הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
:‫תאריך‬______
‫לכבוד‬
________________
.‫א.ג‬,.‫נ‬
:‫הנדון‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬-2002
‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-____________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬
:‫הבאים‬-
1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬___________1
‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬
.__________________ ‫הינה‬
2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-__________‫בתפקיד‬‫של‬‫דין‬ ‫עורך‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬____________,‫בימים‬____________‫בטווח‬ ,
‫השעות‬________________‫ו‬ ,-_______________‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬2
.'‫ו‬ ‫ביום‬‫ת‬‫עבוד‬/‫י‬‫בטווח‬
‫השעות‬3
________________‫יום‬ .‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫ביום‬ ‫יהיה‬__________________.___
4.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫ת‬‫ק‬‫בל‬‫י‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫ש"ח‬ ________ ‫של‬ ‫בסך‬4
(:‫להלן‬"‫"השכר‬.)‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬
‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫ו‬‫י‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬.
1
‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬.
2
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
3
‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬‫חמישה‬.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬
4
.‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
-1-
5.‫את‬ ‫בנוסף‬/‫תהיה‬ ‫ה‬‫/א‬‫זכאי‬‫/ת‬‫לתשלום‬‫בסך‬‫של‬________‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬__________‫שעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬125%‫של‬ ‫ובסך‬_________₪‫עבור‬ ‫לחודש‬____‫נוספ‬ ‫שעות‬‫ו‬‫ת‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬151%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬‫באותו‬ ‫בפועל‬
‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬‫ספק‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ישלם‬ ‫המעסיק‬‫ל‬‫ך‬‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫בפועל‬
‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬5
.
6.‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬6
,‫ל‬,‫שנתית‬ ‫חופשה‬‫ל‬,‫הבראה‬ ‫דמי‬‫ל‬,‫נסיעה‬ ‫דמי‬‫ל‬‫דמי‬
‫מחלה‬‫על‬ ‫יהיו‬‫דין‬7
.
7.‫בנוסף‬________________________:‫הבאים‬ ‫המיוחדים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫תקבל/י‬__________.
8.‫כן‬_______ ‫מ‬ ‫החל‬8
,‫יע‬‫ביר‬‫המעסיק‬‫להלן‬ ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,9
:
8.8‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬___________‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___
‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%_______‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬.
‫או‬
8.8‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬___________‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬
‫הבא‬:%______‫ב‬ _‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬_____ % ;‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;______‫בגין‬
‫ו‬ ;‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬-%_______.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
8.9‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫עליך‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬
‫הביטוח‬ ‫חברת‬‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬
‫הבאים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬
_____________10
.
5
‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫רלבנטי‬‫ל‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫שלם‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬‫לפי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫אלא‬ ,‫ד‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ח‬‫בפועל‬.,‫יצויין‬‫כי‬
‫בי‬ ‫לפסיקת‬ ‫בהתאם‬‫הא‬ ‫הדין‬ ‫ת‬‫ר‬‫צ‬‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ‫י‬‫מ‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫נוספות‬ ‫שעות‬‫דובר‬‫בכיר‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬‫שותף‬ ‫ו/או‬.
‫יצויין‬‫כי‬ ,‫עוד‬‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬
‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬.‫כן‬‫חשוב‬‫שעות‬ ‫שאותן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬
‫העו‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫בד‬
‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬151%‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ ,
‫ל‬ ‫מעבר‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬151%.
6
‫מחק‬‫גלו‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫את‬‫ב‬.‫אליות‬
7
‫ומעוניינים‬ ‫במידה‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ ‫דין‬
.‫המיוחדים‬‫ה‬‫חשוב‬‫י‬ ‫התשלומים‬ ‫של‬‫עש‬‫השכר‬ ‫חשב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ה‬/.‫השכר‬ ‫בתלוש‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬
8
‫ל‬ ‫לשים‬ ‫יש‬‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫ב‬
‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫המתקבל‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬
‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬
9
‫מתאימה‬ ‫זו‬ ‫חלופה‬‫אם‬‫לתת‬ ‫מעוניינים‬‫דין‬ ‫לעורך‬‫ההרחבה‬ ‫בצו‬ ‫מהקבוע‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬‫ה‬.‫בהמשך‬ ‫נזכר‬
10
‫הפנס‬ ‫בשכר‬ )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יש‬ ‫יוני‬
.‫החסר‬
-2-
‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬11
8.11‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הפרשות‬
‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ביחס‬ ‫לך‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬
‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫בלבד‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1963‫יחולו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫וכי‬ ,
‫שפורסמו‬ ,‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬.‫בי.פ‬4659‫התשנ"ח‬ ,-4394‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬ ,
‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ,‫הפנסיה‬‫נספח‬‫א‬‫ל‬‫מכתב‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווים‬ ‫זה‬12
.
‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬
‫מכ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬‫ו‬‫ח‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬
‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
‫או‬)‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫מינימאלית‬ ‫חובה‬ ‫(פנסיית‬
9.‫מ‬ ‫החל‬-__________13
:‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬)‫את‬/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬
‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬61‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫ידך‬ ‫על‬
,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ,
‫מובהר‬ ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬
:‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬-
11
‫הכללי‬ ‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬
‫היתרון‬ .‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בתוספת‬ ‫בשימוש‬‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬
‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬.‫פיצויים‬ ‫של‬ ‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ ,
‫מ‬ ‫המעביד‬ ,‫מנגד‬ ‫אך‬ .‫שליליות‬ ‫הינן‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫וותר‬
.‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬
12
.‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬
13
‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬
‫המתנה‬ ‫"תקופת‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬
.‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬3‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬
‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬ ‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬.
‫מיום‬ ‫החל‬....
‫ואילך‬
‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬
‫עובד‬
‫הפרשות‬
‫המעביד‬
‫לפיצויים‬
1.1.21135%5%5%
1.1.21146%5.5%6%
-3-
11.‫מ‬ ‫החל‬______________14
‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫מהשכר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-__________15
,
‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%_________‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬_____________‫ו‬-
%___________.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬-______16
‫לגובה‬ ‫ועד‬
‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,
.‫השניים‬
11.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬17
/‫בת‬
______________‫ימים‬18
,‫ו‬‫ז‬‫א‬‫ת‬‫לפגוע‬ ‫מבלי‬‫בזכות‬‫המעסיק‬‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬
‫בדין‬‫ו/או‬ ‫ויישלל‬ ‫במידה‬ ‫לרבות‬ ,‫ו/או‬ ‫יושעה‬‫יות‬‫ל‬‫ה‬.‫הדין‬ ‫עריכת‬ ‫במקצוע‬ ‫לעסוק‬ ‫רישיונך‬
12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬,
‫עלי‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫לתת‬‫ך‬‫פעילות‬ ‫אודות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫למעסיק‬ ‫למסור‬ ,‫ך‬‫את‬
‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬‫ך/יי‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ך‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ך‬
‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫ך‬.‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫מ‬ ‫או‬‫ס‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מכים‬.‫מעסיק‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬
‫חובותי‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬‫ך‬/‫ייך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫וה‬‫מעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫ם‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬
‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬.
13.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬
‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬
.‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬
14
‫א‬‫ין‬.‫זו‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬
15
‫חובה‬.‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬
16
‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬‫כגון‬:‫ש‬ ‫תוספת‬.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫עות‬
‫ה‬‫דבר‬.‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬
17
‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬‫חל‬‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .)
‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫אורך‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬
‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬
‫יו‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫ם‬‫אחד‬‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬
‫לעבודת‬ ‫השביעי‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬
‫שעתי‬-:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫להודעה‬ ‫זכאי‬
‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬
‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬
‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬
‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬
18
‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬
.‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
-4-
14.‫חלה‬‫חובה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫עבודתו/ך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬‫לקוחות‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לרבות‬ ,‫המ‬‫עסיק‬;‫כללי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫כעור‬ ‫עליך‬ ‫שחלות‬ ‫חובות‬ ‫וכל‬ ‫האתיקה‬‫ך‬‫ה‬ ‫מכוח‬ ‫דין‬‫דין‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬‫המעסיק‬;
‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫ז‬ ‫כל‬‫מ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫לא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ל‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬
‫ו‬‫ל‬‫מסור‬‫לכך‬ ‫הנוגע‬ ‫דיווח‬ ‫כל‬ ‫למעסיק‬;‫לא‬‫לה‬‫פיק‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬
‫לעבודתך‬;‫לא‬‫ל‬‫עס‬‫ו‬‫ק‬‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬‫ובכתב‬‫המעסיק‬ ‫של‬;‫לא‬‫לה‬‫תנכל‬
‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬‫לה‬‫טרי‬‫ד‬‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫ג‬‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬
;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬
‫המעסיק‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬
15.‫ע‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫ל‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,,
‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬
‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬.
16.‫הא‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫מור‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬
,‫דין‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫ש‬ ‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬‫ת‬.‫עליה‬ ‫חתום‬‫בכל‬
‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬‫/מי‬.‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ ‫יגברו‬
,‫רב‬ ‫בכבוד‬
_________________
‫אנ‬,‫י‬______________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬__________‫קיבלתי‬‫העסקה‬ ‫מכתב‬‫ז‬‫ה‬‫קראתי‬ ,‫אות‬‫ו‬
‫בעיון‬,‫ו‬‫הבנתי‬‫את‬‫כל‬‫האמור‬.‫בו‬
‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫היום‬______________
___________________
‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬
-5-
'‫א‬ ‫נספח‬
‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫אישור‬‫פיטורים‬‫סעיף‬ ‫לפי‬41
‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691
‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1963‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬
‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬
‫בת‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫קנות‬
‫התשכ"ד‬-1964‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬
‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬
‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬-
:‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬
(1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
)‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬
‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬
;‫בלבד‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬
)‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬
(1)13.33%‫בנ‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫וסף‬
‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬
‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬
‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬;)
(2)11%‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬
‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬
‫העוב‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫ד‬2.33%‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬111%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬
(2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬
‫ובו‬ ‫העובד‬ ‫לבין‬-
)‫(א‬‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫העובד‬ ‫הסכמת‬‫קרן‬
;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬
)‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬
‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬
‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
-6-
(1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬.
‫העובד‬ ‫אישור‬
‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬
.‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫העובד‬ ‫חתימת‬

Recomendados

הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתהMoshe Vakrat
481 visualizações7 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
211 visualizações11 slides
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
183 visualizações4 slides
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו por
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוהודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתו
הודעה לעובד מטבח על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
157 visualizações4 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
709 visualizações16 slides
הסכם העסקה לעובד הייטק por
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקMoshe Vakrat
295 visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
183 visualizações7 slides
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו por
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוהודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
216 visualizações7 slides
הסכם העסקה לעובד הייטק por
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקMoshe Vakrat
341 visualizações43 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
228 visualizações17 slides
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתהMoshe Vakrat
769 visualizações7 slides
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותMoshe Vakrat
152 visualizações17 slides

Destaque(11)

הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתוהודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat216 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat769 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat204 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat226 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat1.1K visualizações

Similar a הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו

הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
486 visualizações10 slides
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
333 visualizações10 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
766 visualizações10 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
494 visualizações11 slides
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
261 visualizações12 slides

Similar a הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו(20)

הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat486 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat333 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat766 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat193 visualizações
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por Moshe Vakrat
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat494 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat261 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat194 visualizações
הסכם לטכנאי שירות מחשבים por Moshe Vakrat
הסכם לטכנאי שירות מחשביםהסכם לטכנאי שירות מחשבים
הסכם לטכנאי שירות מחשבים
Moshe Vakrat1.8K visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat206 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat308 visualizações
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat294 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat225 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat221 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat623 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat258 visualizações
הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat408 visualizações
מצגת 21.10 אהרן ויזל por tal123456
מצגת 21.10 אהרן ויזלמצגת 21.10 אהרן ויזל
מצגת 21.10 אהרן ויזל
tal123456477 visualizações
מצגת 21.10 אהרן ויזל por tal123456
מצגת 21.10 אהרן ויזלמצגת 21.10 אהרן ויזל
מצגת 21.10 אהרן ויזל
tal123456203 visualizações
מצגת 21.10 אהרן ויזל por tal4321
מצגת 21.10 אהרן ויזלמצגת 21.10 אהרן ויזל
מצגת 21.10 אהרן ויזל
tal4321280 visualizações

Mais de Moshe Vakrat

הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
1.3K visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
366 visualizações16 slides
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
215 visualizações7 slides
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיMoshe Vakrat
801 visualizações46 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
464 visualizações16 slides

Mais de Moshe Vakrat(13)

הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat215 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat801 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat368 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat476 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat205 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat258 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat5.2K visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat182 visualizações

הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו

 • 1. :‫תאריך‬______ ‫לכבוד‬ ________________ .‫א.ג‬,.‫נ‬ :‫הנדון‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬ ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬-2002 ‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-____________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬ :‫הבאים‬- 1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬___________1 ‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ .__________________ ‫הינה‬ 2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-__________‫בתפקיד‬‫של‬‫דין‬ ‫עורך‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬/‫י‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬____________,‫בימים‬____________‫בטווח‬ , ‫השעות‬________________‫ו‬ ,-_______________‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬2 .'‫ו‬ ‫ביום‬‫ת‬‫עבוד‬/‫י‬‫בטווח‬ ‫השעות‬3 ________________‫יום‬ .‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫ביום‬ ‫יהיה‬__________________.___ 4.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫ת‬‫ק‬‫בל‬‫י‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫ש"ח‬ ________ ‫של‬ ‫בסך‬4 (:‫להלן‬"‫"השכר‬.)‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬ ‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫ו‬‫י‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬. 1 ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬. 2 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 3 ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬‫חמישה‬.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ 4 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
 • 2. -1- 5.‫את‬ ‫בנוסף‬/‫תהיה‬ ‫ה‬‫/א‬‫זכאי‬‫/ת‬‫לתשלום‬‫בסך‬‫של‬________‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬__________‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬125%‫של‬ ‫ובסך‬_________₪‫עבור‬ ‫לחודש‬____‫נוספ‬ ‫שעות‬‫ו‬‫ת‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬151%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬‫ספק‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ישלם‬ ‫המעסיק‬‫ל‬‫ך‬‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫בפועל‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬5 . 6.‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬6 ,‫ל‬,‫שנתית‬ ‫חופשה‬‫ל‬,‫הבראה‬ ‫דמי‬‫ל‬,‫נסיעה‬ ‫דמי‬‫ל‬‫דמי‬ ‫מחלה‬‫על‬ ‫יהיו‬‫דין‬7 . 7.‫בנוסף‬________________________:‫הבאים‬ ‫המיוחדים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫תקבל/י‬__________. 8.‫כן‬_______ ‫מ‬ ‫החל‬8 ,‫יע‬‫ביר‬‫המעסיק‬‫להלן‬ ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,9 : 8.8‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬___________‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___ ‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%_______‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬. ‫או‬ 8.8‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬___________‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬ ‫הבא‬:%______‫ב‬ _‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬_____ % ;‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;______‫בגין‬ ‫ו‬ ;‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬-%_______.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 8.9‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫עליך‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הבאים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ _____________10 . 5 ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫רלבנטי‬‫ל‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫שלם‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬‫לפי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫אלא‬ ,‫ד‬‫י‬‫ו‬‫ו‬‫ח‬‫בפועל‬.,‫יצויין‬‫כי‬ ‫בי‬ ‫לפסיקת‬ ‫בהתאם‬‫הא‬ ‫הדין‬ ‫ת‬‫ר‬‫צ‬‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ‫י‬‫מ‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫נוספות‬ ‫שעות‬‫דובר‬‫בכיר‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬‫שותף‬ ‫ו/או‬. ‫יצויין‬‫כי‬ ,‫עוד‬‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬.‫כן‬‫חשוב‬‫שעות‬ ‫שאותן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫העו‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫בד‬ ‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬151%‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ , ‫ל‬ ‫מעבר‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬151%. 6 ‫מחק‬‫גלו‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫את‬‫ב‬.‫אליות‬ 7 ‫ומעוניינים‬ ‫במידה‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ ‫דין‬ .‫המיוחדים‬‫ה‬‫חשוב‬‫י‬ ‫התשלומים‬ ‫של‬‫עש‬‫השכר‬ ‫חשב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ה‬/.‫השכר‬ ‫בתלוש‬ ‫החשבון‬ ‫רואה‬ 8 ‫ל‬ ‫לשים‬ ‫יש‬‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫ב‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫המתקבל‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬ 9 ‫מתאימה‬ ‫זו‬ ‫חלופה‬‫אם‬‫לתת‬ ‫מעוניינים‬‫דין‬ ‫לעורך‬‫ההרחבה‬ ‫בצו‬ ‫מהקבוע‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬‫ה‬.‫בהמשך‬ ‫נזכר‬ 10 ‫הפנס‬ ‫בשכר‬ )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יש‬ ‫יוני‬ .‫החסר‬
 • 3. -2- ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬11 8.11‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הפרשות‬ ‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ביחס‬ ‫לך‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫בלבד‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1963‫יחולו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫וכי‬ , ‫שפורסמו‬ ,‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬.‫בי.פ‬4659‫התשנ"ח‬ ,-4394‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬ , ‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ,‫הפנסיה‬‫נספח‬‫א‬‫ל‬‫מכתב‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווים‬ ‫זה‬12 . ‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬ ‫מכ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬‫ו‬‫ח‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ ‫או‬)‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫מינימאלית‬ ‫חובה‬ ‫(פנסיית‬ 9.‫מ‬ ‫החל‬-__________13 :‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬)‫את‬/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬61‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫ידך‬ ‫על‬ ,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ , ‫מובהר‬ ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ :‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬- 11 ‫הכללי‬ ‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬ ‫היתרון‬ .‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בתוספת‬ ‫בשימוש‬‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬.‫פיצויים‬ ‫של‬ ‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ , ‫מ‬ ‫המעביד‬ ,‫מנגד‬ ‫אך‬ .‫שליליות‬ ‫הינן‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫וותר‬ .‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ 12 .‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ 13 ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫לביטוח‬ ‫זכאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫המתנה‬ ‫"תקופת‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬3‫המס‬ ‫שנת‬ ‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬ ‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬. ‫מיום‬ ‫החל‬.... ‫ואילך‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצויים‬ 1.1.21135%5%5% 1.1.21146%5.5%6%
 • 4. -3- 11.‫מ‬ ‫החל‬______________14 ‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫מהשכר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-__________15 , ‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%_________‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬_____________‫ו‬- %___________.‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬-______16 ‫לגובה‬ ‫ועד‬ ‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מבין‬ ‫הנמוך‬ , .‫השניים‬ 11.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬17 /‫בת‬ ______________‫ימים‬18 ,‫ו‬‫ז‬‫א‬‫ת‬‫לפגוע‬ ‫מבלי‬‫בזכות‬‫המעסיק‬‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬ ‫בדין‬‫ו/או‬ ‫ויישלל‬ ‫במידה‬ ‫לרבות‬ ,‫ו/או‬ ‫יושעה‬‫יות‬‫ל‬‫ה‬.‫הדין‬ ‫עריכת‬ ‫במקצוע‬ ‫לעסוק‬ ‫רישיונך‬ 12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬, ‫עלי‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫לתת‬‫ך‬‫פעילות‬ ‫אודות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫למעסיק‬ ‫למסור‬ ,‫ך‬‫את‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬‫ך/יי‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ך‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ך‬ ‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫ך‬.‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫מ‬ ‫או‬‫ס‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מכים‬.‫מעסיק‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬ ‫חובותי‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬‫ך‬/‫ייך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫וה‬‫מעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫ם‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬ ‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬. 13.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬ ‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬ .‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ 14 ‫א‬‫ין‬.‫זו‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬ 15 ‫חובה‬.‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ 16 ‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬‫כגון‬:‫ש‬ ‫תוספת‬.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫עות‬ ‫ה‬‫דבר‬.‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ 17 ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬‫חל‬‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .) ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫אורך‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יו‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫ם‬‫אחד‬‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫לעבודת‬ ‫השביעי‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬ ‫שעתי‬-:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫להודעה‬ ‫זכאי‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 18 ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬ .‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
 • 5. -4- 14.‫חלה‬‫חובה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עבודתו/ך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬‫לקוחות‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לרבות‬ ,‫המ‬‫עסיק‬;‫כללי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כעור‬ ‫עליך‬ ‫שחלות‬ ‫חובות‬ ‫וכל‬ ‫האתיקה‬‫ך‬‫ה‬ ‫מכוח‬ ‫דין‬‫דין‬;‫לה‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬‫המעסיק‬; ‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫ז‬ ‫כל‬‫מ‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫לא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ל‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫ו‬‫ל‬‫מסור‬‫לכך‬ ‫הנוגע‬ ‫דיווח‬ ‫כל‬ ‫למעסיק‬;‫לא‬‫לה‬‫פיק‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫לעבודתך‬;‫לא‬‫ל‬‫עס‬‫ו‬‫ק‬‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬‫ובכתב‬‫המעסיק‬ ‫של‬;‫לא‬‫לה‬‫תנכל‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬‫לה‬‫טרי‬‫ד‬‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫ג‬‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬ 15.‫ע‬ ‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫ל‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,, ‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬ ‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬. 16.‫הא‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫מור‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬ ,‫דין‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫ש‬ ‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬‫ת‬.‫עליה‬ ‫חתום‬‫בכל‬ ‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬‫/מי‬.‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ ‫יגברו‬ ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ _________________ ‫אנ‬,‫י‬______________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬__________‫קיבלתי‬‫העסקה‬ ‫מכתב‬‫ז‬‫ה‬‫קראתי‬ ,‫אות‬‫ו‬ ‫בעיון‬,‫ו‬‫הבנתי‬‫את‬‫כל‬‫האמור‬.‫בו‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫היום‬______________ ___________________ ‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬
 • 6. -5- '‫א‬ ‫נספח‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫אישור‬‫פיטורים‬‫סעיף‬ ‫לפי‬41 ‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1963‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫בת‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫קנות‬ ‫התשכ"ד‬-1964‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬ ‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬- :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬ (1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ )‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬ ;‫בלבד‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ )‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ (1)13.33%‫בנ‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫וסף‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬;) (2)11%‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬ ‫העוב‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫ד‬2.33%‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬111%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ (2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫ובו‬ ‫העובד‬ ‫לבין‬- )‫(א‬‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫העובד‬ ‫הסכמת‬‫קרן‬ ;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬ )‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬ ‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
 • 7. -6- (1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬. ‫העובד‬ ‫אישור‬ ‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫העובד‬ ‫חתימת‬