫כל‬
:‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬
10.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬
10.1.1‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫העובד‬ ‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬
‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬
10.1.3‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬
‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬
10.1.4‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬.
10.1.5‫רישי‬ ‫אם‬.‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫שנבצר‬ ‫באופן‬ ‫נשלל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ונו‬
10.3‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1263,
‫את‬ ‫לפטר‬‫העובד‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬
.‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬
56
‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬
‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫הצדדים‬‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬-1001:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)
‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫אורך‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬
‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫זכא‬‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫י‬
‫עבודת‬‫ו‬‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬‫אחד‬‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬
‫לעבודת‬ ‫השביעי‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬
‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫ל‬ ‫זכאי‬:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬
‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬
‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫י‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫ום‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬
57
‫על‬ ‫החל‬ ‫דין‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬
.‫הדדית‬ ‫תהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫הארכת‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .)‫העובד‬
-14-
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
10.1‫המוק‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫אולם‬ ,‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫דמת‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫שיקול‬ ‫לפי‬
‫דעת‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫חלקה‬ ‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫העובד‬ ‫של‬‫או‬ ,
‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫לעובד‬ ‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬
‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬ ‫לעובד‬ ‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬/‫ללא‬‫כולל‬58
,‫הטבות‬ ‫כל‬
.‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫למיניהם‬ ‫ונלווים‬
10.3‫העובד‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫ל‬‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫נצל‬‫את‬‫העומדת‬ ‫הצבורה‬ ‫החופשה‬ ‫יתרת‬
‫לרשותו‬‫בחלקה‬ ‫או‬,‫ב‬‫אישור‬‫המעסיק‬.
11.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬
11.2‫ההנה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫להעביר‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫לה‬‫את‬‫תפקידו‬
‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬
.‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬
11.2‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫למעסיק‬ ‫העובד‬‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫אלי‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬
‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬
.‫וסביר‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
11.10‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאחר‬ ‫חודשים‬
‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬‫ו/או‬ ‫שנעשה‬
‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ ,
‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬
‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬
.‫העובד‬
11.11‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫העובד‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬
‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬
‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬.
11.11‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העובד‬
‫ראשונ‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫י‬ ‫י‬‫תוגמל‬‫העובד‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬
.‫פעילות‬
11.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬
11.2‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫עבודה‬
‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫לציוד‬‫ולרכוש‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬‫בגין‬
‫אוב‬‫ו/או‬ ‫דן‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬
58
‫ע‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫ל‬
.‫העובד‬ ‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫לעובד‬
-15-
11.2‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬
.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬
‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫העובד‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬
‫תוספת‬‫אפשרית‬
11.10‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬
‫ל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫המעסיק‬‫לעכב‬
‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬
‫פי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬.‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫צויי‬
13.‫עובדים‬ ‫ארגון‬59
:
13.2‫הינו‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬.
14.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬:
14.2,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬
‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫הט‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫הניתנת‬ ‫בה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬
,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,.
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
:‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לעובד‬‫מס‬ ‫גילום‬60
.
15.:‫שונות‬
15.2‫בע‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫ניינים‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬ ‫העובד‬‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬.
15.2,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫מכוח‬ ‫עובד‬
,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬
‫אחרת‬‫עליה‬‫העובד‬ ‫יחתום‬.
15.10‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬
‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬
‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
15.11‫עובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫הפרת‬ .‫וסודיים‬ ‫אישיים‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫כאמור‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תנאי‬
.‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫משמעת‬ ‫כהפרת‬ ‫תחשב‬
59
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
60
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
-16-
15.11‫הפר‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫ת‬
‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬
‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬
_______________________________
‫העובד‬‫ה‬‫מעסיק‬
-17-
'‫א‬ ‫נספח‬
‫לכבוד‬
,.‫א.ג.נ‬
:‫הנדון‬‫המעביד‬ ‫במימון‬ ‫השתלמות‬ ‫או‬ ‫בקורס‬ ‫המשתתף‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬
"( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫העובד‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬
1.‫מיום‬ ‫החל‬‫יום‬ ‫ועד‬‫בשעות‬ ,‫ו/או‬ ‫בקורס‬ ‫אשתתף‬ ‫אני‬ ,
" :‫להלן‬ ‫(ביחד‬ ‫לימודים‬ ‫ו/או‬ ‫השתלמות‬‫הקורס‬‫בתחום‬ )".‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫במימון‬ ,
1.‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫בעלות‬ ‫כרוך‬ ‫שהקורס‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬₪‫בתוספ‬" :‫(להלן‬ ‫מע"מ‬ ‫ת‬‫הקורס‬ ‫עלות‬.)"
3.‫ישלם‬ ‫ישלם/לא‬ ‫בקורס‬ ‫אשתתף‬ ‫בהם‬ ‫השעות‬ ‫בגין‬61
.‫שכרי‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬
4.‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫המעסיק‬ ‫מצד‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫בהקצאה‬ ‫כרוכה‬ ‫בקורס‬ ‫שהשתתפותי‬ ‫כיוון‬
‫חלפו‬ ‫ובטרם‬ ‫הקורס‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫להפסיק‬‫מלאים‬ ‫חודשים‬‫ממועד‬
" :‫(להלן‬ ‫הקורס‬ ‫סיום‬‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬.)"
5.‫אפוטר‬ ‫או‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לעבוד‬ ‫התחייבותי‬ ‫אכבד‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬
‫יהיה‬ ,‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫שיתמרן‬ ‫באופן‬ ‫אפעל‬ ‫או‬ ,‫פיצויים‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬
‫ה‬ ‫עלות‬ ‫וכל‬ ‫הקורס‬ ‫עלות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫להחזיר‬ ‫עליי‬‫אם‬ ,‫בקורס‬ ‫השתתפותי‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫עסקתי‬
" :‫(להלן‬ ‫בקורס‬ ‫השתתפתי‬ ‫בהן‬ ‫השעות‬ ‫בגין‬ ‫שכר‬ ‫לי‬ ‫ששולם‬ ‫וככל‬‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬‫כהשבה‬ ‫וזאת‬ ,)"
‫לכל‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫ומבלי‬ ,‫למעסיק‬ ‫נגרמו‬ ‫אשר‬ ‫והנזקים‬ ‫ההוצאות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫ומוערכת‬ ‫מוסכמת‬
.‫כדין‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬
6.‫חייב‬ ‫אהיה‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ואקיים‬ ‫במידה‬‫לתקופה‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬
.‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫שנותרה‬
7.‫בת‬ ‫צמודה‬ ‫שנתית‬ ‫ריבית‬ ‫ובתוספת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫צמודה‬ ‫תהא‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫החזרת‬
4%.
2.‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫חוזר‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬
‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫לשלם‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬ ‫לקיזוז‬ ‫אפשרות‬ ‫תהא‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫י‬
‫תוך‬ ‫אליו‬ ‫ישירות‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬7.‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬
2.‫המעסיק‬ ‫מזכות‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
‫ההתחייבו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לרבות‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬.‫ת‬
61
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
-18-
10.% ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫התחייבותי‬ ‫ממילוי‬ ‫פטור‬ ‫אהיה‬ ‫אני‬‫והמעסיק‬ ‫במידה‬ ‫ההתחייבות‬ ‫מסכום‬
‫או‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ,‫התחייבותי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫אותי‬ ‫יפטר‬
.‫אותי‬ ‫לפטר‬ ‫אותו‬ ‫תמרנו‬ ‫אשר‬ ‫בנסיבות‬
11.‫הקו‬ ‫שווי‬ ‫הטבת‬ ‫זקיפת‬ ‫בגין‬ ‫מס‬ ‫ינוכה‬ ‫ממשכורתי‬‫כהטבת‬ ‫אותו‬ ‫יראו‬ ‫המס‬ ‫שרשויות‬ ‫וככל‬ ‫אם‬ ,‫רס‬
.‫שכר‬
11.‫במשך‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬ ,‫קיבלתי‬ ‫אותה‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההכשרה‬ ‫לאור‬‫הפסקת‬ ‫מיום‬
,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬
‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬,‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬
‫ולאי‬ ‫סודיות‬ ‫לשמירת‬ ‫בהתחייבויותיי‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫בנוסף‬ ‫וזאת‬-‫קיימות‬ ‫שהינן‬ ‫ככל‬ ,‫תחרות‬62
.
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬
______________________________
‫תאריך‬‫חתימה‬
62
‫ה‬ ‫בין‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫להגביל‬ ‫ניתן‬ ‫החל‬ ‫לדין‬ ‫בהתאם‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫ה‬ ‫קיבל‬ ‫אם‬ ,‫יתר‬‫ה‬ ‫עובד‬‫מיוחדת‬ ‫כשרה‬
.‫עבודתו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬
-19-
'‫א‬ ‫נספח‬-‫אחרת‬ ‫חלופה‬
‫לכבוד‬
,.‫א.ג.נ‬
:‫הנדון‬‫מהמעביד‬ ‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫המקבל‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬
"( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫העובד‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬
1.‫מיום‬ ‫החל‬ ‫כי‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬‫יום‬ ‫ועד‬‫ו/או‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫תקופת‬ ‫תהיה‬
.‫התמחות‬ ‫ו/או‬ ‫התלמדות‬
1." :‫(להלן‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההתמחות‬ ‫ו/או‬ ‫התלמדות‬ ‫ו/או‬ ‫ההכשרה‬ ‫תקופה‬ ‫במסגרת‬‫ההכשרה‬ ‫תקופת‬)"
.‫מאמן/ת‬ ‫ו/או‬ ‫מפקח/ת‬ ‫ו/או‬ ‫חונכ/ת‬ ‫אליי‬ ‫יוצמד‬
3.‫ללא‬ ,‫המיוחדת‬ ‫הכשרתי‬ ‫שעלות‬ ,‫לי‬ ‫ידוע‬‫כולל‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ,‫ההכשרה‬ ‫בתקופת‬ ‫שכרי‬ ‫תשלום‬
₪" :‫(להלן‬‫המיוחדת‬ ‫הכשרה‬ ‫עלות‬.)"
4.‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫בהקצאה‬ ‫כרוך‬ ‫וחניכתי‬ ‫הכשרתי‬ ‫שהליך‬ ‫כיוון‬
‫חלפו‬ ‫ובטרם‬ ‫ההכשרה‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫אפסיק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬
‫(להלן‬ ‫סיומה‬ ‫ממועד‬ ‫מלאים‬ ‫חודשים‬-"‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬.)"
5.‫אפוטר‬ ‫או‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לעבוד‬ ‫התחייבותי‬ ‫אכבד‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬
‫יהיה‬ ,‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫שמתמרן‬ ‫באופן‬ ‫אפעל‬ ‫או‬ ,‫פיצויים‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫להחזיר‬ ‫עליי‬‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לי‬ ‫שולם‬ ‫אשר‬ ,‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬
‫של‬ ‫בסך‬ ‫מוסכם‬ ‫פיצוי‬ ‫בתוספת‬ ,‫שולם‬ ‫אם‬ ,‫ההכשרה‬" :‫(להלן‬ ‫ש"ח‬‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬,)"
‫לגרוע‬ ‫ומבלי‬ ,‫למעסיק‬ ‫נגרמו‬ ‫אשר‬ ‫והנזקים‬ ‫ההוצאות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫ומוערכת‬ ‫מוסכמת‬ ‫כהשבה‬ ‫וזאת‬
‫פ‬ ‫על‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ ‫לכל‬ ‫מזכותו‬.‫דין‬ ‫י‬
6.‫לתקופה‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫חייב‬ ‫אהיה‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ואקיים‬ ‫במידה‬
.‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫שנותרה‬
7.‫בת‬ ‫צמודה‬ ‫שנתית‬ ‫ריבית‬ ‫ובתוספת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫צמודה‬ ‫תהא‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫השבת‬
4%.
2.‫ההתחייב‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫חוזר‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫רשאי‬ ‫יהא‬ ‫המעסיק‬‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫ות‬
‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫לשלם‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬ ‫לקיזוז‬ ‫אפשרות‬ ‫תהא‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬
‫תוך‬ ‫למעסיק‬ ‫ישירות‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬7.‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬
2.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
‫ל‬.‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לרבות‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫הביא‬
10.‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫אותי‬ ‫יפטר‬ ‫והמעסיק‬ ‫במידה‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבותי‬ ‫ממילוי‬ ‫פטור‬ ‫אהיה‬ ‫אני‬
‫תמרנתי‬ ‫בהן‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ,‫ההתחייבות‬
.‫אותי‬ ‫לפטר‬ ‫אותו‬
-21-
11.‫קי‬ ‫אותה‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההכשרה‬ ‫לאור‬‫במשך‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬ ,‫בלתי‬‫הפסקת‬ ‫מיום‬
,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬
,‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬ ‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬
‫וז‬‫לשמ‬ ‫בהתחייבויותיי‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫בנוסף‬ ‫את‬‫י‬‫ולאי‬ ‫סודיות‬ ‫רת‬-‫קיימות‬ ‫שהינן‬ ‫ככל‬ ,‫תחרות‬63
.
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬
______________________________
‫תאריך‬‫חתימה‬
63
‫ה‬ ‫קיבל‬ ‫אם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫להגביל‬ ‫ניתן‬ ‫החל‬ ‫לדין‬ ‫בהתאם‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫ה‬ ‫עובד‬‫מיוחדת‬ ‫כשרה‬
.‫עבודתו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬
-21-
'‫ג‬ ‫נספח‬
‫לכבוד‬
,.‫א.ג.נ‬
:‫הנדון‬‫בריאות‬ ‫והצהרת‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬
‫הח"מ‬ ‫אני‬"‫("העובד/ת‬)‫מצהיר‬‫/ה‬:‫כדלקמן‬
1.‫מילוי‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫בכדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫אחר‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫אלרגיה‬ ,‫מומים‬ ,‫מחלות‬ ‫פירט‬ ‫להלן‬
:‫תפקידי‬
1.2.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫מנכות‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬
1.2.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫מאלרגיה‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬
1.10‫סובל/ת‬ ‫אני‬.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫כרוניות‬ ‫ממחלות‬
1.11‫לא‬ / ‫כן‬ :‫בריאותי‬ ‫במצב‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בעבודתי‬ ‫אין‬
1.11.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫לקויה‬ ‫שמיעה‬ ,‫לקויה‬ ‫ראיה‬ ,‫מסחרחורות‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬
1.13.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫סבל‬ ‫או‬ ‫קושי‬ ‫לי‬ ‫מסיבה‬ ‫ממושכת‬ ‫נהיגה‬
1.14‫עבודתי‬ ‫ביצוע‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫אחרת‬ ‫רפואית‬ ‫מגבלה‬ ‫או‬ ‫מנכות‬ ‫סובל‬ ‫אני‬
:‫כלהלן‬
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ ____________________________________________________________
1..‫אמת‬ ‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫שלי‬ ‫הבריאותיים‬ ‫הנתונים‬ ‫כי‬ ‫מצהיר/ה‬ ‫הנני‬
3.‫מתח‬ ‫אני‬.‫למעסיק‬ ‫בראותי‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לאלתר‬ ‫להודיע‬ ‫ייב/ת‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬
:‫היום‬
‫העובד‬ ‫חתימת‬
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק

Recomendados

הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןMoshe Vakrat
1.4K visualizações15 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
1.1K visualizações34 slides
Termo responsabilidade churrasqueira por
Termo responsabilidade churrasqueiraTermo responsabilidade churrasqueira
Termo responsabilidade churrasqueiraskyville
4.1K visualizações2 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
629 visualizações17 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
3.7K visualizações34 slides
UAE Gratuity policy and settlement.pdf por
UAE Gratuity policy and settlement.pdfUAE Gratuity policy and settlement.pdf
UAE Gratuity policy and settlement.pdfFiyona Nourin
247 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
Perjanjian sewa rumah contoh por
Perjanjian sewa rumah  contohPerjanjian sewa rumah  contoh
Perjanjian sewa rumah contohwaklu65
2.1K visualizações11 slides
Brief bevestiging ontslag - De Advocatenwijzer por
Brief bevestiging ontslag - De AdvocatenwijzerBrief bevestiging ontslag - De Advocatenwijzer
Brief bevestiging ontslag - De AdvocatenwijzerDe Advocatenwijzer
9.5K visualizações3 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקMoshe Vakrat
623 visualizações17 slides
Sample employment contract por
Sample employment contractSample employment contract
Sample employment contractJohn Vaughn, CMI
2.1K visualizações6 slides

Mais procurados(20)

הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
Perjanjian sewa rumah contoh por waklu65
Perjanjian sewa rumah  contohPerjanjian sewa rumah  contoh
Perjanjian sewa rumah contoh
waklu652.1K visualizações
Brief bevestiging ontslag - De Advocatenwijzer por De Advocatenwijzer
Brief bevestiging ontslag - De AdvocatenwijzerBrief bevestiging ontslag - De Advocatenwijzer
Brief bevestiging ontslag - De Advocatenwijzer
De Advocatenwijzer9.5K visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat623 visualizações
Sample employment contract por John Vaughn, CMI
Sample employment contractSample employment contract
Sample employment contract
John Vaughn, CMI2.1K visualizações
Conditions of employment & benefits by Jayadeva de Silva por Jayadeva de Silva
Conditions of employment & benefits by Jayadeva de SilvaConditions of employment & benefits by Jayadeva de Silva
Conditions of employment & benefits by Jayadeva de Silva
Jayadeva de Silva12.1K visualizações
Perjanjian muat langsir draft clean por MeneerGultom
Perjanjian muat langsir draft cleanPerjanjian muat langsir draft clean
Perjanjian muat langsir draft clean
MeneerGultom173 visualizações
Contract of employment por CapStone5
Contract of employmentContract of employment
Contract of employment
CapStone5242 visualizações
US-00508 Termination Agreement por Jo Woolery
US-00508 Termination AgreementUS-00508 Termination Agreement
US-00508 Termination Agreement
Jo Woolery3.7K visualizações
Contract of employment por ConanBarbarian2
Contract of employmentContract of employment
Contract of employment
ConanBarbarian2649 visualizações
Perjanjian sewa rumah por alisa1109
Perjanjian sewa rumahPerjanjian sewa rumah
Perjanjian sewa rumah
alisa110934.6K visualizações
Contract of employment por Ahmed Adnan
Contract of employmentContract of employment
Contract of employment
Ahmed Adnan9.2K visualizações
Salario y cálculo de prestaciones sociales por juanli
Salario y cálculo de prestaciones socialesSalario y cálculo de prestaciones sociales
Salario y cálculo de prestaciones sociales
juanli12.9K visualizações
Terminacion de contratos por GRUPODerechoLABORAL
Terminacion de contratosTerminacion de contratos
Terminacion de contratos
GRUPODerechoLABORAL181 visualizações
Contrato de trabajo por Alejandro Fereira
Contrato de trabajoContrato de trabajo
Contrato de trabajo
Alejandro Fereira225 visualizações
İş kanunu özet por Hatice Öncel
İş kanunu özetİş kanunu özet
İş kanunu özet
Hatice Öncel9.4K visualizações
Directe Location - Bail habitation principale 2016 por Directe Location
Directe Location - Bail habitation principale 2016Directe Location - Bail habitation principale 2016
Directe Location - Bail habitation principale 2016
Directe Location2.8K visualizações
Contrato de locacao por sindiconet
Contrato de locacao Contrato de locacao
Contrato de locacao
sindiconet8.1K visualizações

Similar a הסכם העסקה לעובד הייטק

הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותMoshe Vakrat
152 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותMoshe Vakrat
207 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
228 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
226 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
205 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
182 visualizações17 slides

Similar a הסכם העסקה לעובד הייטק(20)

הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat207 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat226 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat205 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat182 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat801 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat258 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat225 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat221 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat368 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat709 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat308 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat261 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat194 visualizações

Mais de Moshe Vakrat

הסכם לטכנאי שירות מחשבים por
הסכם לטכנאי שירות מחשביםהסכם לטכנאי שירות מחשבים
הסכם לטכנאי שירות מחשביםMoshe Vakrat
1.8K visualizações15 slides
הסכם העסקה למטפלת por
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתMoshe Vakrat
408 visualizações6 slides
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
215 visualizações7 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
211 visualizações11 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
294 visualizações4 slides

Mais de Moshe Vakrat(9)

הסכם לטכנאי שירות מחשבים por Moshe Vakrat
הסכם לטכנאי שירות מחשביםהסכם לטכנאי שירות מחשבים
הסכם לטכנאי שירות מחשבים
Moshe Vakrat1.8K visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat408 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat215 visualizações
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por Moshe Vakrat
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat211 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat193 visualizações
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat294 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat481 visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações

הסכם העסקה לעובד הייטק

 • 1. ‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬ :‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫לבין‬‫ת.ז‬ ‫כתובת‬- :‫(להלן‬"‫העובד‬")‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫לעובד‬ ‫זקוק‬‫בתפקיד‬‫של‬; ‫והואיל‬‫המקצוע‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬ ‫והעובד‬‫למלא‬ ‫י‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ;‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬ ‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬: 1.:‫כללי‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬
 • 2. -1- 1.‫תקופת‬‫ההסכם‬: 1.2‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1 ‫הראשונה‬ ‫לחלופה‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ 1.2,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫לימודי‬ ‫או‬ ‫בקורס‬ ‫משתתף‬ ‫שהעובד‬ ‫מאחר‬,‫המעסיק‬ ‫במימון‬ ‫ם‬‫מקבל‬ ‫או‬ ‫תקופה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ,‫למעסיק‬ ‫בעלויות‬ ‫הכרוכה‬ ‫מיוחדת‬ ‫הכשרה‬ ‫בת‬‫כ‬ ‫המצורף‬ ‫ההתחייבות‬ ‫לכתב‬ ‫בהתאם‬ ,‫לפחות‬ ‫חודשים‬‫נספח‬'‫א‬‫זה‬ ‫להסכם‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והינו‬ 3.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬: 3.2‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬-_____________‫ב‬‫תפקיד‬____________‫ה‬ ,‫על‬ ‫אחריות‬ ‫כולל‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ 3.2.1______________________________________. 3.2.1. 3.2.3. 3.2‫יבצע‬ ‫העובד‬‫כל‬‫מטלות‬‫תפקידים‬ ‫ו/או‬‫נוספ‬‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫ים‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬ ‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,‫נמצא‬‫ים‬‫וכישוריו‬ ‫מיומנותו‬ ‫בתחום‬/‫כאמור‬ ‫לתפקידו‬ ‫קשורים‬2 . 4.:‫העובד‬ ‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬ 5.;‫כי‬ ‫העובד‬ ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬ 5.2‫הוא‬‫תפקי‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫דו‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬ ,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫בטופס‬ ‫מילא‬101‫ו/או‬‫מסר‬ ‫לעבודתו‬ ‫קבלתו‬ ‫ובעת‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬,‫המפורטים‬ ‫הפרטים‬ ‫לרבות‬‫ב‬‫נספח‬'‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬3 , ‫הי‬‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫נם‬.‫סעיף‬ ‫הפרת‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ ‫העובד‬ .‫זה‬ 5.2‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫כ‬ ‫המצורפת‬ ‫בריאות‬ ‫להצהרת‬ ‫בהתאם‬ ,‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬‫נספח‬'‫ג‬ ‫שהמע‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ,‫זה‬ ‫להסכם‬‫בדיקת‬ ‫לשם‬ ‫רפואיות‬ ‫לבדיקות‬ ‫עת‬ ‫מעת‬ ‫יעמידו‬ ‫סיק‬ ‫של‬ ‫קיומן‬‫ה‬‫כאמור‬ ‫מגבלות‬4 ; 1 ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬ 2 ‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬-‫על‬ ‫נוספים‬ ‫ותפקידים‬ ‫מטלות‬ ‫הטלת‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מצמצמת‬ .‫העובד‬ 3 .‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫הוא‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫זה‬ ‫נספח‬ ‫הוספת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬ 4 .‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫אליו‬ ‫שצורפה‬ ‫הרפואית‬ ‫ההצהרה‬ ‫ו/או‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬
 • 3. -2- 5.10‫שנדרש‬ ‫וככל‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫תפקידו‬ ‫למילוי‬ ‫רישיון‬‫מתחייב‬ ‫הוא‬,‫כזה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫ו‬,‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬‫כפי‬ ,‫מכוחו‬ ‫יוצאו‬ ‫ו/או‬ ‫שהוצאו‬ ‫והצווים‬ ‫התקנות‬ ‫לרבות‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫ה‬‫רישיון‬‫כאמור‬‫ומהותי‬ ‫בסיסי‬ ‫תנאי‬ ‫הינו‬‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬5 . 5.11‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬ ‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬ ‫לעובד‬ ‫יתנכל‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ 5.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫המעסיק‬ ‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬6 . 5.13‫לא‬ ‫וכן‬ ‫עבודתו‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬ ‫יתחרה‬7 ‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬'‫ד‬‫שהינו‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ 5.14‫ה‬ ‫בכתבי‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬‫ה‬‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ‫תחייבות‬‫נ‬‫ספח‬'‫ה‬‫להסכם‬ ‫זה‬‫כחלק‬‫בלתי‬‫המעסיק‬ ‫במחשבי‬ ‫לשימוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫וזאת‬ ,‫ממנו‬ ‫נפרד‬,‫ל‬‫לתיבות‬ ‫חדירה‬ ‫מייל‬‫המע‬ ‫ציוד‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫וכן‬‫ורכושו‬ ‫סיק‬8 . 6.,‫משרה‬ ‫היקף‬‫שעות‬‫וימי‬:‫העבודה‬ 6.2‫העובד‬‫י‬‫עבוד‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬,‫בימים‬‫השעות‬ ‫בטווח‬ , ‫משעה‬‫השעה‬ ‫ועד‬________‫ו‬ ,-‫כל‬ ‫שעות‬‫יום‬‫/שבוע‬9 .‫יעבוד‬ '‫ו‬ ‫ביום‬ ‫השעות‬ ‫בטווח‬ ‫העובד‬10 ,______.‫שעות‬‫ביום‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬ 5 ‫מ‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ותפקידו‬ ‫במידה‬.‫הסעיף‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רישיון‬ ‫חייב‬ 6 ‫תוכלו‬ ‫בנהלים‬ .)‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫ההתחייבות‬ ‫לכתבי‬ ‫חופפים‬ ‫ממנו‬ ‫(חלקים‬ ‫נהלים‬ ‫של‬ ‫נוסח‬ ‫גם‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫נוכחות‬ ,‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫דיווחי‬ ,‫בעבודה‬ ‫משמעת‬ ‫ואמצעי‬ ‫משמעת‬ ‫לעניין‬ ‫חשובות‬ ‫התייחסויות‬ ‫למצוא‬ ‫ה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫איסור‬‫כמו‬ ‫להסכם‬ ‫הנהלים‬ ‫את‬ ‫לצרף‬ ‫ניתן‬ .‫ועוד‬ ‫פוליגרף‬ ‫לבדיקת‬ ‫עובד‬ ‫העמדת‬ ,‫עבודה‬ ‫לוותר‬ ‫או‬ ,‫ההסכם‬ ‫בגוף‬ ‫שם‬ ‫המצויים‬ ‫סעיפים‬ ‫לשלב‬ ‫או‬ ,‫רלבנטיים‬ ‫בלתי‬ ‫סעיפים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק/לשנות‬ ‫או‬ ,‫שהם‬ ‫אי‬ ‫בדבר‬ ‫הנהלים‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫לעובד‬ ‫שיוצגו‬ ‫בתנאי‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ,‫מהם‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫להסכם‬ ‫הנהלים‬ ‫צירוף‬ ‫על‬‫הטרדה‬ ‫סור‬ .‫העבודה‬ ‫לסדרי‬ ‫ביותר‬ ‫החיוניים‬ ‫אחרים‬ ‫ועניינים‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ 7 ‫אי‬ ‫תנייות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬-‫בדבר‬ ‫בתניה‬ ‫ולהסתפק‬ ‫תחרות‬ ‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫בלבד‬ ‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫חריגים‬ ‫במקרים‬- ‫או‬ ,‫המתחרה‬ ‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬ ‫שהעובד‬ ‫העובד‬ ‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬ ‫אי‬ ‫לשמירת‬ ‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬ ‫שהעובד‬ ‫במקרה‬- .‫תחרות‬ 8 ‫כתבי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חלקו‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫או‬ ,‫רלבנטיים‬ ‫אינם‬ ‫אם‬ ,‫חלקם‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫אליו‬ ‫המצורפים‬ ‫ההתחייבות‬ .‫כאמור‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ‫הרחב‬ ‫הנוהל‬ ‫הפעלת‬ ‫דרך‬ ‫אלו‬ ‫התחייבויות‬ ‫לאמץ‬ ‫ניתן‬ .‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבלים‬ 9 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 10 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
 • 4. -3- ‫תוספ‬‫ו‬‫ת‬‫אפשרי‬‫ו‬‫ת‬ 6.2‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬ ‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬ ‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬‫ע‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫ל‬ 7.‫נוספות‬ ‫ושעות‬ ‫שכר‬: 7.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫העובד‬ ‫בל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬₪___________‫ברוטו‬‫לכל‬ ._____________ 7.1‫השכר‬‫השכר‬ ‫ותוספות‬‫י‬‫שול‬‫מו‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-2.‫לחודש‬ 7.3‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬11 . 7.5‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫של‬ ‫בסך‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬‫שעות‬ ‫נוספות‬‫גלובאליות‬‫ב‬‫של‬ ‫שיעור‬115%‫ובסך‬‫של‬₪‫עבור‬ ‫לחודש‬‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫גלובאליות‬‫של‬ ‫בשיעור‬150%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ , ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬ ‫נו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬‫כלשהן‬ ‫ספות‬12 ‫וכי‬‫וערכאה‬ ‫במידה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬ ‫שיפסק‬ ‫הסכום‬. 7.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬‫ה‬ ‫זכויותיו‬,‫העובד‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫סוציאליות‬ ‫לרבות‬‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬,‫הפרשות‬‫המעסיק‬‫שונות‬ ‫לקרנות‬ ‫ו/או‬ ‫לקופות‬‫הודעה‬ ‫תמורת‬ , ‫ו/או‬ ‫מוקדמת‬‫דמי‬‫חופשה‬‫שנתית‬,‫השכר‬ ‫רק‬ ‫בחשבון‬ ‫יילקח‬.‫אחר‬ ‫תשלום‬ ‫ולא‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬‫לסעיף‬ ‫לפני‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ם‬,‫הדין‬ ‫משורת‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬‫כ‬ ‫יחשב‬‫חלק‬ ‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬‫סוציאליות‬13 . 11 ‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬‫שתוספות‬ .‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬ 12 ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫בפוע‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬.‫ל‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ ‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬150%‫העובד‬ ‫היינו‬ , ‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬-1‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬150%. 13 ‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫לפיה‬ ‫בחוק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ .‫סוציאליות‬
 • 5. -4- 2.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬: 2.2:‫שנתית‬ ‫חופשה‬ 2.2.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לחופשה‬14 /‫ל‬-‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ )‫ושבת‬ ‫שישי‬15 . ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 2.2.1‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬ ‫העובד‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫ינצ‬‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ל‬ .‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫לנצל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬7‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫ו‬‫של‬ ‫סך‬________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬16 ‫מובהר‬ . ‫כי‬ ,‫בזאת‬‫המ‬‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬‫בהתאם‬ , .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ 2.2.3‫מראש‬ ‫אישור‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ,‫לחופשה‬ ‫לצאת‬ ‫המבקש‬ ‫עובד‬‫מאת‬ ‫לכך‬‫הממונים‬ ‫עליו‬.‫י‬ ‫מועדי‬‫צ‬‫בהתחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫לחופשה‬ ‫העובד‬ ‫יאת‬ ‫בצרכי‬ ,‫האפשר‬ ‫במידת‬ ,‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫העבודה‬ ‫בצרכי‬‫העובד‬ ‫ובקשות‬17 . 2.2.4‫ה‬‫מעסיק‬‫יוכל‬‫יד‬ ‫על‬ ‫שיקבע‬ ‫במועדים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ו‬‫חול‬ ‫ימי‬ ,‫חג‬ ‫ערב‬ ‫לרבות‬ , ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מרוכזת‬ ‫חופשה‬ ‫תהיה‬ ,‫גשר‬ ‫או‬ ‫המועד‬ ‫חופשה‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫ע"ח‬ ‫חופשה‬ ‫יום‬ ‫יקוזז‬ ,‫מרוכזת‬ ‫לעובד‬ ‫תימסר‬ ‫מרוכזת‬14‫ימים‬‫מראש‬18 . 2.2:‫הבראה‬ ‫דמי‬ 14 ‫התשי"א‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חוק‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬-1251‫העובד‬ .‫העובד‬ ‫על‬ ‫שחלים‬ ‫וככל‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ , ‫אזי‬ ,‫בלבד‬ ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חוק‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ .‫אלו‬ ‫מקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫לזכות‬ ‫זכאי‬‫החופשה‬ ‫אורך‬,‫(ברוטו‬ )‫שבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬‫שנת‬ ‫לכל‬-:‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫מעביד‬ ‫אצל‬ ‫עבודה‬(1‫מ‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫בעד‬ )-4‫השנים‬ ‫הראשונות‬-14;‫יום‬(1‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-16;‫יום‬(3‫השנה‬ ‫בעד‬ )‫הששית‬-12;‫יום‬(4‫השביעית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-11 ;‫יום‬(5‫ואילך‬ ‫השמינית‬ ‫השנה‬ ‫בעד‬ )-‫שנת‬ ‫לכל‬ ‫נוסף‬ ‫יום‬‫של‬ ‫לחופשה‬ ‫עד‬ ‫עבודה‬12.‫יום‬ 15 ‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ ‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-‫היינ‬.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫ו‬ 16 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 17 .‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 18 .‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ,‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫מסרבל‬ ‫או‬ ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬
 • 6. -5- 2.2.1‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬19 . 2.10:‫מחלה‬ ‫דמי‬ 2.10.1‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫העובד‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬20 . 2.10.1‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬21 /‫הראשו‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ן‬ ‫להיעדרות‬22 . 2.10.3.‫הישיר‬ ‫הממונה‬ ‫דעת‬ ‫להנחת‬ ,‫רפואיים‬ ‫אישורים‬ ‫בהצגת‬ ‫מותנה‬ ‫התשלום‬ 2.11:‫נסיעה‬ ‫דמי‬ 2.11.1‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫שהוציא‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫דין‬‫החל‬23 . ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 2.11.1‫מותנ‬ ‫הנסיעה‬ ‫דמי‬‫ים‬‫בכך‬‫ש‬‫לא‬ ‫העובד‬‫מהמעסיק‬ ‫רכב‬ ‫מקבל‬,‫החזר‬ ‫או‬ ‫ה‬‫רכב‬ ‫וצאות‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסע‬ ‫שאינו‬ ‫או‬ 2.11.3‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬ ‫מוזל‬ ‫נסיעה‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫ייקבעו‬ ‫הנסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫כרטיס‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫עבודתו‬ ‫למקום‬ ‫העובד‬ ‫מגורי‬ ‫ממקום‬ ‫מוזל‬ ‫חודשי‬ ‫מינוי‬ .‫כזה‬ ‫הנחה‬ ‫כרטיס‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ,‫נסיעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הנחה‬ 2.11.4‫הוא‬ ‫כי‬ ‫הצהרתו‬ ‫כנגד‬ ‫לעובד‬ ‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬‫בתחבורה‬ ‫בפועל‬ ‫משתמש‬ .‫וממנה‬ ‫לעבודה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫ציבורית‬ 19 ‫בהעדר‬ .‫המעביד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬‫יחול‬ ,‫האחרונים‬ ‫המשפטיים‬ ‫המקורות‬ ‫של‬ ‫תחולה‬ ‫מחושבים‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ .‫זה‬ ‫לתשלום‬ ‫מינימום‬ ‫תנאי‬ ‫הקובע‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫בעניין‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫שנה‬ :‫שלו‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫להם‬ ‫זכאי‬ ‫שהעובד‬ ‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫מתעדכן‬ ,‫שגובהו‬ ,‫הבראה‬ ‫ליום‬ ‫תעריף‬ ‫לפי‬ ‫ראשונה‬–5;‫הבראה‬ ‫ימי‬‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬–6‫עשירית‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫רביעית‬ ‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬–7‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬ ‫עשרה‬ ‫חמש‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫עשרה‬ ‫אחת‬–2‫עשרה‬ ‫תשע‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫עשרה‬ ‫שש‬ ‫שנה‬ ;‫הבראה‬ ‫ימי‬–2‫משנה‬ ‫החל‬ ;‫ימים‬10–10 .‫הבראה‬ ‫ימי‬ 20 ‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1276‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ , ‫ה‬‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬ ‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ .‫מעסיק‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫קיימת‬1.5‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬20‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬ ‫צביר‬ ‫זכות‬ ‫יש‬ ‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬‫של‬ ‫ה‬1.5‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬ .‫צבירה‬ ‫תקרת‬ 21 ‫הש‬ ‫היום‬ ‫עבור‬ ;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬‫ני‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬ .‫מקורות‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬ ‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ,‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ .‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬ 22 ‫שייתן‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ 23 ‫צו‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫האחרונים‬ ‫המקורות‬ ‫בהעדר‬ .‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫כולל‬ ‫הדין‬ ‫מעת‬ ‫והמתעדכנת‬ ‫בצו‬ ‫הקבועה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬ ,‫נסיעה‬ ‫לדמי‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ ‫לפיו‬ , ‫נסיעות‬ ‫דמי‬ ‫בנושא‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ .‫לעת‬
 • 7. -6- 2.11.5‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫ה‬‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬ ‫מעבודתו‬ ‫נעדר‬ ‫עובד‬ .‫היעדרותו‬ ‫תקופת‬ ‫בעד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ 2.7‫פנסיה‬24 : 2.7.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫העובד‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬ ,‫העובד‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬ ‫ופיצויים‬. 2.7.1‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ .‫הרלבנטיות‬ 2.7.3‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫הבאים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬______________25 . 2.7.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫מ‬ ‫החל‬_______26 ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ , ,‫לעיל‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬27 ‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬ ‫הבא‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%‫בגין‬ .‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫או‬ 24 ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬.‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ 25 ‫יש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשכר‬ )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬ ‫לפנסיה‬ ‫הקובע‬ ‫לשכר‬ ‫התאמה‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ,‫בנוסף‬ .‫החסר‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ .‫מוגדר‬ ‫אם‬ ,‫שם‬ ‫המוגדר‬ 26 ‫י‬‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫ש‬ ‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לב‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫המגיע‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫להפקדות‬ ‫זכאי‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬ 27 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 • 8. -7- ‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬: ‫החל‬‫מ‬-_______28 ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ , ,‫לעיל‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מנהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬29 ,‫כאשר‬‫שיעור‬ ‫יהיה‬ ‫התשלומים‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;_____‫בגין‬ ‫מעביד‬ ‫תגמולי‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬‫המעביד‬‫/עובד‬30 ; ‫ו‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ ‫ת‬‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫וספת‬..7.831 ‫הצדדים‬‫מ‬‫סכי‬‫מים‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬‫ל‬‫קרן‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫ביחס‬ ‫לעובד‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1263‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬ ‫יחול‬ ‫הצדדים‬‫ו‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4652‫התשנ"ח‬ ,-4324, ,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ו‬'‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬ ‫פיטור‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫ים‬ ‫סעיפים‬16‫או‬17‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ -.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ ‫או‬ 2.7‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫פנסיה‬32 : 28 ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫העובד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫או‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫להו‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫ראות‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫להפקדות‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫למקום‬ ‫המגיע‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫מוסדר‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬ 29 ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬.‫הביטוח‬ 30 ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ,‫שלהלן‬ ‫לסעיף‬ ‫התוספת‬ ‫שתחול‬ ‫כדי‬ .‫המיותר‬ ‫מחק‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1263‫על‬ , .‫זה‬ ‫ביטוח‬ ‫לממן‬ ‫המעביד‬ 31 ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬ ‫הית‬ .‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬ ‫הכללי‬ ‫באישור‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בתוספת‬ ‫בשימוש‬ ‫רון‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬, ,‫מנגד‬ ‫אך‬ .‫שליליות‬ ‫הינן‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ .‫פיצויים‬ ‫של‬ ‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ ‫המעבי‬.‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ ‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫ד‬‫במידה‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫וחל‬‫סעיף‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדירים‬14‫אותן‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬ .‫הוראות‬
 • 9. -8- 2.7.1‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫יבוטח‬ ‫העובד‬‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫מיום‬ ‫במשק‬ ‫מקיף‬30.11.07‫זה‬ ‫בסעיף‬ ,‫(להלן‬–"‫ההרחבה‬ ‫צו‬.)" 2.7.1‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫מיד‬ ‫בתום‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫המתנה‬ ‫"תקופת‬.)"‫התקבל‬ ‫אם‬ ‫ה‬‫פנסיונ‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫י‬‫הוא‬‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ ‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬3‫חודשי‬ ‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬. 2.7.3‫תוך‬60‫י‬‫מים‬‫רשאי‬ ‫העסקתו‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬‫העובד‬,‫בכתב‬ ,‫למעסיק‬ ‫להודיע‬ ,‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ,‫זכאותו‬ ‫ממועד‬ ‫החל‬ ‫מבוטח‬ ‫להיות‬ ‫מבקש‬ ‫הנו‬ ‫בה‬ ‫הקופה‬ ‫על‬ ,‫ונכות‬ ‫מוות‬ ‫למקרה‬ ‫כיסויים‬ ‫גם‬ ‫שתכלול‬ ‫ובלבד‬ ,‫לקצבה‬ ‫גמל‬ ‫קופת‬ ‫לרבות‬ .‫אחרת‬ ‫בקופה‬ ‫או‬ ‫קופה‬ ‫באותה‬ 2.7.4‫העובד‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫יבטח‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הודעה‬ ‫העובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תינתן‬ ‫ולא‬ ‫היה‬ ‫זכאותו‬ ‫ממועד‬,‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬33 ‫וזאת‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫העובד‬ ‫מזכות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ 2.7.5,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ :‫כדלקמן‬- ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬34 2.7.6‫בחוק‬ ‫כשמעם‬ ‫ורכיביו‬ ‫העובד‬ ‫שכר‬ ‫מתוך‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בגובה‬ ‫לתקרה‬ ‫בכפוף‬ ‫אך‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫ובתקנות‬ .‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיעודכן‬ ‫כפי‬ 2.7.7‫כן‬,‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫כי‬ ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬14,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬‫התשכ"ג‬-1263,‫בגין‬ .‫בלבד‬ ‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫הרכיבים‬ ,‫השכר‬ 2.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬ 32 ‫צו‬‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬‫לו‬ ‫שאין‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫לחול‬ ‫נועד‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫הסדר‬‫בהסכם‬ ‫לעובד‬ ‫לתת‬ ‫מעוניין‬ ‫ואינו‬ ‫כאמור‬ ‫בצו‬ ‫הקבועים‬ ‫לאלו‬ ‫מעבר‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫תנאים‬ ‫העבודה‬‫בענפי‬ ‫הוא‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫המעשית‬ ‫המשמעות‬ ‫עיקר‬ . ‫ובעלי‬ ‫רופאים‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ,‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫במשרדי‬ ‫עובדים‬ ‫כגון‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ,‫עצמאיים‬ ‫מעסיקים‬ ‫אצל‬ ‫השירותים‬ ‫מקצוע‬‫חופשיי‬‫ם‬‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫עם‬ ‫מאורגנות‬ ‫שאינן‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫או‬ ‫קמעונאים‬ ‫אצל‬ ‫וכן‬ ‫באלה‬ ‫כיוצא‬.‫ועוד‬ 33 .‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ 34 .‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫הוראות‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫חלים‬ ‫ממילא‬ ,‫הסעיפים‬ ‫להוסיף‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫החל‬ .... ‫מיום‬ ‫ואילך‬ ‫הפרשת‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצויים‬ 1.1.10135%5%5% 1.1.10146%5.5%6%
 • 10. -9- 2.2‫בונוס‬35 : 2.2.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫י‬‫ה‬ ‫שקול‬‫מעסיק‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברווחי‬‫ותו‬‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫י‬‫חליט‬ ‫על‬‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬‫ו‬‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬ ,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬ ‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫באם‬ , ‫גובהו‬.‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬ ,‫לעובד‬ ‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ , ‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫לעובד‬ ‫להעניק‬ ‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬ ‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫הבונוס‬ ‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫את‬ ‫ומחייבת‬ ‫סופית‬ ‫תהא‬ ‫הצדדים‬‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬‫ו‬‫בחשבונות‬ ‫לעיין‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫גובה‬ ‫לקביעת‬ ‫בקשר‬ ‫המעסיק‬‫הבונוס‬. ‫או‬ 2.2.1‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬ ‫שהעובד‬ ‫בתנאי‬36 ‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ :‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬ 37 . 2.2.1‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬ 2.2‫השתלמות‬ ‫קרן‬38 : 2.2.1‫מ‬ ‫החל‬_______‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-39 , ‫כאשר‬‫י‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫היה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬ ‫ו‬-%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬ 2.2.1‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬-______40 ‫ו‬‫לגובה‬ ‫עד‬‫הסכום‬ ‫תקרת‬ ‫כ‬ ‫המוכרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הנמוך‬ , ‫השניים‬ ‫מבין‬. 2.10‫רכב‬41 : 2.10.1‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬(‫רכב‬‫לי‬‫ס‬‫י‬‫נ‬‫א‬ ‫ג‬‫ו‬‫חברה‬) ‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬:‫(להלן‬"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,) 2.10.1‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬. 35 .‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 36 .‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬ 37 ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ .‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬ 38 ‫לשיקול‬ ‫נתונה‬ ‫זו‬ ‫זכות‬ ‫הענקת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬ ‫הפקדות‬ ‫לבצע‬ ‫אותו‬ ‫המחייבים‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫המעביד‬ ‫דעת‬ .‫מקורות‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫ההתאמות‬ ‫ולבצע‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ ‫כאמור‬ 39 ‫ק‬.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫יימת‬ 40 ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫או‬ ,‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬ .‫בלבד‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫יש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫זאת‬ ‫קובעים‬ ,‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫המעביד‬ ‫על‬ ‫החלים‬ 41 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 • 11. -11- 2.10.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬ .‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫העובד‬ 2.10.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכ‬‫ל‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬ .‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ 2.10.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬ .‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬ 2.10.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫התעבור‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬ ‫ה‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬ ‫ברכב‬42 . 2.10.7‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬ ‫העובד‬ ‫במקום‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬ ‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 2.10.2‫בי‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬ ‫העובד‬‫תפקיד‬ ‫צוע‬‫ו‬, ‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , .‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ 2.10.2‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורף‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫יחול‬ ‫ברכב‬ ‫השימוש‬ ‫על‬‫נספח‬‫ז‬'. ‫הסכם‬ ‫הוראות‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ ‫יחולו‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫להוראות‬ ‫זה‬‫ההתחייבות‬43 . ‫או‬ 2.6‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬44 : 2.6.1‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬ 2.6.1‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬, ‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫העובד‬ ‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬ ‫בר‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬.‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫כב‬ 2.6.3‫שה‬ ‫מאחר‬‫עובד‬‫מקבל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫ברכב‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות‬ .‫בנוסף‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ 2.7‫חניה‬45 : 42 .‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬ 43 ‫הע‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ישנם‬ ‫בהסכם‬ .‫מצ"ב‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬.‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההוראות‬ ‫של‬ ‫יקרים‬ .‫ההסכם‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וכוללות‬ ‫מפורטות‬ ‫הינן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫ההוראות‬ 44 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
 • 12. -11- 2.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬ ‫העובד‬ ‫עבור‬ ‫סדיר‬‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫חשבונו‬. 2.2‫נייד‬ ‫טלפון‬46 : 2.2.1‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫כום‬‫התשלום‬ ‫שישול‬ ‫החודשי‬‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ם‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬ ‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬ ‫והעובד‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫ו/או‬‫מ‬.‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 2.2.1‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬ ‫את‬ ‫מיידית‬ ‫העובד‬‫הטלפון‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ , 2.2.3‫בזאת‬ ‫המצורף‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫יחול‬ ‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫כ‬‫נספח‬‫ח‬'‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫יח‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫להוראות‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫הוראות‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫הוראות‬‫כתב‬ ‫ההתחייבות‬47 . 2.2‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬48 : 2.2.1‫בז‬ ‫מוסכם‬‫את‬,‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬ 2.2.1‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬ ‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫העובד‬ ‫עבור‬ ‫להסדיר‬ ‫בעלו‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬‫עד‬ ‫של‬ ‫ת‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ 2.2.3‫בכל‬ ‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫תעלה‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬)₪‫בין‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬,₪‫תשל‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬ ‫העובד‬ ‫משכר‬‫אחר‬ ‫ום‬ ‫לעובד‬ ‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬49 . 2.10‫מילואים‬50 : 2.10.1‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ , .‫שקיבל‬ 2.10.1‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬ ‫המעסיק‬. 45 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 46 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 47 ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬‫נייד‬ ‫טלפון‬‫הע‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ישנם‬ ‫בהסכם‬ .‫מצ"ב‬‫שימוש‬ ‫בדבר‬ ‫ההוראות‬ ‫של‬ ‫יקרים‬ .‫ההסכם‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וכוללות‬ ‫מפורטות‬ ‫הינן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫ההוראות‬ .‫נייד‬ ‫בטלפון‬ 48 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 49 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬ 50 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
 • 13. -12- 2.10.3‫ל‬ ‫העובד‬ ‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫גב‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬.‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫יית‬ 2.10.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ ‫לעובד‬ .‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ 2.11‫ה‬‫אש"ל‬ ‫וצאות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬51 : 2.11.1‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬52 ,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫העובד‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחוד‬‫ש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬ _______53 ,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , ‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬. 2.11.1‫החזר‬‫בחו‬ ‫הוצאות‬"‫ומק‬ ‫הנהוג‬ ‫לפי‬ ‫יהא‬ ‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫ל‬‫המעס‬ ‫אצל‬‫י‬‫ק‬‫הצג‬ ‫כנגד‬‫ת‬ ‫חש‬‫ב‬‫ו‬‫ניות‬‫האש‬ ‫שיעור‬ ‫כאשר‬ ,"‫ל‬‫ה‬‫י‬‫ומי‬‫של‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫יעמוד‬_____₪. 2.11‫נייד‬ ‫מחשב‬54 : 2.11.1:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫"המחשב‬ "‫הנייד‬.) 2.11.1.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫העובד‬ 2.11.3‫הקש‬ ‫בכל‬,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫ור‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫העובד‬ ‫וינהג‬ ‫יפעל‬. 2.11.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬‫חזיר‬ ‫העובד‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬,‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫ו‬‫כן‬‫מ‬ ‫העובד‬‫ציוד‬ ‫לשמירת‬ ‫הנוגע‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫האמור‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫קבל‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורף‬ ‫המעסיק‬‫כאמור‬. 2.13‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬55 : 2.13.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ , ‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫חודש‬ ‫מדי‬,%_______ ‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫ה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬.‫עובד‬ 10.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬: 10.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬56 /‫בהודעה‬ ‫בת‬ ‫מוקדמת‬‫חודשים‬57 . 51 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 52 ‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ .‫מקורות‬ ‫לאותם‬ 53 .‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 54 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 55 ‫הפקד‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬‫במקרים‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫ות‬ .‫בכירים‬ ‫לעובדים‬ ‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬
 • 14. -13- 10.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ , ‫הי‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫בהתקיים‬ ,‫תר‬‫אחד‬ ‫כל‬ :‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬ 10.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 10.1.1‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫העובד‬ ‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬ 10.1.3‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬ ‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬ 10.1.4‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫העובד‬ ‫אם‬. 10.1.5‫רישי‬ ‫אם‬.‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫שנבצר‬ ‫באופן‬ ‫נשלל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ונו‬ 10.3‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1263, ‫את‬ ‫לפטר‬‫העובד‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬ .‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ 56 ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫הצדדים‬‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬-1001:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .) ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫אורך‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫זכא‬‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫י‬ ‫עבודת‬‫ו‬‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬‫אחד‬‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬ ‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫ל‬ ‫זכאי‬:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫י‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫ום‬1‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 57 ‫על‬ ‫החל‬ ‫דין‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬ .‫הדדית‬ ‫תהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫הארכת‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .)‫העובד‬
 • 15. -14- ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 10.1‫המוק‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫אולם‬ ,‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫דמת‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫שיקול‬ ‫לפי‬ ‫דעת‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫חלקה‬ ‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫העובד‬ ‫של‬‫או‬ , ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫לעובד‬ ‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬ ‫לעובד‬ ‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬/‫ללא‬‫כולל‬58 ,‫הטבות‬ ‫כל‬ .‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫למיניהם‬ ‫ונלווים‬ 10.3‫העובד‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫ל‬‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫נצל‬‫את‬‫העומדת‬ ‫הצבורה‬ ‫החופשה‬ ‫יתרת‬ ‫לרשותו‬‫בחלקה‬ ‫או‬,‫ב‬‫אישור‬‫המעסיק‬. 11.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬ 11.2‫ההנה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫להעביר‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫לה‬‫את‬‫תפקידו‬ ‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ .‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ 11.2‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫למעסיק‬ ‫העובד‬‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלי‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ .‫וסביר‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 11.10‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬ ‫העובד‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ , ‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬ .‫העובד‬ 11.11‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫העובד‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬ ‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬ ‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬. 11.11‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העובד‬ ‫ראשונ‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫י‬ ‫י‬‫תוגמל‬‫העובד‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬ .‫פעילות‬ 11.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬ 11.2‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫העובד‬ ‫חייב‬ ,‫עבודה‬ ‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫לציוד‬‫ולרכוש‬‫ו/או‬ ‫המעסיק‬‫בגין‬ ‫אוב‬‫ו/או‬ ‫דן‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬ 58 ‫ע‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫ל‬ .‫העובד‬ ‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫לעובד‬
 • 16. -15- 11.2‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬ .‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫העובד‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬ ‫תוספת‬‫אפשרית‬ 11.10‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫ל‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫המעסיק‬‫לעכב‬ ‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬ ‫פי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬.‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫צויי‬ 13.‫עובדים‬ ‫ארגון‬59 : 13.2‫הינו‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬. 14.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬: 14.2,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫הט‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫הניתנת‬ ‫בה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,. ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ :‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫לעובד‬‫מס‬ ‫גילום‬60 . 15.:‫שונות‬ 15.2‫בע‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫ניינים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬ ‫העובד‬‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬. 15.2,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫מכוח‬ ‫עובד‬ ,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ‫אחרת‬‫עליה‬‫העובד‬ ‫יחתום‬. 15.10‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬ ‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 15.11‫עובד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫הפרת‬ .‫וסודיים‬ ‫אישיים‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫כאמור‬ ‫ההתקשרות‬ ‫תנאי‬ .‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חמורה‬ ‫משמעת‬ ‫כהפרת‬ ‫תחשב‬ 59 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 60 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 • 17. -16- 15.11‫הפר‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫ת‬ ‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬ _______________________________ ‫העובד‬‫ה‬‫מעסיק‬
 • 18. -17- '‫א‬ ‫נספח‬ ‫לכבוד‬ ,.‫א.ג.נ‬ :‫הנדון‬‫המעביד‬ ‫במימון‬ ‫השתלמות‬ ‫או‬ ‫בקורס‬ ‫המשתתף‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ "( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫העובד‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬ 1.‫מיום‬ ‫החל‬‫יום‬ ‫ועד‬‫בשעות‬ ,‫ו/או‬ ‫בקורס‬ ‫אשתתף‬ ‫אני‬ , " :‫להלן‬ ‫(ביחד‬ ‫לימודים‬ ‫ו/או‬ ‫השתלמות‬‫הקורס‬‫בתחום‬ )".‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫במימון‬ , 1.‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫בעלות‬ ‫כרוך‬ ‫שהקורס‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬₪‫בתוספ‬" :‫(להלן‬ ‫מע"מ‬ ‫ת‬‫הקורס‬ ‫עלות‬.)" 3.‫ישלם‬ ‫ישלם/לא‬ ‫בקורס‬ ‫אשתתף‬ ‫בהם‬ ‫השעות‬ ‫בגין‬61 .‫שכרי‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ 4.‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫המעסיק‬ ‫מצד‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫בהקצאה‬ ‫כרוכה‬ ‫בקורס‬ ‫שהשתתפותי‬ ‫כיוון‬ ‫חלפו‬ ‫ובטרם‬ ‫הקורס‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫להפסיק‬‫מלאים‬ ‫חודשים‬‫ממועד‬ " :‫(להלן‬ ‫הקורס‬ ‫סיום‬‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬.)" 5.‫אפוטר‬ ‫או‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לעבוד‬ ‫התחייבותי‬ ‫אכבד‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ ‫יהיה‬ ,‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫שיתמרן‬ ‫באופן‬ ‫אפעל‬ ‫או‬ ,‫פיצויים‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫ה‬ ‫עלות‬ ‫וכל‬ ‫הקורס‬ ‫עלות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫להחזיר‬ ‫עליי‬‫אם‬ ,‫בקורס‬ ‫השתתפותי‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫עסקתי‬ " :‫(להלן‬ ‫בקורס‬ ‫השתתפתי‬ ‫בהן‬ ‫השעות‬ ‫בגין‬ ‫שכר‬ ‫לי‬ ‫ששולם‬ ‫וככל‬‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬‫כהשבה‬ ‫וזאת‬ ,)" ‫לכל‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫ומבלי‬ ,‫למעסיק‬ ‫נגרמו‬ ‫אשר‬ ‫והנזקים‬ ‫ההוצאות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫ומוערכת‬ ‫מוסכמת‬ .‫כדין‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ 6.‫חייב‬ ‫אהיה‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ואקיים‬ ‫במידה‬‫לתקופה‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ .‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫שנותרה‬ 7.‫בת‬ ‫צמודה‬ ‫שנתית‬ ‫ריבית‬ ‫ובתוספת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫צמודה‬ ‫תהא‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫החזרת‬ 4%. 2.‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫חוזר‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫לשלם‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬ ‫לקיזוז‬ ‫אפשרות‬ ‫תהא‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫י‬ ‫תוך‬ ‫אליו‬ ‫ישירות‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬7.‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬ 2.‫המעסיק‬ ‫מזכות‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫ההתחייבו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לרבות‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬.‫ת‬ 61 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
 • 19. -18- 10.% ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫התחייבותי‬ ‫ממילוי‬ ‫פטור‬ ‫אהיה‬ ‫אני‬‫והמעסיק‬ ‫במידה‬ ‫ההתחייבות‬ ‫מסכום‬ ‫או‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ,‫התחייבותי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫אותי‬ ‫יפטר‬ .‫אותי‬ ‫לפטר‬ ‫אותו‬ ‫תמרנו‬ ‫אשר‬ ‫בנסיבות‬ 11.‫הקו‬ ‫שווי‬ ‫הטבת‬ ‫זקיפת‬ ‫בגין‬ ‫מס‬ ‫ינוכה‬ ‫ממשכורתי‬‫כהטבת‬ ‫אותו‬ ‫יראו‬ ‫המס‬ ‫שרשויות‬ ‫וככל‬ ‫אם‬ ,‫רס‬ .‫שכר‬ 11.‫במשך‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬ ,‫קיבלתי‬ ‫אותה‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההכשרה‬ ‫לאור‬‫הפסקת‬ ‫מיום‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬,‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬ ‫ולאי‬ ‫סודיות‬ ‫לשמירת‬ ‫בהתחייבויותיי‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫בנוסף‬ ‫וזאת‬-‫קיימות‬ ‫שהינן‬ ‫ככל‬ ,‫תחרות‬62 . :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬ ______________________________ ‫תאריך‬‫חתימה‬ 62 ‫ה‬ ‫בין‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫להגביל‬ ‫ניתן‬ ‫החל‬ ‫לדין‬ ‫בהתאם‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫ה‬ ‫קיבל‬ ‫אם‬ ,‫יתר‬‫ה‬ ‫עובד‬‫מיוחדת‬ ‫כשרה‬ .‫עבודתו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬
 • 20. -19- '‫א‬ ‫נספח‬-‫אחרת‬ ‫חלופה‬ ‫לכבוד‬ ,.‫א.ג.נ‬ :‫הנדון‬‫מהמעביד‬ ‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫המקבל‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ "( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫העובד‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬ 1.‫מיום‬ ‫החל‬ ‫כי‬ ‫לי‬ ‫ידוע‬‫יום‬ ‫ועד‬‫ו/או‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫תקופת‬ ‫תהיה‬ .‫התמחות‬ ‫ו/או‬ ‫התלמדות‬ 1." :‫(להלן‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההתמחות‬ ‫ו/או‬ ‫התלמדות‬ ‫ו/או‬ ‫ההכשרה‬ ‫תקופה‬ ‫במסגרת‬‫ההכשרה‬ ‫תקופת‬)" .‫מאמן/ת‬ ‫ו/או‬ ‫מפקח/ת‬ ‫ו/או‬ ‫חונכ/ת‬ ‫אליי‬ ‫יוצמד‬ 3.‫ללא‬ ,‫המיוחדת‬ ‫הכשרתי‬ ‫שעלות‬ ,‫לי‬ ‫ידוע‬‫כולל‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ,‫ההכשרה‬ ‫בתקופת‬ ‫שכרי‬ ‫תשלום‬ ₪" :‫(להלן‬‫המיוחדת‬ ‫הכשרה‬ ‫עלות‬.)" 4.‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫בהקצאה‬ ‫כרוך‬ ‫וחניכתי‬ ‫הכשרתי‬ ‫שהליך‬ ‫כיוון‬ ‫חלפו‬ ‫ובטרם‬ ‫ההכשרה‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫אפסיק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫(להלן‬ ‫סיומה‬ ‫ממועד‬ ‫מלאים‬ ‫חודשים‬-"‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬.)" 5.‫אפוטר‬ ‫או‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לעבוד‬ ‫התחייבותי‬ ‫אכבד‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ ‫יהיה‬ ,‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫להביא‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫שמתמרן‬ ‫באופן‬ ‫אפעל‬ ‫או‬ ,‫פיצויים‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫להחזיר‬ ‫עליי‬‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לי‬ ‫שולם‬ ‫אשר‬ ,‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫מוסכם‬ ‫פיצוי‬ ‫בתוספת‬ ,‫שולם‬ ‫אם‬ ,‫ההכשרה‬" :‫(להלן‬ ‫ש"ח‬‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬,)" ‫לגרוע‬ ‫ומבלי‬ ,‫למעסיק‬ ‫נגרמו‬ ‫אשר‬ ‫והנזקים‬ ‫ההוצאות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫ומוערכת‬ ‫מוסכמת‬ ‫כהשבה‬ ‫וזאת‬ ‫פ‬ ‫על‬ ‫אחר‬ ‫סעד‬ ‫לכל‬ ‫מזכותו‬.‫דין‬ ‫י‬ 6.‫לתקופה‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫חייב‬ ‫אהיה‬ ,‫ההתחייבות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫ואקיים‬ ‫במידה‬ .‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫שנותרה‬ 7.‫בת‬ ‫צמודה‬ ‫שנתית‬ ‫ריבית‬ ‫ובתוספת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫צמודה‬ ‫תהא‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬ ‫השבת‬ 4%. 2.‫ההתחייב‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לקזז‬ ‫חוזר‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫רשאי‬ ‫יהא‬ ‫המעסיק‬‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫כסף‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫ות‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫לשלם‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬ ‫לקיזוז‬ ‫אפשרות‬ ‫תהא‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬ .‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫תוך‬ ‫למעסיק‬ ‫ישירות‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סכום‬7.‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬ 2.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫בכתב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫ל‬.‫ההתחייבות‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫לרבות‬ ,‫עת‬ ‫בכל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫הביא‬ 10.‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫אותי‬ ‫יפטר‬ ‫והמעסיק‬ ‫במידה‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבותי‬ ‫ממילוי‬ ‫פטור‬ ‫אהיה‬ ‫אני‬ ‫תמרנתי‬ ‫בהן‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ממני‬ ‫השוללות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שלא‬ ,‫ההתחייבות‬ .‫אותי‬ ‫לפטר‬ ‫אותו‬
 • 21. -21- 11.‫קי‬ ‫אותה‬ ‫המיוחדת‬ ‫ההכשרה‬ ‫לאור‬‫במשך‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬ ,‫בלתי‬‫הפסקת‬ ‫מיום‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ,‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬ ‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬ ‫וז‬‫לשמ‬ ‫בהתחייבויותיי‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫בנוסף‬ ‫את‬‫י‬‫ולאי‬ ‫סודיות‬ ‫רת‬-‫קיימות‬ ‫שהינן‬ ‫ככל‬ ,‫תחרות‬63 . :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬ ______________________________ ‫תאריך‬‫חתימה‬ 63 ‫ה‬ ‫קיבל‬ ‫אם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫להגביל‬ ‫ניתן‬ ‫החל‬ ‫לדין‬ ‫בהתאם‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫ניתן‬‫ה‬ ‫עובד‬‫מיוחדת‬ ‫כשרה‬ .‫עבודתו‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬
 • 22. -21- '‫ג‬ ‫נספח‬ ‫לכבוד‬ ,.‫א.ג.נ‬ :‫הנדון‬‫בריאות‬ ‫והצהרת‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הח"מ‬ ‫אני‬"‫("העובד/ת‬)‫מצהיר‬‫/ה‬:‫כדלקמן‬ 1.‫מילוי‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫בכדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫אחר‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫אלרגיה‬ ,‫מומים‬ ,‫מחלות‬ ‫פירט‬ ‫להלן‬ :‫תפקידי‬ 1.2.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫מנכות‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬ 1.2.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫מאלרגיה‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬ 1.10‫סובל/ת‬ ‫אני‬.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫כרוניות‬ ‫ממחלות‬ 1.11‫לא‬ / ‫כן‬ :‫בריאותי‬ ‫במצב‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בעבודתי‬ ‫אין‬ 1.11.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫לקויה‬ ‫שמיעה‬ ,‫לקויה‬ ‫ראיה‬ ,‫מסחרחורות‬ ‫סובל/ת‬ ‫אני‬ 1.13.‫לא‬ / ‫כן‬ :‫סבל‬ ‫או‬ ‫קושי‬ ‫לי‬ ‫מסיבה‬ ‫ממושכת‬ ‫נהיגה‬ 1.14‫עבודתי‬ ‫ביצוע‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫אחרת‬ ‫רפואית‬ ‫מגבלה‬ ‫או‬ ‫מנכות‬ ‫סובל‬ ‫אני‬ :‫כלהלן‬ _______________________________________________________________ _____________________________________________________________ _ ____________________________________________________________ 1..‫אמת‬ ‫לעיל‬ ‫כמפורט‬ ‫שלי‬ ‫הבריאותיים‬ ‫הנתונים‬ ‫כי‬ ‫מצהיר/ה‬ ‫הנני‬ 3.‫מתח‬ ‫אני‬.‫למעסיק‬ ‫בראותי‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לאלתר‬ ‫להודיע‬ ‫ייב/ת‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫לראיה‬ :‫היום‬ ‫העובד‬ ‫חתימת‬