Anúncio
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
Próximos SlideShares
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו(20)

Anúncio

הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו

  1. :‫תאריך‬_________ ‫לכבוד‬ ___________________ .‫א.ג‬,.‫נ‬ :‫הנדון‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬-2002 ‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-___________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬ :‫הבאים‬- 1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬________‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫הינה‬.________________________________ 2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-________‫בתפקיד‬‫של‬‫מטבח‬ ‫עובד‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ 2.1.‫עליך‬ ‫מטיל‬ ‫המטבח/שף‬ ‫שמנהל‬ ‫המטלות‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬ 2.2.‫אוכל‬ ‫הכנת‬ 2.2.‫המטבח‬ ‫וסדור‬ ‫ארגון‬ ,‫ניקיון‬ 2.2.‫כלים‬ ‫שטיפת‬ 2.2_______________________________________________________________ 2.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬_____,‫בימים‬______‫השעות‬ ‫בטווח‬ ,_____‫ו‬ ,-_____ ‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬1 '‫ו‬ ‫ביום‬ .‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫השעות‬ ‫בטווח‬_________2 .‫יום‬‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫יהיה‬ ‫ביום‬_____________. ‫או‬ 1 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 2 .'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬
  2. -1- ‫את‬/‫תעבוד‬ ‫ה‬‫/די‬‫משמרות‬ _______‫בשבוע/בחודש‬3 ‫כל‬ ‫בתום‬ ‫לך‬ ‫שיימסר‬ ‫עבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫שבוע/חודש‬4 ‫ל‬ ‫בנוגע‬‫חודש/שבוע‬5 ‫ימי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ .‫אחריו‬ ‫הבא‬___________‫ם‬‫כאשר‬ , ‫יהא‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬_____________‫הינך‬ .______________ ‫שעות‬ ‫בת‬ ‫הינה‬ ‫משמרת‬ ‫כל‬ .‫מתחייב‬ __ ‫משמרות‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫ולעבוד‬ ‫לידיך‬ ‫שתקבל‬ ‫העבודה‬ ‫לסידור‬ ‫בהתאם‬ ‫לעבוד‬____‫בחודש/שבוע‬6 . ‫מתחייב‬ ‫אינו‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬‫ל‬ ‫לספק‬ ‫מראש‬‫ך‬‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫כמות‬ ‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ובהתאם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫נתון‬ ‫והדבר‬ ,‫חודש‬ ‫או‬ ‫שבוע‬ ‫בכל‬ ,‫משמרות‬7 . 2.‫עב‬ ‫תמורת‬‫ודת‬‫ך‬‫תקבל‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫עבודה‬ ‫שעת‬ ‫לכל‬ ‫_______ש"ח/שכר‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫חודשית‬ ‫משכורת‬ ‫________ש"ח‬(:‫הלן‬"‫"השכר‬.) 2.‫לתשלום‬ ‫זכאי/ת‬ ‫תהיה/א‬ ‫את/ה‬ ‫בנוסף‬‫בסך‬‫של‬________‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬__________‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬122%‫של‬ ‫ובסך‬_________₪‫עבור‬ ‫לחודש‬____‫נוספ‬ ‫שעות‬‫ו‬‫ת‬ ‫גלוב‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫אליות‬121%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫ישלם‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫ל‬‫ך‬‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬‫/די‬‫בפועל‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬8 . 6.‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫וי‬‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫במשק‬. 7.‫לתשלו‬ ‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫ם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬9 ,,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ,‫נסיעה‬ ‫דמי‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫חג‬ ‫דמי‬10 ‫יהי‬‫ו‬‫על‬‫פי‬‫דין‬11 . 3 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 4 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 5 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 6 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 7 .‫משמרות‬ ‫של‬ ‫מינימאלית‬ ‫לכמות‬ ‫יתחייב‬ ‫שהמעסיק‬ ‫באופן‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ,‫העובד‬ ‫לדרישת‬ 8 ‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫לשלם‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫בפועל‬ ‫דיווח‬ ‫לפי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫אלא‬ ,‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬.‫כי‬ ,‫יצויין‬ .‫שותף‬ ‫ו/או‬ ‫בכיר‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬ ‫מדובר‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫לפסיקת‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫עוד‬ ‫יצויין‬‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫חשוב‬ ‫כן‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫המשולמ‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫ות‬121%‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ , ‫ל‬ ‫מעבר‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬121%. 9 .‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 10 ‫או‬ ‫שעתי‬ ‫שכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לעובד‬ ‫מגיע‬.‫יומי‬ 11 ‫ומעוניינים‬ ‫במידה‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫דין‬‫יש‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ .‫המיוחדים‬
  3. -2- 8.‫מ‬ ‫החל‬-____________12 :‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬61‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫על‬ ‫ידך‬,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-_______‫מבלי‬ ‫וזאת‬ , ‫מכ‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ ‫לגרוע‬‫מובהר‬ ‫האמור‬ ‫לליות‬ :‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬- 9.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬13 ‫בת‬ /______‫ימים‬14 ‫מבלי‬ , ‫לפגוע‬‫בזכות‬‫המעסיק‬.‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬ 11.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫וכן‬ ‫ך‬ ‫להזד‬‫כ‬‫ות‬‫ברשות‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬ ‫מלאה‬ ‫בצורה‬‫ך‬‫במצב‬ ‫כשהינו‬ ‫ולהשיבו‬ , .‫וסביר‬ ‫תקין‬‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬‫כל‬.‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫חובותי‬‫ך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫והמעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬‫הכספים‬ ‫מכל‬ ‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬. 12 ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬‫"תקופת‬ ‫המתנה‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫מהיום‬ ‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬2‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬. 13 ‫אם‬‫חוק‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫בעניין‬ ‫לעובד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫הקובעים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)‫אורך‬ ‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬‫אחד‬‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬‫ה‬‫עבוד‬‫ה‬‫ע‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫בודה‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬-‫להודעה‬ ‫זכאי‬ :‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 14 .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫מיום‬ ‫החל‬.... ‫ואילך‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצויים‬ 1.1.21122%2%2% 1.1.21126%2.2%6%
  4. -3- 11.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫טו‬‫ו‬‫ינוכו‬ ‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬ .‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ 12.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עבודתך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬,‫המעסיק‬‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫כל‬ ‫זמ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫למילואים‬ ‫קריאה‬ ‫על‬ ‫מיידית‬ ‫להודיע‬; ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫לשמור‬;‫המעסיק‬‫לא‬‫לה‬‫לעבודתך‬ ‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬;‫להודיע‬ ;‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫נקרא‬ ‫כי‬ ‫מילואים‬ ‫צו‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫למעסיק‬‫לא‬‫לה‬‫לעובד‬ ‫תנכל‬‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫ים‬ ‫לא‬‫לה‬‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫טריד‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫המעסיק‬ ‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬ 12.‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,, ‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬ ‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬ ‫לפני‬‫חתימת‬‫ו‬. 12.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬ ,‫דין‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫ש‬‫ת‬‫חתום‬‫/מי‬.‫עליה‬‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬ ‫בכל‬‫/מי‬‫יגבר‬‫ו‬ .‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ 12.‫העובד‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫העובדים‬ ‫ארגון‬‫/ת‬‫הינו‬__________:‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫המצוי‬_________15 . ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ _________________ ‫אנ‬,‫י‬_____________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬___________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬‫קראתי‬ , ‫בעיון‬‫ו‬‫הבנתי‬,‫תוכנו‬ ‫את‬‫ו‬‫אני‬.‫בו‬ ‫האמור‬ ‫לכל‬ ‫מסכים/מה‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫היום‬___________: __________________ ‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬ 15 .‫מייצג‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
Anúncio