הסכם העסקה למנהל בכיר

Moshe Vakrat
Moshe Vakratמייסד משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה em משה וקרט ושות', משרד עורכי דין לדיני עבודה
‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬
‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬
:‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬
‫כתובת‬-
‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬
:‫לבין‬‫ת.ז‬
‫כתובת‬-
:‫(להלן‬"‫ה‬‫מנ‬‫הל‬")‫שני‬ ‫מצד‬
‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫זקוק‬‫לעובד‬‫בתפקיד‬‫של‬‫מנ‬____________ ‫הל‬;
‫והואיל‬‫ו‬‫המנהל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬
;‫ביותר‬ ‫הטוב‬
‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬
‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬:
1.:‫כללי‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬
1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬
2.:‫ההסכם‬ ‫תקופת‬
2.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1
.
1
‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
.‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬
-1-
3.‫כפיפות‬‫משרה‬ ‫היקף‬ ,‫עבודה‬ ‫ימי‬ ,‫המנוחה‬ ‫ויום‬:
3.1‫המנהל‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬‫מנהל‬ ‫של‬ ‫בתפקיד‬ ,_______________ ‫ו/או‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬
:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫הכולל‬ ,______
3.1.1._____________________________________________________
3.1.2._____________________________________________________
3.1‫המנהל‬‫י‬‫עבוד‬‫מלא‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬‫ה‬,‫בימים‬_________ ‫השעות‬ ‫בטווח‬ ________‫יום‬ .
‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫המנהל‬‫ביום‬ ‫יהיה‬_____________.
3.13‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬
‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬
‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬
4.‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬‫המנהל‬:
‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬‫המנהל‬;‫כי‬
4.1‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬
‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬
,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫קבלתו‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬ ‫מסר‬ ‫אשר‬
‫לעבודתו‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המנהל‬‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬
.‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬
4.1‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬
;‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬
4.13‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬
‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬
‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬
‫באיש‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫ור‬
‫יתנכל‬‫לעובדים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬
;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬
4.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫הנהלת‬‫ו‬ ‫החברה‬‫מדיניות‬‫ה‬;
4.12‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬‫לא‬ ‫וכן‬ ‫עבודתו‬
‫יתחרה‬2
‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬‫א‬'‫זה‬ ‫להסכם‬
.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫שהינו‬
2
‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬‫המנהל‬‫אי‬ ‫תניות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬-‫ולהסתפק‬ ‫חלקן‬ ‫ו/ו‬ ‫תחרות‬
‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בדבר‬ ‫בתניה‬
‫חריגים‬-‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬ ‫שהעובד‬ ‫העובד‬ ‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬
‫ש‬ ‫במקרה‬ ‫או‬ ,‫המתחרה‬‫המנהל‬‫פע‬‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫ל‬
‫אי‬ ‫לשמירת‬-.‫תחרות‬
-2-
5.‫עבודה‬ ‫שכר‬:
5.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫בל‬‫המנהל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬_________₪‫ברוטו‬:‫(להלן‬
"‫"השכר‬.)
5.1‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-1.‫לחודש‬
5.13‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬3
.
5.11‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫בסך‬____ ‫של‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬_____‫שעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬125%‫של‬ ‫ובסך‬_____₪‫עבור‬ ‫לחודש‬_____‫נוספת‬ ‫שעות‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬153%‫הנ‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫שעבד‬ ‫וספות‬
‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬
‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬4
‫וערכאה‬ ‫במידה‬ ‫וכי‬
‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬
‫ה‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫נוספות‬
.‫שיפסק‬ ‫הסכום‬
‫או‬
5.11‫בזאת‬ ‫ומוסכם‬ ‫מוצהר‬,‫יחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העסקתו‬ ‫ותנאי‬ ‫אחריותו‬ ,‫מעמדו‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬
‫כזה‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫כמשמעותו‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫העובד‬
‫תשי"א‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בחוק‬-1151.‫לפיכך‬,‫יחולו‬ ‫לא‬‫הוראות‬ ‫כל‬ ‫העובד‬ ‫על‬‫זה‬ ‫חוק‬,
‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫וההגבלות‬ ‫הנוספים‬ ‫התשלומים‬ ‫לרבות‬5
.
‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬6
3
‫שתוספות‬ ‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
.‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬
4
‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬
.‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬
‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬
‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬153%‫העובד‬ ‫היינו‬ ,
‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬153%.
5
‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫לתפקיד‬ ‫מתאים‬‫ביותר‬ ‫בכיר‬ ‫למנהל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫רלבנטית‬ ‫ההגדרה‬ .‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬-‫מנכ"ל‬
‫שיקול‬ ‫יש‬ ‫מנהלים‬ ‫לאותם‬ .‫באלה‬ ‫וכיוצא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ,‫כספים‬ ‫סמנכ"ל‬ :‫כגון‬ ‫אליו‬ ‫ישירות‬ ‫הכפופים‬ ‫או‬ ,‫חברה‬
‫מנה‬ ‫המאפיינים‬ ‫ותנאים‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫להם‬ ‫משולם‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫מדיניות‬ ‫לקביעת‬ ‫שותפים‬ ‫והם‬ ‫עבודתם‬ ‫בביצוע‬ ‫דעת‬.‫לים‬
‫כמו‬-‫רק‬ ‫רלבנטי‬ ‫הסעיף‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫הרם‬ ‫תפקידם‬ ‫מתוקף‬ ‫שגרתיות‬ ‫ובלתי‬ ‫רבות‬ ‫בשעות‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשת‬ ‫מנהלים‬ ‫מאותם‬ ,‫כן‬
‫שעבודתם‬ ‫או‬ ,‫האמורים‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫עונים‬ ‫שאינם‬ ‫עובדים‬ ‫לגבי‬ ‫בסעיף‬ ‫שימוש‬ .‫בכירים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫או‬ ‫דין‬ ‫לעורכי‬
‫יינ‬ ‫שלא‬ ‫לכך‬ ‫יגרום‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫דורשת‬ ‫אינה‬.‫תוקף‬ ‫לו‬ ‫תן‬
6
‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫או‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לשלם‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫עליו‬ ‫חל‬ ‫אינו‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫שחוק‬ ‫לעובד‬
‫אין‬ ‫תשלום‬ ‫שבגין‬ ‫משום‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫מעניקים‬ ,‫הדין‬ ‫משורת‬ ‫שלפנים‬ ,‫מעבידים‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫אם‬ .‫גלובאליות‬
.‫סוציאליים‬ ‫תנאים‬ ‫לתת‬ ‫חובה‬
-3-
5.12,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫משורת‬ ‫לפנים‬,‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫הדין‬‫ה‬‫לעובד‬ ‫ישלם‬ ‫מעסיק‬‫תשלום‬
‫של‬ ‫סך‬______‫ש"ח‬‫בתעריף‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬125%‫של‬ ‫וסך‬_____₪
‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫לחודש‬153%.
5.13‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬‫ז‬,‫העובד‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫הסוציאליות‬ ‫כויותיו‬
‫לרבות‬‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬,‫הפרשות‬‫המעסיק‬‫שונות‬ ‫לקרנות‬ ‫ו/או‬ ‫לקופות‬‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ,
.‫אחר‬ ‫תשלום‬ ‫ולא‬ ‫השכר‬ ‫רק‬ ‫בחשבון‬ ‫יילקח‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫דמי‬ ‫ו/או‬ ‫מוקדמת‬
‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
5.14‫גלובאלי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ ,‫הדין‬ ‫משורת‬ ‫לפנים‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫ות‬
‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬7
.
6.:‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬
‫המנהל‬‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬-_______)‫ושבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬8
.
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
6.1‫המנהל‬‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬
‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬
.‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫ניתן‬
‫לנצל‬ ‫יהיה‬7‫ו‬ ‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬‫של‬ ‫סך‬___________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/
‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬9
‫המ‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬,
.‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬
6.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫המנהל‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,10
‫בשנה‬ ‫ימים‬ ___ ‫על‬ ‫/יעמוד‬.
6.13‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫המנהל‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬11
/‫ע‬ ‫יעמוד‬‫ל‬_____‫לכל‬ ‫ימים‬
‫חודש‬‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬_______‫ימים‬12
.‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬13
/
‫להיעדרות‬ ‫הראשון‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬14
.
7
,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫לפיה‬ ‫בחוק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫כי‬
.‫סוציאליות‬
8
‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫למנהל‬‫שנתית‬ ‫חופשה‬
‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫היינו‬
9
‫א‬ ‫מחק‬.‫המיותר‬ ‫ת‬
10
‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬-5‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬ ;‫ימים‬–6‫העשירית‬ ‫ועד‬ ‫הרביעית‬ ‫מהשנה‬ .‫ימים‬–7;‫ימים‬
.'‫וכו‬
11
‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1176‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ ,
‫על‬ ‫הוחרגו‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬.‫להחריג‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ,‫המנהל‬‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬
‫קיימת‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬‫למנהל‬‫של‬ ‫צבירה‬ ‫זכות‬1.5‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬
‫של‬ ‫תקרה‬13‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬‫זכות‬ ‫יש‬
‫של‬ ‫צבירה‬2.5.‫צבירה‬ ‫תקרת‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬
-4-
6.11:‫פנסיה‬
6.11.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫המנהל‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬
‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫המנהל‬,‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬
‫ופיצויים‬.
6.11.2‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫המנהל‬‫ו/או‬‫תקנות‬
‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬
.‫הרלבנטיות‬
6.11.3‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬‫וכן‬
‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬15
.
6.11.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫החל‬‫מ‬‫תחילת‬‫ההעסקה‬,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬
,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬16
‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬
‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬%
.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
‫או‬
6.12‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬:
‫החל‬‫מ‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬,,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬
,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מנהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬17
,‫כאשר‬
‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ;
_____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬
‫ו‬ ‫המעביד‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬
12
‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫למנהל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬
.‫החל‬ ‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬
13
;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬‫השני‬ ‫היום‬ ‫עבור‬
‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬
.‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬
14
‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫שיינתן‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬
‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬
15
.‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫פנסיה‬ ‫לשלם‬ ‫שלא‬ ‫ניתן‬
16
.‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
17
.‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
-5-
6.12.1‫מ‬ ‫הצדדים‬‫סכי‬‫מים‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬‫ל‬‫קר‬‫ן‬
‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬
‫למנהל‬‫ביחס‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬
‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬
‫יחולו‬ ‫הצדדים‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4651‫התשנ"ח‬ ,-4314,
,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬
‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬
6.12.2‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬
‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫המנהל‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬
‫סעי‬‫פים‬16‫או‬17‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬‫המנהל‬‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬
-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
7.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬
7.1‫בונוס‬18
:
7.1.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫המעסיק‬ ‫ישקול‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברווחי‬‫ות‬‫ו‬‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫ת‬‫חליט‬
‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬‫להעניק‬ ‫באם‬ ,‫למנהל‬‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬ ,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬
‫גובהו‬‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ ,‫למנהל‬.‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬ ,
‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫להעניק‬ ‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬‫למנהל‬
‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫הבונוס‬ ‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫א‬ ‫ומחייבת‬ ‫סופית‬ ‫תהא‬‫ת‬
.‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫הצדדים‬
‫או‬
7.1.1‫ש‬ ‫בתנאי‬‫המנהל‬‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬19
‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬
:‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬
20
.
7.1.2‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬
‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬
7.1‫השתלמות‬ ‫קרן‬21
:
7.1.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-,
‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬
‫ו‬-%‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫המנהל‬.
18
.‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
19
.‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬
20
‫ע‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫ל‬
.‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬
21
.‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬
-6-
7.1.2‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬‫וכן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬22
‫ו‬‫עד‬
‫לגובה‬‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,.
7.13‫רכב‬23
:
7.13.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬_____
(‫להלן‬:"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,)
7.13.2‫המנהל‬‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬.
7.13.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬
‫המנהל‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬
7.13.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬
‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫המנהל‬‫הרכב‬ ‫את‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬
.‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬
7.13.5‫המעסיק‬‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬
.‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬
7.13.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫כי‬‫המנהל‬‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬
‫התעבורה‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬
‫ברכב‬24
.
7.13.7‫רש‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫אי‬
‫במקום‬‫המנהל‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬‫למנהל‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬
‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬
7.13.1‫המנהל‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬‫ו‬,
‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
.‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬
7.6‫השתתפות‬‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬25
:
7.6.1‫המנהל‬‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬
7.6.2‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬,
‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬‫המנהל‬
.‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬
22
‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫להכללת‬ ‫בנוגע‬ ‫לרבות‬ ,‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ ‫השכר‬ ‫גובה‬
‫השתלמו‬ ‫לקרן‬.‫ת‬
23
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
24
.‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬
25
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
-7-
7.7‫חניה‬26
:
7.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫עבור‬ ‫סדיר‬‫המנהל‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬‫על‬ ,‫המעסיק‬
‫חשבונו‬.
7.1‫נייד‬ ‫טלפון‬27
:
7.1.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬‫כום‬‫התשלום‬
‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬
‫ו‬‫המנהל‬‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬
‫משכר‬ ‫החריגה‬‫המנהל‬‫ו/או‬‫מ‬‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנהל‬.
7.1.2‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬
‫המנהל‬‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,
7.1‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬28
:
7.1.1‫בזאת‬ ‫מוסכם‬,‫כי‬‫המנהל‬‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬
‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬
7.1.2‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬
‫עבור‬ ‫להסדיר‬‫המנהל‬‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,
‫עד‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬
7.1.3‫המנהל‬‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬
‫תעל‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫על‬ ‫ה‬)₪‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬
‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬ ‫בין‬,₪‫משכר‬‫המנהל‬‫תשלום‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬
‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬ ‫אחר‬‫למנהל‬29
.
7.13‫מילואים‬30
:
7.13.1‫המנהל‬‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ,
.‫שקיבל‬
7.13.2‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬
‫המעסיק‬.
7.13.3‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫המנהל‬‫ל‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬
.‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫גביית‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬
26
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
27
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
28
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
29
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬
30
‫את‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬
-8-
7.13.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫למנהל‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬
.‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬
7.11‫עיתון‬31
:
7.11.1‫עבור‬ ‫יסדיר‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫עיתון‬ ‫או‬ ,‫יומי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעיתון‬ ‫מנוי‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,
____________.‫המעסיק‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,
7.12‫טלפון‬ ‫הוצאות‬32
:
7.12.1‫המנהל‬‫אחזק‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫ת‬‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫לצורך‬ ‫בביתו‬ ‫טלפון‬
‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬
7.13‫ה‬‫אש"ל‬ ‫וצאות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬:
7.13.1‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬‫המנהל‬33
,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫המנהל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬
‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחודש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬
_______34
,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ ,
‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬ ‫הפעילות‬.
7.14‫נייד‬ ‫מחשב‬35
:
7.14.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫המנהל‬:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬‫"המחשב‬
"‫הנייד‬.)
7.14.2‫המנהל‬.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬
7.14.3,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬
‫וינהג‬ ‫יפעל‬‫המנהל‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬.
7.14.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫של‬ ‫עבודתו‬‫המנהל‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬‫חזיר‬
‫המנהל‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬.
7.15‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬36
:
7.15.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ ,
‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫חודש‬ ‫מדי‬,%_______
‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫חשבון‬ ‫על‬‫המנהל‬.
31
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
32
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬
33
‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬
.‫מקורות‬ ‫לאותם‬
34
.‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
35
‫רלב‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫נטי‬
36
‫במקרים‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬
‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬‫למנהל‬.‫בכירים‬ ‫ים‬
-9-
1.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬:
1.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בת‬______.‫חודשים‬
1.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ ,
‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬ ‫כל‬
:‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬
1.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬
1.1.2‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬‫המנהל‬‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬
‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬
1.1.3‫אם‬‫המנהל‬‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬
‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬
1.1.4‫אם‬‫המנהל‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬.‫רגל‬ ‫כפושט‬ ‫הוכרז‬ ‫ו/או‬
1.13‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסי‬‫ק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1163,
‫את‬ ‫לפטר‬‫המנהל‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬
.‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
1.11‫על‬ ‫יהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫המנהל‬‫אולם‬ ,‫לעבוד‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫שיקול‬ ‫לפי‬
‫דעת‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫של‬‫המנהל‬‫חלקה‬ ‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫או‬ ,
‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬‫למנהל‬‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬
‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬‫למנהל‬‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬‫ללא/כולל‬37
‫הטבות‬ ‫כל‬
.‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫למיניהם‬ ‫ונלווים‬
1.‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬
1.1‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫המנהל‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקידו‬
‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬
.‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬
1.1‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫המנהל‬‫למעסיק‬‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬‫אשר‬
‫אלי‬ ‫הגיע‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬
‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬
.‫וסביר‬
37
‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫המנהל‬‫ההודע‬ ‫בתקופת‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ה‬
‫למנהל‬‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬‫המנהל‬.
-11-
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
1.13‫המנהל‬‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאח‬ ‫חודשים‬‫ר‬
‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬
‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ ,
‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬
‫בע‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬.‫יות‬‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬
‫המנהל‬.
1.11,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫המנהל‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬
‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬
‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬.
1.12‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫לא‬ ‫יידרש‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫חר‬‫המנהל‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬
‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫המנהל‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬
.‫פעילות‬
13.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬
13.1‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫חייב‬ ,‫עבודה‬‫המנהל‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬
‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫ו/או‬‫בגין‬‫ו/או‬ ‫אובדן‬,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬
‫במידה‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬
13.1‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬‫המנהל‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬
‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫למנהל‬.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬
‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫המנהל‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
13.13‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬
‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫המנהל‬‫ל‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫המעסיק‬‫לעכב‬
‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬
.‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬
11.‫מסים‬‫וניכויי‬‫חובה‬:
11.1,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬
‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫הניתנת‬ ‫הטבה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫למנהל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬
,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,.
‫אפשרית‬ ‫תוספת‬
‫אף‬ ‫על‬:‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫למנהל‬‫מס‬ ‫גילום‬38
.
38
.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
-11-
12.:‫שונות‬
12.1‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המנהל‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬‫ואין‬
‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬.
12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫סכם‬‫זה‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫המוקנית‬‫למנהל‬‫מכוח‬
,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬
‫אחרת‬‫עליה‬‫יחתום‬‫המנהל‬.
‫או‬
12.1‫ו/או‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫ולא‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬
‫קיבוצי‬ ‫הסדר‬39
.
12.13‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬
‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬
‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬
‫אפשריות‬ ‫תוספות‬
12.11‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬
‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬
‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬
_______________________________
‫המנהל‬‫ה‬‫מעסיק‬
39
‫של‬ ‫להחרגה‬ ‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫אם‬ ‫אפשרי‬ ‫הדבר‬‫המנהל‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬‫הסכם‬‫ה‬‫קיבוצי‬.‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שחל‬ ‫ככל‬ ,
-12-
‫נספח‬‫א‬'
,.‫א.ג.נ‬
:‫הנדון‬‫ואי‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫התחייבות‬-‫תחרות‬
"( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫המנהל‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬
1.‫ל‬ ‫ידוע‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬‫י‬‫ל‬ ‫תהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫י‬‫המתייחס‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬‫לפעילותיו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬
‫ולעסקי‬)"‫"המעסיק‬ :‫ביחד‬ ‫(להלן‬ ‫אליו‬ ‫הקשורים‬ ‫לגופים‬ ‫ו/או‬ ‫לחברות‬ ‫ו/או‬ ‫ו‬‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫לידי‬ ‫יגיע‬ ‫כן‬ .
‫נתוני‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬,‫מעסיק‬‫לקוחות‬‫תמחור‬ ‫שיטות‬ ,‫וספקים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ,‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ,‫המעסיק‬
,‫גבייה‬ ‫שיטות‬ ,‫למכרזים‬ ‫הצעות‬ ,‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫תנאי‬ ,‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ,‫ומחירים‬
,‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫שיטות‬ ,‫עבודה‬ ‫שיטות‬‫ופיננסית‬ ‫עסקית‬ ‫מדיניות‬,‫עובדיו‬ ‫עם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫יחסיו‬ ,
,‫העסקתם‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬‫חידוש‬ ,‫תוכניות‬ ,‫המצאות‬,‫ייצור‬ ‫ותהליכי‬ ‫שיטות‬ ,‫מחקר‬ ‫שיטות‬ ,‫פטנטים‬ ,‫ים‬
‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫פיתוחים‬ ,‫קבצים‬ ,‫תרשימים‬ ,‫תשרטים‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫בטחוני‬ ‫מידע‬
,‫ספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫עובדיו‬‫ל‬ ‫ייוודע‬ ‫ו/או‬ ‫שיימסר‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫איננו‬ ‫ואשר‬
‫ב‬ ‫מצוי‬‫להלן‬ ‫יקרא‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫(כל‬ ‫הכלל‬ ‫נחלת‬-)"‫"המידע‬40.
2.‫ל‬ ‫ידוע‬,‫י‬‫רכוש‬ ‫הינו‬ ‫המידע‬ ‫כי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫וה‬‫ו‬‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫א‬‫י‬‫לידיעת‬ ‫מובא‬ ‫ו/או‬‫י‬‫ורק‬ ‫אך‬
‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫עבודת‬ ‫ולצרכי‬ ,‫י‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫בלבד‬‫אני‬‫העסקת‬ ‫במהלך‬ ‫הן‬ ,‫מתחייב‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬
‫ה‬‫מעסיק‬‫לגל‬ ‫שלא‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫והן‬‫ו‬‫ולא‬ ,‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ,‫המידע‬ ‫את‬ ‫ת‬‫ו/או‬ ‫אותו‬ ‫לפרסם‬
‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫למסור‬,‫שהגיל‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו‬‫ל‬ ‫הותר‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫י‬‫י‬‫במפורש‬
‫בכתב‬‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מעסיק‬‫שה‬ ‫וככל‬ ,‫ו‬‫עבודת‬ ‫לצורך‬ ‫נדרש‬ ‫א‬‫י‬‫אצלו‬.
3.‫או‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫המידע‬ ‫ובהיות‬ ‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
‫רש‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫ספקים‬.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫בגדר‬ ‫הינה‬ ‫עבודתי‬ ‫במהלך‬ ‫נחשפתי‬ ‫שאליה‬ ‫אחרת‬ ‫ימה‬
.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ענייניו‬ ‫לצורכי‬ ‫אלא‬ ,‫אלא‬ ‫ברשימות‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬
4.‫אשר‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במשך‬ ‫שלי‬ ‫בסיוע‬ ‫ובין‬ ‫ובעקיפין‬ ‫ישירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בין‬ ‫שיפותח‬ ‫המידע‬
‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫להעסקתי‬ ‫קשור‬‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫לידיעתי‬ ‫הובא‬ ‫ו/או‬ ‫לטיפולי‬
,‫כרצונו‬ ‫בו‬ ‫לנהוג‬ ‫יוכל‬ ‫והוא‬ ‫בו‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫כל‬ ‫יהיו‬ ‫ולמעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫רכוש‬ ‫יהיו‬ ,‫המעסיק‬
‫למכור‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫בזכויות‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫וכרעיון‬ ‫כהמצאה‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫לרבות‬
‫להעבירם‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אותן‬.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ובכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫בהסכמה‬ ‫אלא‬ ,‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫ו/או‬
.‫הנ"ל‬ ‫הזכויות‬ ‫מן‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫קשורה‬ ‫או‬ ‫הנובעת‬ ,‫בעתיד‬ ‫או‬ ‫בהווה‬ ,‫זכות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬
5.‫הרישומים‬ ,‫התיקים‬ ‫כל‬‫חומר‬ ,‫מחשב‬ ‫קבצי‬ ,‫הקלטות‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫ו‬‫מסמכים‬‫סוג‬ ‫מן‬ ‫מכל‬
,‫שהם‬‫מהמידע‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬‫רכוש‬ ‫ויישארו‬ ‫הינם‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫ממשרדי‬ ‫יוצאו‬ ‫ולא‬‫ו‬‫ללא‬
‫הסכמת‬‫ו‬.‫ומראש‬ ‫בכתב‬ ,‫במפורש‬ ,‫(בין‬ ‫שהם‬ ‫נימוק‬ ‫ו/או‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬
‫לידי‬ ,‫הנ"ל‬ ‫החומר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫דחיות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מיד‬ ‫למסור‬ ‫מתחייב‬ ‫הנני‬ )‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ‫בפיטורים‬
‫המעסיק‬.
40
‫רלבנטיים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬‫למנהל‬‫הרלבנטיים‬ ‫כאלה‬ ‫להוסיף‬ ,‫ומנגד‬ ,‫למנהל‬.
-13-
6.‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬,‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בכל‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫לעבוד‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫המעסיק‬
‫ו/או‬ ‫תפקיד‬ ‫בכל‬ ,‫אחר‬ ‫גוף‬ ‫ו/או‬ ‫מפעל‬ ‫ו/או‬ ‫חברה‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫מעסיק‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬
.‫המעסיק‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫עיסוק‬
7.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫איחשף‬ ‫אליו‬ ‫המיוחד‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬41
:‫זו‬ ‫התחייבותי‬ ‫עבור‬
7.1‫במשך‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬12‫חודשים‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫הפסקת‬ ‫מיום‬
‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬
.‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬
7.1‫אני‬ ‫בנוסף‬‫ל‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫מ‬ ‫מי‬ ‫העסיק‬‫עובדי‬‫ה‬‫לעבודה‬ ‫לגייסם‬ ‫ולא‬ ‫מעסיק‬‫אחר‬ ‫במקום‬
‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ‫כלשהם‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫ו/או‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬‫אצל‬ ‫י‬
.‫המעסיק‬
7.13‫קשר‬ ‫בכל‬ ‫איתם‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫לספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ללקוחות‬ ‫לפנות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫כן‬
‫מוצ‬ ‫אספקת/קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫שירותים‬ ‫מתן/קבלת‬ ‫לצורך‬ ,‫ישיר‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ,‫מסחרי‬‫בתחום‬ ‫רים‬
‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ,‫המעסיק‬ ‫פעילות‬12‫חודשים‬‫לעניין‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ .‫עבודתי‬ ‫מסיום‬
‫שהמעסיק‬ ‫או‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫לקוחות‬ ‫שהיו‬ ‫ספקים‬ ‫או‬ ‫לקוחות‬ ‫משמעם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬
‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫לקוחותיו‬ ‫שיהיו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקיים‬ ‫במגעים‬ ‫עמם‬ ‫היה‬
‫במהלך‬12‫שקדמ‬ ‫החודשים‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫ו‬
7.11‫כמשקיע‬ ‫או‬ ‫כספק‬ ‫או‬ ‫שירותים‬ ‫כנותן‬ ,‫אפעל‬ ‫ו/או‬ ‫אעבוד‬ ‫בו‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫כי‬ ,‫מתחייב‬ ‫אני‬
‫בה‬ ‫טיפלתי‬ ‫אשר‬ ‫בעסקה‬ ‫אטפל‬ ‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,‫כבעלים‬ ‫או‬
,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫הסכם‬ ‫לכלל‬ ‫השתכללה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬‫וזאת‬
‫לתקופה‬‫של‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬
1.‫אני‬‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫א‬‫את‬ ‫עשה‬‫כל‬‫האמור‬‫לעיל‬‫בעצמ‬ ‫לא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ולא‬ ‫במישרין‬ ‫לא‬ ,‫י‬‫באמצעות‬ ‫ולא‬
,‫אחרים‬,‫בבעלותי‬ ‫תאגיד‬ ‫באמצעות‬ ‫לא‬ ‫כולל‬‫כיועץ‬ ‫ולא‬ ‫כעובד‬ ‫לא‬ ,‫כעצמאי‬ ‫לא‬‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫ולא‬ ,.
1.‫כל‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫החופשי‬ ‫מרצוני‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫ומצהיר‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫ולשקול‬ ‫להתייעץ‬ ‫הזדמנות‬ ‫לי‬ ‫שנתנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫משמעויותיו‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫בו‬ ‫האמור‬
.‫בו‬ ‫האמור‬
13.‫חוזרות‬ ‫בלתי‬ ‫התחייבות‬ ‫והן‬ ,‫אותי‬ ‫להעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫הסכים‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויות‬ ‫סמך‬ ‫על‬
‫ותי‬‫שאר‬‫נ‬‫ה‬‫במל‬‫ו‬‫תוקפ‬ ‫א‬‫ן‬‫הסכם‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫אתי‬ ‫העבודה‬.‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫לסיומו‬
41
.‫רלבנטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
-14-
11.‫מניעה‬ ‫צווי‬ ‫ו/או‬ ‫אכיפה‬ ‫סעד‬ ‫לקבלת‬ ‫בזכות‬ ‫ובכלל‬ ,‫המעסיק‬ ‫לזכות‬ ‫העומדים‬ ‫בסעדים‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬
‫אחת‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫השבה‬ ‫ו/או‬ ‫מלא‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ ‫סעדים‬ ‫ו/או‬
‫למע‬ ‫אשלם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫מהתחייבויותיי‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫בראש‬ ‫וקבוע‬ ‫מסוכם‬ ‫פיצוי‬ ‫סיק‬133,333₪‫אשיב‬ ‫וכן‬
‫שמירת‬ ‫עבור‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ,‫קבלתי‬ ‫אם‬ ,‫ממנו‬ ‫שקבלתי‬ ‫המיוחדת‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬
‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבויותיי‬7‫הצמדה‬ ‫הפרשי‬ ‫בצירוף‬ ,‫המעסיק‬ ‫מאת‬ ‫דרישה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬
‫הו‬ ‫בכל‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫אשפה‬ ‫כן‬ .‫חוקית‬ ‫וריבית‬‫אשר‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שתיגרם‬ ‫צאה‬
.‫הפרתם‬ ‫בגין‬ ‫אחרים‬ ‫סעדים‬ ‫קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויותיי‬ ‫אכיפת‬ ‫לצורך‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאו‬
‫ו/או‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫כאמור‬ ‫הסכומים‬ ‫לקזז‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬
.‫פיצויים‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫חתימת‬‫המנהל‬
-15-
‫נספח‬‫ב‬'
‫א‬‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫ישור‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬
41‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691
‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬
‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬
‫בתק‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נות‬
‫התשכ"ד‬-1164‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬
‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬
‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬
‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬
‫המגיעים‬‫למנהל‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬-
:‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬
(1)‫המעבי‬ ‫תשלומי‬‫ד‬
)‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬
‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫המנהל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬
‫של‬ ‫הפיטורים‬‫המנהל‬;‫בלבד‬ ,
)‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬
(1)13.33%‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫להבט‬‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫חת‬
‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬
‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬
;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬
(2)11%‫המופ‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫טר‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬‫המנהל‬,
‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬
‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫המנהל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫הש‬ ‫מן‬‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫כר‬
‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬133%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנהל‬.
(2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬
‫לבין‬‫המנהל‬‫ובו‬-
)‫(א‬‫הסכמת‬‫המנהל‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬
;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬
)‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬
‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫המנהל‬‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫מכח‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬
‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫המנהל‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬
"‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
-16-
(1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬.
‫אישור‬‫המנהל‬
‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬
.‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬
:‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬
:‫היום‬
‫חתימת‬‫המנהל‬

Recomendados

הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןMoshe Vakrat
1.4K visualizações15 slides
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקMoshe Vakrat
630 visualizações17 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם להעסקת מנהל עבודה por
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודהMoshe Vakrat
5.2K visualizações16 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
1.1K visualizações34 slides
Payment of gratuty act 1972 in hindi por
Payment of gratuty act 1972 in hindiPayment of gratuty act 1972 in hindi
Payment of gratuty act 1972 in hindiImran Khan
14.7K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tipos de contratos de trabajo 2012 por
Tipos de contratos de trabajo 2012Tipos de contratos de trabajo 2012
Tipos de contratos de trabajo 2012Cristina Palma
24.6K visualizações19 slides
Beneficios sociales por
Beneficios socialesBeneficios sociales
Beneficios socialesRichardContinental
1.5K visualizações4 slides
Las vacaciones♥ por
Las vacaciones♥Las vacaciones♥
Las vacaciones♥PL17
350 visualizações6 slides
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוציםMoshe Vakrat
709 visualizações16 slides
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2 por
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2CAEE
76 visualizações20 slides
Jornada de trabajo por
Jornada de trabajoJornada de trabajo
Jornada de trabajoArturo Zuniga
17K visualizações20 slides

Mais procurados(11)

Tipos de contratos de trabajo 2012 por Cristina Palma
Tipos de contratos de trabajo 2012Tipos de contratos de trabajo 2012
Tipos de contratos de trabajo 2012
Cristina Palma24.6K visualizações
Beneficios sociales por RichardContinental
Beneficios socialesBeneficios sociales
Beneficios sociales
RichardContinental1.5K visualizações
Las vacaciones♥ por PL17
Las vacaciones♥Las vacaciones♥
Las vacaciones♥
PL17350 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat709 visualizações
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2 por CAEE
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2
INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO 2/2
CAEE76 visualizações
Jornada de trabajo por Arturo Zuniga
Jornada de trabajoJornada de trabajo
Jornada de trabajo
Arturo Zuniga17K visualizações
Sueldos y salarios por fabianbermudez18
Sueldos y salariosSueldos y salarios
Sueldos y salarios
fabianbermudez181.2K visualizações
Contrato de trabajo por pednahu
Contrato de trabajoContrato de trabajo
Contrato de trabajo
pednahu5.5K visualizações
Ejercicios nominas con solucion por Susana López Romero
Ejercicios nominas con solucionEjercicios nominas con solucion
Ejercicios nominas con solucion
Susana López Romero21.4K visualizações
Contract of employment por Ahmed Adnan
Contract of employmentContract of employment
Contract of employment
Ahmed Adnan9.2K visualizações
Contrato de trabajo por Luis
Contrato de trabajoContrato de trabajo
Contrato de trabajo
Luis98K visualizações

Destaque

הסכם העסקה למטפלת por
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלתMoshe Vakrat
408 visualizações6 slides
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברהMoshe Vakrat
221 visualizações16 slides
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כלליMoshe Vakrat
494 visualizações11 slides
הסכם העסקה למנהל בכיר por
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכירMoshe Vakrat
182 visualizações17 slides
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
193 visualizações10 slides
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתוMoshe Vakrat
294 visualizações4 slides

Destaque(17)

הסכם העסקה למטפלת por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למטפלתהסכם העסקה למטפלת
הסכם העסקה למטפלת
Moshe Vakrat408 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat221 visualizações
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי por Moshe Vakrat
הודעה לעובד על תנאי העסקתו  כלליהודעה לעובד על תנאי העסקתו  כללי
הודעה לעובד על תנאי העסקתו כללי
Moshe Vakrat494 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat182 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat193 visualizações
הודעה למלצר על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למלצר על תנאי העסקתוהודעה למלצר על תנאי העסקתו
הודעה למלצר על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat294 visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat207 visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat259 visualizações
הסכם העסקה למנהל בכיר por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בכירהסכם העסקה למנהל בכיר
הסכם העסקה למנהל בכיר
Moshe Vakrat205 visualizações
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל כללי של חברההסכם העסקה למנהל כללי של חברה
הסכם העסקה למנהל כללי של חברה
Moshe Vakrat225 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat366 visualizações
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד בענף הבנייןהסכם להעסקת עובד בענף הבניין
הסכם להעסקת עובד בענף הבניין
Moshe Vakrat368 visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat194 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat215 visualizações
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat207 visualizações
הסכם להעסקת עובד שיפוצים por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת עובד שיפוציםהסכם להעסקת עובד שיפוצים
הסכם להעסקת עובד שיפוצים
Moshe Vakrat464 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat334 visualizações

Similar a הסכם העסקה למנהל בכיר

הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותMoshe Vakrat
152 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
228 visualizações17 slides
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםMoshe Vakrat
226 visualizações17 slides
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחMoshe Vakrat
3.7K visualizações34 slides
הסכם העסקה לעובד הייטק por
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקMoshe Vakrat
341 visualizações43 slides
הסכם העסקה לעובד הייטק por
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטקMoshe Vakrat
476 visualizações43 slides

Similar a הסכם העסקה למנהל בכיר(20)

הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחותהסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
הסכם העסקה למנהל קשרי לקוחות
Moshe Vakrat152 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat228 visualizações
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל בדרג בינייםהסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
הסכם העסקה למנהל בדרג ביניים
Moshe Vakrat226 visualizações
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לאיש מכירות שטחהסכם העסקה לאיש מכירות שטח
הסכם העסקה לאיש מכירות שטח
Moshe Vakrat3.7K visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat341 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat476 visualizações
הסכם העסקה לעובד הייטק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה לעובד הייטקהסכם העסקה לעובד הייטק
הסכם העסקה לעובד הייטק
Moshe Vakrat295 visualizações
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק por Moshe Vakrat
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווקהסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
הסכם העסקה למנהל מחלקת מכירות ושיווק
Moshe Vakrat240 visualizações
הסכם להעסקת מנהל עבודה por Moshe Vakrat
הסכם להעסקת מנהל עבודההסכם להעסקת מנהל עבודה
הסכם להעסקת מנהל עבודה
Moshe Vakrat1.3K visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat308 visualizações
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתוהודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
הודעה למוכר בחנות על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat1.4K visualizações
הודעה לנהג על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לנהג על תנאי העסקתוהודעה לנהג על תנאי העסקתו
הודעה לנהג על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat262 visualizações
הסכם לטכנאי שירות מחשבים por Moshe Vakrat
הסכם לטכנאי שירות מחשביםהסכם לטכנאי שירות מחשבים
הסכם לטכנאי שירות מחשבים
Moshe Vakrat1.8K visualizações
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי por Moshe Vakrat
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטיתבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
תבנית הסכם מקיפה במגזר הפרטי
Moshe Vakrat801 visualizações
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתוהודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
הודעה לעורך דין על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat249 visualizações
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למוקדן על תנאי העסקתוהודעה למוקדן על תנאי העסקתו
הודעה למוקדן על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat183 visualizações
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתוהודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
הודעה למחסנאי על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat486 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat769 visualizações
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה por Moshe Vakrat
הודעה למזכירה על תנאי העסקתההודעה למזכירה על תנאי העסקתה
הודעה למזכירה על תנאי העסקתה
Moshe Vakrat481 visualizações
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו por Moshe Vakrat
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתוהודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
הודעה למנהל מסעדה שף על תנאי העסקתו
Moshe Vakrat772 visualizações

הסכם העסקה למנהל בכיר

 • 1. ‫אישי‬ ‫עבודה‬ ‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫שנערך‬‫ב‬-‫ביום‬‫לחודש‬‫לשנת‬ :‫בין‬.‫ח.פ/ע.מ‬ ‫כתובת‬- ‫(לה‬:‫לן‬"‫"המעסיק‬)‫אחד‬ ‫מצד‬ :‫לבין‬‫ת.ז‬ ‫כתובת‬- :‫(להלן‬"‫ה‬‫מנ‬‫הל‬")‫שני‬ ‫מצד‬ ‫הואיל‬‫ו‬‫המעסיק‬‫זקוק‬‫לעובד‬‫בתפקיד‬‫של‬‫מנ‬____________ ‫הל‬; ‫והואיל‬‫ו‬‫המנהל‬‫למלא‬ ‫המקצועי‬ ‫והניסיון‬ ‫היכולת‬ ,‫הכישורים‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ,‫הצהיר‬‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ;‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫והואיל‬;‫כתוב‬ ‫בהסכם‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫החליטו‬ ‫והצדדים‬ ‫כדלקמן‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫והותנה‬ ‫הוצהר‬ ,‫הוסכם‬ ‫לפיכך‬: 1.:‫כללי‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ 1.1.‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫המצורפים‬ ‫הנספחים‬ 2.:‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ 2.1‫זה‬ ‫הסכם‬‫והוא‬ ‫קצובה‬ ‫בלתי‬ ‫לתקופה‬ ‫הסכם‬ ‫הינו‬‫מיום‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬1 . 1 ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫נחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫אם‬ .‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫תחילת‬ ‫ממועד‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫שההסכם‬ ‫מקובל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫החדשים‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫חלים‬ ‫ממנו‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לציין‬
 • 2. -1- 3.‫כפיפות‬‫משרה‬ ‫היקף‬ ,‫עבודה‬ ‫ימי‬ ,‫המנוחה‬ ‫ויום‬: 3.1‫המנהל‬‫י‬‫עבוד‬‫ב‬‫ל‬ ‫כפיפות‬‫מנהל‬ ‫של‬ ‫בתפקיד‬ ,_______________ ‫ו/או‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫הכולל‬ ,______ 3.1.1._____________________________________________________ 3.1.2._____________________________________________________ 3.1‫המנהל‬‫י‬‫עבוד‬‫מלא‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬‫ה‬,‫בימים‬_________ ‫השעות‬ ‫בטווח‬ ________‫יום‬ . ‫של‬ ‫השבועי‬ ‫המנוחה‬‫המנהל‬‫ביום‬ ‫יהיה‬_____________. 3.13‫ולצורך‬ ‫היה‬‫מילוי‬‫תפקיד‬‫ו‬‫י‬‫ו/או‬ ‫בימים‬ ‫ו/או‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לעבוד‬ ‫העובד‬ ‫על‬ ‫הא‬ ‫הרי‬ ,‫לעיל‬ ‫מהקבוע‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬‫ש‬‫ה‬‫ו‬‫מתחייב‬ ‫א‬‫מנת‬ ‫על‬ ,‫יכולתו‬ ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ,‫לעבוד‬ ‫ש‬ ‫ככל‬ ‫ובזמנים‬ ‫בשעות‬‫י‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫התפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫ידרש‬ 4.‫והתחייבויות‬ ‫הצהרות‬‫המנהל‬: ‫מתחייב‬ ‫ו/או‬ ‫מצהיר‬ ‫עבודתו‬ ‫במסגרת‬‫המנהל‬;‫כי‬ 4.1‫הוא‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫ויכולת‬ ‫ניסיון‬ ,‫ידע‬ ,‫כישורים‬ ‫בעל‬‫כי‬ ,‫עבירה‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫פלילית‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬,‫אין‬ ‫כי‬‫כל‬‫אחרת‬ ‫מניעה‬ ‫או‬ ‫חוקית‬ ‫מניעה‬,‫לצדדים‬ ‫ביחס‬ ‫לרבות‬ ,‫שלישיים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫להעסקתו‬‫הפרטים‬ ‫וכי‬ ,‫המעסיק‬‫קבלתו‬ ‫טרם‬ ‫למעסיק‬ ‫מסר‬ ‫אשר‬ ‫לעבודתו‬,‫ומדויקים‬ ‫נכונים‬ ‫הינם‬.‫המנהל‬‫בגין‬ ‫לו‬ ‫שיגרם‬ ‫נזק‬ ‫כל‬ ‫בגין‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫ישפה‬ .‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫הפרת‬ 4.1‫ו/או‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממנו‬ ‫המונעות‬ ‫רפואיות‬ ‫מגבלות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ;‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫בעת‬ ‫בריאותו‬ ‫את‬ ‫המסכנות‬ 4.13‫י‬ ‫הוא‬‫ה‬ ‫את‬ ‫שרת‬‫מעסיק‬‫בנאמנות‬,‫ב‬‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫יבטיח‬ ,‫מסירות‬,‫המעסיק‬‫י‬‫קד‬‫י‬‫ש‬ ‫את‬‫זמ‬ ‫כל‬‫ומרצו‬ ‫נו‬‫לצורך‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫יפעל‬ ‫לא‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫למעסיק‬ ‫ימסור‬‫כל‬‫דיווח‬‫ל‬ ‫הנוגע‬‫בקשר‬ ,'‫ג‬ ‫מצד‬ ‫לרבות‬ ,‫כלשהי‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫יפיק‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫באיש‬ ‫אלא‬ ‫פרטיות‬ ‫בעבודות‬ ‫יעסוק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬ ‫לעבודתו‬‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מפורש‬ ‫ור‬ ‫יתנכל‬‫לעובדים‬‫אחר‬‫ים‬‫לנהלי‬ ‫בהתאם‬ ‫וינהג‬ ‫כלשהם‬ ‫ובאופן‬ ‫בצורה‬ ‫אותם‬ ‫יטריד‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ;‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בנושא‬ ‫המעסיק‬ 4.11‫י‬ ‫הוא‬‫ש‬ ‫כפי‬ ‫פעל‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונחה‬‫הנהלת‬‫ו‬ ‫החברה‬‫מדיניות‬‫ה‬; 4.12‫ועקב‬ ‫בזמן‬ ‫אליו‬ ‫שיגיע‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫ומוחלטת‬ ‫מלאה‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫הוא‬‫לא‬ ‫וכן‬ ‫עבודתו‬ ‫יתחרה‬2 ‫ב‬ ‫למפורט‬ ‫בהתאם‬ ‫הכל‬ ,‫במעסיק‬ ,‫במישרין‬ ‫או‬ ‫בעקיפין‬ ,‫נספח‬‫א‬'‫זה‬ ‫להסכם‬ .‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫שהינו‬ 2 ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫והיגיון‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬‫המנהל‬‫אי‬ ‫תניות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יש‬-‫ולהסתפק‬ ‫חלקן‬ ‫ו/ו‬ ‫תחרות‬ ‫במקרים‬ ‫למעט‬ ,‫אלו‬ ‫לתניות‬ ‫תוקף‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫נוטים‬ ‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ממילא‬ .‫הסודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫בדבר‬ ‫בתניה‬ ‫חריגים‬-‫אצל‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫עשוי‬ ‫שהעובד‬ ‫העובד‬ ‫שבידי‬ ‫מובהקים‬ ‫מסחריים‬ ‫סודות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לצורך‬ ‫ש‬ ‫במקרה‬ ‫או‬ ,‫המתחרה‬‫המנהל‬‫פע‬‫התחייבותו‬ ‫עבור‬ ‫מיוחדת‬ ‫תמורה‬ ‫או‬ ,‫מיוחדת‬ ‫אכשרה‬ ‫קיבל‬ ‫או‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫ל‬ ‫אי‬ ‫לשמירת‬-.‫תחרות‬
 • 3. -2- 5.‫עבודה‬ ‫שכר‬: 5.1‫עבודת‬ ‫תמורת‬‫ו‬‫יק‬‫בל‬‫המנהל‬‫חודשית‬ ‫משכורת‬‫של‬ ‫בסך‬_________₪‫ברוטו‬:‫(להלן‬ "‫"השכר‬.) 5.1‫י‬ ‫השכר‬‫שול‬‫ם‬‫ה‬ ‫עד‬ ‫לעובד‬-1.‫לחודש‬ 5.13‫ה‬‫שכר‬‫י‬‫בהתאם‬ ‫עודכן‬‫במשק‬ ‫הנהוגות‬ ‫היוקר‬ ‫לתוספות‬/‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬3 . 5.11‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫יהיה‬ ‫לשכר‬ ‫בנוסף‬‫בסך‬____ ‫של‬‫לחודש‬ ‫ש"ח‬‫עבור‬_____‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬125%‫של‬ ‫ובסך‬_____₪‫עבור‬ ‫לחודש‬_____‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬153%‫הנ‬ ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫וזאת‬ ,‫שעבד‬ ‫וספות‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫החודש‬ ‫באותו‬ ‫בפועל‬ ‫העובד‬‫בזאת‬ ‫מובהר‬,‫כי‬‫ה‬‫י‬ ‫מעסיק‬‫את‬ ‫לעובד‬ ‫שלם‬ ‫כלשהן‬ ‫נוספות‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בפועל‬ ‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫העובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫התוספת‬4 ‫וערכאה‬ ‫במידה‬ ‫וכי‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫ישיב‬ ‫העובד‬ ‫אזי‬ ,‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫העובד‬ ‫כי‬ ‫תקבע‬ ‫שיפוטית‬ ‫ה‬ ‫השעות‬ ‫תשלומי‬ ‫כל‬‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ייזקף‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,‫שקיבל‬ ‫הגלובאליות‬ ‫נוספות‬ .‫שיפסק‬ ‫הסכום‬ ‫או‬ 5.11‫בזאת‬ ‫ומוסכם‬ ‫מוצהר‬,‫יחשב‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫העסקתו‬ ‫ותנאי‬ ‫אחריותו‬ ,‫מעמדו‬ ‫מבחינת‬ ‫כי‬ ‫כזה‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫כמשמעותו‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫בכיר‬ ‫תפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫העובד‬ ‫תשי"א‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בחוק‬-1151.‫לפיכך‬,‫יחולו‬ ‫לא‬‫הוראות‬ ‫כל‬ ‫העובד‬ ‫על‬‫זה‬ ‫חוק‬, ‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫וההגבלות‬ ‫הנוספים‬ ‫התשלומים‬ ‫לרבות‬5 . ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬6 3 ‫שתוספות‬ ‫בעוד‬ ,‫השכר‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫ערכו‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫ההצמדה‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ .‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫מדביקות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫במשק‬ ‫יוקר‬ 4 ‫של‬ ‫הנקוב‬ ‫הערך‬ ‫שיצוין‬ ‫ובלבד‬ ‫בפועל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ .‫בפועל‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משקפות‬ ‫שעות‬ ‫שאותן‬ ‫וכן‬ ‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬ ‫שעות‬ ‫מומלץ‬ ,‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫משתנה‬ ‫העובד‬ ‫שמבצע‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫של‬ ‫וממוצע‬ ‫במידה‬‫לשעות‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫והעובד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ ,‫נוסיף‬ .‫המשולמות‬ ‫הגלובאליות‬ ‫הנוספות‬153%‫העובד‬ ‫היינו‬ , ‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬-2‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לו‬ ‫לשלם‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הראשונות‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬153%. 5 ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫הדורש‬ ‫לתפקיד‬ ‫מתאים‬‫ביותר‬ ‫בכיר‬ ‫למנהל‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫רלבנטית‬ ‫ההגדרה‬ .‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬-‫מנכ"ל‬ ‫שיקול‬ ‫יש‬ ‫מנהלים‬ ‫לאותם‬ .‫באלה‬ ‫וכיוצא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ,‫כספים‬ ‫סמנכ"ל‬ :‫כגון‬ ‫אליו‬ ‫ישירות‬ ‫הכפופים‬ ‫או‬ ,‫חברה‬ ‫מנה‬ ‫המאפיינים‬ ‫ותנאים‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫להם‬ ‫משולם‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫מדיניות‬ ‫לקביעת‬ ‫שותפים‬ ‫והם‬ ‫עבודתם‬ ‫בביצוע‬ ‫דעת‬.‫לים‬ ‫כמו‬-‫רק‬ ‫רלבנטי‬ ‫הסעיף‬ ‫גם‬ ‫כך‬ .‫הרם‬ ‫תפקידם‬ ‫מתוקף‬ ‫שגרתיות‬ ‫ובלתי‬ ‫רבות‬ ‫בשעות‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשת‬ ‫מנהלים‬ ‫מאותם‬ ,‫כן‬ ‫שעבודתם‬ ‫או‬ ,‫האמורים‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫עונים‬ ‫שאינם‬ ‫עובדים‬ ‫לגבי‬ ‫בסעיף‬ ‫שימוש‬ .‫בכירים‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫או‬ ‫דין‬ ‫לעורכי‬ ‫יינ‬ ‫שלא‬ ‫לכך‬ ‫יגרום‬ ,‫אישי‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫מיוחדת‬ ‫מידה‬ ‫דורשת‬ ‫אינה‬.‫תוקף‬ ‫לו‬ ‫תן‬ 6 ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫או‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫לשלם‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫עליו‬ ‫חל‬ ‫אינו‬ ‫ומנוחה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫שחוק‬ ‫לעובד‬ ‫אין‬ ‫תשלום‬ ‫שבגין‬ ‫משום‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫מעניקים‬ ,‫הדין‬ ‫משורת‬ ‫שלפנים‬ ,‫מעבידים‬ ‫ישנם‬ ‫כי‬ ‫אם‬ .‫גלובאליות‬ .‫סוציאליים‬ ‫תנאים‬ ‫לתת‬ ‫חובה‬
 • 4. -3- 5.12,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫משורת‬ ‫לפנים‬,‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫ומבלי‬ ‫הדין‬‫ה‬‫לעובד‬ ‫ישלם‬ ‫מעסיק‬‫תשלום‬ ‫של‬ ‫סך‬______‫ש"ח‬‫בתעריף‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬125%‫של‬ ‫וסך‬_____₪ ‫של‬ ‫בתעריף‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספת‬ ‫שעות‬ ‫בגין‬ ‫לחודש‬153%. 5.13‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫חישוב‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬‫ז‬,‫העובד‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫הסוציאליות‬ ‫כויותיו‬ ‫לרבות‬‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬,‫הפרשות‬‫המעסיק‬‫שונות‬ ‫לקרנות‬ ‫ו/או‬ ‫לקופות‬‫הודעה‬ ‫תמורת‬ , .‫אחר‬ ‫תשלום‬ ‫ולא‬ ‫השכר‬ ‫רק‬ ‫בחשבון‬ ‫יילקח‬ ,‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫דמי‬ ‫ו/או‬ ‫מוקדמת‬ ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ 5.14‫גלובאלי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ ,‫הדין‬ ‫משורת‬ ‫לפנים‬ ,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫ות‬ ‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬7 . 6.:‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫המנהל‬‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬-_______)‫ושבת‬ ‫שישי‬ ‫כולל‬ ‫(לא‬ ‫בשנה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬8 . ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 6.1‫המנהל‬‫הובהר‬ ‫כי‬ ,‫מאשר‬‫לו‬‫מפורשות‬‫כי‬‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ינצל‬ ‫עובד‬ ‫שכל‬ ‫היא‬ ‫המעסיק‬ ‫מדיניות‬ ‫למחיקת‬ ‫ותביא‬ ‫מותרת‬ ‫אינה‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫השנתית‬ ‫החופשה‬ ‫מכסת‬ .‫נוצלו‬ ‫שלא‬ ‫חופשה‬ ‫יתרות‬‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬-,‫זאת‬ ‫עם‬‫המעסיק‬ ‫בהסכמת‬‫ניתן‬ ‫לנצל‬ ‫יהיה‬7‫ו‬ ‫לפחות‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬‫של‬ ‫סך‬___________‫ימים‬‫להעביר‬‫הבאה‬ ‫לשנה‬/ ‫הבאות‬ ‫לשנתיים‬9 ‫המ‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ .‫עס‬‫י‬‫ק‬‫יהיה‬‫רשאי‬‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לשנות‬‫כאמור‬ ‫הסכמה‬, .‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬ ,‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ 6.1‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫להם‬ ,‫ההבראה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫המנהל‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ,10 ‫בשנה‬ ‫ימים‬ ___ ‫על‬ ‫/יעמוד‬. 6.13‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫ש‬‫יהיה‬‫המנהל‬‫זכאי‬‫לצבור‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יהיה‬11 /‫ע‬ ‫יעמוד‬‫ל‬_____‫לכל‬ ‫ימים‬ ‫חודש‬‫של‬ ‫תקרה‬ ‫עד‬_______‫ימים‬12 .‫יהיה‬ ‫מחלה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬13 / ‫להיעדרות‬ ‫הראשון‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬14 . 7 ,‫יובהר‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫זכויות‬ ‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫לפיה‬ ‫בחוק‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ .‫סוציאליות‬ 8 ‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫למנהל‬‫שנתית‬ ‫חופשה‬ ‫הראשונה‬ ‫מהאפשרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬-.‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫הגבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫היינו‬ 9 ‫א‬ ‫מחק‬.‫המיותר‬ ‫ת‬ 10 ‫ראשונה‬ ‫שנה‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬-5‫ושלישית‬ ‫שנייה‬ ‫שנה‬ ;‫ימים‬–6‫העשירית‬ ‫ועד‬ ‫הרביעית‬ ‫מהשנה‬ .‫ימים‬–7;‫ימים‬ .'‫וכו‬ 11 ‫התשל"ו‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫מתייחס‬ ‫דין‬-1176‫על‬ ‫חלים‬ ‫אם‬ ,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫או‬ ‫קיבוציים‬ ‫הסדרים‬ ‫או‬ ‫להסכמים‬ ‫או‬ , ‫על‬ ‫הוחרגו‬ ‫ולא‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬.‫להחריג‬ ‫שניתן‬ ‫ככל‬ ,‫המנהל‬‫המקורות‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫קיימת‬ ‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הללו‬‫למנהל‬‫של‬ ‫צבירה‬ ‫זכות‬1.5‫עד‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫תקרה‬13‫לפיהם‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫הסדרים‬ ,‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫או‬ ‫הסדרים‬ ‫קיימים‬ .‫ימים‬‫זכות‬ ‫יש‬ ‫של‬ ‫צבירה‬2.5.‫צבירה‬ ‫תקרת‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ,‫בחודש‬ ‫ימים‬
 • 5. -4- 6.11:‫פנסיה‬ 6.11.1,‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫יבטח‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬‫את‬‫המנהל‬‫בביטוח‬‫מנהלים/עובדים‬‫הכולל‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ ,‫פנסיה‬ ‫בקרן‬ ‫או‬ ,‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬‫המנהל‬,‫תגמולים‬ ‫שיכלול‬ ‫ופיצויים‬. 6.11.2‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בכפוף‬ ‫יבוצעו‬ ‫ההפקדות‬‫המנהל‬‫ו/או‬‫תקנות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫ותקנות‬ ,‫הנחיות‬ ,‫פקודות‬ ‫ו/או‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ו/או‬ ‫פנסיה‬ ‫קרן‬ .‫הרלבנטיות‬ 6.11.3‫לעיל‬ ‫כהגדרתו‬ ,‫השכר‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬‫וכן‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬15 . 6.11.4‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫החל‬‫מ‬‫תחילת‬‫ההעסקה‬,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫פנסיה‬ ‫לקרן‬16 ‫כאשר‬ ,‫התשלומים‬ ‫שיעור‬ ‫יהיה‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬%____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% .‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ ‫או‬ 6.12‫מנהלים‬ ‫ביטוח‬‫/עובדים‬: ‫החל‬‫מ‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬,,‫הקובעת‬ ‫המשכורת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫יעביר‬ ,‫לעיל‬ ‫כהגדרתה‬‫סכומים‬‫לביטוח‬‫מנהלים‬‫/עובדים‬‫בחברת‬17 ,‫כאשר‬ ‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%____‫ב‬‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫גין‬% ; _____‫מעביד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬% ;‫חשבון‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫בגין‬ ‫ו‬ ‫המעביד‬-%.‫עובד‬ ‫תגמולי‬ ‫בגין‬ 12 ‫להעניק‬ ‫מעוניין‬ ‫המעסיק‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫השנייה‬ ‫באפשרות‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫למנהל‬‫צבירה‬ ‫זכות‬ .‫החל‬ ‫מהדין‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ 13 ;‫להיעדרותו‬ ‫הראשון‬ ‫יום‬ ‫עבור‬ ‫כלשהו‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫העובד‬ ,‫מחלה‬ ‫דמי‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬‫השני‬ ‫היום‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫להיעדרותו‬ ‫הרביעי‬ ‫מיום‬ ‫החל‬ .‫הרגיל‬ ‫משכרו‬ ‫מחצית‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫לתשלום‬ ‫העובד‬ ‫זכאי‬ ‫והשלישי‬ .‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫מלוא‬ 14 ‫האפשרות‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫זכות‬ ‫לעובד‬ ‫שיינתן‬ ‫ובלבד‬ ‫האמור‬ ‫התשלום‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ניתן‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬ ‫הראשונה‬-.‫העובד‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ 15 .‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫על‬ ‫פנסיה‬ ‫לשלם‬ ‫שלא‬ ‫ניתן‬ 16 .‫הפנסיה‬ ‫קרן‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬ 17 .‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫חובה‬ ‫קיימת‬
 • 6. -5- 6.12.1‫מ‬ ‫הצדדים‬‫סכי‬‫מים‬/‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫המעסיק‬ ‫הפרשות‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬‫ל‬‫קר‬‫ן‬ ‫המגיעים‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫מלוא‬ ‫תשלום‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הפנסיה‬ ‫למנהל‬‫ביחס‬‫ההפרשה‬ ‫נעשתה‬ ‫בגינם‬ ‫והשיעורים‬ ‫התקופות‬ ,‫השכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫בלבד‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫ו‬ ,‫כי‬‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫הצדדים‬‫למתן‬ ‫התנאים‬‫אישור‬.‫בי.פ‬ ‫שפורסמו‬ ,4651‫התשנ"ח‬ ,-4314, ,‫הפנסיה‬ ‫מנהלים/קרן‬ ‫ביטוח‬ ‫לעניין‬‫בזאת‬ ‫המצורפים‬‫כ‬‫נ‬‫ספח‬‫ב‬‫זה‬ ‫להסכם‬ ‫ו‬‫ה‬‫ממנו‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ 6.12.2‫מ‬ ‫המעסיק‬‫ו‬‫ו‬‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫תר‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫תשלומיו‬‫המנהל‬‫מכח‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫סעי‬‫פים‬16‫או‬17‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬ ‫לחוק‬‫המנהל‬‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬ ‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ -.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬ 7.:‫ונלווים‬ ‫ותנאים‬ ‫זכויות‬ 7.1‫בונוס‬18 : 7.1.1,‫שנה‬ ‫מדי‬‫המעסיק‬ ‫ישקול‬‫במצב‬ ‫בהתחשב‬ ,‫ו‬‫וברווחי‬‫ות‬‫ו‬‫ו‬ ,‫שנה‬ ‫לאותה‬‫ת‬‫חליט‬ ‫דעת‬ ‫שקול‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ו‬‫להעניק‬ ‫באם‬ ,‫למנהל‬‫ומה‬ ,‫מועד‬ ‫באיזה‬ ,‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בונוס‬ ‫גובהו‬‫שנקבעו‬ ‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ ‫גם‬ ‫בכפוף‬ ‫וזאת‬ ,‫למנהל‬.‫שנקבעו‬ ‫וכל‬ ‫אם‬ , ‫י‬‫ה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫ובהר‬‫מעסיק‬‫להעניק‬ ‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫מתחייב‬‫למנהל‬ ‫בונוס‬,‫כי‬‫קביעת‬‫הבונוס‬ ‫שיעור‬ ‫בדבר‬ ‫המעסיק‬‫א‬ ‫ומחייבת‬ ‫סופית‬ ‫תהא‬‫ת‬ .‫ערעור‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫הצדדים‬ ‫או‬ 7.1.1‫ש‬ ‫בתנאי‬‫המנהל‬‫בת‬ ‫תקופה‬ ‫לפחות‬ ‫עבד‬19 ‫עמד‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ :‫להלן‬ ‫המפורט‬ ‫באופן‬ ,‫בונוס‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ‫יהיה‬ ,‫הבאים‬ ‫ביעדים‬ 20 . 7.1.2‫לתשלום‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫חלק‬ ‫אינו‬ ‫הבונוס‬ ‫כי‬ ,‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫זכויות‬‫סוציאלי‬‫ות‬‫כלשה‬.‫ן‬ 7.1‫השתלמות‬ ‫קרן‬21 : 7.1.1‫מ‬ ‫החל‬‫ההעסקה‬ ‫תחילת‬‫המעסיק‬ ‫יעביר‬‫סכומים‬‫ב‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬-, ‫כאשר‬‫יהיה‬ ‫התשלומים‬ ‫שיעור‬‫הבא‬ ‫באופן‬:%___‫ב‬‫גין‬%‫מעביד‬ ‫חלק‬ ‫ו‬-%‫של‬ ‫חלקו‬ ‫בגין‬‫המנהל‬. 18 .‫בונוס‬ ‫להעניק‬ ‫כוונה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 19 .‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להוסיף‬ ‫או‬ ,‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬ 20 ‫ע‬ ,‫ובתנאים‬ ‫ביעדים‬ ‫מותנה‬ ‫יהיה‬ ‫שהבונוס‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬‫תשלום‬ ‫לצורך‬ ‫הקובע‬ ‫מהשכר‬ ‫כחלק‬ ‫יחשב‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫ל‬ .‫אחרים‬ ‫סוציאליים‬ ‫ותנאים‬ ‫פיצויים‬ 21 .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫כיום‬ ‫כללית‬ ‫חובה‬ ‫אין‬ ‫מפנסיה‬ ‫בשונה‬
 • 7. -6- 7.1.2‫השכר‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫יעשו‬ ‫הפקדות‬‫וכן‬‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬22 ‫ו‬‫עד‬ ‫לגובה‬‫כ‬ ‫המוכרת‬ ‫הסכום‬ ‫תקרת‬‫פטורה‬‫מס‬ ‫פקודת/תקנות/הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫הכנסה‬‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הנמוך‬ ,. 7.13‫רכב‬23 : 7.13.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫רישוי‬ ‫מקבוצת‬ ‫צמוד‬ ‫רכב‬ ,‫ולשימושו‬_____ (‫להלן‬:"‫"הרכב‬.‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיבחר‬ ‫מסוג‬ ,) 7.13.2‫המנהל‬‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפרטיים‬ ‫לצרכיו‬ ‫ברכב‬ ‫להשתמש‬ ‫יוכל‬. 7.13.3‫יחויב‬ ‫זו‬ ‫למכסה‬ ‫מעבר‬ .‫_____ק"מ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫שנתית‬ ‫לתקרה‬ ‫כפוף‬ ‫השימוש‬ ‫המנהל‬.‫עודף‬ ‫ק"מ‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ _______ ‫של‬ ‫בסך‬ 7.13.4‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מובהר‬‫העבודה‬‫בין‬,‫הצדדים‬‫מכל‬ ‫יחזיר‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬‫המנהל‬‫הרכב‬ ‫את‬‫בו‬ ‫המצוי‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬,,‫למעסיק‬ ‫מידית‬ .‫עיכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ 7.13.5‫המעסיק‬‫טיפולים‬ ,‫דלק‬ ‫לרבות‬ ,‫הרכב‬ ‫של‬ ‫השוטפות‬ ‫האחזקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫יישא‬ .‫הרכב‬ ‫רישוי‬ ‫והוצאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫שוטפים‬ 7.13.6‫בזאת‬ ‫מובהר‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬,‫כי‬‫המנהל‬‫קנסות‬ ,‫החניה‬ ‫קנסות‬ ‫בכל‬ ‫יישא‬ ‫התעבורה‬‫אגרה‬ ‫כבישי‬ ‫וחיובי‬‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שיוטלו‬ ‫ברכב‬24 . 7.13.7‫רש‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫כי‬ ,‫במפורש‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫האמורים‬ ‫הקנסות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫אי‬ ‫במקום‬‫המנהל‬‫ו‬‫לנכות‬‫ם‬‫המגיעים‬ ‫מהתשלומים‬‫למנהל‬‫מהשכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫ו‬‫מ‬.‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ 7.13.1‫המנהל‬‫תפקיד‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫בפועל‬ ‫שהוציא‬ ‫חניה‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיו‬‫ו‬, ‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫לשמה‬ ‫הפעילות‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , .‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ 7.6‫השתתפות‬‫רכב‬ ‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬25 : 7.6.1‫המנהל‬‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫רכב‬ ‫באחזקת‬‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬ 7.6.2‫ר‬ ‫של‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫הצגה‬ ‫כנגד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫הרכב‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬‫י‬‫נהיגה‬ ‫שיונות‬, ‫רכב‬ ‫על‬ )‫(רישוי‬ ‫בעלות‬ ‫מסמכי‬‫כי‬ ‫הצהרה‬ ‫כנגד‬ ‫וכן‬ ‫ביטוח‬ ‫ותעודות‬‫המנהל‬ .‫העבודה‬ ‫לצורכי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ 22 ‫הפקדות‬ ‫לביצוע‬ ‫הקובע‬ ‫בשכר‬ ‫גלובאליות‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫תשלום‬ ‫להכללת‬ ‫בנוגע‬ ‫לרבות‬ ,‫הצדדים‬ ‫להסכמות‬ ‫נתון‬ ‫השכר‬ ‫גובה‬ ‫השתלמו‬ ‫לקרן‬.‫ת‬ 23 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 24 .‫האגרות‬ ‫בתשלומי‬ ‫יישא‬ ‫שהמעביד‬ ‫לסכם‬ ‫ניתן‬ 25 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
 • 8. -7- 7.7‫חניה‬26 : 7.7.1‫י‬ ‫המעסיק‬‫עבור‬ ‫סדיר‬‫המנהל‬‫למשרדי‬ ‫הסמוך‬ ‫בחניון‬ ‫מנוי‬‫על‬ ,‫המעסיק‬ ‫חשבונו‬. 7.1‫נייד‬ ‫טלפון‬27 : 7.1.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫ס‬ ‫כאשר‬ ,‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬‫כום‬‫התשלום‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫המעסיק‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שישולם‬ ‫החודשי‬‫במידה‬ .‫ש"ח‬ ‫ו‬‫המנהל‬‫המעסיק‬ ‫יהיה‬ ,‫כאמור‬ ‫ההשתתפות‬ ‫מתקרת‬ ‫יחרוג‬‫רשאי‬‫את‬ ‫לקזז‬ ‫משכר‬ ‫החריגה‬‫המנהל‬‫ו/או‬‫מ‬‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנהל‬. 7.1.2‫מי‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫י‬,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫ד‬‫י‬‫חזיר‬ ‫המנהל‬‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מיידית‬‫הנייד‬‫למעסיק‬.‫עכבון‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ , 7.1‫בארוחות‬ ‫השתתפות‬28 : 7.1.1‫בזאת‬ ‫מוסכם‬,‫כי‬‫המנהל‬‫הוצאות‬ ‫בהחזר‬ ‫המעסיק‬ ‫להשתתפות‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫בסך‬ ‫ארוחות‬ ‫בגין‬.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫ש"ח‬ 7.1.2‫המעסיק‬ ‫ידאג‬ ,‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ,‫לחילופין‬ ‫עבור‬ ‫להסדיר‬‫המנהל‬‫מספק‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫אחת‬ ‫ארוחה‬ ‫קבלת‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ , ‫עד‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫וזאת‬ ,‫יתקשר‬ ‫שעמו‬ ‫מזון‬₪.‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ 7.1.3‫המנהל‬‫(אשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫ארוחה‬ ‫המזון‬ ‫מספק‬ ‫להזמין‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫תעל‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫על‬ ‫ה‬)₪‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫המעסיק‬ ‫ינכה‬ ‫כזה‬ ‫ובמקרה‬ ‫של‬ ‫דנן‬ ‫לסך‬ ‫כאמור‬ ‫העלות‬ ‫בין‬,₪‫משכר‬‫המנהל‬‫תשלום‬ ‫מכל‬ ‫ו/או‬ ‫ישלם‬ ‫שהמעסיק‬ ‫אחר‬‫למנהל‬29 . 7.13‫מילואים‬30 : 7.13.1‫המנהל‬‫ל‬ ‫להודיע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫זימון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ , .‫שקיבל‬ 7.13.2‫עם‬ ‫תיאום‬ ‫תוך‬ ‫ייעשה‬ ,‫מולת"מ‬ ‫שחרור‬ ‫לקבל‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הטיפול‬ ‫המעסיק‬. 7.13.3‫ימציא‬ ,‫המילואים‬ ‫תקופת‬ ‫בסיום‬‫המנהל‬‫ל‬‫מעסיק‬‫האישורים‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫מאת‬ ‫מילואים‬ ‫תגמולי‬ ‫גביית‬ ‫לצורך‬ ‫הדרושים‬ 26 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 27 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 28 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 29 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬ 30 ‫את‬ ‫למחוק‬.‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬
 • 9. -8- 7.13.4,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בכפוף‬‫י‬‫שלם‬‫המעסיק‬‫למנהל‬‫נעדר‬ ‫בהם‬ ‫הימים‬ ‫בגין‬ ‫מלא‬ ‫שכר‬ .‫כאמור‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ 7.11‫עיתון‬31 : 7.11.1‫עבור‬ ‫יסדיר‬ ‫המעסיק‬‫המנהל‬‫עיתון‬ ‫או‬ ,‫יומי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעיתון‬ ‫מנוי‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ , ____________.‫המעסיק‬ ‫בחירת‬ ‫לפי‬ , 7.12‫טלפון‬ ‫הוצאות‬32 : 7.12.1‫המנהל‬‫אחזק‬ ‫הוצאות‬ ‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬‫ת‬‫תפקידו‬ ‫מילוי‬ ‫לצורך‬ ‫בביתו‬ ‫טלפון‬ ‫של‬ ‫בסך‬.‫לחודש‬ 7.13‫ה‬‫אש"ל‬ ‫וצאות‬‫הוצאות‬ ‫והחזרי‬: 7.13.1‫על‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בכפוף‬‫המנהל‬33 ,‫חל‬ ‫אם‬ ,‫יהיה‬‫המנהל‬‫להחזר‬ ‫זכאי‬ ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫אש"ל‬ ‫הוצאות‬₪‫בחודש‬‫הוצאות‬ ‫להחזרי‬ ‫וכן‬ _______34 ,‫הצגת‬ ‫כנגד‬ ‫וזאת‬‫קבלות‬‫או‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫תוך‬ , ‫ההוצאה‬ ‫הוצאה‬ ‫לשמה‬ ‫הפעילות‬. 7.14‫נייד‬ ‫מחשב‬35 : 7.14.1‫לרשות‬ ‫יעמיד‬ ‫המעסיק‬ ,‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫המנהל‬:‫(להלן‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬‫"המחשב‬ "‫הנייד‬.) 7.14.2‫המנהל‬.‫בלבד‬ ‫עבודתו‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ 7.14.3,‫בפרט‬ ‫שבו‬ ‫המידע‬ ‫ובאבטחת‬ ,‫בכלל‬ ‫בו‬ ‫בשימוש‬ ,‫הנייד‬ ‫במחשב‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫וינהג‬ ‫יפעל‬‫המנהל‬‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫שיהיו‬ ‫כפי‬ ‫המעסיק‬ ‫לנוהלי‬ ‫בהתאם‬. 7.14.4‫סיום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מוסכם‬‫של‬ ‫עבודתו‬‫המנהל‬‫י‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫בפועל‬‫חזיר‬ ‫המנהל‬‫למעסיק‬‫מיידית‬‫את‬‫הנייד‬ ‫המחשב‬‫ו‬‫בו‬ ‫המצויים‬ ‫והתוכנות‬ ‫המידע‬ ‫כל‬. 7.15‫ק‬‫תגמולים‬ ‫ופת‬36 : 7.15.1‫שאינ‬ ‫השכר‬ ‫מיתרת‬‫ה‬‫מבוטח‬‫ת‬‫ב‬‫פנסיה‬ ‫קרן‬‫מנהלים‬ ‫בביטוח‬ ‫/או‬‫יעביר‬ , ‫המעביד‬,‫מ‬ ‫החל‬-_______,‫לקופת‬_________,‫חודש‬ ‫מדי‬,%_______ ‫חשבו‬ ‫על‬‫נו‬% ,_____‫חשבון‬ ‫על‬‫המנהל‬. 31 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬ 32 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ 33 ‫ההתאמות‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ .‫אש"ל‬ ‫לדמי‬ ‫זכות‬ ‫המעגנים‬ ‫הרחבה‬ ‫צו‬ ‫או‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ‫עליהם‬ ‫שחל‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ .‫מקורות‬ ‫לאותם‬ 34 .‫נוספים‬ ‫הוצאות‬ ‫החזרי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫מחק‬ 35 ‫רלב‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬.‫נטי‬ 36 ‫במקרים‬ ,‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫להפקדות‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫הפקדות‬ ‫שמבצעים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ ‫בעיקר‬ ‫מתאים‬ .‫ההכנסה‬ ‫מס‬ ‫בתקנות‬ ‫המוכרת‬ ‫התקרה‬ ‫את‬ ‫עוברות‬ ‫כאמור‬ ‫שההפקדות‬‫למנהל‬.‫בכירים‬ ‫ים‬
 • 10. -9- 1.‫הקשר‬ ‫הפסקת‬: 1.1‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫רשאי‬‫מוקדמת‬ ‫בהודעה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬‫בת‬______.‫חודשים‬ 1.1‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫י‬‫מי‬ ‫סיום‬ ‫לידי‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫להביא‬ ‫רשאי‬ ‫המעסיק‬ ‫הא‬‫י‬‫די‬‫מתן‬ ‫וללא‬ , ‫בהתקיים‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫תמורת‬ ‫ו/או‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬‫אחד‬ ‫כל‬ :‫הבאים‬ ‫מהמקרים‬ 1.1.1.‫במשמעת‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ 1.1.2‫העסקת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫חשש‬‫המנהל‬‫העבודה‬ ‫של‬ ‫התקין‬ ‫במהלך‬ ‫יחבל‬ ‫או‬ ‫יפגע‬ ‫ובעסק‬‫י‬.‫המעסיק‬ 1.1.3‫אם‬‫המנהל‬‫מעילה‬ ,‫בגניבה‬ ‫חשוד‬,‫באמון‬‫ש‬ ‫בתפקיד‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫או‬‫עלול‬ ‫לגרום‬.‫למעסיק‬ ‫לנזק‬ 1.1.4‫אם‬‫המנהל‬‫קלון‬ ‫עמה‬ ‫שיש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫עבר‬.‫רגל‬ ‫כפושט‬ ‫הוכרז‬ ‫ו/או‬ 1.13‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫בזכות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסי‬‫ק‬‫פי‬ ‫על‬‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫חוק‬-1163, ‫את‬ ‫לפטר‬‫המנהל‬‫מיידי‬ ‫באופן‬,‫ו‬ ‫חלקיים‬ ‫או‬ ‫מלאים‬ ‫פיטורין‬ ‫פיצויי‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬‫ללא‬‫מתן‬ .‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 1.11‫על‬ ‫יהיה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫המנהל‬‫אולם‬ ,‫לעבוד‬‫י‬ ‫המעסיק‬‫רשאי‬ ‫היה‬‫שיקול‬ ‫לפי‬ ‫דעת‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫על‬ ‫לוותר‬‫ו‬‫בפועל‬‫של‬‫המנהל‬‫חלקה‬ ‫או‬ ‫כולה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬‫או‬ , ‫ולשלם‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לנתק‬‫למנהל‬‫ההודעה‬ ‫בתקופת‬ ‫לשלם‬ ‫או‬ ,‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫המוקדמת‬‫למנהל‬‫הרגיל‬ ‫השכר‬ ‫פדיון‬‫ללא/כולל‬37 ‫הטבות‬ ‫כל‬ .‫המעביד‬ ‫רכב‬ ‫לרבות‬ ,‫למיניהם‬ ‫ונלווים‬ 1.‫מידע‬ ‫ומסירת‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ,‫התפקיד‬ ‫העברת‬:‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ 1.1‫חייב‬ ,‫ההנהלה‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ,‫עבודה‬ ‫הפסקת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫המנהל‬‫להעביר‬‫את‬‫תפקידו‬ ‫עד‬ ‫פעילותו‬ ‫אודות‬ ‫עליו‬ ‫לממונים‬ ‫עדכניים‬ ‫דיווחים‬ ‫ולתת‬ ,‫למחליפו‬ ‫ומסודר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ .‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫מועד‬ 1.1‫עבודת‬ ‫בסיום‬‫ו‬,‫י‬‫מסור‬‫המנהל‬‫למעסיק‬‫אחר‬ ‫חומר‬ ‫וכל‬ ‫המידע‬ ,‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬‫אשר‬ ‫אלי‬ ‫הגיע‬‫ו‬‫עבודת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫ו‬‫יד‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫אשר‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫יזד‬ ‫וכן‬ ‫ו‬‫כ‬‫ה‬‫מלאה‬ ‫בצורה‬ ‫ל‬ ‫ולהשיבו‬ ,‫ברשותו‬ ‫שהופקד‬ ‫המעסיק‬ ‫ציוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ומסודרת‬‫מעסיק‬‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫כשהינו‬ .‫וסביר‬ 37 ‫של‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫ויתר‬ ‫המעביד‬ ‫אם‬ ‫החל‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ .‫המיותר‬ ‫את‬ ‫מחק‬‫המנהל‬‫ההודע‬ ‫בתקופת‬‫לשלם‬ ‫יש‬ ‫המוקדמת‬ ‫ה‬ ‫למנהל‬‫עם‬ ‫אחרת‬ ‫סוכם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫בלבד‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬‫המנהל‬.
 • 11. -11- ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 1.13‫המנהל‬‫לרשות‬ ‫לעמוד‬ ‫מתחייב‬‫המעסיק‬‫של‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ ,‫סביר‬ ‫באופן‬ ,6‫לאח‬ ‫חודשים‬‫ר‬ ‫ו/או‬ ‫שנעשה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ולגבי‬ ‫עבודתו‬ ‫לגבי‬ ‫והבהרות‬ ‫הסברים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עבודתו‬ ‫הפסקת‬ ‫לקוחות‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫נאמר‬‫ספקי‬ ‫ו/או‬‫המעסיק‬‫הנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכך‬ ‫יידרש‬ ‫ואם‬‫המעסיק‬‫הוא‬ , ‫יגיע‬‫ו/או‬ ‫גופים‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫לפגישות‬‫ו/או‬ ‫ספקים‬‫לגביהם‬ ‫ואשר‬ ‫טיפל‬ ‫בהם‬ ‫אנשים‬ ‫בע‬ ‫או‬ ‫ספקות‬ ,‫שאלות‬ ‫התעוררו‬.‫יות‬‫עם‬ ‫מוקדם‬ ‫תיאום‬ ‫לאחר‬ ‫תערכנה‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפגישות‬ ‫המנהל‬. 1.11,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬‫המנהל‬‫ל‬ ‫לסייע‬ ‫מתחייב‬‫מעסיק‬‫לרבות‬ ‫סכסוכים‬ ‫בניהול‬ ‫עבודת‬ ‫בתקופת‬ ‫טיפל‬ ‫שבהם‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫משפטיים‬ ‫מעין‬ ‫או‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬‫ו‬ ‫שבידיעת‬ ‫למידע‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ו/או‬‫ו‬. 1.12‫ה‬‫והסיוע‬ ‫יה‬‫כאמור‬‫לא‬ ‫יידרש‬‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫חר‬‫המנהל‬‫מעבר‬ ‫זמן‬ ‫וידרוש‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬ ‫ראשוני‬ ‫שעות‬ ‫למספר‬‫תוגמל‬‫המנהל‬‫ל‬ ‫שתגרם‬ ‫הטרחה‬ ‫בעבור‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫ו‬‫שעת‬ ‫לכל‬ .‫פעילות‬ 13.:‫וניכויים‬ ‫חובות‬ ‫פירעון‬ 13.1‫סיום‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬‫ה‬ ‫יחסי‬‫חייב‬ ,‫עבודה‬‫המנהל‬‫ולרשויות‬ ‫למעסיק‬ ‫חובותיו‬ ‫כל‬ ‫לפרוע‬ ‫שגרם‬ ‫נזקים‬ ‫בגין‬ ‫לרבות‬ ,‫השונות‬‫המעסיק‬ ‫לרכב‬‫ו/או‬‫בגין‬‫ו/או‬ ‫אובדן‬,‫תעבורה‬ ‫קנסות‬ ‫במידה‬.‫כאלה‬ ‫ויש‬ 13.1‫ה‬‫מעסיק‬‫י‬‫ה‬‫יה‬‫לקזז‬ ‫זכאי‬‫/לנכות‬‫של‬ ‫חוב‬ ‫כל‬‫המנהל‬‫והן‬ ,‫השוטפת‬ ‫ממשכורתו‬ ‫הן‬ ‫למעסיק‬ ‫המגיעים‬ ‫והזכויות‬ ‫הכספים‬ ‫מכל‬‫למנהל‬.‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬‫אי‬-‫מסיבה‬ ‫כאמור‬ ‫ניכוי‬ ‫את‬ ‫יפטור‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬‫המנהל‬.‫ריאליים‬ ‫בערכים‬ ‫האמורה‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫מהחזר‬ ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ 13.13‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫ובמועד‬ ‫היה‬‫ה‬ ‫הנהלת‬ ‫תקבע‬ ‫העבודה‬‫מעסיק‬‫יתבררו‬ ‫כי‬ ,‫סבירות‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫חיובים‬‫המנהל‬‫ל‬‫מעסיק‬,‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬‫י‬‫וכל‬‫המעסיק‬‫לעכב‬ ‫זכות‬ .‫העניין‬ ‫התברר‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫לפרק‬ ‫עבודתו‬ ‫סיום‬ ‫בגין‬ ‫לו‬ ‫המגיעים‬ ‫כספים‬ .‫שכר‬ ‫ו/או‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫העיכוב‬ 11.‫מסים‬‫וניכויי‬‫חובה‬: 11.1,‫אחרת‬ ‫מפורשות‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫כסכומי‬ ‫ישולמו‬ ‫זה‬ ‫בהסכם‬ ‫המפורטים‬ ‫התשלומים‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫וינוכו‬ ‫ברוטו‬‫הם‬‫הניתנת‬ ‫הטבה‬ ‫שווי‬ ‫כל‬ ‫ובגין‬‫למנהל‬‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ל‬ ‫תשלומים‬‫ביטוח‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ,‫לאומי‬‫בריאות‬ ‫מס‬‫אחר‬ ‫חובה‬ ‫תשלום‬ ‫וכל‬‫הדין‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ,. ‫אפשרית‬ ‫תוספת‬ ‫אף‬ ‫על‬:‫הבאות‬ ‫ההטבות‬ ‫בגין‬ ,‫האמור‬‫המע‬ ‫ישלם‬‫ס‬‫י‬‫ק‬‫למנהל‬‫מס‬ ‫גילום‬38 . 38 .‫רלבנטי‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫אם‬ ‫למחוק‬
 • 12. -11- 12.:‫שונות‬ 12.1‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ,‫בו‬ ‫המנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫המוסכם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החתום‬ ‫בכתב‬ ‫במסמך‬ ‫אלא‬ ‫לשינוי‬ ‫ו/או‬‫המנהל‬‫המוסמכים‬ ‫המעסיק‬ ‫ומנהלי‬‫ואין‬ ‫חתימת‬ ‫לפני‬ ‫שנעשו‬ ,‫הסכם‬ ,‫הודעה‬ ,‫פרסום‬ ,‫הבטחה‬ ,‫הצהרה‬ ‫לכל‬ ‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫ולא‬‫ו‬. 12.1,‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬‫בה‬ ‫באמור‬ ‫אין‬‫סכם‬‫זה‬‫זכות‬ ‫מכל‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬‫א‬‫ו‬‫חובה‬‫המוקנית‬‫למנהל‬‫מכוח‬ ,‫דין‬ ‫כל‬,‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬,‫הרחבה‬ ‫צו‬‫המעסיק‬ ‫שיוציא‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬,‫לעת‬ ‫מעת‬,‫התחייבות‬ ‫וכל‬ ‫אחרת‬‫עליה‬‫יחתום‬‫המנהל‬. ‫או‬ 12.1‫ו/או‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫ביחסי‬ ‫יחולו‬ ‫ולא‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫קיבוצי‬ ‫הסדר‬39 . 12.13‫הצדדים‬ ‫כתובות‬ ‫לפי‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שתשלח‬ ‫הודעה‬ ‫כל‬‫שברישא‬‫לה‬‫כאילו‬ ‫תחשב‬ ,‫זה‬ ‫סכם‬ ‫הצדדים‬ ‫את‬ ‫ותחייב‬ ‫כדין‬ ‫נמסרה‬‫אותה‬ ‫ויראו‬‫כאל‬‫ו‬‫אותה‬ ‫המקבל‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבלה‬ ‫בתום‬4‫ימי‬ )‫(ארבעה‬‫עסקים‬‫מסירתה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫בדואר‬ ‫שנשלחה‬ ‫מיום‬,.‫ביד‬ ‫נמסרה‬ ‫אם‬ ‫אפשריות‬ ‫תוספות‬ 12.11‫להסכם‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫הימנעות‬‫על‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫מנקיטת‬ ‫זה‬ ‫כו‬ ‫תחשב‬ ‫לא‬ ‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ידי‬‫ו‬.‫אחר‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫על‬ ‫יתור‬ ‫החתום‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫באו‬ ‫ולראייה‬ _______________________________ ‫המנהל‬‫ה‬‫מעסיק‬ 39 ‫של‬ ‫להחרגה‬ ‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫אם‬ ‫אפשרי‬ ‫הדבר‬‫המנהל‬‫להוראות‬ ‫בהתאם‬‫הסכם‬‫ה‬‫קיבוצי‬.‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫שחל‬ ‫ככל‬ ,
 • 13. -12- ‫נספח‬‫א‬' ,.‫א.ג.נ‬ :‫הנדון‬‫ואי‬ ‫סודיות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫התחייבות‬-‫תחרות‬ "( ‫הח"מ‬ ‫אני‬‫המנהל‬)":‫כדלקמן‬ ‫ומתחייב‬ ‫מצהיר‬ 1.‫ל‬ ‫ידוע‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬‫י‬‫ל‬ ‫תהיה‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫י‬‫המתייחס‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬‫לפעילותיו‬‫ה‬ ‫של‬‫מעסיק‬ ‫ולעסקי‬)"‫"המעסיק‬ :‫ביחד‬ ‫(להלן‬ ‫אליו‬ ‫הקשורים‬ ‫לגופים‬ ‫ו/או‬ ‫לחברות‬ ‫ו/או‬ ‫ו‬‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫לידי‬ ‫יגיע‬ ‫כן‬ . ‫נתוני‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬,‫מעסיק‬‫לקוחות‬‫תמחור‬ ‫שיטות‬ ,‫וספקים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ,‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ,‫המעסיק‬ ,‫גבייה‬ ‫שיטות‬ ,‫למכרזים‬ ‫הצעות‬ ,‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫תנאי‬ ,‫מחיר‬ ‫הצעות‬ ,‫ומחירים‬ ,‫ושיווק‬ ‫מכירה‬ ‫שיטות‬ ,‫עבודה‬ ‫שיטות‬‫ופיננסית‬ ‫עסקית‬ ‫מדיניות‬,‫עובדיו‬ ‫עם‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫יחסיו‬ , ,‫העסקתם‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬‫חידוש‬ ,‫תוכניות‬ ,‫המצאות‬,‫ייצור‬ ‫ותהליכי‬ ‫שיטות‬ ,‫מחקר‬ ‫שיטות‬ ,‫פטנטים‬ ,‫ים‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫פיתוחים‬ ,‫קבצים‬ ,‫תרשימים‬ ,‫תשרטים‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫בטחוני‬ ‫מידע‬ ,‫ספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫עובדיו‬‫ל‬ ‫ייוודע‬ ‫ו/או‬ ‫שיימסר‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬‫י‬‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫איננו‬ ‫ואשר‬ ‫ב‬ ‫מצוי‬‫להלן‬ ‫יקרא‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫(כל‬ ‫הכלל‬ ‫נחלת‬-)"‫"המידע‬40. 2.‫ל‬ ‫ידוע‬,‫י‬‫רכוש‬ ‫הינו‬ ‫המידע‬ ‫כי‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫וה‬‫ו‬‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫א‬‫י‬‫לידיעת‬ ‫מובא‬ ‫ו/או‬‫י‬‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לעבודת‬ ‫בקשר‬‫י‬‫המעסיק‬ ‫אצל‬‫עבודת‬ ‫ולצרכי‬ ,‫י‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫בלבד‬‫אני‬‫העסקת‬ ‫במהלך‬ ‫הן‬ ,‫מתחייב‬‫י‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫ה‬‫מעסיק‬‫לגל‬ ‫שלא‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫והן‬‫ו‬‫ולא‬ ,‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ,‫המידע‬ ‫את‬ ‫ת‬‫ו/או‬ ‫אותו‬ ‫לפרסם‬ ‫לאחר‬ ‫אותו‬ ‫למסור‬,‫שהגיל‬ ‫במידה‬ ‫אלא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬‫ו‬‫ל‬ ‫הותר‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫י‬‫י‬‫במפורש‬ ‫בכתב‬‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫מעסיק‬‫שה‬ ‫וככל‬ ,‫ו‬‫עבודת‬ ‫לצורך‬ ‫נדרש‬ ‫א‬‫י‬‫אצלו‬. 3.‫או‬ ‫ו/או‬ ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫המידע‬ ‫ובהיות‬ ‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫רש‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫ספקים‬.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫סוד‬ ‫בגדר‬ ‫הינה‬ ‫עבודתי‬ ‫במהלך‬ ‫נחשפתי‬ ‫שאליה‬ ‫אחרת‬ ‫ימה‬ .‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ענייניו‬ ‫לצורכי‬ ‫אלא‬ ,‫אלא‬ ‫ברשימות‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ 4.‫אשר‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במשך‬ ‫שלי‬ ‫בסיוע‬ ‫ובין‬ ‫ובעקיפין‬ ‫ישירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בין‬ ‫שיפותח‬ ‫המידע‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫להעסקתי‬ ‫קשור‬‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫ו/או‬ ‫לידיעתי‬ ‫הובא‬ ‫ו/או‬ ‫לטיפולי‬ ,‫כרצונו‬ ‫בו‬ ‫לנהוג‬ ‫יוכל‬ ‫והוא‬ ‫בו‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫כל‬ ‫יהיו‬ ‫ולמעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫רכוש‬ ‫יהיו‬ ,‫המעסיק‬ ‫למכור‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫בזכויות‬ ‫להשתמש‬ ‫לא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ .‫שמו‬ ‫על‬ ‫וכרעיון‬ ‫כהמצאה‬ ‫אותו‬ ‫לרשום‬ ‫לרבות‬ ‫להעבירם‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫אותן‬.‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ובכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫בהסכמה‬ ‫אלא‬ ,‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫ו/או‬ .‫הנ"ל‬ ‫הזכויות‬ ‫מן‬ ‫נגזרת‬ ‫או‬ ‫קשורה‬ ‫או‬ ‫הנובעת‬ ,‫בעתיד‬ ‫או‬ ‫בהווה‬ ,‫זכות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ 5.‫הרישומים‬ ,‫התיקים‬ ‫כל‬‫חומר‬ ,‫מחשב‬ ‫קבצי‬ ,‫הקלטות‬ ,‫שרטוטים‬ ,‫תוכניות‬ ,‫ו‬‫מסמכים‬‫סוג‬ ‫מן‬ ‫מכל‬ ,‫שהם‬‫מהמידע‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬‫רכוש‬ ‫ויישארו‬ ‫הינם‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הבלעדי‬‫מעסיק‬‫ממשרדי‬ ‫יוצאו‬ ‫ולא‬‫ו‬‫ללא‬ ‫הסכמת‬‫ו‬.‫ומראש‬ ‫בכתב‬ ,‫במפורש‬ ,‫(בין‬ ‫שהם‬ ‫נימוק‬ ‫ו/או‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫לידי‬ ,‫הנ"ל‬ ‫החומר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫דחיות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫מיד‬ ‫למסור‬ ‫מתחייב‬ ‫הנני‬ )‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ‫בפיטורים‬ ‫המעסיק‬. 40 ‫רלבנטיים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫ניתן‬‫למנהל‬‫הרלבנטיים‬ ‫כאלה‬ ‫להוסיף‬ ,‫ומנגד‬ ,‫למנהל‬.
 • 14. -13- 6.‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬,‫שהיא‬ ‫צורה‬ ‫בכל‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬ ‫ולא‬ ‫לעבוד‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫המעסיק‬ ‫ו/או‬ ‫תפקיד‬ ‫בכל‬ ,‫אחר‬ ‫גוף‬ ‫ו/או‬ ‫מפעל‬ ‫ו/או‬ ‫חברה‬ ‫ו/או‬ ‫אחר‬ ‫מעסיק‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ .‫המעסיק‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ,‫אחר‬ ‫עיסוק‬ 7.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬ ‫איחשף‬ ‫אליו‬ ‫המיוחד‬ ‫המידע‬ ‫לאור‬41 :‫זו‬ ‫התחייבותי‬ ‫עבור‬ 7.1‫במשך‬ ‫כי‬ ‫בזאת‬ ‫מתחייב‬ ‫הריני‬12‫חודשים‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫הפסקת‬ ‫מיום‬ ‫ובין‬ ‫בעצמי‬ ‫בין‬ ,‫אעסוק‬ ‫לא‬ ,)‫אחרת‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫ובין‬ ‫בהתפטרות‬ ‫בין‬ ,‫בפיטורים‬ ‫(בין‬ .‫במעסיק‬ ‫המתחרה‬ ‫כלשהי‬ ‫בפעילות‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ובין‬ ‫במישרין‬ ‫בין‬ ,‫אחרים‬ ‫באמצעות‬ 7.1‫אני‬ ‫בנוסף‬‫ל‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫מ‬ ‫מי‬ ‫העסיק‬‫עובדי‬‫ה‬‫לעבודה‬ ‫לגייסם‬ ‫ולא‬ ‫מעסיק‬‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ‫כלשהם‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫ו/או‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬‫אצל‬ ‫י‬ .‫המעסיק‬ 7.13‫קשר‬ ‫בכל‬ ‫איתם‬ ‫להיות‬ ‫לא‬ ‫ו/או‬ ‫לספקיו‬ ‫ו/או‬ ‫המעסיק‬ ‫ללקוחות‬ ‫לפנות‬ ‫שלא‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫כן‬ ‫מוצ‬ ‫אספקת/קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫שירותים‬ ‫מתן/קבלת‬ ‫לצורך‬ ,‫ישיר‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ,‫מסחרי‬‫בתחום‬ ‫רים‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫וזאת‬ ,‫המעסיק‬ ‫פעילות‬12‫חודשים‬‫לעניין‬ ‫וספקים‬ ‫לקוחות‬ .‫עבודתי‬ ‫מסיום‬ ‫שהמעסיק‬ ‫או‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫לקוחות‬ ‫שהיו‬ ‫ספקים‬ ‫או‬ ‫לקוחות‬ ‫משמעם‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫ו/או‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ,‫ספקיו‬ ‫או‬ ‫לקוחותיו‬ ‫שיהיו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקיים‬ ‫במגעים‬ ‫עמם‬ ‫היה‬ ‫במהלך‬12‫שקדמ‬ ‫החודשים‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫לסיום‬ ‫ו‬ 7.11‫כמשקיע‬ ‫או‬ ‫כספק‬ ‫או‬ ‫שירותים‬ ‫כנותן‬ ,‫אפעל‬ ‫ו/או‬ ‫אעבוד‬ ‫בו‬ ‫עבודה‬ ‫במקום‬ ‫כי‬ ,‫מתחייב‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫טיפלתי‬ ‫אשר‬ ‫בעסקה‬ ‫אטפל‬ ‫לא‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,‫כבעלים‬ ‫או‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫הסכם‬ ‫לכלל‬ ‫השתכללה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודתי‬ ‫במסגרת‬‫וזאת‬ ‫לתקופה‬‫של‬12‫חודשים‬‫עבודת‬ ‫מסיום‬.‫המעסיק‬ ‫אצל‬ ‫י‬ 1.‫אני‬‫שלא‬ ‫מתחייב‬‫א‬‫את‬ ‫עשה‬‫כל‬‫האמור‬‫לעיל‬‫בעצמ‬ ‫לא‬ ,‫בעקיפין‬ ‫ולא‬ ‫במישרין‬ ‫לא‬ ,‫י‬‫באמצעות‬ ‫ולא‬ ,‫אחרים‬,‫בבעלותי‬ ‫תאגיד‬ ‫באמצעות‬ ‫לא‬ ‫כולל‬‫כיועץ‬ ‫ולא‬ ‫כעובד‬ ‫לא‬ ,‫כעצמאי‬ ‫לא‬‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫ולא‬ ,. 1.‫כל‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לאחר‬ ,‫החופשי‬ ‫מרצוני‬ ‫זה‬ ‫התחייבות‬ ‫כתב‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫ומצהיר‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫ולשקול‬ ‫להתייעץ‬ ‫הזדמנות‬ ‫לי‬ ‫שנתנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫משמעויותיו‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫בו‬ ‫האמור‬ .‫בו‬ ‫האמור‬ 13.‫חוזרות‬ ‫בלתי‬ ‫התחייבות‬ ‫והן‬ ,‫אותי‬ ‫להעסיק‬ ‫המעסיק‬ ‫הסכים‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ותי‬‫שאר‬‫נ‬‫ה‬‫במל‬‫ו‬‫תוקפ‬ ‫א‬‫ן‬‫הסכם‬ ‫שהגיע‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫אתי‬ ‫העבודה‬.‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬ ‫לסיומו‬ 41 .‫רלבנטי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫מחק‬
 • 15. -14- 11.‫מניעה‬ ‫צווי‬ ‫ו/או‬ ‫אכיפה‬ ‫סעד‬ ‫לקבלת‬ ‫בזכות‬ ‫ובכלל‬ ,‫המעסיק‬ ‫לזכות‬ ‫העומדים‬ ‫בסעדים‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫אחת‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫מתחייב‬ ‫אני‬ ,‫השבה‬ ‫ו/או‬ ‫מלא‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ ‫סעדים‬ ‫ו/או‬ ‫למע‬ ‫אשלם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫מהתחייבויותיי‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫בראש‬ ‫וקבוע‬ ‫מסוכם‬ ‫פיצוי‬ ‫סיק‬133,333₪‫אשיב‬ ‫וכן‬ ‫שמירת‬ ‫עבור‬ ‫עבודתי‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ,‫קבלתי‬ ‫אם‬ ,‫ממנו‬ ‫שקבלתי‬ ‫המיוחדת‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫למעסיק‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫כאמור‬ ‫התחייבויותיי‬7‫הצמדה‬ ‫הפרשי‬ ‫בצירוף‬ ,‫המעסיק‬ ‫מאת‬ ‫דרישה‬ ‫קבלת‬ ‫ממועד‬ ‫ימים‬ ‫הו‬ ‫בכל‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫אשפה‬ ‫כן‬ .‫חוקית‬ ‫וריבית‬‫אשר‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לרבות‬ ,‫לו‬ ‫שתיגרם‬ ‫צאה‬ .‫הפרתם‬ ‫בגין‬ ‫אחרים‬ ‫סעדים‬ ‫קבלת‬ ‫ו/או‬ ‫האמורות‬ ‫התחייבויותיי‬ ‫אכיפת‬ ‫לצורך‬ ‫בפועל‬ ‫הוצאו‬ ‫ו/או‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ ‫לרבות‬ ,‫ממנו‬ ‫לי‬ ‫המגיע‬ ‫סכום‬ ‫מכל‬ ‫כאמור‬ ‫הסכומים‬ ‫לקזז‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המעסיק‬ .‫פיצויים‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫חתימת‬‫המנהל‬
 • 16. -15- ‫נספח‬‫ב‬' ‫א‬‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבידים‬ ‫תשלומי‬ ‫בדבר‬ ‫כללי‬ ‫ישור‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ 41‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-4691 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬14‫התשכ"ג‬ ,‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬-1163‫(להלן‬-‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ,)‫החוק‬ ‫גמל‬ ‫בקופת‬ ‫מקיפה‬ ‫לפנסיה‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ,‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫פרסומו‬ ‫ביום‬ ‫החל‬ ‫מעביד‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫בתק‬ ‫כמשמעותה‬ ‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫שאינה‬ ‫לקצבה‬,)‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫ולניהול‬ ‫לאישור‬ ‫(כללים‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נות‬ ‫התשכ"ד‬-1164‫(להלן‬-‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫לקצבה‬ ‫אפשרות‬ ‫הכולל‬ ‫מנהלים‬ ‫לביטוח‬ ‫או‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרן‬ ‫(להלן‬ ‫כאמור‬ ‫ביטוח‬ ‫בקופת‬ ‫לקיצבה‬ ‫שאינה‬ ‫ולתוכנית‬ ‫קיצבה‬ ‫לתוכנית‬ ‫תשלומים‬-,)‫ביטוח‬ ‫קופת‬ ‫לקרן‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫ששילם‬ ‫תשלומים‬ ‫לרבות‬‫בקופת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ביטוח‬ ‫ולקופת‬ ‫פנסיה‬ ‫(להלן‬ ,‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לקיצבה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביטוח‬-‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫במקום‬ ‫יבואו‬ ,)‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫המגיעים‬‫למנהל‬‫(להלן‬ ‫ששולמו‬ ‫ולתקופה‬ ‫האמורים‬ ‫התשלומים‬ ‫שולמו‬ ‫שממנו‬ ‫השכר‬ ‫בגין‬ ‫האמור‬- :‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שנתקיימו‬ ‫ובלבד‬ ,)‫המופטר‬ ‫השכר‬ (1)‫המעבי‬ ‫תשלומי‬‫ד‬ )‫(א‬‫מ‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫פנסיה‬ ‫לקרן‬-14.33%‫או‬ ‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬12%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬ ‫גמל‬‫המנהל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫לא‬ .‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫ל‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬-12%‫גם‬2.33%‫במקום‬ ‫תשלומיו‬ ‫יבואו‬ ,‫כאמור‬72%‫מפיצויי‬ ‫של‬ ‫הפיטורים‬‫המנהל‬;‫בלבד‬ , )‫(ב‬:‫מאלה‬ ‫מאחד‬ ‫פחותים‬ ‫אינם‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ (1)13.33%‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫עובדו‬ ‫בעד‬ ‫המעביד‬ ‫משלם‬ ‫אם‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫להבט‬‫שוק‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫שאישר‬ ‫בתכנית‬ ,‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫במקרה‬ ‫חודשית‬ ‫הכנסה‬ ‫חת‬ ‫להבטחת‬ ‫הדרוש‬ ‫בשיעור‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫וחסכון‬ ‫ביטוח‬ ‫ההון‬75%‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫או‬ ‫לפחות‬2.5%‫(להלן‬ ‫מביניהם‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫המופטר‬ ‫השכר‬ ‫מן‬-‫תשלום‬ ;)‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ (2)11%‫המופ‬ ‫השכר‬ ‫מן‬‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫לביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ‫אם‬ ,‫טר‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫יבואו‬ ‫זה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫עבודה‬72%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫מפיצויי‬‫המנהל‬, ‫גמל‬ ‫לקופת‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫להשלמת‬ ‫תשלומים‬ ‫גם‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫המעביד‬ ‫שילם‬ ;‫בלבד‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ביטוח‬ ‫לקופת‬ ‫או‬ ‫לפיצויים‬‫המנהל‬‫של‬ ‫בשיעור‬2.33%‫הש‬ ‫מן‬‫יבואו‬ ,‫המופטר‬ ‫כר‬ ‫במקום‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬133%‫של‬ ‫הפיטורים‬ ‫פיצויי‬‫המנהל‬. (2)‫המעביד‬ ‫בין‬ ‫בכתב‬ ‫הסכם‬ ‫נערך‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫חודשים‬ ‫משלושה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫לבין‬‫המנהל‬‫ובו‬- )‫(א‬‫הסכמת‬‫המנהל‬‫קרן‬ ‫ואת‬ ‫המעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫בנוסח‬ ‫זה‬ ‫אישור‬ ‫לפי‬ ‫להסדר‬ ;‫זה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫נוסחו‬ ‫גם‬ ‫ייכלל‬ ‫האמור‬ ‫בהסכם‬ ;‫הענין‬ ‫לפי‬ ,‫הביטוח‬ ‫וקופת‬ ‫הפנסיה‬ )‫(ב‬,‫תשלומיו‬ ‫מתוך‬ ‫כספים‬ ‫להחזר‬ ‫לו‬ ‫להיות‬ ‫שיכולה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫המעביד‬ ‫ויתור‬ ‫זכות‬ ‫נשללה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬‫המנהל‬‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬‫מכח‬‫סעיפים‬16‫או‬17‫לחוק‬ ‫ש‬ ‫או‬ ‫שנשללה‬ ‫ובמידה‬‫המנהל‬‫בשל‬ ‫שלא‬ ‫הביטוח‬ ‫מקופת‬ ‫או‬ ‫הפנסיה‬ ‫מקרן‬ ‫כספים‬ ‫משך‬ "‫מזכה‬ ‫"אירוע‬ ,‫זה‬ ‫לעניין‬ ;‫מזכה‬ ‫אירוע‬-.‫יותר‬ ‫או‬ ‫שישים‬ ‫בגיל‬ ‫פרישה‬ ‫או‬ ‫נכות‬ ,‫מוות‬
 • 17. -16- (1),‫קיבוצי‬ ‫הסכם‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫פיטורים‬ ‫לפיצויי‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫מזכותו‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫באישור‬ ‫אין‬‫צו‬. ‫אישור‬‫המנהל‬ ‫בו‬ ‫לאמור‬ ‫מסכים‬ ‫ואני‬ ‫האישור‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫כי‬ ‫ומאשר‬ ,‫מצהיר‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫בחתימתי‬ .‫תוכנו‬ ‫את‬ ‫שהבנתי‬ ‫לאחר‬ :‫החתום‬ ‫על‬ ‫באתי‬ ‫ולראיה‬ :‫היום‬ ‫חתימת‬‫המנהל‬