Anúncio

הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו

מייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
11 de May de 2013
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
Anúncio
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו
Próximos SlideShares
הודעה לאדריכל על תנאי העסקתוהודעה לאדריכל על תנאי העסקתו
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו(20)

Anúncio

הודעה לרואה חשבון על תנאי העסקתו

  1. :‫תאריך‬______ ‫לכבוד‬ ________________ .‫א.ג‬,.‫נ‬ :‫הנדון‬‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬‫התשס"ב‬ )‫עבודה‬ ‫(תנאי‬-2002 ‫הננ‬‫י‬‫ל‬ ‫מתכבד‬‫הודיעך‬‫העסקתך‬ ‫תנאי‬ ‫עיגון‬ ‫על‬‫ב‬-____________‫(להלן‬"‫"המעסיק‬ :)‫התנאים‬ ‫לפי‬ :‫הבאים‬- 1.‫מו‬ ‫הינך‬‫ע‬‫ס‬‫ק‬‫/ת‬‫ב‬‫חוזה‬‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬‫החל‬‫מיום‬___________1 ‫כתובתו‬ ‫אשר‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ .__________________ ‫הינה‬ 2.‫הינך‬‫עובד‬‫/ת‬‫ל‬ ‫בכפיפות‬-__________‫בתפקיד‬‫של‬‫חשבון‬ ‫רואה‬,‫הכולל‬‫על‬ ‫אחריות‬‫הנושאים‬ :‫הבאים‬ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3.‫את‬/‫תעב‬ ‫ה‬‫ו‬‫ד‬‫/י‬‫משרה‬ ‫בהיקף‬‫של‬ ‫בשיעור‬____________,‫בימים‬____________‫בטווח‬ , ‫השעות‬________________‫ו‬ ,-_______________‫יום/שבוע‬ ‫כל‬ ‫שעות‬2 .'‫ו‬ ‫ביום‬‫ת‬‫עבוד‬‫/י‬‫בטווח‬ ‫השעות‬3 ___________‫יום‬ ._____‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫ך‬‫ביום‬ ‫יהיה‬__________________.___ 4.‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ך‬‫ת‬‫ק‬‫בל‬‫י‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫ש"ח‬ ________ ‫של‬ ‫בסך‬4 (:‫להלן‬"‫"השכר‬.) 5.‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ל‬‫ך‬‫ה‬ ‫עד‬-9‫לחודש‬‫ו‬‫י‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬ ‫בהתאם‬ ‫עודכן‬. 1 ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬. 2 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 3 ‫עובד‬ ‫העובד‬ ‫אם‬‫חמישה‬.'‫ו‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫יש‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ 4 .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
  2. -1- 6.‫את‬ ‫בנוסף‬/‫תהיה‬ ‫ה‬‫/א‬‫זכאי‬‫/ת‬‫לתשלום‬‫בסך‬‫של‬________‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬__________‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬125%‫של‬ ‫ובסך‬_________₪‫עבור‬ ‫לחודש‬____‫נוספ‬ ‫שעות‬‫ו‬‫ת‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬151%‫שעבד‬ ‫הנוספות‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫/ת‬‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ישלם‬ ‫המעסיק‬‫ל‬‫ך‬‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬ ‫את‬‫ת‬‫עב‬‫ו‬‫ד‬/‫ד‬‫י‬‫בפועל‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬5 . 7.‫ושיעורה‬ ‫זכאותך‬ ‫עצם‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬6 ,‫ל‬,‫שנתית‬ ‫חופשה‬‫ל‬,‫הבראה‬ ‫דמי‬‫ל‬,‫נסיעה‬ ‫דמי‬‫ל‬‫דמי‬ ‫מחלה‬‫על‬ ‫יהיו‬‫דין‬7 . 8.‫בנוסף‬________________________:‫הבאים‬ ‫המיוחדים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫תקבל/י‬_______.___ 9.‫כן‬_______ ‫מ‬ ‫החל‬8 ,‫יע‬‫ביר‬‫המעסיק‬‫להלן‬ ‫כהגדרתה‬ ,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,9 : 9.8‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬___________‫כאשר‬ ,‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___ ‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%_______‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬. ‫או‬ 9.8‫סכומים‬‫בחברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬___________‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫באופן‬ ‫הבא‬:%______‫ב‬ _‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬_____ % ;‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;______‫בגין‬ ‫ו‬ ;‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬-%_______.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 9.9‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫תקנות‬ ‫ו/או‬ ‫עליך‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ .‫הרלבנטיות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬‫הבאים‬ ‫התשלומים‬ ‫את‬ ‫וכן‬ _____________10 . 5 ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫רלבנטי‬ ‫אינו‬‫בפועל‬ ‫דיווח‬ ‫לפי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫אלא‬ ,‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לשלם‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,.‫כי‬ ,‫יצויין‬ .‫שותף‬ ‫ו/או‬ ‫בכיר‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬ ‫מדובר‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫גם‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫לפסיקת‬ ‫בהתאם‬‫אנו‬ ‫ש‬ ‫סבורים‬‫אותו‬‫הדין‬.‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫על‬ ‫חל‬‫כי‬ ,‫עוד‬ ‫יצויין‬‫לבו‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫א‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬.‫כן‬‫חשוב‬‫שעות‬ ‫שאותן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬‫משקפות‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫לשעות‬ 151%‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ‫היינו‬ ,-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ 151%. 6 .‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫את‬ ‫מחק‬ 7 ‫במידה‬‫ומעוניינים‬‫כאמור‬ ‫זכויות‬ ‫לשלם‬‫ל‬ ‫מעבר‬‫ב‬ ‫קבוע‬‫ההעסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫או‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהוסיף‬ ‫למחוק‬ ‫דין‬ .‫המיוחדים‬.‫השכר‬ ‫בתלוש‬ ‫החשבון‬ ‫השכר/רואה‬ ‫חשב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יעשה‬ ‫התשלומים‬ ‫של‬ ‫החשוב‬ 8 ‫מוסדר‬ ‫שלא‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫בעקרון‬ ‫(החל‬ ‫פנסיה‬ ‫בנושא‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫אחר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫ואילו‬ ‫העסקתו‬ ‫מתחילת‬ ‫החל‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ביטוח‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫המתקבל‬ ,‫עובד‬ )‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫נושא‬ ‫אצלם‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫לפנסיה‬ ‫זכאי‬6.‫המתנה‬ ‫חודשי‬ 9 ‫ז‬ ‫חלופה‬‫לתת‬ ‫מעוניינים‬ ‫אם‬ ‫מתאימה‬ ‫ו‬‫דין‬ ‫לעורך‬‫ההרחבה‬ ‫בצו‬ ‫מהקבוע‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬.‫בהמשך‬ ‫הנזכר‬ 10 ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשכר‬ )‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ :‫(כגון‬ ‫נוספים‬ ‫תשלומים‬ ‫הכללת‬ ‫על‬ ‫וסוכם‬ ‫במידה‬ .‫החסר‬
  3. -2- ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬11 9.11‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫לביטוח‬ ‫הפרשות‬ ‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ביחס‬ ‫לך‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫בלבד‬14‫פיטורי‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬‫התשכ"ג‬ ,‫ן‬-1963‫יחולו‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫וכי‬ , .‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬4659‫התשנ"ח‬ ,-4394‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬ , ‫כ‬ ‫בזאת‬ ‫המצורפים‬ ,‫הפנסיה‬‫נספח‬‫א‬‫ל‬‫מכתב‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫והמהווים‬ ‫זה‬12 . ‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬‫אלא‬ ‫מכ‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬‫ו‬‫ח‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ ‫או‬‫לפי‬ ‫מינימאלית‬ ‫חובה‬ ‫(פנסיית‬)‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ 9.‫מ‬ ‫החל‬-__________13 :‫(להלן‬"‫זכאותך‬ ‫"מועד‬‫את‬ )/‫תבוטח‬ ‫ה‬‫/י‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫מקיפה‬ ‫בפנסיה‬ ‫ותוך‬ ‫היה‬ .‫במשק‬ ‫מקיף‬ ‫פנסיוני‬ ‫לביטוח‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬61‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זכאותך‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬‫ידך‬ ‫על‬ ,‫לבטחך‬ ‫קופה‬ ‫באיזה‬ ‫הודעה‬‫י‬‫בטחך‬‫המעסיק‬‫מקיפה‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬‫ב‬-‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ , ‫מובהר‬ ‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬ .‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחרת‬ ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫לבחור‬ ‫מזכותך‬ :‫כדלקמן‬ ,‫יהיו‬ ‫ההפרשות‬ ‫שיעורי‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬- 11 ‫הכללי‬ ‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫לשיעורים‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫כספים‬ ‫מופקדים‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫רלבנטית‬ ‫התוספת‬ ‫בקופה‬ ‫המופקדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ,‫הוא‬ ‫זו‬ ‫בתוספת‬ ‫בשימוש‬ ‫היתרון‬ .‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫כנספח‬ ‫המצורף‬‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫התשלומ‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫ים‬.‫פיצויים‬ ‫של‬ ‫השלמה‬ ‫נדרשת‬ ‫ולא‬ , ‫חזרה‬ ‫הפיצויים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫מוותר‬ ‫המעביד‬ ,‫מנגד‬ ‫אך‬ .‫שליליות‬ ‫הינן‬ ‫בקופות‬ ‫התשואות‬ ‫בהן‬ ‫בתקופות‬ ‫במיוחד‬ ‫מועיל‬ ‫הדבר‬ .‫באישור‬ ‫הקבועים‬ ‫בסייגים‬ ,‫התפטרות‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ,‫לידיו‬ 12 .‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ 13 ‫יהיה‬ ‫העובד‬‫ז‬‫לביטוח‬ ‫כאי‬‫צו‬ ‫עפ"י‬ ‫ההפרשות‬ ‫ולביצוע‬ ‫פנסיוני‬‫ההרחבה‬‫בתום‬ ‫מיד‬6:‫(להלן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫המתנה‬ ‫"תקופת‬.)"‫ה‬ ‫התקבל‬ ‫אם‬‫יהיה‬ ‫כלשהו‬ ‫פנסיוני‬ ‫בביטוח‬ ‫מבוטח‬ ‫כשהוא‬ ‫לעבודה‬ ‫עובד‬‫הוא‬‫החל‬ ‫ההפרשות‬ ‫לביצוע‬ ‫זכאי‬ .‫לעבודתו‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬‫לאחר‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפרשות‬3‫בתום‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬‫המס‬ ‫שנת‬–‫מבינ‬ ‫המוקדם‬ ‫המועד‬‫יה‬‫ם‬ ‫האמורה‬ ‫ההמתנה‬ ‫תקופת‬ ‫לגביו‬ ‫תחול‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתו‬ ‫תחילת‬ ‫ליום‬ ‫רטרואקטיבית‬. ‫מיום‬ ‫החל‬.... ‫ואילך‬ ‫מעביד‬ ‫הפרשת‬‫הפרשות‬ ‫עובד‬ ‫הפרשות‬ ‫המעביד‬ ‫לפיצויים‬ 1.1.21135%5%5% 1.1.21146%5.5%6%
  4. -3- 11.‫מ‬ ‫החל‬______________14 ‫מהשכר‬ ‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-__________15 , ‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%_________‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬_____________‫ו‬- %___________‫ו‬ ‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬ .‫העובד‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬-______16 ‫לגובה‬ ‫ועד‬ ‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מבין‬ ‫הנמוך‬ , .‫השניים‬ 11.‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬17 ‫בת‬ / ______________‫ימים‬18 ,‫וזאת‬‫לפגוע‬ ‫מבלי‬‫בזכות‬‫המעסיק‬‫הקבועים‬ ‫בתנאים‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפטרך‬ ‫בדין‬‫ו/או‬ ‫יושעה‬ ‫ו/או‬ ‫ויישלל‬ ‫במידה‬ ‫לרבות‬ ,‫יותלה‬‫במקצוע‬ ‫לעסוק‬ ‫רישיונך‬‫ראיית‬‫חשבון‬. 12.‫ה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫הקשר‬ ‫פסקת‬‫י‬‫היה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקיד‬‫ך‬‫למחליפ‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬‫ך‬, ‫עלי‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫לתת‬‫ך‬‫פעילות‬ ‫אודות‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ ‫עד‬‫למעסיק‬ ‫למסור‬ ,‫ך‬‫את‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬‫ך/ייך‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ך‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ך‬ ‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫ך‬.‫תהיה‬ ‫לא‬‫לך‬‫רכוש‬ ‫על‬ ‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬‫ה‬ ‫של‬ ‫מסמכים‬ ‫או‬.‫מעסיק‬‫תהיה/א‬ ‫כן‬‫חייב‬‫/ת‬ ‫חובותי‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬‫ך‬‫/ייך‬‫השונות‬ ‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬‫וה‬‫מעסיק‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫ם‬‫לקזז‬‫/לנכות‬‫חוב‬ ‫כל‬‫שלך‬ ‫ל‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫ך‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫ך‬. 13.,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫ברוטו‬ ‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬‫ו‬‫ינוכו‬ ‫וכן‬ ‫מהם‬‫בגין‬‫כל‬,‫תקבל‬ ‫אם‬ ,‫שתקבל‬ ‫הטבה‬‫ל‬ ‫תשלומים‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫וכל‬ .‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ 14 .‫זו‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ 15 .‫הקרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ 16 ‫שונות‬ ‫תוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫לכלול‬ ‫מעוניין‬ ‫והמעביד‬ ‫במידה‬.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תוספת‬ :‫כגון‬ .‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ ‫הדבר‬ 17 ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬‫חל‬‫התשס"א‬ ,‫והתפטרות‬ ‫לפיטורים‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬-2111:‫(להלן‬"‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬"‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ .) ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫לה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫אורך‬‫העובד‬‫של‬ ‫בוותק‬ ‫תלוי‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫על‬ ‫משכורת‬ ‫מקבלת‬ ‫העובד‬ ‫והאם‬ ‫שעתי‬ ‫או‬ ‫יומי‬ ‫תעריף‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫חודשי‬ ‫בסיס‬.‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשכר‬ ‫הזכאי‬ ‫עובד‬‫עבודת‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫זכאי‬‫ו‬‫לקבלת‬ ‫הראשונה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫וחצי‬ ‫יומיים‬ ‫ושל‬ ,‫הראשונים‬ ‫עבודתך‬ ‫חודשי‬ ‫בששת‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫מהחו‬ ‫החל‬ ‫עבודה‬‫לעבודת‬ ‫השביעי‬ ‫דש‬‫ו‬.‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫למקסימום‬ ‫עד‬‫עובד‬‫המועסק‬‫או‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המחושב‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬ ‫שעתי‬-:‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ,‫מוקדמת‬ ‫להודעה‬ ‫זכאי‬ ‫הפיטורים‬ ‫מועד‬‫הזכאות‬ ‫שיעור‬ ‫הראשונה‬ ‫העבודה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫בתום‬‫שבועיים‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועיים‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ + ‫שבועות‬ ‫שלושה‬2‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫ואילך‬ ‫השלישית‬ ‫השנה‬ ‫מתום‬‫ח‬‫ודש‬ 18 ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫מומלץ‬ ‫כן‬ .‫הראשונה‬ ‫האפשרות‬ ‫לפי‬ ‫הקבוע‬ ‫מזה‬ ‫קצר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫תקופת‬ ‫שאורך‬ ‫חשוב‬‫תקופת‬ .‫הדדי‬ ‫באופן‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬
  5. -4- 14.‫חובה‬ ‫חלה‬‫עליך‬‫/ייך‬‫ל‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫מסירות‬;‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עבודתו/ך‬ ‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליך/ייך‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬‫לקוחות‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לרבות‬ ,‫המעסיק‬;‫על‬ ‫לשמור‬‫כל‬ ‫ה‬‫עליך‬ ‫שחלות‬ ‫חובות‬‫/י‬‫י‬‫ך‬‫כ‬‫רואה‬‫/ת‬‫חשבון‬‫ה‬ ‫מכוח‬‫דין‬;‫לה‬‫ש‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫בטיח‬‫ל‬‫המעסיק‬; ‫לה‬‫קד‬‫י‬‫ש‬‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצך‬ ‫נך‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ך‬;‫לא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫ל‬ ‫ו‬‫ל‬‫לכך‬ ‫הנוגע‬ ‫דיווח‬ ‫כל‬ ‫למעסיק‬ ‫מסור‬;‫לא‬‫לה‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫פיק‬ ‫לעבודתך‬;‫לא‬‫ל‬‫עס‬‫ו‬‫מפורש‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫ק‬‫ובכתב‬‫המעסיק‬ ‫של‬;‫לא‬‫לה‬‫תנכל‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אחרים‬ ‫לעובדים‬‫לה‬‫טרי‬‫ד‬‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬;‫ל‬‫נה‬‫ו‬‫המעסיק‬ ‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫ג‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬‫ל‬‫פע‬‫ו‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫ת‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫והנהלת‬ ‫הישיר‬ ‫הממונה‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫כן‬‫נוהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬ ‫מדיניותו‬ ,‫המעסיק‬‫עבודת‬ ‫סדרי‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ,‫ו‬ 15.‫יהיו‬ ‫עבודתך‬ ‫תנאי‬‫מכתב‬ ‫פי‬ ‫על‬‫העסקה‬‫ו‬ ‫זה‬‫כל‬‫התחייבות‬ ‫כתב‬‫שיצורף‬‫אליו‬‫העובד‬ ‫עם‬ ‫שיחתם‬ ‫או‬ ,, ‫בלבד‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬‫זה‬ ‫מכתב‬ .‫לא‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬ ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬‫מנהלי‬ ‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬ ‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬‫ו‬. 16.,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ב‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫זה‬ ‫ההעסקה‬ ‫מכתב‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫חובה‬ ‫או‬‫ל‬ ‫המוקנית‬‫ך‬‫כל‬ ‫מכוח‬ ,‫הרחבה‬ ‫צו‬ ,‫דין‬‫ש‬ ‫אחרת‬ ‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ,‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬‫ת‬.‫עליה‬ ‫חתום‬‫בכל‬ ‫תחתום‬ ‫עליו‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫לבין‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫בין‬ ‫שתהיה‬ ‫סתירה‬‫/מי‬.‫ההתחייבות‬ ‫כתב‬ ‫הוראות‬ ‫יגברו‬ ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ _________________ ‫אנ‬,‫י‬______________‫ביום‬ ‫כי‬ ‫בזה‬ ‫מאשר/ת‬__________‫קיבלתי‬‫זה‬ ‫העסקה‬ ‫מכתב‬‫קראתי‬ ,‫אותו‬ ‫בעיון‬,‫ו‬‫הבנתי‬‫כל‬ ‫את‬‫האמור‬.‫בו‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬‫החתום‬‫היום‬______________ ___________________ ‫העובד/ת‬ ‫חתימת‬
  6. -5- '‫א‬ ‫נספח‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫אישור‬‫סעיף‬ ‫לפי‬41 ‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1963‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬ ‫התשכ"ד‬-1964‫(להלן‬-‫לק‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫צבה‬ ‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬ ‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬‫הפיטורים‬ ‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬ ‫לעובד‬ ‫המגיעים‬- :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬ (1)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ )‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬ ;‫בלבד‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ )‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ (1)13.33%‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫להבטחת‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬-‫תשלום‬ ;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ (2)11%‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%,‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬ ‫פיצ‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫ויי‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬2.33%‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬111%.‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ (2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫ובו‬ ‫העובד‬ ‫לבין‬- )‫(א‬‫ה‬ ‫הסכמת‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ‫עובד‬ ;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬ )‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫העובד‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫מכח‬ ‫דין‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ ‫שהעובד‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
  7. -6- (1)‫קי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬,‫בוצי‬‫צו‬. ‫העובד‬ ‫אישור‬ ‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫העובד‬ ‫חתימת‬
Anúncio