הודעה למלצר על תנאי העסקתו

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
:‫תאריך‬_________
‫לכבוד‬
___________________
.‫א.ג‬,.‫נ‬
:‫הנדון‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬-2002
‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-___________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬
:‫הבאים‬-
1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬________‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬
‫הינה‬.________________________________
2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-________‫בתפקיד‬‫של‬‫מלצר‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬
2.1‫שירות‬‫הלקוחות‬.
2.2‫ניקיון‬‫הש‬‫ו‬‫לחנו‬‫ת‬.
2.2‫ה‬ ‫סדור‬.‫הקפה‬ ‫מסעדה/בית‬
2.2‫איסו‬‫ף‬.‫מהלקוח‬ ‫התשלום‬
2.2_______________________________________________________________
2.2‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫נוספים‬ ‫תפקידים‬ ‫ו/או‬ ‫מטלות‬ ‫כל‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫עלי‬‫ך‬‫ידי‬ ‫על‬‫המעסיק‬‫ואשר‬ ,
‫נמצא‬‫ים‬‫מיומנות‬ ‫בתחום‬‫ך‬‫וכישורי‬‫ך‬‫ו/או‬‫ה‬‫לתפקיד‬ ‫קשורים‬‫ך‬.‫כאמור‬
2.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬_____,‫בימים‬______‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,_____‫ו‬ ,-_____
‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬1
'‫ו‬ ‫ביום‬ .‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫השעות‬ ‫בטווח‬_________2
.‫יום‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫יהיה‬
‫ביום‬_____________.
‫או‬
1
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
2
.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
-1-
‫את‬/‫תעבוד‬ ‫ה‬‫/די‬‫משמרות‬ _______‫בשבוע/בחודש‬3
‫ב‬‫ל‬ ‫שיימסר‬ ‫עבודה‬ ‫לסידור‬ ‫התאם‬‫ך‬‫כל‬ ‫בתום‬
‫שבוע/חודש‬4
‫ל‬ ‫בנוגע‬‫חודש/שבוע‬5
‫אחרי‬ ‫הבא‬‫ימי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ .‫ו‬___________‫ם‬‫כאשר‬ ,
‫יהא‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬_____________‫מתחייב‬ ‫הינך‬ .______________ ‫שעות‬ ‫בת‬ ‫הינה‬ ‫משמרת‬ ‫כל‬ .
__ ‫משמרות‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לידיך‬ ‫שתקבל‬ ‫העבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫לעבוד‬____‫בחודש/שבוע‬6
.
‫מתחייב‬ ‫אינו‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫מרא‬‫ל‬ ‫לספק‬ ‫ש‬‫ך‬‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬
‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫נתון‬ ‫והדבר‬ ,‫חודש‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ,‫משמרות‬7
.
2.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫תקבל‬‫מ‬‫שכ‬‫ו‬‫ר‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫חודשית‬ ‫ת‬_______‫ש‬"‫ח‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫לכל‬ ‫/שכר‬
________‫ש‬"‫משמ‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫ח/שכר‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫רת‬_________‫ש‬"‫ח‬(:‫הלן‬"‫"השכר‬.)‫טיפים‬‫אשר‬
‫מה‬ ‫יתקבלו‬‫לק‬‫ו‬‫חות‬‫יועב‬‫ל‬ ‫רו‬‫קופת‬‫מעסיק‬‫ב‬‫משמ‬ ‫כל‬ ‫תום‬‫ר‬‫ת‬‫ויח‬‫ו‬‫לקו‬‫שו‬ ‫באופן‬‫ו‬‫ה‬‫המ‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ע‬‫ס‬‫יק‬‫בין‬
‫מלצרים‬ ‫אותם‬‫שעבד‬‫ו‬‫משמרת‬ ‫באותה‬‫כמ‬‫ק‬‫ד‬‫מ‬‫ות‬‫בגין‬‫שכר‬‫ה‬ ‫אחרים‬ ‫ותשלומים‬‫מגיעים‬‫ב‬ ‫לעובד‬‫ג‬‫ין‬
‫עבודת‬‫ו‬.
2.‫השכר‬‫י‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫וי‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬.
2.‫לתשלו‬ ‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫ם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬8
,,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ,‫נסיעה‬ ‫דמי‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬
‫חג‬ ‫דמי‬‫יהי‬‫ו‬‫על‬‫פי‬‫דין‬9
.
11.‫מ‬ ‫החל‬-____________10
:‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬
‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬21‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬
‫ידך‬ ‫על‬‫באיז‬ ‫הודעה‬,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫ה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-_______‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ,
‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ ‫לגרוע‬
:‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬-
3
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
4
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
5
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
6
‫את‬ ‫מחק‬.‫המיותר‬
7
.‫משמרות‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫לכמות‬ ‫יתחייב‬ ‫שהמעסיק‬ ‫באופן‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ,‫העובד‬ ‫לדרישת‬
8
.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
9
‫במ‬‫ומעוניינים‬ ‫ידה‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫דין‬‫יש‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬
.‫המיוחדים‬
10
‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬2:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫"תקופת‬
‫המתנה‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬
.‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬‫י‬ ‫ההפרשות‬‫לאחר‬ ‫בוצעו‬2‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬
‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬.
‫מיום‬ ‫החל‬....
‫ואילך‬
‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬
‫עובד‬
‫הפרשות‬
‫המעביד‬
‫לפיצ‬‫ויים‬
1.1.21122%2%2%
1.1.21122%2.2%2%
-2-
11.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬11
‫בת‬ /______‫ימים‬12
‫מבלי‬ ,
‫לפגוע‬‫בזכות‬‫המעסיק‬‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬.
12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬‫וכן‬
‫להזד‬‫כ‬‫ות‬‫ברשות‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬ ‫מלאה‬ ‫בצורה‬‫ך‬‫במצב‬ ‫כשהינו‬ ‫ולהשיבו‬ ,
.‫וסביר‬ ‫תקין‬‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬.‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬‫כל‬ ‫לפרוע‬
‫חובותי‬‫ך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫והמעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬‫מכל‬‫הכספים‬
‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬.
12.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬
‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬
.‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬
12.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫עבודתך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬,‫המעסיק‬‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫כל‬
‫זמ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫על‬ ‫לשמור‬ ;‫ללקוחות‬ ‫מעולה‬ ‫שירות‬ ‫לתת‬
‫רכוש‬‫המ‬‫עסיק‬;‫לא‬‫לה‬‫לעבודתך‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬;‫מיד‬ ‫למעסיק‬ ‫להודיע‬
‫עם‬‫קבלת‬‫צו‬;‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫נקרא‬ ‫כי‬ ‫מילואים‬‫לא‬‫לה‬‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬ ‫תנכל‬‫לה‬‫טריד‬
‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫בנו‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫שא‬
;‫העבודה‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫המעסיק‬
‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬
12.‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,,
‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫מכת‬ .‫זה‬ ‫ב‬‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬
‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬.
11
‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬
‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬
‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬
‫תער‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫יף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬
‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫ה‬‫עבוד‬‫ה‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬
‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המ‬‫ועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬
:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬
‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬
‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬
12
‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬
.‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
-3-
12.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬
,‫דין‬‫הסכם‬,‫קיבוצי‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬
‫ש‬‫ת‬‫חתום‬‫/מי‬.‫עליה‬‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬‫/מי‬‫יגברו‬
.‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬
11.‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬‫/ת‬‫הינו‬__________:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬_________13
.
‫רב‬ ‫בכבוד‬
_________________
‫אנ‬,‫י‬_____________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬___________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬‫קראתי‬ ,
‫בעיון‬‫ו‬‫הבנתי‬,‫תוכנו‬ ‫את‬‫ו‬‫אני‬.‫בו‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬ ‫מסכים/מה‬
‫ב‬ ‫ולראיה‬‫החתום‬ ‫על‬ ‫אתי‬‫היום‬___________:
__________________
‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬
13
‫במקום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫מייצג‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫העבודה‬

Recomendados

Tres pasos para desarrollar un tienda virtual exitosa por
Tres pasos para desarrollar un tienda virtual exitosaTres pasos para desarrollar un tienda virtual exitosa
Tres pasos para desarrollar un tienda virtual exitosaLuz Sillo Apaza
515 visualizações11 slides
2013.05.02商業周刊 por
2013.05.02商業周刊2013.05.02商業周刊
2013.05.02商業周刊ERA Taiwan Master Franchise ,Inc.
278 visualizações27 slides
programacion introduccion (1) por
 programacion introduccion (1) programacion introduccion (1)
programacion introduccion (1)XaviOrantes
353 visualizações3 slides
Devoir 5 benoit lefebvre por
Devoir 5 benoit lefebvreDevoir 5 benoit lefebvre
Devoir 5 benoit lefebvre1254298
311 visualizações8 slides
Cross 2 (key) por
Cross 2 (key)Cross 2 (key)
Cross 2 (key)lroczey
218 visualizações1 slide
Online Tutorials por
Online TutorialsOnline Tutorials
Online TutorialsSue Pelman
267 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a הודעה למלצר על תנאי העסקתו

הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו por
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
204 visualizações7 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
766 visualizações10 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתהMoshe Vakrat
769 visualizações7 slides
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתהMoshe Vakrat
481 visualizações7 slides
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
157 visualizações4 slides

Similar a הודעה למלצר על תנאי העסקתו(20)

הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat204 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat766 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat193 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat769 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat481 visualizações
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat157 visualizações
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוהודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat216 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat486 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat333 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat249 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat215 visualizações
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por Moshe Vakrat
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat494 visualizações
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por Moshe Vakrat
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat211 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat261 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat194 visualizações
הסכם לטכנאי שירות מחשבים por Moshe Vakrat
הסכם לטכנאי שירות מחשביםהסכם לטכנאי שירות מחשבים
הסכם לטכנאי שירות מחשבים
Moshe Vakrat1.8K visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat308 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat258 visualizações

Mais de Moshe Vakrat

הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
1.3K visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
366 visualizações16 slides
הסכם העסקה למטפלת por
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתMoshe Vakrat
408 visualizações6 slides
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיMoshe Vakrat
801 visualizações46 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
464 visualizações16 slides

Mais de Moshe Vakrat(20)

הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat408 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat801 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat368 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat476 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat623 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat225 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat205 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat1.1K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat709 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat258 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações

הודעה למלצר על תנאי העסקתו

 • 1. :‫תאריך‬_________ ‫לכבוד‬ ___________________ .‫א.ג‬,.‫נ‬ :‫הנדון‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬-2002 ‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-___________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬ :‫הבאים‬- 1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬________‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫הינה‬.________________________________ 2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-________‫בתפקיד‬‫של‬‫מלצר‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ 2.1‫שירות‬‫הלקוחות‬. 2.2‫ניקיון‬‫הש‬‫ו‬‫לחנו‬‫ת‬. 2.2‫ה‬ ‫סדור‬.‫הקפה‬ ‫מסעדה/בית‬ 2.2‫איסו‬‫ף‬.‫מהלקוח‬ ‫התשלום‬ 2.2_______________________________________________________________ 2.2‫אחרים‬ ‫ו/או‬ ‫נוספים‬ ‫תפקידים‬ ‫ו/או‬ ‫מטלות‬ ‫כל‬‫יוטל‬ ‫אשר‬ ,‫ו‬‫עלי‬‫ך‬‫ידי‬ ‫על‬‫המעסיק‬‫ואשר‬ , ‫נמצא‬‫ים‬‫מיומנות‬ ‫בתחום‬‫ך‬‫וכישורי‬‫ך‬‫ו/או‬‫ה‬‫לתפקיד‬ ‫קשורים‬‫ך‬.‫כאמור‬ 2.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬_____,‫בימים‬______‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,_____‫ו‬ ,-_____ ‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬1 '‫ו‬ ‫ביום‬ .‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫השעות‬ ‫בטווח‬_________2 .‫יום‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫יהיה‬ ‫ביום‬_____________. ‫או‬ 1 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 2 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
 • 2. -1- ‫את‬/‫תעבוד‬ ‫ה‬‫/די‬‫משמרות‬ _______‫בשבוע/בחודש‬3 ‫ב‬‫ל‬ ‫שיימסר‬ ‫עבודה‬ ‫לסידור‬ ‫התאם‬‫ך‬‫כל‬ ‫בתום‬ ‫שבוע/חודש‬4 ‫ל‬ ‫בנוגע‬‫חודש/שבוע‬5 ‫אחרי‬ ‫הבא‬‫ימי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ .‫ו‬___________‫ם‬‫כאשר‬ , ‫יהא‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬_____________‫מתחייב‬ ‫הינך‬ .______________ ‫שעות‬ ‫בת‬ ‫הינה‬ ‫משמרת‬ ‫כל‬ . __ ‫משמרות‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לידיך‬ ‫שתקבל‬ ‫העבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫לעבוד‬____‫בחודש/שבוע‬6 . ‫מתחייב‬ ‫אינו‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫מרא‬‫ל‬ ‫לספק‬ ‫ש‬‫ך‬‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫נתון‬ ‫והדבר‬ ,‫חודש‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ,‫משמרות‬7 . 2.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫תקבל‬‫מ‬‫שכ‬‫ו‬‫ר‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫חודשית‬ ‫ת‬_______‫ש‬"‫ח‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫לכל‬ ‫/שכר‬ ________‫ש‬"‫משמ‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫ח/שכר‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫רת‬_________‫ש‬"‫ח‬(:‫הלן‬"‫"השכר‬.)‫טיפים‬‫אשר‬ ‫מה‬ ‫יתקבלו‬‫לק‬‫ו‬‫חות‬‫יועב‬‫ל‬ ‫רו‬‫קופת‬‫מעסיק‬‫ב‬‫משמ‬ ‫כל‬ ‫תום‬‫ר‬‫ת‬‫ויח‬‫ו‬‫לקו‬‫שו‬ ‫באופן‬‫ו‬‫ה‬‫המ‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ע‬‫ס‬‫יק‬‫בין‬ ‫מלצרים‬ ‫אותם‬‫שעבד‬‫ו‬‫משמרת‬ ‫באותה‬‫כמ‬‫ק‬‫ד‬‫מ‬‫ות‬‫בגין‬‫שכר‬‫ה‬ ‫אחרים‬ ‫ותשלומים‬‫מגיעים‬‫ב‬ ‫לעובד‬‫ג‬‫ין‬ ‫עבודת‬‫ו‬. 2.‫השכר‬‫י‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫וי‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬. 2.‫לתשלו‬ ‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫ם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬8 ,,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ,‫נסיעה‬ ‫דמי‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חג‬ ‫דמי‬‫יהי‬‫ו‬‫על‬‫פי‬‫דין‬9 . 11.‫מ‬ ‫החל‬-____________10 :‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬21‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬ ‫ידך‬ ‫על‬‫באיז‬ ‫הודעה‬,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫ה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-_______‫מבלי‬ ‫וזאת‬ , ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ ‫לגרוע‬ :‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬- 3 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 4 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 5 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 6 ‫את‬ ‫מחק‬.‫המיותר‬ 7 .‫משמרות‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫לכמות‬ ‫יתחייב‬ ‫שהמעסיק‬ ‫באופן‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ,‫העובד‬ ‫לדרישת‬ 8 .‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 9 ‫במ‬‫ומעוניינים‬ ‫ידה‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫דין‬‫יש‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ .‫המיוחדים‬ 10 ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬2:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫"תקופת‬ ‫המתנה‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬‫י‬ ‫ההפרשות‬‫לאחר‬ ‫בוצעו‬2‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬. ‫מיום‬ ‫החל‬.... ‫ואילך‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצ‬‫ויים‬ 1.1.21122%2%2% 1.1.21122%2.2%2%
 • 3. -2- 11.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬11 ‫בת‬ /______‫ימים‬12 ‫מבלי‬ , ‫לפגוע‬‫בזכות‬‫המעסיק‬‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬. 12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬‫וכן‬ ‫להזד‬‫כ‬‫ות‬‫ברשות‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬ ‫מלאה‬ ‫בצורה‬‫ך‬‫במצב‬ ‫כשהינו‬ ‫ולהשיבו‬ , .‫וסביר‬ ‫תקין‬‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬.‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫חובותי‬‫ך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫והמעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬‫מכל‬‫הכספים‬ ‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬. 12.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬ ‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬ .‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ 12.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עבודתך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬,‫המעסיק‬‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫כל‬ ‫זמ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫על‬ ‫לשמור‬ ;‫ללקוחות‬ ‫מעולה‬ ‫שירות‬ ‫לתת‬ ‫רכוש‬‫המ‬‫עסיק‬;‫לא‬‫לה‬‫לעבודתך‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬;‫מיד‬ ‫למעסיק‬ ‫להודיע‬ ‫עם‬‫קבלת‬‫צו‬;‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫נקרא‬ ‫כי‬ ‫מילואים‬‫לא‬‫לה‬‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬ ‫תנכל‬‫לה‬‫טריד‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫בנו‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫שא‬ ;‫העבודה‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫המעסיק‬ ‫ו‬ ‫מדיניותו‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬ 12.‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,, ‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫מכת‬ .‫זה‬ ‫ב‬‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬ ‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬. 11 ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬ ‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫תער‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫יף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫ה‬‫עבוד‬‫ה‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המ‬‫ועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬ :‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 12 ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬ .‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
 • 4. -3- 12.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬ ,‫דין‬‫הסכם‬,‫קיבוצי‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫ש‬‫ת‬‫חתום‬‫/מי‬.‫עליה‬‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬‫/מי‬‫יגברו‬ .‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ 11.‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬‫/ת‬‫הינו‬__________:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬_________13 . ‫רב‬ ‫בכבוד‬ _________________ ‫אנ‬,‫י‬_____________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬___________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬‫קראתי‬ , ‫בעיון‬‫ו‬‫הבנתי‬,‫תוכנו‬ ‫את‬‫ו‬‫אני‬.‫בו‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬ ‫מסכים/מה‬ ‫ב‬ ‫ולראיה‬‫החתום‬ ‫על‬ ‫אתי‬‫היום‬___________: __________________ ‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬ 13 ‫במקום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫מייצג‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫העבודה‬