הסכם העסקה למנהל כללי של חברה

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬
‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬
‫בין‬:.‫ח.פ/ע.מ‬
‫כתובת‬-
‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬
:‫לבין‬‫ת.ז‬
‫כתובת‬-
‫(לה‬:‫לן‬"‫ה‬‫מנכ"ל‬")‫שני‬ ‫מצד‬
‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫זקוק‬‫לעובד‬‫בתפקיד‬‫של‬‫מנכ"ל‬;
‫והואיל‬‫ו‬‫המנכ‬"‫ל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬
;‫ביותר‬ ‫הטוב‬
‫והואיל‬‫כת‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬;‫וב‬
‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬:
1.:‫כללי‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬
2.‫ההסכם‬ ‫תקופת‬:
2.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1
.
1
‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
.‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬
-1-
3.‫כפיפות‬‫המנוחה‬ ‫ויום‬ ‫משרה‬ ‫היקף‬ ,:
3.1‫המנכ"ל‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬‫דירקטוריון‬‫שלו‬ ‫וליו"ר‬ ‫החברה‬.
3.1‫המנכ"ל‬‫י‬‫עבוד‬‫מלא‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬‫ה‬,‫בימים‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬ .
‫המנכ‬"‫ל‬‫ביום‬ ‫יהיה‬.
4.‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬‫המנכ‬"‫ל‬:
‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬‫המנכ‬"‫ל‬;‫כי‬
4.1‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬
‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬
,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫למע‬ ‫מסר‬ ‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫קבלתו‬ ‫טרם‬ ‫סיק‬
‫לעבודתו‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המנכ‬"‫ל‬‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬
.‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬
4.1‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬
;‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬
4.14‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫יב‬ ,‫מסירות‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫טיח‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬
‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬
‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬
‫ש‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫ל‬
‫יתנכל‬‫לעובדים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬
;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬
4.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫ו‬ ‫החברה‬ ‫דירקטוריון‬‫מדיניותו‬;
4.12‫עבודת‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬‫לא‬ ‫וכן‬ ‫ו‬
‫יתחרה‬2
‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬‫א‬'‫זה‬ ‫להסכם‬
.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫שהינו‬
5.‫עבודה‬ ‫שכר‬:
5.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫בל‬‫המנכ"ל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬_________₪‫ברוטו‬:‫(להלן‬
"‫"השכר‬.)
5.1‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-1.‫לחודש‬
5.14‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫לתוספות‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬3
.
2
‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫תנ‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬‫אי‬ ‫יות‬-‫ו‬ ‫תחרות‬‫ו‬ ‫חלקן‬ ‫/ו‬‫להסתפק‬
‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בדבר‬ ‫בתניה‬
‫חריגים‬-‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬‫ה‬‫עובד‬‫ש‬‫ה‬‫עובד‬‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬
‫ש‬ ‫במקרה‬ ‫או‬ ,‫המתחרה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ ,
‫אי‬ ‫לשמירת‬-.‫תחרות‬
3
‫שתוספות‬ ‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
.‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬
-2-
5.5‫בזאת‬ ‫ומוסכם‬ ‫מוצהר‬,‫יחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העסקתו‬ ‫ותנאי‬ ‫אחריותו‬ ,‫מעמדו‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬
‫המנכ"ל‬‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫כמשמעותו‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫לבעל‬
‫תשי"א‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בחוק‬ ‫כזה‬-1151.‫לפיכך‬,‫יחולו‬ ‫לא‬‫על‬‫המנכ‬"‫ל‬‫כל‬‫הוראות‬
‫זה‬ ‫חוק‬‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫וההגבלות‬ ‫הנוספים‬ ‫התשלומים‬ ‫לרבות‬ ,.
6.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬:
‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬-_______)‫ושבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬4
.
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
6.1‫המנכ‬"‫ל‬‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬
‫השנתי‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫ת‬
.‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫ניתן‬
‫לנצל‬ ‫יהיה‬7‫ו‬ ‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬‫של‬ ‫סך‬___________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/
‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬5
‫המ‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫בכ‬ ‫לשנות‬‫עת‬ ‫ל‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬,
.‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬
6.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,6
‫בשנה‬ ‫ימים‬ ___ ‫על‬ ‫/יעמוד‬.
6.14‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬7
/‫על‬ ‫יעמוד‬_____‫לכל‬ ‫ימים‬
‫חודש‬‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬_______‫ימים‬8
.‫ע‬ ‫התשלום‬‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬9
‫באופן‬ /
‫להיעדרות‬ ‫הראשון‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬10
.
4
‫שי‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫מוש‬‫למנכ‬"‫ל‬‫שנתית‬ ‫חופשה‬
‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫היינו‬
5
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
6
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬-5‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬ ;‫ימים‬–6‫העשירית‬ ‫ועד‬ ‫הרביעית‬ ‫מהשנה‬ .‫ימים‬–7;‫ימים‬
.'‫וכו‬
7
‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1176‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ ,
‫המעסיק‬‫להחריג‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫על‬ ‫הוחרגו‬ ‫ולא‬.‫המנכ‬"‫ל‬‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬
‫קיימת‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬‫למנכ‬"‫ל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬‫של‬1.5‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬
‫של‬ ‫תקרה‬14‫זכות‬ ‫יש‬ ‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬
‫של‬ ‫צבירה‬2.5.‫צבירה‬ ‫תקרת‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬
8
‫להע‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ניק‬‫למנכ‬"‫ל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬
.‫החל‬ ‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬
9
‫השני‬ ‫היום‬ ‫עבור‬ ;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬
‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬
‫הר‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬.‫גיל‬
10
‫שי‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ינ‬‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫תן‬
‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬
-3-
6.11:‫פנסיה‬
6.11.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫המנכ‬"‫ל‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬
‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫המנכ‬"‫ל‬,‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬
‫ופיצויים‬.
6.11.2‫הח‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫על‬ ‫ל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו/או‬
‫תקנות‬‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬
.‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬
6.11.3.‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬
6.11.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫מ‬ ‫החל‬‫תחילת‬‫ההעסקה‬,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬
,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬11
‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬
‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%
.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
‫או‬
6.12‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬:
‫החל‬‫מ‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬,,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬
,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מ‬‫נהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬12
,‫כאשר‬
‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;
_____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬
‫ו‬ ‫המעביד‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
6.12.1‫מ‬ ‫הצדדים‬‫סכי‬‫מים‬‫כ‬ ,‫בזאת‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫י‬‫ל‬‫קרן‬
‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬
‫למנכ‬"‫ל‬‫ביחס‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬
‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬
‫יחולו‬ ‫הצדדים‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4651‫התשנ"ח‬ ,-4314,
,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬
‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬
6.12.2‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬
‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫המנכ"ל‬‫מ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫כח‬
‫סעיפים‬16‫או‬17‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬‫המנכ"ל‬‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬
-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
11
.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
12
.‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
-4-
7.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬
7.1‫בונוס‬13
:
7.1.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫י‬‫שקול‬‫ה‬ ‫דירקטוריון‬‫מעסיק‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברוו‬‫חי‬‫ות‬‫המעסיק‬
‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫י‬‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חליט‬‫ו‬‫להעניק‬ ‫באם‬ ,‫למנכ"ל‬,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬
‫גובהו‬ ‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬,
.‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬
‫להעניק‬‫למנכ"ל‬‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫הבונוס‬‫סופית‬ ‫תהא‬
.‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ומחייבת‬
‫או‬
7.1.1‫ש‬ ‫בתנאי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬14
‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬
:‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬
15
.
7.1.2‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬
7.1‫השתלמות‬ ‫קרן‬16
:
7.1.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-,
‫כאשר‬‫ש‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫יעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬
‫ו‬-%‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫המנכ‬"‫ל‬.
7.1.2‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬‫ו‬‫לגובה‬ ‫עד‬‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫על‬
‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,.
7.14‫רכב‬17
:
7.14.1‫יעמי‬ ‫המעסיק‬‫לרשות‬ ‫ד‬‫המנכ‬"‫ל‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬_____
(‫להלן‬:"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,)
7.14.2‫המנכ"ל‬‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬.
7.14.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬
‫המנכ‬"‫ל‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬
13
.‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
14
‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬.‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬
15
‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬
.‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬
16
.‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬
17
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
-5-
7.14.4‫מובהר‬‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬
‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫הרכב‬ ‫את‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,‫מידית‬
.‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫למעסיק‬
7.14.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬
.‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬
7.14.6‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬
‫התעבורה‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬
‫ברכב‬18
.
7.14.7‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬
‫במקום‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬‫למנכ‬"‫ל‬‫לרבות‬ ,‫ממנו‬
‫ו‬ ‫מהשכר‬‫מ‬‫פיטו‬ ‫פיצויי‬.‫רים‬
7.14.1‫המנכ"ל‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬‫ו‬,
‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
.‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬
7.6‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬19
:
7.6.1‫המנכ‬"‫ל‬‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬
7.6.2‫הוצאו‬ ‫החזר‬‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫ת‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬,
‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬‫המנכ‬"‫ל‬
.‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬
7.7‫חניה‬20
:
7.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫עבור‬ ‫סדיר‬‫המנכ"ל‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬‫על‬ ,‫המעסיק‬
‫חשבונו‬.
7.1‫נייד‬ ‫טלפון‬21
:
7.1.1‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫לרשות‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬‫כום‬‫התשלום‬
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬
‫ו‬‫המנכ‬"‫ל‬‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬
‫משכר‬ ‫החריגה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו/או‬‫מ‬‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנכ‬"‫ל‬.
7.1.2‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫מי‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬
‫המנכ"ל‬‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,
18
.‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬
19
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
20
‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬
21
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
-6-
7.1‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬22
:
7.1.1‫בזאת‬ ‫מוסכם‬,‫כי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬
‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬
7.1.2‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬
‫עבור‬ ‫להסדיר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,
‫עד‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬
7.1.3‫המנכ‬"‫ל‬‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬
‫ת‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫על‬ ‫עלה‬)₪‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬
‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬ ‫בין‬,₪‫משכר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫תשלום‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬
‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬ ‫אחר‬‫למנכ‬"‫ל‬23
.
7.14‫מילואים‬24
:
7.14.1‫המנכ"ל‬‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ,
.‫שקיבל‬ ‫פעיל‬
7.14.2‫הטיפ‬‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ול‬
‫המעסיק‬.
7.14.3‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫המנכ"ל‬‫ל‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬
.‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫גביית‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬
7.14.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫למנכ"ל‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬
‫מעבודתו‬.‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬
7.11‫עיתון‬25
:
7.11.1‫עבור‬ ‫יסדיר‬ ‫המעסיק‬‫המנכ‬"‫ל‬‫עיתון‬ ‫או‬ ,‫יומי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעיתון‬ ‫מנוי‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,
____________.‫המעסיק‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,
7.12‫טלפון‬ ‫הוצאות‬26
:
7.12.1‫המנכ‬"‫ל‬‫אחזק‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫ת‬‫מילוי‬ ‫לצורך‬ ‫בביתו‬ ‫טלפון‬
‫של‬ ‫בסך‬ ‫תפקידו‬.‫לחודש‬
22
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
23
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬
24
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
25
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
26
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
-7-
7.13‫ה‬‫וצ‬‫אש"ל‬ ‫אות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬:
7.13.1‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬‫המנכ‬"‫ל‬27
,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬
‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחודש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬
_______28
,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬ ‫הפעילות‬.
7.14‫ני‬ ‫מחשב‬‫יד‬29
:
7.14.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫המנכ‬"‫ל‬:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬
"‫הנייד‬ ‫"המחשב‬.)
7.14.2‫המנכ‬"‫ל‬.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬
7.14.3,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬
‫וינהג‬ ‫יפעל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬.
7.14.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫של‬ ‫עבודתו‬‫המנכ‬"‫ל‬,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬
‫י‬‫חזיר‬‫המנכ"ל‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬
‫בו‬ ‫המצויים‬.
7.15‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬30
:
7.15.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ ,
‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫מדי‬‫חודש‬,%_______
‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫חשבון‬ ‫על‬‫המנכ‬"‫ל‬.
1.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬:
1.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בת‬______.‫חודשים‬
1.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ ,
‫ב‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫ין‬‫אחד‬ ‫כל‬
:‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬
1.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬
1.1.2‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬‫המנכ‬"‫ל‬‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬
‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬
27
‫ישנ‬‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ם‬
.‫מקורות‬ ‫לאותם‬
28
.‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
29
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
30
‫במקר‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬‫ים‬
‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬‫למנכ‬"‫ל‬.‫בכירים‬ ‫ים‬
-8-
1.1.3‫אם‬‫המנכ"ל‬‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬
‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬
1.1.4‫אם‬‫המנכ"ל‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬.‫רגל‬ ‫כפושט‬ ‫הוכרז‬ ‫ו/או‬
1.14‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1163,
‫את‬ ‫לפטר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬
.‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
1.11‫על‬ ‫יהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫המנכ"ל‬‫או‬ ,‫לעבוד‬‫לם‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫לפי‬
‫דעת‬ ‫שיקול‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫של‬‫המנכ"ל‬‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬
‫חלקה‬‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬ ‫או‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬‫בתקופת‬
‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫למנכ‬"‫ל‬‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬‫ללא/כולל‬31
‫כל‬
‫למ‬ ‫ונלווים‬ ‫הטבות‬.‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫יניהם‬
1.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬
1.1‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫המנכ"ל‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקידו‬
‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬
.‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬
1.1‫ב‬‫עבודת‬ ‫סיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫המנכ‬"‫ל‬‫למעסיק‬‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬
‫אלי‬ ‫הגיע‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬
‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬
.‫וסביר‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
1.14‫המנכ"ל‬‫מת‬‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫חייב‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאחר‬ ‫חודשים‬
‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬
‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ ,
‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬
.‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬
‫המנכ"ל‬.
1.11,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬
‫בתקופ‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫עבודת‬ ‫ת‬‫ו‬
‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬.
1.12‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬
‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬
.‫פעילות‬
31
‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬
‫למנכ‬"‫ל‬‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬‫המנכ‬"‫ל‬.
-9-
14.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬
14.1‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫יחסי‬‫ה‬‫חייב‬ ,‫עבודה‬‫המנכ"ל‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬
‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫ו/או‬‫בגין‬‫ו/או‬ ‫אובדן‬,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬
.‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬
14.1‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬‫המנכ"ל‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬
‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫למנכ"ל‬.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬
‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫המנכ‬"‫ל‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
14.14‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬
‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫המנכ"ל‬‫ל‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫ה‬‫מעסיק‬‫לעכב‬
‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬
.‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬
11.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬:
11.1,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬
‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫ה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫הניתנת‬ ‫טבה‬‫למנכ‬"‫ל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬
,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,.
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
:‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫למנכ‬"‫ל‬‫מס‬ ‫גילום‬32
.
12.:‫שונות‬
12.1‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המנכ‬"‫ל‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬.
12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫המוקנ‬‫ית‬‫למנכ"ל‬
,‫דין‬ ‫כל‬ ‫מכוח‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫וכל‬
‫אחרת‬ ‫התחייבות‬‫עליה‬‫יחתום‬‫המנכ‬"‫ל‬.
‫או‬
12.1‫ו/או‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫ולא‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬
‫קיבוצי‬ ‫הסדר‬33
.
32
‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬
33
‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫להחרגה‬ ‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫אם‬ ‫אפשרי‬ ‫הדבר‬‫להו‬ ‫בהתאם‬‫ראות‬‫הסכם‬‫ה‬‫קיבוצי‬,‫ככ‬‫ל‬‫ש‬.‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫חל‬
-11-
12.14‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫ש‬‫ברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬
‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬
‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
12.11‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬
‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬
‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬
_______________________________
‫המנכ‬"‫ל‬‫ה‬‫מעסיק‬
-11-
‫נספח‬‫א‬'
,.‫א.ג.נ‬
:‫הנדון‬‫ואי‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫התחייבות‬-‫תחרות‬
"( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫המנכ‬"‫ל‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬
1.‫ל‬ ‫ידוע‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬‫י‬‫ל‬ ‫תהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫י‬‫המתייחס‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬‫לפעילותיו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬
‫ולעסקי‬‫ו‬:‫ביחד‬ ‫(להלן‬ ‫אליו‬ ‫הקשורים‬ ‫לגופים‬ ‫ו/או‬ ‫לחברות‬ ‫ו/או‬"‫"המעסיק‬)‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫לידי‬ ‫יגיע‬ ‫כן‬ .
‫נתוני‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬,‫מעסיק‬‫לקוחות‬‫תמחור‬ ‫שיטות‬ ,‫וספקים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ,‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ,‫המעסיק‬
,‫גבייה‬ ‫שיטות‬ ,‫למכרזים‬ ‫הצעות‬ ,‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫תנאי‬ ,‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ,‫ומחירים‬
‫עב‬ ‫שיטות‬,‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫שיטות‬ ,‫ודה‬‫ופיננסית‬ ‫עסקית‬ ‫מדיניות‬,‫עובדיו‬ ‫עם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫יחסיו‬ ,
,‫העסקתם‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬,‫ייצור‬ ‫ותהליכי‬ ‫שיטות‬ ,‫מחקר‬ ‫שיטות‬ ,‫פטנטים‬ ,‫חידושים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫המצאות‬
‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫פיתוחים‬ ,‫קבצים‬ ,‫תרשימים‬ ,‫תשרטים‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫בטחוני‬ ‫מידע‬
‫ספ‬ ‫ו/או‬ ‫עובדיו‬,‫קיו‬‫ל‬ ‫ייוודע‬ ‫ו/או‬ ‫שיימסר‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫איננו‬ ‫ואשר‬
‫ב‬ ‫מצוי‬‫להלן‬ ‫יקרא‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫(כל‬ ‫הכלל‬ ‫נחלת‬-"‫המידע‬)"34.
2.‫ל‬ ‫ידוע‬,‫י‬‫רכוש‬ ‫הינו‬ ‫המידע‬ ‫כי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫וה‬‫ו‬‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫א‬‫י‬‫לידיעת‬ ‫מובא‬ ‫ו/או‬‫י‬‫ורק‬ ‫אך‬
‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫עבוד‬ ‫ולצרכי‬ ,‫ת‬‫י‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫בלבד‬‫אני‬‫העסקת‬ ‫במהלך‬ ‫הן‬ ,‫מתחייב‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬
‫ה‬‫מעסיק‬‫לגל‬ ‫שלא‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫והן‬‫ו‬‫ולא‬ ,‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ,‫המידע‬ ‫את‬ ‫ת‬‫ו/או‬ ‫אותו‬ ‫לפרסם‬
‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫למסור‬,‫שהגיל‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו‬‫ל‬ ‫הותר‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫י‬‫י‬‫במפורש‬
‫בכתב‬‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מעסיק‬‫שה‬ ‫וככל‬ ,‫ו‬‫לצ‬ ‫נדרש‬ ‫א‬‫עבודת‬ ‫ורך‬‫י‬‫אצלו‬.
3.‫או‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫המידע‬ ‫ובהיות‬ ‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫בגדר‬ ‫הינה‬ ‫עבודתי‬ ‫במהלך‬ ‫נחשפתי‬ ‫שאליה‬ ‫אחרת‬ ‫רשימה‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫ספקים‬
.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ענייניו‬ ‫לצורכי‬ ‫אלא‬ ,‫אלא‬ ‫ברשימות‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬
4.‫אשר‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במשך‬ ‫שלי‬ ‫בסיוע‬ ‫ובין‬ ‫ובעקיפין‬ ‫ישירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בין‬ ‫שיפותח‬ ‫המידע‬
‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫לידיעתי‬ ‫הובא‬ ‫ו/או‬ ‫לטיפולי‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫להעסקתי‬ ‫קשור‬
‫לנהו‬ ‫יוכל‬ ‫והוא‬ ‫בו‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫כל‬ ‫יהיו‬ ‫ולמעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫רכוש‬ ‫יהיו‬ ,‫המעסיק‬,‫כרצונו‬ ‫בו‬ ‫ג‬
‫למכור‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫בזכויות‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫וכרעיון‬ ‫כהמצאה‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫לרבות‬
.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ובכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫בהסכמה‬ ‫אלא‬ ,‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫ו/או‬ ‫להעבירם‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אותן‬
‫הזכויות‬ ‫מן‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫קשורה‬ ‫או‬ ‫הנובעת‬ ,‫בעתיד‬ ‫או‬ ‫בהווה‬ ,‫זכות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬.‫הנ"ל‬
34
‫רלבנטיים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬‫למנכ‬"‫ל‬‫הרלבנטיים‬ ‫כאלה‬ ‫להוסיף‬ ,‫ומנגד‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬.
-12-
5.‫הרישומים‬ ,‫התיקים‬ ‫כל‬‫חומר‬ ,‫מחשב‬ ‫קבצי‬ ,‫הקלטות‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫ו‬‫מסמכים‬‫סוג‬ ‫מן‬ ‫מכל‬
,‫שהם‬‫רכוש‬ ‫ויישארו‬ ‫הינם‬ ‫מהמידע‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫ממשרדי‬ ‫יוצאו‬ ‫ולא‬‫ו‬‫ללא‬
‫הסכמת‬‫ו‬.‫ומראש‬ ‫בכתב‬ ,‫במפורש‬ ,‫(בין‬ ‫שהם‬ ‫נימוק‬ ‫ו/או‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬
‫ב‬‫לידי‬ ,‫הנ"ל‬ ‫החומר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫דחיות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מיד‬ ‫למסור‬ ‫מתחייב‬ ‫הנני‬ )‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ‫פיטורים‬
‫המעסיק‬.
6.,‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בכל‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫לעבוד‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬
‫תפקי‬ ‫בכל‬ ,‫אחר‬ ‫גוף‬ ‫ו/או‬ ‫מפעל‬ ‫ו/או‬ ‫חברה‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫מעסיק‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו/או‬ ‫ד‬
.‫המעסיק‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫עיסוק‬
7.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫איחשף‬ ‫אליו‬ ‫המיוחד‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬35
:‫זו‬ ‫התחייבותי‬ ‫עבור‬
7.1‫במשך‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬12‫חודשים‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫הפסקת‬ ‫מיום‬
‫וב‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬‫ין‬
.‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬
7.1‫אני‬ ‫בנוסף‬‫ל‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫מ‬ ‫מי‬ ‫העסיק‬‫ה‬ ‫עובדי‬‫לעבודה‬ ‫לגייסם‬ ‫ולא‬ ‫מעסיק‬‫אחר‬ ‫במקום‬
‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ‫כלשהם‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫ו/או‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬‫אצל‬ ‫י‬
.‫המעסיק‬
7.14‫ללקוחו‬ ‫לפנות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫כן‬‫קשר‬ ‫בכל‬ ‫איתם‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫לספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ת‬
‫בתחום‬ ‫מוצרים‬ ‫אספקת/קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫שירותים‬ ‫מתן/קבלת‬ ‫לצורך‬ ,‫ישיר‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ,‫מסחרי‬
‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ,‫המעסיק‬ ‫פעילות‬12‫חודשים‬‫לעניין‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ .‫עבודתי‬ ‫מסיום‬
‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫לקוחות‬ ‫שהיו‬ ‫ספקים‬ ‫או‬ ‫לקוחות‬ ‫משמעם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬‫שהמעסיק‬ ‫או‬ ,
‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫לקוחותיו‬ ‫שיהיו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקיים‬ ‫במגעים‬ ‫עמם‬ ‫היה‬
‫במהלך‬12.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫שקדמו‬ ‫החודשים‬
7.11‫כמשקיע‬ ‫או‬ ‫כספק‬ ‫או‬ ‫שירותים‬ ‫כנותן‬ ,‫אפעל‬ ‫ו/או‬ ‫אעבוד‬ ‫בו‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫כי‬ ,‫מתחייב‬ ‫אני‬
‫ה‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,‫כבעלים‬ ‫או‬‫בה‬ ‫טיפלתי‬ ‫אשר‬ ‫בעסקה‬ ‫אטפל‬ ‫לא‬ ,‫מעסיק‬
,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫הסכם‬ ‫לכלל‬ ‫השתכללה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬‫וזאת‬
‫של‬ ‫לתקופה‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬
1.‫אני‬‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫א‬‫את‬ ‫עשה‬‫כל‬‫האמור‬‫לעיל‬‫בעצמ‬ ‫לא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ולא‬ ‫במישרין‬ ‫לא‬ ,‫י‬‫באמצעות‬ ‫ולא‬
,‫אחרים‬‫ת‬ ‫באמצעות‬ ‫לא‬ ‫כולל‬,‫בבעלותי‬ ‫אגיד‬‫כיועץ‬ ‫ולא‬ ‫כעובד‬ ‫לא‬ ,‫כעצמאי‬ ‫לא‬‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫ולא‬ ,.
1.‫כל‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫החופשי‬ ‫מרצוני‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫ומצהיר‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫ולשקול‬ ‫להתייעץ‬ ‫הזדמנות‬ ‫לי‬ ‫שנתנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫משמעויותיו‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫בו‬ ‫האמור‬
.‫בו‬ ‫האמור‬
14.‫האמו‬ ‫התחייבויות‬ ‫סמך‬ ‫על‬‫חוזרות‬ ‫בלתי‬ ‫התחייבות‬ ‫והן‬ ,‫אותי‬ ‫להעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫הסכים‬ ‫רות‬
‫ותי‬‫שאר‬‫נה‬‫במל‬‫ו‬‫תוקפ‬ ‫א‬‫ן‬‫הסכם‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫אתי‬ ‫העבודה‬.‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫לסיומו‬
35
.‫רלבנטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
-13-
11.‫מניעה‬ ‫צווי‬ ‫ו/או‬ ‫אכיפה‬ ‫סעד‬ ‫לקבלת‬ ‫בזכות‬ ‫ובכלל‬ ,‫המעסיק‬ ‫לזכות‬ ‫העומדים‬ ‫בסעדים‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
‫א‬ ,‫השבה‬ ‫ו/או‬ ‫מלא‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ ‫סעדים‬ ‫ו/או‬‫אחת‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫ני‬
‫של‬ ‫בסך‬ ‫בראש‬ ‫וקבוע‬ ‫מסוכם‬ ‫פיצוי‬ ‫למעסיק‬ ‫אשלם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫מהתחייבויותיי‬144,444₪‫אשיב‬ ‫וכן‬
‫שמירת‬ ‫עבור‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ,‫קבלתי‬ ‫אם‬ ,‫ממנו‬ ‫שקבלתי‬ ‫המיוחדת‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬
‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבויותיי‬7‫המע‬ ‫מאת‬ ‫דרישה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫הצמדה‬ ‫הפרשי‬ ‫בצירוף‬ ,‫סיק‬
‫אשר‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שתיגרם‬ ‫הוצאה‬ ‫בכל‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫אשפה‬ ‫כן‬ .‫חוקית‬ ‫וריבית‬
.‫הפרתם‬ ‫בגין‬ ‫אחרים‬ ‫סעדים‬ ‫קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויותיי‬ ‫אכיפת‬ ‫לצורך‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאו‬
‫עבוד‬ ‫שכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫כאמור‬ ‫הסכומים‬ ‫לקזז‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬‫ו/או‬ ‫ה‬
.‫פיצויים‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫חתימת‬‫המנכ‬"‫ל‬
-14-
‫נספח‬‫ב‬'
‫א‬‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫ישור‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬‫סעיף‬ ‫לפי‬14
‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163
‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬
‫לפנסי‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫ה‬
,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬
‫התשכ"ד‬-1164‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-‫קופת‬,)‫ביטוח‬
‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬
‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
‫המגיעים‬‫למנכ"ל‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬
-:‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬
(1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
)‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬
‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫המנכ"ל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬
‫של‬ ‫הפיטורים‬‫המנכ"ל‬;‫בלבד‬ ,
)‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬
(1)13.33%‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬
‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬
;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬
(2)11%‫שי‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫לם‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬‫המנכ"ל‬,
‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬
‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫המנכ"ל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫המופ‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫יבואו‬ ,‫טר‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬144%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנכ"ל‬.
(2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬
‫לבין‬‫המנכ"ל‬‫ובו‬-
)‫(א‬‫הסכמת‬‫המנכ"ל‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬
‫ל‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫פי‬
-15-
)‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬
‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫המנכ"ל‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬
‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫המנכ"ל‬‫מקו‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫פת‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
(3),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬
‫צו‬.
‫אישור‬‫המנכ‬"‫ל‬
‫האי‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫שור‬
.‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫חתימת‬‫המנכ‬"‫ל‬

Recomendados

הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
630 visualizações17 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
494 visualizações11 slides
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
215 visualizações7 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
205 visualizações17 slides
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיMoshe Vakrat
259 visualizações46 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברהMoshe Vakrat
221 visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןMoshe Vakrat
368 visualizações15 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
182 visualizações17 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
366 visualizações16 slides
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
194 visualizações12 slides
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
207 visualizações7 slides

Destaque(11)

הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat221 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat368 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat182 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat194 visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat207 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat207 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat334 visualizações

Similar a הסכם העסקה למנהל כללי של חברה

הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
228 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
226 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותMoshe Vakrat
152 visualizações17 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
3.7K visualizações34 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
1.1K visualizações34 slides
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקMoshe Vakrat
630 visualizações17 slides

Similar a הסכם העסקה למנהל כללי של חברה(20)

הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat226 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat3.7K visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat1.1K visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat630 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat769 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat481 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat486 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat476 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat295 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat249 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat262 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat204 visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat258 visualizações

הסכם העסקה למנהל כללי של חברה

 • 1. ‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬ ‫בין‬:.‫ח.פ/ע.מ‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫לבין‬‫ת.ז‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫ה‬‫מנכ"ל‬")‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫זקוק‬‫לעובד‬‫בתפקיד‬‫של‬‫מנכ"ל‬; ‫והואיל‬‫ו‬‫המנכ‬"‫ל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ;‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫והואיל‬‫כת‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬;‫וב‬ ‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬: 1.:‫כללי‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬ 2.‫ההסכם‬ ‫תקופת‬: 2.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1 . 1 ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬
 • 2. -1- 3.‫כפיפות‬‫המנוחה‬ ‫ויום‬ ‫משרה‬ ‫היקף‬ ,: 3.1‫המנכ"ל‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬‫דירקטוריון‬‫שלו‬ ‫וליו"ר‬ ‫החברה‬. 3.1‫המנכ"ל‬‫י‬‫עבוד‬‫מלא‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬‫ה‬,‫בימים‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬ ‫יום‬ . ‫המנכ‬"‫ל‬‫ביום‬ ‫יהיה‬. 4.‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬‫המנכ‬"‫ל‬: ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬‫המנכ‬"‫ל‬;‫כי‬ 4.1‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬ ,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫למע‬ ‫מסר‬ ‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫קבלתו‬ ‫טרם‬ ‫סיק‬ ‫לעבודתו‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המנכ‬"‫ל‬‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬ 4.1‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ;‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬ 4.14‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫יב‬ ,‫מסירות‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫טיח‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬ ‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫ש‬ ‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫ל‬ ‫יתנכל‬‫לעובדים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ 4.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫ו‬ ‫החברה‬ ‫דירקטוריון‬‫מדיניותו‬; 4.12‫עבודת‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬‫לא‬ ‫וכן‬ ‫ו‬ ‫יתחרה‬2 ‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬‫א‬'‫זה‬ ‫להסכם‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫שהינו‬ 5.‫עבודה‬ ‫שכר‬: 5.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫בל‬‫המנכ"ל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬_________₪‫ברוטו‬:‫(להלן‬ "‫"השכר‬.) 5.1‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-1.‫לחודש‬ 5.14‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫לתוספות‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬3 . 2 ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫תנ‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬‫אי‬ ‫יות‬-‫ו‬ ‫תחרות‬‫ו‬ ‫חלקן‬ ‫/ו‬‫להסתפק‬ ‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בדבר‬ ‫בתניה‬ ‫חריגים‬-‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬‫ה‬‫עובד‬‫ש‬‫ה‬‫עובד‬‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬ ‫ש‬ ‫במקרה‬ ‫או‬ ,‫המתחרה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ , ‫אי‬ ‫לשמירת‬-.‫תחרות‬ 3 ‫שתוספות‬ ‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ .‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬
 • 3. -2- 5.5‫בזאת‬ ‫ומוסכם‬ ‫מוצהר‬,‫יחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העסקתו‬ ‫ותנאי‬ ‫אחריותו‬ ,‫מעמדו‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬ ‫המנכ"ל‬‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫כמשמעותו‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫תשי"א‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בחוק‬ ‫כזה‬-1151.‫לפיכך‬,‫יחולו‬ ‫לא‬‫על‬‫המנכ‬"‫ל‬‫כל‬‫הוראות‬ ‫זה‬ ‫חוק‬‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫וההגבלות‬ ‫הנוספים‬ ‫התשלומים‬ ‫לרבות‬ ,. 6.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬: ‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬-_______)‫ושבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬4 . ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 6.1‫המנכ‬"‫ל‬‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫השנתי‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫ת‬ .‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫ניתן‬ ‫לנצל‬ ‫יהיה‬7‫ו‬ ‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬‫של‬ ‫סך‬___________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/ ‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬5 ‫המ‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫בכ‬ ‫לשנות‬‫עת‬ ‫ל‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬, .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ 6.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,6 ‫בשנה‬ ‫ימים‬ ___ ‫על‬ ‫/יעמוד‬. 6.14‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬7 /‫על‬ ‫יעמוד‬_____‫לכל‬ ‫ימים‬ ‫חודש‬‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬_______‫ימים‬8 .‫ע‬ ‫התשלום‬‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫בור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬9 ‫באופן‬ / ‫להיעדרות‬ ‫הראשון‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬10 . 4 ‫שי‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫מוש‬‫למנכ‬"‫ל‬‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫היינו‬ 5 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 6 ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬-5‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬ ;‫ימים‬–6‫העשירית‬ ‫ועד‬ ‫הרביעית‬ ‫מהשנה‬ .‫ימים‬–7;‫ימים‬ .'‫וכו‬ 7 ‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1176‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ , ‫המעסיק‬‫להחריג‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ,‫המנכ"ל‬ ‫על‬ ‫הוחרגו‬ ‫ולא‬.‫המנכ‬"‫ל‬‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫קיימת‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬‫למנכ‬"‫ל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬‫של‬1.5‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫תקרה‬14‫זכות‬ ‫יש‬ ‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬ ‫של‬ ‫צבירה‬2.5.‫צבירה‬ ‫תקרת‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬ 8 ‫להע‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ניק‬‫למנכ‬"‫ל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬ .‫החל‬ ‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ 9 ‫השני‬ ‫היום‬ ‫עבור‬ ;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬ ‫הר‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬.‫גיל‬ 10 ‫שי‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫ינ‬‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫תן‬ ‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬
 • 4. -3- 6.11:‫פנסיה‬ 6.11.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫המנכ‬"‫ל‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫המנכ‬"‫ל‬,‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬ ‫ופיצויים‬. 6.11.2‫הח‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫על‬ ‫ל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו/או‬ ‫תקנות‬‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ 6.11.3.‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ 6.11.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫מ‬ ‫החל‬‫תחילת‬‫ההעסקה‬,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬11 ‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬ ‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% .‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ ‫או‬ 6.12‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬: ‫החל‬‫מ‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬,,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מ‬‫נהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬12 ,‫כאשר‬ ‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ; _____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬ ‫ו‬ ‫המעביד‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 6.12.1‫מ‬ ‫הצדדים‬‫סכי‬‫מים‬‫כ‬ ,‫בזאת‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫י‬‫ל‬‫קרן‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫למנכ‬"‫ל‬‫ביחס‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫הצדדים‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4651‫התשנ"ח‬ ,-4314, ,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ 6.12.2‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫המנכ"ל‬‫מ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫כח‬ ‫סעיפים‬16‫או‬17‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬‫המנכ"ל‬‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ -.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ 11 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬ 12 .‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 • 5. -4- 7.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬ 7.1‫בונוס‬13 : 7.1.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫י‬‫שקול‬‫ה‬ ‫דירקטוריון‬‫מעסיק‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברוו‬‫חי‬‫ות‬‫המעסיק‬ ‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫י‬‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חליט‬‫ו‬‫להעניק‬ ‫באם‬ ,‫למנכ"ל‬,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬ ‫גובהו‬ ‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬, .‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬ ‫להעניק‬‫למנכ"ל‬‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫הבונוס‬‫סופית‬ ‫תהא‬ .‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ומחייבת‬ ‫או‬ 7.1.1‫ש‬ ‫בתנאי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬14 ‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ :‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬ 15 . 7.1.2‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬ 7.1‫השתלמות‬ ‫קרן‬16 : 7.1.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-, ‫כאשר‬‫ש‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫יעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬ ‫ו‬-%‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫המנכ‬"‫ל‬. 7.1.2‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬‫ו‬‫לגובה‬ ‫עד‬‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫על‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,. 7.14‫רכב‬17 : 7.14.1‫יעמי‬ ‫המעסיק‬‫לרשות‬ ‫ד‬‫המנכ‬"‫ל‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬_____ (‫להלן‬:"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,) 7.14.2‫המנכ"ל‬‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬. 7.14.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬ ‫המנכ‬"‫ל‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ 13 .‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 14 ‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬.‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬ 15 ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ .‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬ 16 .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬ 17 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 • 6. -5- 7.14.4‫מובהר‬‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫הרכב‬ ‫את‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,‫מידית‬ .‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫למעסיק‬ 7.14.5‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ ‫המעסיק‬ .‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬ 7.14.6‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫התעבורה‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬ ‫ברכב‬18 . 7.14.7‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬ ‫במקום‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬‫למנכ‬"‫ל‬‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫ו‬ ‫מהשכר‬‫מ‬‫פיטו‬ ‫פיצויי‬.‫רים‬ 7.14.1‫המנכ"ל‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬‫ו‬, ‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , .‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ 7.6‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫השתתפות‬19 : 7.6.1‫המנכ‬"‫ל‬‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬ 7.6.2‫הוצאו‬ ‫החזר‬‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫ת‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬, ‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬‫המנכ‬"‫ל‬ .‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ 7.7‫חניה‬20 : 7.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫עבור‬ ‫סדיר‬‫המנכ"ל‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫חשבונו‬. 7.1‫נייד‬ ‫טלפון‬21 : 7.1.1‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫לרשות‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬‫כום‬‫התשלום‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬ ‫ו‬‫המנכ‬"‫ל‬‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ו/או‬‫מ‬‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנכ‬"‫ל‬. 7.1.2‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫מי‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬ ‫המנכ"ל‬‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ , 18 .‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬ 19 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 20 ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ 21 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
 • 7. -6- 7.1‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬22 : 7.1.1‫בזאת‬ ‫מוסכם‬,‫כי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬ 7.1.2‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫עבור‬ ‫להסדיר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ , ‫עד‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ 7.1.3‫המנכ‬"‫ל‬‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫ת‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫על‬ ‫עלה‬)₪‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬ ‫בין‬,₪‫משכר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫תשלום‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬ ‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬ ‫אחר‬‫למנכ‬"‫ל‬23 . 7.14‫מילואים‬24 : 7.14.1‫המנכ"ל‬‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ , .‫שקיבל‬ ‫פעיל‬ 7.14.2‫הטיפ‬‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ול‬ ‫המעסיק‬. 7.14.3‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫המנכ"ל‬‫ל‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫גביית‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬ 7.14.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫למנכ"ל‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ ‫מעבודתו‬.‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬ 7.11‫עיתון‬25 : 7.11.1‫עבור‬ ‫יסדיר‬ ‫המעסיק‬‫המנכ‬"‫ל‬‫עיתון‬ ‫או‬ ,‫יומי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעיתון‬ ‫מנוי‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ , ____________.‫המעסיק‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ , 7.12‫טלפון‬ ‫הוצאות‬26 : 7.12.1‫המנכ‬"‫ל‬‫אחזק‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫ת‬‫מילוי‬ ‫לצורך‬ ‫בביתו‬ ‫טלפון‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫תפקידו‬.‫לחודש‬ 22 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 23 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬ 24 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 25 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 26 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
 • 8. -7- 7.13‫ה‬‫וצ‬‫אש"ל‬ ‫אות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬: 7.13.1‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬‫המנכ‬"‫ל‬27 ,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫המנכ‬"‫ל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחודש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬ _______28 ,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , ‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬ ‫הפעילות‬. 7.14‫ני‬ ‫מחשב‬‫יד‬29 : 7.14.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫המנכ‬"‫ל‬:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬ "‫הנייד‬ ‫"המחשב‬.) 7.14.2‫המנכ‬"‫ל‬.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ 7.14.3,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫וינהג‬ ‫יפעל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬. 7.14.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫של‬ ‫עבודתו‬‫המנכ‬"‫ל‬,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬ ‫י‬‫חזיר‬‫המנכ"ל‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫בו‬ ‫המצויים‬. 7.15‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬30 : 7.15.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ , ‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫מדי‬‫חודש‬,%_______ ‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫חשבון‬ ‫על‬‫המנכ‬"‫ל‬. 1.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬: 1.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בת‬______.‫חודשים‬ 1.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ , ‫ב‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫ין‬‫אחד‬ ‫כל‬ :‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬ 1.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 1.1.2‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬‫המנכ‬"‫ל‬‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬ 27 ‫ישנ‬‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ם‬ .‫מקורות‬ ‫לאותם‬ 28 .‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 29 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 30 ‫במקר‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬‫ים‬ ‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬‫למנכ‬"‫ל‬.‫בכירים‬ ‫ים‬
 • 9. -8- 1.1.3‫אם‬‫המנכ"ל‬‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬ ‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬ 1.1.4‫אם‬‫המנכ"ל‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬.‫רגל‬ ‫כפושט‬ ‫הוכרז‬ ‫ו/או‬ 1.14‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1163, ‫את‬ ‫לפטר‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬ .‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 1.11‫על‬ ‫יהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫המנכ"ל‬‫או‬ ,‫לעבוד‬‫לם‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫לפי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫של‬‫המנכ"ל‬‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫חלקה‬‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬ ‫או‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬‫בתקופת‬ ‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫למנכ‬"‫ל‬‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬‫ללא/כולל‬31 ‫כל‬ ‫למ‬ ‫ונלווים‬ ‫הטבות‬.‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫יניהם‬ 1.:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬ 1.1‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫המנכ"ל‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקידו‬ ‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ .‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ 1.1‫ב‬‫עבודת‬ ‫סיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫המנכ‬"‫ל‬‫למעסיק‬‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ .‫וסביר‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 1.14‫המנכ"ל‬‫מת‬‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫חייב‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ , ‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬ .‫בעיות‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ ‫המנכ"ל‬. 1.11,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬ ‫בתקופ‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫עבודת‬ ‫ת‬‫ו‬ ‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬. 1.12‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יידרש‬‫המנכ‬"‫ל‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫המנכ‬"‫ל‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬ .‫פעילות‬ 31 ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫המנכ‬"‫ל‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫למנכ‬"‫ל‬‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬‫המנכ‬"‫ל‬.
 • 10. -9- 14.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬ 14.1‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫יחסי‬‫ה‬‫חייב‬ ,‫עבודה‬‫המנכ"ל‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫ו/או‬‫בגין‬‫ו/או‬ ‫אובדן‬,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬ .‫כאלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ 14.1‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬‫המנכ"ל‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫למנכ"ל‬.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫המנכ‬"‫ל‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ 14.14‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫המנכ"ל‬‫ל‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫ה‬‫מעסיק‬‫לעכב‬ ‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬ .‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬ 11.‫וניכויי‬ ‫מסים‬‫חובה‬: 11.1,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫ה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫הניתנת‬ ‫טבה‬‫למנכ‬"‫ל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,. ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ :‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫למנכ‬"‫ל‬‫מס‬ ‫גילום‬32 . 12.:‫שונות‬ 12.1‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המנכ‬"‫ל‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬. 12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫סכם‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫המוקנ‬‫ית‬‫למנכ"ל‬ ,‫דין‬ ‫כל‬ ‫מכוח‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫וכל‬ ‫אחרת‬ ‫התחייבות‬‫עליה‬‫יחתום‬‫המנכ‬"‫ל‬. ‫או‬ 12.1‫ו/או‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫ולא‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסדר‬33 . 32 ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬ 33 ‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫להחרגה‬ ‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫אם‬ ‫אפשרי‬ ‫הדבר‬‫להו‬ ‫בהתאם‬‫ראות‬‫הסכם‬‫ה‬‫קיבוצי‬,‫ככ‬‫ל‬‫ש‬.‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫חל‬
 • 11. -11- 12.14‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫ש‬‫ברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬ ‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 12.11‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬ ‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬ _______________________________ ‫המנכ‬"‫ל‬‫ה‬‫מעסיק‬
 • 12. -11- ‫נספח‬‫א‬' ,.‫א.ג.נ‬ :‫הנדון‬‫ואי‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫התחייבות‬-‫תחרות‬ "( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫המנכ‬"‫ל‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬ 1.‫ל‬ ‫ידוע‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬‫י‬‫ל‬ ‫תהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫י‬‫המתייחס‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬‫לפעילותיו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬ ‫ולעסקי‬‫ו‬:‫ביחד‬ ‫(להלן‬ ‫אליו‬ ‫הקשורים‬ ‫לגופים‬ ‫ו/או‬ ‫לחברות‬ ‫ו/או‬"‫"המעסיק‬)‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫לידי‬ ‫יגיע‬ ‫כן‬ . ‫נתוני‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬,‫מעסיק‬‫לקוחות‬‫תמחור‬ ‫שיטות‬ ,‫וספקים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ,‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ,‫המעסיק‬ ,‫גבייה‬ ‫שיטות‬ ,‫למכרזים‬ ‫הצעות‬ ,‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫תנאי‬ ,‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ,‫ומחירים‬ ‫עב‬ ‫שיטות‬,‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫שיטות‬ ,‫ודה‬‫ופיננסית‬ ‫עסקית‬ ‫מדיניות‬,‫עובדיו‬ ‫עם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫יחסיו‬ , ,‫העסקתם‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬,‫ייצור‬ ‫ותהליכי‬ ‫שיטות‬ ,‫מחקר‬ ‫שיטות‬ ,‫פטנטים‬ ,‫חידושים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫המצאות‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫פיתוחים‬ ,‫קבצים‬ ,‫תרשימים‬ ,‫תשרטים‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫בטחוני‬ ‫מידע‬ ‫ספ‬ ‫ו/או‬ ‫עובדיו‬,‫קיו‬‫ל‬ ‫ייוודע‬ ‫ו/או‬ ‫שיימסר‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫איננו‬ ‫ואשר‬ ‫ב‬ ‫מצוי‬‫להלן‬ ‫יקרא‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫(כל‬ ‫הכלל‬ ‫נחלת‬-"‫המידע‬)"34. 2.‫ל‬ ‫ידוע‬,‫י‬‫רכוש‬ ‫הינו‬ ‫המידע‬ ‫כי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫וה‬‫ו‬‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫א‬‫י‬‫לידיעת‬ ‫מובא‬ ‫ו/או‬‫י‬‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫עבוד‬ ‫ולצרכי‬ ,‫ת‬‫י‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫בלבד‬‫אני‬‫העסקת‬ ‫במהלך‬ ‫הן‬ ,‫מתחייב‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ה‬‫מעסיק‬‫לגל‬ ‫שלא‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫והן‬‫ו‬‫ולא‬ ,‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ,‫המידע‬ ‫את‬ ‫ת‬‫ו/או‬ ‫אותו‬ ‫לפרסם‬ ‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫למסור‬,‫שהגיל‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו‬‫ל‬ ‫הותר‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫י‬‫י‬‫במפורש‬ ‫בכתב‬‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מעסיק‬‫שה‬ ‫וככל‬ ,‫ו‬‫לצ‬ ‫נדרש‬ ‫א‬‫עבודת‬ ‫ורך‬‫י‬‫אצלו‬. 3.‫או‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫המידע‬ ‫ובהיות‬ ‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ .‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫בגדר‬ ‫הינה‬ ‫עבודתי‬ ‫במהלך‬ ‫נחשפתי‬ ‫שאליה‬ ‫אחרת‬ ‫רשימה‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫ספקים‬ .‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ענייניו‬ ‫לצורכי‬ ‫אלא‬ ,‫אלא‬ ‫ברשימות‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ 4.‫אשר‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במשך‬ ‫שלי‬ ‫בסיוע‬ ‫ובין‬ ‫ובעקיפין‬ ‫ישירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בין‬ ‫שיפותח‬ ‫המידע‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫לידיעתי‬ ‫הובא‬ ‫ו/או‬ ‫לטיפולי‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫להעסקתי‬ ‫קשור‬ ‫לנהו‬ ‫יוכל‬ ‫והוא‬ ‫בו‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫כל‬ ‫יהיו‬ ‫ולמעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫רכוש‬ ‫יהיו‬ ,‫המעסיק‬,‫כרצונו‬ ‫בו‬ ‫ג‬ ‫למכור‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫בזכויות‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫וכרעיון‬ ‫כהמצאה‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫לרבות‬ .‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ובכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫בהסכמה‬ ‫אלא‬ ,‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫ו/או‬ ‫להעבירם‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אותן‬ ‫הזכויות‬ ‫מן‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫קשורה‬ ‫או‬ ‫הנובעת‬ ,‫בעתיד‬ ‫או‬ ‫בהווה‬ ,‫זכות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬.‫הנ"ל‬ 34 ‫רלבנטיים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬‫למנכ‬"‫ל‬‫הרלבנטיים‬ ‫כאלה‬ ‫להוסיף‬ ,‫ומנגד‬ ,‫למנכ‬"‫ל‬.
 • 13. -12- 5.‫הרישומים‬ ,‫התיקים‬ ‫כל‬‫חומר‬ ,‫מחשב‬ ‫קבצי‬ ,‫הקלטות‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫ו‬‫מסמכים‬‫סוג‬ ‫מן‬ ‫מכל‬ ,‫שהם‬‫רכוש‬ ‫ויישארו‬ ‫הינם‬ ‫מהמידע‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫ממשרדי‬ ‫יוצאו‬ ‫ולא‬‫ו‬‫ללא‬ ‫הסכמת‬‫ו‬.‫ומראש‬ ‫בכתב‬ ,‫במפורש‬ ,‫(בין‬ ‫שהם‬ ‫נימוק‬ ‫ו/או‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ב‬‫לידי‬ ,‫הנ"ל‬ ‫החומר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫דחיות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מיד‬ ‫למסור‬ ‫מתחייב‬ ‫הנני‬ )‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ‫פיטורים‬ ‫המעסיק‬. 6.,‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בכל‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫לעבוד‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫תפקי‬ ‫בכל‬ ,‫אחר‬ ‫גוף‬ ‫ו/או‬ ‫מפעל‬ ‫ו/או‬ ‫חברה‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫מעסיק‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו/או‬ ‫ד‬ .‫המעסיק‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫עיסוק‬ 7.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫איחשף‬ ‫אליו‬ ‫המיוחד‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬35 :‫זו‬ ‫התחייבותי‬ ‫עבור‬ 7.1‫במשך‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬12‫חודשים‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫הפסקת‬ ‫מיום‬ ‫וב‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬‫ין‬ .‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬ 7.1‫אני‬ ‫בנוסף‬‫ל‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫מ‬ ‫מי‬ ‫העסיק‬‫ה‬ ‫עובדי‬‫לעבודה‬ ‫לגייסם‬ ‫ולא‬ ‫מעסיק‬‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ‫כלשהם‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫ו/או‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬‫אצל‬ ‫י‬ .‫המעסיק‬ 7.14‫ללקוחו‬ ‫לפנות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫כן‬‫קשר‬ ‫בכל‬ ‫איתם‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫לספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ת‬ ‫בתחום‬ ‫מוצרים‬ ‫אספקת/קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫שירותים‬ ‫מתן/קבלת‬ ‫לצורך‬ ,‫ישיר‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ,‫מסחרי‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ,‫המעסיק‬ ‫פעילות‬12‫חודשים‬‫לעניין‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ .‫עבודתי‬ ‫מסיום‬ ‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫לקוחות‬ ‫שהיו‬ ‫ספקים‬ ‫או‬ ‫לקוחות‬ ‫משמעם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬‫שהמעסיק‬ ‫או‬ , ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫לקוחותיו‬ ‫שיהיו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקיים‬ ‫במגעים‬ ‫עמם‬ ‫היה‬ ‫במהלך‬12.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫שקדמו‬ ‫החודשים‬ 7.11‫כמשקיע‬ ‫או‬ ‫כספק‬ ‫או‬ ‫שירותים‬ ‫כנותן‬ ,‫אפעל‬ ‫ו/או‬ ‫אעבוד‬ ‫בו‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫כי‬ ,‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫ה‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,‫כבעלים‬ ‫או‬‫בה‬ ‫טיפלתי‬ ‫אשר‬ ‫בעסקה‬ ‫אטפל‬ ‫לא‬ ,‫מעסיק‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫הסכם‬ ‫לכלל‬ ‫השתכללה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬‫וזאת‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬ 1.‫אני‬‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫א‬‫את‬ ‫עשה‬‫כל‬‫האמור‬‫לעיל‬‫בעצמ‬ ‫לא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ולא‬ ‫במישרין‬ ‫לא‬ ,‫י‬‫באמצעות‬ ‫ולא‬ ,‫אחרים‬‫ת‬ ‫באמצעות‬ ‫לא‬ ‫כולל‬,‫בבעלותי‬ ‫אגיד‬‫כיועץ‬ ‫ולא‬ ‫כעובד‬ ‫לא‬ ,‫כעצמאי‬ ‫לא‬‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫ולא‬ ,. 1.‫כל‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫החופשי‬ ‫מרצוני‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫ומצהיר‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫ולשקול‬ ‫להתייעץ‬ ‫הזדמנות‬ ‫לי‬ ‫שנתנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫משמעויותיו‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫בו‬ ‫האמור‬ .‫בו‬ ‫האמור‬ 14.‫האמו‬ ‫התחייבויות‬ ‫סמך‬ ‫על‬‫חוזרות‬ ‫בלתי‬ ‫התחייבות‬ ‫והן‬ ,‫אותי‬ ‫להעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫הסכים‬ ‫רות‬ ‫ותי‬‫שאר‬‫נה‬‫במל‬‫ו‬‫תוקפ‬ ‫א‬‫ן‬‫הסכם‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫אתי‬ ‫העבודה‬.‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫לסיומו‬ 35 .‫רלבנטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
 • 14. -13- 11.‫מניעה‬ ‫צווי‬ ‫ו/או‬ ‫אכיפה‬ ‫סעד‬ ‫לקבלת‬ ‫בזכות‬ ‫ובכלל‬ ,‫המעסיק‬ ‫לזכות‬ ‫העומדים‬ ‫בסעדים‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫א‬ ,‫השבה‬ ‫ו/או‬ ‫מלא‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ ‫סעדים‬ ‫ו/או‬‫אחת‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫ני‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫בראש‬ ‫וקבוע‬ ‫מסוכם‬ ‫פיצוי‬ ‫למעסיק‬ ‫אשלם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫מהתחייבויותיי‬144,444₪‫אשיב‬ ‫וכן‬ ‫שמירת‬ ‫עבור‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ,‫קבלתי‬ ‫אם‬ ,‫ממנו‬ ‫שקבלתי‬ ‫המיוחדת‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבויותיי‬7‫המע‬ ‫מאת‬ ‫דרישה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫הצמדה‬ ‫הפרשי‬ ‫בצירוף‬ ,‫סיק‬ ‫אשר‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שתיגרם‬ ‫הוצאה‬ ‫בכל‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫אשפה‬ ‫כן‬ .‫חוקית‬ ‫וריבית‬ .‫הפרתם‬ ‫בגין‬ ‫אחרים‬ ‫סעדים‬ ‫קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויותיי‬ ‫אכיפת‬ ‫לצורך‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאו‬ ‫עבוד‬ ‫שכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫כאמור‬ ‫הסכומים‬ ‫לקזז‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬‫ו/או‬ ‫ה‬ .‫פיצויים‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫חתימת‬‫המנכ‬"‫ל‬
 • 15. -14- ‫נספח‬‫ב‬' ‫א‬‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫ישור‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬‫סעיף‬ ‫לפי‬14 ‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬ ‫לפנסי‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫ה‬ ,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬ ‫התשכ"ד‬-1164‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-‫קופת‬,)‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬ ‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫המגיעים‬‫למנכ"ל‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ -:‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬ (1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ )‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫המנכ"ל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬‫המנכ"ל‬;‫בלבד‬ , )‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ (1)13.33%‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬ ;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ (2)11%‫שי‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫לם‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬‫המנכ"ל‬, ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫המנכ"ל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫המופ‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫יבואו‬ ,‫טר‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬144%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנכ"ל‬. (2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫לבין‬‫המנכ"ל‬‫ובו‬- )‫(א‬‫הסכמת‬‫המנכ"ל‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫ל‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫פי‬
 • 16. -15- )‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫המנכ"ל‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫המנכ"ל‬‫מקו‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫פת‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ (3),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬ ‫צו‬. ‫אישור‬‫המנכ‬"‫ל‬ ‫האי‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫שור‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫חתימת‬‫המנכ‬"‫ל‬