รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54

Montree Jareeyanuwat
Montree Jareeyanuwatผอ.ร.ร.บ้านกาเนะ
1รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
  SELF STUDY REPORT OF TEACHER
     ประจาปีการศึกษา 2554
        ของ
     นางยุวนิตย์ ช่างสาน
     ตาแหน่ง ครูชานาญการ
      โรงเรียนบ้านกาเนะ
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      กระทรวงศึกษาธิการ
2                        คานา
     เอกสารรายการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาเนะฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานพิเศษในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้า
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ตามระดับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าในระหว่างปีการศึกษา 2553 ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ในระดับใด เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ
สังคมได้รับทราบต่อไป

                                        นางยุวนิตย์ ช่างสาน
                                    ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ
                                        31 มีนาคม 2553
                          .
.
.
3
                      สารบัญ

    เนื้อหา                                   หน้า
    คานา
    สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
    1.1 ข้อมูลส่วนตัว                              1
    1.2 เกียรติประวัติและผลงานที่ผ่านมา                     1
    1.3 เกียรติประวัติและผลงานที่ดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2553           2
    1.4 เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้                       2
ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2553
    2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน                   4
    2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ         5
ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
    3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้                       6
    3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน                   6
    3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ                    7
    3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ                      7
    3.5 ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ            8
ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน
    4.1 ผลการจัดการเรียนรู้
         4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นและกลุ่มสาระที่สอน  9
         4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ           9
         4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ       10
         4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/มาตรฐาน          10
         4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม             11
         4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               11
         4.1.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ       12
         4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์              12
4
    4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              13
    4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ  14
ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน                   15
ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียน
    6.1 ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน                      16
    6.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        16
    6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ                   17
    6.4 กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา ดูงาน                    24
    6.5 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน                   25
    6.6 การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน                   25
    6.7 การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  26
    6.8 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน                   26
ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    7.1 ปัญหา/ความต้องการที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา       28
    7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา           28
ตอนที่ 8 เอกสารประกอบการรายงานปฏิบัติงาน                    29
5                       ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
      1.1 ข้อมูลส่วนตัว
          ชื่อ นางยุวนิตย์ ช่างสาน
          ตาแหน่ง ครูชานาญการ
          เกิด วันที่ 20 เมษายน 2506
        ที่อยู่ 331/1 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
        การศึกษา วุฒิทางการศึกษา
               กศบ. (การประถมศึกษา)
               กศม.(การบริหารการศึกษา)

          วัน เดือน ปี ที่บรรจุแต่งตั้ง 1 กันยายน 2530
          อายุราชการ........................................................25..............................................ปี
          ประสบการณ์ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน ........20 ปี
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 6 ปี
          ความชานาญพิเศษ คอมพิวเตอร์

      1.2 ประวัติการศึกษา

                                              ปีที่สาเร็จ
     คุณวุฒิ                  วิชาเอก/โท                                    ชื่อสถานศึกษา
                                              การศึกษา
ประถมศึกษา                         -                 2520         โรงเรียนวัดมงคลสถาน
มัธยมศึกษาตอนต้น                      -                 2523         โรงเรียนสภาราชินี
มัธยมศึกษาตอนปลาย                     -                 2525         โรงเรียนสภาราชินี
ประกาศนียบัตรชั้นสูง         การประถมศึกษา                      2527         วิทยาลัยครูสงขลา
ปริญญาตรี              การประถมศึกษา                      2529         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท               การบริหารการศึกษา                    2551         มหาวิทยาลัยทักษิณ
6


1.3 ประวัติการทางาน
 รวมเวลา 22 ปี 3 เดือน
   ปี พ.ศ.     สถานภาพ/ตาแหน่ง             สถานที่         เงินเดือน
  1 ก.ย. 2530    อาจารย์ 1 ระดับ 3         โรงเรียนบ้านปารี        2,765
                            อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
   28 มี.ค. 2533      อาจารย์ 1 ระดับ 3     โรงเรียนบ้านทางยาง        3,750
                              อ.ท่าแพ จ.สตูล
                  ครู         โรงเรียนบ้านทางยาง        19,030
   31 มี.ค.2549        ชานาญการ         อ.ท่าแพ จ.สตูล
                  ครู         โรงเรียนบ้านกาเนะ        32,650
 20 ม.ค. 2550-ปัจจุบัน      ชานาญการ        อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    1.2 เกียรติประวัต/ิ ผลงานที่ผ่านมา
        ครูสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ดีเด่น อันดับ 2 รับจังหวัด ประจาปี 2535
        ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น อันดับ 1 อาเภอท่าแพ ประจาปี 2542
        ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดีเด่น อันดับ 2 อาเภอท่าแพ ประจาปี2544
        ครูสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ดีเด่น ประจาปี 2545
        ครูดีในดวงใจ ในโอกาสวันครู ปี 2550
        รับเกียรติบัตรช่วยพัฒนาโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี 2551
        รับเกียรติบัตรช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจนได้รับรางวัลห้องสมุดยอด เยี่ยม ระดับ
        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ประจาปี 2551
        เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความเป็นครูดีได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน
        ครูดีเด่นด้านคุณธรรม โครงการธนาคารความดี ปีการศึกษา 2554

    1.3 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2554
        -
    1.4 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมี
ความเป็นไทย ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญของโลกและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนด
เป้าหมายให้ผู้เรียนดังนี้
    1. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
7


    2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า
    3. รู้จักรักษาและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักการออกกาลังกายและบุคลิกภาพดี
    4. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการส่ง
สารข้อมูล การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี
    5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    6. รักประเทศชาติและท้องถิ่นบ้านเกิด มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม
8
            ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554
    2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน

ครั้ง  รายการ          เรื่อง  หน่วยงาน วัน เดือน ปี สถานที่จัด การนาผลไป
 ที่                     ที่จัด             พัฒนางาน
1.  อบรม         ครูแนะแนว รุ่น ราชภัฎ   27 – 29   โรงแรม  นาไปใช้ในการ
              ที่4 โครงการ  สงขลา    ก.ค.   ไดมอนด์  แนะแนว
                                 อ.หาดใหญ่
              ยกระดับคุณภาพ        2554         นักเรียน
                                 จ.สงขลา
              ครู ตาม
              แผนปฏิบัติการ
              ไทยเข้มแข็ง
              2554
2.   อบรมสัมมนา     ประเมินคุณภาพ    สมศ.      1        โรงแรม     อบรมสัมมนา
              ภายนอกรอบสาม                    ไดมอนด์
              การศึกษา ณ                     อ.หาดใหญ่
                                        จ.สงขลา
3.   ศึกษาดูงาน     การประกัน   โรงเรียน      1        โรงเรียน  เตรียมการ
              คุณภาพภายใน                    บ้านหัวปาบ ประเมิน
              โรงเรียนต้นแบบ                   จ.สงขลา  ภายนอก

4.   อบรมเชิง      เผยแพร่ความรู้ กรม           21-24    โรงแรมพิน   ใช้สื่อการสอน
    ปฏิบติการ
      ั        ธรณีวิทยา    ทรัพยากร       ก.พ. 55   นาเกิลวังใหม่ สาระวิทยาศาสตร์
              ทรัพยากรธรณี ธรณี                 จังหวัดสตูล ในหน่วยการ
                                               เรียนรู้โลกและ
              และธรณีภิบัติภัย
                                               การเปลี่ยนแปลง
5.   อบรมเชิง       การวิจัยในชั้น      โรงเรียน 1-2มี.ค.55 โรงเรียน       พัฒนาศักยภาพ
    ปฏิบัติการ      เรียนและ                       บ้านกาเนะ ครูในการสอน
               คอมพิวเตอร์
               เบื้องต้น
รวม......5..........ครั้ง จานวน........11.....วัน..........40......ชั่วโมง ขยายผลจากการอบรมฯ..............ครั้ง
9


    2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ

ครั้ง        รายการ           เรื่อง/ระดับ/   เอกสารหรือผลงาน       การนาไปพัฒนา
 ที่                         ชั้น    ที่จัดทา/รวบรวม         งาน
1.  วิจัยในชั้นเรียน             ประถมศึกษา        ชุดฝึก        พัฒนาการเรียน
                        ปีที่ 1                    การสอนวิชา
                                               คอมพิวเตอร์

          รวม.........1.......ครั้ง   ผลงานจานวน..........4............ชิ้น/เล่ม
10


                 ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รบมอบหมาย
                            ั
       3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้
  ชั้น     กลุ่มสาระ/กิจกรรม    จานวนชั่วโมง        จานวน         จานวนนักเรียนพิเศษ
                                นักเรียน(คน)         เรียนร่วม(คน)
ป.4      วิทยาศาสตร์           2           22
ป.5      วิทยาศาสตร์           2           23
ป.6      วิทยาศาสตร์           2           19
อนุบาล 1    คอมพิวเตอร์           1           13
อนุบาล 2    คอมพิวเตอร์           1           26
ป.1      คอมพิวเตอร์           1           27             1
ป.2      คอมพิวเตอร์           1           26             3
ป.3      คอมพิวเตอร์           2           28             2
ป.4      คอมพิวเตอร์           2           22             -
ป.5      คอมพิวเตอร์           2           23             2
ป.6      คอมพิวเตอร์           2           19             -
ป.5-6     ลูกเสือ-เนตรนารี         1           42
         รวม              19          190             7
       3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน
     ฝ่าย/งาน      ลาดับ          งานที่ได้รับมอบหมาย              หมายเหตุ
                ที่
บริหารวิชาการ         1.   จัดทาหลักฐาน ปพ.1 ปพ.7
                2.   จัดทาข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
                3.   จัดทาเอกสารปพ.5
บริหารการเงิน         4.   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
                5.   คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือ
                    ประจาวัน
บริหารทั่วไป          6. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                7. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
                8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
               รวม....................................8..............งาน
11


       3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ
   ที่           ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม               หมายเหตุ
1.      โครงการบริหารเปลี่ยนแปลง
2.      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
              รวม...............2..............โครงการ/กิจกรรม

      3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
   มาตรฐาน/         รายละเอียดมาตรฐาน/        ชิ้นงาน /หลักฐาน  หมายเหตุ
   ตัวบ่งชี้ที่           ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 10 ครู    10.3 มีความสามารถในการจัด       -บันทึกกิจกรรมค่าย
มีความสามารถใน      ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ    ลูกเสือ
การจัดประสบการณ์     10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อ     -บันทึกการศึกษา
การเรียนรู้ ได้อย่างมี  ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ      แหล่งเรียนรู้
ประสิทธิภาพและ      เรียนรู้ของเด็ก            -ภาพกิจกรรมค่าย
เน้นเด็กเป็นสาคัญ    10.5 มีการประเมินพัฒนาการของ     วิชาการ
             เด็กตามสภาพจริงโดยคานึงถึง
             พัฒนาการตามวัย
             10.6 มีการนาผลการประเมิน
             พัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด
             ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้
             เต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานที่ 12      12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้าง
สถานศึกษามีการจัด    และระบบการบริหารงานที่มีความ
องค์กร โครงสร้าง     คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
ระบบการบริหารงาน     เหมาะสมตามสถานการณ์
และพัฒนาองค์กร      12.2 มีการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบครบ     สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
วงจร           ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
             12.3 มีระบบการประกันคุณภาพ
             ภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
                    รวม…………………2………………มาตรฐาน
12


    3.5 ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ
 ที่      งาน/กิจกรรม             ชื่อหน่วยงาน     หมายเหตุ
1.    คณะทางานการมอบเกียรติบัตรครู         สพท.สตูล   วิทยาลัยเทคนิคสตูล
    ในโอกาสวันครู 2555
2..   คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน        สพท.สตูล    ร.ร.บ้านคลองขุด
    คุณภาพการศึกษา ป.6 ( o-net )วันที่ 27
    กุมภาพันธ์ 2555
3.   คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน   สพท.สตูล ร.ร.บ้านเกตรี
    คุณภาพการศึกษา NT ป. 3 วันที่ 8-9
    มีนาคม 2555
                รวม…………………3………………งาน
13


                  ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการจัดการเรียนรู้
     4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
  กลุ่มสาระ        ชั้น    ได้คะแนนเฉลี่ย      เป้าหมาย     ผล/ความก้าวหน้า
                       ร้อยละ        ร้อยละ
วิทยาศาสตร์         ป.4         71          70      +1
วิทยาศาสตร์         ป.5         65          70      -5
วิทยาศาสตร์         ป.6         77          70      +7

    ปัญหา/อุปสรรค
    ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สามารถที่จะถึง
เป้าหมาย เนื่องจากนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน และไม่ส่งงาน

      แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ
      นักเรียนต้องทาภาระงานให้เสร็จทันเวลาและมีการพัฒนาคุณภาพงานให้ดีขึ้นเพื่อจะมีผลสัมฤทธิ์ที่
เพิ่มขึ้น นักเรียนมีศักยภาพไม่เท่ากันจึงต้องคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม อ่อน ปานกลาง เก่ง
      4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ
  ช่วงชั้นที่/ชั้น    กลุ่มสาระ    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   เป้าหมาย     ผล/ความก้าวหน้า
                                   ร้อยละ
ป.5          วิทยาศาสตร์         -
LAS
ป.6          วิทยาศาสตร์         -
O-NET

     ปัญหา/อุปสรรค
     ผลสัมฤทธิ์ยังต่า เนื่องจากนักเรียนขาดความกระตือรือร้น และครูต้องปรับรูปแบบการสอนให้
นักเรียนไดมีโอกาสได้ศึกษาสภาพจริงให้มากขึ้น
     แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ
     จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มาก
ขึ้นเช่น ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และวันวิทยาศาสตร์
14
      4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ
    ชั้น/     จานวนนักเรียน
  กลุ่มสาระ      เข้าสอบ(คน)              ระดับผลการเรียน(คน)
                      0    1    1.5   2   2.5   3                           3.5      4
    ป.4
               22      -    -    2   5    5   2                           4      4
 วิทยาศาสตร์
    ป.5
               23      -    4    5   5    1   2                           4      2
 วิทยาศาสตร์
    ป.6
               19      -    -    -    -   4   3                           4      8
 วิทยาศาสตร์
              ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 51.56

       ปัญหา/อุปสรรค
       นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 51.56 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากพัฒนาขึ้น
จากปีที่ผ่านมาและจะปรับปรุงวิธีการสอนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
       แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ
       จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มาก
ขึ้นเช่น จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และเน้นการเรียนที่ปฏิบัติจริง
       4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
        ชั้น/            จานวนนักเรียน จานวนผลกา(ข้อ) ผลการประเมิน
     กลุ่มสาระ             เข้าสอบ(คน)                                (ข้อ)             ร้อยละ
                                                       ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
        ป.4                  19                 21           21        -       100
    วิทยาศาสตร์
        ป.5                  20                 25           25        -       100
    วิทยาศาสตร์
        ป.6                  19                 28           28        -       100     -
    วิทยาศาสตร์
       ปัญหา/อุปสรรค.................................-..............................................................................
.....................................................................................................................................................
15


     แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.................-....................................
     4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม(ถ้ามี)
 ชั้น/กลุ่มสาระ    จานวน    จานวนผลการ ผลการประเมิน(คน)
           นักเรียนเข้า เรียนรู้ที่คาดหวัง                        ร้อยละ
            สอบ(คน)      (ข้อ)
                               ผ่าน  ไม่ผ่าน        ผ่าน       ไม่ผ่าน
-          -       -            -    -          -         -       ปัญหา/อุปสรรค.................................-..............................................................................
.....................................................................................................................................................
       แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................
…………………………………………………-………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
       4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          ชั้น              จานวนนักเรียน           ผลการประเมิน(คน)
        กิจกรรม                   (คน)                                        ร้อยละ
                                            ผ่าน        ไม่ผ่าน         ผ่าน       ไม่ผ่าน
กิจกรรมแนะแนว                        19             19           -          100         -
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                   19             19           -          100         -
กิจกรรมชมรม                         19             19           -          100         -
              ปัญหา/อุปสรรค......................-............................................................................
.....................................................................................................................................................
       แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................
………………………………………………………-…………………………………………
16


       4.1.7 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
      ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียน ผลการประเมิน(คน)
                     เข้าสอบ(คน)                                       ร้อยละ
                                     ผ่าน        ไม่ผ่าน          ผ่าน          ไม่ผ่าน
          ป.4
                         19            19           -           100            -
      วิทยาศาสตร์
          ป.5
                         20            19           -           100            -
      วิทยาศาสตร์
          ป.6
                         22            19           -           100            -
      วิทยาศาสตร์
       ปัญหา/อุปสรรค..............................-................................................................................
.....................................................................................................................................................
       แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................
………………………………………………-…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….


       ชั้น/กลุ่มสาระ         จานวน           จานวน         ผลการประเมิน
                     นักเรียนเข้า       คุณลักษณะที่         (คน)            ร้อยละ
                      สอบ(คน)         พึงประสงค์        ผ่าน ไม่ผ่าน        ผ่าน ไม่ผ่าน
                                    (ข้อ)
         ป.4
                 22       8                      22       -      100       -
       วิทยาศาสตร์
         ป.5
                 23       8                      23       -      100       -
       วิทยาศาสตร์
         ป.6
                 19       8                      19       -      100       -
       วิทยาศาสตร์
      4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
17


     4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่  ชื่อแผนงาน/โครงการ/    วัตถุประสงค์/       ผลการดาเนินงาน       ตัวชี้วัดความสาเร็จ
      กิจกรรม        เป้าหมาย
1. โครงการพัฒนา       ด้านปริมาณ        ด้านปริมาณ
  คุณภาพนักเรียนให้มี 1. นักเรียนร้อยละ       1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา     ร้อยละ 100
  ประสิทธิภาพ     100 จะได้รับการ        กระบวนการเรียนการสอน
            พัฒนาคุณภาพ          ได้อย่างหลากหลาย
            ผู้เรียนให้มี         2 . ผู้เรียนสามารถพัฒนา
            ประสิทธิภาพ ตาม        ศักยภาพการเรียนรู้ให้มี     ร้อยละ 80
            กิจกรรมหลัก 4         ประสิทธิภาพสูงขึ้น
            กิจกรรม ได้ตรง        3. ผู้เรียนสามารถมีความคิด
            ศักยภาพของผู้เรียน      ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
            แต่ละคน            และสังเคราะห์          ร้อยละ 75
            ด้านคุณภาพ          4. ผู้เรียนสามารถมี
            1.ครูสามารถจัด        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            กิจกรรมการเรียน        สูงขึ้นมากกว่า
            การสอนได้อย่างมี       ด้านคุณภาพ
            ประสิทธิภาพ          การดาเนินโครงการพัฒนา      ร้อยละ 75
            2. ผู้เรียนสามารถ       คุณภาพผู้เรียนให้มี
            เรียนรู้ได้อย่างมี      ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
            ประสิทธิภาพและ        ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มี
            ตรงตามศักยภาพ         ความคิดสร้างสรรค์
            ของแต่ละคน          สามารถคิดวิเคราะห์และ
            3. ผู้เรียนจะได้รับ      สังเคราะห์เพื่อพัฒนา
            ประสบการณ์การ         ผลสัมฤทธิ์ให้สูง
            เรียนรู้ที่หลากหลาย
            และมีประสิทธิภาพ
            มากยิ่งขึ้น
18
ที่  ชื่อแผนงาน/โครงการ/    วัตถุประสงค์/       ผลการดาเนินงาน       ตัวชี้วัดความสาเร็จ
      กิจกรรม        เป้าหมาย
2. โครงการบริหาร      ด้านปริมาณ        ด้านปริมาณ
  เปลี่ยนแปลง                    1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา     ร้อยละ 100
              ด้านคุณภาพ
                           กระบวนการเรียนการสอน
                           ได้อย่างหลากหลาย
                           2 . ผู้เรียนสามารถพัฒนา
                           ศักยภาพการเรียนรู้ให้มี     ร้อยละ 80
                           ประสิทธิภาพสูงขึ้น
                           3. ผู้เรียนสามารถมีความคิด
                           ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
                           และสังเคราะห์          ร้อยละ 75
                           4. ผู้เรียนสามารถมี
                           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                           สูงขึ้นมากกว่า
                           ด้านคุณภาพ
                           การดาเนินโครงการพัฒนา      ร้อยละ 75
                           คุณภาพผู้เรียนให้มี
                           ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
                           ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มี
                           ความคิดสร้างสรรค์
                           สามารถคิดวิเคราะห์และ
                           สังเคราะห์เพื่อพัฒนา
                           ผลสัมฤทธิ์ให้สูง
19


       ปัญหา/อุปสรรค........................-......................................................................................
.....................................................................................................................................................
       แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.....................................................
…………………………………………………-………………………………………………………….

4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ
 ที่          งาน/กิจกรรม       ผลการดาเนินงาน                            ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.    คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน ปฏิบัติงานเรียบร้อยตามภารกิจ
     คุณภาพการศึกษา ป.6 ( o-net )
     วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553
2.    คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน           ปฏิบัติงานเรียบร้อยตามภารกิจ
     คุณภาพการศึกษา (LAS) ป. 5
     วันที่ 3 มีนาคม 2553

                    ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
 ที่        ชื่อนักเรียน          ชั้น       รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ             หน่วยงานที่มอบ
20


           ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่เกียวกับผู้เรียน
                                 ่
                       ปีการศึกษา 2553
                    สารวจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
            กลุ่ม ........วิทยาศาสตร์.....................ชั้น....ป.4-6..............
      1. ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน
ที่        ลักษณะ/ประเภทผลงาน            จานวน จานวน            หน่วยที่/เรื่อง
                               ชิ้น คน
1.                               5  19               ป.4
                                           หน่วยที่ 3 การดารงชีวิตของสัตว์
2.                               20     20            ป.5

3.                               20     20            ป.5
4.                               5     20            ป.5

5.                               10     20            ป.5

6.                               6      20            ป.5

7.                               20     20            ป.6

                    รวมผลงาน…………81…………….ชิ้น
      2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ที่      ชื่อกิจกรรม       สมาชิก(คน)        คะแนนเฉลี่ย       ผลงาน/ชิ้นงาน
                                    ร้อยละ          ที่โดดเด่น
 1.     ค่ายคุณธรรม              60                     บันทึกกิจกรม

 2.     ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี         45                   บันทึกเข้าค่ายลูกเสือ

                   รวมผลงาน...............2.................ชิ้น
      3. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
21


ที่    ชื่อกิจกรรม   ชั้น      ชื่อนักเรียน     วันเดือนปีที่เข้า  สถานที่     ผลการแข่งขัน
                                   ร่วม
      4. กิจกรรมค่าย /ทัศนศึกษา ดูงาน
 ผู้เข้าร่วม      ชื่อกิจกรรม       จานวน(คน)     วัน เดือน ปี          สถานที่
   นักเรียน  1.เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี      40    9-11 มี.ค.54   -หน่วยพัฒนากรเคลื่อนที่ 43
         3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
         สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ,        190    6 ม.ค.54    - จังหวัดตรัง
         สถาบันสัตว์น้าราชมงคล
         ตรัง,บ้านพระยารัษฏานุ
         ประดิษฐ์(เจ้าเมืองตรัง),
         สถานีรถไฟ อ.กันตัง จ.ตรัง
         4.เข้าค่ายคุณธรรม           60

                       รวม…………3…………….ครั้ง
      5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
            ชื่อแหล่งเรียนรู้                 สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

   1. ห้องคอมพิวเตอร์                              450
   2. ห้องสมุด                                  200
22


 3. ห้องละหมาด                           200
 4.ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์                  100
 5.ห้องพยาบาล                            40
 6. แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์                     50
 7. สวนหย่อม/ พันธุ์ไม้ในโรงเรียน                  50
 8. สนามฟุตบอล/ สนามวอลเลย์บอล                   300
 9. โรงอาหาร                            200
 10. เรือนเพาะชา                          70

   6. การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
 ที่       ชื่อแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จานวน(คน)      จานวนครั้ง
 1.                       45          200
 2.                       50          2
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
           รวม…………11……แหล่ง รวม..……………..ครั้ง
   7. การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่     ชื่อภูมิปัญญา          กลุ่มสาระ      จานวน  จานวน
                                  (คน)   ครั้ง
1.   นางกูหนาบ อาดา        การงานอาชีพฯ(ทาขนมพื้นบ้าน)   60
2.   นายชาตรี หาบยูโซ๊ะ      สุขศึกษา(กีฬาพื้นบ้าน)     60
23


 3.
 4.
                    รวม..................4...................ครั้ง
      8. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายกลุ่ม
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      กลุ่มเก่ง               กลุ่มปานกลาง                    กลุ่มอ่อน
1. เด็กชายกฤษฎา ชวนคิด         1.เด็กชายณัฐนันท์ สันเหล็ม            1.เด็กชายมูฮัมมัดปอซี เหมจา
2.เด็กชายประสิทธิ์ อาดา         2.เด็กหญิงเจ๊ะซาฟารา หลีดินซุด          2.เด็กชายปรเมฆ นรพิณ
3.เด็กหญิงญาวีร่า มะหมีน        3.เด็กหญิงสุวรรณา กาสา              3.เด็กชายเอกอนัน กาสา
4.เด็กหญิงสุชาดา หลงหัน         4.เด็กหญิงยุวดี เหมควนเคี่ยม           4.เด็กชายวีรชาติ กาสา
5.เด็กหญิงซอแลฮ๊ะ กาสา         5.เด็กหญิงนุสรา หลงหัน              5.เด็กหญิงหญิงนภา ศรีแก้ว
                    6.เด็กชายอาศิส นิสาและ              6.เด็กหญิงสุไรนา ศรีสุข
                    7.เด็กหญิงฟารีย๊ะ สาโม๊ะ             7.เด็กหญิงอานีซ๊ะ หาบยูโซ๊ะ
                    8.เด็กหญิงไซหนับ โต๊ะแตแซ            8.เด็กหญิงจริยา เตบสาโงน

  รวม.......5..................คน      รวม...........8..............คน       รวม.............8............คน

                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       กลุ่มเก่ง               กลุ่มปานกลาง                   กลุ่มอ่อน
1.เด็กชายบัญชา สุขมิ่ง           1.เด็กหญิงอนุสรณ์ อาดา             1.เด็กชายอดิศักดิ์ ดาราหมาน
2.เด็กชายฟัยซอล มรรคาเขต          2.เด็กชายณัฐวุฒิ ตุโส๊ะ            2.เด็กชายอับดลรอหีม จันทะโร
3.เด็กชายหมัดสุกรี ยะฝา          3.เด็กหญิงลลิตา เบ็ญกาเส็ม           3.เด็กชายอนันต์ เตบสาโงน
4.เด็กหญิงมารีย๊ะ กาสา           4.เด็กชายอดินันท์ ยะฝา             4.เด็กหญิงวริณดา หมาดมานัง
5.เด็กหญิงศิรดา เบ็ญหมัน          5.เด็กหญิงกุลสตรี ชูศรีเพชร          5.เด็กชายอับดุลเล๊าะ แก้วสลา
6.เด็กหญิงสุรัยดา บุญอารี         6.เด็กหญิงนัสลิน ศรีสุข
    รวม..........6..............คน      รวม...........6..............คน        รวม...........5..............คน
24
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      กลุ่มเก่ง             กลุ่มปานกลาง              กลุ่มอ่อน
1.เด็กชายณัฐพล ยะฝา         1.เด็กหญิงอารีนา สกุลา       1.เด็กชายศักดา กาสา
2.เด็กหญิงอารียา ยุโซ๊ะ       2.เด็กหญิงฝารีดา ลาดี       2.เด็กชายปรมินทร์ นรพิณ
3.เด็กหญิงนุสเราะห์ แวกะจิ      3.เด็กหญิงกูญาฝีเต๊าะ สตอหลง 3.เด็กชายวายุ เหมเทศ
4.เด็กหญิงออระยา ยาง๊ะ        4.เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ลีหัวเขา
5.เด็กหญิงอัสมา กรมเมือง       5.เด็กชายนิธาน สุวรรณมงคล
6.เด็กชายวิทยา อาดา         6.เด็กหญิงปลายฟ้า ฮาเจ๊ะ
                   7.เด็กชายอานัส เหมเทศ
                   8.เด็กชายศักราช สันจิ
  รวม..........6...............คน   รวม...........8..............คน  รวม.............3............คน

         ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553

     7.1 ปัญหา /ความต้องการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา
         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง
         3. ชิ้นงานในรายวิชายังไม่หลากหลาย
         4. นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์
         5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนาอาชีพมีน้อย

     7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
        1. โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        2. โครงการธนาคารความดี
        3. โครงการพัฒนาความรู้สู่อาชีพ
25


               ตอนที่ 8 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัติงาน
           1. รางวัล/เกียรติบัตร
           2. รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           4. ผลงานนักเรียน


                            การสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ
     รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2553 ด้านการพัฒนาตนเองใน
รอบปีการศึกษา 2553 ภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนาตนเองที่นามาใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการ
สอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิ บัติตาม
หน้าที่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป                           ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน
                                (นางยุวนิตย์ ช่างสาน)
                           ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ                บันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรายงาน
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................                               ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจรายงาน
                                 (นายมนตรี จรียานุวัฒน์)
                                ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ
26
ภาคผนวก

Recomendados

ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์srkschool
71.4K visualizações11 slides
แบบประเมินชิ้นงาน por
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานkrunueng1
19K visualizações2 slides
เด็กไม่ส่งการบ้าน por
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้านaapiaa
30.2K visualizações14 slides
12กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวัดผลประเมินผล por
12กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวัดผลประเมินผล12กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวัดผลประเมินผล
12กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวัดผลประเมินผลsasiton sangangam
6.2K visualizações60 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF por
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFWichitchai Buathong
96.5K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สารบัญ. por
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.Kanistha Chudchum
544.1K visualizações2 slides
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯ por
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯเกณฑ์การแข่งขันการงานฯ
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯChanti Choolkonghor
8.5K visualizações116 slides
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ por
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
47.7K visualizações2 slides
แบบประเมินโครงการ por
แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ จตุรพล ชานันโท
53.8K visualizações2 slides
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1) por
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
24.8K visualizações6 slides
กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
949.3K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

สารบัญ. por Kanistha Chudchum
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
Kanistha Chudchum544.1K visualizações
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯ por Chanti Choolkonghor
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯเกณฑ์การแข่งขันการงานฯ
เกณฑ์การแข่งขันการงานฯ
Chanti Choolkonghor8.5K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por maerimwittayakom school
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school949.3K visualizações
แบบสอบถามละครเวที por Phattira Klinlakhar
แบบสอบถามละครเวทีแบบสอบถามละครเวที
แบบสอบถามละครเวที
Phattira Klinlakhar11.6K visualizações
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด por Araya Chiablaem
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาดโครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด
Araya Chiablaem38.2K visualizações
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล por Thanawut Rattanadon
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูลใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ประเภทแหล่งข้อมูล
Thanawut Rattanadon39.2K visualizações
ภาคผนวก por shopper38
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
shopper3819.2K visualizações
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 2555 por RMUTT
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 2555สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 2555
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 7 2555
RMUTT71.1K visualizações
โครงงานคณิตศาสตร์ (1) por Nomjeab Nook
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
Nomjeab Nook59.8K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้อินเตอร์เน็ต por Rungdawan Rungrattanachai
แผนการจัดการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตแผนการจัดการเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้อินเตอร์เน็ต
Rungdawan Rungrattanachai17K visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
Questionnaire por sakonpon
QuestionnaireQuestionnaire
Questionnaire
sakonpon8.1K visualizações
บัญชีลงเวลา por Namchai
บัญชีลงเวลาบัญชีลงเวลา
บัญชีลงเวลา
Namchai1.4K visualizações
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ por Duangnapa Inyayot
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
Duangnapa Inyayot137.8K visualizações

Destaque

Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
18.5K visualizações21 slides
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
214.8K visualizações38 slides
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย por
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยWichai Likitponrak
127K visualizações38 slides
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
133.1K visualizações37 slides
Sar เจียมจิตร por
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตรMontree Jareeyanuwat
2.4K visualizações25 slides
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 por
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553Nattapon
2.2K visualizações12 slides

Destaque(20)

Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat18.5K visualizações
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K visualizações
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย por Wichai Likitponrak
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
Wichai Likitponrak127K visualizações
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat133.1K visualizações
Sar เจียมจิตร por Montree Jareeyanuwat
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตร
Montree Jareeyanuwat2.4K visualizações
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
Nattapon2.2K visualizações
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง por Khunkrunuch
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Khunkrunuch46.6K visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ por Nattapon
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Nattapon4.4K visualizações
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57 por ชินนะ แบงค์
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
ชินนะ แบงค์16.3K visualizações
แฟ้มประวัติ por rorsuelee
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้.. por Montree Jareeyanuwat
มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
Montree Jareeyanuwat189.9K visualizações
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ por Somchart Phaeumnart
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
Somchart Phaeumnart53.1K visualizações
Sarครูโต้ por wichsitb
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้
wichsitb3.1K visualizações
รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554 por Sircom Smarnbua
รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554 รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554
รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554
Sircom Smarnbua2.1K visualizações
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556 por เทวัญ ภูพานทอง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว por singha_koy
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวการประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
singha_koy173.9K visualizações
รางวัลนักเรียนดีเด่น por Montree Jareeyanuwat
รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลนักเรียนดีเด่น
รางวัลนักเรียนดีเด่น
Montree Jareeyanuwat2.3K visualizações
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon5.2K visualizações
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat36.4K visualizações

Similar a รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54

Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
1.2K visualizações21 slides
ประวัติมนตรี por
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีMontree Jareeyanuwat
6.1K visualizações32 slides
รายงานการประเมินตนเอง 2 54 por
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54Jiraporn
27.7K visualizações28 slides
วันวิสาขบูชา por
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาsuchinmam
12.7K visualizações30 slides

Similar a รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54(20)

Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat1.2K visualizações
ประวัติมนตรี por Montree Jareeyanuwat
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรี
Montree Jareeyanuwat6.1K visualizações
รายงานการประเมินตนเอง 2 54 por Jiraporn
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
Jiraporn27.7K visualizações
วันวิสาขบูชา por suchinmam
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
suchinmam12.7K visualizações
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา por Montree Jareeyanuwat
รายงานประเมินตนเองครูบุญตารายงานประเมินตนเองครูบุญตา
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา
Montree Jareeyanuwat13.3K visualizações
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ por Montree Jareeyanuwat
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
Montree Jareeyanuwat4.9K visualizações
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น por atunya2530
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
atunya25309.8K visualizações
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc por Aobinta In
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
Aobinta In372 visualizações
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon15.7K visualizações
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่ por Watcharasak Chantong
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่
O10 แผนปฎิบัติการ64(การเงิน)ใหม่
Watcharasak Chantong73 visualizações
แผนปฎิบัติการ64 por Watcharasak Chantong
แผนปฎิบัติการ64 แผนปฎิบัติการ64
แผนปฎิบัติการ64
Watcharasak Chantong72 visualizações
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Weerachat Martluplao204 visualizações
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Weerachat Martluplao1.6K visualizações
Sar 63 อบ por PornpenInta
Sar 63 อบSar 63 อบ
Sar 63 อบ
PornpenInta84 visualizações
Id plan por krumanop
Id planId plan
Id plan
krumanop3.7K visualizações
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Nattapon7.4K visualizações
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
Nattapon1.3K visualizações
SAR ปีการศึกษา 2555 por Teacher Sophonnawit
SAR ปีการศึกษา 2555SAR ปีการศึกษา 2555
SAR ปีการศึกษา 2555
Teacher Sophonnawit28.9K visualizações

Mais de Montree Jareeyanuwat

รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป por
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปรางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปMontree Jareeyanuwat
419 visualizações1 slide
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น por
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นMontree Jareeyanuwat
605 visualizações8 slides
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551 por
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551Montree Jareeyanuwat
347 visualizações1 slide
โรงเรียนดีเด่น por
โรงเรียนดีเด่นโรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่นMontree Jareeyanuwat
697 visualizações6 slides
O net por
O netO net
O netMontree Jareeyanuwat
303 visualizações2 slides
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด por
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดสรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดMontree Jareeyanuwat
4.2K visualizações135 slides

Mais de Montree Jareeyanuwat(20)

รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป por Montree Jareeyanuwat
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปรางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
Montree Jareeyanuwat419 visualizações
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น por Montree Jareeyanuwat
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
Montree Jareeyanuwat605 visualizações
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551 por Montree Jareeyanuwat
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
Montree Jareeyanuwat347 visualizações
โรงเรียนดีเด่น por Montree Jareeyanuwat
โรงเรียนดีเด่นโรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น
Montree Jareeyanuwat697 visualizações
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด por Montree Jareeyanuwat
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดสรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
Montree Jareeyanuwat4.2K visualizações
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี por Montree Jareeyanuwat
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปีการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
Montree Jareeyanuwat294 visualizações
กิจกรรมสภานักเรียน por Montree Jareeyanuwat
กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน
Montree Jareeyanuwat504 visualizações
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน por Montree Jareeyanuwat
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
Montree Jareeyanuwat757 visualizações
ประชุมผู้ปกครอง por Montree Jareeyanuwat
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
Montree Jareeyanuwat301 visualizações
ประชุมผู้ปกครอง por Montree Jareeyanuwat
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
Montree Jareeyanuwat224 visualizações
รูปภาพเรียนฟรี por Montree Jareeyanuwat
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
Montree Jareeyanuwat307 visualizações
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ por Montree Jareeyanuwat
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
Montree Jareeyanuwat252 visualizações
พัฒนาบุคลากร por Montree Jareeyanuwat
พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
Montree Jareeyanuwat473 visualizações
รูปภาพเรียนฟรี por Montree Jareeyanuwat
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
Montree Jareeyanuwat238 visualizações
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ por Montree Jareeyanuwat
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
Montree Jareeyanuwat216 visualizações
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1 por Montree Jareeyanuwat
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
Montree Jareeyanuwat155 visualizações
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1 por Montree Jareeyanuwat
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
Montree Jareeyanuwat181 visualizações
รูปภาพเรียนฟรี por Montree Jareeyanuwat
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
Montree Jareeyanuwat215 visualizações
รูปภาพเรียนฟรี por Montree Jareeyanuwat
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
Montree Jareeyanuwat164 visualizações

รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54

 • 1. 1 รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน SELF STUDY REPORT OF TEACHER ประจาปีการศึกษา 2554 ของ นางยุวนิตย์ ช่างสาน ตาแหน่ง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านกาเนะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. 2 คานา เอกสารรายการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาเนะฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงาน ผลการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานพิเศษในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้า ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ตามระดับ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าในระหว่างปีการศึกษา 2553 ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในระดับใด เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ สังคมได้รับทราบต่อไป นางยุวนิตย์ ช่างสาน ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ 31 มีนาคม 2553 . . .
 • 3. 3 สารบัญ เนื้อหา หน้า คานา สารบัญ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 1.1 ข้อมูลส่วนตัว 1 1.2 เกียรติประวัติและผลงานที่ผ่านมา 1 1.3 เกียรติประวัติและผลงานที่ดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2553 2 1.4 เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 2 ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2553 2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 4 2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ 5 ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ 6 3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน 6 3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 7 3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 7 3.5 ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ 8 ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นและกลุ่มสาระที่สอน 9 4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ 9 4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ 10 4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/มาตรฐาน 10 4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 11 4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11 4.1.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 12 4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12
 • 4. 4 4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 13 4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ 14 ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 15 ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานที่เกี่ยวกับผู้เรียน 6.1 ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน 16 6.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17 6.4 กิจกรรมค่าย/ทัศนศึกษา ดูงาน 24 6.5 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 25 6.6 การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 25 6.7 การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 26 6.8 นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 26 ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7.1 ปัญหา/ความต้องการที่เร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง พัฒนา 28 7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 28 ตอนที่ 8 เอกสารประกอบการรายงานปฏิบัติงาน 29
 • 5. 5 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 1.1 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นางยุวนิตย์ ช่างสาน ตาแหน่ง ครูชานาญการ เกิด วันที่ 20 เมษายน 2506 ที่อยู่ 331/1 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล การศึกษา วุฒิทางการศึกษา กศบ. (การประถมศึกษา) กศม.(การบริหารการศึกษา) วัน เดือน ปี ที่บรรจุแต่งตั้ง 1 กันยายน 2530 อายุราชการ........................................................25..............................................ปี ประสบการณ์ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน ........20 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) 6 ปี ความชานาญพิเศษ คอมพิวเตอร์ 1.2 ประวัติการศึกษา ปีที่สาเร็จ คุณวุฒิ วิชาเอก/โท ชื่อสถานศึกษา การศึกษา ประถมศึกษา - 2520 โรงเรียนวัดมงคลสถาน มัธยมศึกษาตอนต้น - 2523 โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนปลาย - 2525 โรงเรียนสภาราชินี ประกาศนียบัตรชั้นสูง การประถมศึกษา 2527 วิทยาลัยครูสงขลา ปริญญาตรี การประถมศึกษา 2529 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 6. 6 1.3 ประวัติการทางาน รวมเวลา 22 ปี 3 เดือน ปี พ.ศ. สถานภาพ/ตาแหน่ง สถานที่ เงินเดือน 1 ก.ย. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านปารี 2,765 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 28 มี.ค. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านทางยาง 3,750 อ.ท่าแพ จ.สตูล ครู โรงเรียนบ้านทางยาง 19,030 31 มี.ค.2549 ชานาญการ อ.ท่าแพ จ.สตูล ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ 32,650 20 ม.ค. 2550-ปัจจุบัน ชานาญการ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1.2 เกียรติประวัต/ิ ผลงานที่ผ่านมา  ครูสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ดีเด่น อันดับ 2 รับจังหวัด ประจาปี 2535  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น อันดับ 1 อาเภอท่าแพ ประจาปี 2542  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดีเด่น อันดับ 2 อาเภอท่าแพ ประจาปี2544  ครูสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ดีเด่น ประจาปี 2545  ครูดีในดวงใจ ในโอกาสวันครู ปี 2550  รับเกียรติบัตรช่วยพัฒนาโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี 2551  รับเกียรติบัตรช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจนได้รับรางวัลห้องสมุดยอด เยี่ยม ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ประจาปี 2551  เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความเป็นครูดีได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน  ครูดีเด่นด้านคุณธรรม โครงการธนาคารความดี ปีการศึกษา 2554 1.3 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2554  - 1.4 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมี ความเป็นไทย ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญของโลกและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนด เป้าหมายให้ผู้เรียนดังนี้ 1. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมอันพึงประสงค์
 • 7. 7 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า 3. รู้จักรักษาและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักการออกกาลังกายและบุคลิกภาพดี 4. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการส่ง สารข้อมูล การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6. รักประเทศชาติและท้องถิ่นบ้านเกิด มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม
 • 8. 8 ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554 2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ครั้ง รายการ เรื่อง หน่วยงาน วัน เดือน ปี สถานที่จัด การนาผลไป ที่ ที่จัด พัฒนางาน 1. อบรม ครูแนะแนว รุ่น ราชภัฎ 27 – 29 โรงแรม นาไปใช้ในการ ที่4 โครงการ สงขลา ก.ค. ไดมอนด์ แนะแนว อ.หาดใหญ่ ยกระดับคุณภาพ 2554 นักเรียน จ.สงขลา ครู ตาม แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2554 2. อบรมสัมมนา ประเมินคุณภาพ สมศ. 1 โรงแรม อบรมสัมมนา ภายนอกรอบสาม ไดมอนด์ การศึกษา ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ศึกษาดูงาน การประกัน โรงเรียน 1 โรงเรียน เตรียมการ คุณภาพภายใน บ้านหัวปาบ ประเมิน โรงเรียนต้นแบบ จ.สงขลา ภายนอก 4. อบรมเชิง เผยแพร่ความรู้ กรม 21-24 โรงแรมพิน ใช้สื่อการสอน ปฏิบติการ ั ธรณีวิทยา ทรัพยากร ก.พ. 55 นาเกิลวังใหม่ สาระวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรณี ธรณี จังหวัดสตูล ในหน่วยการ เรียนรู้โลกและ และธรณีภิบัติภัย การเปลี่ยนแปลง 5. อบรมเชิง การวิจัยในชั้น โรงเรียน 1-2มี.ค.55 โรงเรียน พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติการ เรียนและ บ้านกาเนะ ครูในการสอน คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น รวม......5..........ครั้ง จานวน........11.....วัน..........40......ชั่วโมง ขยายผลจากการอบรมฯ..............ครั้ง
 • 9. 9 2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ ครั้ง รายการ เรื่อง/ระดับ/ เอกสารหรือผลงาน การนาไปพัฒนา ที่ ชั้น ที่จัดทา/รวบรวม งาน 1. วิจัยในชั้นเรียน ประถมศึกษา ชุดฝึก พัฒนาการเรียน ปีที่ 1 การสอนวิชา คอมพิวเตอร์ รวม.........1.......ครั้ง ผลงานจานวน..........4............ชิ้น/เล่ม
 • 10. 10 ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รบมอบหมาย ั 3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ชั้น กลุ่มสาระ/กิจกรรม จานวนชั่วโมง จานวน จานวนนักเรียนพิเศษ นักเรียน(คน) เรียนร่วม(คน) ป.4 วิทยาศาสตร์ 2 22 ป.5 วิทยาศาสตร์ 2 23 ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 19 อนุบาล 1 คอมพิวเตอร์ 1 13 อนุบาล 2 คอมพิวเตอร์ 1 26 ป.1 คอมพิวเตอร์ 1 27 1 ป.2 คอมพิวเตอร์ 1 26 3 ป.3 คอมพิวเตอร์ 2 28 2 ป.4 คอมพิวเตอร์ 2 22 - ป.5 คอมพิวเตอร์ 2 23 2 ป.6 คอมพิวเตอร์ 2 19 - ป.5-6 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 42 รวม 19 190 7 3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน ฝ่าย/งาน ลาดับ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ที่ บริหารวิชาการ 1. จัดทาหลักฐาน ปพ.1 ปพ.7 2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 3. จัดทาเอกสารปพ.5 บริหารการเงิน 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 5. คณะกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือ ประจาวัน บริหารทั่วไป 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 7. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน รวม....................................8..............งาน
 • 11. 11 3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 1. โครงการบริหารเปลี่ยนแปลง 2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ รวม...............2..............โครงการ/กิจกรรม 3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ มาตรฐาน/ รายละเอียดมาตรฐาน/ ชิ้นงาน /หลักฐาน หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 10 ครู 10.3 มีความสามารถในการจัด -บันทึกกิจกรรมค่าย มีความสามารถใน ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ลูกเสือ การจัดประสบการณ์ 10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อ -บันทึกการศึกษา การเรียนรู้ ได้อย่างมี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ แหล่งเรียนรู้ ประสิทธิภาพและ เรียนรู้ของเด็ก -ภาพกิจกรรมค่าย เน้นเด็กเป็นสาคัญ 10.5 มีการประเมินพัฒนาการของ วิชาการ เด็กตามสภาพจริงโดยคานึงถึง พัฒนาการตามวัย 10.6 มีการนาผลการประเมิน พัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้ เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 12 12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้าง สถานศึกษามีการจัด และระบบการบริหารงานที่มีความ องค์กร โครงสร้าง คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้ ระบบการบริหารงาน เหมาะสมตามสถานการณ์ และพัฒนาองค์กร 12.2 มีการจัดการข้อมูล อย่างเป็นระบบครบ สารสนเทศอย่างเป็นระบบ วงจร ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 12.3 มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวม…………………2………………มาตรฐาน
 • 12. 12 3.5 ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ ที่ งาน/กิจกรรม ชื่อหน่วยงาน หมายเหตุ 1. คณะทางานการมอบเกียรติบัตรครู สพท.สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล ในโอกาสวันครู 2555 2.. คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน สพท.สตูล ร.ร.บ้านคลองขุด คุณภาพการศึกษา ป.6 ( o-net )วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 3. คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน สพท.สตูล ร.ร.บ้านเกตรี คุณภาพการศึกษา NT ป. 3 วันที่ 8-9 มีนาคม 2555 รวม…………………3………………งาน
 • 13. 13 ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระ ชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย เป้าหมาย ผล/ความก้าวหน้า ร้อยละ ร้อยละ วิทยาศาสตร์ ป.4 71 70 +1 วิทยาศาสตร์ ป.5 65 70 -5 วิทยาศาสตร์ ป.6 77 70 +7 ปัญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับพอใช้ ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สามารถที่จะถึง เป้าหมาย เนื่องจากนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน และไม่ส่งงาน แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ นักเรียนต้องทาภาระงานให้เสร็จทันเวลาและมีการพัฒนาคุณภาพงานให้ดีขึ้นเพื่อจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ เพิ่มขึ้น นักเรียนมีศักยภาพไม่เท่ากันจึงต้องคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม อ่อน ปานกลาง เก่ง 4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ ช่วงชั้นที่/ชั้น กลุ่มสาระ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เป้าหมาย ผล/ความก้าวหน้า ร้อยละ ป.5 วิทยาศาสตร์ - LAS ป.6 วิทยาศาสตร์ - O-NET ปัญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ยังต่า เนื่องจากนักเรียนขาดความกระตือรือร้น และครูต้องปรับรูปแบบการสอนให้ นักเรียนไดมีโอกาสได้ศึกษาสภาพจริงให้มากขึ้น แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มาก ขึ้นเช่น ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และวันวิทยาศาสตร์
 • 14. 14 4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ ชั้น/ จานวนนักเรียน กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) ระดับผลการเรียน(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ป.4 22 - - 2 5 5 2 4 4 วิทยาศาสตร์ ป.5 23 - 4 5 5 1 2 4 2 วิทยาศาสตร์ ป.6 19 - - - - 4 3 4 8 วิทยาศาสตร์ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 51.56 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 51.56 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากพัฒนาขึ้น จากปีที่ผ่านมาและจะปรับปรุงวิธีการสอนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มาก ขึ้นเช่น จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และเน้นการเรียนที่ปฏิบัติจริง 4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ชั้น/ จานวนนักเรียน จานวนผลกา(ข้อ) ผลการประเมิน กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) (ข้อ) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ป.4 19 21 21 - 100 วิทยาศาสตร์ ป.5 20 25 25 - 100 วิทยาศาสตร์ ป.6 19 28 28 - 100 - วิทยาศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค.................................-.............................................................................. .....................................................................................................................................................
 • 15. 15 แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.................-.................................... 4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม(ถ้ามี) ชั้น/กลุ่มสาระ จานวน จานวนผลการ ผลการประเมิน(คน) นักเรียนเข้า เรียนรู้ที่คาดหวัง ร้อยละ สอบ(คน) (ข้อ) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน - - - - - - - ปัญหา/อุปสรรค.................................-.............................................................................. ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... …………………………………………………-…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. 4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น จานวนนักเรียน ผลการประเมิน(คน) กิจกรรม (คน) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน กิจกรรมแนะแนว 19 19 - 100 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 19 19 - 100 - กิจกรรมชมรม 19 19 - 100 - ปัญหา/อุปสรรค......................-............................................................................ ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... ………………………………………………………-…………………………………………
 • 16. 16 4.1.7 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียน ผลการประเมิน(คน) เข้าสอบ(คน) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ป.4 19 19 - 100 - วิทยาศาสตร์ ป.5 20 19 - 100 - วิทยาศาสตร์ ป.6 22 19 - 100 - วิทยาศาสตร์ ปัญหา/อุปสรรค..............................-................................................................................ ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... ………………………………………………-……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ชั้น/กลุ่มสาระ จานวน จานวน ผลการประเมิน นักเรียนเข้า คุณลักษณะที่ (คน) ร้อยละ สอบ(คน) พึงประสงค์ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน (ข้อ) ป.4 22 8 22 - 100 - วิทยาศาสตร์ ป.5 23 8 23 - 100 - วิทยาศาสตร์ ป.6 19 8 19 - 100 - วิทยาศาสตร์ 4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • 17. 17 4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/ ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ กิจกรรม เป้าหมาย 1. โครงการพัฒนา ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ คุณภาพนักเรียนให้มี 1. นักเรียนร้อยละ 1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพ 100 จะได้รับการ กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนให้มี 2 . ผู้เรียนสามารถพัฒนา ประสิทธิภาพ ตาม ศักยภาพการเรียนรู้ให้มี ร้อยละ 80 กิจกรรมหลัก 4 ประสิทธิภาพสูงขึ้น กิจกรรม ได้ตรง 3. ผู้เรียนสามารถมีความคิด ศักยภาพของผู้เรียน ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ แต่ละคน และสังเคราะห์ ร้อยละ 75 ด้านคุณภาพ 4. ผู้เรียนสามารถมี 1.ครูสามารถจัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเรียน สูงขึ้นมากกว่า การสอนได้อย่างมี ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ การดาเนินโครงการพัฒนา ร้อยละ 75 2. ผู้เรียนสามารถ คุณภาพผู้เรียนให้มี เรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพและ ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มี ตรงตามศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละคน สามารถคิดวิเคราะห์และ 3. ผู้เรียนจะได้รับ สังเคราะห์เพื่อพัฒนา ประสบการณ์การ ผลสัมฤทธิ์ให้สูง เรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
 • 18. 18 ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/ วัตถุประสงค์/ ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ กิจกรรม เป้าหมาย 2. โครงการบริหาร ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ เปลี่ยนแปลง 1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา ร้อยละ 100 ด้านคุณภาพ กระบวนการเรียนการสอน ได้อย่างหลากหลาย 2 . ผู้เรียนสามารถพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ให้มี ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. ผู้เรียนสามารถมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ร้อยละ 75 4. ผู้เรียนสามารถมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นมากกว่า ด้านคุณภาพ การดาเนินโครงการพัฒนา ร้อยละ 75 คุณภาพผู้เรียนให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และ สังเคราะห์เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ให้สูง
 • 19. 19 ปัญหา/อุปสรรค........................-...................................................................................... ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... …………………………………………………-…………………………………………………………. 4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่ งาน/กิจกรรม ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน ปฏิบัติงานเรียบร้อยตามภารกิจ คุณภาพการศึกษา ป.6 ( o-net ) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 2. คณะอนุกรรมการดาเนินการประเมิน ปฏิบัติงานเรียบร้อยตามภารกิจ คุณภาพการศึกษา (LAS) ป. 5 วันที่ 3 มีนาคม 2553 ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ ชื่อนักเรียน ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
 • 20. 20 ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่เกียวกับผู้เรียน ่ ปีการศึกษา 2553 สารวจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุ่ม ........วิทยาศาสตร์.....................ชั้น....ป.4-6.............. 1. ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน ที่ ลักษณะ/ประเภทผลงาน จานวน จานวน หน่วยที่/เรื่อง ชิ้น คน 1. 5 19 ป.4 หน่วยที่ 3 การดารงชีวิตของสัตว์ 2. 20 20 ป.5 3. 20 20 ป.5 4. 5 20 ป.5 5. 10 20 ป.5 6. 6 20 ป.5 7. 20 20 ป.6 รวมผลงาน…………81…………….ชิ้น 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ ชื่อกิจกรรม สมาชิก(คน) คะแนนเฉลี่ย ผลงาน/ชิ้นงาน ร้อยละ ที่โดดเด่น 1. ค่ายคุณธรรม 60 บันทึกกิจกรม 2. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 45 บันทึกเข้าค่ายลูกเสือ รวมผลงาน...............2.................ชิ้น 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 • 21. 21 ที่ ชื่อกิจกรรม ชั้น ชื่อนักเรียน วันเดือนปีที่เข้า สถานที่ ผลการแข่งขัน ร่วม 4. กิจกรรมค่าย /ทัศนศึกษา ดูงาน ผู้เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม จานวน(คน) วัน เดือน ปี สถานที่ นักเรียน 1.เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 40 9-11 มี.ค.54 -หน่วยพัฒนากรเคลื่อนที่ 43 3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย , 190 6 ม.ค.54 - จังหวัดตรัง สถาบันสัตว์น้าราชมงคล ตรัง,บ้านพระยารัษฏานุ ประดิษฐ์(เจ้าเมืองตรัง), สถานีรถไฟ อ.กันตัง จ.ตรัง 4.เข้าค่ายคุณธรรม 60 รวม…………3…………….ครั้ง 5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 450 2. ห้องสมุด 200
 • 22. 22 3. ห้องละหมาด 200 4.ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ 100 5.ห้องพยาบาล 40 6. แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 50 7. สวนหย่อม/ พันธุ์ไม้ในโรงเรียน 50 8. สนามฟุตบอล/ สนามวอลเลย์บอล 300 9. โรงอาหาร 200 10. เรือนเพาะชา 70 6. การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จานวน(คน) จานวนครั้ง 1. 45 200 2. 50 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. รวม…………11……แหล่ง รวม..……………..ครั้ง 7. การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ชื่อภูมิปัญญา กลุ่มสาระ จานวน จานวน (คน) ครั้ง 1. นางกูหนาบ อาดา การงานอาชีพฯ(ทาขนมพื้นบ้าน) 60 2. นายชาตรี หาบยูโซ๊ะ สุขศึกษา(กีฬาพื้นบ้าน) 60
 • 23. 23 3. 4. รวม..................4...................ครั้ง 8. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายกลุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 1. เด็กชายกฤษฎา ชวนคิด 1.เด็กชายณัฐนันท์ สันเหล็ม 1.เด็กชายมูฮัมมัดปอซี เหมจา 2.เด็กชายประสิทธิ์ อาดา 2.เด็กหญิงเจ๊ะซาฟารา หลีดินซุด 2.เด็กชายปรเมฆ นรพิณ 3.เด็กหญิงญาวีร่า มะหมีน 3.เด็กหญิงสุวรรณา กาสา 3.เด็กชายเอกอนัน กาสา 4.เด็กหญิงสุชาดา หลงหัน 4.เด็กหญิงยุวดี เหมควนเคี่ยม 4.เด็กชายวีรชาติ กาสา 5.เด็กหญิงซอแลฮ๊ะ กาสา 5.เด็กหญิงนุสรา หลงหัน 5.เด็กหญิงหญิงนภา ศรีแก้ว 6.เด็กชายอาศิส นิสาและ 6.เด็กหญิงสุไรนา ศรีสุข 7.เด็กหญิงฟารีย๊ะ สาโม๊ะ 7.เด็กหญิงอานีซ๊ะ หาบยูโซ๊ะ 8.เด็กหญิงไซหนับ โต๊ะแตแซ 8.เด็กหญิงจริยา เตบสาโงน รวม.......5..................คน รวม...........8..............คน รวม.............8............คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 1.เด็กชายบัญชา สุขมิ่ง 1.เด็กหญิงอนุสรณ์ อาดา 1.เด็กชายอดิศักดิ์ ดาราหมาน 2.เด็กชายฟัยซอล มรรคาเขต 2.เด็กชายณัฐวุฒิ ตุโส๊ะ 2.เด็กชายอับดลรอหีม จันทะโร 3.เด็กชายหมัดสุกรี ยะฝา 3.เด็กหญิงลลิตา เบ็ญกาเส็ม 3.เด็กชายอนันต์ เตบสาโงน 4.เด็กหญิงมารีย๊ะ กาสา 4.เด็กชายอดินันท์ ยะฝา 4.เด็กหญิงวริณดา หมาดมานัง 5.เด็กหญิงศิรดา เบ็ญหมัน 5.เด็กหญิงกุลสตรี ชูศรีเพชร 5.เด็กชายอับดุลเล๊าะ แก้วสลา 6.เด็กหญิงสุรัยดา บุญอารี 6.เด็กหญิงนัสลิน ศรีสุข รวม..........6..............คน รวม...........6..............คน รวม...........5..............คน
 • 24. 24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 1.เด็กชายณัฐพล ยะฝา 1.เด็กหญิงอารีนา สกุลา 1.เด็กชายศักดา กาสา 2.เด็กหญิงอารียา ยุโซ๊ะ 2.เด็กหญิงฝารีดา ลาดี 2.เด็กชายปรมินทร์ นรพิณ 3.เด็กหญิงนุสเราะห์ แวกะจิ 3.เด็กหญิงกูญาฝีเต๊าะ สตอหลง 3.เด็กชายวายุ เหมเทศ 4.เด็กหญิงออระยา ยาง๊ะ 4.เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ลีหัวเขา 5.เด็กหญิงอัสมา กรมเมือง 5.เด็กชายนิธาน สุวรรณมงคล 6.เด็กชายวิทยา อาดา 6.เด็กหญิงปลายฟ้า ฮาเจ๊ะ 7.เด็กชายอานัส เหมเทศ 8.เด็กชายศักราช สันจิ รวม..........6...............คน รวม...........8..............คน รวม.............3............คน ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553 7.1 ปัญหา /ความต้องการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 3. ชิ้นงานในรายวิชายังไม่หลากหลาย 4. นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนาอาชีพมีน้อย 7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 1. โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. โครงการธนาคารความดี 3. โครงการพัฒนาความรู้สู่อาชีพ
 • 25. 25 ตอนที่ 8 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัติงาน 1. รางวัล/เกียรติบัตร 2. รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ผลงานนักเรียน การสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2553 ด้านการพัฒนาตนเองใน รอบปีการศึกษา 2553 ภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนาตนเองที่นามาใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการ สอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ เตรียมพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิ บัติตาม หน้าที่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน (นางยุวนิตย์ ช่างสาน) ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ บันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรายงาน ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ลงชื่อ...................................ผู้ตรวจรายงาน (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ