ครูผู้ช่วย

M
ครูผู้ช่วย
ห้ องเรียนที่ 1 …
ครูบุญมี
   เป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ละชัวโมง ครู จะใช้วธีการบรรยาย
                         ่        ิ
ส่ วนไหนที่สาคัญก็จะเน้นยํ้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่องซํ้าหลายครั้ง ทุกวันครู
        ํ        ั
จะให้นกเรี ยนท่องคําศัพท์วนละ 5 คน พร้อมทั้งคัดลายมือมาส่ ง สื่ อที่ครู ใช้ประจํา
    ั         ั
คือ บทเรี ยนโปรแกรมและชุดการสอน นอกจากนี้ เมื่อเรี ยนจบแต่ละบท ครู บุญมีก็
จะทําการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรี ยนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์.
ครูบุญช่ วย
           เป็ นครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ละครั้ง ครู จะนําเข้าสู่
บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยน กับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน เช่น การใช้
คําถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวตประจําวัน ข่าวสารต่างๆ เป็ นต้น หลังจากนั้น
                      ิ
ครู จะแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ปัญหา หรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ ให้
นักเรี ยนทุกๆกลุ่ม นอกจากนี้ ครู ยงเตรี ยมแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น หนังสื อ วีดิทศน์
                    ั                      ั
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคําตอบและร่ วมมือมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู เป็ นผูให้     ้
คําแนะนํา หากพบว่ามีผเู ้ รี ยนคนใดหรื อกลุ่มใดเข้าใจคลาดเคลื่อน ครู กจะเข้าไป
                                     ็
อธิบายและกระตุนให้คิด หลังจากได้คาตอบแล้ว ทุกลุ่มก็จะนําเสนอแนวความคิด และ
          ้             ํ
ร่ วมกับสรุ ปบทเรี ยนเป็ นความเข้าใจของตนเอง
ครูบุญชู
    สามารถสอนให้นกเรี ยนจําคําศัพท์ภาษอังกฤษได้โดยไม่ลืม ซึ่งครู มีเทคนิค
              ั
ดังนี้ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบ
                   ํ
เนื้อหาที่ตองการให้นกเรี ยนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และที่
      ้      ั
น่าสนใจคือ การให้ผเู ้ รี ยนจําคําศัพท์โดยการออกเสี ยงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับ
ภาษาไทย เช่น pic กับ พริ ก Bear กับ แบมือ พร้อมมีรูปภาพประกอบซึ่งเป็ นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่นกเรี ยนรู ้จกมาช่วยในการจดจําคําศัพท์
                 ั    ั
• ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนว่าอยูใน
            ิ                  ่
กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด และมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี
การเรี ยนรู ้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
กรณีที่ 1 ครู บุญมี

 ลักษณะการ
             กระบวนทัศน์            เหตุผล
   สอน

กลุ่มพฤติกรรมนิยม   เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง    การจัดวัตถุประสงค์ในการจัดการ
                        เรี ยนการสอนแบบนี้ ย่อมต้องมี
                        เป้ าหมายเพื่อให้นกเรี ยนสามารถจดจํา
                                   ั
                        ได้ เพียงอย่ างเดียว อีกทั้งในการสอบ
                        เก็บคะแนน เมื่อมีการรี การสอบก็
                        อาจจะยิงเป็ นการเน้นยํ้าเกี่ยวกับ
                             ่
                        เนื้อหาบทเรี ยนเพือให้นกเรี ยนจดจํา
                                  ่   ั
                           ิ่        ั  ่
                        ได้ดียงขึ้น ซึ่งปั จจุบนไม่คอยมี
                        ประสิ ทธิภาพมากนัก สําหรับแนวการ
                        สอนแบบนี้
กรณีที่ 2 ครู บุญช่ วย

  ลักษณะการ
                  กระบวนทัศน์                เหตุผล
   สอน

กลุ่มคอนสตรัคติวสต์
        ิ       เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง  1. การเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น
                               หลักการสําคัญคือ ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
                               ความรู ้ข้ ึนมากเอง โดยครู ผสอนมี
                                              ู้
                               หน้าที่แนะแนวทางและกระตุนให้   ้
      2. กลุ่มคอนสตรัคติวสต์มีแนวทางคือ ให้
                  ิ             นักเรี ยนเกิดความคิดเพื่อใช้การ
      นักเรี ยนเข้าใจเนื้อหา โดยสามารถนําเอาความรู ้   แก้ปัญหา
      ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา และใน
      ชีวตประจําวันได้ โดยที่นกเรี ยนอาจค้นหาจาก
        ิ            ั
      แหล่งความรู ้ทวไป หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ที่
              ั่
      ครู ผสอนจัดเตรี ยมไว้กได้
         ู้         ็
กรณีที่ 3 ครู บุญชู

  ลักษณะการ
             กระบวนทัศน์                เหตุผล
   สอน

กลุ่มพุทธิปัญญานิยม  เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก   เพราะจากเทคนิคการสอนของครู นัน     ่
                          คือ การใช้เพลงเป็ นตัวกลางในการจํา
                          ศัพท์, การใช้คาคล้องจอง วิธีการ
                                  ํ
                          เหล่านี้ลวนแต่เป็ นวิธีการในกลุ่ม
                               ้
            พฤติกรรมนิยม แต่ต่อมา ครู ได้มีวธีการนําเอารู ปภาพมาเป็ นสื่ อใน
                             ิ
            การจําศัพท์ โดยวัตถุประสงค์คือให้นกเรี ยนได้สามารถดึงเอาความ
                                ั
                  ่
            รู ้ที่มีอยูออกมาใช้งาน จากตรงนี้ ทําให้สื่อการเรี ยนรู ้ของครู บุญชูน้ น
                                                ั
            กลายเป็ นกลุ่มพุทธิปัญญานิยม เนื่องจากการเน้นให้นกเรี ยนจดจํา
                                         ั
            และยังสามารถเพิมวิธีการเพื่อให้นกเรี ยนรู ้จกการนํากลับมาใช้อีก
                      ่        ั     ั
            ครั้ง
• วิธีการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนมีขอดีและข้อเด่นอย่างไร
                  ้
ครู บุญมี
• กลุ่มนักเรี ยนที่มีความจําดีน้ นจะสามารถ
                 ั
 ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของครู บุญมีได้
 ดีและสามารถนําไปสู่ การเรี ยนแบบรอบรู ้
 ได้
ครู บุญช่ วย
• แนวการสอนแบบคอนสตรัคติวสต์น้ น  ิ ั
 สามารถช่วยให้นกเรี ยนพัฒนาได้หลายด้าน
           ั
 ทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การนํามา
 ประยุกต์ใช้ในชีวิต ฯลฯ เหล่านี้คือสิ่ ง
 สําคัญในการดํารงชีวตในยุคปัจจุบนของ
            ิ       ั
 มนุษย์ อีกทั้งแนวทางการสอนแบบนี้
 สามารถกระตุนนักเรี ยนให้เกิดกะบวนการ
         ้
 เรี ยนรู ้และมีผลต่อมาคือ นักเรี ยนจะมีความ
 พยายามเพิมขึ้นอกหลายเท่า เพื่อแสวงหา
        ่
 ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้รอบๆตัว
ครู บุญชู
• ครู บุญชูสามารถใช้วธีการต่างๆในการ
             ิ
 พยายามอัดความรู ้เข้าไปในตัวนักเรี ยนได้
 โดยวิธีการเหล่านั้น ไม่ใช่แค่พียงการอ่าน
 แล้วจําเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการอ่ าน จํา
 และนําไปใช้ โดนในขั้นตอนการอ่านนั้น
              ่
 หากขยายความก็จะได้วาเป็ นการแต่งเป็ น
 เพลง , การใช้คาคล้องจอง , การใช้แผนภูมิ
          ํ
 ฯลฯ กล่าวคือ ในขั้นตอนการอ่าน คือวิธีการ
 ของครู บุญชูนนเอง และในขั้นตอนการ
        ั่
 นําไปใช้ คือ ครู ได้จดกิจกรรมที่ให้นกเรี ยน
            ั         ั
 เรี ยกความจําหรื อข้อมูลที่นกเรี ยนเก็บไว้น้ น
               ั        ั
 ออกมาใช้งานอีกครั้ง
• วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด เพราะเหตุใด
• จากแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ
 ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2545มุ่งเน้นการ
 พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
 โดยเฉพาะการสร้างความรู ้และพัฒนา
 กระบวนการคิด คนที่มีแนวคิดที่
 สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษา 2542 คือ
  ครู บุญช่วย เพราะจากการนําการสอนแบบ
 บูรณาการมาใช้ สามารถตอบสนองต่อ
 พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ได้เป็ นอย่างดี เช่น
 การนําเข้าสู่บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่
 เรี ยน กับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเช่น
 การมอบหมายภารกิจงานให้ทาเป็ นกลุ่ม
                 ํ
 โดยให้นกเรี ยนค้นหาคําตอบ ร่ วมมือ
       ั
 แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างกระบวนการ
 คิดให้นกเรี ยน
      ั
               ่
     ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา การสอนของครู
 บุญช่วยนั้นสอดคล้องกับพ.ร.บ. การศึกษา
 2542 มากที่สุด
ห้ องเรียนที่ 2 …
ผมเป็ นครู คณิ ตศาสตร์มานานหลายปี ขณะที่สอนจะได้ยนคําถามจาก
                                 ิ
นักเรี ยนเสมอว่า “อาจารย์ครับ/ค่ะ เรี ยนเรื่ องนี้ไปทําไม เอาไปใช้ประโยชน์อะไร
ได้บาง ” ก็ได้แต่ตอบว่านําไปใช้ในการเรี ยนชั้นสู ง และนําไปประยุกต์ใช้ในวิชา
    ้
                                    ่
วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนื้อหาก็มีโจทย์ปัญหาที่เป็ นแนวทาง ทําให้พอรู ้วาจะนําไปใช้
ประโยชน์อะไรได้บาง แต่บางเนื้อหา ก็จะได้รับเสี ยงบ่นพึมพําว่า “เรี ยนก็ยาก
            ้
สู ตรก็เยอะ ไม่รู้จะเรี ยนไปทําไม ไม่เห็นจะได้ใช้เลย ” ในความเป็ นจริ งผมคิดว่า
หลักสูตรวิชาคณิ ตศาสตร์ของไทยนั้น น่าจะมีการ Apply ให้มากกว่านี้ ในแต่ละ
                        ่                   ่
เรื่ องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผูเ้ รี ยนจะได้รู้วาเรี ยนแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ไม่วา
จะเรี ยนต่อสายสามัญหรื อสายอาชีพ และเห็นความสําคัญของวิชานี้มากขึ้น
• ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร
สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะมาจากการที่นกเรี ยนเรี ยนไม่เข้าใจ ซึ่ งก่อให้เกิด
                       ั
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานั้นๆ อีกทั้งรู ปแบบการสอน และเจตคติต่อครู ผสอนก็เป็ น
                                 ู้
สิ่ งสําคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
•วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และการออกแบบการสอนที่
สามารถแก้ปัญหาได้
ควรใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้คอนสตรัคติวสต์ และการออกแบบสื่ อการ
                      ิ
สอนนั้น น่าจะใช้สื่อการสอนที่สามารถมองเห็นภาพได้ชดเจนกว่าเดิม เช่น
                          ั
การสร้างภาพเคลื่อนไหวของการหาที่มาของค่าพาย หรื อการพิสูจน์ทฤษฎี
ต่างๆ เป็ นต้น
•ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ให้        สร้ างสื่อการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกเรี ยนได้
                                              ั
  ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดวยตนเอง โดย
               ้               มีการค้ นคว้ า ศึกษาสื่อที่เราผลิต
        มีครู เป็ นผูแนะนํา
              ้                        ออกมา
                        การออกแบบ
                        หลักสู ตร


 พยายามให้ นกเรี ยนทุกคนได้ มีโอกาส
        ั
 แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา                 มุงเน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ไม่ใช่
                                ่
 โดยอาจจะจัดในรูปแบบการทํางาน                     คัดลอกความรู้
เป็ นกลุม หรื อการนําเสนอหน้ าชันเรี ยน
    ่            ้
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาววันวิสาข์   ปุยะบาล   543050058-9
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เชิดทอง   543050373-1
3. นางสาวอสมาภรณ์   ระงับพิศม์  543050081-4
1 de 24

Recomendados

ระดับครูผู้ช่วย por
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 visualizações17 slides
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Mia por
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Miaการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ Mia
การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ MiaPrakasani Butkhot
8.8K visualizações11 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 visualizações28 slides
หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์ por
หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์
หน่วยที่ ๕ การ์ตูนสร้างสรรค์srkschool
2.5K visualizações18 slides
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่ ๓ บูรณาการ por
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่ ๓ บูรณาการตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่ ๓ บูรณาการ
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่ ๓ บูรณาการsrkschool
7.2K visualizações18 slides
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ por
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการProud N. Boonrak
60K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ por
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพKobwit Piriyawat
11.1K visualizações17 slides
วิธีสอนแบบวรรณี por
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K visualizações11 slides
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3 por
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3srkschool
2.4K visualizações26 slides
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ por
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
13.1K visualizações99 slides
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ por
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่Kobwit Piriyawat
27K visualizações141 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
198 visualizações34 slides

Mais procurados(16)

โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ por Kobwit Piriyawat
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
Kobwit Piriyawat11.1K visualizações
วิธีสอนแบบวรรณี por Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K visualizações
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3 por srkschool
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3
แผน5 คณฺตศาสตร์เพิ่มเติมม3
srkschool2.4K visualizações
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ por Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K visualizações
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ por Kobwit Piriyawat
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Kobwit Piriyawat27K visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Piyatida Prayoonprom
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Piyatida Prayoonprom198 visualizações
ครูผู้ช่วย por Piyatida Prayoonprom
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Piyatida Prayoonprom153 visualizações
ภารกิจครูมือใหม่ por Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por FuangFah Tingmaha-in
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
FuangFah Tingmaha-in216 visualizações
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด por Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K visualizações
การสอนแบบบรรยาย(Lecture) por jaacllassic
การสอนแบบบรรยาย(Lecture)การสอนแบบบรรยาย(Lecture)
การสอนแบบบรรยาย(Lecture)
jaacllassic4.4K visualizações
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี por Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K visualizações
ออกแบบหน่วยงานช่าง por srkschool
ออกแบบหน่วยงานช่างออกแบบหน่วยงานช่าง
ออกแบบหน่วยงานช่าง
srkschool2.5K visualizações
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน por Nongruk Srisukha
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
Nongruk Srisukha14.1K visualizações
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง por Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Kunwater Tianmongkon13K visualizações
บทที่ 4 new por Rathapon Silachan
บทที่ 4 newบทที่ 4 new
บทที่ 4 new
Rathapon Silachan362 visualizações

Similar a ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย ภารกิจ por
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 visualizações22 slides
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย por
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยMuBenny Nuamin
251 visualizações27 slides
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยPamkritsaya3147
156 visualizações21 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยSana T
250 visualizações25 slides
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 visualizações31 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 visualizações15 slides

Similar a ครูผู้ช่วย(20)

ครูผู้ช่วย ภารกิจ por She's Kukkik Kanokporn
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
She's Kukkik Kanokporn134 visualizações
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย por MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 visualizações
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 visualizações
ครูผู้ช่วย por Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 visualizações
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 visualizações
ครูผู้ช่วย por Noppasorn Boonsena
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Noppasorn Boonsena171 visualizações
ภารกิจครูผู้ช่วย por Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 visualizações
Presentation 5 por tyehh
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
tyehh222 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Beeby Bicky
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Beeby Bicky149 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 visualizações
ครูผู้ช่วย por Jutamart Bungthong
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Jutamart Bungthong256 visualizações

ครูผู้ช่วย

 • 3. ครูบุญมี เป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ละชัวโมง ครู จะใช้วธีการบรรยาย ่ ิ ส่ วนไหนที่สาคัญก็จะเน้นยํ้าให้นกเรี ยนจดบันทึกและท่องซํ้าหลายครั้ง ทุกวันครู ํ ั จะให้นกเรี ยนท่องคําศัพท์วนละ 5 คน พร้อมทั้งคัดลายมือมาส่ ง สื่ อที่ครู ใช้ประจํา ั ั คือ บทเรี ยนโปรแกรมและชุดการสอน นอกจากนี้ เมื่อเรี ยนจบแต่ละบท ครู บุญมีก็ จะทําการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรี ยนสอบตกก็จะให้สอบใหม่จนกว่าจะผ่าน เกณฑ์.
 • 4. ครูบุญช่ วย เป็ นครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ละครั้ง ครู จะนําเข้าสู่ บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรี ยน กับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน เช่น การใช้ คําถาม การยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวตประจําวัน ข่าวสารต่างๆ เป็ นต้น หลังจากนั้น ิ ครู จะแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ปัญหา หรื อภารกิจการเรี ยนรู ้ ให้ นักเรี ยนทุกๆกลุ่ม นอกจากนี้ ครู ยงเตรี ยมแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น หนังสื อ วีดิทศน์ ั ั เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคําตอบและร่ วมมือมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู เป็ นผูให้ ้ คําแนะนํา หากพบว่ามีผเู ้ รี ยนคนใดหรื อกลุ่มใดเข้าใจคลาดเคลื่อน ครู กจะเข้าไป ็ อธิบายและกระตุนให้คิด หลังจากได้คาตอบแล้ว ทุกลุ่มก็จะนําเสนอแนวความคิด และ ้ ํ ร่ วมกับสรุ ปบทเรี ยนเป็ นความเข้าใจของตนเอง
 • 5. ครูบุญชู สามารถสอนให้นกเรี ยนจําคําศัพท์ภาษอังกฤษได้โดยไม่ลืม ซึ่งครู มีเทคนิค ั ดังนี้ การแต่งเป็ นบทเพลง การใช้คาคล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบ ํ เนื้อหาที่ตองการให้นกเรี ยนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และที่ ้ ั น่าสนใจคือ การให้ผเู ้ รี ยนจําคําศัพท์โดยการออกเสี ยงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับ ภาษาไทย เช่น pic กับ พริ ก Bear กับ แบมือ พร้อมมีรูปภาพประกอบซึ่งเป็ นการ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่นกเรี ยนรู ้จกมาช่วยในการจดจําคําศัพท์ ั ั
 • 6. • ให้ท่านวิเคราะห์วธีการจัดการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนว่าอยูใน ิ ่ กระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด และมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี การเรี ยนรู ้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 7. กรณีที่ 1 ครู บุญมี ลักษณะการ กระบวนทัศน์ เหตุผล สอน กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง การจัดวัตถุประสงค์ในการจัดการ เรี ยนการสอนแบบนี้ ย่อมต้องมี เป้ าหมายเพื่อให้นกเรี ยนสามารถจดจํา ั ได้ เพียงอย่ างเดียว อีกทั้งในการสอบ เก็บคะแนน เมื่อมีการรี การสอบก็ อาจจะยิงเป็ นการเน้นยํ้าเกี่ยวกับ ่ เนื้อหาบทเรี ยนเพือให้นกเรี ยนจดจํา ่ ั ิ่ ั ่ ได้ดียงขึ้น ซึ่งปั จจุบนไม่คอยมี ประสิ ทธิภาพมากนัก สําหรับแนวการ สอนแบบนี้
 • 8. กรณีที่ 2 ครู บุญช่ วย ลักษณะการ กระบวนทัศน์ เหตุผล สอน กลุ่มคอนสตรัคติวสต์ ิ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง 1. การเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น หลักการสําคัญคือ ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง ความรู ้ข้ ึนมากเอง โดยครู ผสอนมี ู้ หน้าที่แนะแนวทางและกระตุนให้ ้ 2. กลุ่มคอนสตรัคติวสต์มีแนวทางคือ ให้ ิ นักเรี ยนเกิดความคิดเพื่อใช้การ นักเรี ยนเข้าใจเนื้อหา โดยสามารถนําเอาความรู ้ แก้ปัญหา ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา และใน ชีวตประจําวันได้ โดยที่นกเรี ยนอาจค้นหาจาก ิ ั แหล่งความรู ้ทวไป หรื อสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ ั่ ครู ผสอนจัดเตรี ยมไว้กได้ ู้ ็
 • 9. กรณีที่ 3 ครู บุญชู ลักษณะการ กระบวนทัศน์ เหตุผล สอน กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เพราะจากเทคนิคการสอนของครู นัน ่ คือ การใช้เพลงเป็ นตัวกลางในการจํา ศัพท์, การใช้คาคล้องจอง วิธีการ ํ เหล่านี้ลวนแต่เป็ นวิธีการในกลุ่ม ้ พฤติกรรมนิยม แต่ต่อมา ครู ได้มีวธีการนําเอารู ปภาพมาเป็ นสื่ อใน ิ การจําศัพท์ โดยวัตถุประสงค์คือให้นกเรี ยนได้สามารถดึงเอาความ ั ่ รู ้ที่มีอยูออกมาใช้งาน จากตรงนี้ ทําให้สื่อการเรี ยนรู ้ของครู บุญชูน้ น ั กลายเป็ นกลุ่มพุทธิปัญญานิยม เนื่องจากการเน้นให้นกเรี ยนจดจํา ั และยังสามารถเพิมวิธีการเพื่อให้นกเรี ยนรู ้จกการนํากลับมาใช้อีก ่ ั ั ครั้ง
 • 10. • วิธีการเรี ยนรู ้ของครู แต่ละคนมีขอดีและข้อเด่นอย่างไร ้
 • 11. ครู บุญมี • กลุ่มนักเรี ยนที่มีความจําดีน้ นจะสามารถ ั ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของครู บุญมีได้ ดีและสามารถนําไปสู่ การเรี ยนแบบรอบรู ้ ได้
 • 12. ครู บุญช่ วย • แนวการสอนแบบคอนสตรัคติวสต์น้ น ิ ั สามารถช่วยให้นกเรี ยนพัฒนาได้หลายด้าน ั ทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การนํามา ประยุกต์ใช้ในชีวิต ฯลฯ เหล่านี้คือสิ่ ง สําคัญในการดํารงชีวตในยุคปัจจุบนของ ิ ั มนุษย์ อีกทั้งแนวทางการสอนแบบนี้ สามารถกระตุนนักเรี ยนให้เกิดกะบวนการ ้ เรี ยนรู ้และมีผลต่อมาคือ นักเรี ยนจะมีความ พยายามเพิมขึ้นอกหลายเท่า เพื่อแสวงหา ่ ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้รอบๆตัว
 • 13. ครู บุญชู • ครู บุญชูสามารถใช้วธีการต่างๆในการ ิ พยายามอัดความรู ้เข้าไปในตัวนักเรี ยนได้ โดยวิธีการเหล่านั้น ไม่ใช่แค่พียงการอ่าน แล้วจําเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการอ่ าน จํา และนําไปใช้ โดนในขั้นตอนการอ่านนั้น ่ หากขยายความก็จะได้วาเป็ นการแต่งเป็ น เพลง , การใช้คาคล้องจอง , การใช้แผนภูมิ ํ ฯลฯ กล่าวคือ ในขั้นตอนการอ่าน คือวิธีการ ของครู บุญชูนนเอง และในขั้นตอนการ ั่ นําไปใช้ คือ ครู ได้จดกิจกรรมที่ให้นกเรี ยน ั ั เรี ยกความจําหรื อข้อมูลที่นกเรี ยนเก็บไว้น้ น ั ั ออกมาใช้งานอีกครั้ง
 • 14. • วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของใครที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มากที่สุด เพราะเหตุใด
 • 15. • จากแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2545มุ่งเน้นการ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการสร้างความรู ้และพัฒนา กระบวนการคิด คนที่มีแนวคิดที่ สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษา 2542 คือ ครู บุญช่วย เพราะจากการนําการสอนแบบ บูรณาการมาใช้ สามารถตอบสนองต่อ พ.ร.บ. การศึกษา 2542 ได้เป็ นอย่างดี เช่น การนําเข้าสู่บทเรี ยนโดยเชื่อมโยงเนื้อหาที่ เรี ยน กับประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเช่น การมอบหมายภารกิจงานให้ทาเป็ นกลุ่ม ํ โดยให้นกเรี ยนค้นหาคําตอบ ร่ วมมือ ั แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างกระบวนการ คิดให้นกเรี ยน ั ่ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา การสอนของครู บุญช่วยนั้นสอดคล้องกับพ.ร.บ. การศึกษา 2542 มากที่สุด
 • 17. ผมเป็ นครู คณิ ตศาสตร์มานานหลายปี ขณะที่สอนจะได้ยนคําถามจาก ิ นักเรี ยนเสมอว่า “อาจารย์ครับ/ค่ะ เรี ยนเรื่ องนี้ไปทําไม เอาไปใช้ประโยชน์อะไร ได้บาง ” ก็ได้แต่ตอบว่านําไปใช้ในการเรี ยนชั้นสู ง และนําไปประยุกต์ใช้ในวิชา ้ ่ วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนื้อหาก็มีโจทย์ปัญหาที่เป็ นแนวทาง ทําให้พอรู ้วาจะนําไปใช้ ประโยชน์อะไรได้บาง แต่บางเนื้อหา ก็จะได้รับเสี ยงบ่นพึมพําว่า “เรี ยนก็ยาก ้ สู ตรก็เยอะ ไม่รู้จะเรี ยนไปทําไม ไม่เห็นจะได้ใช้เลย ” ในความเป็ นจริ งผมคิดว่า หลักสูตรวิชาคณิ ตศาสตร์ของไทยนั้น น่าจะมีการ Apply ให้มากกว่านี้ ในแต่ละ ่ ่ เรื่ องทั้ง ม.ต้น และม.ปลาย ผูเ้ รี ยนจะได้รู้วาเรี ยนแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ไม่วา จะเรี ยนต่อสายสามัญหรื อสายอาชีพ และเห็นความสําคัญของวิชานี้มากขึ้น
 • 19. สาเหตุส่วนใหญ่น่าจะมาจากการที่นกเรี ยนเรี ยนไม่เข้าใจ ซึ่ งก่อให้เกิด ั เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานั้นๆ อีกทั้งรู ปแบบการสอน และเจตคติต่อครู ผสอนก็เป็ น ู้ สิ่ งสําคัญที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนของนักเรี ยน
 • 20. •วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และการออกแบบการสอนที่ สามารถแก้ปัญหาได้
 • 21. ควรใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้คอนสตรัคติวสต์ และการออกแบบสื่ อการ ิ สอนนั้น น่าจะใช้สื่อการสอนที่สามารถมองเห็นภาพได้ชดเจนกว่าเดิม เช่น ั การสร้างภาพเคลื่อนไหวของการหาที่มาของค่าพาย หรื อการพิสูจน์ทฤษฎี ต่างๆ เป็ นต้น
 • 23. ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ให้ สร้ างสื่อการเรี ยนรู้เพื่อให้ นกเรี ยนได้ ั ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดวยตนเอง โดย ้ มีการค้ นคว้ า ศึกษาสื่อที่เราผลิต มีครู เป็ นผูแนะนํา ้ ออกมา การออกแบบ หลักสู ตร พยายามให้ นกเรี ยนทุกคนได้ มีโอกาส ั แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา มุงเน้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ไม่ใช่ ่ โดยอาจจะจัดในรูปแบบการทํางาน คัดลอกความรู้ เป็ นกลุม หรื อการนําเสนอหน้ าชันเรี ยน ่ ้
 • 24. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาววันวิสาข์ ปุยะบาล 543050058-9 2. นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทอง 543050373-1 3. นางสาวอสมาภรณ์ ระงับพิศม์ 543050081-4